Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys 2006"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin potilasasiamiehen selvitys 2006

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO POTILASASIAMIESTOIMINTA YLEISIMMÄT PALAUTTEENANTOTAVAT YHTEYDENOTTO TOIMINTAYKSIKKÖÖN ASIAKASPALAUTE MUISTUTUS HALLINTOKANTELU POTILASVAKUUTUSILMOITUS LÄÄKEVAHINKOILMOITUS POTILASASIAKIRJOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMISVAATIMUS MUUT PALAUTTEIDEN MÄÄRÄ TAMPEREEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA YHTEYDENOTOT YHTEYDENOTOISTA YLEISESTI POTILASVAHINGOT Potilasvahinkoihin liittyvä potilasasiamiehen neuvonta Potilasvahinkoilmoitusten käsittely organisaatiossa ja ohjaus HOITO JA TUTKIMUS KOHTELU HOITOON PÄÄSY POTILASASIAKIRJAT Henkilötietojen tarkastaminen Omaisten tiedonsaanti Mielenterveyskeskuksen tietojen näkyminen omalääkärillä Asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki ASIAKASMAKSUT TAI KORVAUSVAATIMUKSET MUUT YHTEYDENOTON SYYT YHTEYDENOTTOJEN JAKAANTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN HATANPÄÄN SAIRAALA PÄIVYSTYSASEMA LÄÄKÄRIASEMAT HAMMASHOITO MIELENTERVEYSPALVELUT VANHUSTENHUOLTO MUISTUTUKSET VUONNA MUISTUTUSMENETTELYSTÄ MUISTUTUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN MUISTUTUSTEN PÄÄASIALLINEN SYY MUISTUTUSTEN VASTAUSAIKA LOPUKSI...30

3 1 JOHDANTO Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1993 (myöhemmin Potilaslaki). Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Lisäksi hoito on järjestettävä siten, ettei se loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lain mukaan potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on oikeus tehdä muistutus ollessaan tyytymätön hoitoon. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimettynä potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävänä on potilaslaissa määriteltynä: neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa Potilasasiamiehen työ on pääosin asiakaspalvelua. Suurin osa asioista saadaan hoidettua puhelimitse, mutta tapaaminen on erikseen sovittaessa myös mahdollinen. Potilasasiamiehen rooli on neuvova ja ohjaava ja palvelu on maksutonta. avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä Jos potilas/asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänen ensisijainen yhteydenottopaikkansa on se yksikkö, mitä asia koskee. Mikäli siellä ei keskustellen ole löydetty yhteydenottajaa tyydyttävää ratkaisua, potilasasiamies avustaa asian selvittelyssä tai ohjaa kirjallisessa menettelyssä, kuten muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Käytännössä potilasasiamiehet avustavat eniten potilasvahinkolain mukaisen potilasvahinkoilmoituksen teossa. tiedottaa potilaan oikeuksista Potilasasiamies hakeutuu aktiivisesti tiedottamaan potilaan oikeuksista muun muassa järjestöjen tilaisuuksissa ja muille viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. 1

4 toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Potilasasiamies käy vuosittain terveydenhuollon johtoryhmissä ja ylilääkärien sekä ylihoitajien kokouksissa kertomassa tulleiden yhteydenottojen sisällöstä ja muista potilaan oikeuksiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Myös työyksiköille välitetään potilailta tullutta palautetta osastokokouksissa ja koulutetaan henkilöstöä potilaan oikeuksista. Selvityksessä käsitellään yleisiä potilaan oikeuksiin ja potilasasiamiestoimintaan liittyviä asioita ja tarkastellaan yhteydenottojen sisältöä. Selvityksen perustana on potilaiden yhteydenotoista laadittu tilasto, Länsi-Suomen lääninhallitus on pyynnöstä toimittanut tietoa kanteluista Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriössä on hahmoteltu muutoksia potilaslakiin potilasasiamiestoiminnan kehittämiseksi. Potilaslakiin suunnitellaan lisättäväksi ilmoitusvelvollisuus potilasasiamiehistä lääninhallitukselle sekä tarkennus siitä, että potilasasiamiehen on tehtävissään pystyttävä toimimaan puolueettomasti ja että potilasasiamiehen riippumaton asema tulee varmistaa. Lisäksi kaavailuissa on velvoittaa potilasasiamies antamaan vuosittain selvitys toimintayksikölle. Eduskunnassa on myös kansanedustajan toimesta tehty lakialoite potilasasiamiestoiminnan järjestämisestä Potilasasiamiehelle kertyy tietoa palvelujen toimivuudesta potilaan yhteydenottojen pohjalta ja tieto on tarkoituksenmukaista tilastoida ja tuoda esille vuosittaisessa selvityksessä. Asiakastilastoinnin kehittämiseksi Tampereen kaupungin potilasasiamies on yhteistyössä Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiesten kanssa anonut Sosiaali- ja terveysministeriöltä hankerahoitusta 2 POTILASASIAMIESTOIMINTA Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköiden päätoimisena potilasasiamiehenä toimii Arja Laukka. Potilasasiamiehen toimi on yksityistalouden neuvontapalveluissa, joihin kuuluvat lisäksi edunvalvonta, talous- ja velkaneuvonta, kuluttajaneuvonta, sosiaaliasiamiehet sekä lähtien Ikäpiste. Neuvontapalveluiden toimistotilat sijaitsevat Puutarhakatu 11 C. Vuonna 2006 neuvontapalvelut kuuluivat hallinnollisesti konsernihallinnon henkilöstö- ja hallintoryhmään. Toimintamallin 2

5 uudistuksen myötä neuvontapalveluiden sijainniksi muuttui alkaen hyvinvointipalveluiden kehittämisyksikkö. Potilasasiamiehen sijaisena toimii Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies, vuonna 2006 VT Sanna Kuoppala. Tampereen seutukunnassa toimii kaksi päätoimista sosiaaliasiamiestä. Toisen sosiaaliasiamiehen työajasta on varattu potilasasiamiestoimintaan 30 %. Potilasasiamies palvelee Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia. Tampereen yliopistollisella keskussairaalalla on oma päätoiminen potilasasiamies. Yksityisillä palveluntuottajilla tulee olla myös nimettynä potilasasiamies. Tiedottaminen ja toiminnan tunnetuksi saattaminen on keskeistä potilasasiamiehen työssä. Potilasasiamies kävi kertomassa potilaan oikeuksista 12 järjestötapaamisessa. Potilaan oikeuksista on tiedotettu 27 kertaa henkilöstölle osastotunneilla, jolloin on käsitelty myös yksikköön liittyneitä yhteydenottoja oppimistarkoituksessa. Lisäksi potilasasiamies järjestää uusien työntekijöiden perehdyttämistä hygieniahoitajien kanssa Hatanpään sairaalassa ja Koukkuniemessä kuukausittain. Taysin potilasasiamiehen kanssa on tavattu säännöllisesti. Potilasasiamies on Suomen potilasasiamiehet ry:n hallituksen jäsen. 3 YLEISIMMÄT PALAUTTEENANTOTAVAT 3.1 Yhteydenotto toimintayksikköön Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa ensisijainen ja nopein keino selvittää asiaa on yhteydenotto toimintayksikköön, jota palaute koskee. Yhteydenoton voi potilaan pyynnöstä tehdä myös potilasasiamies. Jos yhteydenottaja ja asianosainen hoitohenkilö ovat molemmat halukkaita selvittämään asiaa suullisesti, niin asiakas saa vastauksen nopeammin ja aikaa vievältä kirjalliselta menettelyltä vältytään. 3

6 3.2 Asiakaspalaute Toimintayksiköissä on asiakaspalautelomake, jonka täyttämällä potilas voi antaa palautetta palveluiden kehittämiseksi. Usein asiakaspalaute on toimivin vaihtoehto, jos yhteydenottaja haluaa asiansa vain tiettäväksi toimintayksikössä ilman tarvetta kuulla selvitystä asiassa. Asiakaspalautteisiin vastaaminen ei ole pakollista, mutta suotavaa, mikäli palautteessa on yhteystiedot. 3.3 Muistutus Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 :n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutusmenettelyllä potilas voi antaa palautetta kokemastaan huonosta kohtelusta, hoidon laadusta tai hoitoon pääsystä. Muistutuksia käsitellään laajemmin kappaleessa 6. Muistutukset, sivu Hallintokantelu Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille: lääninhallitukselle, terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle kansalaiskirjeellä. 3.5 Potilasvakuutusilmoitus Potilasvahinkoilmoituksella potilas saa epäillyn potilasvahingon tutkittavaksi potilasvahinkolain mukaan. Hakemus on laitettava vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Potilasvakuutuskeskus selvittää, onko potilaalle annetun terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtunut korvattava henkilövahinko. Jos vahinko todetaan potilasvahinkolain mukaan korvattavaksi vahingoksi, päätöksen mukana on korvaushakemus, jolla kustannuksista ja menetyksistä voi hakea korvausta. Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen tyytymätön voi pyytää asiassaan potilasvahinkolautakunnan lausuntoa. 4

7 Potilasvahinkolain mukaiset korvausriidat käsitellään viime kädessä yleisissä tuomioistuimissa. Korvausta vaativalla on mahdollisuus nostaa riita-asiana potilasvahinkolain mukainen korvauskanne potilasvakuutuskeskusta vastaan käräjäoikeudessa. 3.6 Lääkevahinkoilmoitus Lääkevahinkovakuutuspooli käsittelee lääkevahinkoilmoitukset. Lääkevahinkovakuutus korvaa potilaalle aiheutuneet henkilövahingot, jotka ovat aiheutuneet yllättävistä sivuvaikutuksista. Lääkevahinkovakuutuspoolin päätökseen tyytymätön voi pyytää asiassaan lääkevahinkolautakunnan lausuntoa. 3.7 Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus ja korjaamisvaatimus Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyynnölle ei tarvitse esittää erityisiä perusteluja. Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaisesti evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle. Epäämisestä on annettava kirjallinen ratkaisu, jossa on mainittava tarkastusoikeuden epäämisen syyt. Epäämisen veroisena pidetään sitä, että viranomainen ei ole kolmen kuukauden kuluessa antanut kirjallista ratkaisua. Potilaan ollessa tyytymätön epäämispäätökseen, hän voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta poistettava, oikaistava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton, virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, on asiasta annettava kirjallinen todistus, josta ilmenee syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 5

8 3.8 Muut Hoidon yhteydessä syntyneestä vahingosta (esim. tekohampaiden rikkoutuminen tai katoaminen) saattaa potilaalle syntyä oikeus vahingonkorvauslain mukaiseen korvaukseen palveluntuottajalta. Potilaaseen pysyvästi kiinnitettyjen tuotteiden (esim. implantit, keinonivelet) aiheuttamista vahingoista potilas voi hakea korvausta vahingonkorvauslain tai tuotevastuulain perusteella. Yksityisten palveluntuottajien palvelujen virheellisyyttä arvioitaessa kuluttajansuojalaki voi tulla sovellettavaksi. Asiakasmaksuihin tyytymätön voi anoa maksujen kohtuullistamista tai poistoa terveydenhuollon johtajalta. Hallintoriitaasiana voi hallinto-oikeuteen viedä kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat, joita kunta on laiminlyönyt. 3.9 Palautteiden määrä Tampereen sosiaali- ja terveystoimessa Hatanpään keskusarkistosta saadun tiedon mukaan potilasvahinkoilmoituksia oli käsitelty 376 kertaa (374 kertaa vuonna 2005), korvauspäätöksiä näistä oli 81. Luku sisältää myös muualla tapahtuneiden epäiltyjen potilasvahinkojen asiakirjapyynnöt. Korvauspäätöksiä ei ole eroteltu korvattavuuden mukaan. Länsi-Suomen lääninhallitus on ratkaissut Tampereen sosiaali- ja terveystoimen osalta 14 kantelua (17). Ratkaisut jakaantuivat seuraavasti: ei toimenpiteitä 4 (2), siirto toiselle viranomaiselle 2 (2), huomion kiinnittäminen 4 (8), käsityksen ilmaiseminen 2 (6), huomautus 1 (0), kehotuksia 0 (7). Suluissa vuoden 2005 luvut. Vuonna 2006 lääninhallitukseen tuli vireille 14 kantelua. Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä on käytössä spontaani asiakaspalautejärjestelmä ja myös internetin kautta on mahdollisuus antaa palautetta. Asiakaspalautteet käsitellään yksiköissä osastokokouksissa osana organisaation laadunhallintaa eikä niitä käsitellä potilasasiamiehen selvityksessä. 6

9 4 YHTEYDENOTOT 4.1 Yhteydenotoista yleisesti Vuonna 2006 yhteydenottoja potilasasiamieheen oli 835 asiakkaalta yhteensä 1044 (vuonna 2005 yhteydenottoja oli 786 asiakkaalta yhteensä 990). Yhteydenotoista 615 koski naisia, 384 miehiä ja 45 tapauksista yhteydenoton kohteena oli alaikäinen. Potilaat olivat suurin yhteydenottajaryhmä; yhteydenottajista potilaita oli 721 kpl, omaisia 255 kpl ja henkilöstöä 53 kpl. Henkilöstön yhteydenottoja oli 15 enemmän kuin vuonna Suuntaus on ilahduttava. Henkilöstö ei hoitotieteen alalla tehtyjen tutkimusten mukaan ole kovin hyvin tietoinen potilasasiamiehen toiminnasta ja siitä, missä asioissa potilasasiamieheen voi olla yhteydessä tai milloin potilas tulee ohjata ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Henkilöstön yhteydenotoissa lisääntyivät tietosuojaan liittyneet yhteydenotot; myös muistutus- ja kantelumenettelyssä oli kysyttävää. Yhteydenotoksi henkilöstöltä on kirjattu myös potilaan pyynnöstä henkilöstön potilasasiamiehelle toimittamat muistutusratkaisut. Tässä menettelyssä on kuitenkin puutteita. Vaikka muistutustekstiin on kirjattu potilaan toimesta kopio ratkaisusta potilasasiamiehelle tai potilas on allekirjoittanut lomakkeesta myös suostumuksen ratkaisun toimittamisesta potilasasiamiehelle, kopioita toimitetaan suoraan potilasasiamiehelle vain harvoin. Pääsääntöisesti muistutukset toimitetaan potilasasiamiehelle keskitetysti kerran vuodessa ilman tunnistetietoja. Muistutuksia käsitellään laajemmin kappaleessa 6. Muistutukset, sivu 27. Potilasasiamieheen oltiin yleisimmin yhteydessä puhelimitse, 801 kertaa. Viestein, pääosin sähköpostitse otettiin yhteyttä 107 kertaa. Tapaaminen järjestettiin 104 kertaa. Tapaamiset olivat lisääntyneet jonkin verran (vuonna 2005 järjestettiin 68 tapaamista). Tarvittaessa on vierailtu laitoksessa tai järjestetty kotikäynti. Hoitoneuvotteluja, joissa potilasasiamies olisi ollut mukana, ei järjestetty lainkaan vuonna

10 Yhteydenoton syyt jakautuvat seuraavasti: potilasvahinko 270 (268), hoito ja tutkimus 184 (173), kohtelu 112 (119), hoitoon pääsy 172 (173), potilasasiakirjat tai yleensä tietosuoja 94 (71), korvausvaatimus tai asiakasmaksut 98 (89), muut syyt 114 (83). Suluissa vuoden 2005 luvut. kaikki yhteydenoton syyt muu syy asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja hoitoon pääsy kohtelu hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko Potilasvahingot Potilasvahinkoihin liittyvä potilasasiamiehen neuvonta Potilasvahinkoihin liittyviä yhteydenottoja oli lukumääräisesti eniten, 270 kappaletta. Potilasvahinkoilmoituksia tehdään eniten operaatioihin ja toimenpiteisiin liittyen, tästä syystä potilasvahinkoon liittyneet yhteydenotot painottuvat Hatanpään sairaalaan. Päivystysaseman yhteydenottoja potilasvahinkoasioissa oli 30 ja lääkäriasemien yhteydenottoja 27. Hammashoitoon liittyen potilasvahinkoihin liittyviä yhteydenottoja oli 29. Muissa toimintayksiköissä potilasvahinkoon liittyneitä yhteydenottoja oli vain yksittäisiä. Uuden potilasvahinkoilmoituksen teossa annettiin neuvontaa 96 kertaa. Näistä tapaamisen yhteydessä kirjallisesti avustettuja potilasvahinkoilmoituksia oli 30. Yleistä neuvontaa potilasvahinkolain korvausperusteista annettiin 43 tapauksessa; suurin osa näistä 8

11 tapauksista koski vähäisiksi katsottavia vahinkoja. Lääkevahinkoilmoituksen teossa neuvottiin kolme kertaa. Valitusmenettelyssä Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä neuvottiin 22 kertaa. Mikäli potilasvakuutuskeskuksen päätös on hakijan mielestä perustunut puutteelliseen selvitykseen, Potilasvakuutuskeskukselle voi lähettää oikaisupyynnön kirjallisena. Korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta. Potilasvahinkolautakunnalle annettavan lausuntopyynnön johdosta neuvontaa annettiin viisi kertaa. Oikaisuvaatimusta tai ratkaisusuositusta laadittaessa on potilaan syytä varmistua, että päätöksen perustana olleet potilasasiakirjat ovat oikein laadittuja. Lisäksi Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärin muistio sisältää päätöksen perustelut laajempana kuin potilaalle lähetettävä kirjallinen päätös. Potilaan on mahdollista saada nämä asiakirjat pyynnöstään Potilasvakuutuskeskuksesta. Potilaita on neuvottu tilaamaan puhelimitse kaikki vahinkoasiassa muodostunut kirjallinen materiaali ennen oikaisupyynnön tai ratkaisusuosituksen laatimista. Potilasvakuutuskeskuksesta myönteisen korvauspäätöksen saaneen neuvontaa oli 18 kertaa, näistä tapaamisen yhteydessä kirjallisesti avustettuja korvaushakemuksia oli 10. Myönteisen korvauspäätöksen saaneet potilaat pitivät erittäin hyödyllisinä saamiaan neuvoja, jotta he saivat varmasti kaikki heille kuuluvat vahingosta aiheutuneet kustannukset korvaushakemuksessa esitettyä. Monet kokevat, että neuvonta pelkästään korvaukset suorittavalta taholta eli Potilasvakuutuskeskukselta ei ole riittävää Potilasvahinkoilmoitusten käsittely organisaatiossa ja ohjaus Potilasvahinkoilmoituksia tehdään valtakunnallisesti noin vuodessa; määrä on noussut vuosittain. Myönteisen korvauspäätöksen saa noin 30 % ilmoituksen tehneistä, 70 % ilmoituksen tehneistä katsotaan potilasvahinkolain tarkoittamalla tavalla ei-korvattaviksi. Tampereen kaupungin potilasasiamies ei tällä hetkellä saa tietoonsa korvauspäätöksiä, ilman että aktiiviset asiakkaat ottavat itse yhtyettä esimerkiksi saadakseen neuvoja korvaushakemuksen täyttämisessä. Tiedonsaanti olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä, koska näin tieto lisääntyisi siitä, mikä vahinko voi tulla korvattavaksi potilasvahinkona ja mikä ei. Myös valtakunnallisesti käytännöt vaihtelevat; joissakin organisaatioissa 9

12 potilasvakuutuspäätökset lähetetään automaattisesti potilasasiamiehelle, toisaalla potilaan tietosuojan kannalta on koettu ongelmalliseksi vahinkoratkaisujen luovuttaminen potilasasiamiesten käyttöön. Potilasasiamiehen lakisääteisiin tehtäviin kuitenkin kuuluu toimiminen yleisestikin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi (Potilaslain momentti 4- kohta). Uusien potilasvahinkoilmoitusten vuosittainen määrä, saatujen potilasvahinkopäätösten tarkastelu ja jaottelu korvattavuuden, erikoisalan tai aiheen mukaan organisaatiossa olisi keskeistä myös vahingontorjunnan merkityksessä. Potilasvakuutuskeskus on aloittanut projektin, jossa pyritään etsimään keinoja evättävien potilasvahinkoilmoitusten vähentämiseksi. Projektiin liittyen on mm. tehty kysely potilasasiamiehille. Siinä kysyttiin heidän näkemyksiään, miksi potilaat päätyvät tekemään potilasvahinkoilmoituksen. Potilaat kokevat usein, että heidän tulisi saada jokin hyvitys kokemastaan huonosta hoidosta, josta usein on saattanut aiheutua kulujakin. Kuitenkin potilasvahinkolain mukaan korvausta suoritetaan ainoastaan henkilövahingosta ja lain mukaan osa potilasvahingoista on vähäisiä. Vähäisestä vahingosta ei suoriteta korvausta, vaikka korvausperuste muuten olisikin olemassa. Vahinkoa pidetään vähäisenä, mikäli siitä aiheutuu potilaalle vain lievää kipua ja särkyä, mikäli siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa tai kosmeettista vikaa tai haittaa tai mikäli hänen maksettavakseen jäävät kustannukset ovat korkeintaan 200 euroa (vuonna 2003). Mikäli organisaatiolla olisi mahdollisuus jotenkin rahallisesti hyvittää potilaita useinkin selvästi väärin menneestä ja potilaalle kustannuksia aiheuttaneesta, mutta ei henkilövahinkoa aiheuttaneesta hoidosta, potilasvahinkoilmoituksia tehtäisiin paljon vähemmän. Nyt ainoa tapa rahallisen korvauksen saamiseen on Potilasvakuutuskeskus. Yksityissektorilla hyvitetään joskus esim. seuraava vastaanottokäynti, mutta julkisella puolella tätä ei tapaa juuri koskaan. Kuluttajilla voidaan katsoa olevan kuitenkin oikeus korvaukseen, jos tehdyn kaupan/sopimuksen lopputulos ei vastaa odotuksia; potilailla tätä oikeutta ei ole lainkaan. Joskus tosin pelkkä virheen myöntäminen ja tapahtuneen pahoittelu olisi riittävä hyvitys potilaalle. Tällainenkin menettely on kuitenkin melko harvinaista. Potilasasiamies pitää tärkeänä, että potilaita informoidaan tarvittaessa oikeudestaan tehdä potilasvahinkoilmoitus epäillystä potilasvahingosta ja mahdollisuudestaan saada ilmoituksen teossa ohjausta potilasasiamieheltä. Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen on 10

13 potilaan oikeus epäiltäessä potilasvahinkoa. Huolta pitäisi kantaa erityisesti niistä potilaista, jotka eivät saa tietoa ja ohjausta henkilöstöltä oikeudestaan tehdä potilasvahinkoilmoitus. 4.3 Hoito ja tutkimus Hoitoon ja tutkimukseen liittyviin yhteydenottoihin on tilastoitu ne yhteydenotot, joissa on lähinnä kysymys hoitoon tai tutkimukseen liittyvästä epätietoisuudesta tai tyytymättömyydestä ilman epäilyä potilasvahingosta tai kohteluun liittyvästä tyytymättömyydestä. Hoitoon ja tutkimukseen liittyviä yhteydenottoja oli 184. Potilaslain 5 :ssä on yksiselitteisesti käskymuodossa maininta potilaan tiedonsaantioikeudesta: Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Potilasasiamieheen yhteyttä ottaneissa ja tähän ryhmään tilastoiduissa potilaissa on useita, joiden tyytymättömyys hoitoon ja tutkimukseen olisi jäänyt kokematta hyvällä potilasohjauksella. Ohjaukseen ja tiedon antamiseen ymmärrettävällä tavalla on kiireestä huolimatta koetettava löytää enemmän aikaa. 4.4 Kohtelu Kohteluun liittyviä yhteydenottoja tuli yhteensä 112. Kohteluun liittyvissä yhteydenotoissa oltiin aiempaa useammin tyytymättömiä hoitajien kohteluun. Etenkin päivystysaseman ruuhkassa ja kiireessä toimivat hoitajat ja lääkärit ovat todella vaativassa tilanteessa. Potilaan kohtaaminen siten, että hän kokisi kohtelun laadukkaana, on haastavaa. Potilaalla on lakisääteinen oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasnäkökulman huomioiminen ja oman toiminnan arviointi esimerkiksi asettumalla itse hoidettavan potilaan asemaan voisi olla se syvästi motivoiva voima, jolla kiireestä huolimatta jaksettaisiin kohdata potilas laadukkaasti, hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen oikeudet huomioiden. Etenkin alkoholistit, mielenterveyspotilaat ja vanhukset ovat riskiryhmässä ihmisarvoa kunnioittavan kohtelun saamisessa. 11

14 Valitettavaa on, että ajoittain potilaiden ja etenkin omaisten täytyy vaatimalla vaatia potilaan oikeuksien huomioon ottamista, vaikka oikeuksien toteutuminen tulisi olla itsestäänselvyys laadukkaassa terveyden- ja sairaanhoidossa. 4.5 Hoitoon pääsy Hoitoon pääsyn ongelmat olivat yhteydenoton syynä 170 kertaa. Hoitotakuun myötä annettiin eri sairausryhmille suositukset ja kriteerit hoitoon pääsylle kiireettömässä hoidossa. Kiireettömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa potilaan terveyden tila ei vaadi välitöntä hoitoon pääsyä, vaan potilas voi odottaa sekä hoidon tarpeen arviointiin että itse hoitoon pääsyä. Kiireellinen hoito on annettava välittömästi. Kiireelliseksi hoidoksi mielletään usein vain päivystyshoito. Lainsäädännössä ei ole määritelty kiireellistä hoitoa. Jo vanhentuneessa Lääkintöhallituksen yleiskirjeessä vuonna 1970 määritellään kiireellisesti hoidettaviksi myös muut kiireelliset potilaat, joiden sairaudet ja vamman laatu oleellisesti pahenee ja aiheuttaa palautumattomia muutoksia viikon kuluessa. Potilaiden kokemus hoidon tarpeen kiireellisyydestä on usein täysin eri kuin lääkärin tekemä arvio. Pitäisikö hoitoon pääsyä parantamaan määritellä laintasoisesti uudelleen termi kiireellinen? Aikaa erikoislääkärille voi joutua odottamaan kuukausia. Yhteydenottajia huolettaa usein sairauden mahdollinen paheneminen odotusaikana. Etenkin niissä tilanteissa, joihin liittyy pahanlaatuisen sairauden epäily, odottaminen on piinallista. Potilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan varakkaiden hakeutuessa yksityissektorille hoitoa saadakseen. Joissain tapauksissa on potilaita kehotettu hakemaan omalääkäriltä kiirehtimislähetettä tai ohjattu muistutuksella kysymään syytä odotukseen. Sterilisaatioon jonottavilta on tullut yhteydenottoja. Jono on erittäin pitkä, koska toimenpide on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle. Jonopurkuun on kuitenkin jo suunnattu resursseja. Myös ehkäisykierukan saaminen julkisessa terveydenhuollossa on ongelmallista. Osalla lääkäriasemista ehkäisykierukoita ei asenneta, osalla asennetaan. Mikäli potilas tarvitsee ehkäisykierukan, asumisalue ei saa asettaa potilaita eriarvoiseen asemaan. Perhesuunnittelupoliklinikka tarjoaa palveluita pääosin vain alle 35-vuotiaille naisille. 12

15 4.6 Potilasasiakirjat Henkilötietojen tarkastaminen Potilaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjojen tarkastamisen tulisi tapahtua ensisijaisesti henkilökohtaisella käynnillä. Pyydettäessä tiedot on annettava kirjallisesti myös tapaamisen yhteydessä. Joillain yhteydenottajilla on ollut ongelmia etenkin juuri tulosteiden saamisessa, vaikka muuten tarkastusoikeus omalääkärin luona on mahdollistettu. Ilman henkilökohtaista tapaamistakin potilaalla on halutessaan oikeus saada tekstit tulosteena. Yhteydenottajia neuvottiin 26 kertaa rekisteritietojen tarkastamisessa eli omien potilasasiakirjakopioiden saamisessa. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilas voi perustellusta syystä vaatia potilasasiakirjoissa olevia tietoja oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi. Hoidon kannalta tarpeellisia, terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja johtopäätöksiä ei muuteta tai poisteta. Kun tietoa ei katsota voitavan korjata, voidaan potilasasiakirjoihin liittää potilaan oma asiaa koskeva selvitys. Yhteydenottajista 16 tarvitsi neuvoja potilastietojensa korjaamisessa tai poistamisessa Omaisten tiedonsaanti Omaisten hoitoon osallistumista tulee tukea myös tietoja antamalla. Useinkaan potilailla ei ole tarvetta rajoittaa omaisten tiedonsaantia; päinvastoin he voivat nimenomaisesti toivoa sitä. Monet omaiset myös vastaavat etenkin iäkkään potilaan kotihoidosta, joten näillä omaisilla on perusteltu syy toivoa mahdollisimman laajaa tiedonsaantia. Vastoin potilaan tahtoa tietoja ei saa kuitenkaan antaa. Muutamissa yhteydenotoissa on tullut esiin henkilöstön ja omaisten erilainen käsitys tiedonantamisen laajuudesta. Potilaalla on mahdollisuus antaa lupa kirjallisesti tietojen antamiseen, jolloin ongelmaa ei ole. Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tietoja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi niin menettelemästä. 13

16 Potilasasiakirjat säilyvät salassa pidettävinä potilaan kuolemankin jälkeen. Pääsääntöisesti vainajan lähiomaisella tai hänen läheisellään ei ole oikeutta saada nähtäväkseen vainajan koko potilaskertomusta, mutta tietojen luovuttaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos lähiomainen haluaa selvittää, liittyykö vainajan kuolemaa edeltäneeseen hoitoon hoitovirhettä, tai jos tietoja tarvitaan vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden selvittämiseksi. Yhteydenottajista seitsemän tarvitsi neuvoja vainajan potilasasiakirjakopioiden saamiseksi. Kuolema aiheuttaa omaisissa usein tiedontarvetta, johon tulisi reagoida tarjoamalla keskustelumahdollisuutta osastolla, joko lääkärin tai hoitajan toimesta. Näin toimien hoitovahinkoepäilyt ja tietojen tarkistamisen tarve vähenisivät omaisen kuoleman jälkeen Mielenterveyskeskuksen tietojen näkyminen omalääkärillä Mielenterveyspalveluita käyttäviä on huolettanut muuttunut käytäntö potilasasiakirjojen näkymisessä myös omalääkärillä. Tietojen näkyminen omalääkärille on ollut käytäntönä lähtien. Tiedot näkyvät vain tuon ajan jälkeen tehdyissä potilasasiakirjamerkinnöissä. Aiemmin tehtyihin potilaskertomuksiin päästäkseen hoitoon osallistuva omalääkäri tai hoitaja tarvitsee edelleen potilaan luvan. Syynä muutokseen on se, että mielenterveyskeskus siirtyi organisaatiossa hallinnollisesti osaksi perusterveydenhoitoa. Aiempaa enemmän myös mielenterveyspotilaiden hoitoa hajautetaan omalääkäreille ja erilaisille perusterveydenhuollossa toimiville hoitotiimeille, kuten Uusia mahdollisuuksia masennuksen hoitoon - projektiin. Muutoksen teolle ei ole lainsäädännössä ollut esteitä, sillä rekisterinpitäjä on ollut koko ajan Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Henkilötietolaki sallii käyttöoikeuksien laajentamisen; näin rekisterinpitäjä on halunnut tehdä. Potilaan yksityisyyden suojan ei katsota vaarantuvan, koska tietoja saa katsoa edelleen vain potilaan hoitoon osallistuvat tahot. Jotkut yhteydenottajat ovat kritisoineet tapaa, jolla muutos toteutettiin. Mielenterveyspalveluita käyttävä ei voi kieltää potilastietojensa näkymistä mielenterveyskeskuksesta omalääkärille. Tästä syystä katsottiin, ettei suostumuksen kysyminen jokaiselta yksittäiseltä potilaalta ollut tarpeen, vaan käynnin yhteydessä asiasta mainitseminen ja tiedote ilmoitustaululla oli riittävä informaatio potilaille. Yhteydenottajista 3 on ohjattu ottamaan yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun asiassa. 14

17 4.6.4 Asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskeva laki Asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan uuden lain on tarkoitus tulla voimaan Laissa on merkittäviä uusia periaatteita potilasasiakirjoihin liittyen. Siinä luetellaan valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, joita ovat arkistointipalvelut, varmenne - ja koodistopalvelut sekä potilaalle annettava katseluyhteys. Katseluyhteyden toteutumisen käytännöt pyritään muotoilemaan 4 vuoden kuluessa. Muutos merkitsee selkeää parannusta potilaan oikeuksiin tiedonsaannin osalta. Tällä hetkellä on joitain ongelmia potilaiden tai omaisten tiedonsaannissa. Esimerkiksi oikeus potilasasiakirjojen tai päivittäisten hoitotietojen saamiseen tulosteena, mikäli lain tarkoittamaan estettä ei ole, on jo kansalaisten yleisesti tietämä potilaan oikeus, johon olisi myös henkilöstön myönteisesti suhtauduttava. Korkealaatuinen hyvä hoito ja asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät varmistavat sen, että mitään salattavaa ei tiedoissa ole, joten tietojen antamiseen ei pitäisi olla mitään estettä. Pahimmillaan potilaat kokevat henkilöstön vaikeuttaessaan tietojen saamista ja suhtautumalla kopioiden antamiseen kielteisesti kyykyttävän heitä. Tällaista kuvaa ei varmasti kuitenkaan kukaan henkilöstöstä halua potilaille välittää. 4.7 Asiakasmaksut tai korvausvaatimukset Asiakasmaksut tai korvausvaatimus on ollut yhteydenoton syynä 98 kertaa. Potilasta 15 on ollut tyytymätön lääkärikäyntiin siinä määrin, että on vaatinut rahoja takaisin. Laskutuksen perusteena on kuitenkin asiakasmaksulaki, eikä tyytyväisyys käynnin sisältöön vaikuta maksun suuruuteen. Yhteydenottajista kuusi potilasta on kokenut epäoikeudenmukaiseksi peruuttamatta jätetystä ajasta laskuttamisen. Potilaita on tarvittaessa ohjattu muistutuksella hakemaan muutos maksuun. Potilaiden kohtuuttomiksi kokemista ambulanssilaskuista kerrotaan kappaleessa 5.3 Päivystysasema sivu 19. Todistuksien tai lausuntojen maksullisuus tai oikeus saada lausunto on ollut yhteydenoton syynä viisi kertaa. Todistuksien antamiseen liittyen on tulossa muutos kansanterveyslakiin. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kansanterveyslakia täsmennettäväksi siten, että kunnilla olisi velvollisuus huolehtia siitä, että kunnan asukas tai terveyskeskuksen potilas 15

18 saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin tai asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opintojen tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömään perusteeseen. Yksityissektorin laskutusperusteissa on ollut epäselvää kolmella yhteydenottajalla. Yksityisten lääkäriasemien laskutukset ovat yritysostojen myötä muuttuneet, eikä muutoksista ole aina selkeäsi informoitu potilaita. Esimerkiksi gynekologiseen tutkimukseen aiemmin usein vastaanottokäynnin hintaan sisältyneistä ultraäänitutkimuksista on laskutettu potilaita joskus huomattavan suurellakin lisälaskulla. Lääkäreiden vastaanottomaksut saattavat vaihdella jopa saman lääkäriaseman sisällä huomattavasti. Potilaiden täytyykin olla erityisen valveutuneita etenkin yksityissektorin palveluita käyttäessään ja selvittää huolellisesti etukäteen vastaanottojen ja toimenpiteiden tarkat hinnat ikäviltä yllätyksiltä välttyäkseen. Haavanhoitotuotteiden maksullisuus on aiheuttanut epätietoisuutta neljä kertaa. Potilaat eivät hyväksy sitä, että hoito ei sisällä kaikkia haavanhoitotarvikkeita, vaan hoitavat sidokset täytyy hankkia itse. Lisäksi potilaat ovat kokeneet käytäntöjen vaihtelevan eri toimintayksiköiden välillä maksullisuuden suhteen. Kustannukset saattavat nousta kroonisessa tilanteessa hyvinkin suuriksi ja potilaat eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan hoitopaikasta riippuen. 4.8 Muut yhteydenoton syyt Yhteydenotoista 114 on ollut sellaisia, jotka eivät ole selvästi kuuluneet edellä lueteltuihin yhteydenoton syihin. Kyseessä on laaja ryhmä erilaisia syitä, esim. epäselvyydet todistuksissa ja lausunnoissa, eläkepäätöksestä valittaminen, tyytymättömyys Kelan etuuksiin, muistutusten käsittelyyn liittyvät epäselvyydet. Kelan päätöksissä valittamisessa yhteydenottajia ei ole avustettu, vaan heidät on ohjattu oikeusaputoimistoon. Menettely on aiheuttanut potilaissa tyytymättömyyttä, mutta valituksien laatimisessa avustaminen ei kuulu potilasasiamiehen tehtäviin, eikä siihen ole resursseja. 16

19 5 YHTEYDENOTTOJEN JAKAANTUMINEN TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN Alueet toimintayksikkö EI TIEDOSSA MUU YKSITYINEN TAYS TYÖTERVEYSHUOLTO KAUPIN SAIRAALA GER.OS.HASA KOUKKUNIEMI KOTIHOITO LÄÄKÄRIASEMAT MIELENTERVEYS HAMMAS HASA PAS PAS HASA HAMMA S MIELEN TERVE YS LÄÄKÄ RIASEM AT KOTIHO ITO KOUKK UNIEMI KAUPIN GER.O SAIRAA S.HASA LA TYÖTE RVEYS HUOLT TAYS YKSITYI NEN MUU EI TIEDOS SA Suurin osa potilasasiamiehelle tulleista yhteydenotoista koskee potilasmääriltäänkin suurimpia toimintayksiköitä Hatanpään sairaalaa (HASA), päivystysasemaa (PAS) ja lääkäriasemia. Näiden lisäksi seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin hammashoidon, mielenterveyspalveluiden ja vanhusten palveluiden yhteydenottoja. Potilasasiamiehen antama neuvonta on myös tilastoitu. Neuvontaa annettiin esimerkiksi potilasvahinkoihin liittyen 194 (175) kertaa, asiakaspalautteisiin liittyvää neuvontaa 52 (67) kertaa, neuvontaa, joka sisältää sekä asiakaspalaute- että muistutusneuvonnan annettiin 52 (62) kertaa. Pelkästään muistutuksia on ohjattu 184 (111): päivystysasemaa koskien 27 (23), Hatanpään sairaalaa koskien 37 (22) ja lääkäriasemia koskevia muistutuksia (43)

20 Muita yksikköä koskevat muistutus-neuvonnat ovat olleet satunnaisempia. Muistutusohjaukset ovat lisääntyneet selvästi vuodesta Epäselvyydet omalääkärin vaihtopyynnön käsittelyissä aiheuttivat sen, että omalääkärin vaihtopyyntö on aiempaan useammin ohjattu tekemään muistutuksella, johon on aina annettava kirjallinen ratkaisu. Tietoa siitä, kuinka moni muistutusta aikoneista sen on tehnyt, ei potilasasiamiehellä ole. Muistutusmenettelyä toimivampi on joskus myös yhteydenottajan kannalta keskustelu asianosaisten välillä. Potilasasiamiehen ehdotuksesta oltiin toimintayksiköistä yhteydessä potilaisiin 38 kertaa. Kanteluita ohjattiin yhteensä 11 (7). Suluissa vuoden 2005 luvut. 5.1 Hatanpään sairaala Hatanpään sairaalaa koskeneita yhteydenottoja oli 267 (260 yhteydenottoa vuonna 2005). HASA yhteydenoton syyt muu syy asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja hoitoon pääsy kohtelu hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko Kirurginen toiminta painottuu Hatanpään sairaalaan, joten yhteydenotoissa korostuu potilasvahinkoepäilyihin liittyneet yhteydenotot. Potilasvahinkoja käsitellään laajemmin kappaleessa 4.2 Potilasvahingot s.8. Huomionarvoista on se, että kohtelu yhteydenoton syynä on potilasmääriin nähden erittäin vähäistä ja oli vähentynyt vuodesta Esimerkkeinä joitain potilasasiamiehen toimenpiteitä Hatanpään sairaalaa koskeneissa yhteydenotoissa: yhteydenottajille ohjattiin muistutus 39 kertaa. Epäillyssä 18

21 potilasvahingossa annettiin ohjausta 62 kertaa. Kanteluita ei ohjattu lainkaan. Yhteydenottajan toiveesta on välitetty palautetta suullisesti kuusi kertaa joko osastonhoitajalle tai lääkärille. Potilasasiamiehen ehdotuksesta potilaaseen tai omaiseen otettiin yhteyttä yhdeksän kertaa hoitopaikasta, viisi kertaa yhteydenottaja oli lääkäri ja muut osastonhoitajia. Potilasasiakirjoihin liittyvää ohjausta annettiin 39 kertaa. Hatanpään sairaalassa hoidettuja potilaita avustettiin kirjallisesti 28 kertaa, joista 11 oli uusia potilasvahinkoilmoituksia, oikaisuvaatimuksia Potilasvakuutuskeskukselle ja ratkaisusuosituspyyntöjä potilasvahinkolautakunnalle oli kolme. Potilasvahingosta myönteisen korvauspäätöksen saaneita avustettiin kirjallisesti kuusi kertaa ja muistutuksia avustettiin neljä. 5.2 Päivystysasema Päivystysasemaan liittyviä yhteydenottoja oli 149 (156 vuonna 2005). PAS yhteydenoton syyt muu syy asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja 8 12 hoitoon pääsy kohtelu hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko Päivystysaseman asiakkaiden odotukset tutkimuksesta ja hoidosta ovat usein ristiriidassa kiireisen päivystystoiminnan kanssa. Ohje seurata omaa vointia ja hakeutua tarvittaessa omalääkärin vastaanotolle on tarkoituksenmukainen toiminnan kannalta. Potilaat kokevat sen kuitenkin riittämättömänä. He kokevat myös, että henkilöstön tarkoituksena on ainoastaan putsata päivystysasema potilaista pinnallisen tutkimuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Potilaan odotettua hoitoon pääsyä ensin useita tunteja, kiireellinen ja pinnallinen tutkimus ja kotiin lähettäminen turhauttavat. Tyytymättömyys 19

22 korostuu erityisesti niissä tilanteissa, kun potilas joutuu kääntymään uudestaan päivystysasemalle vaivan jatkuessa ja pahetessa. Huolellisuus potilaan voinnin tarkkailussa, tutkimisessa ja riittävä seuranta on kuitenkin nopeuden sijaan huomattavasti tärkeämpää potilasturvallisuuden kannalta. Ystävällisyydestä kyllä kiitetäänkin usein. Usealla päivystysasemalla hoidetulla yhteydenottajalla oli tyytymättömyyttä ambulanssin käyttämisestä seuranneeseen laskuun. Vaikka ambulanssi on tilattu hätäkeskuksesta ja ambulanssihenkilöstö on päättänyt kuljettaa potilaan tiettyyn hoitopaikkaan, on hoitopaikan vastaanottavalla henkilöstöllä Kelan ohjeiden mukaan mahdollisuus arvioida ambulanssikuljetuksen tarve. Jos asiakas olisi voitu terveydentilaansa vaarantamatta, kuljettaa muulla kuin ambulanssilla, esimerkiksi taksilla, potilas saa noin 80 euron laskun. Monelle potilaalle lasku on tullut täytenä yllätyksenä. Erityisen kohtuuttomaksi tilanteen kokivat ne potilaat, joille on annettu ohjeistus tilata ambulanssi hätäkeskuksen tai Tampereen kaupungin oman terveyspalvelujen neuvonnan kautta. Potilaita ei ole myöskään yleisesti informoitu muuttuneesta käytännöstä ambulanssin laskutuksessa. Pääsääntöisesti kohtuuttomat tilanteet on sovittu jälkikäteen organisaation sisäisesti, mutta potilaiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta yhteydenotto potilasasiamieheen ei voi olla oikeudenmukaisen ambulanssin käytön arvion edellytys. Potilasasiamiehen kautta 15 laskua saatiin viime vuonna uuteen arvioon päivystysasemalle ja lasku peruutettiin. On selvää, että mikäli ambulanssi on ollut vain taksin korvike esimerkiksi rahattomuuden vuoksi, arvio mahdollisuudesta käyttää muuta kulkuneuvoa kuin ambulanssia on oikein. Potilasasiamiehen tietoon tulleista tyytymättömyyksistä näitä tapauksia on kuitenkin ollut vain muutama. Potilasasiamies on kiinnittänyt asiaan huomiota jo vuotta 2005 koskevassaan selvityksessä. Potilasasiamies pitää tärkeänä, että ambulanssin tarpeellisuudesta annetun ohjeen soveltamista tarkennetaan Kelan kanssa ja ohjeistus päivystysasemalle laaditaan siten, että potilaita kohdellaan oikeudenmukaisesti ambulanssin käytön tarpeellisuuden arviossa. Esimerkkeinä joitain potilasasiamiehen toimenpiteitä päivystysasemaa koskeneissa yhteydenotoissa: yhteydenottajille ohjattiin muistutus 27 kertaa. Epäillyssä potilasvahingossa annettiin ohjausta 10 kertaa. Kanteluita ohjattiin kolme. Yhteydenottajan 20

23 toiveesta on välitetty palautetta suullisesti 12 kertaa joko osastonhoitajalle tai lääkärille. Potilasasiamiehen ehdotuksesta potilaaseen tai omaiseen otettiin yhteyttä 23 kertaa hoitopaikasta. Potilasasiakirjoihin liittyvää ohjausta annettiin kuusi kertaa. Päivystysasemalla asioineita potilaita avustettiin kirjallisesti 14 kertaa, joista yhdeksän oli uusia potilasvahinkoilmoituksia. Potilasvahingosta myönteisen korvauspäätöksen saanutta avustettiin kirjallisesti kerran ja muistutuksia avustettiin yksi. 5.3 Lääkäriasemat Lääkäriasemia koskevia yhteydenottoja oli 163 (149 vuonna 2005). Lääkäriasemat yhteydenoton syyt muu syy asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja hoitoon pääsy kohtelu hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko Yhteydenotot jakautuivat seuraavasti Hatanpää 34, Hervanta 16, Tammelakeskus 15, Linnaimaa 10, muiden lääkäriasemien yhteydenotot olivat yksittäisiä. Lääkäriasemien yhteydenotoista 19 oli sellaisia, joissa ei ole merkitty aseman nimeä. Hatanpään lääkäriaseman korkeampi luku selittyy sillä, että aina ei potilaalle ole selvää, onko hän asioinut nimenomaan omalääkäriasemalla vai jossain muussa toimipisteessä Hatanpäällä. Hoitoon ja tutkimukseen liittyneet epäselvyydet olivat lisääntyneet selvästi. Taustalla on ehkä lääkäreiden vaihtuvuus lääkäripulasta johtuen. Mikäli sairaus on aina uudelleen selitettävä oudolle lääkärille, on potilaan vaikea luottaa saamansa tutkimuksen ja hoidon laatuun. Myös lääkkeisiin liittyvät erimielisyydet on tilastoitu tähän luokkaan; samoin tutkimuksen ja hoidon riittämättömäksi kokeneet potilaat kuuluvat tähän ryhmään. 21

24 Hoitoon pääsyyn liittyneet yhteydenotot ovat vähentyneet. Tyytyväisyyttä on lisännyt mahdollisuus päästä sairaanhoitajan hoidon arvioon lääkäriasemalle ilman ajanvarausta ja puhelimitse annettava sairaanhoitopalveluiden neuvonta. Näistä palveluista on tullut hyvää palautetta. Omalääkärin vaihtoa halunneita ohjattiin 22 kertaa. Vaihtoon ei kaikilla lääkäriasemilla suostuta, mikä saattaa potilaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Suositeltava ja joillakin asemilla jo vakiintuneeksi muodostunut käytäntö on suostua omalääkärin vaihtopyyntöön kerran. Esimerkkeinä joitain potilasasiamiehen toimenpiteitä lääkäriasemia koskeneissa yhteydenotoissa: yhteydenottajille ohjattiin muistutus 43 kertaa. Epäillyssä potilasvahingossa annettiin ohjausta 10 kertaa. Kanteluita ohjattiin kaksi. Yhteydenottajan toiveesta on välitetty palautetta suullisesti 12 kertaa joko osastonhoitajalle tai lääkärille. Potilasasiamiehen ehdotuksesta potilaaseen tai omaiseen otettiin yhteyttä viisi kertaa, joista neljä lääkärin yhteydenottoja potilaaseen. Potilasasiakirjakopioiden saamiseen liittyvää ohjausta annettiin 12 kertaa. Lääkäriasemalla asioineita potilaita avustettiin kirjallisesti 17 kertaa, joista seitsemän oli uusia potilasvahinkoilmoituksia, potilasvahingosta myönteisen korvauspäätöksen saaneita avustettiin kirjallisesti kahdesti ja muistutuksia avustettiin kahdesti. 5.4 Hammashoito Hammashoitoa koskevia yhteydenottoja oli 99 (65 vuonna 2005). Hammashoidon yhteydenoton syyt muu syy 5 6 asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja hoitoon pääsy kohtelu 4 8 hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko

25 Hammashoitoon liittyvistä asiakastapauksista 23 koski asiakasmaksuja tai korvausvaatimuksia. Kunnallisen hammashoidon laskutus perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 734/1992 sekä asetukseen sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992. Terveyskeskuksen hammashuollon perusmaksu on 7 käynniltä (erikoislääkärillä käynnin perusmaksu on 11 ). Perusmaksun lisäksi hoidosta ja tutkimuksesta peritään niiden laadun ja laajuuden mukaan erillinen maksu. Oikomislaitteiden ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään lisäksi hammastekniset kustannukset ja erikoismateriaalien kustannukset todellisten kustannusten mukaisesti. Erityisesti nämä hammastekniset kustannukset voivat muodostua huomattavan suuriksi. Jos henkilö käyttää yksityisen hammaslääkärin palveluja, sairausvakuutus korvaa tutkimuksesta ja hoitotoimenpiteistä 60% kansaneläkelaitoksen vahvistamasta taksasta eikä todellisista kustannuksista. Proteeseja ja hammasteknisiä kustannuksia ei edelleenkään korvata. Potilasasiamies pitää tärkeänä, että yksityisen hammashoidon palveluista kerrotaan ja informoidaan asiakasta. Tilanne ei saa kuitenkaan muodostua sellaiseksi, että resurssien puutteen vuoksi asiakkaat ohjataan automaattisesti yksityisen hammashoidon palveluiden piiriin. Valinta pitää olla aina asiakkaan ja sen tulisi perustua tietoiseen valintaa, esimerkiksi hintavertailuihin julkisen ja yksityisen hammashoidon osalta. Julkisen ja yksityisen hammashoidon asiakkaat ovat jossain määrin eriarvoisessa asemassa. Suomessa voimassa olevan potilasvahinkolain 585/1992 henkilövahingosta maksetaan korvausta muun muassa, jos on todennäköistä, että vahinko on aiheutunut tutkimusta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sen laiminlyönnistä. Lisäksi edellytetään, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon. Korvausta ei makseta myöskään vähäisestä vahingosta. Potilasvahinkoepäily oli yhteydenoton syynä 29 tapauksessa. Potilasvahinkolain mukaisen korvauksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin esinevahingot, esimerkiksi lääkärin hoitotoimenpiteen vaurioittama proteesi. Potilas voi esittää näitä vahinkoja koskevan vaatimuksen kuluttajavalituslautakunnassa silloin, jos terveyspalvelu on hankittu yksityiseltä sektorilta ja kyse ei ole kunnan ostopalvelusta. Kuluttajavalituslautakunnassa voidaan esittää myös muuhun palvelun virheeseen perustuen vaatimus palkkion palauttamisesta tai alentamisesta. Kuluttajasuojalain soveltamisen piiriin eivät kuulu julkisyhteisöjen tarjoamat lakisääteiset terveyden- ja sairaanhoitopalvelut eivätkä palvelut, joita julkinen sektori ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Tampereen kaupungin 23

26 ostopalveluhammaslääkäreitä koskien yhteydenottomäärät kasvoivat jonkin verran, asiakastapauksia oli 13, kun vuonna 2005 niitä oli seitsemän. Hoitoon pääsyyn liittyviä yhteydenottoja tuli kaikkiaan 17. Näistä asiakastapauksista viisi koski keskitettyä ajanvarausta. Myös suun terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä puhelinyhteys terveyskeskukseen on saatava välittömästi. Keskitetty ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin on avoinna maanantaista perjantaihin klo Asiakkaat kokivat, että ajanvaraus oli liian ruuhkainen ja jonotusaika muodostui kohtuuttomaksi. Ajanvaraus tuntuu ruuhkautuvan erityisesti maanantai-aamuisin sekä lounastuntisin. Asiakkaita on ohjattu ottamaan yhteyttä ajanvaraukseen myös muina aikoina, jolloin yhteys järjestyy helpommin. Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuudessa kuukaudessa. Hoitoon pääsyä koskevissa yhteydenotoista vain kahdessa tapauksessa nousi hoitotakuun määräajat nimenomaisesti esille. Hoitoon pääsyyn liittyvissä yhteydenotoissa samoin kuin hoitoon ja tutkimukseen liittyvissä asiakastapauksissa korostui kuitenkin yleisesti hoitoon pääsyyn viivästyminen ja erityisesti hoitoon pääsyn perusteet. Hoitoon ja tutkimukseen liittyviä asiakastapauksia oli 15. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut asiantuntijoiden esitysten pohjalta suositukset hoitoon pääsystä. Lääkärit käyttävät näitä suosituksia apunaan päättäessään potilaan hoidosta. Hoidon tarpeen arvioinnissa huomioidaan potilaan oireet, niiden kesto ja muut potilaan ongelmaan liittyvät asiat, yleinen terveydentila sekä hoitokertomuksessa ilmenevät aikaisemmat tiedot. Lääkäri päättää potilaan hoidosta yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa. Hammashoidosta tulleista yhteydenotoista 3 koski yksityisen hammaslääkäriaseman palveluita. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava nimettynä potilasasiamies. Erityisten pienten hammaslääkäriasemien kohdalla asiakkaat kokevat helposti, että potilasasiamies ei ole riittävän puolueeton auttaessaan asiakasta ristiriita tilanteessa. Tampereen kaupungin potilasasiamies palvelee kuitenkin ainoastaan kaupungin omia terveydenhuollon yksiköitä. Yksityistä hammaslääkäriä tai hammaslääkäriasemaa koskevissa asiakastapauksissa kaupungin potilasasiamies pyrkii 24

27 kuitenkin antamaan asiakkaalle yleistä neuvontaa ja tarvittaessa ohjaa potilaan ottamaan yhteyttä asiaomaisen hoitolaitoksen potilasasiamieheen tai mahdollisesti kuluttajaviranomaiseen. 5.5 Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalveluihin liittyneitä yhteydenottoja on ollut 53 (29 vuonna 2005). Mielenterveyspalvelut yhteydenoton syyt muu syy asiakasmaksut/korvausvaatimus potilasasiakirjat/tietosuoja hoitoon pääsy kohtelu hoitoon/tutkimukseen liittyvä asia potilasvahinko Hoitoon pääsyyn liittyneet yhteydenotot kasvoivat vuodesta Käytäntö, jossa mielenterveyskeskuksen lääkäri palauttaa lähetteen takaisin hoito-ohjein ilman potilaan tapaamista, on aiheuttanut tyytymättömyyttä. Päiväsairaalaan jonottavat ovat myös kokeneet päiväsairaalapaikat riittämättömiksi potilasmäärään nähden. Esimerkkeinä joitain potilasasiamiehen toimenpiteitä mielenterveyspalveluita koskeneissa yhteydenotoissa: yhteydenottajille ohjattiin muistutus 14 kertaa, joista kahdessa avustettiin kirjallisesti. Epäiltyjä potilasvahinkoja ei ollut lainkaan. Kanteluita ohjattiin kaksi. Yhteydenottajan toiveesta on välitetty palautetta suullisesti viisi kertaa joko osastonhoitajalle tai lääkärille. Potilasasiamiehen ehdotuksesta potilaaseen tai omaiseen otettiin yhteyttä kolme kertaa. Tietosuojaan ja potilasasiakirjoihin liittyvää ohjausta annettiin kahdeksan kertaa. Tietosuojaan liittyneistä mielenterveyspalveluiden yhteydenotoista laajemmin kappaleessa s

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria ammattikorkeakoulu 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Yhteydenotot... 3 3 Yhteydenottojen syyt... 4 3.1.

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 4 /2016 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL- LOSSA 27.8.2010 Dnro 1851/4/09 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen HOITOTAKUU EI TOTEUTUNUT MUSTASAAREN KUNNAN SUUN TERVEYDENHUOL-

Lisätiedot

Potilaan oikeudet.

Potilaan oikeudet. Potilaan oikeudet Valvira.fi @ValviraViestii Potilaan oikeudet POTILAALLA ON OIKEUS saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Terveyspalveluita

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

POTILASASIAMIESSELVITYS 2010 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA

POTILASASIAMIESSELVITYS 2010 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA POTILASASIAMIESSELVITYS 00 Kokkola, Kruunupyy ja JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie 6700 KOKKOLA Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä: 3.11.2010 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä POTILAS- JA SOSIAALIASIMIESTOIMINTA KALAJOELLA 2015 TIIVISTELMÄ 1. POTILASASIAMIEHEN TEHTÄVÄT JA POTILAAN JA ASIAKKAN OIKEUDET 2. YHTEYDENOTTOJEN TILASTOINTI 3. TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Rovaniemi ja Ranua

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Rovaniemi ja Ranua Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Rovaniemi ja Ranua Anne Vierelä Sosiaali ja potilasasiamies 31.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA ROVANIEMELLÄ JA RANUALLA...

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015

POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015 POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2015 Potilaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Mäntsälän, Pornaisten ja Siuntion kunnissa sekä Lohjan kaupungissa Riikka Kainulainen Potilasasiamies Saatteeksi Vuoden

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy Sivu 1/12 Potilasasiamiesselvitys 2014 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/12 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä... 4 3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Effica Yksilö- ja Perhehuolto 1 REKISTERIN NIMI Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto) Perhehuoltojärjestelmä on osa

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA 22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016 1 Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Valvontaviranomaiset huolehtivat omalta osaltaan siitä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie KOKKOLA

Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie KOKKOLA 1 POTILASASIAMIESSELVITYS KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN ALUEELLA 2009 Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys Terveystie 1 67200 KOKKOLA Sisältö

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013

POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 POTILASASIAMIESPALVELUT VUOSI 2013 Yhteydenottojen kehitys vuosina 2008-2013 900 870 800 700 733 675 645 708 600 577 500 400 300 200 100 0 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 Yhteydenotoista

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy Sivu 1/11 Potilasasiamiesselvitys 2015 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/11 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä... 4 3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojelun perinnän asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 5.1.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti

Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut. Asematie 4, Lapinlahti, vaihde Kansantie 10, Lapinlahti TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 21.5.2014 MH 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lapinlahden kunta/vanhuspalvelut Yhteystiedot

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot