OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE"

Transkriptio

1 Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE LIITE 1: YHTEENVETO EHDOTUKSISTA JA SUOSITUKSISTA Tässä liitteessä on yhteenveto raportin tärkeimmistä toimintaperiaate-ehdotuksista ja suosituksista. Numerot viittaavat kappaleisiin, joissa niitä käsitellään. Oikeudenmukainen globalisaatio vaatii hallinnon parantamista kaikilla tasoilla: paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Kansallinen hallinto Valtioiden sisäiset toimintaperiaatteet, instituutiot ja toiminta määräävät perustavalla tavalla sitä, hyötyvätkö maat ja niiden kaikki asukkaat globalisaatiosta. Siksi ehdotuksemme on ankkuroitu kansalliseen ja paikalliseen tasoon. Ottaen huomioon, että toimintalinjausten on vastattava kunkin maan tarpeista ja erityisoloja, avainprioriteetteihin sisältyy: 1. Hyvä kansallinen hallinto, joka on rakennettu demokraattisen poliittisen järjestelmän, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sukupuolten tasa-arvon, yhteiskunnallisen tasapuolisuuden ja laillisuusperiaatteen varaan. Kaikkien etujen edustamista ja sosiaalista vuoropuhelua varten pitäisi olla instituutiot. ( ) 2. Valtion tehokas rooli keskeisten julkisten hyödykkeiden ja riittävän sosiaaliturvan järjestämisessä, kaikkien ihmisten valmiuksien ja mahdollisuuksien lisäämisessä ja taloudellisen kilpailukyvyn parantamisessa. ( , , ) 3. Terveet instituutiot markkinoiden tukemiseen ja valvontaan, maailmantalouteen integroitumisen järkevä hoito ja makrotalouspolitiikka nopean ja vakaan kasvun aikaansaamiseksi. ( , ) 4. Toimintalinjaukset ja institutionaaliset uudistukset harmaan talouden integroimiseksi talouden valtavirtaan tuottavuutta, tuloja ja suojaa parantamalla ja laillisen ja institutionaalisen kehyksen varmistaminen omaisuutta ja työelämän oikeuksia ja yritysten kehittämistä varten. ( ) 5. Säällisen työn asettaminen talouspolitiikan avaintavoitteeksi antamalla etusija työpaikkojen luomiselle, työnperusoikeuksien turvaamiselle, sosiaaliturvan vahvistamiselle ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämiselle. Toimintalinjausten pitäisi ottaa huomioon sukupuoli ja perustua uudelle yhteiskuntasopimukselle, joka heijastaa sekä työnantajien että työntekijöiden etua. ( ) 6. Perustan laskeminen kestävälle kehitykselle kannustamalla yrityksiä ottamaan käyttöön oikeanlaista teknologiaa ja paikallisyhteisöjä hoitamaan luonnonvaroja kestävällä tavalla. ( )

2 7. Paikallisyhteisöjen valtaistaminen auktoriteettia ja voimavaroja hajauttamalla läheisyysperiaatteen mukaisesti; paikallisten taloudellisten edellytysten vahvistaminen; ja kulttuurin ja identiteetin sekä alkuperäiskansojen ja heimojen oikeuksien kunnioittamisen tarpeen tunnustaminen. ( ) 8. Kaikkien alueellisen yhteistoiminnan etujen hyödyntäminen ja sen varmistaminen, että yhteiskunnalliset tavoitteet heijastuvat riittävästi taloudellisen ja poliittisen alueellisen integraation prosessiin. ( ) 9. Kansallisten toimintalinjausten ja globaalien etujen välinen yhtenäisyys. Kaikkien valtioiden on oltava vastuullisia toimijoita globaalihallinnassa ja otettava huomioon kansallisen toiminnan rajojen yli ulottuvat vaikutukset. (243, 543) Globaalihallinta Maailmanlaajuisella tasolla nykyinen järjestelmä perustuu sellaisiin sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, jotka saavat aikaan epätasapainoisia ja usein epäoikeudenmukaisia tuloksia. Globaalihallinnassa tarvitaan uudistuksia seuraavilla avainalueilla: Oikeudenmukaiset säännöt Maailmantalouden sääntöjen tarkoituksena pitäisi olla ihmisten, perheiden ja yhteisöjen oikeuksien, toimeentulon, turvallisuuden ja mahdollisuuksien parantaminen. Tähän sisältyvät oikeudenmukaiset kaupan, rahoitusalan ja sijoitustoiminnan säännöt, menettelyt työelämän perusnormien kunnoittamisen vahvistamiseksi ja yhtenäinen kehys ihmisten rajojen yli liikkumista varten. Monenkeskisen kauppajärjestelmän ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän pitäisi antaa enemmän tilaa kehitysmaiden itsemääräämisoikeudelle niin, että ne voivat nopeuttaa kehitystään avoimessa taloudellisessa ympäristössä. (i) Kauppa 1. Markkinoille pääsyn epäoikeudenmukaisia esteitä täytyy vähentää huomattavasti, erityisesti sellaisilta tuotteilta, joiden tuotannossa kehitysmailla on suhteellinen etu. Maataloudessa pitäisi estää uudet vientipalkkiot ja -tuet ja kauppaa vääristävät kotimaan toimet, ja voimassa olevat toimet olisi pikaisesti purettava. Tekstiili- ja vaatekaupan esteisiin on myös puututtava. Hallitusten velvollisuus on myös ottaa käyttöön työntekijöiden turvallisuutta ja teollista rakennemuutosta edistäviä toimia sekä teollisuus- että kehitysmaissa. ( ) 2. Kauppatavaroiden tekniset standardit pitäisi määrittää objektiivisesti ja osallistuvasti ja kehitysmaille pitäisi antaa enemmän apua tuotestandardien uudistamisessa. On myös tärkeää estää polkumyynnin vastaisten toimien väärinkäyttö ja varmistaa, että kehitysmaat saavat teknistä tukea menettelytapoja koskevissa asioissa. ( ) 3. Markkinoille pääsyn parantaminen ei ole ihmelääke. On olennaisen tärkeää saada aikaan tasapainoisempi kestävän globaalin kasvun ja täystyöllisyyden strategia, joka perustuu siihen, että maat jakavat tasapuolisesti vastuun korkean ja tehokkaan kysynnän ylläpitämisestä. (372)

3 4. Teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudenmukaisten sääntöjen on tasapainotettava teknologian tuottajien ja käyttäjien edut, erityisesti alhaisen tulotason maissa, joissa tiedon ja teknologian saatavuus on rajoitettu. (383) 5. Globaaleja sääntöjä tarvitaan myös tuomaan paremmin esille toimet niiden maiden eduksi, joilla ei ole samoja valmiuksia kuin aikaisemmin kehittyneillä, ja tätä tarkoitusta varten on huomattavasti vahvistettava WTO:n määräyksiä erityiskohtelusta (Special and Differential Treatment). (369, ) (ii) Globaalit tuotantojärjestelmät Suoria ulkomaisia sijoituksia ja kilpailupolitiikkaa varten tarvitaan yhdenmukaisempi ja yhtenäisempi kehys, jossa kaikkien edut, oikeudet ja vastuut jakaantuvat tasapuolisesti. 1. Rajojen yli ulottuvaa kilpailua koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä on lisättävä, jotta maailmanlaajuiset markkinat saadaan avoimemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Muiden etujen lisäksi tämä helpottaa kehitysmaiden yritysten tuloa mukaan maailmanlaajuisiin tuotantojärjestelmiin. ( ) 2. Suoria ulkomaisia sijoituksia varten tarvitaan avoimempi, yhtenäisempi ja tasapainoisempi kehys, jossa kaikki edut jakaantuvat tasapuolisesti, kannustinkilpailun ongelmat vähenevät ja suorien ulkomaisten sijoitusten osuus tasapuolisessa kehityksessä vahvistuu. Ponnistuksia pitäisi lisätä yleisesti sovitun monenkeskisen foorumin löytämiseksi tämän kehyksen laatimiseen. ( ) (iii) Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä Kaupan ja suorien ulkomaisten sijoitusten alueella saavutettavien etujen hedelmiä ei voi korjata täysimääräisesti, ellei kansainvälisen rahoitusjärjestelmän toimintaa paranneta huomattavasti. Järjestelmän pitäisi tukea kestävää maailmanlaajuista kasvua ja parantaa köyhien maiden maailmantalouteen integroitumisen ehtoja. 1. Tarvitaan päättäväisiä ponnistuksia sen varmistamiseksi, että kehitysmaat osallistuvat entistä enemmän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamisprosessiin. ( ) 2. On ehdottoman tärkeää vauhdittaa prosessia taloudellisen volatiliteetin ja tartuntailmiön vähentämiseksi kehittyvillä markkinoilla. Olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että hätärahoituksen määrää lisätään kriisiaikoina ja että sitä on tartuntailmiöstä kärsivien maiden ulottuvilla. (411) 3. Maailmanlaajuisten rahoitussääntöjen ja -politiikan pitäisi antaa alikehittyneiden ja huonosti säänneltyjen finanssijärjestelmien ottaa käyttöön varovainen ja asteittainen lähestymistapa pääomaliikkeiden vapauttamiseen ja antaa enemmän liikkumavaraa sellaiselle sopeutuspolitiikalle, jossa sosiaalikustannukset minimoidaan. ( , 413) 4. Pitäisi tehostaa ponnistuksia sellaisten tehokkaampien mekanismien laatimiseksi, joissa vastuut ja taakat jaetaan oikeudenmukaisesti lainanottajien ja lainanantajien kesken. (412)

4 (iv) Työvoima maailmantaloudessa Oikeudenmukaisempien talouden pelisääntöjen lisäksi tarvitaan työelämän perusnormien suurempaa kunnioittamista ja oikeudenmukaisia sääntöjä ihmisten rajojen yli tapahtuvaa liikkumista varten. 1. ILOn mahdollisuuksia edistää työelämän perusnormien kunnioittamista pitäisi vahvistaa. Kaikkien asianosaisten kansainvälisten järjestöjen pitäisi ottaa vastuu näiden normien edistämisestä ja sen varmistamisesta, etteivät järjestöjen toimintalinjaukset ja ohjelmat estä niiden toteuttamista. (426) 2. Olisi ryhdyttävä toimiin sellaisen monenkeskisen kehyksen rakentamiseksi, joka tarjoaa oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät säännöt ihmisten rajojen yli tapahtuvalle liikkumiselle. Suosittelemme järjestelmällistä lähestymistapaa, joka (a) laajentaa ja elvyttää olemassaolevia monenkeskisiä sitoumuksia siirtotyöläisten oikeuksien ja suojelun kaltaisissa kysymyksissä sekä laittoman ihmiskaupan, varsinkin naiskaupan osalta; (b) kehittää yhteisiä lähestymistapoja tärkeisiin toimintalinjauskysymyksiin siirtolaisten lähtömaiden välisen vuoropuhelun kautta ja (c) pyrkii rakentamaan maailmanlaajuisen kehyksen järjestyneelle ja toimivalle prosessille, joka on kaikkein edun mukainen. ( ) 3. Tarvitaan maailmanlaajuinen foorumi näkökantojen ja tietojen vaihtoon ihmisten rajojen yli tapahtuvasta liikkumisesta. Tätä kysymystä käsitteleviä monenkeskisiä järjestöjä on vahvistettava. ( ) Parempia kansainvälisiä toimintalinjauksia Oikeudenmukaisempia sääntöjä tavoittelevaa toimintaa on täydennettävä yhtenäisemmillä ja tasapuolisemmilla kansainvälisillä toimintalinjauksilla. 1. Perusvaatimuksena on suuremmat ponnistukset voimavarojen aktivoimiseksi kansainvälisellä tasolla. Sitoumusta nostaa virallinen kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta on lopultakin noudatettava. Avun toimitustehokkuutta on parannettava. ( ) 2. Velkahelpotusta olisi nopeutettava ja voimistettava. ( ) 3. Olisi myös aktiivisesti harkittava vaihtoehtoja uusien rahoituslähteiden hankkimiseksi. Niiden on oltava nimenomaan lisärahoitusta, eikä niillä saa korvata sitoutumista virallisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteeseen. ( ) 4. Maailmanlaajuisen solidaarisuuden nimissä annettavan vapaaehtoisen yksityisen avun ja hyväntekeväisyyden mahdollisuuksia olisi käytettävä tehokkaammin. ( ) 5. Yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoitusaloitteita olisi tuettava enemmän voimavarojen kanavoimiseksi alhaisen tulotason maihin. ( ) 6. Kansainvälinen toiminta on olennaisen tärkeää koulutukseen ja teknologiaan kohdistuvien sijoitusten lisäämiseksi kehitysmaissa. ( )

5 7. Kansainvälistä toimintaa tarvitaan tukemaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä sen varmistamiseksi, että maailmantaloudessa vallitsee sosiaaliturvan minimitaso. ( ) 8. Maailmanlaajuisen makrotalouden hoitamiseen tarvitaan tehokkaampaa mekanismia. Rahoitusvirtojen ja valuuttakurssien lyhyen aikavälin hoitamisen lisäksi makrotalouspolitiikan koordinaation pitäisi pyrkiä myös täystyöllisyyteen pitemmällä aikavälillä. (410, ) 9. Olisi saatava aikaan voimakkaampaa toimintaa ja laajempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua säällisen työn edistämiseksi vientiteollisuuden vapaa-alueilla ja maailmanlaajuisissa tuotantojärjestelmissä yleisemminkin, ja ILO:n pitäisi antaa neuvoja ja apua niille, jotka tarvittaessa osallistuvat sellaiseen vuoropuheluun. ( , ) 10. Säällisen työn kaikille ulottamisen pitäisi olla maailmanlaajuinen tavoite ja siihen pitäisi pyrkiä yhtenäisemmällä toiminnalla monenkeskisessä järjestelmässä. Kaikkien monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden olisi käsiteltävä kansainvälistä talous- ja työvoimapolitiikkaa yhtenäisemmin ja yhdenmukaisemmin. ( ) Entistä vastuullisemmat instituutiot (i) Monenkeskinen järjestelmä ja valtiotoimijat Ehdoton edellytys paremman globaalihallinnan aikaansaamiseksi on monenkeskisen järjestelmän uudistaminen demokraattisemmaksi, avoimemmaksi, vastuullisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. 1. Bretton Woods -instituutioiden pitäisi luoda oikeudenmukaisempi äänioikeusjärjestelmä, jossa kehitysmailla on suurempi edustus. ( ) 2. WTO:n työmenetelmien ja neuvottelumenettelyjen on taattava kaikkien jäsenvaltioiden täysimittainen ja tehokas osallistuminen. (529) 3. Kaikkien YK:n järjestelmän elinten pitäisi vahvistaa arviointiyksiköitään, ottaa käyttöön selvät julkistamisperiaatteet ja julkaista tulokset sen mukaisesti. Ulkoisiin arviointeihin olisi kannustettava ja seurannasta pitäisi raportoida säännöllisesti. (531) 4. Kehotamme valtioiden ja hallitusten päämiehiä edistämään yhtenäisten toimintalinjausten käyttöä kansainvälisillä foorumeilla, jotka keskittyvät ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kansainvälisten sosioekonomisten toimintalinjausten yhtenäisyyden parantaminen pitäisi lisätä maailman poliittisten johtajien kokoontumisten asialistaan. (516, 534) 5. Olemassaolevia ehdotuksia taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuusneuvoston sekä globaalihallintaneuvoston luomiseksi olisi harkittava vakavasti. ( ) 6. ECOSOCin kykyä koordinoida toimintalinjauksia maailmanlaajuisesti talous- ja sosiaalisektorilla pitäisi vahvistaa lisäämällä sen edustuksen tasoa, mukaan luettuna ministeritason toimeenpanokomitea ja ministereiden välinen vuorovaikutus tärkeimmissä maailmanlaajuisissa toimintalinjauskysymyksissä sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto. ( )

6 7. Rahallisia panostuksia monenkeskisiin instituutioihin on lisättävä niin, että ne voivat hoitaa entistä paremmin velvollisuuksiaan, ja lisäksi pitäisi parantaa niiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. (538) 8. Kaikkien järjestöjen, YK-järjestöt mukaan luettuina, on oltava toiminnastaan suuremmassa määrin vastuuvelvollisia suurelle yleisölle. Kansallisten hallitusten ja kansanedustuslaitosten pitäisi osallistua tähän prosessiin tarkastelemalla näihin järjestöihin nimittämiensä edustajien päätöksiä. (530, , 545) 9. Kuulutamme myös monenkeskisen järjestelmän parlamentaarisen valvonnan progressiivista laajentamista maailmanlaajuisella tasolla ja maailmanlaajuisen parlamentaarisen ryhmän luomista yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisten taloudellisten ja sosiaalisten toimintaperiaatteiden välillä. ( ) (ii) Ei-valtiolliset toimijat Monenkeskisen järjestelmän lisäksi liike-elämä, ammattiyhdistysliike, kansalaisyhteiskuntajärjestöt ja maailmanlaajuiset verkostot osallistuvat kaikki merkittävällä tavalla globaalihallintaan. 1. Sekä kansallisten että monikansallisten yhtiöiden vapaaehtoisia aloitteita voisi vahvistaa, jotta voitaisiin lisätä niiden osallistumista globalisaation sosiaaliseen ulottuvuuteen. ILOn pitäisi kutsua kokoon foorumi tästä asiasta. ( ) 2. Bretton Woods -instituutioissa ja WTO:ssa pitäisi perustaa virallisia rakenteita kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeiden ja liike-elämän yhteisöjen konsultoimiseen. (564) 3. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja liikkeiden vahvistamista pitäisi tukea enemmän ja yksilöiden oikeuksia ja yhdistymisvapautta pitäisi edistää. Kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustusta pitäisi lisätä maailmanlaajuisissa kansalaisyhteiskuntaverkostoissa. Vuorovaikutusta monenkeskisen järjestelmän kanssa pitäisi edistää. (570, ) 4. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen pitäisi olla avoimia ja vastuullisia, eivätkä ne saa estää ihmisten oikeutta järjestäytyä ja saada äänensä kuuluviin. Itsesääntelyaloitteita voisi kannustaa. (571) 5. Vastuulliset tiedostusvälineet voivat merkittävästi edistää kehitystä kohti oikeudenmukaisempaa ja osallistuvampaa globalisaatiota. Kaikissa toimintalinjauksissa on korostettava tiedon ja viestinnän monimuotoisuutta. (579) 6. Tietojen vaihtoon, tietoisuuden korottamiseen (advocacy) ja voimavarojen aktivoimiseen paneutuneiden kansainvälisten järjestöjen ja globaalien verkostojen ja kumppanuuksien välillä pitäisi olla parempi koordinaatio talous- ja sosiaalisektorilla. (583) Muutostoiminnan aktivointi

7 Näiden uudistusten vaatimaan toimintaan tarvitaan monien toimijoiden aktivointia. Olemassa olevilla kansallisilla ja monenkeskisillä foorumeilla käytävien neuvotteluiden ja keskustelujen lisäksi ehdotamme seuraavanlaista toimintaa ja seuraavia aloitteita: 1. Kansallisella tasolla kutsumme hallitukset ja ei-valtiolliset toimijat osallistumaan laajapohjaisiin vuoropuheluihin seurantatoiminnan käsittelemiseksi ja muotoilemiseksi paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. ( ) 2. Monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden pitäisi tutkia omia menettelyjään varmistaakseen, että ne ovat yhtenäiset yleismaailmallisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa. (604) 3. Kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös panna alulle yhtenäisen politiikan aloitteita, joissa ne yhdessä laativat tasapainoisempia täydentäviä toimintalinjauksia oikeudenmukaisemman ja osallistavamman globalisaation aikaansaamiseksi. Ensimmäiseksi pitäisi puuttua kasvun, sijoitusten ja työllisyyden kysymyksiin maailmantaloudessa. ( ) 4. Kansainvälisen järjestelmän organisaatioiden, joiden mandaattiin sosiaaliset kysymykset sisältyvät, pitäisi ryhtyä tekemään kansalliselta pohjalta katsauksia talous-, finanssi- ja kauppapolitiikan sosiaalisista vaikutuksista. (608) 5. Niiden kansainvälisten järjestöjen, joita tämän raportin avainehdotusten käsitteleminen ja kehittäminen kiinnostaa eniten, pitäisi järjestää sarja toimintalinjausten kehittämiseen tähtääviä useiden eturyhmien vuoropuheluja. ( ) 6. Kiinnostuneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi perustaa globalisaatiopolitiikan foorumi eri näkökantojen välistä vuoropuhelua varten maailmantalouden kehityksen ja toimintaperiaatteiden sosiaalisista vaikutuksista. Osallistuvat instituutiot voisivat tuottaa säännöllisiä raportteja globalisaation tilasta. ( ) 7. Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden tutkimusohjelmia ja tiedonkeruuta pitäisi vahvistaa. ( )

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT Raportin kansainvälinen embargo 24.2.2004 klo 13.00 GMT Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission raportti Oikeudenmukainen globalisaatio: Mahdollisuuksia kaikille Tiivistelmä (epävirallinen

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanta ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin Pariisin huippukokouksessa

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan.

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan. Valtioneuvoston EU-sihteeristö LÄHETE VNEUS2010-00421 VNEUS Suomalainen Irma 07.06.2010 Viite Asia Lissabonin sopimuksen toimeenpano; eriytyvä integraatio, EU yhteinäisenä globaalina toimijana Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/0029(NLE) 5.5.2015 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin pankkina me tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta taloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous Liisa Laakso GLOBALISAATIO finanssimarkkinoiden vapautuminen o USA:n pankkikriisi o uusliberalismi (Washingtonin konsensus) uusliberalismi (Washingtonin konsensus)

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry

Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry Globalisaation monet kasvot Attac ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry, Reilun kaupan puolesta Repu ry 1 Mitä globalisaatio on? Maailmanlaajuistuminen, "maailmankylä" Maiden rajat

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

LEIJONA JA LOHIKÄÄRME

LEIJONA JA LOHIKÄÄRME LEIJONA JA LOHIKÄÄRME Suomen ja Kiinan taloussuhteet Ville Kaitila Markku Kotilainen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla Sarja B276 ISSN 0356-7443

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan

10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan Kansainvälinen kauppa ja kauppapolitiikka vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Oikeanlaisella kauppapolitiikalla

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta TRIPS-sopimuksen 66 artiklan

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta

O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta O 21/2016 vp Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020 Leena Juvonen 19.4.2017 Valtiontalouden tarkastusvirasto Eduskunnan tulee omaksua aiempaa merkittävästi aktiivisempi rooli budjetti- ja valvontavallan

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku. Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Kuuden suurimman kaupungin hallitus ohjelma tavoitteet 2 Suuret kaupunki seudut ovat Suomen kasvun ja kansain välistymisen moottoreita Kaupungistuminen on globaali

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ASKELTA. kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan

ASKELTA. kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan 10 ASKELTA kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan KANSAINVÄLINEN KAUPPA JA KAUPPAPOLITIIKKA vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Oikeanlaisella kauppapolitiikalla

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio

Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio Epävirallinen, tarkistamaton suomennos OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO: MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio Sisällys Esipuhe OSA I: GLOBALISAATIO IHMISIÄ VARTEN:

Lisätiedot

Maailman metsät paljon vartijana

Maailman metsät paljon vartijana Maailman metsät paljon vartijana Jussi Viitanen Neuvonantaja Ulkoasianministeriön kehityspoliittinen osasto Metsät maapallolla Metsät peittävät 31 prosenttia maapallon maa-alueesta yli neljä miljardia

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot