Liiton aluetoiminnan ja vanhempaintoiminnan laadun kehittäminen Opettajien tukeminen vanhempien kohtaamisessa Vanhempien kasvatustyön tukeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiton aluetoiminnan ja vanhempaintoiminnan laadun kehittäminen Opettajien tukeminen vanhempien kohtaamisessa Vanhempien kasvatustyön tukeminen"

Transkriptio

1 1 (10) JOHTOKUNTA SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien sekä päiväkoti- ja kouluyhteisöjen kasvatuskumppanuutta tukien näin lasten ja nuorten hyvinvointia. Liiton toiminnassa korostuu vanhempien vertaistuen merkitys. Liitto tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Liittoon kuuluu jo lähes 1400 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Liitolla on kolme päätoiminta-aluetta: vanhempaintoiminta, kodin ja koulun yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen. Toiminta vahvistaa koko väestötasoista hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan päätavoitteiden ja toiminnan osatavoitteiden saavuttamisella. Liiton päätavoitteet vuoden 2014 toiminnassa: Liiton aluetoiminnan ja vanhempaintoiminnan laadun kehittäminen Opettajien tukeminen vanhempien kohtaamisessa Vanhempien kasvatustyön tukeminen 1. Vanhempaintoiminta Liitto tukee vanhempainyhdistysten toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Vanhempainyhdistysten jäsenneuvonta, uusien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukeminen sekä muun muassa vanhempaintoimintaan liittyvien materiaalien toimittaminen ovat Liiton jokapäiväistä työtä. Liiton jäsenrekisteriä hyödynnetään ad hoc -kyselyiden tekemiseen. Liiton myöntämät kunniakirjat vanhempaintoimijoille ja vanhempaintoimintaa tukeneille henkilöille antavat tunnustusta koti- ja kouluväen onnistuneesta yhteistyöstä Liiton jäsenyhdistysten yhteystietojen päivittäminen TOIMINTO: Päivitetään jäsenyhdistysten yhteystietoja jäsenrekisterissä aktiivisesti. Kehitetään toimintatapoja yhteystietojen päivittämisestä muistuttamiseen. Otetaan yhteyttä suoraan myös kouluihin yhteystietojen päivittämiseksi. TAVOITE: Liitolla on ajantasaiset yhteystiedot jäsenyhdistyksistä. VASTUUTAHO: Toimisto ja alueyhdistykset. ARVIOINTI: Vuoden loppuun mennessä jäsenrekisteriin yhteystietonsa päivittäneiden määrä suhteessa alkuvuoteen Vakuutuspalvelut ja verkkosivutuki

2 2 (10) TOIMINTO: Tuodaan vanhempainyhdistyksille tiedoksi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tarjoamaa vakuutuspakettia ja Avoine Oy:n (ent. Optinet Oy) yhdistyksen verkkoviestintään suunnittelemaa Yhdistysavainverkkosivustopakettia. TAVOITE: Vanhempainyhdistyksille on tarjolla helppokäyttöiset ja räätälöidyt vakuutus- ja verkkosivutuotteet. ARVIOINTI: Vakuutuksista saatu palaute ja tuotteiden tilausmäärät Liiton jäsenetuviestintä TOIMINTO: Viestitetään potentiaalisille uusille jäsenyhdistyksille Liiton jäseneduista ja tuodaan samaa viestiä nykyisille jäsenille. Kerrotaan jäsenyhdistyksille Liiton koulutuspaketeista ja kerätään niistä palautetta vuoden aikana. TAVOITE: Liiton tarjoamat palvelut ovat jäsenyhdistysten tiedossa. Liiton asiantuntijuus tunnistetaan ja Liiton asiantuntemus syvenee valituissa palveluissa ja teemoissa. ARVIOINTI: Liiton jäseneduista ja koulutuspaketeista saatu palaute Virtaa ja virikkeitä -aluetilaisuudet TOIMINTO: Järjestetään Virtaa ja virikkeitä -aluetilaisuudet, yhteensä 6 kpl, alueellisesti kattavasti. Tehdään yhteistyötä alueyhdistysten ja kuntien opetustoimien kanssa tilaisuuksien järjestämisessä. Tuodaan esille yhtenä teemana, Kasvatuskumppanuuden kehittäminen yläkoulussa -hankkeen käynnistyessä, yläkoulujen vanhempaintoiminta ja sen yhteydessä yhteisöllisyyden vahvistaminen murrosikäisten lasten vanhempien keskuudessa. TAVOITE: Tuetaan vanhempaintoimijoita toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. AIKATAULU: Aluetilaisuuksista kolme järjestetään keväällä, kolme syksyllä. ARVIOINTI: Tilaisuuksiin osallistujien määrä ja tilaisuuksista saatu palaute OK-opintokeskusyhteistyö TOIMINTO: Tuodaan Liiton jäsenyhdistyksille tiedoksi OK-opintokeskuksen kurssitarjonta. Infotaan ja koulutetaan alueyhdistyksiä koulutustuen saamisesta OK-opintokeskukselta. TAVOITE: Liiton jäsenyhdistykset saavat alueellisesti lähellä olevaa koulutusta yhdistystoiminnan osaajiksi. ARVIOINTI: Jäsenyhdistysten osallistuminen OK-opintokeskuksen koulutuksiin Alueyhdistys Akatemia TOIMINTO: Jatketaan käynnistynyttä Alueyhdistys Akatemiaa, joka tukee alueyhdistystoimintaa ja antaa toimijoille mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan yhdistystoiminnassa, toiminnansuunnittelussa ja kehittämisessä. Koulutuksen aikana kehitetään oman alueyhdistyksen toimintaa. TAVOITE: Lisätään alueyhdistysten valmiuksia kehittää oman alueyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta sekä vahvistetaan alueyhdistyksissä osaamiseen siirtymistä ja jatkuvuutta.

3 3 (10) AIKATAULU: Alueyhdistys Akatemia I päättyy (alkanut vuonna 2013), Alueyhdistys Akatemia II käynnistyy ARVIOINTI: Alueyhdistys Akatemiaan osallistuneiden ja OK-opintokeskuksen palaute Aluetoiminta-avustus, toiminnan laatukriteerit ja auditointi TOIMINTO: Liitto myöntää johtokunnan hyväksymien laatukriteerien perusteella alueyhdistyksille toimintaavustusta määriteltyihin toimintoihin. Liiton auditointimalli tukee alueyhdistysten toiminnan kehittämistä. TAVOITE: Alueyhdistykset saavat toiminnallista ja sisällöllistä kehittämistukea. AIKATAULU: Aluetoiminta-avustusta myönnetään ensimmäisen kerran maaliskuun loppuun mennessä. ARVIOINTI: Aluetoiminta-avustuksen hakumäärät ja saadut tuotokset sekä alueyhdistysten palaute Alueyhdistysten kesäpäivät TOIMINTO: Järjestetään lukuvuoden päättymisen jälkeen kesäkuussa Alueyhdistysten kesäpäivät. Päivillä syvennytään alueyhdistysten kehittämiseen, hyvien käytänteiden vaihtamiseen sekä ajankohtaisiin koulu- ja kasvatusteemoihin. TAVOITE: Lisätään alueyhdistysten vuorovaikutusta ja toisiltaan oppimista. AIKATAULU: Tilaisuuden ohjelmallinen markkinointi käynnistetään huhtikuussa, Alueyhdistysten kesäpäivät ARVIOINTI: Tapahtumasta saatu palaute Päiväkotien vanhempainyhdistysten tukeminen TOIMINTO: Tuetaan Liiton jäsenenä olevia päiväkotien vanhempainyhdistyksiä. Innostetaan ja autetaan vanhempia ja henkilöstöä perustamaan uusia vanhempainyhdistyksiä. Tuetaan alueyhdistyksiä laajentamaan toimintaansa kattamaan päiväkotien vanhempainyhdistykset. TAVOITE: Päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat tunnistavat vanhempainyhdistystoiminnan merkityksen. ARVIOINTI: Uusien jäseneksi liittyneiden vanhempainyhdistysten määrä ja kohtaamisissa saatu palaute Kasvatuskumppanuuden kehittäminen yläkoulussa TOIMINTO: Käynnistetään yhdessä Förbundet Hem & Skola i Finlandin kanssa hanke, jolla luodaan uusia toimintamalleja yläkoulujen vanhempaintoiminnan ja aikuisten keskinäisen tuttuuden lisäämiseksi. TAVOITE: Hankkeen piloteissa löydetään hyviä käytäntöjä, joita pystytään valtakunnallistamaan tehokkaasti. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2014 alusta alkaen RAY:n projektiavustuksen varmistuessa. VASTUUTAHO: Förbundet Hem & Skola i Finland yhdessä toimiston kanssa. ARVIOINTI: Hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen VALOSA-hanke, Vanhemmat lasten osallisuuden edistäjinä TOIMINTO: Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä : Vanhempainyhdistykset koti-, koulu- ja kunta-osallisuuden tukijoina -hankkeen toimeenpano projektisuunnitelman mukaisesti.

4 4 (10) TAVOITE: Hankkeen tavoitteena on erityisesti lisätä vanhempien ymmärrystä ja tietoisuutta kodin antamien mallien ja asenteiden merkityksestä lasten osallisuutta kohtaan (kotiosallisuus) sekä tukea perusopetuksen alaluokkien oppilaskuntatoiminnan käynnistämistä, kehittämistä ja elinvoimaisuutta yhteistyössä koulun henkilökunnan ja nuorisotoimen kanssa (kouluosallisuus) sekä edistää lasten kuntaosallisuusrakenteiden kehittämistä ja toimintaa paikallisesti (kuntaosallisuus; Lasten ja nuorten kaupunkikokous, muu lasten parlamenttitoimintaa vastaava toiminta). VASTUUTAHO: Oulun toimisto. ARVIOINTI: Hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen VARSI-toiminta - Liiton monikulttuurisuusosaaminen TOIMINTO: VARSI on ollut Liiton kolmivuotinen projekti ( ), joka päättyy alkuvuodesta. Projektin tavoitteena on ollut edistää eri etnisten ja kulttuuritaustan omaavien vanhempien (kantaväestö mukaan lukien) keskinäistä sekä koulun ja vanhempien välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Projekti on kehittänyt keinoja vanhempainyhdistysten, koulujen ja eritaustaisten vanhempien yhteistoiminnalle. Tavoitteena on ollut, että rinnakkaiselo kehittyy vähitellen yhteiseloksi ja yhteisen vastuun ottamiseksi. TAVOITE: Kehittää Liiton monikulttuurista osaamista sekä siirtää projektista saadut kokemukset ja tieto Liiton jatkuvaksi toiminnaksi ja tukea vanhempainyhdistyksiä ja alueyhdistyksiä sekä päiväkoteja ja kouluja kehitettyjen toimintamallien käyttöönotossa. AIKATAULU: Projektin tulosten ja osaamisen juurruttaminen ja edelleen kehittäminen jatkuvat kohdennettuna toiminta-avustuksena. ARVIOINTI: Toiminnan juurtuminen osaksi vanhempainyhdistysten ja alueyhdistysten sekä päiväkotien ja koulujen toimintaa. 2. Kodin ja Koulun yhteistyö Liitto tukee sekä opettajia ja vanhempia kodin ja koulun yhteistyön rakentamisessa. Erityisenä painopisteenä on tukea rehtoreita ja opettajaksi opiskelevien ja opettajien mahdollisuutta ja valmiuksia kodin ja koulun yhteistyöhön, kasvatuskumppanuuteen. Liitto luo aktiiviset yhteistyösuhteet yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Liitto painottaa kasvatuskumppanuuden vahvistamista kodin ja koulun yhteistyössä. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien ja kasvatusammattilaisten näkemykset ja kokemukset. Keskeisiä periaatteita ovat luottamus, kunnioitus, kuuleminen ja tasavertaisuus Opeklubi TOIMINTO: Markkinoidaan ja kehitetään Opeklubia, joka toimii Liiton tiedotusväylänä opettajaksi opiskeleville, opettajille sekä opetustoimen virkamiehille kodin ja koulun yhteistyöstä. Tiedotetaan vanhempainyhdistyksille Opeklubista mahdollisuutena tukena oman koulun opettajia sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittymistä. Opeklubin toiminta-alustana on Sivusto pyrkii rohkaisemaan opettajia erityisesti vanhempainiltojen uudistamiseen toiminnallisiksi ja vuorovaikutuksellisemmiksi. Kerran lukukaudessa lähetetään Opeklubiin liittyneille Opeklubi-kirje. TAVOITE: Opettajat ja kunnat saavat tiedollista ja menetelmällistä tukea kodin ja koulun yhteistyöhön. ARVIOINTI: Opeklubiin liittyneiden toimijoiden määrä ja palaute vuoden lopussa.

5 5 (10) 2.2. Kodin ja Koulun Päivä TOIMINTO: Järjestetään Kodin ja Koulun Päivä yhdessä Opetushallituksen, Suomen Rehtorit ry:n, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Förbundet Hem & Skola i Finlandin, Finlands Svenska Lärarförbundet FSL:n ja Opetusja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry:n kanssa. TAVOITE: Päivään osallistuu 1000 peruskoulua ympäri Suomen. Päivän tunnettuus kasvaa ja koulut saavat päivästä tukea kodin ja koulun yhteistyöhön. ARVIOINTI: Kodin ja Koulun Päivän osallistuneiden koulujen ja jäsenyhdistysten lukumäärä, saatu palaute ja päivän saama näkyvyys julkisuudessa Koulurauha-ohjelma TOIMINTO: Osallistutaan Koulurauha-ohjelmaan yhdessä Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Folkhälsanin ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n kanssa. TAVOITE: Vanhempainyhdistykset ovat aktiivisesti rakentamassa Koulurauha-ohjelmasta valtakunnallista. AIKATAULU: Koulurauha julistetaan Tampereella elokuun lopulla. ARVIOINTI: Koulurauha-ohjelman toiminnallinen laajuus koulukohtaisesti Kiitoksen kulttuurin vahvistaminen TOIMINTO: Markkinoidaan ja kehitetään yhteistyössä Positiivarit Oy:n kanssa. Kannustetaan vanhempainyhdistyksiä kiittämään oman koulun rehtoria ja päiväkodin johtajaa näkyvästi ja iloisesti. TAVOITE: Saadaan vanhemmat antamaan myönteistä palautetta ammattikasvattajille. Saadaan opettajat tunnistamaan vanhemmat myönteisenä voimavarana. Tuetaan rehtorin ja päiväkodin johtajan merkitystä koulun/päiväkodin johtajana. ARVIOINTI: Sivuston käyttöaste Arjen Kasvatusteko -palkinto TOIMINTO: Jaetaan 3. kerran Arjen Kasvatusteko -palkinto. Palkinto annetaan aikuiselle arkisesta ja oivaltavasta teosta, joka edistää onnellista ja turvallista lapsuutta. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. TAVOITE: Lisätään tietoisuutta jokaisen aikuisen kasvatusvastuusta, joka voi näyttäytyä myös pienin arjen teoin. AIKATAULU: Palkinto luovutetaan Liiton liittokokouksessa ARVIOINTI: Palkituiksi ehdotettujen määrä ja palkinnon saama näkyvyys julkisuudessa Opetussuunnitelman valmistelu TOIMINTO: Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa säädetään, että Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että asetuksen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään

6 6 (10) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa edellytetään, että opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Liitto jalkauttaa aluetilaisuuksissaan ja viestinnässään opetussuunnitelmatyötä vanhemmille. TAVOITE: Vanhempainyhdistykset ovat aktiivisia ja tiedollisesti ravittuja erityisesti paikallisten opetussuunnitelmien valmistelussa. ARVIOINTI: Vanhempien aktiivisuus käydyssä keskustelussa. 3. Vanhemmuuden tukeminen Liitto tukee kouluikäisten lasten vanhempia vaativassa, mutta iloisessa, kasvatustehtävässä. Edistämme ajattelua, jossa jokainen aikuinen on kasvattaja sekä kasvatuskumppani ensisijaista vastuuta kantaville vanhemmille. Tavoitteemme on lisätä päiväkoti- ja kouluikäisten vanhempien keskinäistä tuttuutta ja luottamusta. Osallistumme myös Vuoden Isä -palkinnon valintaan yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tuomme Liiton ajankohtaisen viestin äitien- ja isänpäivään Paikalliset kasvatussopimukset TOIMINTO: Kannustetaan vanhempainyhdistyksiä solmimaan paikallisia kasvatussopimuksia. Tehdään vanhempainyhdistyksille tätä koskeva malli, jonka yhteydessä kerrotaan onnistuneista käytänteistä eri vanhempainyhdistyksistä. Järjestetään osana Lasten seurassa -ohjelmaa kouluilla kasvatusiltoja, joista saadaan palautetta kasvatussopimisesta. TAVOITE: Vanhempien yhteinen, paikallinen kasvatustyö vahvistuu. ARVIOINTI: Vanhempainyhdistysten kokema tarve vanhempien yhteisille kasvatussopimuksille (kyselytutkimuksen vertailutieto) Äitien- ja isänpäivät TOIMINTO: Käynnistetään valmistelut Vuoden vanhempi -tunnustuksesta, joka ei ole kilpaileva vakiintuneiden isän- ja äitienpäivätunnustusten kanssa. Tunnustuksella pyritään tuomaan esille vanhemmuuden moninaisuutta. Tämän ohella osallistutaan Väestöliiton koordinoimaan Vuoden Isä -palkittavien valintaan. Liitolla on käytössä verkko-osoitteet ja TAVOITE: Liitto tunnistetaan osana äitien- ja isänpäivän viettoa ja Liitolla on ajankohtainen viesti kyseisinä päivinä. ARVIOINTI: Liiton saama näkyvyys äitien- ja isänpäivänä K16-energiajuomakampanjointi TOIMINTO: Tuetaan vanhempainyhdistyksiä paikallisten energiajuomien myyntikieltojen saamisessa. Pidetään yllä tähän liittyvää Facebook-ryhmää ja TAVOITE: Vanhempainyhdistykset aktivoituvat paikallisten myyntikieltojen vaatimisessa ja aihe pysyy julkisessa keskustelussa.

7 7 (10) ARVIOINTI: Vastuullisten kauppiaiden lukumäärä, aktiivisuus Facebook-sivulla ja aiheen esillä olo tiedotusvälineissä Isäverkosto TOIMINTO: Kartoitetaan Suomessa toimivia valtakunnallisia ja alueellisia isäverkostoja, joissa Liitto voi tuoda esille kouluikäisten lasten isien näkemyksiä sekä kannustaa isiä verkostoitumaan lasten parhaaksi. TAVOITE: Isien ja miesten rooli vahvistuu kasvattajina ja perheen hoivavastuun kantajina. ARVIOINTI: Toimivien ja vaikuttavien isäverkostojen löytäminen ja niiden kautta saatu synergia EHYT ry:n Päihdekasvatus osana kasvua -hankkeen osahanke TOIMINTO: Kehitetään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n kanssa yhtenäistä konseptia koulujen ehkäisevään päihdetyöhön liittyvälle vanhempaintoiminnalle. Painopiste on 5 7-luokkalaisissa lapsissa ja nuorissa sekä heidän vanhemmissaan. TAVOITE: Kouluille tarjotaan selkeä toimintamallien valikko, josta he voivat valita toimivimmat ehkäisevän päihdetyön mallit. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2014 alusta alkaen RAY:n avustuksen varmistuessa. VASTUUTAHO: Toimisto yhteistyössä MLL:n kanssa. ARVIOINTI: Hankkeen edistyminen asetetuissa tavoitteissa Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hanke TOIMINTO: Kehitetään yhteistyössä Väestöliiton kanssa perheystävällistä työkulttuuria ja tarjotaan vanhemmille tietoa ja vertaistukea perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä. TAVOITE: Suomalainen työelämä muuttuu perheystävällisemmäksi. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2014 alusta alkaen RAY:n avustuksen varmistuessa. ARVIOINTI: Hankkeen edistyminen asetetuissa tavoitteissa. 4. Viestintä Liitto on dynaaminen ja aloitteellinen keskustelija kodin ja koulun sekä vanhemmuuden kysymyksissä. Liitto huolehtii mediayhteyksistä aktiivisesti tarjoamalla tiedotusvälineille uutisaiheita, tiedottamalla ajankohtaisista teemoista ja ottamalla kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto vahvistaa ja kehittää erityisesti sähköistä viestintää. Verkkoviestinnän ja mediaseurannan toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Liiton viestinnälle antaa perustan viestintästrategia Koti ja Koulu -lehti TOIMINTO: Julkaistaan Koti ja Koulu -lehti, jossa on ajankohtaista tietoa kasvatuksesta, Liiton toiminnasta sekä kuulumisia vanhempain- ja alueyhdistyksistä. Postitetaan lehti jäsenyhdistyksille ja kaikkiin peruskouluihin. TAVOITE: Koti ja Koulu -lehti antaa ajantasaista ja mielenkiintoista tietoa vanhemmille ja kouluille. Lehdessä näkyy Liiton vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

8 8 (10) AIKATAULU: Lehti ilmestyy elokuussa. ARVIOINTI: Lehdestä saatu lukijapalaute Jäsenkirje TOIMINTO: Julkaistaan vanhempainyhdistyksille suunnattua sähköistä Jäsenkirjettä. Jäsenkirje on vapaasti tilattavissa Liiton verkkosivuilta. Jäsenkirjeen tilaamisesta muistutetaan Koti ja Koulu -lehdessä sekä jäsenrekisterin kautta. Kerran kevätkauden aikana lähetetään jäsenistölle lisäksi paperinen jäsenkirje. TAVOITE: Jäsenkirje antaa jäsenistölle hyödyllistä tietoa ja sitä tilataan aktiivisesti. AIKATAULU: Jäsenkirje ilmestyy kuukausittain pois lukien heinäkuu. Tarvittaessa Jäsenkirje lähetetään tilannekohtaisesti. ARVIOINTI: Jäsenkirjeen tilaajakunnan laajennus suhteessa jäsenrekisterin päivittämiseen TOIMINTO: Jatketaan Liiton verkkosivujen kehittämistä. TAVOITE: Liiton sivut palvelevat hyvin vanhempainyhdistysten käytännön tarpeita. ARVIOINTI: Verkkosivun kävijämäärän kehitys Educa-messut ja Pohjois-Suomen Opettajapäivät TOIMINTO: Osallistutaan opetus- ja kasvatusalan ammattimessuille Etelä- ja Pohjois-Suomessa. TAVOITE: Lisätään Liiton tunnettuutta ja opettajien tietämystä Liiton antamasta tuesta kodin ja koulun yhteistyöhön. AIKATAULU: Educa-messut , Pohjois-Suomen Opettajapäivät ARVIOINTI: Kävijämäärä Liiton osastolla ja saatu palaute messukävijöiltä. 5. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö Liitto vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liittoa ja sen jäsenyhdistyksiä kuullaan ajankohtaisista kouluasioista ja vanhemmuuden kysymyksistä. Arjen tuntemustamme arvostetaan ja halutaan kuulla. Keskitymme erityisesti perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon valmisteluun, paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoon, varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen, perheystävällisen työelämän luomiseen, päihteettömän Suomen edistämiseen sekä lastensuojelulain mukaisten kuntien hyvinvointisuunnitelmien valmisteluun Sidosryhmäyhteistyö TOIMINTO: Liitto jatkaa yhteistyötä vakiintuneiden kumppaneiden kanssa ja laajentaa yhteistyötä erityisesti elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen suuntaan. Liitto pyrkii vahvistamaan suhteita pohjoismaisiin sisarjärjestöihinsä. Liiton keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat niin sanotut koulukonsernijärjestöt, joiden välistä vuorovaikutusta pyritään tiivistämään. Liitto tekee yhteistyötä Kuntaliiton, Kuluttajaviraston sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa. Liitto on seuraavien yhteisöjen jäsen: Kerhokeskus kou-

9 9 (10) lutyön tuki ry:n, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Liikenneturva, Mediakasvatusseura ry, OK-opintokeskus (Opintotoiminnan Keskusliitto ry), Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Leirikouluyhdistys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Väestöliitto ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Raha-automaattiyhdistys ja European Parents Association. Liitto osallistuu Liikenneturvaviikkoon ja Mediataitoviikkoon. Kartoitetaan järjestöyhteistyötä Suomen Lions-liitto ry:n kanssa. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia sisäilmakysymyksissä Hengitysliiton ry:n kanssa. TAVOITE: Laadukas ja ajankäytöllisesti tuottava yhteistyö. ARVIOINTI: Saadut tulokset yhteistyöstä Kumppanuussopimukset TOIMINTO: Liitto jatkaa yhteistyötä Oy Alko Ab:n Lasten seurassa -ohjelman, Cloetta Suomi Oy:n, Pilkkoset Oy:n, Positiivarit Oy:n ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa sekä solmii uusia kumppanuussopimuksia tapauskohtaisesti. TAVOITE: Kumppanuussopimukset edistävät hyvää yhteistyötä ja Liiton ydintavoitteita. ARVIOINTI: Kumppanuusosapuolten yhteinen arvio tavoitteiden toteutumisesta Hallitusohjelmavaikuttaminen TOIMINTO: Valmistellaan Liiton hallitusohjelmatavoitteet liittokokouksen hyväksyttäviksi kaudelle Tuodaan Liiton näkemyksiä eduskuntapuolueiden tietoon puolueiden vaaliohjelmien valmisteluun. TAVOITE: Liiton hallitusohjelmatavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa ja vaikuttavat käytännössä. ARVIOINTI: Liiton hallitusohjelmatavoitteiden, puolueiden vaaliohjelmien ja hallitusohjelman välinen suhde. 6. Talous ja hallinto Liiton talous ja hallinto hoidetaan tarkasti pitäen huolta Liiton vakavaraisuudesta ja hyvästä maksuvalmiudesta. Liitto näyttää esimerkkiä olemalla perheystävällinen työpaikka. Perheystävällisyys on Liiton henkilöstöjohtamisen kulmakivi. Liiton toimistolla vietetään vuosittain Lasten Päivää Henkilöstö TOIMINTO: Liitolla on kahdeksan vakituista työntekijää, joista kaksi aloittaa vuoden 2014 alussa. Lisäksi Liitolla on kaksi työntekijää kohdennetulla toiminta-avustuksella sekä kaksi projektityöntekijää, jotka toimivat Oulussa, Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä: Vanhempainyhdistykset koti-, koulu- ja kunta-osallisuuden tukijoina -hankkeessa. Liiton työntekijöille mahdollistetaan laadukas ja tarpeen mukainen henkilöstökoulutus. TAVOITE: Liitolla on osaava, ahkera, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Liitto on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja. VASTUUTAHO: Toiminnanjohtaja ja johtokunta. ARVIOINTI: Liiton toimintasuunnitelman toimeenpano, työhyvinvointi- ja työinnostusmittaukset.

10 10 (10) 6.2. Johtokunta ja Liittokokous TOIMINTO: Johtokunta toimii sitoutuneesti ja hyödyntää työskentelyssään joustavia etäkokousmahdollisuuksia Liiton johtosäännön mukaisesti. Johtokunnan kokoukset sisältävät tapauskohtaisesta koulutuksellisen osuuden. Liittokokous kokoaa jäsenyhdistykset kohtaamaan vanhempaintoimijoita ympäri Suomen ja linjaamaan Liiton toiminnasta. TAVOITE: Liiton päätöksenteko on ripeää ja tehokasta. Liittokokous kokoaa laajasti jäsenyhdistyksiä linjaamaan Liiton toiminnasta. AIKATAULU: Liiton liittokokous pidetään marraskuussa YK:n lapsen oikeuksien päivän lähistölle, lauantaina ARVIOINTI: Johtokunnan työskentelyn sujuvuus, Liittokokoukseen osallistuneiden määrä Kokeileva järjestöyhteistyö TOIMINTO: Liitto tekee yhteistyötä muun muassa Naisasialiitto Unioni ry:n Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hankkeessa sekä tapauskohtaisesti muissa hankkeissa. Liitto edistää lasten oikeusturvakeskuksen perustamista järjestöpohjaisena Suomeen. Lasten oikeusturvakeskus olisi yli järjestökentän toimiva tietokeskus, joka avustaisi lapsia, nuoria ja heidän perheitään silloin, kun tarvitaan apua hallinnon kanssa asioinnissa. Tavoitteena olisi oikeusturvan ja lapsen edun toteutuminen sekä lain mukaisten palvelujen saaminen. Keskus voisi toimia lasten oikeusturvan toteutumisen asiantuntijatahona, koska sille kertyisi hiljalleen runsas käytännön tietopankki oikeusturvan toteutumisen tilasta Suomessa. Liitto kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Yhteisvastuu-keräyksen kanssa. TAVOITE: Laadukas ja ajankäytöllisesti tuottava yhteistyö. ARVIOINTI: Hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen Rahoitus ja talous TOIMINTO: Pyritään lisäämään toiminnan voimakkaan kasvun ja kysynnän suhteessa yleisavustuksen määrää Raha-automaattiyhdistyksestä. Luodaan uusia yhteistyösuhteita säätiöihin Liiton rahoitusperustan laajentamiseksi. TAVOITE: Pidetään Liiton talous tasapainossa ja vastataan toiminnan kysynnän kasvuun. ARVIOINTI: Saadun lisärahoituksen määrä sekä Liiton vakavaraisuus ja maksuvalmius vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella.

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot