TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSOHJE Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet työmaille, joissa tekninen ja ympäristökeskus on työmaan päätoteuttajana VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

2 1. YLEISTÄ Tämän asiakirjan on tarkoitus antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat sekä toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuus Maanrakennuskoneet palveluhankinnan työkohteissa perustuu seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Lakiin työturvallisuuslain muuttamisesta (119/2005) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaikutuksista (577/2003) Sähköturvallisuuslakiin (410/1996) Vpn:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston päätös räjäytys ja louhintatöiden turvallisuudesta (644/2011) 1.1. Turvallisuusohje Tämän turvallisuusohjeen vaatimuksia noudatetaan Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet hankinnan maanrakennustyömailla ja korjaus- ja kunnossapitokohteissa joissa päätoteuttajana on Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus. Urakoitsijoiden on huolehdittava, että urakoitsijoiden työntekijät, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat tuntevat tämän turvallisuusohjeen sisällön. Päätoteuttajalla on oikeus antaa työmaita varten muitakin turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä turvallisuuteen liittyvää opastusta ja perehdyttämistä. Päätoteuttajan työnjohdolla, jota työmaalla edustaa katupäällikkö, työpäällikkö, maanrakennusmestari, katumestari tai työnjohtaja sekä urakoiden valvoja. Työsuojeluorganisaatiolla on oikeus puuttua työmailla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Päätoteuttajan työnjohdolla, urakoiden valvojilla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus antaa suoraan määräyksiä työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Mikäli puute voi mahdollisesti aiheuttaa välitöntä vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille voidaan työ keskeyttää välittömästi siksi aikaa, kunnes puute tai vaaratilanne on korjattu Päätoteuttajan yleiset turvallisuusohjeet Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002 ja1199/2005) ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia määräyksiä. Erityisesti on noudatettava valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

3 Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia työmaan turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka liittyvät mm. eri osapuolten väliseen yhteistoimintaan, tiedonkulkuun, toimintojen yhteensovittamiseen, työmaa-alueen siisteyteen ja järjestykseen, turvallisuussuunnitteluun ja -seurantaan sekä liikenneturvallisuuteen Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä heidän perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Erityisesti on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa tielläliikkujille. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja huolehtivat tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Tarvittaessa töihin liittyvä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Kopiot tehdyistä suunnitelmista toimitetaan työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on omassa turvallisuussuunnittelussa otettava huomioon päätoteuttajan tekemä turvallisuussuunnittelu ja siihen liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi on huolehdittava, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet ajoitettuna oikein Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja on nimennyt työmaata varten vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen. Työmaan vastuuhenkilönä toimii yleensä työpäällikkö, työmaan työmaamestari tai hänen sijaisensa Työmaan turvallisuusseuranta Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa siitä, että työmaalla tehdään valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (205/2005) mainitut tarkastukset. Vastuuhenkilöllä on oikeus vaatia urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tekemään käyttämilleen koneilla ja laitteille työsuojelumääräyksissä vaaditut tarkastukset. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on osallistuttava työmaalla tehtäviin tarkastuksiin, silloin kun tarkastukset kohdistuvat heidän työtehtäviinsä tai -kohteisiinsa. Työkoneen tarkastuksessa pitää olla mukana koneenkuljettaja. Työmaalla tehdään koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille sekä vastaaville käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

4 Työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste ja että siinä on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Työmaan kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset. Työmaalla tehdään viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa tarkastetaan mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota tuleviin työtehtäviin ja työmaan muuttuviin olosuhteisiin. Työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä tai -valtuutetulla on oikeus osallistua kaikkiin työmaalla tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä selvityksiä Työmaan järjestys ja siisteys Päätoteuttaja valvoo työmaa-alueen yleistä siisteyttä ja järjestystä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia ohjeita ja määräyksiä työmaan järjestyksestä ja siisteydestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. ongelmajätteiden käsittelystä, rakenteiden uusio käytöstä ja kierrätyksestä, maa-ainesten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Päätoteuttaja antaa tiedot käytettävistä läjitys- ja kaatopaikoista. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita palontorjunnasta ja työmaan ensiapuvalmiudesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa toimintaohjeita erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työssään ja työkohteissaan osaltaan järjestyksestä ja siisteydestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava osaltaan työssä syntyneiden jätteiden poistamisesta sekä työkohteen siistimisestä töiden päättyessä. Työkohteet on luovutettava joko päätoteuttajalle tai toiselle urakoitsijalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle siistittyinä ja hyvässä järjestyksestä Perehdyttäminen Päätoteuttaja antaa työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajalle tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Tietoja annetaan mm. työmaakokouksissa, urakoiden aloituspalavereissa sekä tarvittaessa erityisissä kunnan tiedotusja perehdyttämistilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin on urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien osallistuttava silloin, kun päätoteuttaja katsoo sen tarpeelliseksi. Päätoteuttaja antaa tämän turvallisuusohjeen muodossa yleiset toimintasäännöt työmaan turvallisuustoiminnasta. Jokainen vastaa omien työntekijöidensä tai vuokratyöntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava, yleensä täyttämällä perehdyttämisen yhteydessä perehdyttämislomakkeen. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

5 1.8. Työmaan työsuojeluorganisaatio Päätoteuttaja nimeää työmaalle työsuojelupäällikön. Työmaan työsuojelupäällikkönä toimii Vihdin kunnan työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työmaan työsuojeluyhteistyötä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Vihdin kunnan ko. toimialan henkilöstötoimikunnan työsuojelujaosto toimii työmaan työsuojelutoimikuntana, jonka tehtävät on mainittu valvontalaissa (44/2006). Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan ja ilmoitetaan työmaan päätoteuttajalle ja tarvittaessa eri viranomaisille. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio työmaan päätoteuttajan vastuuhenkilölle sekä vakavissa tapaturmissa myös päätoteuttajan työsuojelupäällikölle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tapaturmatutkintaraportit käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäinen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle heille sattuneet vaaratilanteet ja liikennevahingot sekä muut onnettomuudet. Vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 2. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT 2.1. Yleisen liikenteen vaikutukselle alttiit työskentelyalueet ja työkohteet Päätoteuttaja vastaa työmaalla tehtävästä liikennejärjestelyjen yleisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä liikennejärjestelyjen tarkastamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia määräyksiä ja ohjeita työmaan liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan tekemiensä töiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien laatimat liikennejärjestelysuunnitelmat on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ( l i i k ennesuunnittelijalle)tarkastettavaksi ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelysuunnitelmat tehdään yleensä kirjallisesti. Suunnitelmat on käytävä läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on noudatettava soveltuvin osin Tielaitoksen ohjekansiota "Liikenne tietyömaalla tai Suomen Kuntaliiton antamia vastaavia ohjeita. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita liikennejärjestelyjen toteuttamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa laatuvaatimuksia käytettäville liikenteenohjauslaitteille ja liikennemerkeille Työmaaliikenne Työmaatiet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä liikennöinti on turvallista, ja ettei niistä ole haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työmaateiden ja kulkuteiden suunnittelussa, rakentamisessa sekä kunnossapidossa on huolehdittava tarpeellisesta liukkaudentorjunnasta, riittävästä yleisvalaistuksesta sekä VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

6 jalankulkuliikenteen erottamisesta muusta työmaaliikenteestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa määräyksiä työmaateiden käyttämisestä ja sijoittelusta sekä kunnossapidosta urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Työstä ei saa olla kohtuutonta haittaa työmaaalueen lähistöllä oleviin kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa yksittäisiä raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Työskenneltäessä tiealueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Työkoneiden ja kuorma-autojen kuljettajien on käytettävä myös näkyvää varoitusvaatetusta poistuessaan ohjaamosta tiealueelle tai muulle liikenteeseen käytetylle paikalle. Työkoneissa ja kuorma-autoissa tulee olla mukana kuljettajan käyttöön tarpeellinen varoitusvaatetus ja kypärä. Varoitusvaatteiden tulee täyttää standardin SFS-EN- 471 vaatimukset ja olla CE-merkittyjä. Varoitusvaatteen suojausluokka tulee täyttää em. standardin suojausluokan 2 vaatimukset. Liikenteenohjaajien varoitusvaatteiden suojaustason vaatimus on em. standardin suojausluokka 3. Myös työnjohdon on käytettävä työmaalla näkyvää varoitusvaatetusta. Työskenneltäessä työmaalla (ei yleisenliikenteen parissa) pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella on työ- ja suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Tarvittaessa suojakypärä on merkittävä heijastinvärillä tai muutoin siten, että se on mahdollista havaita eri suunnista. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä kulloinkin käytössä olevien nopeusrajoitusten edellyttämällä varovaisuudella Rautatieliikenne Rata-alueelle menemiseen edellytetään Liikenneviraston lupaa. Rautatien läheisyydessä työskenneltäessä on työ tehtävä noudattaen erityistä varovaisuutta. Töitä suunniteltaessa ja tehtäessä on huolehdittava rautatieliikenteen esteettömästä kulusta sekä sen turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava Liikenneviraston turvallisuusohjeita rautatien läheisyydessä tapahtuvaan työskentelyyn. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava siitä, että heidän laatimansa suunnitelmat, joilla saattaa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen tai sen turvaamiseen, alistetaan liikenneviraston hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa ennen töiden aloittamista. Rautatien mahdolliset ylitykset on tehtävä voimassa olevien ylityspaikkojen kautta noudattaen erityistä varovaisuutta Vesiliikenne Työssä on otettava huomioon vesiliikenteen turvallisuus. Vesiliikenteen osalta on noudatettava merenkulkulaitoksen antamia turvallisuusohjeita tai -määräyksiä koskien rakentamista vesireittien läheisyydessä tai yläpuolella. Lisäksi on noudatettava kohteeseen kohdistuvia vesioikeuden päätöksiä. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

7 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä niin, ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa vesiliikenteelle Maakaasuputket Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka voi vahingoittaa maakaasuputkia. Maankaivutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla työskenneltäessä on urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan velvollisuus ottaa selville alueella olevat rakenteet. Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä on putken ylityskohdat vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Vihdin kunnan teknisen j a y m p ä r i s t ö keskuksen työmailla noudatetaan G a s u m O y : n ohjetta "Muista maakaasulinja!" (kun kaivetaan alle 5 metrin tai räjäytetään alle 30 metrin etäisyydellä, on otettava yhteys putken käyttäjään). 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 3.1. Kaivutyöt Kaivutöissä on noudatettava suunnittelijoiden laatimia kaivutyöselityksiä, ohjeita ja tuentasuunnitelmia. Kaivantotöissä ja kaivantojen tuennassa pitää noudattaa työnjohdon antamia ohjeita sekä Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot ohjetta. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan kaivutyösuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Tilaajan työnjohdon on ennen kaivutyön aloittamista otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteestä, sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Purkutyöt Vaativista purkutöistä on tehtävä suunnitelmat. Kopiot laadituista suunnitelmista on toimitettava ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti purettavien materiaalien määrä ja laatu, työmenetelmät, tarvittava kalusto, purkujätteen siirrot ja mahdollinen välivarastointi sekä pölyntorjunta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota purkamisjärjestyksiin, työnaikaisiin tuentoihin, sidontoihin tai rakenteiden vahvistamiseen sekä työn putoamissuojaukseen. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on purkutyö tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purettavista rakennuksista on ennen purkutyön aloittamista tehtävä asbestikartoitus. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

8 3.3. Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisista töistä on laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan putoamissuojaussuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle Hukkumisvaaralliset työt Silloilla ja muualla vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että työntekijöiden hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan suunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä on työmaalla oltava tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden käyttöön perehdytetty henkilö. Tällä henkilöllä pitää olla puhelin käytössään Sähkötapaturmavaaralliset työt Työmaamestarin sekä urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työn- tekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioista tai muista käytännön työnjärjestelyistä. Vastaavaa menettelyä ja turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan myös muidenkin johtolinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä työskenneltäessä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Nostotyöt Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotöistä erilliset nostotyösuunnitelmat. Samoin on suunniteltava myös työmaalla tapahtuvat henkilö- ja yhteisnostot. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot nostosuunnitelmista ennen töiden aloittamista työmaan päätoteuttajalle. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamisvaarallisten alueiden eristäminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustaminen, nostojen ohjaus (merkinantajan tarve) sekä nostotöihin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja turvallisuusohjeet. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

9 Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. sää), käytettävän kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja käsiteltävyys, nostotyön eri vaiheet ja niiden riskit, nostomenetelmät sekä taakkojen laskupaikat (mm. kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nostotyön alkua on varmistettava työskentelyalustan tai maapohjan kantavuus sekä työskentelyalueen turvallisuus. Nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä niille määrätyt tarkastukset Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennus Elementtien ja raskaiden esineiden asennustyöstä on tehtävät suunnitelmat, joista toimitetaan kopiot työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Elementtien ja muiden vastaavien raskaiden esineiden asentajilla on oltava niiden oikeaan käsittelyyn ja asennustyön eri vaiheiden tekemiseen riittävä ammattitaito. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyöhön osallistuvat työntekijät tuntevat asennussuunnitelman. Tarvittaessa on työntekijöille selvitettävä turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden sisältö sekä annettava muutakin työn ja työolosuhteiden edellyttämää työnopastusta ja -ohjausta Räjäytystyöt Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Räjäytystyötä tekevän urakoitsijan on laadittava räjäytystyöstä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja sekä yleissuunnitelma. Kopiot näistä tulee toimittaa päätoteuttajalle ennen räjäytystöiden aloittamista. Yleissuunnitelma muodostuu osasuunnitelmista, joita ovat tarvittaessa räjäytys-, sähköistys-, valaistus-, tuuletus-, lujitus- ja pelastautumissuunnitelma. Lisäksi siihen kuuluvat mittakaavaan laadittu järjestelypiirros sekä muut työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelliset suunnitelmat Räjäytystyömaata varten tulee tehdä poistumis- ja pelastautumissuunnitelma. Suunnitelman pitää sisältää tiedot kulku- ja pelastautumisteistä, suojapaikoista tai suojaetäisyyksistä, yhteydenpitojärjestelmistä ja tarpeelliset ohjeet toiminnasta onnettomuuden sattuessa. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ja se on laitettava työmaan työntekijöiden nähtäväksi. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi paikallisille paloviranomaisille ja työmaan päätoteuttajalle. Räjäytystyömaalla on järjestettävä tarpeellisessa laajuudessa ainakin yksi pelastautumis- ja paloharjoitus, jos räjäytys- ja louhintatyö kestää vähintään kuusi kuukautta. Pelastusharjoitus pidetään työn alkuvaiheessa. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

10 Suunnitelma tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on laadittava työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi kirjalliset ohjeet työn tekemisestä, koneiden käytöstä sekä poistumis- ja pelastautumisjärjestelmästä. Kopiot ohjeista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on tehtävä ilmoitus louhinta- ja räjäytystöiden yhteydessä sattuneista omaisuus- tai henkilövahingoista Uudenmaan työsuojelupiiriin Työ-, suoja- ja tukitelinetyöt Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen käytön aikana. Telineet on perustettava niin, ettei haitallisia painumia ja siirtymisiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja turvalliset työtasot ja kulkutiet Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on osoitettava käyttämiensä telineiden lujuus riittäväksi standardien, elementtitelineiden käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisältämien kokonais- tai osaratkaisujen perusteella. Mikäli näitä kokonais- tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Edellä mainitut asiakirjat, muut dokumentit, laskelmat ja piirustukset on löydyttävä työmaalta. Urakoitsijoiden ja itsenäisen työnsuorittajan tulee laatia ennen telinetöitä tarpeelliset kirjalliset telinesuunnitelmat. Kopiot telinesuunnitelmista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on asennettava suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ennen telineen käyttöä on sille tehtävä tarvittavat tarkastukset. Telineen käytön aikana on huolehdittava niiden tarkastuksista määräysten mukaisesti. Työ- ja suojatelineissä on käytettävä telinekorttia, johon merkitään tehdyt tarkastukset. Sellaista telinettä, jossa ei ole telinekorttia ei saa käyttää Kemiallisen vaaran arviointi Tarvittaessa on selvitettävä työssä käytettävien kemikaalien käyttökohteet sekä mahdolliset päästölähteet ja -tilanteet. Työmaalla tulee olla riittävät tiedot käytettävien tai esiintyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työntekijöille on annettava käyttöturvallisuustiedotteiden, päällystysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. Tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työmaalla työntekijöiden nähtävillä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kemikaalien käytöstä Henkilösuojainten käyttö Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös noudatettava henkilönsuojaimia koskevia määräyksiä. Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on hankittava työmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimustenmukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaiset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

11 Urakoitsijoiden on varmistuttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta järjestämällä niiden säännöllinen huolto. Tarvittaessa suojaimet on uusittava. Suojainten käytöstä on annettava riittävä opetus ja ohjaus. Jokainen urakoitsija valvoo osaltaan, että heidän työntekijänsä käyttävät tarvittaessa suojaimia. Suojakypärää on käytettävä rakennustyömaalla, kun työtä tehdään sellaisissa olosuhteissa, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Näitä töitä ovat mm. työt kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa, maaperän ja kiven käsittely, räjäytystyö ja työ kaivukoneiden läheisyydessä. Turvakenkiä käytetään aina kaivanto-, purku- yms. töissä. Silmiensuojaimia pidetään ainakin sirkkeliä, moottorisahaa ja kulmahiontalaitteita käytettäessä tai piikattaessa. Kuulonsuojaimia käytetään aina työskenneltäessä raivaustöissä, räjäytys- ja louhintatöissä sekä niissä töissä, joissa melutaso hetkellisestikin ylittää 85 db (A). Hengityksensuojaimia käytetään aina pölyävissä työvaiheissa. Käsiensuojaimia tarvitaan ainakin työskenneltäessä liuottimen kanssa. Näkyvää varoitusvaatetusta käytetään työskenneltäessä tie- tai katualueella. Edellä lueteltujen töiden lisäksi on arvioitava työtehtävittäin työolosuhteet sekä niiden riskit ja otettava huomioon henkilönsuojainten tarve. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita suojaimien käytöstä. 4. VAROTTAVAT RAKENTEET Työmaalla työskenneltäessä on varottava myös työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rautateitä, yleisiä ja yksityisiä teitä ja teiden varusteita. Urakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella olevienjohtojen, putkien ja kaapeleiden tai muiden suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojeltavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa päätoteuttajan kanssa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia tietoja varottavista rakenteista sekä niihin liittyvistä turvallisuus- ja työohjeista. 5. KALUSTON KÄYTTÖ Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat voimassa olevat työ- ja liikenneturvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Tiealueella ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla toimivissa työkoneissa tulee olla määräystenmukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Varoitusvalaisimet on näytettävä joka suuntaan riittävän etäälle. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

12 Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräystenmukaiset peruutushälyttimet, jotka on oltava jatkuvasti kunnossa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimuksista Kaluston tarkastukset Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä nostoapuvälineiden tarkastamisesta päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä on mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tekemisestä ja käytettävistä tarkastuslomakkeista. Päätoteuttajalla on oikeus vaatia myös työkoneiden havaittavuuden erillistä tarkastamista rakennustyömailla. Työmaalla tuotavat koneet ja laitteet on tarkastettava ennen niiden toimittamista työmaalle. Kopiot näistä tarkastuspöytäkirjoista toimitetaan ennen koneen käyttöönottoa työmaan päätoteuttajalle. Koneille ja laitteille tehdään toimintakokeilut riittävän usein niiden käyttäjien toimesta. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi! VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)