Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Aika Tiistaina klo 08:30-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Leskinen Eila Partanen Usko Sillanpää Keimo Vornanen Maire Tommila Juhani jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen puheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Paasovaara Marko vastuullinen tilintarkastaja Piirainen Anne pöytäkirjanpitäjä Suomalainen Eeva kunnansihteeri, 27 klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esi tys listan työjärjestystä muutettiin siten, että 27 Sonkajärven kunnan ti lin päätös 2014 käsiteltiin ennen Tilintarkastajan raportointi -pykälää. Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Eila Leskinen ja Kari Vornanen. Usko Partanen puheenjohtaja Anne Piirainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Eila Leskinen Kari Vornanen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä keskiviikkona klo hallintosihteeri Päivi Hyyryläinen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 27 Sonkajärven kunnan tilinpäätös Tilintarkastajan raportointi 8 29 Tilintarkastuskertomus Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan toteutumavertailu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 12

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Sonkajärven kunnan tilinpäätös / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tase, tu loslas kel ma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kun nan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi vii meistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ti lin päätök sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kun nan johta ja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan ke hit tymis tä koskevista tärkeistä seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää val tuus ton talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toi min ta ker to muk sessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen kä sit telyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tuloslaskelman 2014 mukaiset kunnan käyttötalouden toimintatulot olivat 3,7 milj. euroa (toteuma 105,8 %) ja toimintamenot -28,6 milj. euroa (to teuma 98,3 %) ja toimintakate -24,9 milj. euroa (toteuma 97,2 %). Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) lopullinen maksuosuus oli 16,8 milj. euroa, SOTE:n maksuosuus toteutui muutetun talousarvion mu kaises ti (toteuma 98,8 %). Tarkempi selvitys SOTE:n maksuosuuden to teumas ta on esitetty tasekirjassa. Kunnan tuloveroprosentti oli 20,50 (2013: 20,50 %). Kiinteistöveroprosentit oli vat samat kuin vuonna Kunnan verotulot olivat kaikkiaan 12,7 milj. eu roa eli 2,0 % prosenttia enemmän kuin vuonna Tuloveroa kertyi 10,5 milj. euroa (vähennys -1,1 %), kiinteistöveroa 0,7 milj. euroa (lisäys 15,8 %) ja yhteisöveroa 1,6 milj. euroa (20,8 %). Valtionosuudet olivat yhteensä 14,3 milj. euroa eli -0,5 % vähemmän kuin edel li se nä vuonna. Vähennystä selittää, että vuonna 2013 kunnalle myönnet tiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 0,6 milj. euroa, mikä nos taa vuoden 2013 valtionosuuksien määrää kertaluonteisesti. Mikäli vuon na 2013 myönnettyä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ei huo mioi da, on valtionosuuksien kasvu 3,5 %. Peruspalveluiden valtionosuus oli 11,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva val tion osuu den tasaus 3,5 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön muu rahoitus -0,5 milj. euroa. Kunta ei hakenut vuonna 2014 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Rahoitustuottojen ja -ku lu jen yhteissumma oli 0,3 milj. euroa.

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 2,4 milj. euroa, muutetussa ta lousar vios sa vuosikate oli 1,3 milj. euroa. Arvioitua parempaa vuosikatetta selit tä vät toimintatuottojen ja verotulojen ennakoitua suurempi kertymä sekä toi min ta ku lu jen alittuminen arvioidusta. Vuosikate asukasta kohden on 565 euroa/asukas, vuonna 2013 vuosikate oli 375 euroa/asukas. Vuosikate kattaa poistot ja arvonalennukset, jotka ovat -1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa. Poistoeron ja rahas to jen muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,0 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 0,7 milj. euroa (netto). Suurimpia in vestoin ti hank kei ta olivat vedenjakelun parantamishanke alueella Iso-Lappi-Saa ri mä ki sekä Tuulikanteleen 1. ja 2. kerroksen saneerauksen aloitus. Vanhoja lainoja maksettiin 1,1 milj. euroa, uutta lainaa ei vuonna 2014 otet tu. Lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 9,8 milj. euroa (2013: 10,9 milj. eu roa) eli eur/asukas (2013: eur/asukas). Omavaraisuusaste on 51,4 % (2013: 45,9 %). Taseen loppusumma on 25,0 milj. euroa (2013: 26,1 milj. euroa). Kunnan taseessa oli edellisiltä vuosilta yli jäämää 0,7 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 35,6 milj. euroa, konsernin lainakanta oli 17,7 milj. euroa eli euroa/asukas (2013: euroa/asukas). Konser nin vuosikate oli 3,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 on tilinpäätöksen liitteenä. Kokonaisuutena arvioiden vuonna 2014 kunnan toiminta ja talous to teu tuivat suunnitelman mukaisesti. Päätösesitys Kunnanjohtaja: 1. Kunnanhallitus allekirjoittaa Sonkajärven kunnan tilinpäätöksen vuodel ta Kunnanhallitus lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi valtuuston asettamien ta voit teiden toteutumisen osalta. 3. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2014 tulokseen, joka on euroa, vaikuttavina toimenpiteinä tehdään seuraavat kir jauk set: a) Tehdään suunnitelman mukaista poistoa vastaava, poistoeroa vähen tä vä kirjaus euroa (+) Rutakon koulukeskuksen (I, II ja III -vai hei den) osalta sekä euroa (+) siirtoviemärin osalta. b) Siirretään elinkeinorahastoon rahaston tuotto 88 euroa (-). c) Tilikauden ylijäämä euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille ja lisätään edellisten tilikausien yli jäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi ti lin päätök ses sä 2014 kohdassa 2.6 Yhteenveto määrärahojen ylityksistä ja tu lo ar vioi den alituksista esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset ja tu lojen alitukset. 5. Kunnanhallitus valtuuttaa pääkirjanpitäjän ja kunnansihteerin te kemään tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia ja täs men nyksiä tasekirjaan. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Tarkastuslautakunta Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kä si tel tä vät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Kun nan halli tus on valmistellut Sonkajärven kunnan tilinpäätöksen tar kastus lau ta kun nan ja valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, ra hoitus las kel man, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot sekä talousarvion to teutu mis ver tai lun. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen hyväksymisen tarkas tuslau ta kun nan valmistelun perusteella. Tilinpäätös on jaettu tarkastus lau takun nan jäsenille aikaisemmin. Tilinpäätös liitetään valtuuston pöytäkirjaan. Tilintarkastaja JHTT, KHT Marko Paasovaara on tarkastanut Sonkajärven kun nan kir jan pi don, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä an taa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Päätösesitys Puheenjohtaja: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Eeva Suomalainen oli tarkastuslautakunnan kuul ta va na tilinpäätökseen 2014 liittyen. Kokouksessa puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti linpää tök sen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkas tus lau ta kun nal le arvioitavaksi, ovatko vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2014 tilintarkastuksen sekä esittää ti linpää tök sen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to hyväksyy kunnanhallituksen laatiman vuoden 2014 tilinpäätöksen liit tei neen.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Päätös Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Tilinpäätös 2014

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan raportointi 310/ /2014 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja JHTT, KHT Marko Paasovaara raportoi lautakunnalle suo rite tus ta vuoden 2014 tilintarkastuksesta. Päätösesitys Päätös Puheenjohtaja: Lautakunta merkitsee tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 1 Johdon vahvistuskirje, joka säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti omassa arkistosarjassa kohdassa Tilintarkastajan raportointi, joka säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti omassa arkistosarjassa kohdassa

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuskertomus / /2015 Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastaja JHTT, KTM Marko Paasovaara on tarkastanut Sonkajärven kun nan kirjanpidon, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Päätösesitys Puheenjohtaja: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kokouksessa puheenjohtaja antoi seuraavan päätösesityksen: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti linpää tök sen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2014 tarkastuksen sekä an ta nut tilintarkastuskertomuksen, mikäli johdon vahvistukirje saadaan toimitettua mennessä tilintarkastajalle, ja 3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muis tu tus ta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tar kas tuslau ta kun ta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kun nan hal li tuksel ta tilintarkastuskertomuksesta. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen valtuus tol le. Tilintarkastuskertomus liitetään valtuuston pöytäkirjaan ti lin päätök sen liitteeksi. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2014 hal lin nos ta ja taloudesta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti. Päätös Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta / /2014 Tarkastuslautakunta Kunnanhallituksen on Kuntalain (69 ) mukaisesti toimintakertomuksessa selvitettävä valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumista. Tar kas tus lau ta kun nan on tehtävä valtuustolle arvionsa toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta (KuntaL 71 ). Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että tar kas tus lau takun nan sihteeri ryhtyy luonnostelemaan vuoden 2014 arviointikertomusta. Tar kas tus lau ta kun ta on jatkanut arviointia kokouksissaan , ja Päätösesitys Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2014 arviointikertomuksen lopullisen si säl lön ja muodon. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen valtuustolle. Arviointikertomus liitetään valtuuston pöy tä kirjaan tilinpäätöksen liitteeksi. Käsittely: Merkittiin, että Usko Partanen Sukevan aluelautakunnan va ra jäse ne nä eikä Maire Vornanen teknisen lautakunnan osalta esteellisinä osallis tu neet näiden toiminnan arviointiin. Päätös Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan toteutumavertailu / /2014 Tarkastuslautakunta Käyttötalouden toteutumavertailun mukaan tar kas tus lau takun nan toimintakatteen toteutuma on euroa (16,8 %). Päätösesitys Päätös Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee toteutumavertailun tiedoksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Käyttötalouden toteutumisvertailu

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan seuraava kokous Tarkastuslautakunta Päätös Tarkastuslautakunta: Seuraava kokous pidetään tiistaina klo

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lisva li tus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 27, 28, 29, 30, 31, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti Sonkajärven kunta/tarkastuslautakunta Rutakontie SONKAJÄRVI Puh Faksi (017) Sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kaisu vaa ti muk sen. Mi käli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kun nallis valituksin myös asian osainen se kä kunnan jäsen.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio PL KUOPIO Puh Faksi Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on il moitet ta va päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä väksi; se kä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti osoi te ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitet tu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päi vän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jäl keisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin va li tus asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 6/ Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 19/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 8.12.2014 klo 22:20-22:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Kunnanvaltuusto Aika 04.06.2012 klo 19:05-21:15 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 23 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 23.04.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 26 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2014 klo 9:00-11:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Haapakoski

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Valtuusto Aika Maanantai 28.09.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Mustonen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34 Tarkastuslautakunta 31.05.2012 AIKA 31.05.2012 klo 09:00-14:15 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 133 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 36

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.06.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot