PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS 1(12)

2 Kuva: E.B.Rekonen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän peruspalveluliikelaitoksen palveluasuminen muodostuu tehostetusta palveluasumisesta, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa sekä jossakin kunnassa palveluasumisesta, jota Jyta ostaa myös yksityiseltä sektorilta. Palveluasumisessa ei ole yövalvontaa. Tehostettua palveluasumista tarjotaan jokaisessa kunnassa. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, jolla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, ettei hän selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai yksityisen taikka kotihoidon palvelujen turvin. Asukas tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa myös yöllä. Pyrkimyksenä on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarve on toistuvaa, pääasiassa ympärivuorokautista. 2(12)

3 Työskennellessään henkilökunta noudattaa hoitotyön eettisiä periaatteita (mm. peruspalveluliikelaitoksen arvot), kuntouttavaa työotetta sekä kunnioittaa asiakkaan arvoja, vakaumusta ja (kohtuullisia) tottumuksia. Asiakasta kohdellaan kaikissa tilanteissa hyvin, tarjotaan psyykkistä tukea sekä tuetaan hänen sosiaalisia suhteitaan. Palveluasumista ohjaavat arvot ovat (liite 3): ihmisarvon kunnioittaminen luottamus oikeudenmukaisuus vaikuttavuus sisäinen yrittäjyys omatoimisuus Kuntayhtymässä on käytössä SHQS-laadunhallintaohjelma. Toiminnan laatua mitataan myös asukas-/omaiskyselyjen avulla. Lisäksi asiakkailla ja läheisillä on jatkuva palautteenantomahdollisuus. Palveluasumista asiakas tai hänen edustajansa hakee kirjallisen hakulomakkeen avulla ( kun asiakkaan omassa kodissaan asumisen edellytykset on ensin selvitetty. Palveluasumisen palvelut kohdennetaan asiakkaiden palvelutarpeiden ja peruspalvelulautakunnan hyväksymien palvelukriteerien perusteella (liite 4). Asiakkaiden sijoittaminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-ryhmän (sijoituksen tarvetta ja astetta arvioiva työryhmä) suosituksen mukaisesti, päätöksen tekee palveluasumisen ohjaaja (tulosyksikköjohtaja) (Liite 2). Lähtökohtana näihin yksiköihin sijoittamiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Palveluasuminen on tavanomaisen kotona asumisen ja laitoshoidon välimuoto, jolle on tunnusomaista hoitohenkilöstön saatavuus. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympärivuorokauden. Asiakkaiden kunnon ja hoitopaikan arvioinnissa käytetään apuna RAVA-toimintakykymittaria ja tarvittaessa muistitestejä MMSE-/Cerad-mittaria ja/tai depressioseulaa DEPS. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon myös omaiset, yksityisten sekä kolmannen sektorin mahdollisesti tarjoamat palvelut. Palvelut ovat tarkoitetut ensisijaisesti 75 vuotta täyttäneille. Palveluasumisen yksikössä asiakkailla on käytössään riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone ja wc-pesutila. Asiakas vuokraa huoneen käyttöönsä ja sisustaa sen läheistensä kanssa omilla kalusteillaan. Asiakkaan arvoesineistä laaditaan luettelo yhdessä läheisten kanssa, ja hänen vaatteidensa tulisi olla nimikoituna palveluasumiseen muutettaessa. Tiloissa pyritään hyödyntämään 3(12)

4 asiakasystävällistä teknologiaa. Asiakkaan käytössä on yhteisiä tiloja, jotka ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisäksi kalustetut. Niissä voi ruokailla, seurustella toisten ikäihmisten kanssa, tehdä erilaisia harrasteita, katsella televisiota ja lukea lehtiä. Asiakkaalla on yhdessä läheistensä kanssa mahdollisuus osallistua arjen askareisiin, harrastamiseen ja turvalliseen ulkoiluun sekä yhteisölliseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään mm. vapaaehtoisjärjestöjen ja seurakuntien kanssa. Yhdessä asiakkaan tai omaisten kanssa tehdään RAVA toimintakykyarvion pohjalta asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella asiakas saa tehostetussa palveluasumisessa riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asiakas allekirjoittaa hoito- ja palvelusitoumuksen, jossa hän sallii tietojen vaihtamisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken hoitosuhteen voimassa ollessa. Hoitotyön kirjaamiset tehdään päivittäin Effica tietojärjestelmään. Palveluasumisen yksiköissä on toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä ja osallisuutta tukeva työote sekä virikkeellisiä aktiviteetteja. Asukkaalle mahdollistetaan asuminen omassa huoneessaan, ellei hänelle tule tarvetta hoidontarpeensa takia siirtyä toiseen yksikköön. Elämän loppuvaiheen hoito järjestetään tarvittaessa omassa yksikössä. Muistisairaiden hoitoon erikoistuneen yksikön henkilökunnalla on erikoiskoulutusta dementoivista sairauksista. Asukkaiden käytössä on tarvittaessa mm. sosiaalihoitajan, muistihoitajan, kuntoutuksen ja apuvälinelainaamon palvelut. Yksiköissä työskennellään tiimi-/omahoitaja-toimintatavan mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen yksiköihin tullaan muodostamaan asukasneuvostoja palveluasumisen toiminnan kehittämiseksi. Palveluasumisen henkilöstö muodostuu esimiehestä, sairaanhoitajista, perus-/ lähi-/ kodinhoitajista ja avustavista henkilöistä. Lisäksi yksiköissä on joko omaa tai ostopalveluna toimintakykyä ylläpitävää kuntoutushenkilökuntaa. Asiakas maksaa peruspalvelulautakunnan vahvistaman taksan (Liite 1) mukaiset asiakasmaksut kuntayhtymän peruspalveluliikelaitokselle. Asiakkaan huoneen vuokra maksetaan peruspalveluliikelaitokselle tai jossakin yksityisen tai yhdistyksen omistamassa kiinteistössä suoraan vuokran antajalle. Palveluntuottajalla on voimassa olevat vastuuvakuutukset sekä riittävä vakuutusturva aiheutuneiden vahinkojen varalle. Yksiköissä on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat. Palveluntuottaja noudattaa alan määräysten mukaista tietosuojaa kaikessa asiakastietojen säilytyksessä ja käsittelyssä. Palveluasumisen yksiköt 2012 Kunta Palvelukeskus/ palvelutalo Paikat yhteens ä Tehostettu palvelu-asu minen Tehost. palv.as. muistisair aat Intervallipaikat Päivähoitopaikat Laitospaikat Ei ympäriv rk. palveluasumine 4(12)

5 Kannus: Toholampi: Lestijärvi: Halsua: Kaustinen: Veteli: HaKaVe: Perho: n Palvelukeskus Puistola Palvelukeskus Kotiranta Jokiranta Riihihovi ostopalvelu Palvelukeskus Männistö Mirjamitupa ostopalvelu Kotipirtti: Palvelukeskus Kannelma Palvelukeskus Iltarusko Ostopalveluna Malvakoti Palvelukeskus Harjukoti Palvelukeskus Koivukulma Palvelukeskus Markkula Palvelukeskus Jalmiinakoti (12)

6 HOIVA- JA HOITOPALVELUT Asiakkaan saamaan hoivapalveluun kuuluu kokonaisvaltainen huolenpito, joka sisältää perushoidon, päivittäisissä toiminnoissa avustamisen, valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen. Kokonaisvaltaiseen huolenpitoon kuuluu kuntouttavan työotteen lisäksi asiakkaiden henkilökohtainen ja asiakkaiden yhteinen toimintakyvyn aktivoiminen ja ylläpito sekä virkistyspalvelut. Virkistyspalvelut järjestetään hyvää hoitotapaa noudattaen ja asiakkaan vakaumusta kunnioittaen. Asiakasta ja omaisia ohjataan tarvittaessa asumis- ja hoitotukihakemuksissa ja vuokra-asioiden hoitamisessa. Hoitopalvelut sisältävät asiakkaan terveyden- ja sairaudentilan seurannan ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Yksiköissä käy lääkäri kierrolla (ei koske ihan kaikkia yksiköitä) ja lisäksi on lääkärin konsultaatiomahdollisuus. Kaikille uusille asiakkaille tehdään tulohaastattelu ja laaditaan voimavarakartoitus, jonka perusteella tehdään yksilöllinen ja sisällöltään konkreettinen hoito ja palvelusuunnitelma, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa. Jokaiselle asukkaalle nimitetään omahoitaja. Asiakkaiden lääkehoidon toteutuksessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta turvallisesta lääkehoidosta ja palvelukeskuksilla on siihen liittyen lääkehoitosuunnitelma. Palveluasumisessa asiakkaiden lääkkeet tulevat apteekkien kautta koneellisesta lääkkeenjaosta tai apteekin jakamana. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittaessa asukkaita autetaan liikkumisessa syömisessä ja muussa ravinnon saannissa ja seurannassa henkilökohtaisessa hygieniassa ja suun hoidossa pukeutumisessa/riisuutumisessa seurustelussa, virkistäytymisessä, yms. ja ulkoilussa yksityisyyttä suojellaan ja tuetaan levon ja unen saamisessa päivittäiseen toimintaan kuuluu myös yhteydenpito omais- ja läheisverkostoon yleisimmät päivittäisissä toiminnoissa käytettävät apuvälineet (tarvittaessa) ovat mm. nostolaite, WC-/suihkutuolit, tukikaiteet, WC-korokkeet. Lisäksi on liikkumista tukevia apuvälineitä. Sairaanhoidollisiin tehtäviin sisältyy lääkityksestä huolehtiminen (turvallinen säilytys, jako, antaminen, valvonta ja vaikutusten seuranta) ihon ja erityistoimintojen hoito (mm. pitkäaikaishaavojen tavanomainen hoito, laboratorionäytteiden otto) 6(12)

7 verensokerimittaukset, painonseuranta ja ravitsemustilan arviointi lääkärin määräysten toteuttaminen Ateriapalvelut Asukkaille tarjotaan Ikäihmisten ravitsemussuosituksen mukaiset ateriat sisältäen aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan ja tarvittaessa yöpalan. Asiakkaiden mieliruokia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi huolehditaan asiakkaiden tarpeenmukaisesta ja riittävästä nesteytyksestä. Paastoaika ei saa suositusten mukaan ylittää 11 tuntia. Erityisruokavaliot sisältyvät ateriamaksuun. Asiakkailla on mahdollisuus ruokailla yhteisissä ruokailutiloissa tai omassa huoneessa. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpidon vuoksi yhdessä ruokaileminen ruokailutiloissa. Erityisruokailujärjestelyistä (letkuruokinta tai muu vastaava) sovitaan tarvittaessa erikseen. Ruokahuollossa on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassin. Siivoushuolto Asumisyksiköissä huolehditaan, että asumisympäristö on siisti ja hygieeninen. Omaiset voivat myös huolehtia siisteydestä ja heidän tehtävänä on huolehtia asukkaan verhoista ja matoista. Vaatehuolto Asumispalveluihin sisältyvä vaatehuolto käsittää sekä liina- ja vuodevaatteista että asiakkaiden päivittäisistä omista vaatteista huolehtimisen. Asiakkaiden pyykinpesu toteutetaan tarpeen mukaan. Vaatteiden silitys ja pienehköt korjaustoimet toteutetaan tarvittaessa. TILAPÄISHOITO PALVELUASUMISESSA Tilapäisjaksolla (intervallihoito) tuetaan kotona asumista. Kotihoitoasiakkaan kohdalla tarkistetaan aina ensin kotihoidon mahdollisuus vastata hoidon tarpeeseen ennen intervallijakson varaamista. Intervallihoidolla/lomahoidolla (omaishoidon käsite) tuetaan omaishoitajien jaksamista (lakisääteiset vapaat) ja hoidettavien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä. Intervallijaksolla pyritään auttamaan asiakasta palaamaan kotihoitoon esim. sairaalajakson jälkeen tai palauttamaan asiakkaan toimintakyky kotihoidon jatkumiseksi. Intervallijakso ei kerrytä maksukattoa. Asiakkaalla on käytössä omat lääkkeet ja muut hoitotarvikkeet (esim. vaipat). Kriteerit: 7(12)

8 asiakas tarvitsee intervallihoitoa em. syiden vuoksi asiakas tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa Vanhustyön osastonhoitaja myöntää intervallijaksot, yli 7 pv pitemmistä jaksoista hän neuvottelee palveluasumisen ohjaajan (tulosyksikköjohtajan) kanssa. SAS-ryhmässä tiedotetaan intervallitilanteesta toimintayksiköissä. ASIAKASMAKSUT 2012 (päivitetään vuosittain lautakunnan päätöksen mukaisesti) LIITE 1 Asiakkaan hoitomaksu koostuu perusmaksusta, ateriamaksusta sekä nettotuloihin perustuvasta hoitomaksusta. Hoitomaksu = asiakkaan nettotulot (tulo-verot), josta vähennetään vuokran ja asumistuen erotus, ateriamaksu, perusmaksu 70,00 ja vähimmäiskäyttöraha 110,00. Erotuksesta 75 % on palvelumaksu. Ateriapaketti 295,00 /kk Vuokra määräytyy nykyisen vuokratason mukaisesti ja on talokohtainen Intervallihoito laitoshoidossa maksaa 32,50 /vrk ja intervallihoito palveluasumisessa (ei sisällä lääkkeitä eikä kerrytä maksukattoa) maksaa 27,50 /vrk. 8(12)

9 Kuukausittain perittävä perusmaksu sisältää: tukipalveluita, esim. pyykkihuolto, siivoushuolto, pyykinpesuaineet, wc ja käsipyyhepaperit ja yleiset pesuaineet hygienianhoidossa. Asiakaspalveluiden keskeytykset: Palveluasumisessa tulo - ja lähtöpäivä laskutetaan Palveluasumisessa vuokra peritään keskeytyksen ajalta, paitsi jos huoneisto vuokrataan asiakkaan tai omaisen luvalla Palveluasumisen perusmaksu, palvelumaksu ja ateriamaksu keskeytyvät 3 päivän kuluttua (lähtöpäivä ja kaksi seuraavaa päivää laskutetaan). Kun asiakas lähtee palveluasumisesta toiseen laitokseen (myös toinen palveluasumisyksikkö rinnastetaan tähän), niin perusmaksu, palvelumaksu ateriamaksu keskeytyvät lähtöpäivästä lähtien. Palveluasumiseen tulopäivältä (paluu) maksut peritään. Asiakkaan lähtiessä laitospaikalta (esim. Markkulan laitospaikat) toiseen laitokseen esim. sairaalaan, lähtöpäivää ei laskuteta. 9(12)

10 MUISTILISTA MUUTTAESSA PALVELUASUMISEEN Asiakas saa päätöksen palveluasumispaikasta palveluasumisen ohjaajalta. LIITE 2 Asiakas/omainen/edunvalvoja tekee vuokrasopimuksen osastonhoitajan kanssa (sovi aika), samalla voidaan laittaa tarvittaessa asumistuki vireille. Asiakas tarvitsee omat lääkkeet eli lääkäri tekee vuoden reseptit ja lääkkeenjako hoituu apteekin jakamana tai koneellisen lääkkeenjaon kautta eli tehdään sopimus apteekin kanssa koneellisesta lääkkeenjaosta. Käytännön järjestelyistä voi keskustella osastonhoitajan kanssa. Asukas tarvitsee myös omat vaatteet ja ne tulee nimikoida, koska vaatteet menevät pesulaan. Nimikoinnista voi kysyä tarkemmin palveluasumisyksiköstä. Huoneissa on sänky ja yöpöytä, muut kalusteet, jotka asiakas haluaa voi tuoda kotoa. Myös oman sängyn voi tuoda, mutta sen tulee olla sellainen, että siinä voidaan asiakasta hoitaa. Verhojen on oltava palamatonta materiaalia. Huonetta voi käydä sovitusti katsomassa etukäteen. Palveluasumisyksikössä on perushygieniatuotteet. Mutta jos haluatte jotain omaa (esim. kampaamon shampoo, ihonhoitotuotteet) se täytyy itse hankkia. Partakoneen tulee olla oma. Vaipat tilataan ilmaisjakelun kautta suoraan yksikköön. Asukkaan tulotiedot tarvitaan, niitä varten löytyy lomake sivuilta. Mikäli asukkaalla ei ole Kelan hoitotukea, laitetaan se vireille. -sivuilta löytyy oma lomake, joka täytetään ja toimitetaan hoitavaan yksikköön, ja sieltä hoidetaan lääkärin C-lausunto siihen liitteeksi. -> Lomakkeet -> Eläkeläiset -> Eläkettä saavan hoitotuki-/ 16v EV 256 Tarvittaessa autetaan lomakkeen täyttämisessä. Asiakkaan saapuessa tehdään tulohaastattelu ja voimavarakartoitus sekä arvoesineistä tehdään luettelo. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään omahoitajan kanssa n. 1 kk sisällä palvelujen alkamisesta. Muuttoilmoitus 7 päivän kuluessa muutosta (postin lomakkeella). 10(12)

11 KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN TULOSALUEEN ARVOT LIITE 3 Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalueen arvot yhtyvät Jytan arvoihin ja ovat seuraavat: Ihmisarvon kunnioittaminen: Kohtelemme jokaista asiakasta, heidän omaisiaan, työtoveria ja yhteistyökumppania kunnioituksella huomioiden jokaisen ihmisarvon ja ainutlaatuisuuden yksilönä. Huomioimme toiminnassamme asiakkaiden itsemääräämisoikeuden, vakaumuksen, tavat, tottumukset, ja että jokainen on oikeutettu yksilöllisesti hyvään hoitoon ja palveluun. Toiminta perustuu asiakkaiden, omaisten ja meidän väliseen, työntekijöiden ja esimiesten keskinäiseen sekä meidän, luottamuselinten, kuntien ja muiden yhteistyötahojen keskinäiseen luottamukseen, joka rakentuu meidän oikeudenmukaisesti toteutetusta toiminnasta suhteessa peruskuntiin ja JYTAn henkilöstöpolitiikassa ja asiakastyössä. Jokaisen asiakkaan kuuluu saada tarvitsemansa apu samojen periaatteiden ja kriteerien mukaan, riippumatta esim. sosiaalisesta asemastaan tms. Tapauskohtaisesti huomioidaan harkinnanvaraisuus, kuitenkaan käyttämättä sitä missään tilanteessa väärin. Näin jokainen asiakas saa avun tasapuolisesti, omien tarpeidensa mukaan. Palvelujen toteuttamisessa lähtökohtana on palvelujen vaikuttavuus: Huomio kiinnitetään halutun laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen asiakkaan auttamisessa ja hänen palvelutarpeen tyydyttämisessä ajantasaisia evidenssiin perustuvia hoito-, palvelu- ja kuntoutumismenetelmiä käyttäen. Tämä edellyttää ajan tasalla olevia hoito- ja palvelusuunnitelmia, jotta kaikilla on sama päämäärä, johon pyritään. Hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan työyhteisöihin tekemisen meininkiä, joka luo mahdollisuudet sisäiselle yrittäjyydelle: Työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin omassa yrityksessä. Työntekijän tulee ymmärtää oman osansa merkitys ja tärkeys organisaatiossa. Sisäinen yrittäjyys luo hankalissa tilanteissa myös uskoa itseen ja tilanteesta selviämiseen. Sisäisen yrittäjyyden tunnetta pyrimme samaan myös asiakkaissamme esiin. Asiakkaita ja kuntalaisia kohdatessamme kannustetaan heitä itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. Kannustetaan asiakastamme tekemään niitä asioita itse, joita hän vielä kykenee. Huomioidaan asiakkaan voimavarat kokonaisvaltaisesti ja pyritään vahvistamaan ja osoittamaan niitä asioita, joissa voimavaroja vielä on käytössä. Annetaan onnistumisen tunne asiakkaalle. Tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja pyrkimystä siihen tarvittavin apuvälinein ja korjaustöin. 11(12)

12 KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN TOIMINTA-AJATUS Mahdollistetaan kuntalaisten hyvä elämä omassa kodissa tai kodikkaissa olosuhteissa palveluasumisyksiköissä ja edistetään itsenäistä selviytymistä järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut. PALVELUASUMISEEN SIJOITTAMISEN KRITEERIT ALKAEN LIITE 4 A) YLEISET KRITEERIT, JYTAN OMAT ASUMISPALVELUPISTEET Asiakkaiden sijoittaminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-ryhmän (Selvitä-Arvioi-Sijoita -työryhmä) suosituksen mukaisesti, päätöksen tekee palveluasumisen ja kotihoidonohjaaja tai palveluasumisen ohjaaja (toimintasääntö). Lähtökohtana näihin yksiköihin sijoittamiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Palveluasuminen on tavanomaisen asumisen ja laitoshoidon välimuoto, jolle on tunnusomaista hoitohenkilöstön saatavuus. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden ja muussa palveluasumisessa lähes koko ajan kaikkina muina vuorokauden aikoina, mutta ei yöaikaan. Asiakkaiden kunnon ja hoitopaikan arvioinnissa käytetään apuna RAVATAR-mittaria ja tarvittaessa muistitestejä MMSE-/Cerad-mittaria ja/tai depressioseulaa DEPS. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ottaen huomioon myös omaisten antama apu ja yksityiset sekä kolmannen sektorin tuottamat palvelut. 1. EI-YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kriteerit: asiakkaalla ei ole suurempaa muistiin liittyvää ongelmaa asiakkaan fyysisessä toimintakyvyssä on puutteita, tarvitsee usein apuvälineitä asiakas tarvitsee päivittäisistä toiminnoistaan selviytyäkseen useita/ajallisesti kuormittavia kotihoidon käyntejä vuorokaudessa 12(12)

13 yöllä mahdollisuus hälyttää apua turvapuhelimen avulla hätäpoistumistilanteessa asiakkaan on itse päästävä poistumaan asunnosta ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 2,5. viitteellisesti MMSE, Cerad, DEPS 2. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Kriteerit: asiakas tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa asiakas tarvitsee jatkuvasti apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 3 viitteellisesti MMSE, Cerad, DEPS 3. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, DEMENTIAYKSIKKÖ Kriteerit: asiakkaalla on dementiadiagnoosi asiakas tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa asiakas tarvitsee jatkuvasti apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ohjeellinen RAVATAR-indeksi > 3 viitteellisesti MMSE, Gerad, DEPS Lisäksi saattohoito on mahdollista toteuttaa kaikissa ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä erityisjärjestelyin. RAVA-indeksin arvo RAVA-luokka Avun tarve 1,29-1,49 1 Satunnainen 1,50-1,99 2 Tuettu hoito 2,00-2,49 3 Valvottu hoito 2,50-2,99 4 Valvottu hoito 3,00-3,49 5 Tehostettu hoito 3,50-4,02 6 Täysin autettava 4. INTERVALLIHOITO PALVELUASUMISESSA Intervallijaksolla tuetaan kotona asumista. Kotihoitoasiakkaan kohdalla tarkistetaan aina ensin kotihoidon mahdollisuus vastata hoidon tarpeeseen ennen intervallijakson varaamista. Intervallihoidolla/lomahoidolla tuetaan omaishoitajien jaksamista ja hoidettavien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämistä. 13(12)

14 Intervallijaksolla pyritään auttamaan asiakasta palaamaan kotihoitoon esim. sairaalajakson jälkeen tai palauttamaan asiakkaan toimintakyky kotihoidon jatkumiseksi. Intervallijakso ei kerrytä maksukattoa. Asiakkaalla on käytössä omat lääkkeet ja muut hoitotarvikkeet (esim. vaipat). Kriteeri intervallihoidolle: asiakas tarvitsee intervallihoitoa em. syiden vuoksi asiakas tarvitsee jatkuvasti apua päivittäisissä toiminnoissa Vanhustyön osastonhoitaja myöntää intervallijaksot, yli 7 pv pitemmistä jaksoista hänen on keskusteltava kotihoidon ja palveluasumisen ohjaajan tai palveluasumisohjaajan kanssa. SAS-ryhmässä tiedotetaan intervallitilanteesta toimintayksiköissä. B) OSTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ JA KRITEERIT 1. JYTAN VARAAMAT YKSITYISTEN, KOLMANNEN SEKTORIN TUOTTAMAT PALVELUASUMISPAIKAT, OSTOPALVELUT Kriteerit asukasvalintaan ovat samat kuin Jytan omiin yksiköihin. SAS-ryhmä suosittelee asukaspaikan myöntämistä ja kotihoidon ja palveluasumisen ohjaajan tai palveluasumisohjaaja päättää. Yksityinen palveluntuottaja kutsutaan SAS-ryhmään asiantuntijaksi, kun asialistalla on yksityistä palvelutuottajaa koskevia asioita. Yksityinen palvelutuottaja voi myös ehdottaa asioita SAS-ryhmän asialistalle. 2. MUUT OSTOPALVELUT Jos tarvittavaa palveluasumispaikkaa ei löydy omasta kunnasta eikä Jyta-alueen muista yksiköistä eikä ostopalveluista, voidaan asiakas tilapäisesti sijoittaa muihin toimintayksiköihin. Tällaisesta sijoituksesta päätöksen tekee palvelujohtaja. 14(12)

PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS

PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA PALVELUASUMISEN PALVELUKUVAUS Kuva: E.B.Rekonen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 5 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1.1.2015 alkaen (3.12.2014 LL ja MH) 1. Asumispalveluiden määritelmä Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä.

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. 1 (5) Päivitetty 3/2017 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Hakemuksia saa - Keskustan palvelukeskuksesta os. Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen. Someron kaupungin. vanhuspalveluissa

Tehostettu palveluasuminen. Someron kaupungin. vanhuspalveluissa Someron kaupungin vanhuspalveluissa TERVETULOA TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, joka on tavallista palveluasumista ja kotihoitoa tehostetumpaa

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 16.12.2015 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2016 2305/02.05.00.01/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2015 149 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, joka on tavallista palveluasumista ja kotihoitoa tehostetumpaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva Äänekosken kaupunki lautakunta 20.12.2017 liite nro 4 Asumis- ja tukipalvelumaksut 1.1.2018 alkaen Ateriapalvelut - pääateria kpl 7,00 (lämmin ruoka, salaatti, juoma, leipä ja levite, jälkiruoka) - kotiinkuljetusateria

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Seudullinen ikäihmisten perhehoito. Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015. Maarit Haverinen

Seudullinen ikäihmisten perhehoito. Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015. Maarit Haverinen Seudullinen ikäihmisten perhehoito Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015 Maarit Haverinen Perhehoito Perhehoitoa säätelee Perhehoitolaki (2015) Käsittää kaikki perhehoidon asiakasryhmät: Lapset Henkilöt,

Lisätiedot

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas Keskikadun palvelukoti Iltatähti Asukasopas Toiminta-ajatus Kuntouttava työote Keskikadun palvelukoti/ Iltatähti Keskikadun palvelukoti käsittää tehostetun palveluasumisen yksikön, Iltatähden. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN

VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN 1 VANHUS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 01.01.2015 ALKAEN Vahvistettu perusturvalautanassa 18.11.2014 2 KOTIHOITO Tilapäinen kotihoito Omaishoidon lomittaja 9,30 /alkava tunti 11,30 /kerta (enint.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA Palvelukeskus Kanervalassa on varattuna hoitopaikkoja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville asiakkaille. Paikat on tarkoitettu pääsääntöisesti omaishoitajien vapaapäivien ajaksi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Päivätoiminta

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE

Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE Palvelukeskus Marjapaikan TIEDOTE OMAISILLE 1. PALVELUKESKUS MARJAPAIKKA 1.1 Marjapaikan tarjoamat palvelut 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. MARJAPAIKAN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 73 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/asumispalvelut/

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Partalanmäen tehostetun palveluasumisen yksikkö sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tehostettu Palvelukoti on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista hoivaa. Asiakkaat valitaan

Lisätiedot

2. Arjen tuen yksiköiden palvelujärjestelmän toiminta- ajatus

2. Arjen tuen yksiköiden palvelujärjestelmän toiminta- ajatus Perusturvalautakunta 27.3.32013 liite nro 6 ARJEN TUEN ASUMISYKSIKÖIDEN JA LAITOSHOIDON ASIAKKAAKSI TULON KRITEERIT JA OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN / 3/2013 ( Konginkankaan palvelukeskus,

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1. Heinola Heinola - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut

Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut 1 SOPIMUS Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut 31.10.2017 1. Järjestettävät palvelut 2. Asukkaiden osoittaminen ja Setlementti Tunturila ry ovat sopineet palvelujen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015

Liite 4 / johtokunta 19.1.2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä / Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN Ikäihmisten palveluasumisen hoidon ja hoivan kuukausimaksuun

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot