Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana"

Transkriptio

1 Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

2 Asiakkaan oikeudet Tuija Nummela Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä aa sosiaalityön palvelukulttuuri ei tue asiakaslähtöisyyttä aikuissosiaalityön asiakkaat eivät ole tietoisia oikeuksistaan myöskään palvelujärjestelmä ei tuo niitä esille Ammattilaisilla ei ole aina mahdollisuutta tehdä työtä eettisten arvojen mukaisesti. He joutuvat työskentelemään ristiriitaisten odotusten kentässä, samanaikaisesti heiltä odotetaan niin säästöjä kuin asiakkaan asioiden kuntoon laittamista. Palmenia

3 Asiakaslaki ki laadun takeena Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun Asiakkaan informointivelvollisuus: asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja muut asian kannalta merkittävät seikat Tiedot annettava niin, että asiakas ymmärtää niiden sisällön ja merkityksen Palmenia

4 Asiakaslaki Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan a aa toivomukset o ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava a hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa l suunnitteluun ja toteuttamiseen. t tt Sama koskee k hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Palmenia

5 Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja omaa elämää koskevien päätösten toteuttamisesta Jotta asiakas voi muodostaa oman mielipiteensä, on hänen ymmärrettävä asian kannalta tärkeät erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut siten, että hän osaa arvioida niiden mahdolliset seuraukset ja pystyy yy myös päättelemään niiden perusteella asiassa tehtävän ratkaisun merkityksen. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti laadittaessa asiakaslain 7 :n tarkoittamaa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Palmenia

6 Asiakaslaki 7 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava a suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä i estettä, ttä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä 9 ja 10 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Palmenia

7 Asiakaslaki 7 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Suunnitelma on laadittava sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen muualla sosiaalihuollon lainsäädännössä säädetään Lastensuojelulaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta jne. jne,. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa on tarkistettava ja muutettava joustavasti asiakkaan palvelujen tarpeen muututtua. Palmenia

8 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman laatimisella edistetään asiakaslain yhtä keskeistä tavoitetta eli sitä, että asiakkaan toivomukset ja mielipide häntä itseään koskevassa asiassa otetaan entistä paremmin huomioon asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa. Ilmeinen este yhteisymmärrykselle = kun järjestetään sosiaalihuollon palveluja vastoin asiakkaan suostumusta, esim. kun järjestetään lapselle lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa vastoin asianosaisen suostumusta. Tällöinkin tulee aina tehdä lastensuojelulain tarkoittama asiakassuunnitelma ja tarvittaessa lisäksi hoito- ja kasvatussuunnitelma. Eli erimielisyys ei oikeuta olemaan laatimatta palvelusuunnitelmaa. Palmenia

9 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty y osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tai ei ymmärrä ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, laaditaan suunnitelma selvittämällä asiakkaan tahtoa yhteistyössä laillisen edustajan (esimerkiksi huoltaja, edunvalvoja), omaisen (vanhempi, aviopuoliso, rekisteröidyssä parisuhteessa elävä) tai muun läheisen (avopuoliso) kanssa. Asian selvittämisen kannalta välttämättömien tietojen luovutus edunvalvojalle, asiakkaan omaiselle tai muulle läheiselle tapahtuu asiakaslain 17 :n perusteella. Palmenia

10 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Alaikäisen asiakkaan suunnitelman laadinnassa ovat mukana yleensä huoltaja tai muu laillinen edustaja. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää itseään koskevien tietojen antamisen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista (as.laki11.3 ). Tällaisissa tilanteissa huoltajat tai lailliset edustajat eivät ole mukana palvelusuunnitelman laadinnassa. Jos alaikäisen henkilöä koskevassa sosiaalihuollon asiassa on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua, tulee lapsella määrätä edunvalvoja lastensuojelulain 22 :n mukaisesti. Palmenia

11 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Palvelu- ja hoitosuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen. Siinä on otettava huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja erityistarpeet. Suunnitelman toteutusosan tulee myös olla riittävän yksilöity, jotta asiakas ja palvelun järjestäjä j j tietävät, mihin he ovat sitoutuneet. Palmenia

12 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Suunnitelman perusteella asiakkaalle ei synny oikeutta vaatia siihen sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Kyse on selkeästi yhteisesti asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välisestä toimintasuunnitelmasta. Asiakkaan hakemuksen perusteella tai muutoin tehdään erikseen asiaa koskevat yksilöhuollon päätökset. Suunnitelma ei ole luonteeltaan päätös, josta voisi erikseen hakea muutosta. Huom. Lastensuojelulain muutos!! Palmenia

13 Palvelu- ja hoitosuunnitelma Puhtaasti yksityisesti järjestetyssä sosiaalihuollossa on myös laadittava säännöksen tarkoittama palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma voi olla osa asiakkaan ja palveluntuottajan tekemää sopimusta tai asiakirja, jossa on kuvattu asiakkaan tarpeet ja huollon tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteet pyritään täyttämään. Palmenia

14 Suunnitelman sisältö asiakkaan elämäntilanne asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja erityistarpeet mitä palveluja ja tukitoimia on käytettävissä ja miten ne toteutetaan + arvio tukitoimien vaikuttavuudesta asiakkaan omat näkemykset mahdolliset poikkeavat näkemykset suunnitelman laatijat, päivämäärä, suunnitelman tarkistaminen Palmenia

15 Suunnitelman juridinen merkitys Ei ole kunnan viranhaltijaa sitova asiakirja, mutta palvelut tulee järjestää sen perusteella Lastensuojelu on poikkeus! Palveluista tehdään aina erillinen valituskelpoinen päätös Palmenia

16 Asiakassuunnitelma i lastensuojelussa l Tärkein asiakirja! Asiakkuuden suunnitelmallisuuden lli ja arvioinnin i i ja seurannan (prosessin johtamisen) väline Sosiaalityöntekijä kirjaa Tulee aina sisältää LsL 30 :ssä mainitut seikat Avohuollon suunnitelma Huostaanotetun lapsen suunnitelma Vanhemman suunnitelma Jälkihuollon suunnitelma + tarvittaessa suunnitelma jälkihuollon jälkeiselle ajalle (76 ) Palmenia

17 Lastensuojelulaki 53 Tietojen antaminen lapselle ja mahdollisuus keskusteluun Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että sijaishuollossa s ossa olevalle e lapselle e selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla, miksi hänet on otettu huostaan sekä selostettava niitä toimia, joihin hänen asiassaan on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä. Lapselle on järjestettävä asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää muiden läsnä olematta ja keskustella häntä itseään ja sijaishuollon toteuttamista koskevista asioista. Palmenia

18 Lastensuojelulain mukainen asiakassuunnitelma LsL 36 lisäys : Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa. Kunnalla ehdoton velvollisuus järjestää palvelu! HE: asiakassuunnitelma liitetään tehtyyn päätökseen Räty 2011: säännös on subjektiivisen oikeuden kaltainen ja asiakkaalla on ehdoton oikeus saada palvelut ja tukitoimet siten, kuin asiakassuunnitelmaan on merkitty Räty 2011: Oikea-aikaisuuden tavoite: sosiaalityöntekijän on kirjattava, missä ajassa palvelut on saatava ja millainen palvelu vastaa asiakkaan palvelutarvetta l tt Palmenia

19 Lastensuojelulain mukainen asiakassuunnitelma Räty 2011: Säännös voi merkitä sitä, että myös vanhemmille tehdään erillinen avohuollon suunnitelma esim. aikussosiaalityössä. Siinä tulee ottaa huomioon lastensuojelutyössä nousevat tarpeet palveluille ja tukitoimille. Säännöstä voidaan tulkita niin, että suunnitelmaan lisätään tarvittaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvio tarvittavista lapsen terveydelle ja kehitykselle k vältämättömistä ättö sosiaalihuollon ll palveluista. Palmenia

20 Yksilöllisen suunnitelman merkitys kunnan palvelujen järjestämisessä Räty 2011: Palvelusuunnitelmista kerättävillä tiedoilla on merkitystä myös kunnan yleisen järjestämisvastuun j toteutumiselle. Palvelusuunnitelmista ja palvelutarpeen kartoituksista on mahdollista kerätä tietoja, jotka kuvaavat kunnassa esiintyvää palvelujen tarvetta. Ks. AOA 1863/4/09 Kunnan yleinen järjestämisvastuu ja omaishoidon tukeen varattavat määrärahat Palmenia

21 Vantaa laiminlöi palvelusuunnitelman laadinnan vaikeavammaiselle i (Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu ) Sosiaalihuollon asiakaslain 8 :n mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. Asiakasta koskeva asia on säännöksen mukaan käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Hallituksen esityksestä vammaispalvelulain muuttamiseksi (HE 166/2008) yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että palvelusuunnitelmasta on käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi ne asiakkaan yksilölliseen palveluntarpeeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat, jolla on merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päätettäessä. Palmenia

22 Vantaa laiminlöi palvelusuunnitelman laadinnan vaikeavammaiselle (Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu ) Palvelusuunnitelman merkitystä on korostettu erityisesti järjestettäessä vaikeavammaisille henkilöille sellaisia vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja, joilla on merkitystä henkilökohtaisen vapauden, yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden i ik toteutumisen t t kannalta. Vaikeavammaisella henkilöllä on erityinen tarve ja lakiin perustuva oikeus saada itseään koskeva palvelusuunnitelma laadituksi. Edellä lausutun johdosta kiinnitän Vantaan sosiaali- ja terveystoimen huomiota sille kuuluvaan velvollisuuteen laatia asiakasta koskeva k palvelusuunnitelma l l siten kuin sosiaalihuollon ll asiakaslaissa ja vammaispalvelulaissa säädetään. Palmenia

23 Asiakassuunnitelman merkitys lastensuojelussa Apulaisoikeusasiamiehen päätös Dnro 4082/4/09 Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan A:n ja hänen lastensa asian käsittelyssä on tapahtunut lainvastaisia laiminlyöntejä. Lokakuussa 2009 käydyssä ja helmikuussa kirjatussa asiakassuunnitelmassa olisi lastensuojelulain mukaan tullut ottaa selkeästi kantaa niihin keskusteluihin, joita käytiin A:n lasten huostaanoton ja sijoituksen lopettamisesta. Tämä on laiminlyöty kokonaan. Asia on ollut lastensuojelullisesti niin merkittävä, että apulaisoikeusasiamies piti menettelyä tältä osin moitittavana. Palmenia

24 Asiakassuunnitelmat evaluaatiotyön välineinä, i ä Norjan malli (Gjedrem & Halvorsen 2005) Työskentelyn haasteet vie alussa runsaasti aikaa (oppimisvaihe; myöhemmin säästää aikaa) konkreettisia tavoitteita on vaikea asettaa ja ilmaista pelko työn liiallisesti tavoitesuuntautuneisuudesta kirjalliset dokumentit ovat joillekin perheille vaikeasti avautuvia ja vaikeasti ymmärrettäviä Palmenia Työskentelyn edut yhteinen, jaettu ymmärrys helpompaa nähdä, mikä on työn keskiössä (fokusointi) selkiyttää odotuksia puolin ja toisin ( sopimus ) osapuolet yhdessä vastuussa tilanteesta ja edistymisestä tietoisuus i i siitä, mikä sujuu paremmin tuottaa paljon positiivista palautetta työntekijöille

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA...

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivä Helsinki 10.4.2014 Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Peruste: Perusoikeudet Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013

Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena. Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 Itsemääräämisoikeus perus- ja ihmisoikeutena Pentti Arajärvi Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17-18.1.2013 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa taattu oikeus (Suomi sitoutunut n. 40 sopimukseen)

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot