Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro:"

Transkriptio

1 7 Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro: Hakemuksen vastaanottaja: HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [x] OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön yhteystiedot Yhteys-henkilön yhteystiedot Hankkeen nimi ja toteuttamis-aika Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite PL10 Tehtävänimike Pentti Silvola sairaanhoitopiirin johtaja Postiosoite PL10 Puhelin Timo Kouri Postiosoite PL 50 Puhelin tai OYS-erityisvastuualueen sähköinen ekg-hanke Fax S-posti Tehtävänimike hallinnollinen apulaisylilääkäri, Laboratorio Fax S-posti Arvioitu toteuttamisaika (kk/vuosi kk/vuosi) 05/ /2008 Valtionavustusta haetaan Valitse ainoastaan toinen vaihtoehto [ ] Lääninhallitukselta [x] Sosiaali- ja terveysministeriöltä Mikäli avustusta haetaan läänihallitukselta Hankkeen keskeisin painoalue (HUOM Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto) Sosiaalialan kehittämishanke [ ] Vanhusten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen [ ] Varhaisen puuttumisen työmenetelmien käyttöönotto [ ] Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen [ ] Palveluohjausmenettelyn käytön laajentaminen [ ] Vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen [ ] Sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen

2 Alkoholiohjelma [ ] Viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti [ ] Nuorten alkoholinkäytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta [ ] Alkoholin pitkäaikaisen riskikulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tukitoimin [ ] Päihdepalvelujen laatusuositusten toimeenpano Kansallinen terveydenhuollon hanke [ ] Hoitoon pääsyn turvaaminen [ ] Terveyskeskusten toimivuuden varmistaminen ja ennaltaehkäisevä työ [ ] Terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen liittyvät järjestelyt [ ] Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen Mikäli avustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä Hankkeen keskeisin painoalue (HUOM Valitse ainoastaan yksi vaihtoehto) Hankkeen kokonais-kustannukset (euroa) Haettava valtion- avustus (euroa) Hankkeeseen osallistuvat tahot [ x ] Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa [ ] Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti [ ] Terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksina [ ] Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä [ ] Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä [ ] Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin [ ] Lapsiperheiden peruspalvelujen verkostoiminen ja yhteistyörakenteiden uudistaminen [ ] Kielellisten tai kulttuuristen vähemmistöjen sosiaali- ja terveyspalvelujen edistäminen [ ] Valtakunnallisesti merkittävät ehkäisevän työn kehittämishankkeet (vuonna ja vuonna ja vuonna ) (vuosi 2006: , vuosi 2007: , ja vuosi 2008: ) Kaikki hankkeen osallistuvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kunkin rahoitusosuus euroina. Omarahoitusosuudet jakautuvat vuosittain väestömäärän suhteessa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 65.2% Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 20.6% Kainuun maakunta -kuntayhtymä, 14.2% Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja osallisen rahoitusosuus euroina. Hankekuvaus ei ole toistaiseksi Tiivistelmä hankkeesta. (max. 20 riviä) Sydänfilmi- eli elektrokardiografiakäyrien (lepo-ekg ja rasitus-ekg, mahdollisesti ensihoidon ekg) tallentaminen ja siirtäminen turvataan osana Kansallista sähköistä terveydenhuollon tiedonhallintaa OYS-erityisvastuualueella. Hankkeen pilottina toimivat kaikkien OYS-erva-alueemme piirien puolesta mainitut kolme sairaanhoitopiiriä, joilla on edustettuna kaikki alueen laboratorio- ja potilaskertomus järjestelmät. Sähköinen ekg-käyrien alueellinen tallennus on välttämätön kehitystyö, jotta päästäisiin eroon tehottomasta kaksoisjärjestelmästä (osin paperia ja sen mikrofilmausta, osin sähköistä tiedonsiirtoa). Painoaluekoh-taiset erityis-vaatimukset 1. Erityisvastuualueen ekg-tiedon tallentamiseksi valmistellaan yhteinen alueellinen järjestelmä, joka perustuu ekg-biosignaalien geneeriseen ja uudelleenmitattavaan tallennusformaattiin 2. Digitaalisten ekg-käyrien tilaaminen, ottaminen ja tallentaminen integroidaan laboratorioiden atk-järjestelmiin. 3. Integraatioita potilaskertomuksiin määritellään ja rakennetaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeista käsin. 4. Biosignaalien tietovarasto sovitetaan yhteen erityisvastuualueen diagnostisen tietovaraston kanssa. Miten hankkeessa on huomioitu Hakijan oppaassa kuvatut hankkeiden painoaluekohtaiset ehdot. Täytetään vain, kun valtionavustusta haetaan STM:ltä. Hanke toteuttaa suoraan tietojärjestelmiltä edellytettyä alueellisuutta. 2

3 Tulevaisuudessa OYS-erva-alueen tietoteknisenä toimijana tulee olemaan sairaanhoitopiirien omistama MediTieto Oy, joka tulee huolehtimaan toiminnan säädösten mukaisuudesta. Yhteistyö erityisvastuualueemme ulkopuolelle kansallisella tasolla on toivottavaa. Hankkeen tavoitteet EKG-tutkimusten koodistona käytetään Kuntaliiton laboratoriotutkimus nimikkeistöä (esim Pt-EKG-12) ja tilaaja- ja tuottajayksiköiden OID-koodistoa STM:n suositusten mukaisesti. Keskeiset tavoitteet numeroituna tärkeysjärjestyksessä Yhteistoiminnassa erva-alueverkoston (laboratoriot, tietotekniikka, kardiologit ja muut lääkärit), kansallisten toimijoiden ja laitevalmistajien kanssa tavoitellaan ekg-signaalien saamista sähköisen potilastiedon piiriin 1. määrittelemällä ja hankkimalla alueellinen sähköinen ekg-tallennusjärjestelmä, joka perustuu käyrien geneeriseen ja uudelleenmitattavaan tallennusformaattiin. OYS-erva-alueen EKG-laitteet päivitetään soveltumaan sähköiseen tiedonsiirtoon. 2. integroimalla sähköisten EKG-käyrien tilaaminen, tallentaminen ja laskutus laboratorioiden atk-järjestelmiin (Multilab ja Effica-LAB alueellisia laboratoriojärjestelmiä). 3. määrittelemällä ja rakentamalla rajapinnat potilaskertomuksiin sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeista käsin (ESKO/Sofie, Effica, Pegasos ja Mediatri käytössä). 4. sovittamalla biosignaalien tietovarasto yhteen erityisvastuualueen kuvatietovaraston kanssa samojen potilaskertomus- ja tietosuojarajojen takia. 3

4 Hankkeen toteutustapa/ tulokset sekä aikataulu Edellisen kohdan tavoitteita vastaava numerointi 1. OYS-erityisvastuualueella on noin 250 EKG-käyrien tallennuslaitetta, joista sähköinen tiedonkeruu onnistuu vain noin 100 laitteella. Lisäksi alueellamme on 16 kuntaa, joilla on käytössään Effica-Cardiax -ekg-järjestelmä, jossa ekg tallennetaan sähköisesti, mutta sitä ei voi siirtää alueellisesti geneerisellä tavalla. Erityisvastuualue määrittelee ja hankkii sähköiseen geneeriseen ekg-tallennukseen soveltuvan järjestelmän ensin 3 pilottisairaanhoitopiirin yhteistoiminnassa ja omavastuuosuuksin, myöhemmin kaikille soveltuvana järjestelmänä. Tällaista järjestelmää ei tällä hetkellä ole suoraan ostettavissa. Ekg-järjestelmään yhteydessä olevat sairaanhoitopiirikohtaiset palvelinlaitteet hankitaan laboratoriojärjestelmiä vastaavasti. Geneerisen tallennusformaatin muotoutumisesta ja järjestelmävalmistajien kehitystyöstä riippuen hankinnan ydinosa sisältää sekä määrittelytyötä että ohjelmisto- ja laitehankintoja, jotka voisivat olla toteutettavissa vuoden 2007 aikana, vaikka osa määrittelyistä tehtäisiin vielä jatkovuosina. Hankkeen valmistelussa on selvitelty laitevalmistajien tilannetta General Electricin, Philipsin, Drägerin ja Welch Allynin järjestelmien kannalta. 2. Käytännön toiminnan kannalta EKG-tutkimusten tilaus, tallennus ja lausuntotoiminta sekä laskutus on järjestettävä alueellisiin laboratoriojärjestelmiin. Integraatio sisältää merkittävästi määrittelytyötä olemassaoleviin laboratoriojärjestelmiin, joissa ekg on toistaiseksi vain tilattu ja kirjattu otetuksi (tuloste on ollut paperilla). Aikatauluksi vuoden 2007 loppukin tuntuu kiireiseltä, joten hanke saataneen loppuun vasta 2008 mennessä. 3. Integraatiot sähköisiin potilaskertomuksiin ovat olemassa jo laboratoriojärjestelmissä jollakin tasolla. EKG-tutkimuksia käyttävien lääkärien ja hoitajien kannalta nämä integraatiot ovat oleellisia toiminnan tehokkuuden kannalta sekä yksittäisissä terveydenhuollon toimintayksiköissä että hoitoketjujen lähete/palaute -järjestelmissä. Integraatioiden toteutusmahdollisuudet erilaisiin alueen potilaskertomusjärjestelmiin riippuvat niiden kalleudesta ja projektin käyttöön lopullisesti saatavista voimavaroista. Aikataulu ja kustannukset on sovittava eri potilaskertomustoimittajien ja ekg-järjestelmän toimittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 4. Ekg-järjestelmän pääpalvelin sijoitetaan erityisvastuualueen kuvantamispalvelimen kanssa samaan tilaan OYS:iin, jolloin luvanhallinta ja tiedon varmistus voidaan hoitaa optimaalisesti. Kunkin sairaanhoitopiirin alueella ekg-tieto varastoidaan yhdessä laboratoriotiedon kanssa. Miten hankkeen arviointi on suunniteltu toteutettavaksi Sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon johtavien viranhaltijoiden arviointina Sosiaali- ja terveysministeriön ja Oulun lääninhallituksen valvontatoimena Muuna mahdollisena (ulkopuolisena) arviointina, siten kuin siihen katsotaan olevan aihetta. Miten hankkeessa on huomioitu valtionavustuksen saamisen yleiset edellytykset (VNA 2 ) Sähköisen ekg-tallennuksen kehittäminen on tällä hetkellä puutteellisimmin edistyneitä kansallisen terveyskertomuksen osa-alueita teknisistä syistä. Toteutuessaan sähköinen ekg-tallennus ja tiedonsiirto muuttavat oleellisesti nykyisen paperivälitteisen tallennuksen ja siirron yhtenäiseksi muun sähköisen terveyskertomuksen kanssa. Sähköisen ekg-tiedonsiirron kehitystyö tulee tehdä käyttäen laajaa alueellista yhteistyötä kehitystyön uutuuden ja kalleuden takia, jolloin voidaan säästää yksittäisten sairaanhoitopiirien kustannuksia. Ekg-käyrien tallentamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvä alueellinen ja tietotekninen yhteistyö ovat siten tärkein rationointitoimi, koska sydänfilmejä otetaan kaikkialla terveydenhuollon eri toimipisteissä. Valmistelussa on otettu yhteyttä myös muihin Multilab-järjestelmää käyttäviin suomalaisiin yo-sairaalalaboratorioihin (neljä viidestä) ja yhteen yksityiseen laboratorioon. Konsortion laajuus voi olla myös edistymisen hidaste (vrt. yo-sairaaloiden Miranda-hanke), minkä takia sopiva yhteisalue näyttäisi olevan erityisvastuualue, vaikka tulokset hyödynnettäisiinkin laajemminkin kansallisesti. Liitteet [x] Kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan/kuntayhtymän hallituksen päätös kehittämishankkeen 4

5 tarpeesta palvelujen tehostamiseksi ja päätökset hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien sitoutumisesta hankkeeseen (pakollinen) [x] Hankesuunnitelma (pakollinen) [ ] Selvitys henkilöstömenoista (ellei selvitystä ole sisällytetty hankesuunnitelmaan; selvitys on pakollinen) HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS (euroa) Huom! Kaksoisklikkaa lomaketta. Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen. PAIKKA JA AIKA ALLEKIRJOITUS JA TEHTÄVÄNIMIKE 5

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Lisätiedot

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Kunnan/kuntayhtymän postiosoite Hakemus saapunut Diaarinro Liite nro: 5 akemuksen vastaanottaja: [ ] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [ ] LAPIN LÄÄNINHALLITUS [ ] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS [x] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Lisätiedot

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon

Osoite Laivurinkatu 4 Puhelin 05 234 5233 Nimi Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Hakemus saapunut Liite nro Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija Vastuuhenkilön

Lisätiedot

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere.

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere. Hakemus saapunut Diaarinro HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS Selvityshenkilön ja työryhmien raportit Mukana suunnitelmassa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE HANKESUUNNITELMA 29.8.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KE- HITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:5 Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2003 Periaatepäätöksen taustaa Valtioneuvosto

Lisätiedot

11.1.2011 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008

11.1.2011 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008 PALAUTE 1(36) 11.1.2011 STM/4676/2010 STM:N PALAUTE VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN 341/54/2008 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Hankkeen tavoite... 2 1.2 Tarkastuskertomusluonnokseen liittyvät menettelytavat...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Juuria-hankkeen alueellinen katsaus 2002

Juuria-hankkeen alueellinen katsaus 2002 Aiheita 5/2003 Erkki Aaltonen, Kari Harno, Pirjo Haukkapää-Haara, Eila Korpivuoma, Lea Liukku, Seija Parkkinen, Anitta Ruuska, Seppo Suorsa, Eeva-Liisa Vesterinen, Leini Sinervo, Leena Nissilä (toim.)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli. Hankesuunnitelma 25.5.2014

Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli. Hankesuunnitelma 25.5.2014 Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli Hankesuunnitelma 25.5.2014 valmisteleva sihteeristö tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen (Joensuun kaupunki) ylilääkäri Anu Niemi (PKSSK/perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Yksi, kaksi vai kolme miljardia?

Yksi, kaksi vai kolme miljardia? KUUMA-seutu liikelaitos Yksi, kaksi vai kolme miljardia? Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistusta koskevan selvitystehtävän raportti, Keski-Uusimaa Rolf Paqvalin, Johanna Viita ja Päivi

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot