HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT"

Transkriptio

1 HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT Versio 1.0/SEK/TV Vetovastuullinen hakijataho: SEK Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhteistyössä Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien kanssa Sisällys: 1. Johdanto 2 2. Pilotin tavoite, toimintamalli ja osallistuvat kunnat 4 3. Pilotin toimenpidekokonaisuudet Pilottiehdotuksen vastaavuus asetettuihin tavoitteisiin Merkittävyys, innovatiivisuus ja ketteryys 4.2. Verkostoituminen, yhteistyö ja toimijoiden roolit 4.3. Yhteys kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja linjauksiin 4.4. Rahoitus Liite 1. Paikalliset kehittämisalusta-aihiot 19 Sivu Hakemustekstin kirjoittajat: Timo Vesiluoma (koonti), Jarmo Heino, Anne Pesola, Hannu-Heikki Saarinen, Erja Vaarala, muut alueiden yhteyshenkilöt. Lähteet, mm:

2 0. JOHDANTO Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on avannut haun pääosin seutukaupungeille suunnattuun pilottimenettelyyn. Pilottimenettelyn tavoitteena on tukea innovatiivisia avauksia ja kaupunkien yhteistyötä vahvuuksiensa ja kasvupotentiaalinsa hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä. Olennaisia tekijöitä ovat kokeilevuus, kumppanuudet ja linkit yrityksiin. Pilottimenettely perustuu TEM:n Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman linjauksiin, jossa todetaan mm: Muilla kaupunkiseuduilla valtio ja kaupungit voivat tehdä kumppanuuteen ja neuvottelumenettelyyn pohjautuvaa yhteistyötä yksittäisillä pilottikokeiluilla Työ- ja elinkeinoministeriön julisti helmikuussa 2013 seutukaupunkipilottien teemoiksi ja niiden koordinointitahoiksi. Tässä haussa TEM:n seutukaupunkijaosto valitsi Kauhajoen ja Kurikan kaupungit koordinoimaan seutukaupunkipilottia teemalla: Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. yhteistyökumppaninaan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, SEK. SEK toimii hakemuksen vetovastuullisena tahona. Tämä hakemus on tehty yhteistyössä kaikkien pilottiin osallistuvien kaupunkien ja kuntien kesken. Kaikkiaan haettavassa pilotissa on mukana 15 eri seutukaupunkia tai kaupunkiseutua sekä kuntaa. Seutukaupunkien verkosto luo uusia valtakunnallisia yhteyksiä ja vahvistaa nykyisiä verkostoja maakuntakeskusten, seutukaupunkien ja maaseutumaisten kuntien välillä. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutukuntiensa tai talousalueensa keskuksia ja joiden vuorovaikutus maaseutumaisten kuntien (kaupunkinen läheisen maaseudun) kanssa on perusta seutujen kehitykselle. Älykkään (viisaan) ja vihreän kasvun seutukaupunki Yhteiskuntien lähitulevaisuuden kehitysnäkymät ovat maailmanlaajuisesti hyvin vaikeasti ennustettavissa. Kehitysvaihtoehtoja on runsaasti ja epävarmuus kasvaa myös Euroopassa. Maailmantalouden ja tuotannon muutokset aiheuttavat sekä kansallisesti että paikallisesti isoja ja usein rajuja seurauksia, joihin tulisi varautua mahdollisimman huolellisesti. Keskeisiksi globaaleiksi kehitysongelmiksi on kuitenkin yleisesti todettu ilmaston lämpeneminen, vesi- ja energiapula. Informaatio ja tieto ovat myös yhä enemmän siirtymässä Internetiin. Ihmisten jokapäiväisen arkiympäristön hyvä toimivuus on tärkeä edellytys sille, että elinkeinoelämän rattaat pysyvät myös muutoksessa pyörimässä ja yhteiskunta voi kehittyä eteenpäin. Kunnilla on hyvin keskeinen rooli tämän arkiympäristön toimivuuden ylläpitämisessä. Kuntatasolla tulee hakea jatkossa toimintatapoja ja organisoitumismuotoja, joilla voidaan lisätä paikallista yrittäjyyttä, omavaraisuutta, omatoimisuutta, verkostojen toimintavarmuutta ja ympäristön kaikinpuolista luotettavuutta ja turvallisuutta. Kestävä kehityksen periaatteet, joita tulisi noudattaa, 2

3 ovat itse asiassa hyvin yksinkertaisia ja nk. maalaisjärjellä ymmärrettäviä toimintatapoja. Kuntatasolla tulisi lähivuosina rakentaa energiataloudeltaan paikallisesti mahdollisimman omavaraisia yhdyskuntia, joissa huolehditaan myös sosiaalisten verkostojen hyvästä toimivuudesta eri väestöryhmien tarpeista. Ekologisuus, ekonomisuus ja inhimillisyys ovat järkeviä toimintalinjoja, joita on pitkälti totuttu noudattamaan tähänkin asti pienissä ja keskisuurissa kunnissa ja kaupungeissa. Seutukaupungeilla on resurssiensa ja kokonsa puolesta erinomaiset edellytykset etsiä joustavia ja yksinkertaisia uusia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Nämä kaupungit ovat jo tähänkin asti joutuneet käyttämään niukoista voimavaroista johtuen luovuutta monien asioiden hoitamisessa, ja pieni koko on mahdollistanut myös joustavan ja ketterän toiminnan, kun ratkaisut sitä ovat vaatineet. Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit -pilotti haluaa osaltaan edistää kestävän kehityksen ratkaisuja ja uudistuvaa elinkeinopolitiikkaa suomalaisissa kunnissa. Ratkaisut pitävät sisällään asennemuokkausta, teknologiaa sekä uutta liiketoimintaa tuotteina ja palveluina. Kunnat, jotka ratkovat aktiivisesti kestävän kehityksen haasteita ovat voittajia myös jatkossa. 1. PILOTIN TAVOITE, TOIMINTAMALLI, OSALLISTUVAT KUNNAT 1.1. Pilotin tavoitteet Haettavalle pilotille on asetettu neljä tavoitetta: 1. Synnyttää uuden osaamisen, yritystoiminnan ja työpaikkojen kautta seutukaupungeille kilpailuetua, vetovoimaa ja kasvua 2. Lisätä kaupunkien energiaomavaraisuutta sekä materiaalien ja luonnonvarojen kestävää käyttöä 3. Vahvistaa mukana olevien seutukaupunkien ja kuntien verkottumista, osaamisprofiilia ja näkyvyyttä pilottiteemaan liittyen 4. Edistää seutukaupunkien kykyä toteuttaa kestävän ja viisaan kasvun kehitysohjelmia ja -alustoja, joilla edistetään uusien teknologioiden ja palvelujen soveltamista ja syntymistä. 3

4 1.2. Toimintamalli Pilotin ydinajatuksena on, että osallistuvat alueet luovat kansallisen verkoston, jolla edistetään tiedon ja kokemusten vaihtoa, paikallisen osaamisen esille tuontia ja teemallista näkyvyyttä. Osallistuvat seutukaupungit ja kunnat edistävät ja kokeilevat myös omalla alueellaan erityyppisiä älykkään ja kestävän kasvun konsepteja yhteistyössä yritysten, oppilaitosten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja mm. INKA-ohjelmien kanssa. Tavoitteena on edistää paikallisten kehitysohjelmien ja -alustojen syntymistä. Kansallisesti halutaan edistää yritysten välistä yhteistyötä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti mm. erilaisten match making -tapahtumien avulla. Sisällöllisesti pilotti yhdistää bio- ja digitaalitalouden. Se jakaantuu kolmeen sisällölliseen erityisteemaan, joita halutaan edistää. Teemat ovat: a) Biotalous ja uudet kestävät energiaratkaisut b) Digitaalisuus ja avointen kuituverkkojen hyödyntäminen c) Materiaalien, luonnonvarojen ja veden kestävä käyttö Kukin osallistuva kaupunki voi painottaa niitä teemoja, joita kokee itselleen tärkeiksi. Pilotin toimintamallin voi havainnollistaa kuvan 1. avulla. Kuva 1. Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit - seutukaupunkipilotin toimintamalli 4

5 Pilotin sisällöllisten teemojen perusteet toimintamallissa: Biotalous EU:n komission arvion mukaan unionin biotaloussektoreiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto nousee 2000 miljardin euroon. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että vuonna 2040 jo puolet Suomen bruttokansantuotteesta on biotaloutta. Tavoitteeseen päästään kaksinkertaistamalla biomassojen käyttö. Euroopan komission tuore biotalousstrategia tarjoaakin Suomelle monta mahdollisuutta eurooppalaisessa biotalouskentässä. Tarvitaan kuitenkin perinteisten sektorien uudistumista, joka taas edellyttää uudenlaisia kumppanuuksia. Biotaloudella tarkoitetaan kaikkea sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavaa yhteyttämisen seurauksena uusiutuvaa materiaalia. Kyse ei ole vain tuotteista, vaan myös palveluista ja muista aineettomista hyödyistä, joille voidaan luoda kaupalliset markkinat. Biotaloutta on myös biologisten prosessien, kuten entsyymien tai bakteerien hyödyntäminen tuotannossa. Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, jonka avulla yhteiskunta taistelee päivänpolttavia ongelmia vastaan. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja alueiden kehittäminen. Biotalous voidaan nähdä jopa uutena talous- ja yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme. Kansallisen luonnonvarastrategian visio 2030 on: Älykkäästi luonnon voimin. Suomi voi hyvin ja näyttää suuntaa. Visiota toteuttavat strategiset tavoitteet ovat: 1. Suomessa on menestyvä korkeanarvonlisän biotalous. 2. Suomi hyödyntää ja kierrättää materiaalivirtoja tehokkaasti. 3. Alueelliset voimavarat luovat kansallista lisäarvoa ja paikallista hyvinvointia. 4. Suomi on aloitteellinen edelläkävijä luonnonvarakysymyksissä. Luonnonvarastrategian vision toteuttaminen edellyttää, että julkinen sektori, elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta yhdessä sitoutuvat visioon ja pyrkivät samaan suuntaan. Muutokseen tarvitaan uusi johtamismalli. Vision ja strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää dynaamista johtamismallia, jossa tavoitteiden asettaminen, toteutus, arviointi ja kehittäminen nähdään jatkuvana kokonaisuutena. (Lähde: Uusien kestävien energiaratkaisujen tarve Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetään tavoitteita ja toimia, joilla julkinen sektori edistää yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämistä. 5

6 Tavoitteena on parantaa elämän- ja ympäristönlaatua sekä löytää uusia mahdollisuuksia vihreälle taloudelle. Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2011 ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä Tekesin ja Sitran edustajista koostuvan työryhmän valmistelemaan kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistusta ('Vähemmästä viisaammin'). Ohjelma keskittyy julkiseen kulutukseen sekä asumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen. Osana ohjelmaa rahoitetaan myös vuosina hankkeita, joissa pyritään löytämään uusia ympäristöä vähemmän kuormittavia ja monistettavia toimintamalleja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa. Kokeiluhankkeissa on mukana kuntia, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Yhdyskuntarakenteen on monissa eri tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikkumistottumuksiin, asumisrakenteeseen sekä asumisen energiavalintoihin. Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat noin 40 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Pitkän aikavälin tavoitteena Suomessa on 60 % vähennys rakennusten energiankulutuksessa vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi keskeistä on olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä sekä toiminta- ja elämäntapojen muutokset. Ilmasto- ja energiapolitiikan haasteet ovat myös luomassa tarvetta hajautetulle paikalliselle uusiutuvanenergiantuotannolle. Uusien energiaratkaisujen tarve koskee niin asuntokohtaisia, kiinteistökohtaisia kuin aluekohtaisia ratkaisuja. Tällä hetkellä rakennusten asukkaat, omistajat ja käyttäjät ovat energian kuluttajia mutta jatkossa uudet ratkaisut voivat tarjota mahdollisuuden myös energian tuottamiseen. Uudet energiaratkaisut tarkoittavat myös uudenlaista suhtautumista energiajärjestelmiin, niiden hankkimiseen, ylläpitoon ja rahoitukseen. Uusien energiaratkaisujen tekeminen voidaan jatkossa toteuttaa ns. kokonaisratkaisuina, jolloin esim. järjestelmäkokonaisuudet voidaan kilpailuttaa kerralla. Tulevaisuudessa uudenlaisia energian tuotannon ja käytön konsepteja ovat mm. aurinkosähkön-, lämmön ja -jäähdytyksen ratkaisut, lämmön/kylmän varastointi ja luovutus, pienoistuulivoimalat, energiatehokkuuden ja passiivienergian ratkaisut sekä passiivirakentaminen, hukkalämmön hyödyntäminen, älykkäät sähköverkot ja sähkön varastointi. Esim. älykäs sähköverkko muodostaa markkinapaikan hajautetulle tuotannolle ja erilaisille tuotantomuodoille sekä kysynnän jouston mukaan määrittyvän hinnoittelun/tarjonnan ja energiatehokkuuteen tähtääviä palveluja. Hajautetut tuotantojärjestelmät eivät kilpaile keskenään vaan voivat toimia älykkäästi yhdessä. Hajautetun uusituvan energiantuotannon tekniset ratkaisut ovat jo olemassa mutta liiketoimintamallit vaativat kehitystä. Energiaratkaisut tulee ottaa huomioon jo alueiden kaavoituksessa ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin voidaan käyttää mahdollisimman energiatehokkaita 6

7 vaihtoehtoja ja luoda uusia älykkäitä energiaratkaisuja. Uudet energiaratkaisut voivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa monipuolisesti kuten esim. biopolttoaineita, lämpöpumppuja, lämmön talteenottoa ja jäähdytystä sekä aurinkolämpöä. Toistaiseksi kotitalouksien ja yhteisöjen uusiutuvan energian tuotantoa ja luovuttamista verkkoon vaikeuttavat puuttuvat toimintamallit ja taloudelliset kannustimet sekä vielä kehitteillä oleva teknologia ja lupakäytännöt. Hallitus on osana hallitusohjelmaa lupautunut laatimaan ohjeet siitä, miten suunnittelussa, kaavoituksessa sekä tuki- ja lupaprosesseissa voidaan edistää kiinteistökohtaisia ja alueellisia hybridienergiaratkaisuja, helpottaa sähkön pientuotannon verkkoon liitäntää ja otetaan se taloudellisten kannustimien piiriin. (TEM, YM). Seutukaupunkiverkoston Älykkään ja vihreän kasvun toimintamallissa kumppanuuskaupungeista pyritään löytämään ratkaisuja maankäytön, kaavoituksen ja aluemodernisoinnin hankkeissa uusien energiaratkaisujen käyttöönottoon sekä tiedotuksen, viestinnän, korkeakoulujen ja INKA-yhteistyön kautta. INKA-ohjelmista niin Joensuun Biotalous, Vaasan Kestävät energiaratkaisut kuin Tampereen älykäs hankkeista pyritään saamaan uusinta tietoa välitettyä seutukaupunkien energiaratkaisuista päättäville tahoille. Lisäksi tavoitteena on alan yritysverkostojen luominen, sekä uusien rajapintojen löytäminen yritysten ja tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden välille. Tämä mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen uusiutuvan energian tuotantoon, energiaratkaisujen toimittamiseen ja ylläpitoon Digitaalisuuden ja avointen kuituverkkojen hyödyntäminen Digitalisaatio tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi. Yhä suurempi osa palveluista tietojenkäsittely, koulutus, kauppa, matkatoimistot, viihde on ainakin osittain digitalisoitavissa. Vanha käsitys palveluista, jonka mukaan ne kulutetaan samalla kun ne tuotetaan eikä niitä voi varastoida ja siirtää, ei enää pidä paikkaansa. Palveluita voidaan kuluttaa ajasta ja paikasta riippumatta. Ne myös kumuloituvat ja kerryttävät aineetonta pääomaa, joka kehittyneissä talouksissa on jo yhtä suuri osa pääomakannasta kuin aineellinen pääoma. Palveluiden digitalisoitumisen seurauksena myös niiden kansainvälinen kauppa kasvaa nopeasti paljon nopeammin kuin tavarakauppa. Digitaalisten palveluiden jakelutie on globaali tietoverkko, joka mahdollistaa kaupan nopean ja joskus hyppäyksenomaisenkin kasvun. Tietoverkoissa liikkuvan tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti lähes joka alalla. Tiedonsiirtonopeudet kasvavat, mutta niin kasvaa myös liikkuvan datan ja käyttäjien määrä. Langaton teknologia ei pysty kehittymisestään huolimatta palvelemaan käyttäjiä riittävästi. Monissa pilotin seutukaupungeissa onkin joko olemassa tai rakenteilla nopeita ja moderneja, avoimia kuituverkkoja. Niiden kautta voidaan tarjota alueelle merkittäviä uusia kehittymismahdollisuuksia muun muassa koulutuksen, viestinnän, palveluiden ja liiketoiminnan suhteen. Olennaista on myös tietoisuuden lisääminen digitaalisen kommunikaation soveltamisen mahdollisuuksista. Verkkojen avulla voidaan toteuttaa paikallisia, älykkään ja vihreän ajattelun, kaupunki- ja kyläasuminen sekä liiketoiminnan 7

8 kehittämiskokeiluja. Kuituverkot ovat avainasemassa myös hajautetun energiantuotannon ohjauksessa, mm. tuulivoiman tuotannossa. Verkkoon nojauten voidaan lisätä myös alueen ja sen kuntien houkuttelevuutta. Supernopeat avoimet verkot luovat uusia mahdollisuuksia myös yksilölliseen etäkoulutukseen sekä verkottumiseen tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa Materiaalitehokkuus Suomen valtion omistaman, energian ja materiaalien tehokkaan ja kestävän käytön asiantuntijayrityksen, Motiva Oy:n määritelmän mukaisesti materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten, että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana. Tavoitteena on rakentaa biotalouden liiketoiminta kansainväliseksi toimintaalustaksi, kehittää uusiutuvan energian tuotannon ratkaisuja sekä monipuolistaa ympäristöliiketoimintaa, nostaa sen jalostusastetta ja tuottaa osaamisella ratkaisuja myös vientimarkkinoille. Materiaalitehokkuus tarkoittaa lähitulevaisuudessa paitsi materiaalien säästävää käyttöä yrityksissä ja yhteisöissä myös ennen kaikkea osaamisen avulla ja jalostusasteen noston kautta synnytettävää uutta liiketoimintaa. Merkittävä potentiaali liittyy biotalouden tuotteisiin, jotka valmistetaan erilaisista jätteistä ja biomassoista mm. biokaasutuksen, käymisreaktion ja hitaan pyrolyysin kautta. Osa tuotteista on jo nyt markkinoilla ja tulevaisuudessa ne kattavat koko elintarvikeketjun aina lannoitteista ja rehuista ravintoon ja biopolttoaineisiin sekä pidemmälle kehitettyihin teollisuuden ja kuluttajien tuotteisiin korvaten fossiilisia raaka-aineita Vesiliiketoiminta ja ympäristö mahdollisuutena Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit -pilotissa toteutukseen satsataan edistämällä vesi osaamiskeskittymän perustamista ja verkottamalla alan toimijat ja kehitystahot kansallisesti ja kansainvälisesti paikallisten toimijoiden kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi. Tarkoituksena on tukea yrityksiä uusien tuotteiden kehittämisessä, luoda uusia työpaikkoja, tuoda uutta teknologista osaamista alueelle ja välittää eteenpäin sekä tukea maailmanlaajuista vesialaa ja suomalaisen vesiliiketoiminnan kasvua. Vesi- teemaa voidaan lähestyä toiminnallisesti neljältä näkökulmalta, jotka ovat: teollinen toimiala. elinkeinojen mahdollistaja, ympäristötekijä ja vesijalanjälki. Teollinen toimiala: Vesi- ja ympäristöala ovat tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja, osittain välttämättömyydestä, osittain tietoisuuden lisääntyessä veden käytön, säilyttämisen ja pilaantumiselta suojaamisen merkityksestä ja terveysvaikutuksista. Teollisuuden vedenkäyttö on nykyisellään jo kolmannes maailman vedenkäytöstä ja sen on arvioitu vielä kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Vesi- ja ympäristöala muodostavat siten dynaamisen, kasvavan ja kiinnostavan markkinan, jolla on huutava tarve uusien teknologioiden ja 8

9 toimintatapojen käyttöönotolle. Vesialaan panostaville yrityksille aukeaa lähitulevaisuudessa ennen näkemätön mahdollisuus osaamislähtöisen, kasvavan, kannattavan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan harjoittamiseen. Luonnonvaratalouden osana ja teollisuudessa käytetyn vesimäärän kasvaessa tarvitaan nykyisten, Suomessa pääasiassa pienten n vesialan yritysten verkottumista, tutkimus- ja yrittäjälähtöisten uusien ratkaisujen kaupallistamista ja testialustoja sekä vientiaktiviteettien tukemista kansainvälisille markkinoille. Kansallisesti eri organisaatioissa on panostettu sekä vesialan tutkimukseen että koulutukseen ja on tärkeää, että nämä tulokset tulevat hyödynnetyiksi esim. Vesi- ja ympäristöalan osaamiskeskittymän toimesta. Vesi elinkeinotoimintojen mahdollistajana. Temaattisena veden vipuvaikutus yritystoiminnan, työllisyyden ja alueen kuntien palvelujen uudistumiskyvyn tukemiseen on rajaton ja se toimii alueen rakennemuutoksessa kestävän talouskasvun lähteenä. Vesi vihreän talouskasvun mahdollistajana verkottaa mm. matkailu- ja elämystuotannon palveluja, hoiva- ja kylpyläpalveluja, pesula- ja puhdistuspalveluja, kalastusta ja kalanjalostustuotantoa, liittyy maa- ja metsätalouteen, mahdollistaa puutarhaliiketoimintaa ja on osallisena logistiikassa vesiliikenteen myötä. Palveluliiketoiminnoissa voidaan kehittämiskohteet jaotella esim. yrityskonsortioittain ja näin saadaan paras hyöty kehittämistoiminnoista yrityksille. Vesi voi toimia mittarina kestävän kehityksen näkökulmasta mitattaessa yritys- ja yhteiskuntavastuullisuutta ekonomisen, ekologisen ja sosiaalisen tason mittaristoilla. Vesi ympäristötekijänä, asumis-, virkistys- ja hyötykäyttö. Asumisympäristöt ja vesi niiden laatutekijänä on osa kaavoitusta, jossa vetovoimaisuutta kasvatetaan maisema-asumisen, myös asuntolaivojen, ja siitä syntyvän hyvinvoinnin mielikuvalla. Kaavoitus on kuntien merkittävin elinvoiman ohjauksen väline ja sillä voidaan vaikuttaa jopa ilmaston ääri-ilmiöiden seurausten minimoimiseen. MALe, maankäyttö, asuminen ja liikenne elinkeinojen viitekehyksessä on toimintokokonaisuus, jossa vesi temaattisena tekijänä tulee nähdä mahdollisuutena ja huomioida kuntien ja maakuntatason toimenpidesuunnitelmissa. Ympäristönsuojelunäkökohdat ovat oleellinen tulokulma vesijohdannaisten elinkeinojen kehittämisessä kuten esim. pohjaveden hyötykäyttö pullotukseen vientiin tai keinolumen tekeminen virkistykseen. Vesiensuojelu on osa vesiliiketoimintaa teollisena toimialana niin vedenkulutuksen valvonnan, mittaus-, pumppaus-, puhdistus- kuin virkistystoiminnoissa huomioiden vaikutusalueena myös Itämeren alueen. Ulkomailla tehtävän tuotannon kotiuttaminen voi olla osa vesiensuojelua ja vesijalanjäljen pienentämistä. Uusia näkökulmia veden mahdollistavaan hyötykäyttöön ja tuotteisiin saadaan aikaiseksi mm. HUBimaisella toimintatavalla ja kokoamalla eri siiloista toimijoita yhteen. Vesi- ja hiilijalanjälki toiminnan mittareina. Vesijalanjäljellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon henkilö, yhteisö, valtio tai vastaava on kuluttanut maailman vesivaroja kaikkien kuluttamiensa hyödykkeiden myötä. Kulutettuihin vesivaroihin lasketaan talousveden lisäksi kaikki vesi, joka on tarvittu esimerkiksi viljelyyn, teollisuuden 9

10 prosesseihin sekä tuotteiden valmistukseen. Samalla tavalla voidaan määrittää eri valtioiden vedenkäyttö asukasta kohti, esim. Suomessa 1727 kuutiota/vuosi. Vesijalanjälkeä käytetään edelläkävijäyritysten viestinnässä ja markkinoinnissa. Muutoksen laskeminen hiilijalanjäljen osalta on kansainvälisesti hyväksytty toimintatapa. Sama menettely soveltuu myös vedenkulutukseen. Mm. HINKUhankkeessa lasketaan energian käytön osana vedenkulutusta Osallistuvat kunnat Pilottiin ovat mennessä ilmoittautuneet seuraavat kunnat/seudut: 1. Alajärvi, yhteyshenkilöt: Virpi Palomäki ja Vesa Alanko-Luopa 2. Forssa, yhteyshenkilö: Hannu-Heikki Saarinen 3. Juankoski, yhteyshenkilö: Liisa Jokela 4. Kankaanpää, yhteyshenkilö: Marko Rajaniemi 5. Kannus, yhteyshenkilö: Anne Pesola 6. Kauhajoki, yhteyshenkilöt Timo Vesiluoma ja Harri Virtanen 7. Kemi, yhteyshenkilöt Tero Nissinen ja Kimmo Heikka 8. Kristiinankaupunki, yhteyshenkilö Riitta El-Nemr 9. Kurikka, yhteyshenkilö Hannu Alanen 10. Lieksa, yhteyshenkilö Esko Lehto 11. Novago-kunnat (Lohja, Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio). Yhteyshenkilöt Erja Vaarala ja Eero Soinio 12. Salo, yhteyshenkilöt Anita Silanterä ja Jarmo Heimo 13. Teuva, yhteyshenkilö Veli Nummela 14. Viitasaari, yhteyshenkilö Heikki Vihava 15. Kaskinen, yhteyshenkilö Marlene Svens (ilmoittautui ) 10

11 2. PILOTIN TOIMENPITEET/TOIMENPIDEKOKONAISUUDET Pilotin työskentely tulee jakaantumaan kolmeen toimenpidekokonaisuuteen (ks. kuva 1.), jotka ovat: 1. Seutukaupunkitasoisen teema- ja osaamisverkoston luominen 2. Paikallisten kehitysohjelmien ja -alustojen synnyn edistäminen 3. Uusien toimintamallien sekä yritysyhteistyön edistäminen (rajapinnat, uudet konseptit, uusi liiketoiminta) 2.1. Seutukaupunkitason teema- ja osaamisverkoston luominen Tavoitteet: 1. Tunnistaa ja määritellä teemaa tukeva, seutukaupungeissa oleva kansallisesti ja alueellisesti merkittävä osaaminen 2. Edistää seutukaupunkien verkottumista ja niissä sijaitsevan osaamisen ja tietotaidon keskinäistä vaihtoa. Uuden toimintatavan kokeileminen 3. Verkottaa seutukaupunkien toimijoita ulkoisiin osaamistahoihin (mm. INKAohjelmat, suuret kaupunkiseudut sekä tutkimuslaitokset) 4. Nostaa seutukaupunkien osaamisprofiilia viestinnän avulla Toimenpiteet: Kartoitetaan tarkemmin osallistuvissa kunnissa oleva, teemaan liittyvä substanssiosaaminen (oppilaitokset, yliopistot, yritykset, olemassa olevat verkostot) Tuodaan esille kartoitettu osaamisen ja lisätään pilottialueiden tunnettuutta viestinnän (web, esitteet, some, ym.) sekä yhteisten esiintymisten kautta Kehittää verkostoyhteistyön toimintamalli ja hyödyntää siinä uutta teknologiaa (mm. yhteistyöalustat ja videoneuvottelut, webinaarit) Kehittää verkostoalueiden yhteistyösuhteita eri tutkimuslaitoksiin ja kansallisiin rahoittajiin Löytää, seuloa ja levittää teemaan liittyvää tietoa verkostolle helposti hyödynnettävässä muodossa 11

12 2.2. Paikallisten kehitysohjelmien ja -alustojen synnyn edistäminen Tavoitteet: 1. Tukea paikallisten kehitysohjelmien ja -alustojen organisointia ja laatimista sekä kaupunkien ja yritysten paikallista kumppanuutta 2. Hakea ohjelmien ja -alustojen esimerkeiksi benchmarking -kohteita sekä tukea teemaan sopivien, erillisten kehitys- ja kokeilualustojen ja - hankkeiden käynnistymistä 3. Edistää biotaloutta, pienentää vesi- ja hiilijalanjälkeä ja edistää älykkään alueen toimintamallien kehittämistä 4. Edistetään tutkimuslaitosyhteistyötä (mm. opinnäytteet) ja verkottumista (INKA) Toimenpiteet: Edistetään pilotin teemojen mukaisten kaupunki- ja kuntakohtaisten kehittämisohjelmien ja -alustojen syntymistä. Hakuvaiheen paikalliset kehittämisaihiot on esitetty hakemuksen liitteessä 1. Toimijoiden valmentaminen, esimerkkien hakeminen Rahoitusmahdollisuuksien paikallisille etsintä (ministeriöt, Tekes, Sitra) Keskinäisen verkottumisen edistäminen paikallistasolla (kunnat, yritykset, oppilaitokset ja kehittäjätahot) 2.3. Yritysyhteistyön ja uusien edistäminen (rajapinnat, uudet konseptit, uusi liiketoiminta) Tavoitteet: 1. Edistää kaupunkien ja paikallisten yritysten välistä kumppanuutta 2. Edistää yritysten keskinäistä yhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti 3. Kehittää uusia toimintamalleja ja -tapoja kaupunkien välisten yhteistyön lisäämiseksi Toimenpiteet: Verkotetaan pilotin eri alueiden toimijoita ja yrityksiä keskenään mm. kansallisten match making -tapahtumien avulla 12

13 Luodaan kansallisen tason teemaryhmiä pilotin sisälle (benchmarking, ryhmien meklarointi, spin off-ryhmien ja hankkeiden generointi, tulosten esitteleminen) Pilotin teemojen mahdollisuuksien esittely, koulutuspäivien järjestäminen, tiedon välittäminen eri toimijoille ja kokeilijoille, pilotin oman kiertävän messu/tapahtumakonseptin tuotteistus ja brändäys yhteistyössä yritysten ja eri seutujen toimijoiden kanssa. Konseptin Road show:n organisointi eri pilottipaikkakunnilla yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintaa palvelevan tutkimustiedon välittäminen yrityksiin. Tiedottaminen yhteisiin toimittajaverkostoihin osallistumisen mahdollisuuksista (tässä yhteydessä tehdään yhteistyötä mm. Kemin Digipolis Oy:n vetämän Arktisuus -pilotin kanssa. Yhteistä pohdintaa hyvistä ideoista ja toimenpiteistä, joita voidaan alueilla toteuttaa, uusia liikeideoita (työpajat) Kokeiluryhmien (living lab) organisointi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 3. PILOTTIEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN 3.1. Merkittävyys, innovatiivisuus, ketteryys Pilotin perustelut kansallisen merkittävyyden, alueellisen merkittävyyden, edelläkävijyyden ja innovatiivisuuden edistämisessä Pilotti tuo esille seutukaupunkien osaamispotentiaalia ajankohtaisessa ja dynaamisessa kehitysteemassa. Yhteinen teema tukee verkoston ajatuksellista vaikuttavuutta. Se voi myös nostaa osallistuvien alueiden osaamistasoa teemassa sekä generoida innovatiivisten paikallisten tai kansallisten kokeilujen käynnistymistä erillisrahoituksella. Alueellisesti pilotti tuo lisäarvoa kunnille ja yrityksille paikalliseen kehittämiseen. Hankkeen avulla voidaan edistää kustannustehokkaita toimintatapoja ja uusiutumista. Pilotti tukee kansallisia alueiden kehittämistavoitteita taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästä Suomesta sekä luo käytännön esimerkkejä kestävästä kehityksestä. Hyvät ideat ja käytännöt voivat hankkeessa myös levitä seutukaupunkien välillä mm. yhteisen road show:n kautta. Hankkeessa pyritään soveltamaan innovatiivisia T&K- ja koulutusmalleja ja hyödyntämään siinä virtuaalisuuden mahdollisuuksia. Osaamista voidaan hakea 13

14 uudella tavalla eri puolilta maailmaa. Koulutusteeman toteutuksessa ollaan yhteistyössä mm. Rauman PK-teollisuuspilotin kanssa Pilotin kokeilevuus, ketteryys Pilotti yhdistää uudella tavalla uusiutuvan energian, avoimet kuituverkot, sekä materiaalien ja veden kestävän käytön. Seutukaupungit ovat sopivan kokoisia kokeilualueita. Ne toimivat kaupungin ja maaseudun rajapinnassa ja niiden toimijat ovat innostuneita, sitoutuneita eivätkä liian byrokraattisia. Pilottiverkosto voi toimia ketterästi, jolloin suuntaa voidaan tarpeiden pohjalta joustavasti muuttaa. Verkosto haluaa toimia joustavasti tietoverkkoja hyödyntäen Pilotin perustelut osallistuvien alueiden kasvupotentiaalin näkökulmasta Pilotti edistää paikallisten kehitysalustojen syntymistä, joilla voi olla edelläkävijämarkkinoina ja testialustoina merkitystä alueiden kasvulle. Pilotin teemoissa (uusiutuva energia, materiaalitehokkuus, digitaalisuuden mahdollisuudet sekä materiaalien, mm. veden kestävä käyttö) on merkittävää kasvupotentiaalia. Tämä voi mahdollistaa uusia tuotteita ja palveluita, yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja sekä myös vientiä. Pilotti edesauttaa onnistuessaan perinteisten toimialojen uusiutumista ja luo uutta liiketoimintaa alueille. Hankkeen teemoista esim. materiaalitehokkuus voi luoda sekä kustannussäästöjä että uutta lisäarvoa ainekierron kautta. Palvelutuotanto, palvelurakenteen uudistuminen (kaavoitus, maankäyttö), palveluvienti ovat myös pilottiin liittyviä mahdollisuuksia Verkostoituminen, yhteistyö ja toimijoiden roolit Perustelut kaupunkiseutujen välisen yhteistyön vahvistamisen kannalta Pilotti vahvistaa merkittävästi mukana olevien kaupunkiseutujen yhteistyötä. Hanke on monikeskuksinen ja maantieteellisesti kattava, sillä sen osallistujakunnat tulevat eri puolilta Suomea. Osallistuvat alueet voivat erikoistua ja vastata kansallisesti eri osaamisteemoista. Pilotissa pyritään kaupunkien väliseen oppimiseen sekä kokemusten ja tiedon vaihtoon. Parhaimmillaan pilotti voi edistää uudenlaista tapaa toimia ja vaihtaa tietoa. Se myös muuttaa kaupunkien välistä viestintää välittömämmäksi. Verkoston tuotokset ovat pääosin kaikkien käytössä. Suunnitellut yhteisesiintymiset tuovat näkyvyyttä ja edesauttavat 14

15 rahoituksen saamista. Seutukaupunkipilottien vetäjien välinen yhteistyö (mm. Suupohja, Rauma, Kemi, Salo) tukee myös seutujen verkottumista Perustelut kaupunkiseutujen sisäisen yhteistyön vahvistamisen kannalta Pilotti luo tilaisuuksia synnyttää kumppanuuksia ja toimintamalleja kuntien, yritysten ja eri osaamistahojen kesken. Pilotin toimintaa halutaan alueellisten yhteyshenkilöiden kautta ulottaa myös paikallisten kaupunkien ja kuntien johtoryhmiin, jolloin sen vaikuttavuus paranee Pilottiin osallistuvien kaupunkien/kuntien ja muiden toimijoiden roolit pilotin toteuttamisessa, sitoutuminen pilotin toteuttamiseen ja edellytykset toteuttaa teemoja Eri kaupungeilla on hankkeessa eri rooleja. Pilotin toimijoiden kesken on sovittu, että SEK (Kauhajoki ja Kurikka) vastaa hakemuskokonaisuuden yleiskoordinoinnista, sekä optisen kuituverkon & digitaalisuuden substanssiosiosta. Muista kaupungeista Kannuksella on erityisrooli bioenergiaosaamisen, Lohjalla vesiliiketoiminnan ja Forssalla materiaalitehokkuuden suhteen. Muita eri kaupunkien osaamisalueita pilotin toteutuksessa ovat mm. - Salo: Asumiseen ja teollisuuteen liittyvien uusien kaavoituksellisten ratkaisujen neuvonta. Myös korjausrakentamisen kokonaisuuden hallinta. - Viitasaari: Asumisen laatuun vaikuttavat ratkaisut maankäytön ja palveluiden suunnittelussa. Uusiutuvan energian eri muotojen osaaminen. - Pilotti tekee yhteistyötä: o Rauman koordinoiman PK-teollisuuspilotin kanssa, jossa Alajärvi vastaa: 2. asteen koulutuksen (verkko-opetus, rakenteet, yrityslähtöiset koulutusmallit) kehittämisestä. o Kemin Arktisuus-pilotin kanssa mm. ekosysteemiosaamisen tunnistamisessa ja vaihtamisessa (benchmarking-ryhmä) Mahdollinen yhteys INKA:an ja suurten kaupunkien kasvusopimuksiin Pilotin edustajat keskustelevat yhteistyöstä INKA -koordinaatiotahojen kanssa kesällä ja syksyllä Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä täsmällisesti määritellyissä teemoissa yhteistyötä. Verkottumisen loisi uusia mahdollisuuksia seututason toimijoille sekä lisäarvoa paikalliselle koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnalle. Pilotin teemat liittyvät etenkin seuraaviin INKAohjelmiin: Tampere (tulevaisuuden tuotanto; kommunikointi, tuotantoautomaatio, energiatehokkuus, fiksu kaupunki (älyliikenne) 15

16 Vaasa: Kestävät energiaratkaisut Joensuu: Biotalous (keskustelu yhteistyöstä Josek Oy:n kanssa , jatketaan keskusteluja elokuussa 2013) Lisäksi on alustavasti kartoitettu desk surveyn avulla mahdollisia liittymäpintoja muihin suuriin kaupunkeihin., Lähemmin tarkasteltavia kaupunkeja ovat mm.: Oulu: Arctic Smart City Porin kaupunkiseutu (Smart region) Hämeenlinna (Kestävä kaupunki) Kokkola-Kajaani-Mikkeli (Vihremmän teollisuuden ratkaisut) Seinäjoki: elintarvikealan arvoketju PKS (Greennet) Kytkeytyminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin Pilottialueiden osaamista voidaan täydentää ja hyödyntää mm. seuraavien verkostojen kautta. EU:n Smart Cities and Communities. Pilotin aikana tutkitaan mahdollisuudet liittyä mukaan myös EU:n Smart Cities and Communities-verkostoon, Smart Cities and Communities - innovaatiokumppanuuden tavoitteena on löytää älykkäitä ratkaisuja mm. ruuhkiin, saasteisiin ja energiatehokkuuteen. Kumppanuusohjelmat aloittavat ensi vuoden 2014 alusta ja sidosryhmät voivat jo osallistua valmisteluun Pohjanmaan energia-alan t&k-verkostot. Energiatoimiala on valittu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa strategiseksi kehittämiskohteeksi. Vaasan seudun energiatekniikan keskittymä täydentää alueen energiaklusteria. Kokkolassa toimii yliopistokeskus Chydenius, joka tarjoaa suorat yhteydet taustayliopistoihinsa Jyväskylään, Ouluun ja Vaasaan. Geologian tutkimuskeskuksella (GTK) on Kokkolassa lähes 40 henkilö työllistävä alueyksikkö, jonka toiminnan painopisteenä on maankäyttöä ja energiahuoltoa palveleva toiminta sekä geologisten luonnonvarojen tutkimus ja kartoitus. Kokkolanseudun kemian osaaminen on huipputasoa, ja sitä hyödynnetään mm. puubiomassan energiakäyttöä edistävissä teknologiahankkeissa. Myös Ruotsin Uumajassa toimiviin yksiköihin on kiinteät yhteydet (SLU, UU). Esimerkkinä bioenergia-alan tutkimusyhteistyöstä on puubiomassoista biojalosteita kehittävä suomalais-ruotsalainen hanke, johon osallistuvat Metla, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun t&k-yksikkö Centria, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Sveriges lantbruksuniversitetet SLU ja BioFuelRegion. Metlan laboratorioista Kannus on ainoana erikoistunut biopolttoaineanalytiikkaan. Metlan laboratorio ja Kokkolan monipuoliset ja ajanmukaiset tutkimuslaboratoriot (Teknologiakeskus Ketek Oy, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) muodostavat yhdessä kansainvälisesti ainutlaatuisen 16

17 innovaatioympäristön, jota Kokkolan teollisuutta palvelevat laboratoriot täydentävät. Länsi-Uusimaan vesiosaamisen verkostot. Verkotetaan yhteistyötä paikallistasolla jo aiemmin syntyneiden kehittämisyhteisöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä kansallisesti toimivien järjestöjen, yritysten ja rahoitustahojen kanssa, esim. Green Net Finland ry, Baltic Sea Action Group, Culminatum BSR-hanke, LSBP IA WTC-hanke ja alueen oppilaitosten Novia, Aronia, Axxell, Laurea, HAMK kanssa, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Ely-keskus. Suupohjan optisten kuituverkkojen ENGAGE-verkosto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on partnerina kansainvälisessä Interreg IVC-hankkeessa, joka tavoitteena on ehkäistä digitaalista syrjäytymistä ja edesauttaa nopeiden tietoliikenneverkkojen rakentumista maaseutualueille Euroopassa. Lisäksi luodaan eurooppalainen mallisto parhaista tavoista rakentaa HSB (High Speed Broadband) -verkkoja ja eurooppalainen HSBasiantuntijoiden (5-10 hlöä) tiimi. Muita yhteistyöverkostoja voivat olla mm: Jätehuollon, materiaalikierrätyksen, uusiutuvan energian ja biotalouden yritykset ja alan asiantuntijatahot, mm. Biolaitosyhdistys ry. SEKES Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT Jokioisilla on merkittävä biotalouden ja maatalouden asiantuntija. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema 3.3. Yhteys kansallisiin ja alueellisiin strategioihin ja linjauksiin Pilotti tukee monia kansallisia strategioita ja linjauksia. Näistä voidaan mainita mm uuden rakennerahastokauden EAKR-ohjelmat, TEKES:in ja Sitran strategiat, alueelliset maaseutuohjelmat sekä paikalliset LEADER-ohjelmat. Pilotin toteutuksessa huomioidaan myös kansainvälinen rahoitus mm. eurooppalaisista tai alueellisista Interreg-ohjelmista. Yhtenä mahdollisuutena Etelä-Suomessa ja osana kolmen maakunnan yhteistä skenaariotyöskentelyä on nähty tulevan ohjelmakauden Baltic Sea Region ohjelma. Tavoitteet samoja ja toteutusrahaa on mahdollisesti tulossa rakennerahastoja paremmin. 17

18 3.4. Arvoitu rahoitustarve Seuraavassa on esitetty arvio koordinaation rahoitustarpeesta sekä yhteensä kaudelle että vuosittain eriteltynä. Lisäksi on esitetty alustava arvio paikallisten kehitysalustojen luomisen rahoitustarpeesta ja niiden mahdollisista rahoituskanavista. Pilotin toteutuksen myötä nousee esiin tarve myös paikallisten hankkeiden erillisrahoituksesta. Rahoitustarve: 1. Pilotin kansallinen koordinointi Budjetti yhteensä n /vuosi, kausi yhteensä (mm. koordinoinnin palkka- ja matkakulut, toimisto- ja viestintäkustannukset, verkostoalustat, kokouskulut) Rahoitus a. TEM/MKR n /vuosi, yhteensä b. Mukaan tulevat kaupungit ja kunnat yht. n /vuosi, yhteensä Osallistumismaksu 15 kunnalla on siten noin /vuosi/kunta. 2. Paikalliset toimenpiteet muutosprosessien, kehitysohjelmien ja -alustojen sekä hankkeiden luomiseen kunnittain. Budjetti, paikallinen kehittäminen, noin /v Rahoitus: 1. Valtakunnallinen EAKR-rahoitus Alueellinen EAKR-rahoitus 3. Rahoitus: EAKR & kuntien omarahoitus, yritykset 3. Pilotin generoimat teema- ja yritysryhmähankkeet Esim. EAKR, Tekes- tai LEADER kehittämis- tai tutkimusrahoitus 4. Paikallisten pilottien toteuttaminen Kunkin paikallisen kehittämispilotin budjetti määritellään vuoden aikana erikseen Erillisrahoitus, TEKES, ELY:t, yritykset, kaupungit, muut 18

19 LIITE 1. PAIKALLISET KEHITTÄMISAIHIOT (TÄYDENTYY) 1. Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintalue: Älykäs ja vihreä ikääntyneiden asuminen Osaaminen: Valtakunnallisesti hyödynnettävä osaaminen: vahva kansainvälinen rakennustuotealan yrityskeskittymä, jossa on mukana vahvoja vientiyrityksiä teknologiateollisuuden ja puutuoteteollisuuden alalta sekä sisustusalalta. Paikalliset pilottikohteet : Paikallisen pilotin tavoitteena on hakea ratkaisuja alueen ikärakenteen muuttumisen aiheuttamiin ongelmiin. Ikääntyvien voimakas lisääntyminen aiheuttaa tarpeen kehittää älykkäitä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan ikääntyvien kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja vähennetään tukipalvelujen tarvetta eri vaiheissa. Myös kuntien tuottamien ikääntyvien asumispalvelujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä älykästä uutta tekniikkaa. a) Älykkäät tilaratkaisut ja kalusteet sekä anturitekniikka ja ohjaus - kartoitus älykkäistä ratkaisusta, joita jo sovelletaan eri alueilla sekä selvitys niiden toimivuudesta, hyödystä ja käyttäjäystävällisyydestä l. hyvistä käytännöistä - asiantuntijatiedon kerääminen keskeisistä tarpeista kohderyhmältä - tiedon ja osaamisen välittäminen omalle alueelle sekä soveltamismahdollisuuksien selvittäminen ja soveltamisen aktivointi huomioiden kotona asuvat ikääntyneet sekä tuettu palveluasuminen b) Älykkäät energiaratkaisut Toteuttajatahot: - bio- ja lähienergian käyttöönoton tukeminen ja erilaisten ratkaisujen suunnittelu liittyen kohdan a) toimenpiteisiin - kunnat kunnallisen palveluasumisen osalta - yritykset/yritysryhmät, yksityiset palvelujen tuottajat - yhdistykset esim. kyläyhdistykset Paikallisten pilottien toteutuksen rahoitus: - Erillisrahoitus, TEKES, ELY:t, LEADER, yritykset, kaupungit 2. Forssa: Materiaalitehokkuus Osaaminen: Materiaalikierrätyksen ja biopohjaisten polttoaineiden osalta Forssan seudulla on jo pitkään toiminut yritysvetoisesti ENVITECH -alue. Monipuolinen osaaminen yhdistettynä yritysten verkostomaiseen toimintaan, tekee siitä alansa johtavan toimijan usealla eri alueella. 19

20 Forssa on tässä suhteessa kulkenut kehityksen kärjessä, sillä materiaalikierrätyksestä on kasvanut kilpailukykyinen, monipuolinen ja jo n. 200 henkilöä työllistävä liiketoiminta yrityksissä. Valtakunnallisesti tunnettua on myös koko Forssan seudun elinkeinostrategian kärjeksi nostettu Järkivihreys, mikä tarkoittaa ympäristömyötäisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden ulottamista kaikille toimialoille, yrityksiin ja yhteisöihin. Elinkeinostrategian ympäristö- ja energiaosan päätavoitteina on nostaa ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park biotalouden liiketoiminnan veturiksi. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on maamme johtava luonnonvara-alan kouluttaja. Toinen HAMKn vahvuus on materiaalikierrätykseen kiinteästi liittyvä logistiikka. Seudun elinkeinostrategiassa Vihreä logistiikka onkin nostettu yhdeksi kärjeksi ja sen tavoitteena on multimodaalisuuteen perustuvan logistiikka-alueen toteuttaminen (Humppila Eco Airport). HAMKn kautta seudulla on myös kansainvälisiä yhteyksiä useisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin ympäri maailman, esim. : Technical University of Cluj-Napoca Romania, Feevale University Brasilia, Jianxi University Kiina ja VIA University College Tanska. Pilottikohde: Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit -otsikon alle sopii hyvin Viksu Vorssa nimellä kulkenut hankekokonaisuus, minkä tavoitteena on Forssan seudun Järkivihreyden esiin nostaminen. Siihen liittyy Forssaan rakennettavan Koijärven koulun ympärille rakentuvan kyläyhteisön palvelujen ja kohtaamisen toteuttaminen. Alueelle muodostunee laajempi vihervyöhyke, jonka vetovoimatekijänä on väljä asuminen ja yhteisöllisyys. Samaan aihepiiriin liittyy seudulla laajemminkin tavoiteltu elinkaariasumisen malli, jossa olemassa olevia kiinteistöjä kunnostetaan huomioiden mm. ikääntyvien asukkaiden liikkumisrajoitteet sekä palveluiden saatavuus, erityisesti sähköisten palveluiden mahdollistaminen. Tässä toteuttamiskohteita voisi olla useampikin eri kunnissa. Keskeistä on yhteisen palvelualustan muodostuminen sekä toimintojen monistettavuus. Kolmas kokonaisuus olisi jatkumoa seudulla jo kokeilussa olevalle tekstiilikierrätykselle. Toiminnasta on jo saatukokemusta, mutta erityisesti aihepiirin liiketoiminnallinen puoli vaatii vielä jatkoselvitystä. Materiaalitehokkuuden näkökulmasta tämä olisi yksi hyvin lähelle kuluttajaa tulevaa toimintaa, mikä on vielä varsin vähän hyödynnettyä. Tässäkin yhteys logistiikkaan on varsin läheinen ja mahdollisuus kolmannen sektorin työllistämiseen merkittävä. Toteuttajatahot: Toteutus tapahtuu Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen (FSKK) kautta ja sen hallinnoiman seudun hankesalkun rahoituksella. Tämän kautta seudun kaikki kunnat (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä) ovat mukana toiminnassa. Keskeisiä toimijoita ovat myös HAMK, Faktia Oy, Forssan ammattiinstituutti (FAI) sekä Forssan seudun terveydenhuollon ky. (FSTKY). 20

21 3. Juankoski: Tulevaisuuden tehdas Osaaminen: Tavoitteena on rakentaa Juankoskelle luonnonkuitujen jatkojalostamisen ja osaamisen keskittymä, joka luo uuden näkökulman teolliseen tuotantoon. Pilottikohde: Tulevaisuuden tehdas; uusi tuotannollinen yritystoiminta, joka hyödyntää uutta raaka-ainetta ja materiaalia, luonnonkuituja - hamppukuitua. Tavoitteena on rakentaa Juankoskelle luonnonkuitujen jatkojalostamisen ja osaamisen keskittymä, joka luo uuden näkökulman teolliseen tuotantoon. (Vaatii laajaa kansallista ja kansainvälistä verkottumista ja yhteistoimintaa). Tarvitsee monipuolisen rahoituksellisen viitekehyksen luomista, uudenlaista ajattelua ja toimintatapaa tukevaa niin kansallista kuin EU-lainsäädäntöä Uuden tuotannollisen toiminnan keskeisiä näkökulmia ovat biotalous ja aineeton arvon luonti. Kehitystyössä otetaan voimallisesti mukaan luova talous ja luovat metodit ja työskentelytavat - design- ajattelu ja palvelumuotoilu. Juankosken kaupunki on toteuttanut design thinking- toimintatavan mukaisen kehittämishankkeen, Design -ajattelu ja kuituhampun jatkojalostaminen, jossa selvitettiin uuteen raaka-aineeseen (luonnonkuidut hamppukuitu) pohjautuvan tuotannollisen toiminnan käynnistämisen mahdollisuus suomalaisella maaseutupaikkakunnalla. Tällä hetkellä Juankoskella on pääasiallisesti mekaanisen puunjalostuksen alalla toimivia pieniä mikroyrityksiä. On myös kaksi isompaa tehdasta, joista toinen sopii pk -rajaukseen (kartonkitehdas) toinen kuuluu isoihin yrityksiin: Metson teknisiä tekstiilejä (viira) valmistava yksikkö. Lisäksi on lukuinen määrä koti - ja taideteollisuusyrityksiä, kuten käsityö, veneenrakennus ja puutuoteala. Lisäksi Juankoskella ja sen ympäristössä on voimallinen perusmaatalous. Toteuttajatahot: Juankosken kaupungilla on hankkeen vetovastuu. Raakaainetuotanto: kansalliset, osin kansainväliset yritykset ja tutkimuslaitokset ja oppilaitokset. Alkutuotanto. Jatkojalostaminen: Yritykset, tutkimuslaitokset, Itä- Suomen yliopisto, muut yliopistot, Joensuun INKA-ohjelma. Huomioidaan laajasti erilaiset yritykset, jotka voivat hyödyntää luonnonkuituja tuotteissaan. Huomioidaan elinkaariajattelu. Pilotin toteutuksen rahoitus: Juankosken kaupunki, EAKR-hankerahoitus. 21

22 4. Kankaanpää: Älykäs alue Osaaminen: (täydentyy) Pilottikohde: Ensisijaisesti älykäs alue-teemaan liittyvä toteutus ja siten rakenteilla olevan valokuituverkon hyödyntäminen. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen tukeutuu nopean valokuituverkon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä lisäisi suoraan alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Myös alueella jo toimivien yritysten liiketoimintaedellytysten paraneminen tähtäimessä, sparrataan yrityksiä nopeiden yhteyksien mahdollistamien uusimpien tietotekniikkasovelluksien hyödyntämiseen. Myös materiaalitehokkuus ja vesiliiketoiminta ovat mahdollisia, sillä alueella on tunnetusti potentiaalia hyvissä pohjavesivaroissa. Joitain toimia raaka-ainevirtojen tehostamiseksi seutukunnalla on jo tehty. Toteuttajatahot: Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy/Marko Rajamäki P-S Seutuverkko Oy Kankaanpään kaupunki/tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Kankaanpään kaupunki/kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/leader, toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto SATAEDU Kankaanpään edustaja Paikallisten pilottien rahoitus: PSKK Oy, Kankaanpään kaupunki, hankerahoitus, LEADER, yksityiset toimijat. 5. Kannus: Energiatehokkuus ja vihreät energiaratkaisut Osaaminen: Kannuksen erityisosaamisalueena ovat uudet ja kestävät energiaratkaisut. Bioraaka-aineiden (metsän, energiakasvien, maatalouden, märän biomassan ja öljykasvien biomassan) korjuun, kuljetuksen sekä jalostuksen tutkimuksen, kehityksen sekä koulutuksen osaamista löytyy Kannuksesta. Kannuksessa toimii sektoritutkimuslaitoksista Metlan yksikkö, joka on erikoistunut metsäenergiaan, biojalostukseen, suometsiin sekä metsäsuunnitteluun. Lisäksi Kannuksessa toimii Maa- ja elintarviketalouden tutkimusyksikkö MTT, joka on erikoistunut turkiseläinten hyvinvointitutkimukseen. Kannuksessa toimii myös Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän maaseutuopiston toimipiste, jossa on maa- ja metsätalouden perus- ja ammattitutkintoja sekä vahvaa t&k toimintaa. Kannus on vetää Biolaakso-konseptia, jossa kootaan niin bioalan kuin alueen t&k ja yritystoiminta saman brändin alle ja haetaan yhteisiä vahvuuksia verkostomaisen toimintamallin avulla. Verkostossa on vahvasti mukana Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria ammattikorkeakoulu. Kannus voi tarjota myös muille pilottialueille oman Kannuksen energiatehokkuus ja vihreät energiaratkaisut-mallin soveltamista. 22

23 Pilottikohde/kohteet: a) Pilottikohde voi olla Kannuksen energiatehokkuus ja vihreät energiaratkaisut mallin soveltaminen. Mm. kaupungin omien kiinteistöjen energiaratkaisut, Kannuksen kaukolämpö Oy:n bioenergiapohjainen tuotanto sekä Kannuksen ja lähialueen bioenergiaan liittyvä yritystoiminnan monimuotoisuus sekä tuotannon, teknisten ratkaisujen, logistiikan ja seurantajärjestelmät. b) Tutkimuksen ja kehityksen verkostomalli, jossa alueen yritystoiminta verkotetaan tiiviimmin mukaan tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden toimintaan ja toisaalta edistetään tutkimus- ja kehitystulosten soveltamista bioalan yritysten liiketoiminnassa. Toteuttajatahot: Kannuksen kaupungin Kannuksen kaukolämpö Oy ja Kannuksen vesiosuuskunta ovat mukana Kannuksen energiatehokkuuden parantamisessa. Kannuksen vetämässä Biolaakso-hankkeessa ovat mukana Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kaustisen seutukunta ja Kokkolan kaupunki. Mikäli teeman rakentaminen vahvistetaan, Kannuksen kaupunki tulee lähestymään em. tahoja ja kysymään kiinnostusta olla mukana myös seutukaupunkipilotin teeman toteuttamisessa. Pilotin toteutuksen rahoitus: Paikalliseen kehittämiseen on jonkin verran resursseja Kannuksen kaupungin nykyisten projektien kuten Biolaakso ja Ympäristötietoinen Kannus, kautta. Lisäksi, mikäli teeman toteuttaminen vaatii uutta hanketoimintaa, erillisrahoitus mm. rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisrahastosta. Tekeshankkeet vaativat pääsääntöisesti yritysvetoisen hankehakemuksen, joten niiden resurssien hakemiseen Kannuksen kaupungilla ei tässä vaiheessa ole mahdollisuuksia. 6. Kauhajoki: Älykäs ja vihreä alue sekä avoin kuituverkko-osaaminen Osaaminen: Avoimen kuituverkon osaamisen hyödyntäminen. Suupohjan seutuverkko Oy:n ja yhteistyökumppaneiden olemassa oleva osaaminen. Tuulivoimaosaaminen. (seudullinen energiateemaryhmä ja energiakoordinaattori). Energia- ja materiaalilogistinen osaaminen (Teknologiakeskus Logistia) Pilottikohde: 1) Älykkään ja vihreän teollisuus- ja/tai asuinalueen kehittäminen (Kauhajoen kaupunki), jossa huomioidaan digitaalisuus ja uudet tietotekniset ratkaisut, älykäs energiaympäristö, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja integrointi olemassa olevaan toimintaan, ohjausjärjestelmät, uusien liiketoimintamallien kokeilut sekä brändäys. 2) Avointen kuituverkkojen osaamisyksikön kehittäminen (SEK). Kehitystä vauhdittavien uusien teknologisten ratkaisujen ja toimintamallien etsiminen, seuraaminen sekä maakunnallisen ja kansallisen soveltamisen edistäminen. Toteuttajatahot: Yritykset, SEK, Kauhajoen kaupunki, muut kumppanit Paikallisten pilottien rahoitus: Kauhajoen kaupunki, SEK, EAKR-hankerahoitus, LEADER, yksityiset toimijat 23

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot