SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy haluavat nostaa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän loppuraportista esille seuraavat asiat. 1. Yhdenvertaisuudesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on ollut suurta alueellista eriarvoisuutta, joten on hyvä, että Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjausten mukaisesti laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaista saatavuutta parannetaan. On tärkeää, että palvelut pystyttäisiin järjestämään kaikille sosiaali- ja terveysalueeseen ja perustason alueeseen kuuluvien kuntien asukkaille siten, että perustuslain mukainen yhdenvertaisuus toteutuu sekä myös palvelujen alueellisen saatavuus ja saavutettavuus turvataan. Tässä hallinnonalojen välinen yhteistyö ja raja-aitojen poistaminen on tärkeää. Palveluketjut pitää varmistaa niin, että ihmisten tarpeita katsotaan kokonaisvaltaisesti eikä sektorikohtaisesti. Alueellisen yhdenvertaisuuden lisäksi kannamme huolta sosiaalipalvelujen ammattilaisten riittävyydestä ja siitä, miten tämä turvataan eri puolilla maata. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tiukentuneet ohjeet henkilöstön pätevyysvaatimuksia lisäävät haasteita monella alueella entisestään. 2. Asiakasnäkökulmasta Pidämme sote-uudistuksen tavoitteita hyvinä ja tärkeinä: - edistää hyvinvointia ja terveyttä - taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille - kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja - siirtää painopiste ehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin - vahvistaa peruspalveluja - turvata henkilöstön osaaminen ja saatavuus - siirtyä järjestelmä- ja ammattikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen - varmistaa toimivat hoito- ja palveluketjut - purkaa päällekkäisyyksiä - turvata palvelujen rahoitus.

2 2 Kuitenkaan asiakaskeskeisyys ei tällä hetkellä lakiesityksestä nouse konkreettisesti esiin, vaikka se mainitaan yhtenä uudistuksen tavoitteena. Vammaisten ihmisten kannalta on tärkeää, että tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja järjestämisvastuu edistäisi kaikkia mainittuja tavoitteita konkreettisin keinoin. Sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohdissa korostetaan sitä, ihmisten pitää ottaa enemmän vastuuta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Sosiaali- ja terveyspolitiikan rakenteiden ja hallinnon tulee johdonmukaisesti tukea tätä lähtökohtaa. Palveluiden järjestämisessä ollaan vammaisten ihmisten tällä aivan päinvastaisessa tilanteessa. Ei voi mitenkään olettaa, että vammaiset ihmiset ottaisivat itsestään enemmän vastuuta, kun eivät voi vaikuttaa itseänsä koskevien palveluiden järjestämiseen. Vammaisten ihmisten omaa roolia ja osallisuutta palvelujen suunnittelussa on lisättävä ja tämä näkökulma on vahvemmin nostettava myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin. Tähän näkökulmaan nojaa paljolti myös uudistuva sosiaalihuoltolaki sekä jo uudistettu vammaispalvelulaki. On tärkeää, että sote-järjestämislaki tukee modernia vammaiskäsitystä ja kaikkia YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteita. Tällöin myös sotejärjestämislain on varmistettava, että - Vammaiset ihmiset pystyvät osallistumaan yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti muiden kanssa - Vammaiset ihmiset saavat tasavertaisesti tietoa heidän oikeuksistaan ja palveluistaan - Lain avulla on mahdollista kehittää palvelujärjestelmää, jossa jokaisella on mahdollisuus valita asuinmuotonsa sekä asuinkumppaninsa - Oikeus terveyspalveluihin, psykiatrisiin palveluihin ja kuntoutukseen osana perusterveydenhuoltoa varmistetaan. 3. Kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja laitosasumisen lakkauttamisesta Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen edistämisestä. Valtioneuvosto vahvisti uudessa periaatepäätöksessään nk. Kehas2-ohjelman toteuttamisen periaatteet. Periaatepäätösten mukaan laitosasuminen lakkautetaan Suomessa 2010-luvun aikana ja yksilöllisen asumisen ohjelmaa toteutetaan. Arvioidaan, että Suomessa on kehitysvammaista henkilöä, joista suuri osa tarvitsee runsaasti yksilöllistä apua ja tukea asumisessaan. Tilastojen mukaan valtioneuvoston periaatepäätöksen asettama tavoite vähentää kehitysvammaisten henkilöiden laitospaikkojen määrä neljännekseen vuoteen 2015 mennessä ei ole edennyt toivottua tahtia. Vuoden 2012 lopussa laitoksissa asui n henkilöä. Myös tilapäishoidon kautta laitosten imu vetää

3 3 jatkuvasti. Vuonna 2010 lyhytaikaisessa hoidossa oli noin 2620 henkilöä ja tämä kehityssuunta näyttää jatkuvan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteen on mahdollistettava se, että kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen Suomessa loppuu 2010-luvun aikana. Laitosasumisen lakkauttamisen edellytyksenä on kattavien avohuollon ja lähiyhteisön palveluiden kehittäminen ja tämä tulee lainsäädännöllä mahdollistaa. Palvelurakenteen on mahdollistettava, että tarvittavat sote-palvelut ovat lähipalveluina saatavilla avopalveluina myös paljon tukea tarvitseville vaikeavammaisille kehitysvammaisille ihmisille asuinkunnasta riippumatta. Palveluiden laaja järjestämisvastuu ja erityisvastuualueiden rooli ei missään tapauksessa saa johtaa siihen, että kehitysvammaisten ihmisten laitosasumisen lakkauttaminen ei toteudu Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja Kehas-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 4. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolin tunnistamisesta ja huomioimisesta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistuu lähes miljoona suomalaista. Muuhun järjestökenttään verrattuna sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisyys on, että niiden jäseninä, toimijoina että tuen ja palvelujen käyttäjinä ovat usein hankalissa elämäntilanteissa elävät, kuten pitkäaikaissairaat, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Nykyinen sosiaalipalveluiden järjestelmä on pitkälle rakentunut 2000-luvun alkuun saakka valtion, kuntien ja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Itse asiassa kansalaisjärjestöt ovat rakentaneet monia toimintoja ja palvelumalleja. Kansalaisjärjestöjen toiminnalla ei ainoastaan ole vaikutettu palvelujärjestelmään vaan rakennettu kansalaisyhteiskuntaa toimivan demokratian perustana. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen tuottajana sekä uusien palvelumuotojen kehittäjänä. Järjestöt tuottavat palveluita, joita useinkaan muut tahot eivät tuota ja joita ei muutoin juuri saa. Järjestöjen osuus sosiaalipalvelujen toimintayksiköistä on 35 % (1 509 yksikköä v. 2010). Yli 60 % vammaissektorilla toimivista yhdistyksistä tarjoaa tukea ja palveluita vammaisille kuntalaisille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijuus ja vaikuttaminen päättäjiin sekä yhteiskuntaan on keskeistä. Järjestöt kouluttavat, tutkivat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa sekä kokoavat ruohonjuuritason tietoa järjestötyön kehittämiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. (Lähde: Soste ry, Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina, 2012). Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erittäin merkittävä asema palvelujen tuottajina, kuntalaisten tukijoina sekä asiantuntijoina tulee ottaa huomioon sekä sote-alueiden että

4 4 erityisvastuualueiden toiminnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden omistamat palveluntuottajayhtiöt tuntevat toimintakenttänsä ja tuovat erityisasiantuntemuksellaan suurta arvoa ja tietämystä paitsi palveluiden järjestämiseen, myös tutkimukseen sekä kehittämiseen liittyen. 5. Hankintamenettelyjen joustavoittamisesta ja valinnanvapautta edistävistä menettelyistä Lakiesityksen 12 :ssä luetellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen kuusi eri järjestämistapaa: "Sosiaali- ja terveysalueen ja perustason alueen vastuukunnan on järjestettävä vastuulleen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvat tehtävät ja palvelut: 1) tuottamalla ne itse, 2) kuntalain 76 :ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen sosiaali- ja terveysalueen tai perustason alueen vastuukunnan kanssa, 3) olemalla jäsenenä palveluja tuottavassa kuntayhtymässä, 4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta vastuukunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta, taikka 5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin, tai 6) muulla laissa säädetyllä tavalla." 6-kohta järjestämistapaluettelossa tarkoittaa lain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan sitä, että "palveluja voidaan toteuttaa myös muilla tavoin, jos muualla on säädetty 1-5 kohdalla poikkeavista tavoista toteuttaa sosiaali- tai terveydenhuollon tehtäviä ja palveluja". Toisin sanoen 6-kohta järjestämistapaluettelossa sisältää sen mahdollisuuden, että muualla lainsäädännössä - kuten uudistettavassa sosiaalihuoltolaissa tai uudistettavassa vammaislaissa - voidaan säätää henkilökohtaisesta budjetoinnista palvelujen järjestämistapana. Henkilökohtaisen budjetoinnin kaltaisten, asiakkaiden valinnanvapautta edistävien menettelyjen leviämistä tulee lainsäädännöllä edesauttaa. Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien räätälöinti henkilökohtaisten budjettien avulla on tärkeää nostaa yhdeksi mahdolliseksi palveluiden järjestämistavaksi. Mitä enemmän ja pitkäaikaisemmin henkilöllä on tarvetta sosiaalihuollon tuelle ja palveluille, sitä enemmän henkilöllä tulee olla vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia siihen, miten henkilön omannäköistä ja itse määrittelemää elämää parhaiten tukeva apu, tuki ja palvelu toteutetaan. Kyse on mitä suurimmassa määrin itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta sekä ihmisten omien voimavarojen tunnustamisesta, mihin myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (mm. 19 artikla) lainsäädäntöämme ja palveluitamme velvoittaa.

5 5 6. SGEI-palveluiden järjestämisestä Lakiesityksen yksityiskohtaisen perustelujen 12 :ssä todetaan, että joissakin harvinaisissa tai erityisen vaativissa palveluissa sosiaali- ja terveysalueen vastuukunta voi välttämättömän palvelun saatavuuden varmistamiseksi määritellä kyseisen palvelun yleistä taloudellista etua koskevaksi palveluksi, eli niin sanotuksi SGEI-palveluksi, ja sen perusteella antaa määräajaksi julkisen palvelun velvoitteen tietylle tai tietyille toimijoille menettelystä säädettyjä yleisiä periaatteita noudattaen. Näemme, että SGEI-palvelut liittyvät myös erityisen vaativiin kehitysvammaisten ihmisten tarvitsemiin palveluihin, joita viime vuosikymmeninä on pitkälti järjestetty erityishuoltopiirien ja tuotettu kehitysvammaisten laitosjärjestelmän kautta. Olisi tärkeää SGEI-palveluiksi katsottavat palvelut määriteltäisiin selkeästi. Mikäli näiksi katsotaan erityisen vaativat kehitysvammaisten ihmisten palvelut, on tärkeää, että palvelut voidaan lain painottaman yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti myös tuottaa mahdollisimman tavanomaisina ratkaisuina lähellä ihmisten omaa elämänpiiriä ja hyödyntää myös järjestötoimijoiden erityisasiantuntemus. Tällöin SGEI-menettely on hyvä vaihtoehto näiden palveluiden järjestämiseen. Tampereella Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja Kirsi Konola, kehittämistoiminnan johtaja Aarne Rajalahti, kehittämispäällikkö KVPS Tukena Oy Päivi Kari, toimitusjohtaja Jere Metsähonkala, varatoimitusjohtaja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tarjoamme monipuolisen valikoiman tilapäishoidon palveluita, hankimme ja rakennutamme asuntoja sekä koordinoimme kehittämishankkeita. KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustama valtakunnallinen toimija, joka tarjoaa monipuolisia palveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille.

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) HE 90/2010 5.11.2010

Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) HE 90/2010 5.11.2010 Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) Esityksen pääasiallinen sisältö Invalidiliitto arvioi hallituksen esitystä fyysisesti vammaisten ihmisten näkökulmasta. Fyysisesti vammaisten ihmisten joukko on heterogeeninen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen.

Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen. Suomen Kuntaliitto Viite: Kuulemistilaisuus 16.5.2012 Asia: Lausunto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Suomen Kuntaliitto luonnos 10.5.2012 oppaaseen. Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin

Lisätiedot

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta

22.1.2015. Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: Sote-järjestämislaki, SOTE yrittäjyyden, kilpailupolitiikan ja julkisten hankintojen näkökulmasta 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ja hankintalain

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa. Aarne Rajalahti 20.11.2013

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa. Aarne Rajalahti 20.11.2013 Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen vammaispalveluissa Aarne Rajalahti 20.11.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Inga Minkkinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot