OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE"

Transkriptio

1 Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio OIKEUDENMUKAINEN GLOBALISAATIO MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE LIITE 1: YHTEENVETO EHDOTUKSISTA JA SUOSITUKSISTA Tässä liitteessä on yhteenveto raportin tärkeimmistä toimintaperiaate-ehdotuksista ja suosituksista. Numerot viittaavat kappaleisiin, joissa niitä käsitellään. Oikeudenmukainen globalisaatio vaatii hallinnon parantamista kaikilla tasoilla: paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Kansallinen hallinto Valtioiden sisäiset toimintaperiaatteet, instituutiot ja toiminta määräävät perustavalla tavalla sitä, hyötyvätkö maat ja niiden kaikki asukkaat globalisaatiosta. Siksi ehdotuksemme on ankkuroitu kansalliseen ja paikalliseen tasoon. Ottaen huomioon, että toimintalinjausten on vastattava kunkin maan tarpeista ja erityisoloja, avainprioriteetteihin sisältyy: 1. Hyvä kansallinen hallinto, joka on rakennettu demokraattisen poliittisen järjestelmän, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sukupuolten tasa-arvon, yhteiskunnallisen tasapuolisuuden ja laillisuusperiaatteen varaan. Kaikkien etujen edustamista ja sosiaalista vuoropuhelua varten pitäisi olla instituutiot. ( ) 2. Valtion tehokas rooli keskeisten julkisten hyödykkeiden ja riittävän sosiaaliturvan järjestämisessä, kaikkien ihmisten valmiuksien ja mahdollisuuksien lisäämisessä ja taloudellisen kilpailukyvyn parantamisessa. ( , , ) 3. Terveet instituutiot markkinoiden tukemiseen ja valvontaan, maailmantalouteen integroitumisen järkevä hoito ja makrotalouspolitiikka nopean ja vakaan kasvun aikaansaamiseksi. ( , ) 4. Toimintalinjaukset ja institutionaaliset uudistukset harmaan talouden integroimiseksi talouden valtavirtaan tuottavuutta, tuloja ja suojaa parantamalla ja laillisen ja institutionaalisen kehyksen varmistaminen omaisuutta ja työelämän oikeuksia ja yritysten kehittämistä varten. ( ) 5. Säällisen työn asettaminen talouspolitiikan avaintavoitteeksi antamalla etusija työpaikkojen luomiselle, työnperusoikeuksien turvaamiselle, sosiaaliturvan vahvistamiselle ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämiselle. Toimintalinjausten pitäisi ottaa huomioon sukupuoli ja perustua uudelle yhteiskuntasopimukselle, joka heijastaa sekä työnantajien että työntekijöiden etua. ( ) 6. Perustan laskeminen kestävälle kehitykselle kannustamalla yrityksiä ottamaan käyttöön oikeanlaista teknologiaa ja paikallisyhteisöjä hoitamaan luonnonvaroja kestävällä tavalla. ( )

2 7. Paikallisyhteisöjen valtaistaminen auktoriteettia ja voimavaroja hajauttamalla läheisyysperiaatteen mukaisesti; paikallisten taloudellisten edellytysten vahvistaminen; ja kulttuurin ja identiteetin sekä alkuperäiskansojen ja heimojen oikeuksien kunnioittamisen tarpeen tunnustaminen. ( ) 8. Kaikkien alueellisen yhteistoiminnan etujen hyödyntäminen ja sen varmistaminen, että yhteiskunnalliset tavoitteet heijastuvat riittävästi taloudellisen ja poliittisen alueellisen integraation prosessiin. ( ) 9. Kansallisten toimintalinjausten ja globaalien etujen välinen yhtenäisyys. Kaikkien valtioiden on oltava vastuullisia toimijoita globaalihallinnassa ja otettava huomioon kansallisen toiminnan rajojen yli ulottuvat vaikutukset. (243, 543) Globaalihallinta Maailmanlaajuisella tasolla nykyinen järjestelmä perustuu sellaisiin sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, jotka saavat aikaan epätasapainoisia ja usein epäoikeudenmukaisia tuloksia. Globaalihallinnassa tarvitaan uudistuksia seuraavilla avainalueilla: Oikeudenmukaiset säännöt Maailmantalouden sääntöjen tarkoituksena pitäisi olla ihmisten, perheiden ja yhteisöjen oikeuksien, toimeentulon, turvallisuuden ja mahdollisuuksien parantaminen. Tähän sisältyvät oikeudenmukaiset kaupan, rahoitusalan ja sijoitustoiminnan säännöt, menettelyt työelämän perusnormien kunnoittamisen vahvistamiseksi ja yhtenäinen kehys ihmisten rajojen yli liikkumista varten. Monenkeskisen kauppajärjestelmän ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän pitäisi antaa enemmän tilaa kehitysmaiden itsemääräämisoikeudelle niin, että ne voivat nopeuttaa kehitystään avoimessa taloudellisessa ympäristössä. (i) Kauppa 1. Markkinoille pääsyn epäoikeudenmukaisia esteitä täytyy vähentää huomattavasti, erityisesti sellaisilta tuotteilta, joiden tuotannossa kehitysmailla on suhteellinen etu. Maataloudessa pitäisi estää uudet vientipalkkiot ja -tuet ja kauppaa vääristävät kotimaan toimet, ja voimassa olevat toimet olisi pikaisesti purettava. Tekstiili- ja vaatekaupan esteisiin on myös puututtava. Hallitusten velvollisuus on myös ottaa käyttöön työntekijöiden turvallisuutta ja teollista rakennemuutosta edistäviä toimia sekä teollisuus- että kehitysmaissa. ( ) 2. Kauppatavaroiden tekniset standardit pitäisi määrittää objektiivisesti ja osallistuvasti ja kehitysmaille pitäisi antaa enemmän apua tuotestandardien uudistamisessa. On myös tärkeää estää polkumyynnin vastaisten toimien väärinkäyttö ja varmistaa, että kehitysmaat saavat teknistä tukea menettelytapoja koskevissa asioissa. ( ) 3. Markkinoille pääsyn parantaminen ei ole ihmelääke. On olennaisen tärkeää saada aikaan tasapainoisempi kestävän globaalin kasvun ja täystyöllisyyden strategia, joka perustuu siihen, että maat jakavat tasapuolisesti vastuun korkean ja tehokkaan kysynnän ylläpitämisestä. (372)

3 4. Teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudenmukaisten sääntöjen on tasapainotettava teknologian tuottajien ja käyttäjien edut, erityisesti alhaisen tulotason maissa, joissa tiedon ja teknologian saatavuus on rajoitettu. (383) 5. Globaaleja sääntöjä tarvitaan myös tuomaan paremmin esille toimet niiden maiden eduksi, joilla ei ole samoja valmiuksia kuin aikaisemmin kehittyneillä, ja tätä tarkoitusta varten on huomattavasti vahvistettava WTO:n määräyksiä erityiskohtelusta (Special and Differential Treatment). (369, ) (ii) Globaalit tuotantojärjestelmät Suoria ulkomaisia sijoituksia ja kilpailupolitiikkaa varten tarvitaan yhdenmukaisempi ja yhtenäisempi kehys, jossa kaikkien edut, oikeudet ja vastuut jakaantuvat tasapuolisesti. 1. Rajojen yli ulottuvaa kilpailua koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä on lisättävä, jotta maailmanlaajuiset markkinat saadaan avoimemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Muiden etujen lisäksi tämä helpottaa kehitysmaiden yritysten tuloa mukaan maailmanlaajuisiin tuotantojärjestelmiin. ( ) 2. Suoria ulkomaisia sijoituksia varten tarvitaan avoimempi, yhtenäisempi ja tasapainoisempi kehys, jossa kaikki edut jakaantuvat tasapuolisesti, kannustinkilpailun ongelmat vähenevät ja suorien ulkomaisten sijoitusten osuus tasapuolisessa kehityksessä vahvistuu. Ponnistuksia pitäisi lisätä yleisesti sovitun monenkeskisen foorumin löytämiseksi tämän kehyksen laatimiseen. ( ) (iii) Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä Kaupan ja suorien ulkomaisten sijoitusten alueella saavutettavien etujen hedelmiä ei voi korjata täysimääräisesti, ellei kansainvälisen rahoitusjärjestelmän toimintaa paranneta huomattavasti. Järjestelmän pitäisi tukea kestävää maailmanlaajuista kasvua ja parantaa köyhien maiden maailmantalouteen integroitumisen ehtoja. 1. Tarvitaan päättäväisiä ponnistuksia sen varmistamiseksi, että kehitysmaat osallistuvat entistä enemmän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamisprosessiin. ( ) 2. On ehdottoman tärkeää vauhdittaa prosessia taloudellisen volatiliteetin ja tartuntailmiön vähentämiseksi kehittyvillä markkinoilla. Olisi ryhdyttävä pikaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että hätärahoituksen määrää lisätään kriisiaikoina ja että sitä on tartuntailmiöstä kärsivien maiden ulottuvilla. (411) 3. Maailmanlaajuisten rahoitussääntöjen ja -politiikan pitäisi antaa alikehittyneiden ja huonosti säänneltyjen finanssijärjestelmien ottaa käyttöön varovainen ja asteittainen lähestymistapa pääomaliikkeiden vapauttamiseen ja antaa enemmän liikkumavaraa sellaiselle sopeutuspolitiikalle, jossa sosiaalikustannukset minimoidaan. ( , 413) 4. Pitäisi tehostaa ponnistuksia sellaisten tehokkaampien mekanismien laatimiseksi, joissa vastuut ja taakat jaetaan oikeudenmukaisesti lainanottajien ja lainanantajien kesken. (412)

4 (iv) Työvoima maailmantaloudessa Oikeudenmukaisempien talouden pelisääntöjen lisäksi tarvitaan työelämän perusnormien suurempaa kunnioittamista ja oikeudenmukaisia sääntöjä ihmisten rajojen yli tapahtuvaa liikkumista varten. 1. ILOn mahdollisuuksia edistää työelämän perusnormien kunnioittamista pitäisi vahvistaa. Kaikkien asianosaisten kansainvälisten järjestöjen pitäisi ottaa vastuu näiden normien edistämisestä ja sen varmistamisesta, etteivät järjestöjen toimintalinjaukset ja ohjelmat estä niiden toteuttamista. (426) 2. Olisi ryhdyttävä toimiin sellaisen monenkeskisen kehyksen rakentamiseksi, joka tarjoaa oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät säännöt ihmisten rajojen yli tapahtuvalle liikkumiselle. Suosittelemme järjestelmällistä lähestymistapaa, joka (a) laajentaa ja elvyttää olemassaolevia monenkeskisiä sitoumuksia siirtotyöläisten oikeuksien ja suojelun kaltaisissa kysymyksissä sekä laittoman ihmiskaupan, varsinkin naiskaupan osalta; (b) kehittää yhteisiä lähestymistapoja tärkeisiin toimintalinjauskysymyksiin siirtolaisten lähtömaiden välisen vuoropuhelun kautta ja (c) pyrkii rakentamaan maailmanlaajuisen kehyksen järjestyneelle ja toimivalle prosessille, joka on kaikkein edun mukainen. ( ) 3. Tarvitaan maailmanlaajuinen foorumi näkökantojen ja tietojen vaihtoon ihmisten rajojen yli tapahtuvasta liikkumisesta. Tätä kysymystä käsitteleviä monenkeskisiä järjestöjä on vahvistettava. ( ) Parempia kansainvälisiä toimintalinjauksia Oikeudenmukaisempia sääntöjä tavoittelevaa toimintaa on täydennettävä yhtenäisemmillä ja tasapuolisemmilla kansainvälisillä toimintalinjauksilla. 1. Perusvaatimuksena on suuremmat ponnistukset voimavarojen aktivoimiseksi kansainvälisellä tasolla. Sitoumusta nostaa virallinen kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta on lopultakin noudatettava. Avun toimitustehokkuutta on parannettava. ( ) 2. Velkahelpotusta olisi nopeutettava ja voimistettava. ( ) 3. Olisi myös aktiivisesti harkittava vaihtoehtoja uusien rahoituslähteiden hankkimiseksi. Niiden on oltava nimenomaan lisärahoitusta, eikä niillä saa korvata sitoutumista virallisen kehitysavun 0,7 prosentin tavoitteeseen. ( ) 4. Maailmanlaajuisen solidaarisuuden nimissä annettavan vapaaehtoisen yksityisen avun ja hyväntekeväisyyden mahdollisuuksia olisi käytettävä tehokkaammin. ( ) 5. Yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoitusaloitteita olisi tuettava enemmän voimavarojen kanavoimiseksi alhaisen tulotason maihin. ( ) 6. Kansainvälinen toiminta on olennaisen tärkeää koulutukseen ja teknologiaan kohdistuvien sijoitusten lisäämiseksi kehitysmaissa. ( )

5 7. Kansainvälistä toimintaa tarvitaan tukemaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä sen varmistamiseksi, että maailmantaloudessa vallitsee sosiaaliturvan minimitaso. ( ) 8. Maailmanlaajuisen makrotalouden hoitamiseen tarvitaan tehokkaampaa mekanismia. Rahoitusvirtojen ja valuuttakurssien lyhyen aikavälin hoitamisen lisäksi makrotalouspolitiikan koordinaation pitäisi pyrkiä myös täystyöllisyyteen pitemmällä aikavälillä. (410, ) 9. Olisi saatava aikaan voimakkaampaa toimintaa ja laajempaa yhteiskunnallista vuoropuhelua säällisen työn edistämiseksi vientiteollisuuden vapaa-alueilla ja maailmanlaajuisissa tuotantojärjestelmissä yleisemminkin, ja ILO:n pitäisi antaa neuvoja ja apua niille, jotka tarvittaessa osallistuvat sellaiseen vuoropuheluun. ( , ) 10. Säällisen työn kaikille ulottamisen pitäisi olla maailmanlaajuinen tavoite ja siihen pitäisi pyrkiä yhtenäisemmällä toiminnalla monenkeskisessä järjestelmässä. Kaikkien monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden olisi käsiteltävä kansainvälistä talous- ja työvoimapolitiikkaa yhtenäisemmin ja yhdenmukaisemmin. ( ) Entistä vastuullisemmat instituutiot (i) Monenkeskinen järjestelmä ja valtiotoimijat Ehdoton edellytys paremman globaalihallinnan aikaansaamiseksi on monenkeskisen järjestelmän uudistaminen demokraattisemmaksi, avoimemmaksi, vastuullisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. 1. Bretton Woods -instituutioiden pitäisi luoda oikeudenmukaisempi äänioikeusjärjestelmä, jossa kehitysmailla on suurempi edustus. ( ) 2. WTO:n työmenetelmien ja neuvottelumenettelyjen on taattava kaikkien jäsenvaltioiden täysimittainen ja tehokas osallistuminen. (529) 3. Kaikkien YK:n järjestelmän elinten pitäisi vahvistaa arviointiyksiköitään, ottaa käyttöön selvät julkistamisperiaatteet ja julkaista tulokset sen mukaisesti. Ulkoisiin arviointeihin olisi kannustettava ja seurannasta pitäisi raportoida säännöllisesti. (531) 4. Kehotamme valtioiden ja hallitusten päämiehiä edistämään yhtenäisten toimintalinjausten käyttöä kansainvälisillä foorumeilla, jotka keskittyvät ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kansainvälisten sosioekonomisten toimintalinjausten yhtenäisyyden parantaminen pitäisi lisätä maailman poliittisten johtajien kokoontumisten asialistaan. (516, 534) 5. Olemassaolevia ehdotuksia taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuusneuvoston sekä globaalihallintaneuvoston luomiseksi olisi harkittava vakavasti. ( ) 6. ECOSOCin kykyä koordinoida toimintalinjauksia maailmanlaajuisesti talous- ja sosiaalisektorilla pitäisi vahvistaa lisäämällä sen edustuksen tasoa, mukaan luettuna ministeritason toimeenpanokomitea ja ministereiden välinen vuorovaikutus tärkeimmissä maailmanlaajuisissa toimintalinjauskysymyksissä sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto. ( )

6 7. Rahallisia panostuksia monenkeskisiin instituutioihin on lisättävä niin, että ne voivat hoitaa entistä paremmin velvollisuuksiaan, ja lisäksi pitäisi parantaa niiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. (538) 8. Kaikkien järjestöjen, YK-järjestöt mukaan luettuina, on oltava toiminnastaan suuremmassa määrin vastuuvelvollisia suurelle yleisölle. Kansallisten hallitusten ja kansanedustuslaitosten pitäisi osallistua tähän prosessiin tarkastelemalla näihin järjestöihin nimittämiensä edustajien päätöksiä. (530, , 545) 9. Kuulutamme myös monenkeskisen järjestelmän parlamentaarisen valvonnan progressiivista laajentamista maailmanlaajuisella tasolla ja maailmanlaajuisen parlamentaarisen ryhmän luomista yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisten taloudellisten ja sosiaalisten toimintaperiaatteiden välillä. ( ) (ii) Ei-valtiolliset toimijat Monenkeskisen järjestelmän lisäksi liike-elämä, ammattiyhdistysliike, kansalaisyhteiskuntajärjestöt ja maailmanlaajuiset verkostot osallistuvat kaikki merkittävällä tavalla globaalihallintaan. 1. Sekä kansallisten että monikansallisten yhtiöiden vapaaehtoisia aloitteita voisi vahvistaa, jotta voitaisiin lisätä niiden osallistumista globalisaation sosiaaliseen ulottuvuuteen. ILOn pitäisi kutsua kokoon foorumi tästä asiasta. ( ) 2. Bretton Woods -instituutioissa ja WTO:ssa pitäisi perustaa virallisia rakenteita kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeiden ja liike-elämän yhteisöjen konsultoimiseen. (564) 3. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja liikkeiden vahvistamista pitäisi tukea enemmän ja yksilöiden oikeuksia ja yhdistymisvapautta pitäisi edistää. Kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustusta pitäisi lisätä maailmanlaajuisissa kansalaisyhteiskuntaverkostoissa. Vuorovaikutusta monenkeskisen järjestelmän kanssa pitäisi edistää. (570, ) 4. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen pitäisi olla avoimia ja vastuullisia, eivätkä ne saa estää ihmisten oikeutta järjestäytyä ja saada äänensä kuuluviin. Itsesääntelyaloitteita voisi kannustaa. (571) 5. Vastuulliset tiedostusvälineet voivat merkittävästi edistää kehitystä kohti oikeudenmukaisempaa ja osallistuvampaa globalisaatiota. Kaikissa toimintalinjauksissa on korostettava tiedon ja viestinnän monimuotoisuutta. (579) 6. Tietojen vaihtoon, tietoisuuden korottamiseen (advocacy) ja voimavarojen aktivoimiseen paneutuneiden kansainvälisten järjestöjen ja globaalien verkostojen ja kumppanuuksien välillä pitäisi olla parempi koordinaatio talous- ja sosiaalisektorilla. (583) Muutostoiminnan aktivointi

7 Näiden uudistusten vaatimaan toimintaan tarvitaan monien toimijoiden aktivointia. Olemassa olevilla kansallisilla ja monenkeskisillä foorumeilla käytävien neuvotteluiden ja keskustelujen lisäksi ehdotamme seuraavanlaista toimintaa ja seuraavia aloitteita: 1. Kansallisella tasolla kutsumme hallitukset ja ei-valtiolliset toimijat osallistumaan laajapohjaisiin vuoropuheluihin seurantatoiminnan käsittelemiseksi ja muotoilemiseksi paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. ( ) 2. Monenkeskisen järjestelmän organisaatioiden pitäisi tutkia omia menettelyjään varmistaakseen, että ne ovat yhtenäiset yleismaailmallisten arvojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa. (604) 3. Kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös panna alulle yhtenäisen politiikan aloitteita, joissa ne yhdessä laativat tasapainoisempia täydentäviä toimintalinjauksia oikeudenmukaisemman ja osallistavamman globalisaation aikaansaamiseksi. Ensimmäiseksi pitäisi puuttua kasvun, sijoitusten ja työllisyyden kysymyksiin maailmantaloudessa. ( ) 4. Kansainvälisen järjestelmän organisaatioiden, joiden mandaattiin sosiaaliset kysymykset sisältyvät, pitäisi ryhtyä tekemään kansalliselta pohjalta katsauksia talous-, finanssi- ja kauppapolitiikan sosiaalisista vaikutuksista. (608) 5. Niiden kansainvälisten järjestöjen, joita tämän raportin avainehdotusten käsitteleminen ja kehittäminen kiinnostaa eniten, pitäisi järjestää sarja toimintalinjausten kehittämiseen tähtääviä useiden eturyhmien vuoropuheluja. ( ) 6. Kiinnostuneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi perustaa globalisaatiopolitiikan foorumi eri näkökantojen välistä vuoropuhelua varten maailmantalouden kehityksen ja toimintaperiaatteiden sosiaalisista vaikutuksista. Osallistuvat instituutiot voisivat tuottaa säännöllisiä raportteja globalisaation tilasta. ( ) 7. Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden tutkimusohjelmia ja tiedonkeruuta pitäisi vahvistaa. ( )

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT

Raportin kansainvälinen embargo klo GMT Raportin kansainvälinen embargo 24.2.2004 klo 13.00 GMT Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission raportti Oikeudenmukainen globalisaatio: Mahdollisuuksia kaikille Tiivistelmä (epävirallinen

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan.

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan. Valtioneuvoston EU-sihteeristö LÄHETE VNEUS2010-00421 VNEUS Suomalainen Irma 07.06.2010 Viite Asia Lissabonin sopimuksen toimeenpano; eriytyvä integraatio, EU yhteinäisenä globaalina toimijana Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta TRIPS-sopimuksen 66 artiklan

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto

RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA. Ari Salminen, Vaasan yliopisto RAKENTEELLISEN KORRUPTION UHKA SUOMESSA Ari Salminen, Vaasan yliopisto 09.12.2015 Korruptio ja uhka Korruptio: vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö. Pyrkimys tavoitella etuja, jotka saavutetaan laittomin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö

Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma. Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Suomen kehityspolitiikka ja North-South-South-ohjelma Tarkastaja Marianne Rönkä Ulkoasiainministeriö Rakenne Kansainvälisen kehityspolitiikan haasteet Suomen kehityspoliittinen ohjelma (2007-) Kehitysyhteistyön

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus

2. Kestävän kehityksen lähtökohtana kumppanimaiden omistajuus Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2008 KEPAN LINJAUS KEHITYSYHTEISTYÖN LAADUSTA 1. Johdanto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry haluaa vaikuttaa köyhdyttäviä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. YK:n jäsenmaiden uusien

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kambodžalaiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan Pnom Penhissä joulukuun lopussa 2013. Kuva: Rauli Virtanen Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus ULKOASIAINMINISTERIÖ Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD

.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD ,3 Bryssel 14. tammikuuta 2003.RPLVVLR NHKRWWDD MlVHQYDOWLRLWD YDXKGLWWDPDDQ WDORXGHOOLVLDMD\KWHLVNXQQDOOLVLDXXGLVWXNVLD -lvhqydowlrlghq RQ YDXKGLWHWWDYD SRQQLVWHOXLWDDQ XXGLVWXVWHQ WRWHXWWDPLVHNVL MRWWD

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle

Lisätiedot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot 1 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 Yhteenveto Kunta on keskeinen toimija osana digitaalisen yhteiskunnan ansaintaketjuja ja

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot