ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN"

Transkriptio

1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOI MI PERUSOPETU KSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistysltk , Liite n:o 1

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT KESKEISET ASIAT 1.1. Yleistä Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaava lainsäädäntö Toiminnan järjestäminen ja laajuus, lastenmääräja koordinointi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve jajärjestyminen Ähtärissä kevään hakuun perustuen Toiminta-aika, -paikka ja -tilat Toiminnasta perittävät maksut ja paikan irtisanominen Toiminnasta tiedottaminen, toimintaan hakeminen ja valintakriteerit Henlcilöstön resursointi, henlcilöstön rakenne ja henkilöstölle asetetut vaatimukset sekä ohjaajien perehdyttäminen Vakuutusasiat Kulkemisen ja kuljetuksen järjestäminen Välipalan järjestäminen Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Taloussuunnitelma 6 2. TOIMINTA- AJATUS JA TAVOITTEET 2.1. Toiminta-ajatus Yleistä aamu-ja iltapäivätoiminnan tavoitteista Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoineet 7 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 8 4. TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA LAADUN KEHITTÄMISTYÖ 9 5. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU TOIM1NTASUUNNITELMAN VOIMASSAOLO 11

3 2 1. Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat: 1.1. Yleistä Laki aamu- ja iltapäivätoiminnasta tuli voimaan Aamu-ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan pe rusopetuslain 8 a luvun mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaj suudesta kunta vastaa. Kunta voi järjestää itse tai hankkia toimintaa muilta palveluntuottaj ilta ja saada siihen valtionosuutta. Valtionosuuden saaminen edellyttää kuntaa noudattamaan toiminnan j ärj estämises sä Opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita 2011 alkaen Toi mintaa tulee tarjota kunnan päättämässä laaj uudessa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluoklcien osalta oppilaille, joilla on perusopetuslainmukainen päätös erityi sestä tuesta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaava lainsäädäntö: Perusopetuslaki (628/1998) 48 a, b, c, d, eja f (1136/2003) Lastensuojelulaki (417/2007) 12, 25 Perusopetuslaki 48 b 4 mom.ja48 f~ 1 mom. (1081/2006) Perusopetuslaki 40 2 mom. (642/2009) Perusopetuslaki 17 2 mom. ja 30 1 mom. (642/2010) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen ja täydentäminen, määräys 50/01/2010 Kuntalaki 365/ mom. Ja 50 1 mom. (1068/2008) ja 2 mom. Laki opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) 5 3 a (1137/2003) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 2 2.mom. (1138/2003) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi Ope tushallitusja Kuluttajavirasto, muistio Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta (115/2004) Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet astuivat voimaan alkaen toistaiseksi. ( asti toimintaa ohjasi vuoden 2004 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet). Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Lainsäädännön tavoitteet: Selkiyttää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöä. Selkiyttää toimijoiden työnjakoa, toiminnan koordinointia ja rahoitusta. Saada toimintaan enemmän suunnitelmallisuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta Toiminnan järjestäminen ja laajuus, lastenmäärä ja koordinointi Ähtärin kaupungin sivistystoimi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta PL 17 :n 2 mom. tarkoitetuille oppilaille. Toiminta järjestetään Opetushallituksen suositusten mukaisesti Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita 2011 noudattaen. Toimintaa järjestetään Ähtärin keskustassa sijaitsevalla Otsonkoululla. Toimintaa järjestetään kyläkou luilla vain, jos toimintaan ilmoittautuu ja sitoutuu riittävästi hakijoita. Jos kylälcouluilla on vain muutama hakija aamu- ja iltapäivätoimintaan, tarjotaan heille mahdollisuus osallistua keskustan aamu- ja iltapäivä toimintaan. Kyläkoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen järjestymiseksi tehdään yhteistyötä päi vähoidon kanssa toiminnan tarpeen järjestymiseksi mm. perhepäivähoidossa päivähoidon resurssien mu kaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevalla lapsella ei ole subjektiivista oikeutta ilmaiseen koulukulje tukseen.

4 3 Ähtärissä toimintaa tarjotaan 570 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lap selle. Otsonkoululla Reppulassa on paikkoja noin 40:lle samanaikaisesti toiminnassa olevalle lapselle, edellyttäen riittäviä henkilökuntajärjestelyjä siten, että lasten erityistarpeet tulee huomioiduksi. Erityisen tuen tarpeessa olevat lk:n oppilaat ovat mukana toiminnassa heille soveltuvin osin riittävine henkilö kuntaj ärj estelyineen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä, hallinnoimisestaja koordinoinnista vastaa Ähtärin sivistystoimi, joka myös valvoo ja ohjaa toiminnan toteutumista sivistyslautakunnan kanssa. Koordinaattorina toimii Reppulan vastaava ohjaaja, joka laatu ja päivittää toimintasuunnitelman yhteistyössä sivistystoi menjohtajan kanssa. Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman vuo sittain. Sivistystoimenjohtaja päättää ja hyväksyy toimintaan otettavat lapset, kuultuaan ensin toiminnasta vastaavaa ohj aaj aa Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve ja järjestyminen Ähtärissä kevään hakuun perustuen Otsonkoulun aamu-ja iltapäivätoimintaan lv:lle saapui kaikkiaan 50 ykkös- ja kakicosluokka laisen hakemusta, joista yhdeksän(9) hakemusta saapui varsinaisen hakuajan ( ) jälkeen. Ot sonkoulun aamu- ja iltapäivätoimintaan hyväksytään kaikki 50 hakijaa, joista 37 on ykkösluokicalaisia ja 13 on kakkosluokkalaisia. Osa hakijoista käyttää Reppulaa 1-10 päivää kuukaudessa. Kyläkouluista Inhanlcosken koululle osoitettuja hakemuksia ei saapunut ainuttakaan. Myllymäen koululle saapui hakuaikana yksi hakemus. Varsinaisen hakuajan päätyttyä ilmaantui lähinnä iltapäivätoimintaa koskevia tarpeita Myllymäen koululle kaikkiaan yhdeksälle (9) 0-2 luoldcalaiselle lap selle. Hakijoista neljällä(4) esikouluikäisellä on oikeus päivähoitoon ja viidellä (5) 1-2-luokkalaisella on oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan. Varhaiskasvatuksen päivähoidon järjestelypaineiden helpottamiseksi ja iltapäivätoiminnan tarpeeseen vastaamiseksi perustetaan Myllymäen koululle iltapäivätoiminta tyhmä yhdeksälle (9) 0-2-luokkalaisille lv:ksi Erityishuolto-ja kehitysvammalain piiriin kuuluville isommille oppilaille on syyslukukaudesta 2011 al kaen järjestetty perusturvatoimen alaisuudessa aamu-ja iltapäivätoimintaa koulun lähellä sijaitsevassa rivitaloyksiössä ns. Rivarissa. Rivarin toiminnan suunnittelustaja organisoinnista vastaa perusturvatoi men kehitysvammatyönpalveluvastaava yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Pienemmät kehitysvammaiset integroituvat tarvittaessa Reppulan toimintaan riittävine ohj aaj aj ärj estelyin Toiminta-aika, -paikka ja -tilat. Otsonkoulun aamu- ja iltapäivätoiminta Reppula Otsonkoulun matalassa sivurakennuksessa aloitettiin tammikuussa 2015 mittava Reppulan tilojen sanee raus ns. Reppulan remontti, johon saatiin valtionavustusta kulttuuri- ja opetusministeriöltä. Saneeraukses sa toimintatilat laajenevat (kerrosneliöitä kaikkiaan 587,5) ja tulevat vastaamaan sekä esiopetulcsenja päivähoidon että aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin. Toimintatilat on mitoitettu 60:lle toiminnassa olevalle lapselle. Saneerauksen ajan Reppulan toiminta järjestyy Otsonkoulun kirjastossa, 1 C- ja 1 D luokissa aulatiloineen sekä pienessä liikuntasalissa. Remontti valmistuu syyslukukauden 2015 loppupuo lella. Toimintaa järjestetään koulupäivinä maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Aa muodotus ennen klo 7.30 järjestetään yhteistyössä päivähoidon henkilökunnan kanssa Ollinkulman päi väkodissa klo alkaen. Vastaavasti Ollinkulman eskarit liittyvät Reppulan toimintaan klo 16.15, jol loin Ollinkulma sulkee ovensa. Toiminta järjestetään kouluyhteistyössä huomioiden lasten lukujärjestyk set (mahd. ryhmäjaot, tukiopetus/läksyjen tuki). Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syys-, joulu-, talvi- ja kesälomalla). Aukioloaja yhteistyökuvioita tarkistetaan tarvittaessa yhteistyössä päivä-

5 4 hoidon kanssa toiminnan siirtyessä remontoituihin tiloihin huomioiden vanhempien tarpeet ja ohjaajien työaika. Huonetilat mahdollistavat erilaisen tekemisen samanaikaisesti (esim. leikit, kädentaidot! askartelu, lauta pelien pelaaminen, läksyjen tekeminen, liikunta). Välipala syödään Mesitassussa, koulun pienessä ruoka salissa. Tarvittaessa voimme hyödyntää isoa liikuntasalia ja puutyötilaa, kun ne ovat koulun käytöstä va paana. Ulkoiluun, liikuntaanja leiklceihin käytetään koulun monipuolisia leikkipihoja, viheralueita, met sikköä sekä koulun isoa ja pientä pelikenttää, joissa voi talvisin hiihtää ja luistella. Myllymäen koulun iltapäivätoiminta: Myllymäen koulun iltapäivätoiminta (ip) järjestetään Myllymäen vanhan koulurakennuksen esiopetusti loissa. Välipala syödään koulun ruokasalissa. Toiminnassa voidaan hyödyntää koulun liikuntasaliaja vi rikkeellistä koulun leikkipihaa, kenttää ja lähimetsää. Iltapäivätoimiiman aukiolo on maanantaista peijan taihin klo Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina (syys-, joulu, talvi ja kesälomalla) Toiminnasta perittävät maksut ja paikan irtisanominen Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät kuukausimaksut v. 2015: Kuukausimaksu on 60, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 3 tuntia päivässä. Kuukausimaksu on 80, jos lapsi osallistuu toimintaan yli 3 tuntia päivässä. Kuukausimaksusta peritään puolet, 30 tai 40 päivittäisen aikatarpeen mukaan, kun hakemuksessa on ilmoitettu lapsen käyttävän toimintaa 1-10 pv kuukaudessa. Maksu puolitetaan, jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä kuukaudessa. Maksua ei peritä, jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuu kausimaksusta. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on siihen syytä. Sivistystoimenjohtajan päätöksellä voidaan tarvittaessa alentaa toimintamaksua tai jättää se perimättä. Vuoden 2016 budjettiin sivistystoimenj ohtaja tarkistaa kuukausimaksuj a suhteessa tarjotun toiminnan laajuuteen (tarjotaanko toimintaa 570 h vai 760 h koulun työvuoden aikana) ja tekee tarvittaessa maksui hin muutokset / korotukset, jotka sivistyslautakunta hyväksyy. Irtisanoutuminen: Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka tulee sanoa irti kirjallisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanomislo maklceella, mikäli toiminnan tarve päättyy kesken lukuvuoden. Lomake palautetaan koulutoimistoon. Laskutus jatkuu irtisanomiskuukauden loppuun Toiminnasta tiedottaminen, toimintaan hakeminen ja valintakriteerit Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan keväällä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä vi rallisella lehti-ilmoituksella paikallislehdessä sekä kaupungin kotisivuilla (www.ahtari.flhinfo/sähjcöiset lomakkeet). Toimintaan haetaan maaliskuun aikana aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuksella, joka pa lautetaan koulutoimistoon. Hakemus ja tiedote jaetaan esikoulusta esikoululaisten koteihin. Aamu- ja ilta päivätoimintaan hakemisesta tiedotetaan toiminnassa olevien lasten vanhemmille Reppulan kuukausitie dotteessa. Hakemusja tiedote löytyy Reppulan ja esiopetuksen ilmoitustaululta. Hakemuksia saa myös kouluilta. (fl~

6 Hakemusten perusteella sivistystoimenj ohtajan, koulujen johtajien, varhaiskasvatuspäällikön ja vastaavan ohjaajan yhteistyönä luodaan raamit aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi kouluilla. Sivistystoi menjohtaja hyväksyy lapset toimintaan hakemusten perusteella kuultuaan ensin vastaavaa ohjaajaa. Sivis tyslautakunta vahvistaa toimintaan hyväksytyt lapset. Koulutoimisto välittää tiedon toimintaan hyväksy tyille toukokuun aikana. Valintakriteerinä käytetään ilmoittautumisjärjestystä siten, että etusijalla ovat ekaluokkalaiset Henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja henkilöstölle asetetut vaatimukset sekä ohjaa jien perehdyftäminen Valtioneuvosto on antanut asetuksen perusopetuslaissa säädetyn koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta (Valtioneuvoston asetus n:o 115/2004). Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkiimon, opistoasteen tut kinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erilcojs ammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemulcsella osoitettu taito toimia lap siryhmän ohjaajana tai jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta tai aineen opetusta tai toimia oppilaan ohjaajana. Henkilökuntajärjestelyt, sijaisjärjestelyt mukaan lukien hoidetaan koulutoimesta sivistystoimenjohtajan, rehtorinlkoulun johtajan, erityisopettajien ja toiminnasta vastaavan ohjaajan yhteistyönä. Henkilökunta järjestelyissä huolehditaan riittävistä ohjaajaresursseista, joilla vastataan toimintaan tulevien lasten tarpei siin ja erityistarpeisiin. Ammattitaitoinen henkilökunta koostuu ohjaajan työhön motivoituneista koulun oppilasohjaajista. Heillä on kokonaiskuva lapsen päivän kulusta ja hyvät edellytykset toimia kouluyhtejs työssä lapsen parhaaksi, siten että lapsen koulupäivä huomioiden saadaan aamu-ja iltapäivätoimiimalla muodostettua lapsen päivästä ehyt ja miellyttävä kokonaisuus. Ohjaajien tarve määritellään toimintaan hyväksyttyjen lasten määrää ja erityistarpeita vastaavaksi. Erityi sen tuen tarpeessa olevat oppilaat huomioidaan toiminnassa riittävillä ohjaajaresursseilla (esim. erityisen tuen tarpeessa olevalle tai erityshuoltolain piiriin kuuluvalle oppilaalle HOJKS :ssa tai tuki- ja palvelusuunnitelmassa määritellään avustajan tarvetta lapsen aamu-ja iltapäivätoiminnan ajaksi). Ohjaajat sijoit tuvat kouluyhteistyönä oppilasohjaajajärjestelyin siten, että 12 lapsesta vastaa yksi ohjaaja, lapsesta vastaa kaksi ohjaajaaja lapsesta vastaa kolme ohjaajaa jne, mikä on opetushallituksen suositus oh j aaj ien tarpeesta suhteessa samanaikaisesti toiminnassa olevaan lasten määrään. Lasten erityistarpeet, esim. lapsen sairauden vaatima lääkehoito, omahoidon tukeminen ja valvonta, on hoiduttava ajallaan ja turvallisesti muun lapsiryhmän ohjauksen ohessa ja muiden lasten turvallisuutta vaarantamatta. Tämä myös huomioidaan riittävillä ohjaajajärjestelyillä. Ennen työsuhteensa aloittamista oppilasohjaajat esittä vät voimassaolevan rikosrekisteriotteensa esimiehelleen. Riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia - osaavia, turvallisiaja luotettavia aikuisia tarvitaan suhteessa lapsimäärään, kun luodaan pohja hyvälle ja turvalli selle aamu-ja iltapäivätoiminnalle. Vastaava ohjaaja perehdyttää ohjaajat tulevaan toimintaan toiminnan alussa. Ohjaajien käytössä on pe rehdytyskansio mm. uusille ohjaajille / töihin palaaville ohjaajille. Ohjaajilla on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen lukuvuoden aikana, mikäli sopivia koulutuksia järestetään. Kouluttautumisen tarkoituksena on sekä ohjaajien ammattitaidon että toiminnan laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. 5

7 Vakuutusasiat Aamu-ja iltapäivätoiminnassa olevat lapset kuuluvat koulun vakuutusturvan piiriin ja toiminnassa sattu neen tapaturman hoito on lapsen perheelle maksuton. Koulun vakuutusturva kattaa myös ns. välittömät koulumatkat: koti > apip-toiminta >koulu > apip-toiminta > koti, kaupungin ottaman vakuutusehto jen mukaisesti. Toiminnasta lapsella on mahdollisuus siirtyä harrastuksiinsa ja koulun kerhotoimintaan sekä tarvittaessa palata sieltä takaisin toimintaan. Vanhemman / huoltajan tulee huolehtia harrastuksiin siirtymisissäja harrastuksissa lapsensa tapaturmavakuutuksesta ja tarkistaa toiminnan järjestäjän esim, seuran tai yhdis tyksen tapaturmavalcuutuksen voimassaolo ja kattavuus. Koulun kerhotoiminta kuuluu koulun vakuutusturvaan Kulkemisen ja kuljetuksen järjestäminen Aamu-ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella ei ole subjektiivista oikeutta ilmaiseen koulukuljetuk seen. Perusopetuslain 48 b :n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, joilla on 32 :n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Lain perusteluissa (HE 57/2003) on todettu, ettei kunnalla ole vel vollisuutta erikseen järj estää koulukulj etusta iltapäivätoiminnasta Välipalan järjestäminen Otsonkoulun Reppulassa: Reppulassa tarjotaan välipala iltapäivisin pienessä ruokasali Mesitassussa klo Välipalajärjeste lyt tulevat ostopalveluna Ahtärin aluekeittiöltä, josta se kuljetetaan Otsonkoululle kouluruoan yhteydessä. Ohjaajat osallistuvat välipalan tarjoiluun, mikä tulee huomioida ohjaajajärjestelyissä. Välipalan tarjoilu ym. järjestelyt vievät yhden ohjaajan aikaa noin minuuttia. Lapset, joiden koulupäivä päättyy klo 15 käy vät Reppulan välipalalla, mikäli se koulutuntien puitteissa on mahdollista tai sitten heille varataan välipala Reppulaanklo 15:ksi, kuten se varataan myös klo 14 koulusta pääseville. Myllymäen koulun ip-toiminnassa: Myllymäen koulun keittiöllä valmistetaan ip-toiminnassa oleville lapsille välipala koulun keittäjän toi mesta. Välipala nautitaan koulun ruokasalissa noin klo ohjaajan auttaessa tarjoilussa Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Toiminnoissa sekä Reppulassa että Myllymäen ip-toiminnassa noudatetaan koulun turvallisuus- ja pelas tussuunnitelmaa, jota vastaava ohjaaja päivittää tarvittaessa toiminnan osalta kouluyhteistyössä rehtorin / koulun johtajan kanssa. Toiminnasta osallistutaan koulun pelastusharjoitulcsiin Taloussuunnitelma Aamu- ja iltapäivätoimintaa rahoitetaan kaupungin budjettiin varatulla määräralaallaja asiakkailta palve lusta perittävillä kuukausimaksuilla. Perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan valtionapua, jota opetushallitus myöntää kunnille, jotka järjestävät tätä toimintaa tai hankkivat tätä perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa muilta palvelun tuottajilta. Reppulan toiminta sisältyy sivis tystoimen taloussuunnitelmaan vuosille Myllymäen ip-toiminnan kulut hoidetaan Reppulan budjetista vuoden 2015 loppuun. Myllymäen ip-toimirinan tarpeen j atkuminen tulee huomioida vuoden 2016 aamu- ja iltapäivätoiminnan määrärahoja suunniteltaessa. Apip-toiminnan taloussuunnitelman laatu vuosittain sivistystoimenjohtaja yhteistyössä toiminnasta vastaavan ohjaajan kanssa. Toimintaa koskevat muutokset hyväksyy sivistyslautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistystoimen taloussuunnitel man. Ld~

8 7 2. Toiminta- ajatus ja tavoitteet 2.1. Toiminta-ajatus Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapsille turvallinen kasvuympäristö ja mielekästä tekemistä ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta, jossa huolehditaan pienistä koululaisista kokonaisvaltaisesti, pohjautuu Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kehittämään KOTI-PESÄ- malliin. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii lapsille pesänä, paikkana, jonne lapset saapuvat ennen ja/tai jälkeen koulupäivän. Toiminnassa tarjotaan omaehtoistaja ohjattua toimintaa kädentaitojen, arkiaskareiden, musiikin, liikunnan ja ulkoilun, yhteisten leikkienja pelien parissa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja harjoitellen. Toimintaa toteutetaan pääasiassa pienryhmissä, joissa on vastuuohjaaja. Näin järjestyy erilaista tekemistä samaan aikaan ns. toimintapisteissä esim. kädentaidot, leikit ja liikunta. Lapsen koulupäivä huomioiden monipuolisella aa mu-ja iltapäivätoiminnalla lapsen päivästä muodostuu ehyt ja mielekäs kokonaisuus. Toiminnassa annetaan tilaa ja järjestetään mahdollisuuksia lasten leikeille ja lasten oman toiminnan suun nittelulle. Tarjotaan myös lasten vanhemmille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun mm. kyselyj en kautta tai vanhempainvarteissa. Toiminnan toteutuksessa hyödynnetään ohjaajien vahvuusaluei ta sekä koulun vapaina olevia tiloja. Pyritään järjestämään rauhallinen hetki ja tila läksyjen tekemiselle. Mahdollista läksyjen tukea (opettajan /erityisopettajan johdolla) toteutetaan kouluyhteistyössä. Läksytja niiden kontrolli ovat kodin vastuulla. Aamu-ja iltapäivätoiminnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hy vinvointia, kasvua, kehitystä sekä kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa lapselle tarjotaan välipala. Lapsella on mahdollisuus siirtyä toiminnasta harrastuksiinsa ja koulun kerhotoimintaan sekä tarvittaessa palata niistä takaisin toimintaan. Toiminnan laatua, toteutumista ja asiakastyytyväisyyttä seurataan ja arvioidaan kyselyjen ja asiakaspa lautteiden avulla keväisin. Kyselyistä saatua palautetta huomioidaan toiminnan kehittämisessä ja tulevan toiminnan suunnittelussa. Kyselyyn vastaavat sekä lapset että vanhemmat Yleistä aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista: Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuslain 48 a :n 3 momentin mukaiset aamu-ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöjä ohjaavat perusteet, joiden mukaan toiminta tulee järjestää alkaen. (Ope tushallitus: Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011). Aamu-ja iltapäivätoimmnnan yleisenä tavoitteena on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä sekä tunne-elämän kehitystä ja eettistä kas vua. Toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäy tymistäja lisätä osallisuutta. Tavoitteisiin päästään parhaiten tekemällä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa, kouluyhteistyössä lapsen opettajien kanssa sekä moniammatillista yhteistyötä tarvittaessa koulun oppilashuollon kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaava perusopetuslaki yhtenäistää toimintaa esi- ja perusopetuksen kanssa (mm. yhteinen arvopohjaja terminologia) ja mahdollistaa tasavertaisenmian toi minnan kuntiin. Yhteistyöllä ja kasvatuskumppanuudella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, kasvua, kehitystä ja oppimista. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on osa Ähtärin kau pungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä: Monipuolisella toiminnalla tuetaan ja vahvistetaan lapsen koko naisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä perheen kanssa mm. ohjaamalla lapsen vapaa-ajan toimintaa, tu kemalla lapsen kasvua ja kehitystä, sekä koulunlcäyntiä ja oppimista kuin myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä moniammatillisessa yhteistyössä (mm. lälcsyjen tukeminen, varhainen puuttuminen, oppilashuolto). Taijotaan vanhemmille mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnitte luun (mm. esitietolomaklceen yhteydessä kysely, asiakaspalaute / tyytyväisyyskyselyt, vanhempainvartit) Toimitaan kodin ja koulun kasvatuskumppanina. Toiminta on esillä ja mukana mm. tulevien ekaluokjca laisten vanhempaintilaisuudessa. Toimitaan j atkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatusteh. tävälle. 2-

9 8 Tukea lapsen hyvinvointia, tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä: Tarjotaan pienille koululaisille mahdollisuus ohjattuun / omaehtoiseen toimintaan turvallisessa kasvuympäristössä. Mielekkään tekemi sen ja turvallisen aikuissuhteen avulla tarjotaan lapsille edellytykset turvalliseen ja hyvään lapsuuteen ja kehitykseen. Monipuolisessa toiminnassa harjaantuvat lapsen vuorovaikutustaidot, lapsi saa ilon ja onnis tumisen kokemuksia, kavereita ja tunteen ryhmään kuulumisesta. Toiminnassa huolehditaan sopivassa suhteessa virikkeisen toiminnan tarjomiasta, riittävästä ulkoilusta ja liikunnasta, terveellisestä välipalasta ja mahdollisuudesta levähtää ja rauhoittua. Luodaan perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille. Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tukea lapsen eettistä kasvua: Toimintaa ohjaa lapsilähtöisyys. Annetaan lapselle mahdollisuus osallis tua toiminnan suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa, mikä auttaa lasta kasvamaan yhteisöllisyyteen, vastuullisuuteenja vastavuoroisuuden ymmärtämiseen. Perheen kanssa sovitaan kasvatusperiaatteistaja käytännöistä, jotka ohjaavat lapsen toimintaa. Siinä korostuu aikuisen antama malli samoin kuin myös arki-päivän tilanteissa kohdattavissa eettisissä kysymyksissä. Ohjataan lapsia suhtautumaan myönteisesti ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan. Ohjaamalla lasta terveellisiin elämäntapoihinja arvos tamaan niitä, autetaan lasta välittämään sekä omasta että toisten hyvinvomnnista. Aikuisen esimerkillä ja ryhmätilanteissa (mm. satuhetket, leikki, liikunta, luova toiminta) syntyvän vuorovaikutuksen keinoin voidaan ohjata lasta vähitellen vastuuseen oman ja toisten hyvinvointiin liittyvistä oikeuksista ja velvolli suuksista. Edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vahvistaa lasta sosiaalisesti: Lapsia kuul laan toiminnassa ja he osallistuvat toiminnan suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja erilaiset tarpeet. Mielekäs toiminta lisää osallisuutta. Ilon ja onnistumisen kokemukset vahvistavat lasta. Erityistä tukea tarvitsevien ja eri kulttuu ritaustaisten lasten huomioiminen toiminnassa siten, etteivät he joudu kiusaamisen, häirinnän tai väkival lan kohteiksi. Toiminnalla tuetaan lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja (esim. ryh mätilanteissa kuten peli-ja leikkihetkillä). Ollaan mukana rakentamassa alueellisia tuki- ja huolenpito verkostoja lapsille (kouluyhteistyö, oppilashuolto, lastensuojelu)ja varhaisella puuttumisella sekä mo niamma-tillisella yhteistyöllä ehkäistään lapsen syrjäytymistä ja tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä toimimalla ns. kasvatuskumppanina. 3. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet Aamu- ja iltapäivätoiminnassa painottuvat seuraavat sisältöalueet: Kädentaidot - kädentöihin liittyen erilainen toiminta mm. ompelutyöt/puuaskareet, askartelu. Arkiaskareet mm. leipominen. Luovuuteen liittyvä toiminta mm. vapaa leikki, rakenteluleikit, kuvallinen ilmaisu. Liikunta ja ulkoilu mm. liikuntaleikit, erilaiset pelit, vuodenajat huomioiden monipuolinen liikunta sisällä ja ulkona, luistelu, hiihto, koulun salejaja piha-alueita hyödyntäen. Sosiaalisuus ja vuorovaikutustaidot, kielellinen ilmaisu mm. peli- ja leikkihetket, yhteiset leikki-, keskus telu- ja satuhetket, laululeikit. Mediataidot - iloa ja turvallisia rajoja median käytössä. Tarvittaessa mahdollisuus rentoutua, huilaillaja olla itsekseen ja tehdä läksyjä. Vastaava ohjaaja kokoaa toiminnasta lukuvuoden toimintasuunnitelman, jota tarkistetaan vuosittain ke väällä. Kuukausisuunnitelmaa sisältöalueittain eri aihepiireistä vastaava ohjaaja laatu yhteistyössä oppi lasohjaajien kanssa syksyn aikana. Suunnittelun periaatteena on lasten ja heidän vanhempiensa kuulemi nen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Keväisin kyselyjen avulla lapsilta ja vanhemmilta saatua palautetta toiminnasta huomioidaan tulevan toiminnan suunnittelussa mm. toiminnan sisältöjä ja aihepii rejä mietittäessä. Syksyllä toteutettavan kyselyn avulla kerätään vanhemmilta ja lapsilta toiveita ja ideoita mm. toiminnan sisällöstä, aihepiireistäja toteutuksesta. Suunniteltua toimintarunkoa toteutetaan tai muu tetaan tarvittaessa vanhemmilta saatujen ideoiden ja lasten toiveiden pohjalta käytössä olevat materiaalit, ohjaajaresurssitja ohjaajien vahvuusalueet sekä toimintatilat huomioiden. Toiminnansuumiittelua ohjaa t

10 9 myös vuodenajat, kelit sekä koulun käytöstä vapaana olevat tilat. Ohjaajien yhteiselle suunnittelulleja tiedonkululle tulee varata ohjaa] ien yhteistä aikaa (ilman lasten läsnäoloa). Reppulassa toiminta jaetaan pienryhmiin, jossa on vastuuohj aaj a. Näin] ärj estyy samaan aikaan erilaista tekemistä ns. toimintapisteissä. Päivittäinen toiminta sisältää vapaata leikkiä, kädentaitojaja luovaa toi mintaa, ulkoiluaja liikuntaa sekä mahdollisuutta rauhoittua läksyihin. Tarvittaessa lapsella on mahdolli suus rauhoittuaja olla itsekseen. Kuukausisuunnitelmaan valitaan tarjolle erilaista tekemistä eri sisältö alueista ja eri aiheista, joihin on varauduttu esim. materiaaleinja tarvittavine välinein. Lapsella on mah dollisuus toteuttaa näitä suunniteltuja toimintoja kuukauden aikana. Lapsella on mahdollisuus valita tar jolla olevasta toiminnasta ja toteuttaa omia ideoitaan toiminnan materiaali-, henkilökunta- ja tilaresurs sien puitteissa. 4. Toiminnan seuranta, arviointi ja laadun kehittämistyö Aamu- ja iltapäivätoimmnnasta pyydetään keväisin asiakaspalaute sekä vanhemmilta että lapsilta ns. tyy tyväisyyskyselyn avulla, joista kootaan yhteenvedot. Valtakunnallisesti toimintaa seurataan Opetushalli tuksen laatimilla kyselyillä, jotka kohdistuvat huoltajiin, ohjaajiin, koordinaattoreihin ja toiminnan vas tuuvirkamiehiin. Seurantojen tuloksista kunta saa yhteenvedon. Huoltajakyselyn yhteenvedon lähettämi sen edellytyksenä kunnalle on, että vähintään 10 huoltajaa vastaa kyselyyn. Yhteenvedoistaja palautteista saatua tietoa hyödynnetään kehittäessänime toimintaa paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Yh teenvedot ja asiakaspalautteet julkaistaan liitteenä toimintasuunnitelman yhteydessä. Huolta] at voivat lu kea yhteenvedot paperiversiona Reppulan ilmoitustaululla. Aamu- ja iltapäivätoimmnnasta saatu palaute toimii myös itsearviomnnin pohjana, jota tehtäessä otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa määritellyt tavoitteet (missä onnistuttiin, mikä ei mennyt hyvin, miten kehitämme toimintaa). Perusopetuksen laadun kehittämistyö käynnistyi Ähtärissä syksyllä Perusopetuksen laatukriteerei hin on lisätty myös perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoimmnnan ja koulun kerhotoimmnnan laatukortit. Tarkasteltavia asioita ovat ns. kunnalle asetetut toiminnan laatukriteerit sekä kyselyjen ja asiakaspalaut teiden tuloksena nousseet kehittämisen kohteet, jotka tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja kehit tämisessä. Keväällä 2013 aloitettua aamu- ja iltapäivätoimiiman tiloja koskeva laadun kehittämistyö kou lu- ja varhaiskasvatusyhteistyössä on edennyt suunnitellusti. Vuoden 2015 loppupuolella saneerauksen tuloksena valmistuvat esiopetuksen ja aamu-ja iltapäivätoiminnan yhteiset toimintatilat noin 60 lapselle. Samalla kehitetään apip-toimmnnassa ja eskarilaisten päivähoidossa yhteistyötä toiminnan suunnittelussa liittyen mm. tilojen ja välineiden käyttöön sekä henkilökuntaresurssiin. Tarkasteltavia asioita ovat esim. aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet laajuus- ja toiminta-aika hakeminen ja valintaperusteet erityislapset aamu- ja iltapäivätoiminnassa toimintaympäristö (turvallisuus, viihtyisyys) yhteistyö kotien kanssa yhteistyö koulujen kanssa henkilöstön määrä lapsiryhmän tarpeet huomioiden, rauhassa olo toiminnan ja toimintatilojen kehittäminen sekä tiloj en tehokas käyttö. 92

11 10 5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku Toimitaan kodin ja koulun kasvatuskumppanina yhteistyössä koulun monitahoisen verkoston kanssa lap sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen sekä vanhempien kasvatustyön tukemiseksi. Kouluyh teistyötä tehdään mm. rehtorin, kylälcoulun johtajien, opettajien, erityisopettajan, varhaiskasvatushenkj löstön, terveydenhoitajan, keittiöhenkilökunnan ja oppilashuollon sekä perusturvatoimen henkilöiden kanssa. Kouluyhteistyötä toteutetaan mm. henkilökunta- ja tilajärjestelyissä, välineiden käytössä sekä materiaalihankinnoissa (mm. yhteistilaukset). Välipalajärjestelyihin liittyen yhteistyötä tehdään aluekejt tiön-ja koulun keittiöhenkilökunnan kanssa. Yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuspäällikön ja päivähoidon henkilökunnan kanssa mm. varhaisen aamuja myöhäisen iltapäivähoidonjärjestymiseksi. Tarvittaessa kyläkoulujen apip- toiminnan ja koululaisten kesähoidonjärjestymiseksi tehdään yhteistyötä päivähoidon sektorilla. Yhteistyötä tehdään myös kirjasto toimen kanssa mm. kirjaston esittely-ja tutustumiskäyntien merkeissä. Nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa yhteistyössä kerrotaan 1-2-luokkalaisille lapsille sopivasta kesätoimmnnasta. Yhteistyö Ähtärin seurakunnan kanssa jatkuu toimintahetkien merkeissä, jolloin seurakunnan ohjaaja tar joaa yhden toimintapisteen noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettäneen myös mm. Reppulan pikkujoulu ja kevätretki. Yhteistyötä tehdään myös pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa mm. koulun pelastussuunnitelman päivityksessä ja poistumisharjoituksen merkeissä. Pelastushen kilökunta (palomestari, ambulanssinlculjettajalensihoitajaja poliisi) vierailee toiminnassa kertomassa lap sille työstään. Paikallisilta yrityksiltä, yhdistyksiltäja yksityisiltä henkilöiltä otetaan vastaan mahdollisia materiaalilah joituksia mm. paperia, pahvia, kartonkia, maaleja, kankaita, tilkkuja, puumateriaalia. jne. Lasten vanhempien kanssa tiivis yhteistyö jatkuu. Toimintaan hakemiseen liittyvässä tiedotteessa kerro taan aamu-ja iltapäivätoimmnnasta ja ohjeistetaan toimintaan hakemisessa. Syksyllä jaetaan kaikille kir joilla oleville toiminnan tiedotelehti, josta selviää toiminnan käytännön asioita. Toiminnassa mukana ole ville perheille tiedotetaan toiminnasta ns. kuukausitiedotteella. Tietoa päivitetään vanhempien kanssa tekstiviestein, sähköposteinja tarvittaessa puhelinkeskusteluin. Samoin lapsen tulo- ja hakutilanteissa keskusteluhetket ovat tärkeitä tiedonkulun kannalta. Koulun reissuvihkossa voi myös välittää tietoa tarvit taessa. Ilmoitustaululla tiedotetaan vanhemmille ajankohtaisista toimintaan liittyvistä asioista. Vanhem milla on mahdollisuus osallistua vanhempainvarttiin lukuvuoden aikana. Vastaava ohjaaja on tarvittaessa mukana tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille tarkoitetussa vanhempaintilaisuudessa, jossa hän kertoo koululaisten aamu-ja iltapäivätoimmnnasta ja mahdollisesti esittelee toimintatilat vanhemmille. Lähikuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien sekä koordinaattorien yhteistapaamisia järjestettäneen tarvittaessa. Etelä-pohjanmaan apip- ja koulun kerhokoordinaattoreiden verkostotapaamiset Seinäjoella j atkunevat noin 4-5 kertaa lukuvuodessa. Verkostokokousten tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää ver koston alueen apip- ja koulun kerhotoimintaa ja niissä hyväksi havaittuja käytänteitä. Yhteistyönä kehitet täneen myös ohjaajien osaamisalueiden ja vahvuuksien hyödyntämistä apip- ja koulun kerhotoimmnnan kehittämistä ajatellen. Kerhotoiminnalla pystytään tarjoamaan monipuolisempaa toimintaa esim. erityis oppilaille sekä rikastuttamaan erityisoppilaiden aamu-ja iltapäivätoimintaaja osallisuutta. Kokoontumisilla on ohjaajille ja koordinaattoreille tärkeä vertaistuellinen ja tiedonkulullinen merkitys ajankohtaisista aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista. Verkostotapaamisilla on erityistä merki tystä oman kunnan apip- ja kerhotoiminnan kehittämisen kannalta, mutta myös verkostoon kuuluvien kuntien yhteisten toimintamallien kehittämisessä kuten yhtenäiset lomakkeet ja asiakaskyselyt. Verkosto tapaamisissa kehitetään verkoston alueen apip- ja koulun kerho-ohjaajille sekä koordinaattoreille tarkoi tuksenmukaista ja toiminnan haasteisiin vastaavaa koulutusta.

12 Toiminnan toteutumista ja asiakastyytyväisyyttä varmistetaan keväisin asiakastyytyväisyyskyselyn avul la. Kyselyyn vastaavat sekä lapset että vanhemmat. Asiakaspalautteista kootaan yhteenvedot, jotka liite tään toimintasuunnitelman yhteyteen tiedoksi sivistyslautakunnalle ja saatetaan tiedoksi lasten vai±en-i mille sekä muille yhteistyötahoille. 6. Toiniintasuunnitelman voimassaolo Kunta tekee ja hyväksyy vuosittain aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Kunnalla on mahdollisuus muuttaa tai tehdä tarkennuksia toimintasuumiitelmaan kesken toimintakauden, mikäli toiminta, lakimuutokset tai organisaatiomuutokset sitä edellyttävät. Päätökset mahdollisista muutoksista tai tarkennuksista tekee sivistyslautakunta. 11

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI PERUSO ETUKSEN U- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN

ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI PERUSO ETUKSEN U- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN ÄHTÄRIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AA PERUSO ETUKSEN U- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN TOIMINTASUUN NITELMA 2017-2018 Sivistysltk 18.5.2017 Liite n:o 2, 71 ~35 SISÄLLYSLUETTELO 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEETJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 Koululautakunta 29.09.2011 33, liite 2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012

KH 29.1.2013 LIITE. Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 KH 29.1.2013 LIITE Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2012 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapselle turvallinen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 1 Sivistyslautakunta 73/2011 Yli-Iin kunnan koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 3 ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ 1 (7) Liite 4 Sivistyslautakunta 26.8.2015 52 ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ Toimintasuunnitelma 1.9.2015 lähtien HÄMEENKYRÖN KUNTA SIVISTYSPALVELUT 2 Iltapäivätoiminta Hämeenkyrössä Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 4, sivltk. 1/2014, 10 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnan sisältö

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2010 2011 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Lainsäädäntö 3 1.2. Yleistä 3 1.3. Toimintaan

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty 1.9.2015 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet... 3 3. Toiminnan

Lisätiedot

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1.

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. UUDISTUKSEN TAVOITTEET Työn- ja vastuunjaon

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 22.10.2008 20 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 2 1. Lainsäädäntö.. 2 2. Toiminta

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lumijoen kunta päivitetty 4/11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laki astui voimaan 1.8.2004. Kunta vastaa järjestetystä iltapäivätoiminnan lainmukaisuudesta.

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Orimattilan kaupunki. Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Orimattilan kaupunki Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.4.2015 Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistymishallitus 2.11.2015?

Yhdistymishallitus 2.11.2015? KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan palvelualueella Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin yhdistymisen siirtymäkaudella 1.1. 31.7.2016 Yhdistymishallitus 2.11.2015? Järjestäessään

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo

SivLtk 7.10.2015 46. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi. Sisällysluettelo 1 SivLtk 7.10.2015 46 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Siilinjärvi Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TAMMELAN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 16.3.2005 22 Muutettu: Koulutuslautakunta 18.2.2009 20 Muutettu: Koulutuslautakunta 16.6.2011 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 12, sivistyslautakunta 4/2016 38 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnasta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 JOHDANTO Toimintasuunnitelma on tehty tukemaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Suonenjoen kaupunki PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Suonenjoen kaupunki 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty )

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty ) ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 (Päivitetty 16.1.2017) Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelma 1.8.2012 - Sivistyslautakunta 12.3.2012 29 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 4 2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.

LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti. LUHANGAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA (Laadittu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 mukaisesti.) 1.TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Iltapäivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2011 2012 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Perusopetuslaki (628/1998) Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. Johdanto Liperin kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan kunnan perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamista.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.

KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8. KINNULAN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2011 ALKAEN SISÄLTÖ 1. JOHDANTO. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA JA ARVOPOHJA 2. TOIMINNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan kunta KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SIVLA 19.5.2015 33 Nastolan kunnassa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa kunnanvaltuuston päätöksellä 21.6.2004 29 sekä

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma

SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN. Toimintasuunnitelma SODANKYLÄN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011 1 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 1 3. SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT

1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT 1.-2. LUOKKALAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LAAJUUS JA MAKSUT Aamu- ja iltapäivätoiminta PerusopetusL: 8 a luku (19.12.2003/1136) Aamu- ja iltapäivätoiminta 48 b (19.12.2003/1136) Järjestäminen ja

Lisätiedot

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015

Iin kunta. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 Iin kunta Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPAIVATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan

Lisätiedot

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma Tominta-ajatus ja tavoitteet Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa vanhempien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013-2014

Toimintasuunnitelma 2013-2014 VISIO Nuoret Kotkat on hyvän, lapsilähtöisen iltapäivätoiminnan tuottaja, edistäjä ja kehittäjä. TUOTTAJA tuottaa palveluja kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti EDISTÄJÄ edistää lasten osallistumista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Toiminnan tavoitteet ja tehtävät 3 2. Toiminnan laajuus 3 3. Toiminnan järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelma 1.1.2014 - Sivistyslautakunta 20.1.2014 4 Vaalan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu Lukuvuosi 2017-2018 Kuopion Setlementti Puijola ry Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI 2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VAKKOLAN KOSKI Siv.ltk. 7.6.2016 45 SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 2 Toiminta-aika ja lukuvuoden työajat 3 Hakumenettely ja haku

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2 TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3 TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Koululaisten. Kangasalla

Koululaisten. Kangasalla 1 Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 2 SISÄLLYS: Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 4 Toiminnan järjestämiseen

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa

Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Pirkkalassa Toimintasuunnitelma 1.8.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet... 3 2.1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Juuan kunta. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Liite

Juuan kunta. Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Liite Juuan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2016 Liite Sivistyslautakunta 26.4.2016 1. Johdanto Juuan kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan kunnan perusopetuslain

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Vihdin kunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.2.2009 12 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 Sivistyslautakunta 3.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lestijärven kunta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lestijärven kunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 6.9.2011 1 Sisällysluettelo 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet... 3 1.2 Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen

Lisätiedot

LIITE 4 ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 4 ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 2 1 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Voimassa 1.8.2016- Siviltk 17.5.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 2 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2.1 KODIN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 29.3.2016 26 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1 RAUTJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Opetushallitus on päättänyt uusista Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista, joita on noudatettava aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lisätiedot

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta 13.12.2016 ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV 2016-2017 2 1. JOHDANTO Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on taata lapselle

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 -

TURUN KAUPUNKI. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - TURUN KAUPUNKI Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 - SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 3. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA TOIMINNAN TOTEUTUS 3.1. Toiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

UUDENKAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA UUDENKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1. TOIMINNAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Aamu-iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VARKAUDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 18.12.2014 109 1 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. lukuvuodeksi 2015-2016

TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. lukuvuodeksi 2015-2016 TOIVAKAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2015-2016 Liikkumista, leikkimistä, vuorovaikutusta AKTIIVINEN KOULULAINEN Sisältö 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto

Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto Helsingissä 5.6.2007 Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto Sisällys Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuuden selvitys...2 1. Nykytilanne...2 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2013 2 Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 2 Tavoitteet... 4 3 Toimintaympäristö... 5 4 Yhteistyö... 5 5 Henkilöstö... 6 6 Toimintaan hakeminen

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VALTIMON KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan toimintasuunnitelma koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä varten

Tuusniemen kunnan toimintasuunnitelma koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä varten Tuusniemen kunnan toimintasuunnitelma koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä varten Tuusniemen kunnan toimintasuunnitelma 1. Toiminnan tavoitteet ja laajuus... 3 1.1. Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Tohmajärven kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2016 - Tohmajärven kunta SIVITYSTOIMI Sivistyslautakunta 7.6.2016 73 Sisällys 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet... 2 1.1 Toimintaa

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN TERVOLAN KUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA VARTEN Koulutuslautakunta hyväksynyt 15.6.2011 56 JOHDANTO Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta määritellään perusopetuslaissa (628/1998) :ssä 48. Muutos

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011 Riitta Rajala, erityisasiantuntija Opetushallitus AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITYS Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat säädökset perusopetuslakiin

Lisätiedot

Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011

Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Ranuan kunta Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Ranuan kunnan sivistyslautakunta 30.6.2011 53 Sisältö 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat 3 2 Toiminnan

Lisätiedot

LUKUVUONNA 2014 2015

LUKUVUONNA 2014 2015 1 TEUVAN KUNNAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2014 2015 2 SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Hyvinvointilautakunta 21.6.2011 68, liite 4 KIIMINGIN KUNTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN 2 LÄHTÖKOHDAT 2. AAMU- JA

Lisätiedot

Alavuden kaupunki. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Alavuden kaupunki. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Alavuden kaupunki Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintasuunnitelma kaudelle 2014-2015 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 TOIMINTASUUNNITELMA... 3 2.1 Toimintapaikat ja tilat... 3 2.2 Toiminta-ajat...

Lisätiedot

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Siuntion kunta Sjundeå kommun Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma iltapäiväkerho Päivitetty viimeksi / 20 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat Siuntiossa Siuntion kunta vastaa

Lisätiedot

HE 124/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain

HE 124/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk.

Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma alk. Kuusamon kaupungin koululaisten 1(6) 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet 2.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 2.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Ohjaajien perehdyttämiskansio

Ohjaajien perehdyttämiskansio Ohjaajien perehdyttämiskansio Perehdyttämiskansio ohjaajien tueksi Opetushallitus yhdessä Kymenlaakson/Etelä-Karjalan kehittämisverkoston kanssa on toteuttanut ohjaajien perehdyttämisen tueksi perehdyttämiskansion.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Opetushallitus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet Opetushallitus Kunnanhallituksille DNO 5/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 27.2.2004 Voimassaoloaika 1.8.2004 alkaen toistaiseksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA IITIN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Liite Iitin kunnan opetussuunnitelmaan 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 2 Aamu- ja

Lisätiedot

SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET SIMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011-2012 1 Sisältö 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 2 1.2 ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ

Lisätiedot