TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSOHJE Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet työmaille, joissa tekninen ja ympäristökeskus on työmaan päätoteuttajana VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

2 1. YLEISTÄ Tämän asiakirjan on tarkoitus antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat sekä toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuus Maanrakennuskoneet palveluhankinnan työkohteissa perustuu seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Lakiin työturvallisuuslain muuttamisesta (119/2005) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaikutuksista (577/2003) Sähköturvallisuuslakiin (410/1996) Vpn:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston päätös räjäytys ja louhintatöiden turvallisuudesta (644/2011) 1.1. Turvallisuusohje Tämän turvallisuusohjeen vaatimuksia noudatetaan Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet hankinnan maanrakennustyömailla ja korjaus- ja kunnossapitokohteissa joissa päätoteuttajana on Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus. Urakoitsijoiden on huolehdittava, että urakoitsijoiden työntekijät, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat tuntevat tämän turvallisuusohjeen sisällön. Päätoteuttajalla on oikeus antaa työmaita varten muitakin turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä turvallisuuteen liittyvää opastusta ja perehdyttämistä. Päätoteuttajan työnjohdolla, jota työmaalla edustaa katupäällikkö, työpäällikkö, maanrakennusmestari, katumestari tai työnjohtaja sekä urakoiden valvoja. Työsuojeluorganisaatiolla on oikeus puuttua työmailla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Päätoteuttajan työnjohdolla, urakoiden valvojilla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus antaa suoraan määräyksiä työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Mikäli puute voi mahdollisesti aiheuttaa välitöntä vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille voidaan työ keskeyttää välittömästi siksi aikaa, kunnes puute tai vaaratilanne on korjattu Päätoteuttajan yleiset turvallisuusohjeet Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002 ja1199/2005) ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia määräyksiä. Erityisesti on noudatettava valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

3 Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia työmaan turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka liittyvät mm. eri osapuolten väliseen yhteistoimintaan, tiedonkulkuun, toimintojen yhteensovittamiseen, työmaa-alueen siisteyteen ja järjestykseen, turvallisuussuunnitteluun ja -seurantaan sekä liikenneturvallisuuteen Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä heidän perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Erityisesti on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa tielläliikkujille. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja huolehtivat tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Tarvittaessa töihin liittyvä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Kopiot tehdyistä suunnitelmista toimitetaan työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on omassa turvallisuussuunnittelussa otettava huomioon päätoteuttajan tekemä turvallisuussuunnittelu ja siihen liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi on huolehdittava, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet ajoitettuna oikein Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja on nimennyt työmaata varten vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen. Työmaan vastuuhenkilönä toimii yleensä työpäällikkö, työmaan työmaamestari tai hänen sijaisensa Työmaan turvallisuusseuranta Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa siitä, että työmaalla tehdään valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (205/2005) mainitut tarkastukset. Vastuuhenkilöllä on oikeus vaatia urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tekemään käyttämilleen koneilla ja laitteille työsuojelumääräyksissä vaaditut tarkastukset. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on osallistuttava työmaalla tehtäviin tarkastuksiin, silloin kun tarkastukset kohdistuvat heidän työtehtäviinsä tai -kohteisiinsa. Työkoneen tarkastuksessa pitää olla mukana koneenkuljettaja. Työmaalla tehdään koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille sekä vastaaville käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

4 Työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste ja että siinä on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Työmaan kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset. Työmaalla tehdään viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa tarkastetaan mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota tuleviin työtehtäviin ja työmaan muuttuviin olosuhteisiin. Työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä tai -valtuutetulla on oikeus osallistua kaikkiin työmaalla tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä selvityksiä Työmaan järjestys ja siisteys Päätoteuttaja valvoo työmaa-alueen yleistä siisteyttä ja järjestystä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia ohjeita ja määräyksiä työmaan järjestyksestä ja siisteydestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. ongelmajätteiden käsittelystä, rakenteiden uusio käytöstä ja kierrätyksestä, maa-ainesten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Päätoteuttaja antaa tiedot käytettävistä läjitys- ja kaatopaikoista. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita palontorjunnasta ja työmaan ensiapuvalmiudesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa toimintaohjeita erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työssään ja työkohteissaan osaltaan järjestyksestä ja siisteydestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava osaltaan työssä syntyneiden jätteiden poistamisesta sekä työkohteen siistimisestä töiden päättyessä. Työkohteet on luovutettava joko päätoteuttajalle tai toiselle urakoitsijalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle siistittyinä ja hyvässä järjestyksestä Perehdyttäminen Päätoteuttaja antaa työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajalle tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Tietoja annetaan mm. työmaakokouksissa, urakoiden aloituspalavereissa sekä tarvittaessa erityisissä kunnan tiedotusja perehdyttämistilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin on urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien osallistuttava silloin, kun päätoteuttaja katsoo sen tarpeelliseksi. Päätoteuttaja antaa tämän turvallisuusohjeen muodossa yleiset toimintasäännöt työmaan turvallisuustoiminnasta. Jokainen vastaa omien työntekijöidensä tai vuokratyöntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava, yleensä täyttämällä perehdyttämisen yhteydessä perehdyttämislomakkeen. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

5 1.8. Työmaan työsuojeluorganisaatio Päätoteuttaja nimeää työmaalle työsuojelupäällikön. Työmaan työsuojelupäällikkönä toimii Vihdin kunnan työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työmaan työsuojeluyhteistyötä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Vihdin kunnan ko. toimialan henkilöstötoimikunnan työsuojelujaosto toimii työmaan työsuojelutoimikuntana, jonka tehtävät on mainittu valvontalaissa (44/2006). Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan ja ilmoitetaan työmaan päätoteuttajalle ja tarvittaessa eri viranomaisille. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio työmaan päätoteuttajan vastuuhenkilölle sekä vakavissa tapaturmissa myös päätoteuttajan työsuojelupäällikölle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tapaturmatutkintaraportit käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäinen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle heille sattuneet vaaratilanteet ja liikennevahingot sekä muut onnettomuudet. Vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 2. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT 2.1. Yleisen liikenteen vaikutukselle alttiit työskentelyalueet ja työkohteet Päätoteuttaja vastaa työmaalla tehtävästä liikennejärjestelyjen yleisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä liikennejärjestelyjen tarkastamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia määräyksiä ja ohjeita työmaan liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan tekemiensä töiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien laatimat liikennejärjestelysuunnitelmat on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ( l i i k ennesuunnittelijalle)tarkastettavaksi ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelysuunnitelmat tehdään yleensä kirjallisesti. Suunnitelmat on käytävä läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on noudatettava soveltuvin osin Tielaitoksen ohjekansiota "Liikenne tietyömaalla tai Suomen Kuntaliiton antamia vastaavia ohjeita. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita liikennejärjestelyjen toteuttamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa laatuvaatimuksia käytettäville liikenteenohjauslaitteille ja liikennemerkeille Työmaaliikenne Työmaatiet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä liikennöinti on turvallista, ja ettei niistä ole haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työmaateiden ja kulkuteiden suunnittelussa, rakentamisessa sekä kunnossapidossa on huolehdittava tarpeellisesta liukkaudentorjunnasta, riittävästä yleisvalaistuksesta sekä VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

6 jalankulkuliikenteen erottamisesta muusta työmaaliikenteestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa määräyksiä työmaateiden käyttämisestä ja sijoittelusta sekä kunnossapidosta urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Työstä ei saa olla kohtuutonta haittaa työmaaalueen lähistöllä oleviin kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa yksittäisiä raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Työskenneltäessä tiealueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Työkoneiden ja kuorma-autojen kuljettajien on käytettävä myös näkyvää varoitusvaatetusta poistuessaan ohjaamosta tiealueelle tai muulle liikenteeseen käytetylle paikalle. Työkoneissa ja kuorma-autoissa tulee olla mukana kuljettajan käyttöön tarpeellinen varoitusvaatetus ja kypärä. Varoitusvaatteiden tulee täyttää standardin SFS-EN- 471 vaatimukset ja olla CE-merkittyjä. Varoitusvaatteen suojausluokka tulee täyttää em. standardin suojausluokan 2 vaatimukset. Liikenteenohjaajien varoitusvaatteiden suojaustason vaatimus on em. standardin suojausluokka 3. Myös työnjohdon on käytettävä työmaalla näkyvää varoitusvaatetusta. Työskenneltäessä työmaalla (ei yleisenliikenteen parissa) pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella on työ- ja suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Tarvittaessa suojakypärä on merkittävä heijastinvärillä tai muutoin siten, että se on mahdollista havaita eri suunnista. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä kulloinkin käytössä olevien nopeusrajoitusten edellyttämällä varovaisuudella Rautatieliikenne Rata-alueelle menemiseen edellytetään Liikenneviraston lupaa. Rautatien läheisyydessä työskenneltäessä on työ tehtävä noudattaen erityistä varovaisuutta. Töitä suunniteltaessa ja tehtäessä on huolehdittava rautatieliikenteen esteettömästä kulusta sekä sen turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava Liikenneviraston turvallisuusohjeita rautatien läheisyydessä tapahtuvaan työskentelyyn. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava siitä, että heidän laatimansa suunnitelmat, joilla saattaa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen tai sen turvaamiseen, alistetaan liikenneviraston hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa ennen töiden aloittamista. Rautatien mahdolliset ylitykset on tehtävä voimassa olevien ylityspaikkojen kautta noudattaen erityistä varovaisuutta Vesiliikenne Työssä on otettava huomioon vesiliikenteen turvallisuus. Vesiliikenteen osalta on noudatettava merenkulkulaitoksen antamia turvallisuusohjeita tai -määräyksiä koskien rakentamista vesireittien läheisyydessä tai yläpuolella. Lisäksi on noudatettava kohteeseen kohdistuvia vesioikeuden päätöksiä. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

7 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä niin, ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa vesiliikenteelle Maakaasuputket Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka voi vahingoittaa maakaasuputkia. Maankaivutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla työskenneltäessä on urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan velvollisuus ottaa selville alueella olevat rakenteet. Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä on putken ylityskohdat vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Vihdin kunnan teknisen j a y m p ä r i s t ö keskuksen työmailla noudatetaan G a s u m O y : n ohjetta "Muista maakaasulinja!" (kun kaivetaan alle 5 metrin tai räjäytetään alle 30 metrin etäisyydellä, on otettava yhteys putken käyttäjään). 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 3.1. Kaivutyöt Kaivutöissä on noudatettava suunnittelijoiden laatimia kaivutyöselityksiä, ohjeita ja tuentasuunnitelmia. Kaivantotöissä ja kaivantojen tuennassa pitää noudattaa työnjohdon antamia ohjeita sekä Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot ohjetta. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan kaivutyösuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Tilaajan työnjohdon on ennen kaivutyön aloittamista otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteestä, sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Purkutyöt Vaativista purkutöistä on tehtävä suunnitelmat. Kopiot laadituista suunnitelmista on toimitettava ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti purettavien materiaalien määrä ja laatu, työmenetelmät, tarvittava kalusto, purkujätteen siirrot ja mahdollinen välivarastointi sekä pölyntorjunta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota purkamisjärjestyksiin, työnaikaisiin tuentoihin, sidontoihin tai rakenteiden vahvistamiseen sekä työn putoamissuojaukseen. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on purkutyö tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purettavista rakennuksista on ennen purkutyön aloittamista tehtävä asbestikartoitus. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

8 3.3. Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisista töistä on laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan putoamissuojaussuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle Hukkumisvaaralliset työt Silloilla ja muualla vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että työntekijöiden hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan suunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä on työmaalla oltava tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden käyttöön perehdytetty henkilö. Tällä henkilöllä pitää olla puhelin käytössään Sähkötapaturmavaaralliset työt Työmaamestarin sekä urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työn- tekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioista tai muista käytännön työnjärjestelyistä. Vastaavaa menettelyä ja turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan myös muidenkin johtolinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä työskenneltäessä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Nostotyöt Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotöistä erilliset nostotyösuunnitelmat. Samoin on suunniteltava myös työmaalla tapahtuvat henkilö- ja yhteisnostot. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot nostosuunnitelmista ennen töiden aloittamista työmaan päätoteuttajalle. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamisvaarallisten alueiden eristäminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustaminen, nostojen ohjaus (merkinantajan tarve) sekä nostotöihin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja turvallisuusohjeet. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

9 Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. sää), käytettävän kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja käsiteltävyys, nostotyön eri vaiheet ja niiden riskit, nostomenetelmät sekä taakkojen laskupaikat (mm. kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nostotyön alkua on varmistettava työskentelyalustan tai maapohjan kantavuus sekä työskentelyalueen turvallisuus. Nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä niille määrätyt tarkastukset Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennus Elementtien ja raskaiden esineiden asennustyöstä on tehtävät suunnitelmat, joista toimitetaan kopiot työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Elementtien ja muiden vastaavien raskaiden esineiden asentajilla on oltava niiden oikeaan käsittelyyn ja asennustyön eri vaiheiden tekemiseen riittävä ammattitaito. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyöhön osallistuvat työntekijät tuntevat asennussuunnitelman. Tarvittaessa on työntekijöille selvitettävä turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden sisältö sekä annettava muutakin työn ja työolosuhteiden edellyttämää työnopastusta ja -ohjausta Räjäytystyöt Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Räjäytystyötä tekevän urakoitsijan on laadittava räjäytystyöstä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja sekä yleissuunnitelma. Kopiot näistä tulee toimittaa päätoteuttajalle ennen räjäytystöiden aloittamista. Yleissuunnitelma muodostuu osasuunnitelmista, joita ovat tarvittaessa räjäytys-, sähköistys-, valaistus-, tuuletus-, lujitus- ja pelastautumissuunnitelma. Lisäksi siihen kuuluvat mittakaavaan laadittu järjestelypiirros sekä muut työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelliset suunnitelmat Räjäytystyömaata varten tulee tehdä poistumis- ja pelastautumissuunnitelma. Suunnitelman pitää sisältää tiedot kulku- ja pelastautumisteistä, suojapaikoista tai suojaetäisyyksistä, yhteydenpitojärjestelmistä ja tarpeelliset ohjeet toiminnasta onnettomuuden sattuessa. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ja se on laitettava työmaan työntekijöiden nähtäväksi. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi paikallisille paloviranomaisille ja työmaan päätoteuttajalle. Räjäytystyömaalla on järjestettävä tarpeellisessa laajuudessa ainakin yksi pelastautumis- ja paloharjoitus, jos räjäytys- ja louhintatyö kestää vähintään kuusi kuukautta. Pelastusharjoitus pidetään työn alkuvaiheessa. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

10 Suunnitelma tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on laadittava työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi kirjalliset ohjeet työn tekemisestä, koneiden käytöstä sekä poistumis- ja pelastautumisjärjestelmästä. Kopiot ohjeista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on tehtävä ilmoitus louhinta- ja räjäytystöiden yhteydessä sattuneista omaisuus- tai henkilövahingoista Uudenmaan työsuojelupiiriin Työ-, suoja- ja tukitelinetyöt Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen käytön aikana. Telineet on perustettava niin, ettei haitallisia painumia ja siirtymisiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja turvalliset työtasot ja kulkutiet Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on osoitettava käyttämiensä telineiden lujuus riittäväksi standardien, elementtitelineiden käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisältämien kokonais- tai osaratkaisujen perusteella. Mikäli näitä kokonais- tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Edellä mainitut asiakirjat, muut dokumentit, laskelmat ja piirustukset on löydyttävä työmaalta. Urakoitsijoiden ja itsenäisen työnsuorittajan tulee laatia ennen telinetöitä tarpeelliset kirjalliset telinesuunnitelmat. Kopiot telinesuunnitelmista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on asennettava suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ennen telineen käyttöä on sille tehtävä tarvittavat tarkastukset. Telineen käytön aikana on huolehdittava niiden tarkastuksista määräysten mukaisesti. Työ- ja suojatelineissä on käytettävä telinekorttia, johon merkitään tehdyt tarkastukset. Sellaista telinettä, jossa ei ole telinekorttia ei saa käyttää Kemiallisen vaaran arviointi Tarvittaessa on selvitettävä työssä käytettävien kemikaalien käyttökohteet sekä mahdolliset päästölähteet ja -tilanteet. Työmaalla tulee olla riittävät tiedot käytettävien tai esiintyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työntekijöille on annettava käyttöturvallisuustiedotteiden, päällystysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. Tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työmaalla työntekijöiden nähtävillä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kemikaalien käytöstä Henkilösuojainten käyttö Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös noudatettava henkilönsuojaimia koskevia määräyksiä. Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on hankittava työmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimustenmukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaiset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

11 Urakoitsijoiden on varmistuttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta järjestämällä niiden säännöllinen huolto. Tarvittaessa suojaimet on uusittava. Suojainten käytöstä on annettava riittävä opetus ja ohjaus. Jokainen urakoitsija valvoo osaltaan, että heidän työntekijänsä käyttävät tarvittaessa suojaimia. Suojakypärää on käytettävä rakennustyömaalla, kun työtä tehdään sellaisissa olosuhteissa, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Näitä töitä ovat mm. työt kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa, maaperän ja kiven käsittely, räjäytystyö ja työ kaivukoneiden läheisyydessä. Turvakenkiä käytetään aina kaivanto-, purku- yms. töissä. Silmiensuojaimia pidetään ainakin sirkkeliä, moottorisahaa ja kulmahiontalaitteita käytettäessä tai piikattaessa. Kuulonsuojaimia käytetään aina työskenneltäessä raivaustöissä, räjäytys- ja louhintatöissä sekä niissä töissä, joissa melutaso hetkellisestikin ylittää 85 db (A). Hengityksensuojaimia käytetään aina pölyävissä työvaiheissa. Käsiensuojaimia tarvitaan ainakin työskenneltäessä liuottimen kanssa. Näkyvää varoitusvaatetusta käytetään työskenneltäessä tie- tai katualueella. Edellä lueteltujen töiden lisäksi on arvioitava työtehtävittäin työolosuhteet sekä niiden riskit ja otettava huomioon henkilönsuojainten tarve. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita suojaimien käytöstä. 4. VAROTTAVAT RAKENTEET Työmaalla työskenneltäessä on varottava myös työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rautateitä, yleisiä ja yksityisiä teitä ja teiden varusteita. Urakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella olevienjohtojen, putkien ja kaapeleiden tai muiden suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojeltavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa päätoteuttajan kanssa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia tietoja varottavista rakenteista sekä niihin liittyvistä turvallisuus- ja työohjeista. 5. KALUSTON KÄYTTÖ Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat voimassa olevat työ- ja liikenneturvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Tiealueella ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla toimivissa työkoneissa tulee olla määräystenmukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Varoitusvalaisimet on näytettävä joka suuntaan riittävän etäälle. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

12 Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräystenmukaiset peruutushälyttimet, jotka on oltava jatkuvasti kunnossa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimuksista Kaluston tarkastukset Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä nostoapuvälineiden tarkastamisesta päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä on mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tekemisestä ja käytettävistä tarkastuslomakkeista. Päätoteuttajalla on oikeus vaatia myös työkoneiden havaittavuuden erillistä tarkastamista rakennustyömailla. Työmaalla tuotavat koneet ja laitteet on tarkastettava ennen niiden toimittamista työmaalle. Kopiot näistä tarkastuspöytäkirjoista toimitetaan ennen koneen käyttöönottoa työmaan päätoteuttajalle. Koneille ja laitteille tehdään toimintakokeilut riittävän usein niiden käyttäjien toimesta. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi! VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, SYRJÄLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen

Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015. Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Katu ja yleisten alueiden käytön infotilaisuus 27.3.2015 Turvallisuusasiat, Mirko Soronen Päätoteuttajan velvollisuudet Vna 205/2009 3 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto Utsunkulma, kadut TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA RAKENTAMINEN KOKONAISURAKKANA 8.12.2008 SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Sääsuojien käytön työturvallisuusohje 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sääsuojien käytön työturvallisuusohje Työturvallisuusohje Voimassa 8.9.2014 lukien toistaiseksi Asiasanat turvallisuus, työturvallisuus, sääsuoja Sääsuojien käytön työturvallisuusohje

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 8.9.2017 VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1.... 3 2. TURVALLISUUSORGANISAATIO... 3 3. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET...

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILTA 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 4 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 4 1.3

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Urjalan kunta Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RIHKAMAKATU KIVITYÖT Turvallisuusasiakirja

Porvoon kaupunki RIHKAMAKATU KIVITYÖT Turvallisuusasiakirja Porvoon kaupunki RIHKAMAKATU KIVITYÖT 2017 4.8.2017 Turvallisuusasiakirja 1. YLEISTÄ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1. Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus ja yleiskuvaus 1.2. Päätoteuttaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE A4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot