PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS 1(12)

2 Kuva: E.B.Rekonen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän peruspalveluliikelaitoksen palveluasuminen muodostuu tehostetusta palveluasumisesta, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa sekä jossakin kunnassa palveluasumisesta, jota Jyta ostaa myös yksityiseltä sektorilta. Palveluasumisessa ei ole yövalvontaa. Tehostettua palveluasumista tarjotaan jokaisessa kunnassa. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, jolla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, ettei hän selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai yksityisen taikka kotihoidon palvelujen turvin. Asukas tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöllä. Pyrkimyksenä on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarve on toistuvaa, pääasiassa ympärivuorokautista. 2(12)

3 Työskennellessään henkilökunta noudattaa hoitotyön eettisiä periaatteita (mm. peruspalveluliikelaitoksen arvot), kuntouttavaa työotetta sekä kunnioittaa asiakkaan arvoja, vakaumusta ja (kohtuullisia) tottumuksia. Asiakasta kohdellaan kaikissa tilanteissa hyvin, tarjotaan psyykkistä tukea sekä tuetaan hänen sosiaalisia suhteitaan. Palveluasumista ohjaavat arvot ovat (liite 3): ihmisarvon kunnioittaminen luottamus oikeudenmukaisuus vaikuttavuus sisäinen yrittäjyys omatoimisuus Kuntayhtymässä on käytössä SHQS-laadunhallintaohjelma. Toiminnan laatua mitataan myös asukas-/omaiskyselyjen avulla. Lisäksi asiakkailla ja läheisillä on jatkuva palautteenantomahdollisuus. Palveluasumista asiakas tai hänen edustajansa hakee kirjallisen hakulomakkeen avulla (www.jyta.fi), kun asiakkaan omassa kodissaan asumisen edellytykset on ensin selvitetty. Palveluasumisen palvelut kohdennetaan asiakkaiden palvelutarpeiden ja peruspalvelulautakunnan hyväksymien palvelukriteerien perusteella (liite 4). Asiakkaiden sijoittaminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-ryhmän (sijoituksen tarvetta ja astetta arvioiva työryhmä) suosituksen mukaisesti, päätöksen tekee palveluasumisen ohjaaja (tulosyksikköjohtaja) (Liite 2). Lähtökohtana näihin yksiköihin sijoittamiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Palveluasuminen on tavanomaisen kotona asumisen ja laitoshoidon välimuoto, jolle on tunnusomaista hoitohenkilöstön saatavuus. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympärivuorokauden. Asiakkaiden kunnon ja hoitopaikan arvioinnissa käytetään apuna RAVA-toimintakykymittaria ja tarvittaessa muistitestejä MMSE-/Cerad-mittaria ja/tai depressioseulaa DEPS. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon myös omaiset, yksityisten sekä kolmannen sektorin mahdollisesti tarjoamat palvelut. Palvelut ovat tarkoitetut ensisijaisesti 75 vuotta täyttäneille. Palveluasumisen yksikössä asiakkailla on käytössään riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone ja wc-pesutila. Asiakas vuokraa huoneen käyttöönsä ja sisustaa sen läheistensä kanssa omilla kalusteillaan. Asiakkaan arvoesineistä laaditaan luettelo yhdessä läheisten kanssa, ja hänen vaatteidensa tulisi olla nimikoituna palveluasumiseen muutettaessa. Tiloissa pyritään hyödyntämään 3(12)

4 asiakasystävällistä teknologiaa. Asiakkaan käytössä on yhteisiä tiloja, jotka ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisäksi kalustetut. Niissä voi ruokailla, seurustella toisten ikäihmisten kanssa, tehdä erilaisia harrasteita, katsella televisiota ja lukea lehtiä. Asiakkaalla on yhdessä läheistensä kanssa mahdollisuus osallistua arjen askareisiin, harrastamiseen ja turvalliseen ulkoiluun sekä yhteisölliseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään mm. vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa. Yhdessä asiakkaan tai omaisten kanssa tehdään RAVA toimintakykyarvion pohjalta asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella asiakas saa tehostetussa palveluasumisessa riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asiakas allekirjoittaa hoito- ja palvelusitoumuksen, jossa hän sallii tietojen vaihtamisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken hoitosuhteen voimassa ollessa. Hoitotyön kirjaamiset tehdään päivittäin Effica tietojärjestelmään. Palveluasumisen yksiköissä on toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä ja osallisuutta tukeva työote sekä virikkeellisiä aktiviteetteja. Asukkaalle mahdollistetaan asuminen omassa huoneessaan, ellei hänelle tule tarvetta hoidontarpeensa takia siirtyä toiseen yksikköön. Elämän loppuvaiheen hoito järjestetään tarvittaessa omassa yksikössä. Muistisairaiden hoitoon erikoistuneen yksikön henkilökunnalla on erikoiskoulutusta dementoivista sairauksista. Asukkaiden käytössä on tarvittaessa mm. sosiaalihoitajan, muistihoitajan, kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon palvelut. Yksiköissä työskennellään tiimi-/omahoitaja-toimintatavan mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen yksiköihin tullaan muodostamaan asukasneuvostoja palveluasumisen toiminnan kehittämiseksi. Palveluasumisen henkilöstö muodostuu esimiehestä, sairaanhoitajista, perus-/ lähi-/ kodinhoitajista ja avustavista henkilöistä. Lisäksi yksiköissä on joko omaa tai ostopalveluna toimintakykyä ylläpitävää kuntoutushenkilökuntaa. Asiakas maksaa peruspalvelulautakunnan vahvistaman taksan (Liite 1) mukaiset asiakasmaksut kuntayhtymän peruspalveluliikelaitokselle. Asiakkaan huoneen vuokra maksetaan peruspalveluliikelaitokselle tai jossakin yksityisen tai yhdistyksen omistamassa kiinteistössä suoraan vuokran antajalle. Palveluntuottajalla on voimassa olevat vastuuvakuutukset sekä riittävä vakuutusturva aiheutuneiden vahinkojen varalle. Yksiköissä on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat. Palveluntuottaja noudattaa alan määräysten mukaista tietosuojaa kaikessa asiakastietojen säilytyksessä ja käsittelyssä. Palveluasumisen yksiköt 2012 Kunta Palvelukeskus/ palvelutalo Paikat yhteens ä Tehostettu palvelu-asu minen Tehost. palv.as. muistisair aat Intervallipaikat Päivähoitopaikat Laitospaikat Ei ympäriv rk. palveluasumine 4(12)

5 Kannus: Toholampi: Lestijärvi: Halsua: Kaustinen: Veteli: HaKaVe: Perho: n Palvelukeskus Puistola Palvelukeskus Kotiranta Jokiranta Riihihovi ostopalvelu Palvelukeskus Männistö Mirjamitupa ostopalvelu Kotipirtti: Palvelukeskus Kannelma Palvelukeskus Iltarusko Ostopalveluna Malvakoti Palvelukeskus Harjukoti Palvelukeskus Koivukulma Palvelukeskus Markkula Palvelukeskus Jalmiinakoti (12)

6 HOIVA- JA HOITOPALVELUT Asiakkaan saamaan hoivapalveluun kuuluu kokonaisvaltainen huolenpito, joka sisältää perushoidon, päivittäisissä toiminnoissa avustamisen, valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen. Kokonaisvaltaiseen huolenpitoon kuuluu kuntouttavan työotteen lisäksi asiakkaiden henkilökohtainen ja asiakkaiden yhteinen toimintakyvyn aktivoiminen ja ylläpito sekä virkistyspalvelut. Virkistyspalvelut järjestetään hyvää hoitotapaa noudattaen ja asiakkaan vakaumusta kunnioittaen. Asiakasta ja omaisia ohjataan tarvittaessa asumis- ja hoitotukihakemuksissa ja vuokra-asioiden hoitamisessa. Hoitopalvelut sisältävät asiakkaan terveyden- ja sairaudentilan seurannan ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Yksiköissä käy lääkäri kierrolla (ei koske ihan kaikkia yksiköitä) ja lisäksi on lääkärin konsultaatiomahdollisuus. Kaikille uusille asiakkaille tehdään tulohaastattelu ja laaditaan voimavarakartoitus, jonka perusteella tehdään yksilöllinen ja sisällöltään konkreettinen hoito ja palvelusuunnitelma, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa. Jokaiselle asukkaalle nimitetään omahoitaja. Asiakkaiden lääkehoidon toteutuksessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta turvallisesta lääkehoidosta ja palvelukeskuksilla on siihen liittyen lääkehoitosuunnitelma. Palveluasumisessa asiakkaiden lääkkeet tulevat apteekkien kautta koneellisesta lääkkeenjaosta tai apteekin jakamana. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittaessa asukkaita autetaan liikkumisessa syömisessä ja muussa ravinnon saannissa ja seurannassa henkilökohtaisessa hygieniassa ja suun hoidossa pukeutumisessa/riisuutumisessa seurustelussa, virkistäytymisessä, yms. ja ulkoilussa yksityisyyttä suojellaan ja tuetaan levon ja unen saamisessa päivittäiseen toimintaan kuuluu myös yhteydenpito omais- ja läheisverkostoon yleisimmät päivittäisissä toiminnoissa käytettävät apuvälineet (tarvittaessa) ovat mm. nostolaite, WC-/suihkutuolit, tukikaiteet, WC-korokkeet. Lisäksi on liikkumista tukevia apuvälineitä. Sairaanhoidollisiin tehtäviin sisältyy lääkityksestä huolehtiminen (turvallinen säilytys, jako, antaminen, valvonta ja vaikutusten seuranta) ihon ja erityistoimintojen hoito (mm. pitkäaikaishaavojen tavanomainen hoito, laboratorionäytteiden otto) 6(12)

7 verensokerimittaukset, painonseuranta ja ravitsemustilan arviointi lääkärin määräysten toteuttaminen Ateriapalvelut Asukkaille tarjotaan Ikäihmisten ravitsemussuosituksen mukaiset ateriat sisältäen aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan ja tarvittaessa yöpalan. Asiakkaiden mieliruokia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi huolehditaan asiakkaiden tarpeenmukaisesta ja riittävästä nesteytyksestä. Paastoaika ei saa suositusten mukaan ylittää 11 tuntia. Erityisruokavaliot sisältyvät ateriamaksuun. Asiakkailla on mahdollisuus ruokailla yhteisissä ruokailutiloissa tai omassa huoneessa. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpidon vuoksi yhdessä ruokaileminen ruokailutiloissa. Erityisruokailujärjestelyistä (letkuruokinta tai muu vastaava) sovitaan tarvittaessa erikseen. Ruokahuollossa on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassin. Siivoushuolto Asumisyksiköissä huolehditaan, että asumisympäristö on siisti ja hygieeninen. Omaiset voivat myös huolehtia siisteydestä ja heidän tehtävänä on huolehtia asukkaan verhoista ja matoista. Vaatehuolto Asumispalveluihin sisältyvä vaatehuolto käsittää sekä liina- ja vuodevaatteista että asiakkaiden päivittäisistä omista vaatteista huolehtimisen. Asiakkaiden pyykinpesu toteutetaan tarpeen mukaan. Vaatteiden silitys ja pienehköt korjaustoimet toteutetaan tarvittaessa. TILAPÄISHOITO PALVELUASUMISESSA Tilapäisjaksolla (intervallihoito) tuetaan kotona asumista. Kotihoitoasiakkaan kohdalla tarkistetaan aina ensin kotihoidon mahdollisuus vastata hoidon tarpeeseen ennen intervallijakson varaamista. Intervallihoidolla/lomahoidolla (omaishoidon käsite) tuetaan omaishoitajien jaksamista (lakisääteiset vapaat) ja hoidettavien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä. Intervallijaksolla pyritään auttamaan asiakasta palaamaan kotihoitoon esim. sairaalajakson jälkeen tai palauttamaan asiakkaan toimintakyky kotihoidon jatkumiseksi. Intervallijakso ei kerrytä maksukattoa. Asiakkaalla on käytössä omat lääkkeet ja muut hoitotarvikkeet (esim. vaipat). Kriteerit: 7(12)

8 asiakas tarvitsee intervallihoitoa em. syiden vuoksi asiakas tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa Vanhustyön osastonhoitaja myöntää intervallijaksot, yli 7 pv pitemmistä jaksoista hän neuvottelee palveluasumisen ohjaajan (tulosyksikköjohtajan) kanssa. SAS-ryhmässä tiedotetaan intervallitilanteesta toimintayksiköissä. ASIAKASMAKSUT 2012 (päivitetään vuosittain lautakunnan päätöksen mukaisesti) LIITE 1 Asiakkaan hoitomaksu koostuu perusmaksusta, ateriamaksusta sekä nettotuloihin perustuvasta hoitomaksusta. Hoitomaksu = asiakkaan nettotulot (tulo-verot), josta vähennetään vuokran ja asumistuen erotus, ateriamaksu, perusmaksu 70,00 ja vähimmäiskäyttöraha 110,00. Erotuksesta 75 % on palvelumaksu. Ateriapaketti 295,00 /kk Vuokra määräytyy nykyisen vuokratason mukaisesti ja on talokohtainen Intervallihoito laitoshoidossa maksaa 32,50 /vrk ja intervallihoito palveluasumisessa (ei sisällä lääkkeitä eikä kerrytä maksukattoa) maksaa 27,50 /vrk. 8(12)

9 Kuukausittain perittävä perusmaksu sisältää: tukipalveluita, esim. pyykkihuolto, siivoushuolto, pyykinpesuaineet, wc ja käsipyyhepaperit ja yleiset pesuaineet hygienianhoidossa. Asiakaspalveluiden keskeytykset: Palveluasumisessa tulo - ja lähtöpäivä laskutetaan Palveluasumisessa vuokra peritään keskeytyksen ajalta, paitsi jos huoneisto vuokrataan asiakkaan tai omaisen luvalla Palveluasumisen perusmaksu, palvelumaksu ja ateriamaksu keskeytyvät 3 päivän kuluttua (lähtöpäivä ja kaksi seuraavaa päivää laskutetaan). Kun asiakas lähtee palveluasumisesta toiseen laitokseen (myös toinen palveluasumisyksikkö rinnastetaan tähän), niin perusmaksu, palvelumaksu ateriamaksu keskeytyvät lähtöpäivästä lähtien. Palveluasumiseen tulopäivältä (paluu) maksut peritään. Asiakkaan lähtiessä laitospaikalta (esim. Markkulan laitospaikat) toiseen laitokseen esim. sairaalaan, lähtöpäivää ei laskuteta. 9(12)

10 MUISTILISTA MUUTTAESSA PALVELUASUMISEEN Asiakas saa päätöksen palveluasumispaikasta palveluasumisen ohjaajalta. LIITE 2 Asiakas/omainen/edunvalvoja tekee vuokrasopimuksen osastonhoitajan kanssa (sovi aika), samalla voidaan laittaa tarvittaessa asumistuki vireille. Asiakas tarvitsee omat lääkkeet eli lääkäri tekee vuoden reseptit ja lääkkeenjako hoituu apteekin jakamana tai koneellisen lääkkeenjaon kautta eli tehdään sopimus apteekin kanssa koneellisesta lääkkeenjaosta. Käytännön järjestelyistä voi keskustella osastonhoitajan kanssa. Asukas tarvitsee myös omat vaatteet ja ne tulee nimikoida, koska vaatteet menevät pesulaan. Nimikoinnista voi kysyä tarkemmin palveluasumisyksiköstä. Huoneissa on sänky ja yöpöytä, muut kalusteet, jotka asiakas haluaa voi tuoda kotoa. Myös oman sängyn voi tuoda, mutta sen tulee olla sellainen, että siinä voidaan asiakasta hoitaa. Verhojen on oltava palamatonta materiaalia. Huonetta voi käydä sovitusti katsomassa etukäteen. Palveluasumisyksikössä on perushygieniatuotteet. Mutta jos haluatte jotain omaa (esim. kampaamon shampoo, ihonhoitotuotteet) se täytyy itse hankkia. Partakoneen tulee olla oma. Vaipat tilataan ilmaisjakelun kautta suoraan yksikköön. Asukkaan tulotiedot tarvitaan, niitä varten löytyy lomake sivuilta. Mikäli asukkaalla ei ole Kelan hoitotukea, laitetaan se vireille. -sivuilta löytyy oma lomake, joka täytetään ja toimitetaan hoitavaan yksikköön, ja sieltä hoidetaan lääkärin C-lausunto siihen liitteeksi. -> Lomakkeet -> Eläkeläiset -> Eläkettä saavan hoitotuki-/ 16v EV 256 Tarvittaessa autetaan lomakkeen täyttämisessä. Asiakkaan saapuessa tehdään tulohaastattelu ja voimavarakartoitus sekä arvoesineistä tehdään luettelo. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään omahoitajan kanssa n. 1 kk sisällä palvelujen alkamisesta. Muuttoilmoitus 7 päivän kuluessa muutosta (postin lomakkeella). 10(12)

11 KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN TULOSALUEEN ARVOT LIITE 3 Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalueen arvot yhtyvät Jytan arvoihin ja ovat seuraavat: Ihmisarvon kunnioittaminen: Kohtelemme jokaista asiakasta, heidän omaisiaan, työtoveria ja yhteistyökumppania kunnioituksella huomioiden jokaisen ihmisarvon ja ainutlaatuisuuden yksilönä. Huomioimme toiminnassamme asiakkaiden itsemääräämisoikeuden, vakaumuksen, tavat, tottumukset, ja että jokainen on oikeutettu yksilöllisesti hyvään hoitoon ja palveluun. Toiminta perustuu asiakkaiden, omaisten ja meidän väliseen, työntekijöiden ja esimiesten keskinäiseen sekä meidän, luottamuselinten, kuntien ja muiden yhteistyötahojen keskinäiseen luottamukseen, joka rakentuu meidän oikeudenmukaisesti toteutetusta toiminnasta suhteessa peruskuntiin ja JYTAn henkilöstöpolitiikassa ja asiakastyössä. Jokaisen asiakkaan kuuluu saada tarvitsemansa apu samojen periaatteiden ja kriteerien mukaan, riippumatta esim. sosiaalisesta asemastaan tms. Tapauskohtaisesti huomioidaan harkinnanvaraisuus, kuitenkaan käyttämättä sitä missään tilanteessa väärin. Näin jokainen asiakas saa avun tasapuolisesti, omien tarpeidensa mukaan. Palvelujen toteuttamisessa lähtökohtana on palvelujen vaikuttavuus: Huomio kiinnitetään halutun laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen asiakkaan auttamisessa ja hänen palvelutarpeen tyydyttämisessä ajantasaisia evidenssiin perustuvia hoito-, palvelu- ja kuntoutumismenetelmiä käyttäen. Tämä edellyttää ajan tasalla olevia hoito- ja palvelusuunnitelmia, jotta kaikilla on sama päämäärä, johon pyritään. Hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan työyhteisöihin tekemisen meininkiä, joka luo mahdollisuudet sisäiselle yrittäjyydelle: Työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin omassa yrityksessä. Työntekijän tulee ymmärtää oman osansa merkitys ja tärkeys organisaatiossa. Sisäinen yrittäjyys luo hankalissa tilanteissa myös uskoa itseen ja tilanteesta selviämiseen. Sisäisen yrittäjyyden tunnetta pyrimme samaan myös asiakkaissamme esiin. Asiakkaita ja kuntalaisia kohdatessamme kannustetaan heitä itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. Kannustetaan asiakastamme tekemään niitä asioita itse, joita hän vielä kykenee. Huomioidaan asiakkaan voimavarat kokonaisvaltaisesti ja pyritään vahvistamaan ja osoittamaan niitä asioita, joissa voimavaroja vielä on käytössä. Annetaan onnistumisen tunne asiakkaalle. Tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja pyrkimystä siihen tarvittavin apuvälinein ja korjaustöin. 11(12)

12 KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN TOIMINTA-AJATUS Mahdollistetaan kuntalaisten hyvä elämä omassa kodissa tai kodikkaissa olosuhteissa palveluasumisyksiköissä ja edistetään itsenäistä selviytymistä järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut. PALVELUASUMISEEN SIJOITTAMISEN KRITEERIT ALKAEN LIITE 4 A) YLEISET KRITEERIT, JYTAN OMAT ASUMISPALVELUPISTEET Asiakkaiden sijoittaminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-ryhmän (Selvitä-Arvioi-Sijoita -työryhmä) suosituksen mukaisesti, päätöksen tekee palveluasumisen ja kotihoidonohjaaja tai palveluasumisen ohjaaja (toimintasääntö). Lähtökohtana näihin yksiköihin sijoittamiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Palveluasuminen on tavanomaisen asumisen ja laitoshoidon välimuoto, jolle on tunnusomaista hoitohenkilöstön saatavuus. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden ja muussa palveluasumisessa lähes koko ajan kaikkina muina vuorokauden aikoina, mutta ei yöaikaan. Asiakkaiden kunnon ja hoitopaikan arvioinnissa käytetään apuna RAVATAR-mittaria ja tarvittaessa muistitestejä MMSE-/Cerad-mittaria ja/tai depressioseulaa DEPS. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon myös omaisten antama apu ja yksityiset sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut. 1. EI-YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kriteerit: asiakkaalla ei ole suurempaa muistiin liittyvää ongelmaa asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä on puutteita, tarvitsee usein apuvälineitä asiakas tarvitsee päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen useita/ajallisesti kuormittavia kotihoidon käyntejä vuorokaudessa 12(12)

13 yöllä mahdollisuus hälyttää apua turvapuhelimen avulla hätäpoistumistilanteessa asiakkaan on itse päästävä poistumaan asunnosta ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 2,5. viitteellisesti MMSE, Cerad, DEPS 2. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Kriteerit: asiakas tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa asiakas tarvitsee jatkuvasti apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 3 viitteellisesti MMSE, Cerad, DEPS 3. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, DEMENTIAYKSIKKÖ Kriteerit: asiakkaalla on dementiadiagnoosi asiakas tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa asiakas tarvitsee jatkuvasti apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 3 viitteellisesti MMSE, Gerad, DEPS Lisäksi saattohoito on mahdollista toteuttaa kaikissa ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä erityisjärjestelyin. RAVA-indeksin arvo RAVA-luokka Avun tarve 1,29-1,49 1 Satunnainen 1,50-1,99 2 Tuettu hoito 2,00-2,49 3 Valvottu hoito 2,50-2,99 4 Valvottu hoito 3,00-3,49 5 Tehostettu hoito 3,50-4,02 6 Täysin autettava 4. INTERVALLIHOITO PALVELUASUMISESSA Intervallijaksolla tuetaan kotona asumista. Kotihoitoasiakkaan kohdalla tarkistetaan aina ensin kotihoidon mahdollisuus vastata hoidon tarpeeseen ennen intervallijakson varaamista. Intervallihoidolla/lomahoidolla tuetaan omaishoitajien jaksamista ja hoidettavien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä. 13(12)

14 Intervallijaksolla pyritään auttamaan asiakasta palaamaan kotihoitoon esim. sairaalajakson jälkeen tai palauttamaan asiakkaan toimintakyky kotihoidon jatkumiseksi. Intervallijakso ei kerrytä maksukattoa. Asiakkaalla on käytössä omat lääkkeet ja muut hoitotarvikkeet (esim. vaipat). Kriteeri intervallihoidolle: asiakas tarvitsee intervallihoitoa em. syiden vuoksi asiakas tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa Vanhustyön osastonhoitaja myöntää intervallijaksot, yli 7 pv pitemmistä jaksoista hänen on keskusteltava kotihoidon ja palveluasumisen ohjaajan tai palveluasumisohjaajan kanssa. SAS-ryhmässä tiedotetaan intervallitilanteesta toimintayksiköissä. B) OSTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KRITEERIT 1. JYTAN VARAAMAT YKSITYISTEN, KOLMANNEN SEKTORIN TUOTTAMAT PALVELUASUMISPAIKAT, OSTOPALVELUT Kriteerit asukasvalintaan ovat samat kuin Jytan omiin yksiköihin. SAS-ryhmä suosittelee asukaspaikan myöntämistä ja kotihoidon ja palveluasumisen ohjaajan tai palveluasumisohjaaja päättää. Yksityinen palveluntuottaja kutsutaan SAS-ryhmään asiantuntijaksi, kun asialistalla on yksityistä palvelutuottajaa koskevia asioita. Yksityinen palvelutuottaja voi myös ehdottaa asioita SAS-ryhmän asialistalle. 2. MUUT OSTOPALVELUT Jos tarvittavaa palveluasumispaikkaa ei löydy omasta kunnasta eikä Jyta-alueen muista yksiköistä eikä ostopalveluista, voidaan asiakas tilapäisesti sijoittaa muihin toimintayksiköihin. Tällaisesta sijoituksesta päätöksen tekee palvelujohtaja. 14(12)

PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS

PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS Kuva: E.B.Rekonen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 16.12.2015 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2016 2305/02.05.00.01/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2015 149 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa 1-5 yli 5-12 yli yli yli yli 33 Perusturvalautakunta 21.12.2016 liite nro 3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun % -määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN

VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT ALKAEN LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1.1.2009 ALKAEN 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

3. Palvelut Sopimuksen kohteena olevat palvelut sisältää:

3. Palvelut Sopimuksen kohteena olevat palvelut sisältää: 1. Järjestettävät palvelut 2. Asukkaiden osoittaminen Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Setlementti Tunturila ry ovat sopineet palvelujen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain 21

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNKI IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.01.2017 Voimaantulo 01.02.2017 Ikääntyneiden palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Palveluasuminen Palveluseteli/Lahti

PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Palveluasuminen Palveluseteli/Lahti Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti puh. (03) 818 5555 PALVELUNTUOTTAJAHINNASTO LAHTI Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä antaa kunnille mahdollisuuden järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot