Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien"

Transkriptio

1 Liite 3: Esimerkkilausekkeita vesihuoltolaitosten (myyjä) ja elintarvikkeita valmistavien toimijoiden (ostaja) vedentoimitus- ja hankintasopimuksiin sekä lausekkeita Suositukset koskevat vesihuoltolain soveltamisalan ulkopuolelle jääviä elintarvikkeita valmistavia toimijoita. Nämä toimijat ovat olleet hankkeen kohderyhmä. Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai A: Veden laatu A: Veden laatu A1: Myyjä toimittaa ostajalle kulloinkin voimassa olevan terveydensuojelulainsäädännön mukaiset talousveden laatuvaatimukset täyttävää talousvettä käytettäväksi mm. elintarvikkeiden valmistuksessa. Lisäksi voidaan sopia: i. Mikäli ostajan tarpeet edellyttävät terveydensuojelulainsäädännön talousvesivaatimuksista tai sopimuksesta poikkeavaa veden laatua vastaa ostaja tuotantonsa edellyttämästä vedenkäsittelystä. Sovituista veden toimitusehdoista voidaan poiketa ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällainen tilanne voi syntyä esim. jos raakavesilähde joudutaan poistamaan käytöstä saastumisen tai kuivuuden seurauksena A2: Myyjä toimittaa ostajalle seuraavia laatukriteereitä täyttävää talousvettä: i Ostaja voi kuitenkin kieltäytyä ottamasta vastaan sovitusta laadusta poikkeavaa talousvettä. [ esimerkiksi käsittelemätöntä pohjavettä tai klooripitoisuuden suhteen vakioitua vettä.] Huom! Tämän valinnan perusteella tulee sopimuksen muissa pykälissä viitata sovittuihin laatukriteereihin.

2 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai A: Veden laatu A: Veden laatu A: Veden laatu A3: Vastuu vedestä ja sen laadusta siirtyy myyjältä ostajalle vesijohtoverkoston liittämiskohdassa. Mikäli talousvesi jo liittämiskohtaan saapuessaan ei täytä talousveden laatuvaatimuksia, vastuu tästä laatuvirheestä jatkuu myös talousveden loppukäyttökohteeseen asti. Vahingonkorvausvastuista on sovittu erikseen vahingonkorvausvastuukohdassa. A4: Veden laatua tarkkaillaan yhteisesti sovitussa tarkkailupisteessä. A5: Kumpikin sopijapuoli huolehtii veden laadusta ja laadun tarkkailusta omalla vastuualueellaan. Sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tarkkailutulokset jaetaan puolin ja toisin toimintaohjeen [.] mukaisesti. i. Liittämiskohta yksilöidään sopimuksissa sanallisesta tai tämä merkitään rakennuslupa-asiakirjoihin ja sopimuksen liitteenä olevaan karttaan. Jos merkinnät poikkeavat tosistaan, sovelletaan sopimuksessa olevaa merkintää. i. Talousveden laadun tarkkailupiste ostajan kiinteistöllä tai lähellä liittämiskohtaa on määritelty. Tämä on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan asiakirjaan (esimerkiksi rakennuspiirustukseen tai vastaavaan) (Lausekkeet on myös eritelty esimerkkilauseke D1 kohdalla) i. Myyjän toimittaman talousveden laatua tarkkaillaan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelmaan sisältyy sekä viranomaisvalvonta että laitoksen suorittamaa omaa käyttötarkkailua. Ostaja tarkkailee sopimuksen mukaisen talousveden laatua omavalvontasuunnitelmansa mukaisesti. i Kumpikin osapuoli sitoutuu toimittamaan tietoja tarpeellisista tarkkailutuloksista sekä ilmoittamaan laatu- ja määräpoikkeamista (välittömästi) ja trendeistä (esimerkiksi säännöllisissä kokouksissa tai muutoin sovitulla tavalla). Sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tarkkailutulokset määritellään seuraavasti: [ ].

3 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai B: Veden määrä B: Veden määrä B: Veden määrä B: Veden määrä B1: Myyjä varautuu toimittamaan ostajalle talousvettä [ ]m 3 /pv ja [ ] m 3 /vuosi. Myyjän on sovittava ostajan kanssa etukäteen mahdollisista veden toimitusmäärien rajoituksista hyvissä ajoin [ esim. XX päivää/viikkoa], ellei syy ole ennalta arvaamaton ja ylivoimainen. Menettelytapaa on tarkennettu toimintaohjeessa. B2: Ostaja pitää vedenottonsa enintään tasolla [.] m 3 /pv ja [.] m 3 /vuosi sekä enintään [.]l/s. Ostajan on sovittava myyjän kanssa etukäteen [ esim. XX päivää/viikkoa], merkittävästi poikkeavasta vedenotosta, ellei syy ole ennalta arvaamaton tai ylivoimainen. Menettelytapaa on tarkennettu toimintaohjeessa. B3: Veden toimitus tapahtuu myyjän verkoston operoinnissa käyttämällä verkostopaineella. Maksimi- ja minimipainetasot ovat [ ] ja [.]. i. Ostaja pyrkii mahdollisimman tasaiseen vedenottoon ja myyjä pyrkii mahdollisimman tasaiseen veden toimittamiseen. Sovituista veden toimitusehdoista voidaan poiketa ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällainen tilanne voi syntyä esim. jos raakavesilähde joudutaan poistamaan käytöstä saastumisen tai kuivuuden seurauksena. i. Ostaja pyrkii mahdollisimman tasaiseen vedenottoon ja myyjä pyrkii mahdollisimman tasaiseen veden toimittamiseen.

4 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai C: Riskien hallinta C: Riskien hallinta C1: Myyjä kartoittaa ja arvioi raakaveden hankintaan ja käsittelyyn sekä talousveden toimitukseen liittyvät a) talousveden laatuun ja määrään vaikuttavat välilliset ja välittömät riskit b) omasta toiminnastaan vedentoimitukselle syntyvät riskit c) tarvittavat riskienhallintatoimet Ostaja kartoittaa ja arvioi a) talousveden elintarvikekäyttöön liittyvät välilliset ja välittömät riskit b) omasta toiminnastaan vedentoimitukselle syntyvät riskit c) tarvittavat riskienhallintatoimet i. Riskienhallinta sisältää seuraavat osatekijät: vaarojen ja niiden mahdollisten seurausten kartoitus, vaaran toteutumisen todennäköisyyden ja riskin arviointi, toimenpiteet riskien toteutumisen välttämiseksi sekä toimenpiteet poikkeaman tapahtuessa.

5 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai C: Riskien hallinta C: Riskien hallinta C2: Sopijapuolet jakavat tietoa tunnistetuista riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista sekä riskienhallintatoimenpiteistä siten, että molemmat sopijapuolet voivat ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Sopijapuolet käsittelevät tiedot luottamuksellisesti. TAI seuraavat 2 lauseketta C3: Ostaja jakaa säännöllisesti tietoa elintarvikkeiden valmistuksen ja muusta oman toimintansa vedentoimitukselle aiheuttamista riskeistä, riskienhallinnasta ja yhteistoiminnan kannalta olennaisista muutoksista, siten, että toinen sopijapuoli voi ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Sopijapuolet käsittelevät tiedot luottamuksellisesti. C4: Myyjä jakaa säännöllisesti tietoa [ ] käyttämistään raakavesilähteistä, toimittamansa sopimuksen mukaisen talousveden laadusta ja toiminnan riskeistä, riskienhallinnasta ja yhteistoiminnan kannalta olennaisista muutoksista, siten, että toinen sopijapuoli voi huomioida ne omassa toiminnassaan. Sopijapuolet käsittelevät tiedot luottamuksellisesti. C5: Osapuolet suorittavat tarvittavat riskien hallintatoimenpiteet riittävissä määrin mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi. i. Sopijapuolten yhteistyö talousveden toimitukseen liittyvässä riskienhallinnassa perustuu riskienhallinnan kannalta tarpeellisen tiedon avoimeen jakamiseen sopijapuolten kesken. Tämä riskienhallintaan liittyvä tieto on luottamuksellista ja osapuolet sitoutuvat sitä luottamuksellisena käsittelemään. Sopijapuolet vastaavat oman toimintansa riskienhallinnasta. i iv. Myyjä korostaa riskienhallintaa toiminnassaan talousveden hankinnassa ja toimituksessa ja informoi ostajaa talousveden toimitukseen liittyvistä riskeistä, jolloin ostaja voi niihin toiminnassaan varautua. Ostaja määrittelee, mitkä talousveden poikkeamat laadussa tai määrässä aiheuttavat elintarviketuotannolle tai tuotteille riskejä ja tiedottaa näistä myyjälle. Ostaja kartoittaa ja arvioi omasta toiminnastaan talousveden laadulle aiheutuvia riskejä, tiedottaa näistä myyjälle ja ryhtyy tarvittaessa riskienhallintatoimenpiteisiin, esimerkiksi erottaakseen talousvesiverkostonsa muista vesilähteistä tai muita nesteitä sisältävistä järjestelmistä rakentamismääräyskokoelman (D1) mukaisesti 1. v. Tietoja päivitetään erikseen sovitun aikataulun mukaisesti tai vähintään [ kerran vuodessa, muutosten yhteydessä] i. Mikäli ostajan tarpeet edellyttävät myyjän muiden asiakkaiden tarpeita tehokkaampaa riskienhallintaa talousveden/ sopimuksen mukaisen veden 1 D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet Lähde:

6 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai D: Seurantatiedon jakaminen toimitushäiriöiden suhteen, sopijapuolet sopivat yhdessä tarvittavat ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat riskienhallintakeinot sekä niiden toteuttamisen ja kustannusten vastuut. Lähtökohtaisesti talousveden toimitusvarmuus on sama kaikille myyjän asiakkaille ja tätä tehokkaampi riskienhallinta (esim. talousveden mikrobiologisen laadun varmentava desinfiointi ostajan kiinteistöllä) on ostajan vastuulla. D: Seurantatiedon jakaminen D1: Myyjä jakaa ostajalle talousveden laaduntarkkailun tulokset sekä ilmoittaa etukäteen tiedossaan olevista veden toimituksen olennaisista muutoksista ostajalle. Ostaja jakaa myyjälle käyttämänsä talousveden laaduntarkkailun tulokset sekä ilmoittaa etukäteen tiedossaan olevista veden käytön olennaisista muutoksista i. Sopimuksessa määritellään talousveden laadun tarkkailupiste ostajan kiinteistöllä tai lähellä liittämiskohtaa. Tämä on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan esimerkiksi rakennuspiirustukseen tai vastaavaan asiakirjaan. (Lausekkeet on myös eritelty esimerkkilauseke A3 kohdalla) Sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset talousveden laadun tarkkailutulokset määritellään seuraavasti: [ ]. Kumpikin osapuoli sitoutuu vaihtamaan tarkkailutietoja sekä ilmoittamaan laatu- ja määräpoikkeamista (välittömästi) ja trendeistä [esimerkiksi säännöllisissä kokouksissa tai muutoin sovitulla tavalla].

7 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai E: Muutoksista tiedottaminen E: Muutoksista tiedottaminen E1: Toiminnan muutoksista jaetaan tietoa liitteenä olevan toimintaohjeen mukaisesti. Varautuminen mahdollisiin muutoksiin sopimuksen mukaisessa veden laadussa ja määrässä tulee huomioida kukin omassa suunnitelmassaan. i. Ostaja ilmoittaa myyjälle erikseen seuraavista asioista [sähköpostilla/soitolla. kenelle] : Veden kulutustarpeeseen vaikuttavat muutokset tuotannossa Muutokset käytetyissä vaihtoehtoisissa vesilähteissä ja talousveden suojaus takaisinvirtaukselta Toiminnan laadun muutos ja sen arvioitu kesto Suunnitellut vesihuoltoon vaikuttavat huoltotoimet ja muutostyöt kiinteistöalueella. Muut olennaiset muutokset [ ] Yhteystietomuutokset Myyjä ilmoittaa ostajalle erikseen seuraavista asioista [sähköpostilla/ puhelimitse.kenelle]: Suunnitellut huoltotoimet ja muutostyöt, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa ostajalle toimitettavan talousveden määrään tai laatuun Suunnitellun poikkeaman arvioitu kesto ja vaikutus veden laatuun sekä suositus menettelytavoista poikkeamatilanteessa (esim. seuranta, ohijuoksutus, käyttökielto) Muut olennaiset muutokset [ ] Yhteystietomuutokset

8 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai F: Säännöllinen yhteistoiminta F: Säännöllinen yhteistoiminta F1: Sopijapuolet käsittelevät [ muutosten yhteydessä/ säännöllisesti/ kerran vuodessa] veden toimittamiseen ja elintarvikkeiden valmistamiseen liittyviä asioita [kokouksessa/ puhelinneuvottelussa/ ] Käsiteltävistä asioista sovitaan tarkemmin sopimuksen liitteessä/toimintaohjeessa [ ] TAI F2: Myyjää järjestää toiminta-aluellaan säännöllisesti keskustelutilaisuuksia myyjän ja sen elintarvikeyritysasiakkaiden kesken (Avainasiakastilaisuus). TAI F3: Osapuolet ovat sopineet yhteisestä tiedonvaihtomenettelystä, joka sisältää päivitysprosessin ja tätä noudatetaan osapuolten välisessä tiedonjaossa 2. Huom! Tässä voidaan vaihtoehtoisesti joko tehdä erillinen toimintaohje tai sopimuksen liite (ks. oikeaa saraketta) tai soveltaa erillistä tarkempaa tiedonvaihtomenettelyä. i. Yhteisessä [kokouksessa/puhelinneuvottelussa] käsitellään [ o Katsaus sopijaosapuolten toimintaympäristön yleisiin tapahtumiin (kuntamuutokset, omistussuhteet, sääilmiöt, prosessimuutokset, verkosto ym.) o Laadunseurannan trendit o Varautuminen ja riskienhallinta Mahdollisesti tapahtuneet poikkeamat vedentoimituksissa Muutokset toiminnan tunnistetuissa riskeissä Riskienhallintatoimenpiteet ja muutokset näissä Varautumista erityistilanteisiin sekä häiriötilanteisiin Toimitusvarmuus, vesivarat ja varavesilähteet o Ennakoitavat muutokset toiminnassa Myyjän tulevia muutoksia, huoltotoimia ja kehityshankkeita Ostajan ennakoituja tuotannon muutoksia, seisokkeja ja kehityshankkeita Muutokset ostajan mahdollisesti suorittamissa talousveden jatkokäsittelyissä ennen käyttöä. Näitä ovat mm. pehmennys, kloorinpoisto, suolan poisto o Vastuuhenkilöiden ja yhteystietojen päivitystä ] 2 Tiedonvaihtomenettely voidaan sisällyttää osaksi vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelmaa ja elintarvikeyrityksen omavalvontasuunnitelmaa.

9 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai G: Erityistilannetoiminta G: Erityistilannetoiminta G1: Sopijapuolet ilmoittavat suoraan toisilleen välittömästi TAI Äkillisestä ennalta arvaamattomasta talousveden toimituksen häiriötilanteesta Häiriöepäilystä Tiedotustapa ja viestintäväline sekä tilanteet, joita tässä tarkoitetaan, on tarkemmin eritelty toimintaohjeessa [ ] Häiriötilanteissa viestin perillemeno on varmistettava. Ilmoitus tehdään sovitulla tavalla myös silloin, kun viestintävastuu siirtyy häiriötilanteessa viranomaisille G2: Sopijapuolet ovat sopineet yhteisestä erityistilanneviestintämenettelystä, jota noudatetaan osapuolten välisessä tiedonjaossa. Huom! Tässä voidaan vaihtoehtoisesti joko tehdä erillinen toimintaohje tai sopimuksen liite (ks. oikeaa saraketta) tai soveltaa erillistä tarkempaa tiedonvaihtomallia. i. Myyjä ilmoittaa ostajalle seuraavista laatuhäiriöistä välittömästi [kenelle viestintäväline] i iv. o Poikkeama lainsäädännön laatuvaatimuksista tai sopimuksessa sovitusta laadusta seuraavista laatuparametreistä [laatuparametrien listaus] sekä viimeisestä ajankohdasta, jolloin talousveden laatu on edellisen kerran luotettavasti todettu vaatimusten mukaiseksi elintarvikkeiden laaturiskien ja elintarvikehygieniariskien rajausta varten. o Epäilys mahdollisesta laatuhäiriöstä, joka määritellään [.] o Poikkeaman arvioitu kesto Myyjä ilmoittaa ostajalle seuraavista määrähäiriöistä välittömästi [kenelle viestintäväline] o Poikkeamasta veden toimituksessa, joka määritellään [.] o Poikkeaman arvioitu kesto ja vaikuttavuus veden määrään Ostaja ilmoittaa myyjälle seuraavista asioista välittömästi: kenelle viestintäväline] o Veden kulutustarpeeseen vaikuttavat äkilliset muutokset tuotannossa o Toiminnan laadun äkillinen muutos/ kulutuspoikkeamat, mukaan lukien seisokit o Havainnot laatupoikkeamista ja häiriöepäilyistä o Putkirikot omalla alueellaan [ ] o Muusta vesilähteestä peräisin olevan veden takaisinvirtaus tai epäily takaisinvirtauksesta talousvesiverkostoon o [ ] Sopijapuolet päättävät erityistilanteessa yhdessä parhaista

10 Aihealue Esimerkkilausekkeita sopimuksiin Esimerkkejä sopimuksen liitteisiin tai menettelytavoista (esim. seuranta, ohijuoksutus, erityiset käyttörajoitukset elintarvikeyrityksessä). Tämä ei kuitenkaan sulje pois kummankaan osapuolen, toimintansa kannalta tarpeellista, päätöksentekoa. G: Erityistilannetoiminta G3: Sopijapuolet ilmoittavat muille tahoille o erityistilanteista omien viestintäsuunnitelmiensa mukaan o häiriöepäilyissä yhdessä sovitun mukaisesti H: Vahingonkorvaukset H: Vahingonkorvaukset Huom! Osapuolten on syytä kiinnittää huomioita, miten toimittaisiin mahdollisessa vahingonkorvaustilanteessa (muun muassa huomioida vakuutusmahdollisuudet). i. Vahingonkorvauksista sovittaessa on huomioitava: vakuutettavissa olevat vahingot (omat vakuutukset) lainsäädännön merkitys vahingonkorvauksessa

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot