ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 YLEISKAAVASELOSTUS 16USP0125.BSE EHDOTUS ENONKOSKEN KUNTA Muutos koskee Enonkosken kunnan Ahvensalmen kylän kiinteistöjä Lähderanta ja Apuri

2

3 Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi ja tavoite Kaava-alueen sijainti 1 2 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Maankäytön nykyrakenne Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 3 3 OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve ja kaavamuutoksen tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Viranomaisyhteistyö Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 6 4 OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Yleiset määräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan Vaikutukset talouteen Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, terveys ja turvallisuus Ympäristön häiriötekijät 8 5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus 8 Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Osayleiskaavamuutos 1:10 000

4

5 ENONKOSKEN KUNTA 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaavan nimi ja tavoite Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee Enonkosken kunnan Ahvensalmen kylän kiinteistöjä Lähderanta ja Apuri. Kaavamuutoksen aloite on tullut alueen maanomistajilta. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevan yleiskaavan aluevarausten käyttötarkoitusta ja osin myös aluevarauksien rajauksia. Ranta-alueen rakennuspaikkamääriin ei tule muutoksia. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Joutenvedellä, Apurinsalmen pohjoisrannalla. Enonkosken kirkonkylältä on alueelle maanteitse matkaa noin 21 km. Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Suunnittelualueen sijainti. (Karttapaikka) 16USPO125.BSE

6 2 ENONKOSKEN KUNTA 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Maankäytön nykyrakenne Kokonaisrakenne Rantaosayleiskaavan muutosalueen pinta-ala on noin 12 ha. Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yhteensä kaksi rantaan rajautuvaa rakennuspaikkaa. Tilan Lähderanta RN:o 10:46 alueella kaavamerkintä RA, osoittaa omarantaisen lomarakennuspaikan, jonka rakennusoikeus on 150 k-m². Tilan Apuri RN:o 10:53 alueella on kaavamerkintä RA-3, mikä mahdollistaa ympärivuotisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon rakentamisen. Asuinrakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala on enintään 250 k-m² ja lomarakennuspaikan 150 k-m². Muu osa suunnittelualueesta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Maanomistusolot Suunnittelualue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Yritykset ja palvelut Suunnittelualueella ei ole palvelutoimintoja. Liikenneverkosto Suunnittelualueelle johtaa tieyhteys Ihamaniementieltä (yhdystie n:o 15409), Kuoppasalontien kautta. Rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Tilan Apuri RN:o 10:53 alueella on vanha maatalon pihapiiri, jonka päärakennus on rakennettu 1920-luvulla ja jonka nykyinen käyttötarkoitus on vapaa-ajan asunto. Tilalla on myös 1990 luvulla rakennettu rantasauna. Tilalla Lähderanta RN:o 10:46 on luvulla rakennettu vapaa-ajan asunto. Alueen rakennukset eivät edusta rakennuskulttuurin kannalta merkittäviä kohteita. Muinaisjäännöksiä ei alueella Museoviraston tietojen mukaan ole Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualue on pääosin havupuuvaltaista talousmetsää, josta osa jo hakattu. Apurintilan alueella, pihapiirissä, on pieni osa viljelykäytössä olevaa peltoa. Kallioinen ja kivinen maasto viettää loivasti rantaan. Ranta on pääosin kivikkoista, mutta Lähderannan tilan keskiosassa on noin 200 metrin matka alavaa, soistunutta rantaa. Vesistö on suunnittelualueen edustalla kapea, metsäiselle vastarannalle on matkaa paikasta riippuen noin metriä. Alueen järvimaisemalle on tyypillistä korkeat, ki- 16USP0125.BSE

7 ENONKOSKEN KUNTA 3 vikkoiset rannat ja havupuuvaltaiset rantametsät. Vesistö on polveilevaa ja pienimuotoista. 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu Etelä-Savon maakuntakaava, jossa suunnittelualueeseen ei kohdistu aluevarauksia. Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava. Alueella ovat voimassa seuraavat kaavamääräykset: RA, loma-asuntojen alue RA-3, loma-asuntojen / ympärivuotisten asuntojen alue M, maa- ja metsätalousvaltainen alue Voimassa oleva Saimaan rantaosayleiskaava ja suunnittelualaueen rajaus. Pohjakartta Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen numeerista maastotieto- ja raja-aineistoa. 16USPO125.BSE

8 4 ENONKOSKEN KUNTA Rakennusjärjestys Enonkosken kunnan rakennusjärjestys on vuodelta Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Kaavatyössä tukeudutaan voimassa olevan v vahvistetun rantaosayleiskaavan selvityksiin: Perustiedot rakennetusta ympäristöstä, kulttuuriympäristöstä ja muinaismuistoista Luonto- ja linnustoselvitys sekä rantavyöhykkeen maisemaekologinen tarkastelu Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi tuli lainvoimaiseksi (maankäyttö- ja rakennuslaki 22 ). Tarkistetut tavoitteet, joissa pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen, tulivat voimaan Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa erityisesti yleiskaavoissa. 3 OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve ja kaavamuutoksen tavoitteet Esityksen rantaosayleiskaavan kaavamuutoksen laatimisesta on tehnyt yksityinen maanomistaja, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa on todettu, että maanomistajan maankäyttötavoitteet edellyttävät rantaosayleiskaavan muutosta. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevan yleiskaavan aluevarausten käyttötarkoitusta ja osin myös aluevarauksia vastaamaan maanomistajien alueen käytön nykyisiä ja tulevia tarpeita. Vanha pihapiiri (tilalla 10:53) halutaan saada erilleen lomarakennuspaikasta ja lomarakennuspaikkoja halutaan osittain laajentaa. 16USP0125.BSE

9 ENONKOSKEN KUNTA Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Maankäyttö- ja rakennuslain ( ) myötä yleiskaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa. Keskeiset osalliset tässä hankkeessa ovat Maanomistajat Naapurimaanomistajat ja -haltijat Enonkosken kunta, hallintokunnat Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä-Savon maakuntaliitto Kunnanhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavan muutosluonnoksen nähtäville Viranomaisyhteistyö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Enonkosken kunnan edustajien kanssa käytiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Neuvottelussa keskusteltiin kaavan muutostarpeista ja todettiin kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Etelä-Savon ELY keskus (ympäristövastuualue) antoi lausunnon yleiskaavaluonnoksesta. Lausunnossa esitettiin mm. seuraavaa: Esitetty yleiskaavamuutos on hyväksyttävissä, mikäli tilan laskennallinen rantarakennusoikeus ei ylity, ja kaava laaditaan siten, että ns. kuivan maan rakennuspaikkaa ei lueta rantarakentamisen piiriin. Tilan rantarakennusoikeus tulee esittää ja perustella kantatilatarkasteluna. Jälkimmäinen ehto (kuivan maan rakennuspaikka) edellyttää sitä, että ympärivuotisen asumisen rakennuspaikalle merkitään erillinen aluevaraus, jonka määräyksestä käy ilmi kyseessä olevan ns. kuivan maan rakennuspaikka, ja sitä, että ranta-alueelle sijoittuva RA -alue rajataan vastaavalle alueelle, kuin voimassa olevassa yleiskaavassa. Näin menetellen voidaan varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä se, ettei rantaa varaava rakentaminen lisäänny kaavamuutoksen myötä. Yleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon Etelä-Savon ELY -keskuksen esittämät täsmennykset Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Yleiskaavamuutoksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 16USPO125.BSE

10 6 ENONKOSKEN KUNTA Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus , päätös osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Oas ja kaavaluonnos nähtävillä Valmisteltiin yleiskaavamuutosehdotus (täydennetään prosessin kuluessa) 4 OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Kaavan rakenne vastaa alueen nykyistä maankäyttöä eikä se eroa huomattavasti voimassa olevan kaavan rakenteesta. Vanha pihapiiri tilalla 10:53 Apuri on erotettu omaksi asuinrakennusten alueeksi (A-1) (Myös nykyisen voimassa olevan rantayleiskaavan RA-3 kaavamääräys on mahdollistanut pysyvän asumisen sijoittumisen ko. alueelle). Loma-asuntoalueita (RA) on laajennettu ja tilan 10:46 Lähderanta alueelle on osoitettu ohjeellinen pääsytie. Muu alue jää nykytilanteen mukaisesti edelleen maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,2 ha. Kaavamuutosalueen tiloilla on todellista rantaviivaa yhteensä noin 0.7 km ja ns. muunnettua rantaviivaa puolet todellisesta (vastaranta pääsääntöisesti m etäisyydellä) eli noin 0.35 km. tämä rantaviivan määrä oikeuttaa kaavassa esitettyihin kahteen rantarakennuspaikkaan. Kyseiset tilat ovat osa laajempaa emätilaa, joka ei ole vielä kokonaisuudessaan hyödyntänyt yleiskaavassa sille määriteltyä rantarakennusoikeuttaan. Nyt kaavamuutoksessa esitetty rakennusoikeus ei heikentävästi vaikuta muiden emätilaan kuuluvien rantarakennusoikeuksiin. Kaavamääräykset noudattelevat voimassa olevan Saimaan alueen rantaosayleiskaavan määräyksiä. 4.2 Aluevaraukset Rantaan rajautumaton asuinrakennusten alue (A-1) Kaavamääräys: Alueelle saa sijoittaa enintään 1½ -kerroksisia asuntoja ja näitä palvelevia erillisiä talousrakennuksia. Alueella on uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa kiinnitettävä erityistä huomiota rakennusten sopeuttamiseen kyläkuvaan ja ympäröivään rakennuskantaan. Asuinrakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m². Loma-asuntoalue (RA) Kaavamääräys: Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 k-m². Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m². 16USP0125.BSE

11 ENONKOSKEN KUNTA 7 Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) Kaavamääräys: Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n nojalla määrätään, että rantavyöhykkeellä (enintään 200 m:n syvyinen vyöhyke rantaviivasta mitaten maastolliset olosuhteet huomioiden) saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ei asuin- eikä lomarakennuksia. 4.3 Yleiset määräykset Yleiset määräykset ja kaavamerkinnät noudattavat v vahvistetun rantaosayleiskaavan määräyksiä ja merkintöjä ja ne on kerrottu kaavakartassa. 4.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos ei muuta tilannetta yhdyskuntarakenteen osalta verrattuna nykytilanteeseen, koska rakentamisalueet säilyvät pääsääntöisesti entisellään. Vesihuolto ja jätevesien käsittely toteutetaan kiinteistökohtaisesti vesihuoltomääräysten ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alueen tiestö on valmiina Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan Kaavamuutoksen vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan ovat olemattomat nykytilanteeseen verrattuna. Rakentamisalueet vastaavat jo olemassa olevia paikkoja ja kaavamääräyksin on annettu ohjeet luonnon ja maiseman huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä. Uusia tieyhteyksiäkään ei ole tarvetta rakentaa Vaikutukset talouteen Kaavamuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Maanomistajan kannalta vanhan pihapiirin erottaminen lomarakennuspaikasta, mahdollistaa tilan lohkomisen erillisiksi rakennuspaikoiksi. Palvelut, elinkeinoelämä ja matkailu Suunnittelualueella ei sijaitse, eikä sinne osoiteta uusia palvelutoimintoja. Alue tukeutuu palveluissaan Enonkosken taajaman palveluihin. Elinkeinoelämään ja matkailuun ei hankkeella ole vaikutusta Vaikutukset sosiaalisiin oloihin, terveys ja turvallisuus Alueen sosiaalisiin oloihin ei kaavamuutoksella ole merkittäviä vaikutuksia. Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat lähinnä rakentamiseen liittyviä ja ne ratkaistaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. 16USPO125.BSE

12 8 ENONKOSKEN KUNTA 4.5 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Kaavamuutoksella ei osoiteta alueelle uutta, ympäristöä häiritsevää toimintaa. 5 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus Tämä yleiskaavamuutos tullaan hyväksymään kunnanvaltuustossa oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Rakennusluvat kaavan mukaisille rakennuspaikoille voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaisesti tämän rantaosayleiskaavan perusteella. Yleiskaavan mukaisen rakentamisen toteuttaminen riippuu maanomistajien suunnitelmien aikataulusta. Kuopiossa Pöyry Finland Oy Jorma Harju projektipäällikkö Timo Kortelainen suunnittelija 16USP0125.BSE

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS

POLVIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 16WWE0921 LUONNOS 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 8.9.2014 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO

Lisätiedot

2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet

2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (32) Kuva 10: Kankaanmäen korpi 2.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet Tilakeskuksen eteläiset pelto-osuudet on muutettu golfin harjoitusalueeksi.

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot