Sammanträde Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sammanträde 5.3.2013. Kokous 5.3.2013"

Transkriptio

1 Bertby ägoreglering Vörå kommun Sammanträde Bertbyn tilusjärjestely Vöyrin kunta Kokous

2 Föredragningslista Kokouksessa käsiteltävät asiat Mötets sammankallande och laglighet. Föregående mötets protokoll Prissättning av åkrar Anpassningsåtgärder Exempel på kostnader Andra skiftesförslaget och intervjuer Övriga ärenden? Kokouksesta tiedottaminen, laillisuus ja läsnäolijat Edellisen kokouksen pöytäkirja Pellon arviointi Mukauttamistoimenpiteet Esimerkkejä kustannuksista Toinen jakosuunnitelmaehdotus, haastattelut Muut asiat?

3 Prissättning av åker Pellon hinnoittelu Områdesvis prissättning som diskuterats fram vid sysslomannamötet /ha /ha 8800 /ha 7200 /ha Skiftesspecifika specialvärden har ännu inte beaktats, t.ex.. Täckdikning Markens surhet Stenighet Osv. Vägar, utfall och stenar 0 /ha Skogsbottnet och beståndet värderas om de byts Peltojen arviointia(alueittain) käsitelty toimitsijoiden palaverissa /ha /ha 8800 /ha 7200 /ha Palstakohtaisia erikoisarvoja ei ole vielä huomioitu, esimerk. Salaojitusta Kalkitustarve Kivisyys ym. Ojat, tiemaat ja kivikasat 0 /ha Metsäpohjaa ja puustoja arvioidaan vaan vaihtuvilla alueilla

4 Betalningar i samband med ägoregleringen och tidpunkter 3 huvudgrupper Ersättningar mellan sakägarna När alla ersättningar är fastställda Fastställs senaste vid avslutningssammanträdet Förrättningskostnader Efter att förrättningen avslutas Anpassningsåtgärder 5 år efter återbetalningsbeslutet görs återbetalningsbeslutet görs efter att förrättningen avslutas Åren mellan att återbetalningsbeslutet är gjort och att betalningarna börjar är ränte- och amorteringsfria Kustannukset tilusjärjestelyssä ja maksuajankohdat 3 päälajia Korvauksia maanomistajien väliin Kun korvaukset ovat vahvistettu Vahvistetaan viimeistään loppukokouksessa Toimituskustannukset Toimituksen lopetettuaan Mukauttamistoimenpiteet 5 vuotta takaisinperintäpäätöksen jälkeen Takaisinperintäpäätös tehdään kun toimitus on lopetettu Välivuodet ovat korko- ja maksuvapaita

5 Ersättningar mellan sakägarna I samband med nyskiften betalas bl.a. ersättning för trädbestånd, ersättning för återställande av en ägas produktionsförmåga, ersättning för avvikelse från delningsgrunden, ersättning för specialvärde som t.ex. för tomt samt ersättning för täckdikning och vägrätter. Samma sakägare kan vara både i rollen av betalare och mottagare. Korvaukset maanomistajien välin Tilusjärjestelyn yhteydessä maksetaan mm. puustokorvausta, tuottokuntoon saattamisen korvausta, jakoperusteesta poikkeamisen korvausta, erityisarvonkorvausta esim. rakennuspaikasta sekä korvausta salaojista ja tieoikeuksista. Sama asianosainen voi olla sekä maksajan että saajan roolissa.

6 Får ersättning Den erhållna ersättningen utgör med fastighetens överlåtelsepris jämförbar inkomst som beskattas enligt bestämmelserna om överlåtelsevinst i 49 i inkomstskattelagen. Vid ägoreglering är ägobyte obligatoriskt varför en presumtiv anskaffningsutgift på 80 % dras av från den erhållna ersättningen. Saatu korvaus Saatu korvaus on kiinteistön luovutushintaan rinnastettavaa tuloa, jota verotetaan tuloverolain 49 :n luovutusvoittosäännösten mukaan. Tilusjärjestelyssä tilusvaihto on pakollinen, joten saadusta korvauksesta vähennetään 80 %:n hankintameno-olettama. Delägaren får mer i ersättning än han behöver betalar. Skillnaden mellan mottagna och betalade ersättningar är Överlåtelsevinsten är % = 500, varav skatten utgör 28 %, dvs.140. Överlåtelsevinstuträkningen görs på blankett 9 (www.skatt.fi) Osakas saa korvauksia enemmän kuin joutuu maksamaan. Saatujen ja maksettujen korvausten erotus on Luovutusvoiton määrä on % = 500, josta vero on 28 % eli 140. Luovutusvoittolaskelma tehdään verolomakkeelle 9 (www.vero.fi )

7 Betald ersättning Den betalda ersättningen är en post som i regel höjer markens anskaffningspris. Den kan beaktas vid försäljning av fastigheten Maksettu korvaus Maksettu korvaus on pääsääntöisesti maan hankintahintaa lisäävä erä. Se voidaan huomioida kiinteistöä myytäessä. Delägaren betalar mer ersättningar än han får i ersättning. (4000 ) För täckdikning 2000 med 20% årliga avskrivningar En ersättning på 1000 för trädbeståndet berättigar till skogsavdrag. Uppföljningen av skogsavdrag sker på skattedeklarationen 2 C för skogsbruk återstår ännu som en post som ökar markens anskaffningsvärde. Den kan avdras från överlåtelsepriset vid försäljning av fastigheten. Osakas maksaa korvauksia enemmän kuin saa. (4000 ) Salaojien hankintamenon 2000 saa vähentää 20 % vuotuisin poistoin. Puustosta maksettu korvaus 1000 oikeuttaa metsävähennykseen. Metsävähennyksen seuranta tapahtuu metsäveroilmoituksen 2 c kohdassa. Maan hankintahintaa lisääväksi eräksi jää vielä Se voidaan vähentää luovutushinnasta kiinteistöä myytäessä.

8 Bertby ägoreglerings, budget, behovsutredningen Bertbyn tilusjärjestelyn, Budjetti tarveselvitys Förrättningskostnader Hittills ca Toimituskustannukset Tähän asti Anpassningsåtgärder Vägar Utfallsdikningar Täckdikningar Mukauttumistoimenpiteet Tiet Valtaojat Salaojitukset Sammanlagt Summa

9 21 Alustavan jakosuunnitelman esittäminen Toimitusinsinööri esitti, että tässä kokouksessa annetaan alustava jakosuunnitelmaehdotus. Anpassningsåtgärder Vägar och utfall som bör förbättras har kommit fram i samband med intervjuerna. För ägoregleringen viktiga projekt På områden där åker byts Torrläggsplaneringen och annan planering konkurrensutsätts och planeraren väljs vid ett sysslomanna sammanträde Färdiga planer behandlas och görs beslut om vid förrättningssammanträden Täckdikningsplaner börjas göras efter att de nya skiftena är fastställda 2013 till förfogande 0 Planering Mukauttamistoimenpiteet Ojien ja teiden parannus tarpeet hahmoteltu haastatteluissa Tilusjärjestelyn kannalta tärkeimmät hankkeet alueilla joissa peltoja vaihtuu Valta- ja salaoja ja tiesuunnittelija kilpailutetaan ja suunnittelija valitaan toimitsijoiden kokouksessa Valmiit suunnitelmat käsitellään ja päätetään yleisessä kokouksessa Salaojasuunnitelmat vasta kun tiedetään mitkä pellot vaihtuu 2013 käytettävissä 0 Suunnitelmat

10 Anpassningsåtgärder Mukauttamistoimenpiteet Kostnaderna fördelas enligt nytta. Kostnaderna uppkommer enligt vilka åtgärder som görs på området och vilken nytta var och en fastighet har av åtgärden. Staten finansierar projekten under nyskiftet. Efter att skiftet avslutats fördelas kostnaderna mellan delägarna Kustannukset jaetaan hyödyn mukaan Kustannuksien määrä riippuu siitä minkälaisia toimenpiteitä tehdään alueella ja millä tavalla kukin kiinteistö hyötyy niistä. Valtio rahoittaa hankkeet uusjaon aikana. Jaon valmistuttua kustannukset jaetaan osakkaille.

11 Moms vid ägoregleringar Alv tilusjärjestelytoimituksen yhteydessä Skiftesdelägare vid ett nyskifte har rätt att dra av mervärdesskatten från kostnaderna för i samband med skiftesförrättningen köpta varor och tjänster, till den del inköpen gäller skattepliktig verksamhet som delägaren utövat som primärproducent. En primärproducent som bedriver verksamhet i liten skala och överlåtare av nyttjanderätt till fastighet (arrende av åker) kan ansöka om frivillig momsskyldighet. Den som bedriver verksamhet i liten skala ska ansöka om frivillig momsskyldighet före nyskiftesförrättningens slutsammanträde. Den som på grund av fastighetsarrende har ansökt om momsskyldighet kan med avvikelse från huvudregeln införas i registret också i efterhand om fastighetsinnehavaren har ansökt om att bli skattskyldig inom sex månader från ibruktagandet av fastigheten. (173 2 mom. i mervärdesskattelagen, 106 i mervärdesskattelagen). Avdragsrätten gällde både de kostnader som staten återindriver av delägarna och de kostnader som inte återindrivs, utan slutligt betalas av staten (CSN 2000/11). Uusjakotoimituksen osakkaalla on oikeus vähentää jakotoimituksen yhteydessä ostettujen tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin ostot kohdistuvat hänen alku-tuottajana harjoittamaansa verolliseen toimintaan. Vähennysoikeus on sekä siltä osin kuin valtion alunperin maksamat määrät peritään takaisin että siltä osin kuin ne jäävät valtion lopullisesti korvattaviksi.

12 Moms vid ägoregleringar Alv tilusjärjestelytoimituksen yhteydessä Exempel Ett projekt M kostar 1240 inkl. Moms( 24%) Moms totalt 240 Staten betalar 60% understöd, alltså 744 Åt markägaren lämnar 40 % att betala, alltså 456 Den momsskatteskyldige markägaren får dra av den totala momsandelen alltså 240 Får dra av som årsutgift eller investering 216 Esimerkki Hanke M maksaa 1240 sis.alv 24% Alv tot. 240 Valtiontuetta 60%, elikkä 744 Maanomistajalle jää 40%, elikkä 456 Alv-velvollinen saa vähentää koko alv-osuus elikkä 240 Loput 216 vuosimenona tai maanhankinta lisäävä erä

13 Kostnaderna för grundförbättringsprojekt

14 Förrättningskostnad Toimituskustannukset Kostnaderna består förrättningsavgift som t.ex. regleringsplanerande och övervakning slutförande, och utgifter så som lokalhyror, rösen, handräckningsmanskap. Statsunderstöd 80% Markägarnas andel av förrättningskostnader betalas direkt efter ägoregleringens slut i 1-3 rater. Fördelas enligt den nytta man har haft av projektet Kustannukset kostuu kiinteistötoimituskustannuk sista esimerkiksi suunnittelu, valvonta ja toimitusmenoista mm. tilavuokrat, maastomerkkejä, apuhenkilöt. Valtiontuetta 80% Maanomistajien osuus toimituskustannuksista tulee maksuun tilusjärjestelyn päätettyä, 1-3 osissa. Kustannukset jaetaan hyödyn mukaan

15 Andra skiftesförslaget Toinen jakosuunnitelmaehdotus Utformad vidare utifrån den första skiftesplanen och diskussionerna med markägarna Ca 215 ha åker byts Ändringar i skiftesområdet Karta och objektsbeskrivning Prissättning av åkrar med i detta förslag Exempel på objektsbeskrivning Vidare möjligheter Byte från åker till skog Inlösning av samfällt område Muokattu ensimmäisestä ehdotuksesta saadun palautteen perusteella Noin 215 ha vaihtaa omistaja Tilusjärjestelyalueen muutokset Kartta ja kohdekuvaus sekä saatekirje Peltojen arviointi huomioitu tässä ehdotuksessa Mahdollisuudet Esimerkki kohdekuvauksesta Vaihto metsään/peltoon Yhteisten alueiden jakaminen tai lunastus

16

17 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009

18 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009

19 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009

20 Andra skiftesförslaget Toinen jakosuunnitelmaehdotus Privata diskussionstillfällen vid Vörå Kommungård & , också i Vasa vid behov Efter diskussionstillfällena och på basis av er respons görs det tredje förslaget. Den tredje planen är möjligen den sista planen Kuulemistilaisuudet jakosuunnitelmaehdotuksesta Vöyrin Kunnantalolla & , Vaasassa tarvittaessa Kuulemisten jälkeen ja teidän palautteen perustella tehdään kolmas jakosuunnitelmaehdotus Kolmas mahdollisesti lopullinen jakosuunnitelma

21 Fortsättning av förrättningen Toimituksen eteneminen Tredje skiftesplanen hösten 2013, och skiftesplane beslut Då fastställer vi ny skiftesplacering och slår fast bytesdatum o Ibruktagande av nya ägor ? Inlösning av samfällda områden Utpålning av nya råar i terrängen sommaren 2014 Anpassningsåtgärderna börjar hösten 2014 Preliminär budget Markkartering görs på områden som byts hösten jakosuunnitelmaehdotus syksyllä 2013, ja sen jälkeen jakosuunnitelmapäätös Vahvistetaan uudet rajat ja peltojen vaihtumisajankohta o Vaihto ? Yhteisten alueiden jakaminen tai lunastus Uusien rajojen maastoon merkintä kesällä 2014 Valtaojien perkauksia ja teitä syksyllä 2014 Alustava hankebudjetti Maanäytteet vaihtuvilta lohkoilta syksyllä 2014

22 Övriga ärenden / Muut asiat

23 Tack / Kiitos Kör försiktigt! Ajaa varovasti!