TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 Erityisryhmien liikunnan jaosto TYÖSUUNNITELMA VUOSILLE YLEISTÄ ERITYISLIIKUNNASTA JA JAOSTON TAVOITTEISTA Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen liikuntayksikön asiantuntijaelimenä vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä ikäihmisten liikuntaa koskevissa asioissa tavoitteenaan luoda lisäedellytyksiä soveltavalle liikuntatoiminnalle. Väestöstä noin neljäsosalla on liikunnassa erityistarpeita, jotka johtuvat toimintakyvyn rajoituksista liittyen vammaan, pitkäaikaissairauteen tai korkeaan ikään. Soveltavaa liikuntaa eri erityisryhmille on kehitetty suunnitelmallisesti jo noin 30 vuoden ajan ja erityisliikunnan jaosto on toiminut ministeriössä vuodesta 1988 lähtien. Soveltavan liikunnan määrärahat valtion liikuntabudjetissa nousivat edellisellä nelivuotiskaudella 5,7 miljoonasta eurosta 7,4 miljoonaan euroon. Erityisliikunnan jaosto toimii kiinteässä yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa, joita ovat mm. kuntien liikuntatoimessa työskentelevät erityisliikunnanohjaajat, valtakunnalliset vammais- ja erityisliikunta- sekä eläkeläisjärjestöt, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa erityisliikuntaa opettavat opettajat, alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä toimivat soveltavan liikunnan ammattilaiset. Jaosto tekee yhteistyötä myös alan tutkijoiden sekä kansainvälisen yhteisön kanssa. Toimintakaudella otetaan huomioon maan hallitusohjelmassa kirjattuja tavoitteita, joita ovat mm. seuraavat: Selvitetään syyt liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen ja luodaan edellytyksiä, joilla liikuntaa voidaan eri väestöryhmissä lisätä. Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että palvelut ovat tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla erityisesti lasten ja nuorten osalta. Edistetään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä. Näiden yleisten suuntaviivojen perusteella erityisliikunnan jaoston toiminnan keskeiseksi päämääräksi kaudelle asetetaan seuraava: Lisätään liikunnan päätöksentekijöiden, toiminnan järjestäjien ja väestön tietoisuutta soveltavan liikunnan toiminnoista sekä kaikille avoimesta liikunnasta ja edistetään erityistarpeita liikunnassa omaavien henkilöiden liikuntaharrastusmahdollisuuksia.

2 2 YLEISTAVOITTEET VUOSIKSI Erityisliikunnan jaosto osallistuu omalta osaltaan valtion liikuntaneuvoston arviointityöhön ja laajentaa omaa erityisliikunnan kokonaisarviointiaan nelivuotiskauden lopulla siten, että kuntien erityisliikuntatoiminnan tulosten arvioinnissa otetaan mukaan toimintaan osallistuvien näkemyksiä. Arviointia ulotetaan myös alan muiden organisaatioiden toimintaan. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto toimii kaudella seuraavien yleistavoitteiden puolesta: 1. Vammaisten henkilöiden liikuntatoiminta kehittyy laaja-alaisesti soveltavasta liikuntakasvatuksesta integraatio- ja inkluusiokehityksen myötä eri erityisryhmien monipuoliseen harrasteliikuntaan ja vammaisurheiluun. 2. Pitkäaikaissairaiden liikuntatoiminnan järjestöllinen asema selkiintyy siten, että kansanterveysjärjestöjen muodostama kokonaisuus saa nykyistä paremmat toimintaedellytykset sekä liikunta-alan että sosiaali- ja terveyssektorin kautta. 3. Lasten ja nuorten soveltavan liikunnan toimintaa ja olosuhteita kehitetään siten, että erityistarpeita omaavilla lapsilla ja nuorilla on päiväkodeissa ja kouluissa heille hyvin soveltuvaa liikunnanopetusta ja myös mahdollisuus soveltavaan liikuntaharrastukseen järjestöissä. 4. Ikäihmisten osallistumismahdollisuudet liikuntaan lisääntyvät suunnitelmallisesti eri organisaatioissa siten, että OKM:n, STM:n ja RAY:n rahoitus lisääntyy ja erityisesti kunnat sekä alan järjestöt ja asiantuntijaorganisaatiot saavat lisäresursseja ikäihmisten liikunnan toteutukseen. 5. Kuntien erityisliikunnan kehittämistyötä jatketaan ulottamalla ohjattua erityisliikuntatoimintaa noin 20 uuteen kuntaan ja valmistamalla työn kehittämissuunnitelma vuoden 2014 valtakunnallisille neuvottelupäiville. 6. Liikuntatiloja ja -ympäristöjä peruskorjataan nelivuotiskauden aikana noin liikuntapaikan vuosivauhdilla ja liikunnan koulutuskeskuksissa tehdään peruskorjauksia vuonna 2013 valmistuvan suunnitelman mukaan. 7. Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kokonaisorganisoinnin osalta tehdään kehittämissuunnitelma, jota aletaan toteuttaa vuoden 2013 alusta lähtien yhteistyössä alan organisaatioiden kanssa. 8. Kehitetään vammais- ja erityisliikunnan tiedotusta mediassa tekemällä uusi soveltavan liikunnan tiedonvälitysohjelma (Paralympiakomitea, VAU, SoveLi, SLU, Nuori Suomi ja ELJ). 9. Jatketaan soveltavan liikunnan koulutuskoordinaatiota pyrkien siihen, että erityisliikunnan koulutus eri oppilaitoksissa on koko ajan hyvin ajantasaista ja uusimman koulutusaineiston käyttöön sekä tutkimukseen perustuvaa.

3 3 10. Osallistutaan aktiivisesti erityisliikunnan kansainväliseen yhteistyöhön ja tuetaan soveltavan liikunnan kansainvälisten johto-organisaatioiden työtä. KONKREETTISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET Erityisliikunnan jaosto tekee keskeisillä tavoitealueillaan nelivuotiskauden aikana mm. seuraavia toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin pyritään pääsemään: 1. VAMMAISURHEILU JA -LIIKUNTA Osallistutaan vuoden 2012 aikana Suomen Paralympiakomitean asemaa koskevan selvityksen tekemiseen ja toimitaan siten, että vammaisurheilun tunnettuus lisääntyy. Tuetaan Paralympia-päivien sekä Paralympia-koulupäivien tapahtumakokonaisuuksia ja tehdään niitä tunnetuiksi koko erityisliikunnan kentässä sekä edistetään lahjakkuuksien tunnistamista ja rekrytointia. Tuetaan Suomen Vammaisurheilu- ja Liikunta VAU:n paikallistason organisoitumista ja yhteistyön kehittämistä sekä lajiliittojen ja seurojen että kansanterveysjärjestöjen kanssa. Jatketaan integraatio- ja inkluusiokokemusten keruuta, tutkimusta ja arviointia. Turvataan sekä Lontoon 2012 että Sotshin 2014 paralympialaisissa aktiivinen ja menestyksekäs suomalaisedustus varmistamalla Paralympiakomitealle riittävät resurssit toimintansa kehittämiseen. 2. KANSANTERVEYSJÄRJESTÖJEN LIIKUNTATOIMINTA Selvitetään yhteistyössä SoveLi ry:n sekä OKM:n, STM:n ja RAY:n kanssa pitkäaikaissairaiden liikuntatoiminnan työnjakoa erityisesti osana liikuntalakiuudistusta ja pyritään löytämään ratkaisu, jolla työnjako liikuntasektorin ja sosiaali- ja terveyssektorin välillä on selkeä. Tuetaan pienempien kansanterveysjärjestöjen liikuntatoiminnan kehittämistä Soveltava Liikunta SoveLi:n kautta ja pyritään edelleen siihen, että suuremmilla kansanterveysjärjestöillä on mahdollisuus vähintään yhden päätoimisen liikuntatyöntekijän palkkaukseen, jota kautta vertaisohjaajakoulutus paikallisyhdistyksissä kehittyy ja lisääntyy. Integroidaan SoveLi:n ja VAU:n erilaisia koulutuskokonaisuuksia soveltavan liikunnan muuhun koulutustoimintaan ja pyritään varmistamaan, että liikunnanopettaja, -ohjaaja ja fysioterapeuttikoulutuksissa on ajantasainen kokonaisuus pitkäaikaissairaiden liikunnan alueelta.

4 4 3. LASTEN JA NUORTEN SOVELTAVA LIIKUNTA Toimitaan yhteistyössä opetushallituksen ja alan muiden organisaatioiden kanssa siten, että opettajilla on ajantasainen tieto soveltavan liikunnanopetuksen menetelmistä ja edellytyksistä. Luodaan lisäedellytyksiä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten liikuntatoiminnalle siten, että heillä on mahdollisuus osallistua itselle soveltuvaan liikuntaan yleisissä seuroissa, erityisliikunnan järjestöissä tai kuntien liikuntatoimen järjestämänä. 4. IKÄIHMISTEN LIIKUNTA Edistetään ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman toteutuksen suunnittelua yhteistyössä Ikäinstituutin ja Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelman edustajien kanssa ja lisätään vuosittain niiden kuntien määrää, jotka tekevät systemaattista työtä ikäihmisten liikunnan alueella Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Järjestetään vuoden 2012 aikana EU:n Aktiivisen ikääntymisen teemavuoden seminaari yhteistyössä OKM:n ja STM:n sekä Ikäinstituutin kanssa. Ohjataan kuntien erityisliikunnanohjaajien työtä ikäihmisten liikunnan alueella siten, että keskeisenä toiminnan kohteena ovat toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset mukaan lukien myös ikääntyvät vammaiset henkilöt. Aktivoidaan valtakunnallisia liikuntajärjestöjä ja niiden alaisia yhdistyksiä toimimaan ikäihmisten liikunnan alueella niille soveltuvin osin. 5. KUNTIEN ERITYISLIIKUNTA Osallistutaan vuosittain yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran kanssa kuntien erityisliikunnanohjaajien työseminaarien sisältösuunnitteluun ja toteutetaan laajalla yhteistyöllä vuoden 2014 aikana kahdeksannet valtakunnalliset erityisliikunnan päivät. Tehdään vuoden 2013 aikana nelivuotisvälein toteutettu arvio kuntien erityisliikunnan ohjaajien työn tuloksellisuudesta ja lisätään arvioon aiempaa enemmän käyttäjäarviointia. Pyritään saamaan kuntiin uutta erityisliikunnanohjaajaa, jotka toimivat yhteistyössä alan järjestöjen ja laitosten kanssa paikallistason organisaattoreina. Kehitetään alan seudullista yhteistyötä. Kootaan vuosittain hankearvioinnit kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeista ja jatketaan suurten kaupunkien erityisliikunnanohjaajien verkoston toimintaa laajennettuna koskemaan myös kuntien liikuntatoimen johtoa sekä vaikeavammaisten henkilöiden liikunnan kehitystyötä.

5 5 Ohjeistetaan kuntien liikuntatoimia toimimaan siten, että liikunnasta vastaavissa lautakunnissa on soveltavan liikunnan asiantuntemusta ja paikallisia yhdistyksiä tuetaan korotetulla avustuksella niiden järjestäessä erityisryhmille soveltuvaa liikuntaa. Ohjataan ja rohkaistaan kuntia ja liikuntajärjestöjä maahamuuttajien monikulttuurisen liikunnan kehittämistyöhön. 6. ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA ARKIYMPÄRISTÖISSÄ Julkistetaan yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n kanssa vuoden 2012 aikana uudistettu versio "Esteettömät liikuntatilat"-kirjasta osana OKM:n liikuntapaikkarakentamisen julkaisusarjaa ja tiedotetaan siitä aktiivisesti kunnille ja laitoksille. Tehdään yhteistyössä VAU:n ja liikunnan koulutuskeskusten kanssa liikuntaopistojen esteettömyyden pohjasuunnitelmaa, jonka perusteella pyritään saamaan käyntiin yksittäisten opistojen osittaisia peruskorjauksia esteettömyyden lisäämiseksi muutaman opiston vuosivauhdilla. Ohjataan kuntia ja opistoja liikuntatilojen esteettömyyskartoituksiin ja jatketaan työtä myös vaikeavammaisten henkilöiden liikunnan edellytysten parantamiseksi. Asetetaan tavoitteeksi saavutettava ja ympärivuotisesti turvallinen liikkumisympäristö, joka palvelee paremmin myös ikäihmisten tarpeita. 7. MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTA Valmistetaan yhteistyössä kahden valtakunnallisen mielenterveysalan järjestön kanssa alan valtakunnallinen liikunnan kehittämisohjelma, jonka toteutusta aletaan edistää vuoden 2013 aikana. Jatketaan psykiatristen sairaaloiden liikunnanohjaajien koulutustapahtumien toteutusta yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran ja liikunnan koulutuskeskusten kanssa. Selvitetään mielenterveysalan valtakunnallisten järjestöjen asemaa osana Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kokonaisuutta, jotta SoveLi:n tuki alan kehittämistyössä kasvaa. 8. SOVELTAVAN LIIKUNNAN TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ Tehdään yhteistyössä erityisliikunnan keskeisten järjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa uusi soveltavan liikunnan tiedonvälityksen kehittämissuunnitelma siten, että ohjelmaa ryhdytään toteuttamaan vuoden 2013 aikana.

6 6 Tehdään yhteistyössä erityisliikunnan keskeisten organisaatioiden kanssa erityisliikunnan verkkosivuston kehittämissuunnitelma. Päivitetään erityisliikunnan käsitteistöä koskeva asiakirja vuodelta SOVELTAVAN LIIKUNNAN KOULUTUSKOORDINAATIO JA TUTKIMUS Jatketaan erityisliikunnan kouluttajatapaamisten vuosittaista suunnittelua yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran kanssa ja toimitaan jaoston koulutustyöryhmän avulla siten, että alan päätoimiset opettajat saavat koko ajan ajantasaisen tiedon sekä koti- että ulkomaisesta uudesta koulutusaineistosta. Kiinnitetään keskeistä huomiota erityisliikuntapedagogisen koulutuksen kehittämiseen erityistukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimiville opettajille, ohjaajille ja muille ammattilaisille. Organisoidaan riittävä suomalaisedustus alan kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja välitetään niiden tulokset erityisliikunnan kouluttajaverkoston kautta oppilaitoksille ja alan muille toimijoille. Aktivoidaan soveltavan liikunnan tutkimuksen tekemiseen ja uusimman tutkimuksen tulosten välittymiseen alan edustajien käyttöön. Uusitaan yhteistyössä opetushallituksen kanssa opettajille kohdennettu soveltavan liikunnanopetuksen opaskirja. 10. ERITYISLIIKUNNAN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Koordinoidaan suomalaisten osallistumista IFAPA- ja EUFAPA-järjestöjen kongresseihin ja toimintaan ja tiedotetaan Suomessa jatkuvasti näiden toiminnasta. Tuetaan myös osallistumista erityisliikunnan pohjoismaisiin Nordic Conference - tapahtumiin. Koordinoidaan suomalaisen erityisliikunnan aineiston välittymistä EU:n liikuntaalan yhteistyöhön ja osallistutaan vuoden 2012 aikana Aktiivisen ikääntymisen teemavuoden tapahtumien toteutukseen. Kootaan suomalaista erityisliikuntaa koskevaa aineistoa ja toimitetaan sitä alan kansainvälisten organisaatioiden käyttöön sekä tuetaan alan oppilaitosten opetuksen kansainvälistymistä.

7 7 Liite 1. Erityisliikunnan kehittämissuositukset Jyväskylän 7. valtakunnallisilta neuvottelupäiviltä ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSTARPEET 2010-LUVUN ALUSSA Erityisliikunnan valtakunnallisia neuvottelupäiviä on järjestetty neljän vuoden välein opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikuntatieteellisen Seuran ja alan keskeisten organisaatioiden yhteistyönä vuodesta 1986 lähtien. Seitsemännet erityisliikunnan päivät järjestettiin Jyväskylässä ja päiville osallistui n. 250 alan asiantuntijaa. Erityisliikunnan valtakunnllisten päivien teemaseminaarien suosituksia on käytetty alan kehittämistyön perusteina. Ohessa on tiivistetty kooste kuuden teemaseminaarin keskeisistä suosituksista. ERITYISLIIKUNNAN 7. PÄIVIEN KEHITTÄMISSUOSITUKSET Teema 1: Kuntien erityisliikuntatoiminta Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotetaan jatkavan alan koordinaatiota ja esteettömyystyötä. Kuntien yleisiin liikunnan kehittämissuunnitelmiin esitetään sisällytettävän myös erityisliikunnan kehittämislinjat. Resursseissa esitetään kiinnitettävän erityishuomiota toisaalta pieniin alle asukkaan kuntiin ja niiden keskinäiseen yhteistyöhön ja toisaalta suurten kaupunkien erityisliikuntaverkostoon, jota kautta voidaan tukea myös ympäristökuntia. Ehdotetaan myös harkittavaksi uuden valtakunnallisen kehittämisohjelman laadintaa erityisliikunnasta ottaen kuitenkin huomioon jo tekeillä oleva ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Teema 2: Vammaisliikunnan kehitystyö Vammaisliikunnan kehitystyössä pidetään tärkeänä kehittää toimiva työnjako Paralympiakomitean, uuden VAU ry:n ja lajiliittojen kesken siten, että jokainen voi löytää tätä kautta itselleen sopivan liikuntaharrastusmuodon ja -yhteyden. Seuraohjaajien ja -valmentajien koulutukseen on lisättävä tietoa vammaisten liikkujien tarpeista ja liikuntatoiminnasta. Teema 3: Tasa-arvon kehittäminen erityisliikunnassa Toimintakyvyn mukaisen tasa-arvon näkökulmasta tulee käynnistää toimenpiteet vaikeasti vammaisten henkilöiden liikunnan kehittämiseksi VLN:n erityisliikuntajaoston v valmistaman ohjelman perusteella. Kuntien ja järjestöjen yhteistyönä tulee huolehtia tiloista, välineistä, kuljetuksista, ohjaajista ja avustajista. Kuntaliitosten vaikutusta erityisliikuntaan pitää arvioida ja edistää myös monikulttuurisia liikuntatapahtumia erityisliikunnassa. Teema 4: Lasten ja nuorten soveltava liikunta Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten liikunnassa tehdään laajasti yhteistyötä lapsen elämänpiirissä olevien toimijoiden kanssa. Harrasteliikunnassa tarvitaan lisää ohjaajakoulutusta sekä konsultoivaa työotetta niin kunnissa kuin järjestöissä. Soveltavan liikunnan mahdollisuuksia olemassa olevaan toimintaan kehitetään varmistamalla tukipalveluiden saatavuus. Soveltavan koululiikunnan alueella tarvitaan erityisliikuntapedagogiikan perustietojen sisällyttämistä kaikkeen opettajankoulutukseen ja lisäksi on tärkeätä turvata mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Tässä tarvitaan ministeriön ja opetushallituksen hyvää yhteistyötä

8 8 yliopistojen kanssa. Liikunnan opetussuunnitelmaan tulee kirjata kaikkien lasten oikeus osallistua liikunnanopetukseen. Teema 5: Iäkkäiden soveltavan liikunnan erityishaasteet Iäkkäiden erityisryhmissä on muistisairauksia, masentuneisuutta ja yksinäisyyttä, joita liikunnalla voi ehkäistä tai vähentää. Haasteellisten ryhmien tavoittamisessa tarvitaan tiedotuksen erityistoimenpiteitä. Ikäihmisten soveltavissa liikuntaryhmissä suositetaan käytettävän terveysseulaa ja alkukyselyjä kuten myös erityistä ohjaajakoulutusta. Liikuntaryhmissä suositetaan käytettävän "hitaampia", esim. 1,5-tuntisia kokoontumiskertoja ja runsaasti vuorovaikutuksellisuutta ja toimintakyvyn mukaan kohtalaisen homogeenisia ryhmiä. Teema 6: Integraation ja inkluusion edistäminen Ehdotetaan käynnistettävän koordinoiva integraation ja inkluusion yhteishanke, jolla arvioidaan saavutettuja tuloksia ja suunnataan tulevaa kehitystyötä. Ehdotetaan, että prosessiin mukaan lähteville liikuntaorganisaatioille osoitetaan starttirahoitus, johon liittyy konsultointi / kehityskumppani sekä myös tulosten jatkuva arviointi. Arviointityössä tulee pyrkiä selventämään työnjakoa VAU:n, Paralympiakomitean, lajiliittojen ja toimialojen, SLU:n, SoveLi:n ja aluejärjestöjen kesken. Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto käsittelee tehtyjä toimenpide-ehdotuksia työssään loppuvuoden 2010 aikana ja pyrkii koordinoimaan kehittyvää kokonaisuutta. Liikuntatieteellisen Seuran sivustolla ovat luettavissa hieman pidemmät versiot eri teemaseminaarien suosituksista.

9 9 Liite 2. Vuosittaiset päätoiminnot 2012 Erityisliikunnan eurooppalainen EUCAPA-kongressi Irlannissa Erityisliikunnan symposio Helsingissä Lontoon kesäparalympialaiset EU:n aktiivisen ikääntymisen teemavuoden seminaari keväällä 2012 Uusi soveltavan liikunnan perusteos ja liikuntatilojen esteettömyyttä esittelevä kirja ilmestyvät Erityisliikunnan uusi viestintäsuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2013 IFAPA:n 19. kansainvälinen erityisliikunnan kongressi Turkissa Kuntien erityisliikunnanohjaajien työn laajennettu arvio käyntiin Mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämisohjelma toteutukseen Uusi soveltavan liikunnanopetuksen käsikirja opettajille 2014 Talviparalympialaiset Sotshissa valtakunnalliset erityisliikunnan päivät kevään 2014 lopulla Liikunnan koulutuskeskusten peruskorjaussuunnitelman toteutus käynnistyy 2015 IFAPA:n 20. kansainvälinen erityisliikuntakongressi Ikäihmisten liikunnan Voimaa vanhuuteen-ohjelmien jatkoarvio valmistuu Jaoston toiminta-arvio vuosilta ja suuntaviivat jatkolle

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN PERUSTIEDOSTO 2013

ERITYISLIIKUNNAN PERUSTIEDOSTO 2013 ERITYISLIIKUNNAN PERUSTIEDOSTO 2013 VLN / Erityisliikunnan jaosto Kari Koivumäki TARKASTELUN SISÄLTÖ 1. LIIKUNNAN ERITYISRYHMIEN VÄESTÖOSUUDET 2. LIIKUNNAN ERITYISMERKITYKSET 3. ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSETAPPEJA

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Lapin Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Rovaniemi 2.10.2014 Viestintäsuunnittelija

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunnan jaoston työsuunnitelman 2007-2011 toteutusarviointi

Erityisryhmien liikunnan jaoston työsuunnitelman 2007-2011 toteutusarviointi Erityisryhmien liikunnan jaoston työsuunnitelman 2007-2011 toteutusarviointi Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto hyväksyi nelivuotiskauden 2007-2011 työsuunnitelman joulukuussa 2007 ja on

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6.

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6. YHTEENVETO Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Päivän aikana nousseita asioita liikunta liittyy hyvinvointiin kaikkinensa,

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

ALUSTUS NRO 1. KUNTIEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEET JA TYÖN TULEVAISUUS Toni Piispanen, LTS

ALUSTUS NRO 1. KUNTIEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISHANKKEET JA TYÖN TULEVAISUUS Toni Piispanen, LTS Yhdessä vai erikseen kunnilla ja erityisliikunnalla samat kysymykset? Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Helsinki, Congress Marina Center Katajanokanlaituri 6 00160 Helsinki Pöytäkeskustelut Aihe: Pöytien

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

VII ERITYISLIIKUNNAN PÄIVIEN SUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN

VII ERITYISLIIKUNNAN PÄIVIEN SUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN VII ERITYISLIIKUNNAN PÄIVIEN SUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Kari Koivumäki Opetus- ja kulttuuriministeriö Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina 1986-1.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma)

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS)

Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Miten liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksia viedään eteenpäin? 28.8.2015 Satu Turhala (SMS) ja Teijo Pyykkönen (LTS) Kehittämislinjaukset 2/15 27.8.2015 3 Helsingin rautatieasemalla oli meneillään

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

PÄÄMÄÄRÄNÄ KAIKILLE AVOIN JA YHTEINEN LIIKUNTA

PÄÄMÄÄRÄNÄ KAIKILLE AVOIN JA YHTEINEN LIIKUNTA VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto PÄÄMÄÄRÄNÄ KAIKILLE AVOIN JA YHTEINEN LIIKUNTA - SUOMALAISEN LIIKUNNAN INKLUUSIOKOKEMUSTEN ARVIOINTI 2005-2011 2 VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (9) 86 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginkanslialle lakiesitysluonnoksesta uudeksi liikuntalaiksi HEL 2014-004904 T 03 00 00 Lausunto Esittelijä muutti esitystään

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013 Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Erityisliikunnan arviointi Nelivuosittain vuodesta 1986 Vertailukelpoisia aikasarjoja vuodesta 2000 2000

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6-7.9.2003

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6-7.9.2003 Suomen Mielenterveysseura Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6-7.9.2003 Järjestöjen tietoiskut Mielenterveysseuran liikuntatoiminta ja Liiku Mieli Hyväksi - hanke Suomen Mielenterveysseura

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

LIIKUNTAA ESTEETTÄ! Yhteistyöllä kohti liikunnan tasa-arvoa -seminaari , Seinäjoki. Liikunta ja osallisuus -hanke

LIIKUNTAA ESTEETTÄ! Yhteistyöllä kohti liikunnan tasa-arvoa -seminaari , Seinäjoki. Liikunta ja osallisuus -hanke LIIKUNTAA ESTEETTÄ! Yhteistyöllä kohti liikunnan tasa-arvoa -seminaari 4.4.2017, Seinäjoki Liikunta ja osallisuus -hanke Paneelikeskustelu Vetäjänä erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Neuroliitto ry,

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta. Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Liikunnan tiedontuotannosta soveltavan liikunnan näkökulmasta Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Linjaukset Laaditaan liikuntatutkimuksen Suunta-asiakirjan sijaan liikunnan tiedolla

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT. Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto ERITYISLIIKUNNAN KOULUTUS JA KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄ Liikuntatieteellinen koulutus alkoi Jyväskylässä

Lisätiedot

VLN. Valtion liikuntaneuvoston

VLN. Valtion liikuntaneuvoston VLN Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2011 2015 Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajat: Ivar Wilskman (1920 1926) Arvo Vartia (1927 1950) Kauno Kleemola (1951 1965) J.E. Niemi (1965 1975) Matti

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu

Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu Muutosta liikkeellä! TEHYLI 2020 & HAO kärkihanke/liikkuva koulu HYTE-AVI-kokous 3.6.2016, THL Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan vastuualue Linjaukset

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Talousarvioesitys Liikuntatoimi

Talousarvioesitys Liikuntatoimi 90. Liikuntatoimi S e l v i t y s o s a : Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt.

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja laajankantoisia liikuntapoliittisia kysymyksiä.

Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja laajankantoisia liikuntapoliittisia kysymyksiä. 1991 vp - HE 3 Hallituksen esitys laiksi liikuntalain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että opetusministeriön asiantuntijaelimenä toimivien valtion urheiluneuvoston, valtion

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kahdeksannet Erityisliikunnan päivät järjestettiin

Kahdeksannet Erityisliikunnan päivät järjestettiin VIII Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Teksti: TONI PIISPANEN VIII Erityisliikunnan päivät: Hyviä käytäntöjä, kokemuksia ja koordinaatteja erityisliikunnan kehittämiseen Kehittämisen kohteet ja keinot

Lisätiedot