TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSOHJE Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet työmaille, joissa tekninen ja ympäristökeskus on työmaan päätoteuttajana VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

2 1. YLEISTÄ Tämän asiakirjan on tarkoitus antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat sekä toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuus Maanrakennuskoneet palveluhankinnan työkohteissa perustuu seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Lakiin työturvallisuuslain muuttamisesta (119/2005) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaikutuksista (577/2003) Sähköturvallisuuslakiin (410/1996) Vpn:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston päätös räjäytys ja louhintatöiden turvallisuudesta (644/2011) 1.1. Turvallisuusohje Tämän turvallisuusohjeen vaatimuksia noudatetaan Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet hankinnan maanrakennustyömailla ja korjaus- ja kunnossapitokohteissa joissa päätoteuttajana on Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus. Urakoitsijoiden on huolehdittava, että urakoitsijoiden työntekijät, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat tuntevat tämän turvallisuusohjeen sisällön. Päätoteuttajalla on oikeus antaa työmaita varten muitakin turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä turvallisuuteen liittyvää opastusta ja perehdyttämistä. Päätoteuttajan työnjohdolla, jota työmaalla edustaa katupäällikkö, työpäällikkö, maanrakennusmestari, katumestari tai työnjohtaja sekä urakoiden valvoja. Työsuojeluorganisaatiolla on oikeus puuttua työmailla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Päätoteuttajan työnjohdolla, urakoiden valvojilla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus antaa suoraan määräyksiä työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Mikäli puute voi mahdollisesti aiheuttaa välitöntä vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille voidaan työ keskeyttää välittömästi siksi aikaa, kunnes puute tai vaaratilanne on korjattu Päätoteuttajan yleiset turvallisuusohjeet Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002 ja1199/2005) ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia määräyksiä. Erityisesti on noudatettava valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

3 Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia työmaan turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka liittyvät mm. eri osapuolten väliseen yhteistoimintaan, tiedonkulkuun, toimintojen yhteensovittamiseen, työmaa-alueen siisteyteen ja järjestykseen, turvallisuussuunnitteluun ja -seurantaan sekä liikenneturvallisuuteen Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä heidän perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Erityisesti on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa tielläliikkujille. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja huolehtivat tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Tarvittaessa töihin liittyvä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Kopiot tehdyistä suunnitelmista toimitetaan työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on omassa turvallisuussuunnittelussa otettava huomioon päätoteuttajan tekemä turvallisuussuunnittelu ja siihen liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi on huolehdittava, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet ajoitettuna oikein Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja on nimennyt työmaata varten vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen. Työmaan vastuuhenkilönä toimii yleensä työpäällikkö, työmaan työmaamestari tai hänen sijaisensa Työmaan turvallisuusseuranta Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa siitä, että työmaalla tehdään valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (205/2005) mainitut tarkastukset. Vastuuhenkilöllä on oikeus vaatia urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tekemään käyttämilleen koneilla ja laitteille työsuojelumääräyksissä vaaditut tarkastukset. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on osallistuttava työmaalla tehtäviin tarkastuksiin, silloin kun tarkastukset kohdistuvat heidän työtehtäviinsä tai -kohteisiinsa. Työkoneen tarkastuksessa pitää olla mukana koneenkuljettaja. Työmaalla tehdään koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille sekä vastaaville käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

4 Työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste ja että siinä on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Työmaan kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset. Työmaalla tehdään viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa tarkastetaan mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota tuleviin työtehtäviin ja työmaan muuttuviin olosuhteisiin. Työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä tai -valtuutetulla on oikeus osallistua kaikkiin työmaalla tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä selvityksiä Työmaan järjestys ja siisteys Päätoteuttaja valvoo työmaa-alueen yleistä siisteyttä ja järjestystä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia ohjeita ja määräyksiä työmaan järjestyksestä ja siisteydestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. ongelmajätteiden käsittelystä, rakenteiden uusio käytöstä ja kierrätyksestä, maa-ainesten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Päätoteuttaja antaa tiedot käytettävistä läjitys- ja kaatopaikoista. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita palontorjunnasta ja työmaan ensiapuvalmiudesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa toimintaohjeita erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työssään ja työkohteissaan osaltaan järjestyksestä ja siisteydestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava osaltaan työssä syntyneiden jätteiden poistamisesta sekä työkohteen siistimisestä töiden päättyessä. Työkohteet on luovutettava joko päätoteuttajalle tai toiselle urakoitsijalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle siistittyinä ja hyvässä järjestyksestä Perehdyttäminen Päätoteuttaja antaa työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajalle tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Tietoja annetaan mm. työmaakokouksissa, urakoiden aloituspalavereissa sekä tarvittaessa erityisissä kunnan tiedotusja perehdyttämistilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin on urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien osallistuttava silloin, kun päätoteuttaja katsoo sen tarpeelliseksi. Päätoteuttaja antaa tämän turvallisuusohjeen muodossa yleiset toimintasäännöt työmaan turvallisuustoiminnasta. Jokainen vastaa omien työntekijöidensä tai vuokratyöntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava, yleensä täyttämällä perehdyttämisen yhteydessä perehdyttämislomakkeen. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

5 1.8. Työmaan työsuojeluorganisaatio Päätoteuttaja nimeää työmaalle työsuojelupäällikön. Työmaan työsuojelupäällikkönä toimii Vihdin kunnan työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työmaan työsuojeluyhteistyötä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Vihdin kunnan ko. toimialan henkilöstötoimikunnan työsuojelujaosto toimii työmaan työsuojelutoimikuntana, jonka tehtävät on mainittu valvontalaissa (44/2006). Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan ja ilmoitetaan työmaan päätoteuttajalle ja tarvittaessa eri viranomaisille. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio työmaan päätoteuttajan vastuuhenkilölle sekä vakavissa tapaturmissa myös päätoteuttajan työsuojelupäällikölle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tapaturmatutkintaraportit käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäinen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle heille sattuneet vaaratilanteet ja liikennevahingot sekä muut onnettomuudet. Vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 2. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT 2.1. Yleisen liikenteen vaikutukselle alttiit työskentelyalueet ja työkohteet Päätoteuttaja vastaa työmaalla tehtävästä liikennejärjestelyjen yleisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä liikennejärjestelyjen tarkastamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia määräyksiä ja ohjeita työmaan liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan tekemiensä töiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien laatimat liikennejärjestelysuunnitelmat on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ( l i i k ennesuunnittelijalle)tarkastettavaksi ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelysuunnitelmat tehdään yleensä kirjallisesti. Suunnitelmat on käytävä läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on noudatettava soveltuvin osin Tielaitoksen ohjekansiota "Liikenne tietyömaalla tai Suomen Kuntaliiton antamia vastaavia ohjeita. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita liikennejärjestelyjen toteuttamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa laatuvaatimuksia käytettäville liikenteenohjauslaitteille ja liikennemerkeille Työmaaliikenne Työmaatiet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä liikennöinti on turvallista, ja ettei niistä ole haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työmaateiden ja kulkuteiden suunnittelussa, rakentamisessa sekä kunnossapidossa on huolehdittava tarpeellisesta liukkaudentorjunnasta, riittävästä yleisvalaistuksesta sekä VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

6 jalankulkuliikenteen erottamisesta muusta työmaaliikenteestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa määräyksiä työmaateiden käyttämisestä ja sijoittelusta sekä kunnossapidosta urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Työstä ei saa olla kohtuutonta haittaa työmaaalueen lähistöllä oleviin kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa yksittäisiä raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Työskenneltäessä tiealueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Työkoneiden ja kuorma-autojen kuljettajien on käytettävä myös näkyvää varoitusvaatetusta poistuessaan ohjaamosta tiealueelle tai muulle liikenteeseen käytetylle paikalle. Työkoneissa ja kuorma-autoissa tulee olla mukana kuljettajan käyttöön tarpeellinen varoitusvaatetus ja kypärä. Varoitusvaatteiden tulee täyttää standardin SFS-EN- 471 vaatimukset ja olla CE-merkittyjä. Varoitusvaatteen suojausluokka tulee täyttää em. standardin suojausluokan 2 vaatimukset. Liikenteenohjaajien varoitusvaatteiden suojaustason vaatimus on em. standardin suojausluokka 3. Myös työnjohdon on käytettävä työmaalla näkyvää varoitusvaatetusta. Työskenneltäessä työmaalla (ei yleisenliikenteen parissa) pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella on työ- ja suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Tarvittaessa suojakypärä on merkittävä heijastinvärillä tai muutoin siten, että se on mahdollista havaita eri suunnista. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä kulloinkin käytössä olevien nopeusrajoitusten edellyttämällä varovaisuudella Rautatieliikenne Rata-alueelle menemiseen edellytetään Liikenneviraston lupaa. Rautatien läheisyydessä työskenneltäessä on työ tehtävä noudattaen erityistä varovaisuutta. Töitä suunniteltaessa ja tehtäessä on huolehdittava rautatieliikenteen esteettömästä kulusta sekä sen turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava Liikenneviraston turvallisuusohjeita rautatien läheisyydessä tapahtuvaan työskentelyyn. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava siitä, että heidän laatimansa suunnitelmat, joilla saattaa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen tai sen turvaamiseen, alistetaan liikenneviraston hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa ennen töiden aloittamista. Rautatien mahdolliset ylitykset on tehtävä voimassa olevien ylityspaikkojen kautta noudattaen erityistä varovaisuutta Vesiliikenne Työssä on otettava huomioon vesiliikenteen turvallisuus. Vesiliikenteen osalta on noudatettava merenkulkulaitoksen antamia turvallisuusohjeita tai -määräyksiä koskien rakentamista vesireittien läheisyydessä tai yläpuolella. Lisäksi on noudatettava kohteeseen kohdistuvia vesioikeuden päätöksiä. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

7 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä niin, ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa vesiliikenteelle Maakaasuputket Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka voi vahingoittaa maakaasuputkia. Maankaivutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla työskenneltäessä on urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan velvollisuus ottaa selville alueella olevat rakenteet. Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä on putken ylityskohdat vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Vihdin kunnan teknisen j a y m p ä r i s t ö keskuksen työmailla noudatetaan G a s u m O y : n ohjetta "Muista maakaasulinja!" (kun kaivetaan alle 5 metrin tai räjäytetään alle 30 metrin etäisyydellä, on otettava yhteys putken käyttäjään). 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 3.1. Kaivutyöt Kaivutöissä on noudatettava suunnittelijoiden laatimia kaivutyöselityksiä, ohjeita ja tuentasuunnitelmia. Kaivantotöissä ja kaivantojen tuennassa pitää noudattaa työnjohdon antamia ohjeita sekä Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot ohjetta. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan kaivutyösuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Tilaajan työnjohdon on ennen kaivutyön aloittamista otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteestä, sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Purkutyöt Vaativista purkutöistä on tehtävä suunnitelmat. Kopiot laadituista suunnitelmista on toimitettava ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti purettavien materiaalien määrä ja laatu, työmenetelmät, tarvittava kalusto, purkujätteen siirrot ja mahdollinen välivarastointi sekä pölyntorjunta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota purkamisjärjestyksiin, työnaikaisiin tuentoihin, sidontoihin tai rakenteiden vahvistamiseen sekä työn putoamissuojaukseen. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on purkutyö tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purettavista rakennuksista on ennen purkutyön aloittamista tehtävä asbestikartoitus. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

8 3.3. Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisista töistä on laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan putoamissuojaussuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle Hukkumisvaaralliset työt Silloilla ja muualla vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että työntekijöiden hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan suunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä on työmaalla oltava tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden käyttöön perehdytetty henkilö. Tällä henkilöllä pitää olla puhelin käytössään Sähkötapaturmavaaralliset työt Työmaamestarin sekä urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työn- tekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioista tai muista käytännön työnjärjestelyistä. Vastaavaa menettelyä ja turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan myös muidenkin johtolinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä työskenneltäessä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Nostotyöt Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotöistä erilliset nostotyösuunnitelmat. Samoin on suunniteltava myös työmaalla tapahtuvat henkilö- ja yhteisnostot. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot nostosuunnitelmista ennen töiden aloittamista työmaan päätoteuttajalle. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamisvaarallisten alueiden eristäminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustaminen, nostojen ohjaus (merkinantajan tarve) sekä nostotöihin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja turvallisuusohjeet. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

9 Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. sää), käytettävän kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja käsiteltävyys, nostotyön eri vaiheet ja niiden riskit, nostomenetelmät sekä taakkojen laskupaikat (mm. kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nostotyön alkua on varmistettava työskentelyalustan tai maapohjan kantavuus sekä työskentelyalueen turvallisuus. Nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä niille määrätyt tarkastukset Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennus Elementtien ja raskaiden esineiden asennustyöstä on tehtävät suunnitelmat, joista toimitetaan kopiot työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Elementtien ja muiden vastaavien raskaiden esineiden asentajilla on oltava niiden oikeaan käsittelyyn ja asennustyön eri vaiheiden tekemiseen riittävä ammattitaito. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyöhön osallistuvat työntekijät tuntevat asennussuunnitelman. Tarvittaessa on työntekijöille selvitettävä turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden sisältö sekä annettava muutakin työn ja työolosuhteiden edellyttämää työnopastusta ja -ohjausta Räjäytystyöt Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Räjäytystyötä tekevän urakoitsijan on laadittava räjäytystyöstä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja sekä yleissuunnitelma. Kopiot näistä tulee toimittaa päätoteuttajalle ennen räjäytystöiden aloittamista. Yleissuunnitelma muodostuu osasuunnitelmista, joita ovat tarvittaessa räjäytys-, sähköistys-, valaistus-, tuuletus-, lujitus- ja pelastautumissuunnitelma. Lisäksi siihen kuuluvat mittakaavaan laadittu järjestelypiirros sekä muut työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelliset suunnitelmat Räjäytystyömaata varten tulee tehdä poistumis- ja pelastautumissuunnitelma. Suunnitelman pitää sisältää tiedot kulku- ja pelastautumisteistä, suojapaikoista tai suojaetäisyyksistä, yhteydenpitojärjestelmistä ja tarpeelliset ohjeet toiminnasta onnettomuuden sattuessa. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ja se on laitettava työmaan työntekijöiden nähtäväksi. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi paikallisille paloviranomaisille ja työmaan päätoteuttajalle. Räjäytystyömaalla on järjestettävä tarpeellisessa laajuudessa ainakin yksi pelastautumis- ja paloharjoitus, jos räjäytys- ja louhintatyö kestää vähintään kuusi kuukautta. Pelastusharjoitus pidetään työn alkuvaiheessa. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

10 Suunnitelma tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on laadittava työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi kirjalliset ohjeet työn tekemisestä, koneiden käytöstä sekä poistumis- ja pelastautumisjärjestelmästä. Kopiot ohjeista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on tehtävä ilmoitus louhinta- ja räjäytystöiden yhteydessä sattuneista omaisuus- tai henkilövahingoista Uudenmaan työsuojelupiiriin Työ-, suoja- ja tukitelinetyöt Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen käytön aikana. Telineet on perustettava niin, ettei haitallisia painumia ja siirtymisiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja turvalliset työtasot ja kulkutiet Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on osoitettava käyttämiensä telineiden lujuus riittäväksi standardien, elementtitelineiden käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisältämien kokonais- tai osaratkaisujen perusteella. Mikäli näitä kokonais- tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Edellä mainitut asiakirjat, muut dokumentit, laskelmat ja piirustukset on löydyttävä työmaalta. Urakoitsijoiden ja itsenäisen työnsuorittajan tulee laatia ennen telinetöitä tarpeelliset kirjalliset telinesuunnitelmat. Kopiot telinesuunnitelmista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on asennettava suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ennen telineen käyttöä on sille tehtävä tarvittavat tarkastukset. Telineen käytön aikana on huolehdittava niiden tarkastuksista määräysten mukaisesti. Työ- ja suojatelineissä on käytettävä telinekorttia, johon merkitään tehdyt tarkastukset. Sellaista telinettä, jossa ei ole telinekorttia ei saa käyttää Kemiallisen vaaran arviointi Tarvittaessa on selvitettävä työssä käytettävien kemikaalien käyttökohteet sekä mahdolliset päästölähteet ja -tilanteet. Työmaalla tulee olla riittävät tiedot käytettävien tai esiintyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työntekijöille on annettava käyttöturvallisuustiedotteiden, päällystysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. Tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työmaalla työntekijöiden nähtävillä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kemikaalien käytöstä Henkilösuojainten käyttö Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös noudatettava henkilönsuojaimia koskevia määräyksiä. Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on hankittava työmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimustenmukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaiset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

11 Urakoitsijoiden on varmistuttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta järjestämällä niiden säännöllinen huolto. Tarvittaessa suojaimet on uusittava. Suojainten käytöstä on annettava riittävä opetus ja ohjaus. Jokainen urakoitsija valvoo osaltaan, että heidän työntekijänsä käyttävät tarvittaessa suojaimia. Suojakypärää on käytettävä rakennustyömaalla, kun työtä tehdään sellaisissa olosuhteissa, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Näitä töitä ovat mm. työt kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa, maaperän ja kiven käsittely, räjäytystyö ja työ kaivukoneiden läheisyydessä. Turvakenkiä käytetään aina kaivanto-, purku- yms. töissä. Silmiensuojaimia pidetään ainakin sirkkeliä, moottorisahaa ja kulmahiontalaitteita käytettäessä tai piikattaessa. Kuulonsuojaimia käytetään aina työskenneltäessä raivaustöissä, räjäytys- ja louhintatöissä sekä niissä töissä, joissa melutaso hetkellisestikin ylittää 85 db (A). Hengityksensuojaimia käytetään aina pölyävissä työvaiheissa. Käsiensuojaimia tarvitaan ainakin työskenneltäessä liuottimen kanssa. Näkyvää varoitusvaatetusta käytetään työskenneltäessä tie- tai katualueella. Edellä lueteltujen töiden lisäksi on arvioitava työtehtävittäin työolosuhteet sekä niiden riskit ja otettava huomioon henkilönsuojainten tarve. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita suojaimien käytöstä. 4. VAROTTAVAT RAKENTEET Työmaalla työskenneltäessä on varottava myös työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rautateitä, yleisiä ja yksityisiä teitä ja teiden varusteita. Urakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella olevienjohtojen, putkien ja kaapeleiden tai muiden suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojeltavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa päätoteuttajan kanssa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia tietoja varottavista rakenteista sekä niihin liittyvistä turvallisuus- ja työohjeista. 5. KALUSTON KÄYTTÖ Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat voimassa olevat työ- ja liikenneturvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Tiealueella ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla toimivissa työkoneissa tulee olla määräystenmukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Varoitusvalaisimet on näytettävä joka suuntaan riittävän etäälle. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

12 Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräystenmukaiset peruutushälyttimet, jotka on oltava jatkuvasti kunnossa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimuksista Kaluston tarkastukset Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä nostoapuvälineiden tarkastamisesta päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä on mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tekemisestä ja käytettävistä tarkastuslomakkeista. Päätoteuttajalla on oikeus vaatia myös työkoneiden havaittavuuden erillistä tarkastamista rakennustyömailla. Työmaalla tuotavat koneet ja laitteet on tarkastettava ennen niiden toimittamista työmaalle. Kopiot näistä tarkastuspöytäkirjoista toimitetaan ennen koneen käyttöönottoa työmaan päätoteuttajalle. Koneille ja laitteille tehdään toimintakokeilut riittävän usein niiden käyttäjien toimesta. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi! VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sääsuojien käytön työturvallisuusohje Työturvallisuusohje Voimassa 8.9.2014 lukien toistaiseksi Asiasanat turvallisuus, työturvallisuus, sääsuoja Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Urjalan kunta Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE A4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 Pappilantie 7 ( PL 11 ), 23800 LAITILA Puh. (02) 8506400, Fax (02) 8506403 Suunnittelutoimisto Enertel Oy Työ nro 4452S-104-01 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

MYLLYVAARAN TIEKUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

MYLLYVAARAN TIEKUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA MYLLYVAARAN TIEKUNTA BERGIN PERÄN SILTA 2013 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. N TARKOITUS... 3 1.2. PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3. TILAAJAN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET... 3 1.4. YHDYSHENKILÖT... 4 1.5. TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt. Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen kylän kohdalla rinnakkaistiejärjestelyineen, Lappeenranta

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt. Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen kylän kohdalla rinnakkaistiejärjestelyineen, Lappeenranta Turvallisuusasiakirja (VNP 629/1994, muutokset VNA 426/2004 ja VNA 702/2006 sekä 1.6.2009 voimaan tuleva VNA 205/2009) Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen kylän kohdalla Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti.

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti. Työturvallisuusohje STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN Muutos: Laadittu: Järvenpää 4.3.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Turvallisuusasiakirja 1 (9), 1.6.2016 alkaen TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Tilaajan turvallisuusseuranta...

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014

ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014. Tonttijohtojen kaivutyöt. Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 ISÄNNÖITSIJÄ INFO 13.11.2014 Tonttijohtojen kaivutyöt Sami Sillstén, Vesihuolto/Verkko-osasto 13.11.2014 Verkostopituudet Espoo Helsinki Vantaan Kauniainen Yhteensä Vesijohdot 925 1191 748 39 2903 Jäte-/sekavesiviemärit

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot