OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE"

Transkriptio

1 Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE LIITE 1: YHTEENVETO EHDOTUKSISTA JA SUOSITUKSISTA Tässä liitteessä on yhteenveto raportin tärkeimmistä toimintaperiaate-ehdotuksista ja suosituksista. Numerot viittaavat kappaleisiin, joissa niitä käsitellään. Oikeudenmukainen globalisaatio vaatii hallinnon parantamista kaikilla tasoilla: paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Kansallinen hallinto Valtioiden sisäiset toimintaperiaatteet, instituutiot ja toiminta määräävät perustavalla tavalla sitä, hyötyvätkö maat ja niiden kaikki asukkaat globalisaatiosta. Siksi ehdotuksemme on ankkuroitu kansalliseen ja paikalliseen tasoon. Ottaen huomioon, että toimintalinjausten on vastattava kunkin maan tarpeista ja erityisoloja, avainprioriteetteihin sisältyy: 1. Hyvä kansallinen hallinto, joka on rakennettu demokraattisen poliittisen järjestelmän, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sukupuolten tasa-arvon, yhteiskunnallisen tasapuolisuuden ja laillisuusperiaatteen varaan. Kaikkien etujen edustamista ja sosiaalista vuoropuhelua varten pitäisi olla instituutiot. ( ) 2. Valtion tehokas rooli keskeisten julkisten hyödykkeiden ja riittävän sosiaaliturvan järjestämisessä, kaikkien ihmisten valmiuksien ja mahdollisuuksien lisäämisessä ja taloudellisen kilpailukyvyn parantamisessa. ( , , ) 3. Terveet instituutiot markkinoiden tukemiseen ja valvontaan, maailmantalouteen integroitumisen järkevä hoito ja makrotalouspolitiikka nopean ja vakaan kasvun aikaansaamiseksi. ( , ) 4. Toimintalinjaukset ja institutionaaliset uudistukset harmaan talouden integroimiseksi talouden valtavirtaan tuottavuutta, tuloja ja suojaa parantamalla ja laillisen ja institutionaalisen kehyksen varmistaminen omaisuutta ja työelämän oikeuksia ja yritysten kehittämistä varten. ( ) 5. Säällisen työn asettaminen talouspolitiikan avaintavoitteeksi antamalla etusija työpaikkojen luomiselle, työnperusoikeuksien turvaamiselle, sosiaaliturvan vahvistamiselle ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämiselle. Toimintalinjausten pitäisi ottaa huomioon sukupuoli ja perustua uudelle yhteiskuntasopimukselle, joka heijastaa sekä työnantajien että työntekijöiden etua. ( ) 6. Perustan laskeminen kestävälle kehitykselle kannustamalla yrityksiä ottamaan käyttöön oikeanlaista teknologiaa ja paikallisyhteisöjä hoitamaan luonnonvaroja kestävällä tavalla. ( )

2 7. Paikallisyhteisöjen valtaistaminen auktoriteettia ja voimavaroja hajauttamalla läheisyysperiaatteen mukaisesti; paikallisten taloudellisten edellytysten vahvistaminen; ja kulttuurin ja identiteetin sekä alkuperäiskansojen ja heimojen oikeuksien kunnioittamisen tarpeen tunnustaminen. ( ) 8. Kaikkien alueellisen yhteistoiminnan etujen hyödyntäminen ja sen varmistaminen, että yhteiskunnalliset tavoitteet heijastuvat riittävästi taloudellisen ja poliittisen alueellisen integraation prosessiin. ( ) 9. Kansallisten toimintalinjausten ja globaalien etujen välinen yhtenäisyys. Kaikkien valtioiden on oltava vastuullisia toimijoita globaalihallinnassa ja otettava huomioon kansallisen toiminnan rajojen yli ulottuvat vaikutukset. (243, 543) Globaalihallinta Maailmanlaajuisella tasolla nykyinen järjestelmä perustuu sellaisiin sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, jotka saavat aikaan epätasapainoisia ja usein epäoikeudenmukaisia tuloksia. Globaalihallinnassa tarvitaan uudistuksia seuraavilla avainalueilla: Oikeudenmukaiset säännöt Maailmantalouden sääntöjen tarkoituksena pitäisi olla ihmisten, perheiden ja yhteisöjen oikeuksien, toimeentulon, turvallisuuden ja mahdollisuuksien parantaminen. Tähän sisältyvät oikeudenmukaiset kaupan, rahoitusalan ja sijoitustoiminnan säännöt, menettelyt työelämän perusnormien kunnoittamisen vahvistamiseksi ja yhtenäinen kehys ihmisten rajojen yli liikkumista varten. Monenkeskisen kauppajärjestelmän ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän pitäisi antaa enemmän tilaa kehitysmaiden itsemääräämisoikeudelle niin, että ne voivat nopeuttaa kehitystään avoimessa taloudellisessa ympäristössä. (i) Kauppa 1. Markkinoille pääsyn epäoikeudenmukaisia esteitä täytyy vähentää huomattavasti, erityisesti sellaisilta tuotteilta, joiden tuotannossa kehitysmailla on suhteellinen etu. Maataloudessa pitäisi estää uudet vientipalkkiot ja -tuet ja kauppaa vääristävät kotimaan toimet, ja voimassa olevat toimet olisi pikaisesti purettava. Tekstiili- ja vaatekaupan esteisiin on myös puututtava. Hallitusten velvollisuus on myös ottaa käyttöön työntekijöiden turvallisuutta ja teollista rakennemuutosta edistäviä toimia sekä teollisuus- että kehitysmaissa. ( ) 2. Kauppatavaroiden tekniset standardit pitäisi määrittää objektiivisesti ja osallistuvasti ja kehitysmaille pitäisi antaa enemmän apua tuotestandardien uudistamisessa. On myös tärkeää estää polkumyynnin vastaisten toimien väärinkäyttö ja varmistaa, että kehitysmaat saavat teknistä tukea menettelytapoja koskevissa asioissa. ( ) 3. Markkinoille pääsyn parantaminen ei ole ihmelääke. On olennaisen tärkeää saada aikaan tasapainoisempi kestävän globaalin kasvun ja täystyöllisyyden strategia, joka perustuu siihen, että maat jakavat tasapuolisesti vastuun korkean ja tehokkaan kysynnän ylläpitämisestä. (372)

3 4. Teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudenmukaisten sääntöjen on tasapainotettava teknologian tuottajien ja käyttäjien edut, erityisesti alhaisen tulotason maissa, joissa tiedon ja teknologian saatavuus on rajoitettu. (383) 5. Globaaleja sääntöjä tarvitaan myös tuomaan paremmin esille toimet niiden maiden eduksi, joilla ei ole samoja valmiuksia kuin aikaisemmin kehittyneillä, ja tätä tarkoitusta varten on huomattavasti vahvistettava WTO:n määräyksiä erityiskohtelusta (Special and Differential Treatment). (369, ) (ii) Globaalit tuotantojärjestelmät Suoria ulkomaisia sijoituksia ja kilpailupolitiikkaa varten tarvitaan yhdenmukaisempi ja yhtenäisempi kehys, jossa kaikkien edut, oikeudet ja vastuut jakaantuvat tasapuolisesti. 1. Rajojen yli ulottuvaa kilpailua koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä on lisättävä, jotta maailmanlaajuiset markkinat saadaan avoimemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Muiden etujen lisäksi tämä helpottaa kehitysmaiden yritysten tuloa mukaan maailmanlaajuisiin tuotantojärjestelmiin. ( ) 2. Suoria ulkomaisia sijoituksia varten tarvitaan avoimempi, yhtenäisempi ja tasapainoisempi kehys, jossa kaikki edut jakaantuvat tasapuolisesti, kannustinkilpailun ongelmat vähenevät ja suorien ulkomaisten sijoitusten osuus tasapuolisessa kehityksessä vahvistuu. Ponnistuksia pitäisi lisätä yleisesti sovitun monenkeskisen foorumin löytämiseksi tämän kehyksen laatimiseen. ( ) (iii) Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä Kaupan ja suorien ulkomaisten sijoitusten alueella saavutettavien etujen hedelmiä ei voi korjata täysimääräisesti, ellei kansainvälisen rahoitusjärjestelmän toimintaa paranneta huomattavasti. Järjestelmän pitäisi tukea kestävää maailmanlaajuista kasvua ja parantaa köyhien maiden maailmantalouteen integroitumisen ehtoja. 1. Tarvitaan päättäväisiä ponnistuksia sen varmistamiseksi, että kehitysmaat osallistuvat entistä enemmän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamisprosessiin. ( ) 2. On ehdottoman tärkeää vauhdittaa prosessia taloudellisen volatiliteetin ja tartuntailmiön vähentämiseksi kehittyvillä markkinoilla. Olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että hätärahoituksen määrää lisätään kriisiaikoina ja että sitä on tartuntailmiöstä kärsivien maiden ulottuvilla. (411) 3. Maailmanlaajuisten rahoitussääntöjen ja -politiikan pitäisi antaa alikehittyneiden ja huonosti säänneltyjen finanssijärjestelmien ottaa käyttöön varovainen ja asteittainen lähestymistapa pääomaliikkeiden vapauttamiseen ja antaa enemmän liikkumavaraa sellaiselle sopeutuspolitiikalle, jossa sosiaalikustannukset minimoidaan. ( , 413) 4. Pitäisi tehostaa ponnistuksia sellaisten tehokkaampien mekanismien laatimiseksi, joissa vastuut ja taakat jaetaan oikeudenmukaisesti lainanottajien ja lainanantajien kesken. (412)

4 (iv) Työvoima maailmantaloudessa Oikeudenmukaisempien talouden pelisääntöjen lisäksi tarvitaan työelämän perusnormien suurempaa kunnioittamista ja oikeudenmukaisia sääntöjä ihmisten rajojen yli tapahtuvaa liikkumista varten. 1. ILOn mahdollisuuksia edistää työelämän perusnormien kunnioittamista pitäisi vahvistaa. Kaikkien asianosaisten kansainvälisten järjestöjen pitäisi ottaa vastuu näiden normien edistämisestä ja sen varmistamisesta, etteivät järjestöjen toimintalinjaukset ja ohjelmat estä niiden toteuttamista. (426) 2. Olisi ryhdyttävä toimiin sellaisen monenkeskisen kehyksen rakentamiseksi, joka tarjoaa oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät säännöt ihmisten rajojen yli tapahtuvalle liikkumiselle. Suosittelemme järjestelmällistä lähestymistapaa, joka (a) laajentaa ja elvyttää olemassaolevia monenkeskisiä sitoumuksia siirtotyöläisten oikeuksien ja suojelun kaltaisissa kysymyksissä sekä laittoman ihmiskaupan, varsinkin naiskaupan osalta; (b) kehittää yhteisiä lähestymistapoja tärkeisiin toimintalinjauskysymyksiin siirtolaisten lähtömaiden välisen vuoropuhelun kautta ja (c) pyrkii rakentamaan maailmanlaajuisen kehyksen järjestyneelle ja toimivalle prosessille, joka on kaikkein edun mukainen. ( ) 3. Tarvitaan maailmanlaajuinen foorumi näkökantojen ja tietojen vaihtoon ihmisten rajojen yli tapahtuvasta liikkumisesta. Tätä kysymystä käsitteleviä monenkeskisiä järjestöjä on vahvistettava. ( ) Parempia kansainvälisiä toimintalinjauksia Oikeudenmukaisempia sääntöjä tavoittelevaa toimintaa on täydennettävä yhtenäisemmillä ja tasapuolisemmilla kansainvälisillä toimintalinjauksilla. 1. Perusvaatimuksena on suuremmat ponnistukset voimavarojen aktivoimiseksi kansainvälisellä tasolla. Sitoumusta nostaa virallinen kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta on lopultakin noudatettava. Avun toimitustehokkuutta on parannettava. ( ) 2. Velkahelpotusta olisi nopeutettava ja voimistettava. ( ) 3. Olisi myös aktiivisesti harkittava vaihtoehtoja uusien rahoituslähteiden hankkimiseksi. Niiden on oltava nimenomaan lisärahoitusta, eikä niillä saa korvata sitoutumista virallisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteeseen. ( ) 4. Maailmanlaajuisen solidaarisuuden nimissä annettavan vapaaehtoisen yksityisen avun ja hyväntekeväisyyden mahdollisuuksia olisi käytettävä tehokkaammin. ( ) 5. Yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoitusaloitteita olisi tuettava enemmän voimavarojen kanavoimiseksi alhaisen tulotason maihin. ( ) 6. Kansainvälinen toiminta on olennaisen tärkeää koulutukseen ja teknologiaan kohdistuvien sijoitusten lisäämiseksi kehitysmaissa. ( )

5 7. Kansainvälistä toimintaa tarvitaan tukemaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä sen varmistamiseksi, että maailmantaloudessa vallitsee sosiaaliturvan minimitaso. ( ) 8. Maailmanlaajuisen makrotalouden hoitamiseen tarvitaan tehokkaampaa mekanismia. Rahoitusvirtojen ja valuuttakurssien lyhyen aikavälin hoitamisen lisäksi makrotalouspolitiikan koordinaation pitäisi pyrkiä myös täystyöllisyyteen pitemmällä aikavälillä. (410, ) 9. Olisi saatava aikaan voimakkaampaa toimintaa ja laajempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua säällisen työn edistämiseksi vientiteollisuuden vapaa-alueilla ja maailmanlaajuisissa tuotantojärjestelmissä yleisemminkin, ja ILO:n pitäisi antaa neuvoja ja apua niille, jotka tarvittaessa osallistuvat sellaiseen vuoropuheluun. ( , ) 10. Säällisen työn kaikille ulottamisen pitäisi olla maailmanlaajuinen tavoite ja siihen pitäisi pyrkiä yhtenäisemmällä toiminnalla monenkeskisessä järjestelmässä. Kaikkien monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden olisi käsiteltävä kansainvälistä talous- ja työvoimapolitiikkaa yhtenäisemmin ja yhdenmukaisemmin. ( ) Entistä vastuullisemmat instituutiot (i) Monenkeskinen järjestelmä ja valtiotoimijat Ehdoton edellytys paremman globaalihallinnan aikaansaamiseksi on monenkeskisen järjestelmän uudistaminen demokraattisemmaksi, avoimemmaksi, vastuullisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. 1. Bretton Woods -instituutioiden pitäisi luoda oikeudenmukaisempi äänioikeusjärjestelmä, jossa kehitysmailla on suurempi edustus. ( ) 2. WTO:n työmenetelmien ja neuvottelumenettelyjen on taattava kaikkien jäsenvaltioiden täysimittainen ja tehokas osallistuminen. (529) 3. Kaikkien YK:n järjestelmän elinten pitäisi vahvistaa arviointiyksiköitään, ottaa käyttöön selvät julkistamisperiaatteet ja julkaista tulokset sen mukaisesti. Ulkoisiin arviointeihin olisi kannustettava ja seurannasta pitäisi raportoida säännöllisesti. (531) 4. Kehotamme valtioiden ja hallitusten päämiehiä edistämään yhtenäisten toimintalinjausten käyttöä kansainvälisillä foorumeilla, jotka keskittyvät ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kansainvälisten sosioekonomisten toimintalinjausten yhtenäisyyden parantaminen pitäisi lisätä maailman poliittisten johtajien kokoontumisten asialistaan. (516, 534) 5. Olemassaolevia ehdotuksia taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuusneuvoston sekä globaalihallintaneuvoston luomiseksi olisi harkittava vakavasti. ( ) 6. ECOSOCin kykyä koordinoida toimintalinjauksia maailmanlaajuisesti talous- ja sosiaalisektorilla pitäisi vahvistaa lisäämällä sen edustuksen tasoa, mukaan luettuna ministeritason toimeenpanokomitea ja ministereiden välinen vuorovaikutus tärkeimmissä maailmanlaajuisissa toimintalinjauskysymyksissä sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto. ( )

6 7. Rahallisia panostuksia monenkeskisiin instituutioihin on lisättävä niin, että ne voivat hoitaa entistä paremmin velvollisuuksiaan, ja lisäksi pitäisi parantaa niiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. (538) 8. Kaikkien järjestöjen, YK-järjestöt mukaan luettuina, on oltava toiminnastaan suuremmassa määrin vastuuvelvollisia suurelle yleisölle. Kansallisten hallitusten ja kansanedustuslaitosten pitäisi osallistua tähän prosessiin tarkastelemalla näihin järjestöihin nimittämiensä edustajien päätöksiä. (530, , 545) 9. Kuulutamme myös monenkeskisen järjestelmän parlamentaarisen valvonnan progressiivista laajentamista maailmanlaajuisella tasolla ja maailmanlaajuisen parlamentaarisen ryhmän luomista yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisten taloudellisten ja sosiaalisten toimintaperiaatteiden välillä. ( ) (ii) Ei-valtiolliset toimijat Monenkeskisen järjestelmän lisäksi liike-elämä, ammattiyhdistysliike, kansalaisyhteiskuntajärjestöt ja maailmanlaajuiset verkostot osallistuvat kaikki merkittävällä tavalla globaalihallintaan. 1. Sekä kansallisten että monikansallisten yhtiöiden vapaaehtoisia aloitteita voisi vahvistaa, jotta voitaisiin lisätä niiden osallistumista globalisaation sosiaaliseen ulottuvuuteen. ILOn pitäisi kutsua kokoon foorumi tästä asiasta. ( ) 2. Bretton Woods -instituutioissa ja WTO:ssa pitäisi perustaa virallisia rakenteita kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeiden ja liike-elämän yhteisöjen konsultoimiseen. (564) 3. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja liikkeiden vahvistamista pitäisi tukea enemmän ja yksilöiden oikeuksia ja yhdistymisvapautta pitäisi edistää. Kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustusta pitäisi lisätä maailmanlaajuisissa kansalaisyhteiskuntaverkostoissa. Vuorovaikutusta monenkeskisen järjestelmän kanssa pitäisi edistää. (570, ) 4. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen pitäisi olla avoimia ja vastuullisia, eivätkä ne saa estää ihmisten oikeutta järjestäytyä ja saada äänensä kuuluviin. Itsesääntelyaloitteita voisi kannustaa. (571) 5. Vastuulliset tiedostusvälineet voivat merkittävästi edistää kehitystä kohti oikeudenmukaisempaa ja osallistuvampaa globalisaatiota. Kaikissa toimintalinjauksissa on korostettava tiedon ja viestinnän monimuotoisuutta. (579) 6. Tietojen vaihtoon, tietoisuuden korottamiseen (advocacy) ja voimavarojen aktivoimiseen paneutuneiden kansainvälisten järjestöjen ja globaalien verkostojen ja kumppanuuksien välillä pitäisi olla parempi koordinaatio talous- ja sosiaalisektorilla. (583) Muutostoiminnan aktivointi

7 Näiden uudistusten vaatimaan toimintaan tarvitaan monien toimijoiden aktivointia. Olemassa olevilla kansallisilla ja monenkeskisillä foorumeilla käytävien neuvotteluiden ja keskustelujen lisäksi ehdotamme seuraavanlaista toimintaa ja seuraavia aloitteita: 1. Kansallisella tasolla kutsumme hallitukset ja ei-valtiolliset toimijat osallistumaan laajapohjaisiin vuoropuheluihin seurantatoiminnan käsittelemiseksi ja muotoilemiseksi paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. ( ) 2. Monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden pitäisi tutkia omia menettelyjään varmistaakseen, että ne ovat yhtenäiset yleismaailmallisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa. (604) 3. Kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös panna alulle yhtenäisen politiikan aloitteita, joissa ne yhdessä laativat tasapainoisempia täydentäviä toimintalinjauksia oikeudenmukaisemman ja osallistavamman globalisaation aikaansaamiseksi. Ensimmäiseksi pitäisi puuttua kasvun, sijoitusten ja työllisyyden kysymyksiin maailmantaloudessa. ( ) 4. Kansainvälisen järjestelmän organisaatioiden, joiden mandaattiin sosiaaliset kysymykset sisältyvät, pitäisi ryhtyä tekemään kansalliselta pohjalta katsauksia talous-, finanssi- ja kauppapolitiikan sosiaalisista vaikutuksista. (608) 5. Niiden kansainvälisten järjestöjen, joita tämän raportin avainehdotusten käsitteleminen ja kehittäminen kiinnostaa eniten, pitäisi järjestää sarja toimintalinjausten kehittämiseen tähtääviä useiden eturyhmien vuoropuheluja. ( ) 6. Kiinnostuneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi perustaa globalisaatiopolitiikan foorumi eri näkökantojen välistä vuoropuhelua varten maailmantalouden kehityksen ja toimintaperiaatteiden sosiaalisista vaikutuksista. Osallistuvat instituutiot voisivat tuottaa säännöllisiä raportteja globalisaation tilasta. ( ) 7. Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden tutkimusohjelmia ja tiedonkeruuta pitäisi vahvistaa. ( )

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT Raportin kansainvälinen embargo 24.2.2004 klo 13.00 GMT Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission raportti Oikeudenmukainen globalisaatio: Mahdollisuuksia kaikille Tiivistelmä (epävirallinen

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanta ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin Pariisin huippukokouksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio

Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio Epävirallinen, tarkistamaton suomennos OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO: MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio Sisällys Esipuhe OSA I: GLOBALISAATIO IHMISIÄ VARTEN:

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet 2 Suuret kaupunki seudut ovat Suomen kasvun ja kansain välistymisen moottoreita Kaupungistuminen on globaali

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Maailman metsät paljon vartijana

Maailman metsät paljon vartijana Maailman metsät paljon vartijana Jussi Viitanen Neuvonantaja Ulkoasianministeriön kehityspoliittinen osasto Metsät maapallolla Metsät peittävät 31 prosenttia maapallon maa-alueesta yli neljä miljardia

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2008 KEPAN LINJAUS KEHITYSYHTEISTYÖN LAADUSTA 1. Johdanto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry haluaa vaikuttaa köyhdyttäviä

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Vapaaajankalastuksen. eettiset säännöt. EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries 2008.

Vapaaajankalastuksen. eettiset säännöt. EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries 2008. Vapaaajankalastuksen eettiset säännöt EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries 2008. Vapaa-ajankalastuksen eettiset säännöt EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries 2008. Suomennos; Hannu

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Lähtökohdat Briitta Koskiaho Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa Ilmestyy 2012 alussa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille 1. Hyvä hallinto Kuvaus: Sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä johdetaan läpinäkyvästi, tehokkaasti ja johdonmukaisesti, ja niitä arvioidaan yrityksen menestyksen

Lisätiedot

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner Johdattelu skenaariotyöskentelyyn Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner 1.-2.6.2010 Majvik 1 Skenaariotyöskentelyn tausta ja tavoitteet Virittäydytään työskentelyyn World Economic Forumin WEF)

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO Kaikki ihmiset, katsomatta rotuun, uskontoon tai sukupuoleen, ovat oikeutettuja työskentelemään aineellisen hyvinvointinsa ja henkisen kehityksensä hyväksi vapaissa ja taloudellisesti

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter)

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Elämme maapallon

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa

Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö Kohti oikeudenmukaista ja kestävää ihmiskuntapolitiikkaa Hanna-Mari Kilpeläinen Kehityspoliittinen osasto Ulkoasiainministeriö Kansainvälinen kehityspoliittinen agenda

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot