1 (10) (LIITTOKOKOUS ) SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) 15.9.2012 (LIITTOKOKOUS 24.11.2012) SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013"

Transkriptio

1 1 (10) (LIITTOKOKOUS ) SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien sekä päiväkoti- ja kouluyhteisöjen kasvatuskumppanuutta tukien näin lasten ja nuorten hyvinvointia. Liiton toiminnassa korostuu vanhempien vertaistuen merkitys. Liitto tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Liittoon kuuluu jo lähes 1400 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Liitolla on kolme päätoiminta-aluetta: vanhempaintoiminta, kodin ja koulun yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen. Toiminta vahvistaa koko väestötasoista hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan päätavoitteiden ja toiminnan osatavoitteiden saavuttamisella. Liiton päätavoitteet vuoden 2013 toiminnassa: Liiton aluetoiminnan ja vanhempaintoiminnan laadun kehittäminen Opettajien tukeminen vanhempainiltojen uudistamisessa Liiton vaikuttamistyön jalkauttaminen 1. Vanhempaintoiminta Liitto tukee vanhempainyhdistysten toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Vanhempainyhdistysten jäsenneuvonta, uusien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukeminen sekä muun muassa vanhempaintoimintaan liittyvien materiaalien toimittaminen ovat Liiton jokapäiväistä työtä. Liiton jäsenrekisteriä hyödynnetään ad hoc -kyselyiden tekemiseen. Liiton myöntämät kunniakirjat vanhempaintoimijoille ja vanhempaintoimintaa tukeneille henkilöille antavat tunnustusta koti- ja kouluväen onnistuneesta yhteistyöstä Liiton jäsenrekisterin kehittäminen TOIMINTO: Uudistetaan Liiton jäsenrekisteriä kattamaan koko toimiston käyttövalmius sekä mahdollistetaan jäsenrekisteri palvelemaan paremmin Liiton kehittämistyötä. TAVOITE: Liitolla on ajantasaiset tiedot jäsenyhdistyksistä. AIKATAULU: Jäsenrekisterin uudet toiminnot käytössä maaliskuun loppuun mennessä. ARVIOINTI: Jäsenrekisterin tekninen toimivuus ja arkikäytössä saatu palaute Liiton materiaalien jalkauttaminen TOIMINTO: Vuonna 2012 Liitto on tuottanut vanhempainyhdistyksen perustamispaketin, luokkatoiminnan oppaan, vanhempainyhdistyksen käsikirjan ja esitteen monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta. Tehdään

2 2 (10) pääsääntöisesti verkkomateriaaleina olevat aineistot tunnetuiksi vanhempaintoimijoille ja opettajille sekä kerätään niistä palautetta. TAVOITE: Liiton materiaalit tunnetaan hyvin ja niistä saadaan palautetta jatkokehittämiseen. AIKATAULU: Kerätään aineistoista palaute kevään aikana. ARVIOINTI: Materiaaleista saatu palaute ja niiden jatkokehittäminen Vakuutuspalvelut ja verkkosivutuki TOIMINTO: Tuodaan vanhempainyhdistyksille tiedoksi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tarjoamaa vakuutuspakettia ja Optinet Oy:n yhdistyksen verkkoviestintään suunnittelemaa Yhdistysavain-verkkosivustopakettia. TAVOITE: Vanhempainyhdistyksille on tarjolla helppokäyttöiset ja räätälöidyt vakuutus- ja verkkosivutuotteet. ARVIOINTI: Vakuutuksista saatu palaute ja tuotteiden tilausmäärät Liiton koulutuspaketit TOIMINTO: Valmistellaan Liiton räätälöidyt koulutuspaketit, joita voidaan tarjota vanhempainyhdistysten, koulujen ja kuntien käyttöön. Kouluttajina toimivat lähtökohtaisesti Liiton henkilöstö ja alueyhdistykset. TAVOITE: Liiton asiantuntijuus tunnistetaan ja Liiton asiantuntemus syvenee valituissa teemoissa. AIKATAULU: Koulutuskokonaisuudet ovat valmiina elokuun loppuun mennessä. ARVIOINTI: Liiton koulutuksista ja vanhempainilloista saatu palaute Virtaa ja virikkeitä -aluetilaisuudet TOIMINTO: Järjestetään Virtaa ja virikkeitä -aluetilaisuudet, yhteensä 6 kpl alueellisesti kattavasti. Pyritään tekemään yhteistyötä kuntien opetustoimien kanssa tilaisuuksien järjestämisessä. Tilaisuuksissa vahvistetaan myös Liiton alueyhdistysten toimijuutta. TAVOITE: Tuetaan vanhempaintoimijoita toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. AIKATAULU: Aluetilaisuuksista kolme järjestetään keväällä, kolme syksyllä. ARVIOINTI: Tilaisuuksiin osallistujien määrä ja tilaisuuksista saatu palaute Ok-opintokeskusyhteistyö TOIMINTO: Tuodaan Liiton jäsenyhdistyksille tiedoksi OK-opintokeskuksen kurssitarjontaa. OKopintokeskuksen tuottamat koulutukset on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. TAVOITE: Liiton jäsenyhdistykset saavat alueellisesti lähellä olevaa kouluttautumista yhdistystoiminnan osaajiksi. ARVIOINTI: Jäsenyhdistysten osallistuminen OK-opintokeskuksen koulutuksiin Alueyhdistys Akatemia

3 3 (10) TOIMINTO: Käynnistetään Alueyhdistys Akatemia, johon kutsutaan Liiton alueyhdistysten puheenjohtajat. Alueyhdistys Akatemia kestää 18 kuukautta. TAVOITE: Alueyhdistys Akatemialla lisätään Liiton alueyhdistysten puheenjohtajien valmiuksia kehittää oman alueyhdistyksen toimintaa ja vaikuttavuutta. Akatemian toiminta painottuu verkkotyöskentelyyn, mutta sisältää lisäksi kontaktiopetusta. AIKATAULU: Alueyhdistys Akatemian ensimmäinen kokoontuminen on kevään aikana. ARVIOINTI: Alueyhdistys Akatemiaan osallistuneiden palaute Aluetoiminnan laatukriteerit ja auditointi TOIMINTO: Valmistellaan alueyhdistystoiminnan laatukriteerit, joilla vahvistetaan hyvien käytänteiden levittymistä ja toiminnan yhtenäisyyttä. Samalla kehitetään Liiton auditointimalli alueyhdistysten toiminnan kehittämiseksi. TAVOITE: Alueyhdistystoiminnan laatu paranee ja alueyhdistysten vuorovaikutus vanhempainyhdistysten suuntaan tiivistyy. AIKATAULU: Vuosi ARVIOINTI: Alueyhdistyksiltä saatu palaute vuoden lopulla Kasvatuskumppanuuden kehittäminen yläkoulussa TOIMINTO: Käynnistetään yhdessä Förbundet Hem & Skola i Finlandin kanssa hanke, jolla luodaan uusia toimintamalleja yläkoulujen vanhempaintoiminnan ja aikuisten keskinäisen tuttuuden lisäämiseksi. TAVOITE: Hankkeen piloteissa löydetään hyviä käytäntöjä, joita pystytään valtakunnallistamaan tehokkaasti. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2013 alusta alkaen RAY:n projektiavustuksen varmistuessa. VASTUUTAHO: Toimisto yhdessä Förbundet Hem & Skola i Finlandin kanssa. ARVIOINTI: Hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Vanhemmat lasten osallisuuden tukijoina TOIMINTO: Käynnistetään Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä: Vanhempainyhdistykset koti-, koulu- ja kunta-osallisuuden tukijoina -hankkeen kartoitusvaiheen jälkeen varsinainen toimeenpanovaihe. TAVOITE: Hankkeen tavoitteena on erityisesti lisätä vanhempien ymmärrystä ja tietoisuutta kodin antamien mallien ja asenteiden merkityksestä lasten osallisuutta kohtaan (kotiosallisuus) sekä tukea perusopetuksen alaluokkien oppilaskuntatoiminnan käynnistämistä, kehittämistä ja elinvoimaisuutta. AIKATAULU: Hankkeen toimeenpanovaihe käynnistyy RAY:n projektiavustuksen varmistuessa. ARVIOINTI: Hankkeen tavoitteissa edistyminen (hankkeella tarkemmat arviointikirjaukset) VARSI-toiminta TOIMINTO: VARSI on ollut Liiton kolmivuotinen projekti ( ), joka päättyy alkuvuodesta. Projektin tavoitteena on ollut edistää eri etnisten ja kulttuuritaustan omaavien vanhempien (kantaväestö mukaan lukien) keskinäistä sekä koulun ja vanhempien välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Projekti on kehittänyt keinoja vanhempainyhdistysten, koulujen ja eritaustaisten vanhempien yhteistoiminnalle. Tavoit-

4 4 (10) teena on ollut, että rinnakkaiselo kehittyy vähitellen yhteiseloksi ja yhteisen vastuun ottamiseksi. Projekti on onnistunut luomaan kolmessa pilottikoulussa toimintamalleja, joilla on selvästi kysyntää kaikkialla Suomessa mukaan lukien varhaiskasvatus (päiväkodit). TAVOITE: Siirtää projektista saadut kokemukset ja tieto Liiton jatkuvaksi toiminnaksi ja tukea vanhempainyhdistyksiä ja Liiton alueyhdistyksiä kehitettyjen toimintamallien käyttöönotossa. AIKATAULU: Työ jatkuu projektiavustuksena alkuvuoden, jonka jälkeen työtä pyritään jatkamaan RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella. ARVIOINTI: Toiminnan juurtuminen osaksi vanhempainyhdistysten ja erityisesti alueyhdistysten toimintaa. 2. Kodin ja Koulun yhteistyö Liitto tukee sekä koti- että kouluväkeä kodin ja koulun yhteistyön rakentamisessa. Uutena painopisteenä on tukea opettajaksi opiskelevien ja opettajien mahdollisuutta ja valmiuksia kodin ja koulun yhteistyöhön, kasvatuskumppanuuteen. Liitto luo aktiiviset yhteistyösuhteet yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Liitto painottaa kasvatuskumppanuuden vahvistamista kodin ja koulun yhteistyössä. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien ja kasvatusammattilaisten näkemykset ja kokemukset. Keskeisiä periaatteita ovat luottamus, kunnioitus, kuuleminen, tasavertaisuus ja myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen Opeklubi TOIMINTO: Markkinoidaan ja kehitetään Opeklubia, joka toimii Liiton tiedotusväylänä opettajaksi opiskeleville, opettajille sekä opetustoimen virkamiehille kodin ja koulun yhteistyöstä. Opeklubin toiminta-alustana on Sivusto pyrkii rohkaisemaan opettajia erityisesti vanhempainiltojen uudistamiseen toiminnallisiksi ja vuorovaikutuksellisemmiksi. TAVOITE: Opettajat ja kunnat saavat tiedollista ja menetelmällistä tukea kodin ja koulun yhteistyöhön. ARVIOINTI: Opeklubiin liittyneiden toimijoiden määrä ja palaute vuoden lopussa Kodin ja Koulun Päivä TOIMINTO: Järjestetään Kodin ja Koulun Päivä yhdessä Opetushallituksen, Suomen Rehtorit ry:n, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Förbundet Hem & Skola i Finlandin ja Finlands Svenska Lärarförbundet FSL:n kanssa. TAVOITE: Päivään osallistuu 1000 peruskoulua ympäri Suomen. Päivän tunnettuus kasvaa ja koulut saavat päivästä tukea kodin ja koulun yhteistyöhön. AIKATAULU: Kodin ja Koulun Päivä on perjantai VASTUUTAHO: Toimisto yhteistyötahojen kanssa. ARVIOINTI: Kodin ja Koulun Päivän osallistuneiden koulujen lukumäärä, saatu palaute ja päivän saama näkyvyys Koulurauha-ohjelma TOIMINTO: Osallistutaan Koulurauha-ohjelmaan yhdessä Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Folkhälsanin ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n kanssa. TAVOITE: Vanhempainyhdistykset ovat aktiivisesti rakentamassa Koulurauha-ohjelmasta valtakunnallista. AIKATAULU: Koulurauha julistetaan Porissa lukuvuoden alkaessa. VASTUUTAHO: Toimisto yhteistyökumppaneiden kanssa.

5 5 (10) ARVIOINTI: Koulurauha-ohjelman toiminnallinen laajuus koulukohtaisesti TOIMINTO: Markkinoidaan ja kehitetään yhteistyössä Positiivarit Oy:n kanssa. TAVOITE: Saadaan vanhemmat antamaan myönteistä palautetta opettajille. Ja opettajat tunnistamaan vanhemmat myönteisenä voimavarana. VASTUUTAHO: Toimisto yhteistyössä Positiivarit Oy:n kanssa. ARVIOINTI: Sivuston käyttöaste Liiton gradupalkinto TOIMINTO: Jaetaan 5. kertaa Liiton gradupalkinto. Palkinto myönnetään laadukkaasta yliopistotutkielmasta, joka avaa uusia näkökulmia ja antaa tarpeellista tietoa kodin ja koulun yhteistyön sekä kasvatuskumppanuuden teemoista. TAVOITE: Palkinto tukee Liiton kehittämistyötä. AIKATAULU: Palkinto luovutetaan liittokokouksen yhteydessä. VASTUUTAHO: Toimisto, palkintoraati. ARVIOINTI: Saatujen palkintoehdotusten määrä ja vastaavuus tavoiteltuun sisältöön Opetussuunnitelman valmistelu TOIMINTO: Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa säädetään, että Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että asetuksen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa edellytetään, että opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Liitto jalkauttaa aluetilaisuuksissaan ja viestinnässään opetussuunnitelmatyötä vanhemmille. TAVOITE: Vanhempainyhdistykset ovat aktiivisia ja tiedollisesti ravittuja erityisesti paikallisten opetussuunnitelmien valmistelussa. ARVIOINTI: Vanhempien aktiivisuus käydyssä keskustelussa. 3. Vanhemmuuden tukeminen Liitto tukee kouluikäisten lasten vanhempia vaativassa, mutta iloisessa, kasvatustehtävässä. Edistämme ajattelua, jossa jokainen aikuinen on kasvattaja sekä kasvatuskumppani ensisijaista vastuuta kantaville vanhemmille. Tavoitteemme on lisätä päiväkoti- ja kouluikäisten vanhempien keskinäistä tuttuutta. Osallistumme myös Vuoden Isä -palkinnon valintaan yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tuomme Liiton ajankohtaisen viestin äitien- ja isänpäivään Vanhempien Barometri 2013 TOIMINTO: Tehdään 4. Vanhempien Barometri. Tutkimuksessa keskitytään vanhempien kokemuksiin ja mielipiteisiin vanhemmuudesta, kouluhyvinvoinnista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä.

6 6 (10) TAVOITE: Tutkimus antaa ajankohtaista ja tarpeellista tietoa vanhemmuudesta ja peruskoulusta. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. AIKATAULU: Tutkimus julkistetaan viikolla 32 lukuvuoden alkaessa. ARVIOINTI: Tutkimuksen saama huomio julkisuudessa Äitien- ja isänpäivät TOIMINTO: Tuodaan äitien- ja isänpäivänä esille Liiton ajankohtainen viesti. Osallistutaan Väestöliiton koordinoimaan Vuoden Isä -palkittavien valintaan. Liitolla on käytössä verkko-osoitteet ja Isänpäivän osalta pyritään tiivistämään yhteistyötä Liikenneturvan kanssa. TAVOITE: Liitto tunnistetaan osana äitien- ja isänpäivän viettoa ja Liitolla on ajankohtainen viesti kyseisinä päivinä. ARVIOINTI: Liiton saama näkyvyys äitien- ja isänpäivänä K16-energiajuomakampanja TOIMINTO: Liitto laittoi liikkeelle kansalaisaloitteen, jolla halutaan kieltää energiajuomat alle 16- vuotiailta. Lakialoitteen saamiseksi eduskunnan käsittelyyn tarvitaan kannatusilmoitusta. Keräys jatkuu maaliskuun alkuun asti. TAVOITE: Vanhempainyhdistykset aktivoituvat kannatusilmoitusten keräämisessä ja aihe nousee vahvasti julkiseen keskusteluun. ARVIOINTI: Kannatusilmoitusten määrä, aiheen saama näkyvyys ja vanhempainyhdistysten aktiivisuus Miesverkosto TOIMINTO: Perustetaan Liitolla miesverkosto, jonka toimintaa suunnitellaan vapaaehtoisvoimin. Verkosto kokoontuu erityisesti liittokokousten yhteydessä. TAVOITE: Isien ja miesten rooli vahvistuu vanhempaintoiminnassa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. AIKATAULU: Haetaan verkostoitumisesta kiinnostuneita isiä maaliskuun loppuun mennessä. VASTUUTAHO: Toimisto, vapaaehtoiset miesaktiivit. ARVIOINTI: Toimintaan mukaan lähteneiden määrä vuoden loppuun mennessä Perhepajat TOIMINTO: Käynnistetään Perhepaja-hanke, joka pyrkii lisäämään vanhempien ja lasten yhteistä ajankäyttöä ja harrastamista kouluympäristössä. TAVOITE: Lisätä vanhempien keskinäistä tuttuutta sekä tarjota mahdollisuutta yhdessä tekemiseen lasten kanssa. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2013 alusta alkaen RAY:n avustuksen varmistuessa. ARVIOINTI: Hankkeen käynnistyminen Järjestöt kasvatusyhteisöjen tukena ehkäisevässä päihdetyössä hankkeen osahanke

7 7 (10) TOIMINTO: Kehitetään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n kanssa yhtenäistä konseptia koulujen ehkäisevään päihdetyöhön liittyvälle vanhempaintoiminnalle. Painopiste on 5 7-luokkalaisissa lapsissa ja nuorissa sekä heidän vanhemmissaan. TAVOITE: Kouluille tarjotaan selkeä toimintamallien valikko, josta he voivat valita toimivimmat ehkäisevän päihdetyön mallit. AIKATAULU: Hanke käynnistyy vuoden 2013 alusta alkaen RAY:n avustuksen varmistuessa. VASTUUTAHO: Toimisto yhteistyössä MLL:n kanssa. ARVIOINTI: Hankkeen tavoitteissa edistyminen (hankkeella tarkemmat arviointikirjaukset). 4. Viestintä Liitto on dynaaminen ja aloitteellinen keskustelija kodin ja koulun sekä vanhemmuuden kysymyksissä. Liitto huolehtii mediayhteyksistä aktiivisesti tarjoamalla tiedotusvälineille uutisaiheita, tiedottamalla ajankohtaisista teemoista ja ottamalla kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto vahvistaa ja kehittää erityisesti sähköistä viestintää kaikkien sidosryhmiensä välisessä vuorovaikutuksessa. Verkkoviestinnän ja mediaseurannan toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Liiton viestinnälle antaa perustaa viestintästrategia Koti ja Koulu -lehti TOIMINTO: Julkaistaan Koti ja Koulu -lehti, jossa on ajankohtaista tietoa kasvatuksesta, Liiton toiminnasta sekä kuulumisia vanhempain- ja alueyhdistyksistä. Postitetaan lehti jäsenyhdistyksille ja kaikkiin peruskouluihin. TAVOITE: Koti ja Koulu -lehti antaa ajantasaista ja mielenkiintoista tietoa vanhemmille ja kouluille. Lehdessä näkyy Liiton vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. AIKATAULU: Lehti ilmestyy elokuussa. ARVIOINTI: Lehdestä saatu lukijapalaute Jäsenkirje TOIMINTO: Julkaistaan vanhempainyhdistyksille suunnattua sähköistä Jäsenkirjettä. Jäsenkirje on tilattavissa Liiton verkkosivuilta. Jäsenkirjeen tilaamisesta muistutetaan Koti ja Koulu -lehdessä sekä jäsenrekisterin kautta. TAVOITE: Jäsenkirje antaa jäsenistölle hyödyllistä tietoa ja sitä tilataan aktiivisesti. AIKATAULU: Jäsenkirje ilmestyy kuukausittain pois lukien heinäkuu. Tarvittaessa Jäsenkirje lähetetään tilannekohtaisesti. ARVIOINTI: Jäsenkirjetilaajien määrä ja tämän kehitys TOIMINTO: Jatketaan Liiton verkkosivujen kehittämistä. TAVOITE: Liiton sivut palvelevat hyvin vanhempainyhdistysten käytännön tarpeita. VASTUUTAHO: Liiton toimisto. ARVIOINTI: Verkkosivun kävijämäärän kehitys.

8 8 (10) 4.4. Educa-messut TOIMINTO: Osallistutaan opetus- ja kasvatusalan ammattimessuille. TAVOITE: Lisätään Liiton tunnettuutta ja opettajien tietämystä Liiton antamasta tuesta kodin ja koulun yhteistyöhön. AIKATAULU: Messut järjestetään ARVIOINTI: Kävijämäärä Liiton osastolla ja saatu palaute messukävijöiltä Nenäpäivä TOIMINTO: Jatketaan yhteistyötä Ylen Hyvä Säätiön kanssa valtakunnallisen Nenäpäivän tuomiseksi osaksi peruskoulujen arkea. TAVOITE: Nenäpäivä tunnetaan iloa kouluarkeen tuovana tapahtumana, jolla on vakava viesti yhteisestä vastuustamme kaikista maailman lapsista. AIKATAULU: Nenäpäivää vietetään marraskuussa. ARVIOINTI: Nenäpäivään osallistuneiden peruskoulujen määrä. 5. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö Liitto vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Liittoa ja sen jäsenyhdistyksiä kuullaan ajankohtaisista kouluasioista ja vanhemmuuden kysymyksistä. Arjen tuntemustamme arvostetaan ja halutaan kuulla. Keskitymme erityisesti perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon valmisteluun, paikallisten opetussuunnitelmien toimeenpanoon, varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen, perheystävällisen työelämän luomiseen, päihteettömän Suomen edistämiseen ja vanhemmuuden tukeen Sidosryhmäyhteistyö TOIMINTO: Liitto jatkaa yhteistyötä vakiintuneiden kumppaneiden kanssa ja laajentaa yhteistyötä erityisesti elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen suuntaan. Liitto pyrkii vahvistamaan suhteita pohjoismaisiin sisarjärjestöihinsä. Liiton keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat niin sanotut koulukonsernijärjestöt, joiden välistä vuorovaikutusta pyritään tiivistämään. Kehitetään yhteistyötä Suomen Lasten Parlamentti rs:n kanssa. Liitto tekee yhteistyötä Kuluttajaviraston sekä Media- ja kuvaohjelmakeskuksen kanssa. Liitto on seuraavien yhteisöjen jäsen: Lastensuojelun Keskusliitto ry, Liikenneturva, Mediakasvatusseura ry, OK-opintokeskus (Opintotoiminnan Keskusliitto ry), Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Leirikouluyhdistys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Väestöliitto ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Raha-automaattiyhdistys ja European Parents Association. Liitto osallistuu Liikenneturvaviikkoon ja Mediataitoviikkoon. Liitto liittyy Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n jäseneksi. TAVOITE: Laadukas ja ajankäytöllisesti tuottava yhteistyö. ARVIOINTI: Saadut tulokset yhteistyöstä Kumppanuussopimukset

9 9 (10) TOIMINTO: Liitto jatkaa yhteistyötä Oy Alko Ab:n Lasten seurassa -ohjelman, Leaf Suomi Oy:n, Pilkkoset Oy:n, PS-Kustannus Oy:n Vanhempain Tietopalvelun, Positiivarit Oy:n ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa sekä solmii uusia kumppanuussopimuksia tapauskohtaisesti. TAVOITE: Kumppanuussopimukset edistävät hyvää yhteistyötä ja Liiton ydintavoitteita. ARVIOINTI: Kumppanuusosapuolten yhteinen arvio tavoitteiden toteutumisesta Ihan tavallisia asioita TOIMINTO: Jalkautetaan tasavallan presidentin kanslian julkistamaa Ihan tavallisia asioita -vihkosen sisältöä ja verkkosivustoa TAVOITE: Saada vanhemmat pohtimaan yhteistä tehtäväämme kasvattajina. ARVIOINTI: Asiasta käyty keskustelu Vanhemmuuden vastuu -viestintäkampanja TOIMINTO: Käynnistetään viestintäkampanjan suunnittelu yhteistyössä JCDecaux'n kanssa. Kampanjan kesto on noin 2 vuotta ja se pyrkii herättelemään vanhempia ja laajemmin aikuisia yhteiseen kasvatusvastuuseen. TAVOITE: Keskustelu yhteisöllisestä kasvatuksesta voimistuu ja näkyy arjen tekoina. AIKATAULU: Toteutetaan vuosien aikana. ARVIOINTI: Kampanjan herättämä keskustelu ja Liiton saama näkyvyys Vaikuttamiskäsikirja TOIMINTO: Valmistellaan vanhempainyhdistysten käyttöön vaikuttamiskäsikirja, jossa tuodaan selkokielisesti esille vaikuttamistoiminnan lähtökohtia ja tapausesimerkkejä muun muassa homekoululakkoihin liittyen. TAVOITE: Vahvistetaan vanhempainyhdistysten vaikuttamisosaamista ja -toimintaa. AIKATAULU: Käsikirja valmistuu syyskuun aikana. ARVIOINTI: Oppaan saama palaute vanhempainyhdistyksistä. 6. Talous ja hallinto Liiton talous ja hallinto hoidetaan tarkasti pitäen huolta Liiton vakavaraisuudesta ja hyvästä maksuvalmiudesta. Liittokokous päivittää Liiton arvot, mission ja vision (strategialinjaus). Liitto näyttää esimerkkiä olemalla perheystävällinen työpaikka. Perheystävällisyys on Liiton henkilöstöjohtamisen kulmakivi. Liiton toimistolla vietetään vuosittain lasten päivää Henkilöstö TOIMINTO: Liitolla on seitsemän vakituista työntekijää. Lisäksi Liitolla on arviolta kolme projektityöntekijää Perhepaja-hankkeessa, kaksi projektityöntekijää Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä: Vanhempainyhdistykset koti-, koulu- ja kunta-osallisuuden tukijoina -hankkeessa sekä kaksi työntekijää Varsitoiminnassa kohdennetulla toiminta-avustuksella. Tämän ohella Liitolla on siivooja. Valmistellaan Liitolla uusi

10 10 (10) työsuojelun toimintaohjelma edistämään Liiton henkilöstön työhyvinvoinnin ja työinnostuksen korkeaa tasoa. Liitolla valmistellaan työntekijän opas, joka toimii myös uusien työntekijöiden perehdyttämisen apuvälineenä. Liiton työntekijöille mahdollistetaan laadukas ja tarpeen mukainen henkilöstökoulutus. TAVOITE: Liitolla on osaava, ahkera, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Liitto on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja. VASTUUTAHO: Toimiston esimies. ARVIOINTI: Liiton toimintasuunnitelman toimeenpano, työhyvinvointi- ja työinnostusmittaukset Johtokunta ja Liittokokous TOIMINTO: Johtokunta toimii sitoutuneesti ja hyödyntää työskentelyssään joustavia etäkokousmahdollisuuksia Liiton johtosäännön mukaisesti. Johtokunnan kokoukset sisältävät koulutuksellisen osuuden, mikä tukee johtokunnan jäsenten suoriutumista tehtävässään. Liittokokous kokoaa jäsenyhdistykset kohtaamaan vanhempaintoimijoita ympäri Suomen ja linjaamaan Liiton toiminnasta. Liittokokous hyväksyy Liiton strategialinjauksen. TAVOITE: Liiton päätöksenteko on ripeää ja tehokasta. Liittokokous kokoaa laajasti jäsenyhdistyksiä linjaamaan Liiton toiminnasta. AIKATAULU: Liiton liittokokous pidetään marraskuussa YK:n lapsen oikeuksien päivän lähistölle, lauantaina ARVIOINTI: Johtokunnan työskentelyn sujuvuus, Liittokokoukseen osallistuneiden määrä Kokeileva järjestöyhteistyö TOIMINTO: Liitto tekee yhteistyötä muun muassa Naisasialiitto Unioni ry:n Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hankkeessa sekä Nuorten Akatemia ry:n koordinoimassa TUPA-hankkeessa (tukiparitoiminta). TAVOITE: Laadukas ja ajankäytöllisesti tuottava yhteistyö. ARVIOINTI: Hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen Rahoitus ja talous TOIMINTO: Pyritään lisäämään toiminnan voimakkaan kasvun ja kysynnän suhteessa yleisavustuksen määrää erityisesti Raha-automaattiyhdistyksestä. Luodaan uusia yhteistyösuhteita säätiöihin Liiton rahoitusperustan laajentamiseksi. TAVOITE: Pidetään Liiton talous tasapainossa ja lisätään Liiton saamaa rahoitusta. ARVIOINTI: Saadun lisärahoituksen määrä sekä Liiton vakavaraisuus ja maksuvalmius vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella.

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot