TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOHJE LIITE 5. Vihdin kunta 22.5.2014"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSOHJE Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet työmaille, joissa tekninen ja ympäristökeskus on työmaan päätoteuttajana VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

2 1. YLEISTÄ Tämän asiakirjan on tarkoitus antaa rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat sekä toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Turvallisuus Maanrakennuskoneet palveluhankinnan työkohteissa perustuu seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: Työturvallisuuslaki (738/2002) Lakiin työturvallisuuslain muuttamisesta (119/2005) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston asetukseen työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaikutuksista (577/2003) Sähköturvallisuuslakiin (410/1996) Vpn:n päätökseen henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) Valtioneuvoston päätös räjäytys ja louhintatöiden turvallisuudesta (644/2011) 1.1. Turvallisuusohje Tämän turvallisuusohjeen vaatimuksia noudatetaan Vihdin kunnan teknisen ja ympäristökeskuksen Maanrakennuskoneet hankinnan maanrakennustyömailla ja korjaus- ja kunnossapitokohteissa joissa päätoteuttajana on Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus. Urakoitsijoiden on huolehdittava, että urakoitsijoiden työntekijät, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat tuntevat tämän turvallisuusohjeen sisällön. Päätoteuttajalla on oikeus antaa työmaita varten muitakin turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä turvallisuuteen liittyvää opastusta ja perehdyttämistä. Päätoteuttajan työnjohdolla, jota työmaalla edustaa katupäällikkö, työpäällikkö, maanrakennusmestari, katumestari tai työnjohtaja sekä urakoiden valvoja. Työsuojeluorganisaatiolla on oikeus puuttua työmailla oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Päätoteuttajan työnjohdolla, urakoiden valvojilla ja työsuojeluorganisaatiolla on oikeus antaa suoraan määräyksiä työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liittyvien puutteiden korjaamisesta. Mikäli puute voi mahdollisesti aiheuttaa välitöntä vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille voidaan työ keskeyttää välittömästi siksi aikaa, kunnes puute tai vaaratilanne on korjattu Päätoteuttajan yleiset turvallisuusohjeet Vihdin kunnan tekninen ja ympäristökeskus toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002 ja1199/2005) ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia määräyksiä. Erityisesti on noudatettava valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

3 Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia työmaan turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita, jotka liittyvät mm. eri osapuolten väliseen yhteistoimintaan, tiedonkulkuun, toimintojen yhteensovittamiseen, työmaa-alueen siisteyteen ja järjestykseen, turvallisuussuunnitteluun ja -seurantaan sekä liikenneturvallisuuteen Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä heidän perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Erityisesti on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa tielläliikkujille. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja huolehtivat tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi suunnittelua. Tarvittaessa töihin liittyvä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa. Kopiot tehdyistä suunnitelmista toimitetaan työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on omassa turvallisuussuunnittelussa otettava huomioon päätoteuttajan tekemä turvallisuussuunnittelu ja siihen liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi on huolehdittava, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle sekä eri työvaiheet ajoitettuna oikein Työmaan yleisjohto turvallisuuden kannalta Päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttaja on nimennyt työmaata varten vastuuhenkilön ja hänelle sijaisen. Työmaan vastuuhenkilönä toimii yleensä työpäällikkö, työmaan työmaamestari tai hänen sijaisensa Työmaan turvallisuusseuranta Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa siitä, että työmaalla tehdään valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (205/2005) mainitut tarkastukset. Vastuuhenkilöllä on oikeus vaatia urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tekemään käyttämilleen koneilla ja laitteille työsuojelumääräyksissä vaaditut tarkastukset. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on osallistuttava työmaalla tehtäviin tarkastuksiin, silloin kun tarkastukset kohdistuvat heidän työtehtäviinsä tai -kohteisiinsa. Työkoneen tarkastuksessa pitää olla mukana koneenkuljettaja. Työmaalla tehdään koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojatelineille, nostolaitteille sekä vastaaville käyttöönottotarkastukset. Lisäksi tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

4 Työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste ja että siinä on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Työmaan kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmämääräiset tarkastukset. Työmaalla tehdään viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa tarkastetaan mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota tuleviin työtehtäviin ja työmaan muuttuviin olosuhteisiin. Työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä tai -valtuutetulla on oikeus osallistua kaikkiin työmaalla tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä selvityksiä Työmaan järjestys ja siisteys Päätoteuttaja valvoo työmaa-alueen yleistä siisteyttä ja järjestystä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia ohjeita ja määräyksiä työmaan järjestyksestä ja siisteydestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita jätehuollosta mm. ongelmajätteiden käsittelystä, rakenteiden uusio käytöstä ja kierrätyksestä, maa-ainesten läjittämisestä tai ympäristönsuojelusta. Päätoteuttaja antaa tiedot käytettävistä läjitys- ja kaatopaikoista. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita palontorjunnasta ja työmaan ensiapuvalmiudesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa toimintaohjeita erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työssään ja työkohteissaan osaltaan järjestyksestä ja siisteydestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava osaltaan työssä syntyneiden jätteiden poistamisesta sekä työkohteen siistimisestä töiden päättyessä. Työkohteet on luovutettava joko päätoteuttajalle tai toiselle urakoitsijalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle siistittyinä ja hyvässä järjestyksestä Perehdyttäminen Päätoteuttaja antaa työmaalla toimiville urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajalle tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Tietoja annetaan mm. työmaakokouksissa, urakoiden aloituspalavereissa sekä tarvittaessa erityisissä kunnan tiedotusja perehdyttämistilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin on urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien osallistuttava silloin, kun päätoteuttaja katsoo sen tarpeelliseksi. Päätoteuttaja antaa tämän turvallisuusohjeen muodossa yleiset toimintasäännöt työmaan turvallisuustoiminnasta. Jokainen vastaa omien työntekijöidensä tai vuokratyöntekijöidensä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava, yleensä täyttämällä perehdyttämisen yhteydessä perehdyttämislomakkeen. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

5 1.8. Työmaan työsuojeluorganisaatio Päätoteuttaja nimeää työmaalle työsuojelupäällikön. Työmaan työsuojelupäällikkönä toimii Vihdin kunnan työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää ja hoitaa työmaan työsuojeluyhteistyötä työturvallisuuslain (738/2002) ja työsuojeluvalvontalain (44/2006) mukaisesti. Vihdin kunnan ko. toimialan henkilöstötoimikunnan työsuojelujaosto toimii työmaan työsuojelutoimikuntana, jonka tehtävät on mainittu valvontalaissa (44/2006). Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan, että heidän työntekijöilleen sattuneet tapaturmat tutkitaan ja ilmoitetaan työmaan päätoteuttajalle ja tarvittaessa eri viranomaisille. Tapaturmasta tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio työmaan päätoteuttajan vastuuhenkilölle sekä vakavissa tapaturmissa myös päätoteuttajan työsuojelupäällikölle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että tapaturmatutkintaraportit käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. Jokaisen urakoitsijan ja itsenäinen työnsuorittajan on ilmoitettava päätoteuttajalle heille sattuneet vaaratilanteet ja liikennevahingot sekä muut onnettomuudet. Vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa. 2. LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT 2.1. Yleisen liikenteen vaikutukselle alttiit työskentelyalueet ja työkohteet Päätoteuttaja vastaa työmaalla tehtävästä liikennejärjestelyjen yleisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä liikennejärjestelyjen tarkastamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille tarkempia määräyksiä ja ohjeita työmaan liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan tekemiensä töiden liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien laatimat liikennejärjestelysuunnitelmat on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ( l i i k ennesuunnittelijalle)tarkastettavaksi ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelysuunnitelmat tehdään yleensä kirjallisesti. Suunnitelmat on käytävä läpi työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on noudatettava soveltuvin osin Tielaitoksen ohjekansiota "Liikenne tietyömaalla tai Suomen Kuntaliiton antamia vastaavia ohjeita. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita liikennejärjestelyjen toteuttamisesta. Päätoteuttajalla on oikeus antaa laatuvaatimuksia käytettäville liikenteenohjauslaitteille ja liikennemerkeille Työmaaliikenne Työmaatiet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että niillä liikennöinti on turvallista, ja ettei niistä ole haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työmaateiden ja kulkuteiden suunnittelussa, rakentamisessa sekä kunnossapidossa on huolehdittava tarpeellisesta liukkaudentorjunnasta, riittävästä yleisvalaistuksesta sekä VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

6 jalankulkuliikenteen erottamisesta muusta työmaaliikenteestä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa määräyksiä työmaateiden käyttämisestä ja sijoittelusta sekä kunnossapidosta urakaitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Työstä ei saa olla kohtuutonta haittaa työmaaalueen lähistöllä oleviin kiinteistöihin tapahtuvalle liikenteelle. Ajoradalle ei saa asettaa yksittäisiä raskaita tai muuten törmäysvaarallisia liikenteenohjauslaitteita ja liikennemerkkejä. Työskenneltäessä tiealueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. Työkoneiden ja kuorma-autojen kuljettajien on käytettävä myös näkyvää varoitusvaatetusta poistuessaan ohjaamosta tiealueelle tai muulle liikenteeseen käytetylle paikalle. Työkoneissa ja kuorma-autoissa tulee olla mukana kuljettajan käyttöön tarpeellinen varoitusvaatetus ja kypärä. Varoitusvaatteiden tulee täyttää standardin SFS-EN- 471 vaatimukset ja olla CE-merkittyjä. Varoitusvaatteen suojausluokka tulee täyttää em. standardin suojausluokan 2 vaatimukset. Liikenteenohjaajien varoitusvaatteiden suojaustason vaatimus on em. standardin suojausluokka 3. Myös työnjohdon on käytettävä työmaalla näkyvää varoitusvaatetusta. Työskenneltäessä työmaalla (ei yleisenliikenteen parissa) pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen tai työkoneiden toiminta-alueella on työ- ja suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Tarvittaessa suojakypärä on merkittävä heijastinvärillä tai muutoin siten, että se on mahdollista havaita eri suunnista. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä kulloinkin käytössä olevien nopeusrajoitusten edellyttämällä varovaisuudella Rautatieliikenne Rata-alueelle menemiseen edellytetään Liikenneviraston lupaa. Rautatien läheisyydessä työskenneltäessä on työ tehtävä noudattaen erityistä varovaisuutta. Töitä suunniteltaessa ja tehtäessä on huolehdittava rautatieliikenteen esteettömästä kulusta sekä sen turvallisuudesta. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava Liikenneviraston turvallisuusohjeita rautatien läheisyydessä tapahtuvaan työskentelyyn. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava siitä, että heidän laatimansa suunnitelmat, joilla saattaa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen tai sen turvaamiseen, alistetaan liikenneviraston hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa ennen töiden aloittamista. Rautatien mahdolliset ylitykset on tehtävä voimassa olevien ylityspaikkojen kautta noudattaen erityistä varovaisuutta Vesiliikenne Työssä on otettava huomioon vesiliikenteen turvallisuus. Vesiliikenteen osalta on noudatettava merenkulkulaitoksen antamia turvallisuusohjeita tai -määräyksiä koskien rakentamista vesireittien läheisyydessä tai yläpuolella. Lisäksi on noudatettava kohteeseen kohdistuvia vesioikeuden päätöksiä. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

7 Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on suunniteltava ja toteutettava työnsä niin, ettei työstä aiheudu haittaa tai vaaraa vesiliikenteelle Maakaasuputket Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka voi vahingoittaa maakaasuputkia. Maankaivutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä on kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla työskenneltäessä on urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan velvollisuus ottaa selville alueella olevat rakenteet. Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä on putken ylityskohdat vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Vihdin kunnan teknisen j a y m p ä r i s t ö keskuksen työmailla noudatetaan G a s u m O y : n ohjetta "Muista maakaasulinja!" (kun kaivetaan alle 5 metrin tai räjäytetään alle 30 metrin etäisyydellä, on otettava yhteys putken käyttäjään). 3. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 3.1. Kaivutyöt Kaivutöissä on noudatettava suunnittelijoiden laatimia kaivutyöselityksiä, ohjeita ja tuentasuunnitelmia. Kaivantotöissä ja kaivantojen tuennassa pitää noudattaa työnjohdon antamia ohjeita sekä Työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot ohjetta. Urakoitsijoiden tai itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan kaivutyösuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Tilaajan työnjohdon on ennen kaivutyön aloittamista otettava selvää maan laadusta ja varmistauduttava kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakenteiden sijainnista. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteestä, sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset Purkutyöt Vaativista purkutöistä on tehtävä suunnitelmat. Kopiot laadituista suunnitelmista on toimitettava ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti purettavien materiaalien määrä ja laatu, työmenetelmät, tarvittava kalusto, purkujätteen siirrot ja mahdollinen välivarastointi sekä pölyntorjunta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota purkamisjärjestyksiin, työnaikaisiin tuentoihin, sidontoihin tai rakenteiden vahvistamiseen sekä työn putoamissuojaukseen. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on purkutyö tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. Purettavista rakennuksista on ennen purkutyön aloittamista tehtävä asbestikartoitus. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

8 3.3. Putoamisvaaralliset työt Putoamisvaarallisista töistä on laadittava putoamissuojaussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellä mainittujen vaarojen torjumiseksi. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan putoamissuojaussuunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle Hukkumisvaaralliset työt Silloilla ja muualla vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että työntekijöiden hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot laatimistaan suunnitelmista ennen töiden aloittamista päätoteuttajalle. Hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä on työmaalla oltava tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden käyttöön perehdytetty henkilö. Tällä henkilöllä pitää olla puhelin käytössään Sähkötapaturmavaaralliset työt Työmaamestarin sekä urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava omassa työnsuunnittelussaan, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työn- tekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjoja omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioista tai muista käytännön työnjärjestelyistä. Vastaavaa menettelyä ja turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan myös muidenkin johtolinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä työskenneltäessä. Milloin työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoin. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden ja vastaavien muiden koneiden ja ajoneuvojen liikkuessa tai työskennellessä Nostotyöt Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on laadittava vaikeista tai vaarallisista nostotöistä erilliset nostotyösuunnitelmat. Samoin on suunniteltava myös työmaalla tapahtuvat henkilö- ja yhteisnostot. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on toimitettava kopiot nostosuunnitelmista ennen töiden aloittamista työmaan päätoteuttajalle. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamisvaarallisten alueiden eristäminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustaminen, nostojen ohjaus (merkinantajan tarve) sekä nostotöihin osallistuvien henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja turvallisuusohjeet. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

9 Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. sää), käytettävän kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja käsiteltävyys, nostotyön eri vaiheet ja niiden riskit, nostomenetelmät sekä taakkojen laskupaikat (mm. kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nostotyön alkua on varmistettava työskentelyalustan tai maapohjan kantavuus sekä työskentelyalueen turvallisuus. Nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä niille määrätyt tarkastukset Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennus Elementtien ja raskaiden esineiden asennustyöstä on tehtävät suunnitelmat, joista toimitetaan kopiot työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Elementtien ja muiden vastaavien raskaiden esineiden asentajilla on oltava niiden oikeaan käsittelyyn ja asennustyön eri vaiheiden tekemiseen riittävä ammattitaito. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyöhön osallistuvat työntekijät tuntevat asennussuunnitelman. Tarvittaessa on työntekijöille selvitettävä turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden sisältö sekä annettava muutakin työn ja työolosuhteiden edellyttämää työnopastusta ja -ohjausta Räjäytystyöt Räjäytystöissä noudatetaan erityisesti valtioneuvoston päätöstä räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011). Räjäytystyötä tekevän urakoitsijan on laadittava räjäytystyöstä turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja sekä yleissuunnitelma. Kopiot näistä tulee toimittaa päätoteuttajalle ennen räjäytystöiden aloittamista. Yleissuunnitelma muodostuu osasuunnitelmista, joita ovat tarvittaessa räjäytys-, sähköistys-, valaistus-, tuuletus-, lujitus- ja pelastautumissuunnitelma. Lisäksi siihen kuuluvat mittakaavaan laadittu järjestelypiirros sekä muut työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelliset suunnitelmat Räjäytystyömaata varten tulee tehdä poistumis- ja pelastautumissuunnitelma. Suunnitelman pitää sisältää tiedot kulku- ja pelastautumisteistä, suojapaikoista tai suojaetäisyyksistä, yhteydenpitojärjestelmistä ja tarpeelliset ohjeet toiminnasta onnettomuuden sattuessa. Suunnitelma on esitettävä kirjallisena ja se on laitettava työmaan työntekijöiden nähtäväksi. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi paikallisille paloviranomaisille ja työmaan päätoteuttajalle. Räjäytystyömaalla on järjestettävä tarpeellisessa laajuudessa ainakin yksi pelastautumis- ja paloharjoitus, jos räjäytys- ja louhintatyö kestää vähintään kuusi kuukautta. Pelastusharjoitus pidetään työn alkuvaiheessa. Räjäytystyötä varten tulee laatia kirjallinen räjäytyssuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarvittaessa muutettava työn kuluessa. Louhintatyötä tekevän urakoitsijan on huolehdittava, että räjäytystyöhön osallistuvat henkilöt noudattavat suunnitelmaa. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

10 Suunnitelma tulee sisältää tarpeellisilta osin ainakin tiedot porauksesta, käytettävistä räjähdysaineista, sytytyksestä, panostamisesta, tarpeellisesta peittämisestä, räjäytysajankohdasta ja varmistustoimenpiteistä. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on laadittava työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi kirjalliset ohjeet työn tekemisestä, koneiden käytöstä sekä poistumis- ja pelastautumisjärjestelmästä. Kopiot ohjeista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Räjäytystöitä tekevän urakoitsijan on tehtävä ilmoitus louhinta- ja räjäytystöiden yhteydessä sattuneista omaisuus- tai henkilövahingoista Uudenmaan työsuojelupiiriin Työ-, suoja- ja tukitelinetyöt Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen käytön aikana. Telineet on perustettava niin, ettei haitallisia painumia ja siirtymisiä synny. Telineissä on oltava asianmukaiset ja turvalliset työtasot ja kulkutiet Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on osoitettava käyttämiensä telineiden lujuus riittäväksi standardien, elementtitelineiden käyttöohjeiden tai muiden vastaavien asiakirjojen sisältämien kokonais- tai osaratkaisujen perusteella. Mikäli näitä kokonais- tai osaratkaisuja ei käytetä, on oltava asiantuntijan laatimat telineiden ja kulkurakenteiden lujuuslaskelmat ja piirustukset. Edellä mainitut asiakirjat, muut dokumentit, laskelmat ja piirustukset on löydyttävä työmaalta. Urakoitsijoiden ja itsenäisen työnsuorittajan tulee laatia ennen telinetöitä tarpeelliset kirjalliset telinesuunnitelmat. Kopiot telinesuunnitelmista on toimitettava työmaan päätoteuttajalle ennen töiden aloittamista. Telineet ja niihin liittyvät laitteet on asennettava suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ennen telineen käyttöä on sille tehtävä tarvittavat tarkastukset. Telineen käytön aikana on huolehdittava niiden tarkastuksista määräysten mukaisesti. Työ- ja suojatelineissä on käytettävä telinekorttia, johon merkitään tehdyt tarkastukset. Sellaista telinettä, jossa ei ole telinekorttia ei saa käyttää Kemiallisen vaaran arviointi Tarvittaessa on selvitettävä työssä käytettävien kemikaalien käyttökohteet sekä mahdolliset päästölähteet ja -tilanteet. Työmaalla tulee olla riittävät tiedot käytettävien tai esiintyvien kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Työntekijöille on annettava käyttöturvallisuustiedotteiden, päällystysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten. Tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet on oltava työmaalla työntekijöiden nähtävillä. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kemikaalien käytöstä Henkilösuojainten käyttö Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on myös noudatettava henkilönsuojaimia koskevia määräyksiä. Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on hankittava työmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisin toimenpitein tai työtä organisoimalla. Suojainten on oltava vaatimustenmukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet ovat henkilökohtaiset. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

11 Urakoitsijoiden on varmistuttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta järjestämällä niiden säännöllinen huolto. Tarvittaessa suojaimet on uusittava. Suojainten käytöstä on annettava riittävä opetus ja ohjaus. Jokainen urakoitsija valvoo osaltaan, että heidän työntekijänsä käyttävät tarvittaessa suojaimia. Suojakypärää on käytettävä rakennustyömaalla, kun työtä tehdään sellaisissa olosuhteissa, joissa päähän voi kohdistua kolhaisuja tai iskuja. Näitä töitä ovat mm. työt kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa, maaperän ja kiven käsittely, räjäytystyö ja työ kaivukoneiden läheisyydessä. Turvakenkiä käytetään aina kaivanto-, purku- yms. töissä. Silmiensuojaimia pidetään ainakin sirkkeliä, moottorisahaa ja kulmahiontalaitteita käytettäessä tai piikattaessa. Kuulonsuojaimia käytetään aina työskenneltäessä raivaustöissä, räjäytys- ja louhintatöissä sekä niissä töissä, joissa melutaso hetkellisestikin ylittää 85 db (A). Hengityksensuojaimia käytetään aina pölyävissä työvaiheissa. Käsiensuojaimia tarvitaan ainakin työskenneltäessä liuottimen kanssa. Näkyvää varoitusvaatetusta käytetään työskenneltäessä tie- tai katualueella. Edellä lueteltujen töiden lisäksi on arvioitava työtehtävittäin työolosuhteet sekä niiden riskit ja otettava huomioon henkilönsuojainten tarve. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita suojaimien käytöstä. 4. VAROTTAVAT RAKENTEET Työmaalla työskenneltäessä on varottava myös työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rautateitä, yleisiä ja yksityisiä teitä ja teiden varusteita. Urakoitsijan ja itsenäisten työnsuorittajien on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella olevienjohtojen, putkien ja kaapeleiden tai muiden suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojeltavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa päätoteuttajan kanssa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarkempia tietoja varottavista rakenteista sekä niihin liittyvistä turvallisuus- ja työohjeista. 5. KALUSTON KÄYTTÖ Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat voimassa olevat työ- ja liikenneturvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja vastaavat osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Tiealueella ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla toimivissa työkoneissa tulee olla määräystenmukaiset varoitusvalaisimet ja muut varoituslaitteet. Varoitusvalaisimet on näytettävä joka suuntaan riittävän etäälle. VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

12 Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräystenmukaiset peruutushälyttimet, jotka on oltava jatkuvasti kunnossa. Päätoteuttajalla on oikeus antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimuksista Kaluston tarkastukset Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat vastaavat käyttämiensä koneiden ja laitteiden sekä nostoapuvälineiden tarkastamisesta päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Päätoteuttajan työsuojelupäälliköllä on mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tekemisestä ja käytettävistä tarkastuslomakkeista. Päätoteuttajalla on oikeus vaatia myös työkoneiden havaittavuuden erillistä tarkastamista rakennustyömailla. Työmaalla tuotavat koneet ja laitteet on tarkastettava ennen niiden toimittamista työmaalle. Kopiot näistä tarkastuspöytäkirjoista toimitetaan ennen koneen käyttöönottoa työmaan päätoteuttajalle. Koneille ja laitteille tehdään toimintakokeilut riittävän usein niiden käyttäjien toimesta. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi! VIHDIN KUNTA PL 13, Nummela Puhelin: (09) (12)

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA RAKENTAMINEN KOKONAISURAKKANA 8.12.2008 SAAREN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET A4 OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 2 2. RAKENNUSKOHTEEN KUVAUS... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI Turvallisuusasiakirja 8.6.2016 Turvallisuusasiakirja I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Seinäjoen kaupunki, Roves Trukkiväylän alue Laatinut: 7.9.2016 Jussi Pajula, Ramboll Finland Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1 Johdanto

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 1(8) Oulun alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava?

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Lähtökohta? Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset halutaan minimoida Välivaiheen hinta 2 kuolemantapausta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN Muutos: Laadittu: Vantaalla 16.12.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 509 16.9.2009 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Sahkonkadun jatkeen rakentaminen 2016, Huittinen. 6.9.2016 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: yleinen hätänumero 112 myrkytystietokeskus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusaisakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan tilaamilla työmailla suoritettavissa räjäytys-

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tievalaistustyöt 2016 LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja/tilaaja...

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA KESKUSTAN KEHÄ ALUEURAKKA 1.10.2016 1.10.2018 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN PORTTI 3. RAKENNUSVAIHE. Vastaanottaja Pornaisten kunta

PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN PORTTI 3. RAKENNUSVAIHE. Vastaanottaja Pornaisten kunta Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Päivämäärä 31.3.2014 Viite 1510011965 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN PORTTI 3. RAKENNUSVAIHE Päivämäärä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.3.2010 2/9 3/9 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot