Lausunto STM107:00/ Sosiaali- ja terveysministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto STM107:00/2012 22.8.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo@stm.fi"

Transkriptio

1 ry:n lausunto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (STM107:00/2012) kiittää mahdollisuudesta lausua terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöasetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 40a :ssä säädetään lääketieteen, hammaslääketieteen sekä farmasian opiskelijoiden ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneita koskevien tietojen ilmoittamisesta Valviralle. Medisiinariliitto on viime keväänä käynyt keskustelua Valviran kanssa keskeytyksen ilmoittamisesta ja keskeyttämisen kriteereistä. Lääketieteen kandidaatin näkökulmasta ongelmaksi on muodostunut Valviran tulkinta, jossa yliopisto-opinnoista poissaolevia pidetään opintonsa keskeyttäneinä. Yliopistolta poissaolevat menettävät näin työskentelyoikeutensa. Poissaolevaksi ilmoittautuvat yleensä opiskelijat, jotka pitävät opinnoistaan välivuotta, eivätkä todellisesti ole keskeyttäneet opintojaan. Poissaolevaksi on kannattavaa ilmoittautua käytettävissä olevien opintovuosien säästämiseksi ja Kelan opintojen etenemisen tulkinnan vuoksi silloin, kun perusteena on esimerkiksi ulkomaanvaihto, akateeminen tutkimustyö, äitiysloma, sairaus tai asevelvollisuuden suorittaminen. Valviran kiristyneen tulkinnan mukaan kaikki yliopistolta poissaoleviksi kirjautuneet nähdään opintonsa keskeyttäneinä ja näin ollen he menettävät työskentelyoikeutensa lääkärin sijaisena. Tällä hetkellä on epäselvää, onko esimerkiksi puolustusvoimien tai työ- ja elinkeinoministeriön tiedossa, että viidennen vuoden opiskelija ei voi enää suorittaa asepalvelustaan tai siviilipalvelustaan kenttä-, terveyskeskus- tai erikoistuvan lääkärin sijaisena. Toinen epäkohta vuoden alussa ilmoitetusta poissaolosta on, että kandit menettävät

2 työskentelyoikeutensa myös kesäksi, koska yliopistot keräävät läsnäolot vain puolivuosittain. Medisiinariliitto ehdottaakin lain 40a :än lisättäväksi: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ei tarvitse ilmoittaa alle vuoden kestävää keskeytystä opinnoista. Esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muutoksessa Medisiinariliitto näkee positiivisena kehityksenä, että lääketieteen kandidaattien ohjaukseen on kiinnitetty STM:ssä huomiota. Asetuksessa todetaankin, että lääketieteen kandidaatilla tulisi työskennellessään olla nimettynä ohjaajana valmistunut lääkäri. Medisiinariliitto tekee työtä ohjaamisen laadun puolesta ja suosittelee, että ohjausvaatimuksia tarkennetaan hyvän perehdyttämisen saavuttamiseksi. STM:n perusmuistiossa todetaan, että työvoimaa vuokraavilla yrityksillä on ollut positiivinen vaikutus varsinkin pienille toimintayksiköille, joilla ei omasta takaa ole asettaa riittävää työresurssia rekrytointiin. Tästä johtuen monet pienet yksiköt täydentävätkin sijaistarpeitaan lähes täysin vuokravälityksen kautta. Lääkärin sijaisena toimivalla kandidaatilla yleinen työnkuva on kesäsijaisuus pienessä terveyskeskuksessa. Nykyinen muutosesitys mahdollistaa työskentelyn sekä täysin ulkoistetussa että kunnallisessa toimipisteessä. Monesti kesäsijaisia vuokravälityksen kautta hakevat kuitenkin erityisesti sellaiset kunnalliset toimipisteet, jotka eivät ole täysin ulkoistettuja vaan ulkoistavat lähinnä vain kesäsijaistensa palkkaamisen. Nykyisellään muutos kieltäisi tällaisissa sekä osassa kunnallisista työpisteistä työskentelyn ja näin ollen vaikeuttaisi edelleen näiden työpisteiden työvoiman saantia. Medisiinariliitto näkee ehdotuksen kiristävän työskentelyoikeuksia myös tilanteessa, jossa tulevaisuudenkuva terveydenhuollon

3 työnantajapuolesta on varsin epäselvä. SOTE-uudistus saattaa merkittävästi muuttaa nykyisen julkisen terveydenhuollon työnantajarakennetta ja terveyspalveluiden tuottajatahoja. Sijaisten ulkoistamiset voivat tulevaisuudessa tapahtua esimerkiksi SOTEalueen oman yrityksen kautta. Toimintayksikön ylläpitäjän rooli voi olla myös merkittävästi erilainen eri SOTE-alueilla. Työskentelyoikeuden tiukentaminen muuttuvassa tilanteessa voi johtaa aiottua merkittävämpään työskentelyoikeuden kaventumiseen ja alueelliseen epätasa-arvoon. Medisiinariliitto pitää huolta lääketieteen kandidaattien perehdytyksestä vuokrafirmojen kautta työskennellessä äärimmäisen tärkeänä. Jokaisen työuraansa aloittavan kandidaatin tulee saada kunnollinen perehdytys työpaikallaan ennen töihin siirtymistä. Vuokrayritysten kautta saatu perehdytys onkin parantunut vuosien aikana. Medisiinariliitto näkee perehdytyksen kehittämisen ja sen luonteen selkeyttämisen järkevämpänä tapana parantaa lääketieteen kandidaatin saamaa ohjausta kuin vuokrafirmojen kautta tehdyn työskentelyn kieltämisen. Selkeämmät säännöt kandidaattien työskentelystä ja tarvittavasta ohjauksesta parantavat työskentelyn laatua sekä yksityisellä että kunnallisella puolella työskenneltäessä. Medisiinariliitto ymmärtää kandidaattien töissä olemisen aiheuttamaa huolta työnantajapuolella. Työnantajan tulee voida luottaa vuokravälityksen kautta palkatun työntekijän osaamiseen. Toisaalta kandidaatin täytyy luottaa siihen, että työpaikalla on mahdollista saada työntekoon tarvittava perehdytys ja ohjaus. Nykyinen systeemi kaipaakin nimenomaan avoimuutta ja selkeämpää linjausta perehdytyksen luonteesta. Suurimmat ongelmat ovat liittyneet lyhyisiin päivystyksiin, joiden kriteereitä kiristetäänkin vuoden alusta päivystysasetuksella. Medisiinariliitto ehdottaa, että uudessa työpaikassa aloittavalle lääketieteen kandidaatille tulee tarjota työpisteen toiminnasta vähintään neljä tuntia kestävä koulutus, jonka antaisi työpisteessä

4 työskentelevä laillistettu lääkäri. Tämä koskisi niin pitkäaikaisia töitä kuin lyhyitä päivystyksiä ja sekä kunta- että vuokratyöntekijöitä. Asetusmuutoksessa on syytä korostaa myös nimetyn ohjaajan merkitystä ja todeta, että kandidaatti ei saa olla töissä työpisteessä ilman tehtävään osoitettua ohjaajaa. Kandidaatin tulee olla yhteydessä ohjaajaan ja työyksikön ylilääkäriin jo työtä sopiessaan, oli kandidaatti suorassa virkasuhteessa työyksikköön tai siellä töissä vuokrafirman kautta. Näin puututaan työnantajapuolen ongelmaan, jossa työyksikön ylilääkäri ei ole perillä kandidaatin hallitseman asiaosaamisen ja kliinisen osaamisen tasosta. Samalla kandidaatti perehtyisi myös alustavasti työyksikön vaatimuksiin ennen työyksikköön tutustumista. Päivystysasetuksen myötä jokaisessa työpaikassa tulee olla laillistettu lääkäri kandidaatin siellä työskennellessä, joten ohjaava lääkärikin tulee löytymään vastaisuudessa varmasti. Edellä mainitut seikat huomioiden ehdotammekin muutettavaksi asetuksen 3 kohtaa: voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 :n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 :ssä tarkoitettua laitoshuoltoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä palvelussuhteessa sen toimintayksikön ylläpitäjään, jossa hän toimii tilapäisesti lääkärin tehtävässä. muotoon: voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 :n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 :ssä tarkoitettua laitoshuoltoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, toimintayksiköstä etukäteen nimetyn toimintayksikössä työskentelevän laillistetun lääkärin johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena ja toimintayksikön ylläpitäjän kanssa etukäteen sovitun perehdytyksen suoritettuaan.

5 Mihin tahansa ratkaisuun päädytäänkin, pitää Medisiinariliitto tärkeänä vähintään vuoden mittaisen siirtymävaiheen asettamista ennen työkriteerien muuttamista. Työnantajapuolelle on tärkeää antaa aikaa suunnitella korvaava tapa tarjota lääketieteen kandidaateille työskentely- ja kouluttautumismahdollisuuksia, sekä etsiä korvaavia tapoja mahdollisten sijaistarpeiden täyttämiseen. Lääketieteen kandidaateille on myös tarjottava mahdollisuus oman tulevan työskentelyn ja toimeentulon mukauttamiseen uudet työskentelykriteerit huomioiden. ry Lisätietoja: Joel Holmén puheenjohtaja Ina Vasko pääsihteeri

HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS LAIKSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN

HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS LAIKSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN LAUSUNTO 15.3.2007 1 (6) HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS LAIKSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ ANNETUN LAIN (Ammattihenkilölaki) MUUTTAMISESTA Esitys ja sen tavoitteet Esityksen perustelut Henkilöstöpalveluyritysten

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden

Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden Mini-VES 2015 Suomen Medisiinariliiton puheenjohtajan tervehdys Kesätyöt ovat jokaiselle medisiinarille jännitystä täynnä. Neljännen vuoden jälkeen medisiinarit saavat ensimmäisen hands on -kokemuksensa

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi

Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lausunto 1 (4) HH/emt 18.6.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo.stm@stm.fi Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

Vuokratyövoiman käytön tuomat haasteet ja mahdollisuudet

Vuokratyövoiman käytön tuomat haasteet ja mahdollisuudet Vuokratyövoiman käytön tuomat haasteet ja mahdollisuudet Kajander, Sini 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Vuokratyövoiman käytön tuomat haasteet ja mahdollisuudet Sini Kajander Liiketalous

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013 1/2013 Miten puhelimeen pitäisi vastata? Entisessä työpaikassani vastattiin kertomalla koko nimi ja ammatti, mutta nykyisessä sanotaan vain hoitaja. Puhelinkäytännöistä

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Puoluehallituksen lausunnot ja puoluekokouksen päätökset 27.-29.5.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Koulutusaloitteet 173. Oppivelvollisuuden pidentäminen... 5

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot