EPAGMA SOIDEN JA TURVEMAIDEN VASTUULLISEN KÄYTÖN MENETTELYTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPAGMA SOIDEN JA TURVEMAIDEN VASTUULLISEN KÄYTÖN MENETTELYTAPAOHJE"

Transkriptio

1 EPAGMA SOIDEN JA TURVEMAIDEN VASTUULLISEN KÄYTÖN MENETTELYTAPAOHJE Lokakuu 2009

2 Sisältö 1. SOIDEN JA TURVEMAIDEN VASTUULLISEN KÄYTÖN MENETTELYTAPAOHJE Lainsäädännön noudattaminen Tuotantoalueiden valinta Turvetuotanto Yhteistyö sidosryhmien kanssa Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö Ilmastonmuutoksen hillitseminen Hyvä hallintotapa 7

3 TARKOITUS Soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön menettelytapaohje kuvaa niitä pääperiaatteita ja sitoumuksia, joita EPAGMAn jäsenyritykset ovat ohjeet 1 allekirjoittamalla sitoutuneet soveltamaan toimintoihinsa. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita ja integroimaan ne asiaankuuluviin osiin toimintajärjestelmiään. EPAGMA toivoo että turvetuotantoyritykset ottavat nämä ohjeet käyttöönsä. Ohjeissa määritellään soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön periaatteet tuotantoketjun ensi vaiheissa, mukaan lukien tuotantokentän valinta ja valmistelu, turpeennosto ja tuotantoalueiden jälkikäyttö (Kuva 1.1). Kuva 1.1 EPAGMA- menettelytapaohjeen laajuus Tuotantoalueen valinta Tuotantoalueen valmistelu Turpeennosto Tuotantoalueiden jälkikäyttö Ohjeen noudattaminen lisää myös turvealan kauppaa ja turpeen käsittelyä harjoittavien yritysten tietoutta turvetuottajien vastuullisista tuotantomenetelmistä. Turvetuotantomenetelmät ja niiden vaikutukset kiinnostavat myös kuluttajia, jotka käyttävät erilaisia turvepohjaisia tuotteita 1. 1 Nämä menettelytapaohjeet eivät muodosta osaa EPAGMAn jäsenyrityksen ja sen tuotteiden ja palvelujen ostajan välisestä sopimuksesta. 2 Turpeen erilaisista käyttömuodoista on lisätietoja raportissa Socio-economic impact of the peat and growing media industry on horticulture in the EU, Concept, 2008 (Turve- ja kasvuturveteollisuuden sosioekonominen vaikutus puutarhaviljelyyn EU:ssa). Raportti on ladattavissa englanninkielisenä osoitteesta Turpeen erilaisista käyttömuodoista on lisätietoja raportissa Socio-economic impact of the peat and growing media industry on horticulture in the EU, Concept, 2008 (Turve- ja kasvuturveteollisuuden sosioekonominen vaikutus puutarhaviljelyyn EU:ssa). Raportti on ladattavissa englanninkielisenä osoitteesta 1

4 1. SOIDEN JA TURVEMAIDEN VASTUULLISEN KÄYTÖN MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Lainsäädännön noudattaminen Euroopan Unionin (EU) jäsenmaissa turpeennostoa säätelee kattavasti EU- ja kansallinen lainsäädäntö. Useimmissa Euroopan unionin maissa turpeennostoa säädellään tietyille turvetuotantoalueille myönnettävillä luvilla. Turpeennostolupia ja -sääntöjä koskevat ehdot edellyttävät tavallisesti yksityiskohtaisia vaikutusten arviointeja ja toimenpiteitä mahdollisten haittavaikutusten hillitsemiseksi. Lainsäädäntö ja lupamenettely asettavat myös ehtoja turvetuotantoalueiden jälkikäytölle. Kansalliset viranomaiset valvovat säännöllisesti lupaehtoja ja muita määräyksiä. 2

5 Turveteollisuuden kannalta tärkeimpiä EU-direktiivejä ovat: Ympäristövaikutusten arviointi direktiivi (EIA) tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu neuvoston direktiivi 85/337/ETY sellaisena kuin se on muutettuna annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY(sama otsikko) Ympäristövaikutusten arviointi direktiivin tarkoitus on varmistaa että päätöksen tekevällä kansallisella viranomaisella on mahdollisimman paljon tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ennen kuin se tekee päätöksen hankkeen (turpeennoston) etenemisen sallimisesta. Luontotyyppidirektiivi Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/EY Luontotyyppidirektiivi koskee jäsenvaltioiden velvoitteita luetteloida ja nimetä alueita otettavaksi mukaan Natura 2000 nimellä tunnettuun eurooppalaisten suojelualueiden verkostoon. Direktiivin tarkoitus on ylläpitää tai ennallistaa EU:n jäsenvaltioiden luontotyypit ja niiden luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto. Joitakin luonnontilaisia samoin kuin turvetuotannon jälkeen ennallistettuja turvemaita suojellaan erityissuojelualueina. Lintudirektiivi - luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY Lintudirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yleisen järjestelmän luomiseksi EU:ssa luonnollisesti esiintyvien luonnonvaraisten lintujen suojelemiseksi. Joitakin luonnontilaisia samoin kuin turvetuotannon jälkeen ennallistettuja soita suojellaan erityissuojelualueina. IPPC-direktiivi - ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY ja annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi IPPC-direktiivin tarkoitus on erityisten toimintojen aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja hallinnan yhtenäistäminen. Vaikka turveteollisuus ei kuulu direktiivissä mainittuihin teollisuudenaloihin, kansallisen tason direktiiviä toimeenpaneva lainsäädäntö voi määritellä turpeennoston tällaiseksi alaksi. Vesipuitedirektiivi annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, joka määrittelee Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitteet Vesipuitedirektiivin tavoite on ylläpitää ja parantaa Euroopan yhteisön vesiympäristöä esimerkiksi luomalla vesistöalueiden hoitosuunnitelmia. Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä EU-direktiivit sovelletaan kansallisiin olosuhteisiin kansallisen tason prioriteetteja painottaen. Jäsenmailla on lisäksi omat turpeennostoa koskevat lait ja omat ympäristöpoliittiset ohjeistukset turpeennostolle. 3

6 Lainsäädännön noudattamista koskevat ohjeet 1. Yritysten tulee noudattaa toimintaansa sääteleviä asianmukaisissa EU-direktiiveissä sekä kansallisessa lainsäädännössä ja poliittisissa suuntaviivoissa määriteltyjä vaatimuksia. 2. Yritysten tulee arvioida uusien turvetuotantoalueiden rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset säädösten mukaisesti ja tutkia kaikki vaaditut seikat perusteellisesti. 3. Yritysten tulee noudattaa tuotantoalueita koskevissa käyttöluvissa tai muissa vastaavissa asiakirjoissa annettuja ehtoja. 4. Yritysten tulee noudattaa parhaita ammattistandardeja suorittaessaan lainsäädännön tai muiden säädösten vaatimia arviointeja, katselmuksia tai suunnittelutoimia. 1.2 Tuotantoalueiden valinta Joissakin EU-maissa tiukat kansalliset säädökset rajaavat turvetuotannon tietyille alueille. Lisäksi maankäytön suunnittelu- ja erilaiset suojeluohjelmat kieltävät nimenomaisesti turpeennoston joillakin alueilla. Turvetuotantoon saatavilla oleviin alueisiin kohdistuu kansallisia lupamenettelyjä ennen kuin alueen valmistelu turpeennostoa varten on mahdollista. Joissakin EU-maissa kansallinen politiikka ei rajoita soiden käyttöä turvetuotantoon, mutta lupamenettelyt, joihin vaikuttaa erityisesti EU-lainsäädäntö, rajoittavat toimintaa tehokkaasti. Tuotantoalueiden valintaa koskevat ohjeet 1. Mikäli mahdollista, yritysten tulee sitoutua perustamaan uusia turvetuotantoalueita soille, joita ihminen on jo muokannut ojittamalla tai muilla tavoin. 2. Yritysten tulee tukea kansallisessa lainsäädännössä biologisesti arvokkaiksi tunnustettujen suotyyppien suojelua. 3. Yritysten ei tule hakea lupia uusille turvetuotantoalueille hakuajankohtana Natura 2000 verkostoon kuuluvilla suoalueilla, jos turpeennostolla olisi merkittävä vaikutus alueen suojelutavoitteille. 2 2 Jotkut turvetuotannosta poistuneet suot on määritelty Natura 2000 alueiksi. 4

7 1.3 Turvetuotanto Turpeennoston perusedellytys on luonnollisesti muodostunut turvekerrostuma. Turvekerrostumia voi löytyä hyvin erilaisista ekosysteemeistä. Turvetuotantoalueiden jakoa ohjaavat lainsäädäntö sekä yritysten tuotantoalueiden valintaa koskevat toimintalinjat. Yritykset välttävät, ja jos se ei ole mahdollista, vähentävät ihmisiin, eläimiin, kasveihin, maaperään, vesistöihin, ilmaan, ilmastoon, maisemaan, aineelliseen omaisuuteen ja kulttuuriperintöön kohdistuvia haittavaikutuksia. Turvetuotantoa koskevat ohjeet 1. Suunnitellessaan ja valmistellessaan turvetuotantoa yritysten tulee pyrkiä hillitsemään ympäristöön ja paikallisiin ihmisiin kohdistuvia haittavaikutuksia. Erityisen tärkeää on vähentää kiinteiden aineiden huuhtoutumista vesistöihin, hallita pölypäästöjä ja melua, sekä estää tulipalojen syttyminen. Yritykset sitoutuvat vähentämään kiintoaineiden kulkeutumista pintavesijärjestelmiin ottamalla käyttöön tuotantomenetelmiä, jotka minimoivat irtoturpeen joutumisen valumaveteen, sekä huolehtimalla tuotantoalueiden valumavesijärjestelmistä erityisesti kohdissa, joissa valumavesi johdetaan ulkoisiin vesistöihin. Yritykset sitoutuvat vähentämään pölypäästöjä ilmaan ottamalla käyttöön tuotantomenetelmiä, jotka minimoivat pölyn muodostumisen alueilla, joilla pölystä aiheutuu haittaa ympäristölle. Yritykset sitoutuvat vähentämään melua alueilla, joilla melusta aiheutuu haittaa ympäristölle, ja/tai noudattamaan tarvittavia tuotantoaluekohtaisia päivittäisiä aikarajoituksia. 2. Yritykset sitoutuvat noudattamaan asianmukaisia käsittely- ja varastointimenettelyjä estääkseen polttoaineen, öljyn tai muiden epäpuhtauksien joutumisen maaperään. 3. Yritysten tulee rajoittaa ja vähentää jätteiden tuottamista ja hävittää jätteet ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisella tavalla. 4. Yritysten tulee estää jätteiden ja hallitsemattomien päästöjen muodostuminen käyttämällä varastointimenetelmiä, jotka minimoivat varastointiaumojen itsestään kuumenemisen. 5. Yritysten tulee suorittaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tuotantoaluekohtaisten tarpeiden mukaisesti toimiessaan kansallisen lainsäädännön ja/tai EU-direktiivien biologisesti arvokkaiksi tunnustamien suoluontotyyppien läheisyydessä varmistaakseen ettei turvetuotanto muuta tai heikennä näiden luontotyyppien ekologisia arvoja. 5

8 1.4 Yhteistyö sidosryhmien kanssa Uusien turpeennostoalueiden suunnittelu on läpinäkyvä prosessi, jossa otetaan huomion paikallinen palaute. Sidosryhmäyhteistyötä koskevat ohjeet 1. Suunnitellessaan uusia turvetuotantoalueita yritysten tulee neuvotella paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Neuvottelumenettelyt ovat hyvin suunniteltuja, läpinäkyviä ja dokumentoituja. Neuvottelujen aikana saadut mielipiteet ja suositukset dokumentoidaan. 2. Yrityksillä tulee olla toimivat käytänteet sidosryhmiltä saadun yrityksen toimintaa koskevan palautteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn. 1.5 Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö Turvetuotantoalueiden käyttöä ja ekologisia ehtoja koskevat perinteet vaihtelevat eri maiden välillä. Näin ollen turvetuotantoalueiden jälkikäytöstä on olemassa toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Jälkikäyttömuotoja voivat olla turvetuotantoalueen ekosysteemin ennallistaminen, maankäytön muuttaminen niin että aluetta voi käyttää metsätalous-, virkistys- tai kaupunkirakentamistarkoituksiin tai erilaiset yhdistetyt maankäyttömuodot. Monissa maissa kansallinen lainsäädäntö, maanomistajat ja ympäristöpoliittiset suuntaviivat ohjaavat jälkikäyttömahdollisuuksia. Vastuullista turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä koskevat ohjeet 1. Yritysten tulee huolehtia siitä että niillä on jo varhaisessa vaiheessa luvanhakuprosessia alustavat puitteet turvetuotantoalueiden jälkikäytölle. 2. Jälkikäyttöä suunnitellessaan yritysten tulee ottaa huomion ajankohtainen tieteellinen tieto soiden ekosysteemin toiminnoista ja sidosryhmien alueen tulevaa käyttöä koskevat mielipiteet. 3. Jos entistäminen valitaan turvetuotantoalueen jälkikäytön strategiaksi, yritysten tulee pyrkiä korkeatasoiseen biodiversiteetin ja suon ekosysteemin toiminnan suojeluun. 4. Jos yritykset omistavat tuotantoalueet, niiden tulee ottaa vastuu jälkikäytön suunnittelusta ja toteutuksesta ottaen huomion paikallisten ja kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien näkökulmat ja mielipiteet. 5. Jos yritykset eivät omista tuotantoalueita eikä niillä näin ollen ole vastuuta ja valtuuksia päättää alueiden jälkikäytöstä, niiden tulee antaa maanomistajille neuvoja jälkikäyttömahdollisuuksista ja sopivimmista turvetuotannosta poistuneiden alueiden jälkikäyttömuodoista. 6

9 1.6 Ilmastonmuutoksen hillitseminen Yritysten tulee ottaa huomioon kasvihuonekaasupäästöt (GHG) koko tuotantoketjun ajalta ja tukea tutkimusta paremman käsityksen saamiseksi turpeennoston vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevat ohjeet 1. Yritysten tulee, jos mahdollista, perustaa turvetuotantoalueita sinne missä jo tapahtuu kasvihuonekaasupäästöjä. 2. EPAGMAn jäsenyritykset kehittävät tehokkaita kasvihuonekaasupäästöjen hallinta- ja minimointiteknologioita ja käyttävät niitä kun se on taloudellisesti mahdollista. 3. EPAGMAn jäsenyritykset ottavat huomioon valitun jälkikäytön kasvihuonekaasuseuraamukset. 4. EPAGMAn jäsenyritykset tukevat tutkimusta, joka lisää tietoamme kasvihuonekaasutasapainosta käytössä olevien turvetuotantoalueiden elinkaaren aikana ja edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä soiden ja turvamaiden käytössä. 1.7 Hyvä hallintotapa EPAGMAn jäsenyritykset pyrkivät rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja eettisyyteen näitä ohjeita toteuttaessaan, ja ne pyrkivät noudattamaan mahdollisimman korkeita standardeja hallintotavoissaan ja toimimaan vastuullisesti työntekijöidensä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön suhteen. Hyvää hallintotapaa koskevat ohjeet 1. Yritysten tulee käyttää ammattimaisia menetelmiä turpeennoston kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, neuvotteluissa, tuotantoalueiden valinnassa ja valmistelussa, turpeennostossa, valvonnassa ja tuotantoalueiden jälkikäytössä. Näitä menetelmiä ovat: - kaikkia tuotantoketjun toimintoja koskevat selkeät ohjeet - selkeät ja jaetut vastuut ja voimavarat - mikäli taloudellisesti ja käytännössä mahdollista, sitoumus käyttää parhainta saatavissa olevaa teknologiaa, joka ei kuitenkaan aiheuta liiallisia kustannuksia (BATNEEC Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs). 2. Yritysten tulee noudattaa hallintojärjestelmiä, jotka vaativat säännöllisiä ja riittäviä riskien arviointeja, ja suorittaa tehokkaita toimenpiteitä estääkseen onnettomuuksia, jotka saattavat vahingoittaa luontoa, tuottaa hallitsemattomia päästöjä tai aiheuttaa vaaroja ihmisten terveydelle. Kaikki onnettomuudet dokumentoidaan, raportoidaan ja arvioidaan. 3. Yritysten tulee varmistaa, että niiden henkilöstöllä on riittävä koulutus ja voimavarat korkealaatuisen ja turvallisen työn tekemiseen ja että he saavat opastusta näiden käytännesääntöjen toteuttamisessa työssään. 7

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 167/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.1.2008 KOM(2008) 19 lopullinen 2008/0016 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO OSA III TAUSTA-AINEISTO Museovirasto 2012 SISÄLLYS 1 ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN LAATU JA LAADUNHALLINTA EUROOPASSA... 3 1.1 Arkeologisten kenttätutkimusten laadunhallinta... 3 1.1.1 Toimijoita koskeva laadunhallinta...

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 12 Erityiskertomus Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388

Guidelines. Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin. 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Guidelines Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Päivämäärä: 25. kesäkuuta 2012 ESMA/2012/388 Sisältö I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka

Euroopan investointipankkiryhmä Avoimuuspolitiikka ryhmä Avoimuuspolitiikka 6. maaliskuuta 2015 6. maaliskuuta 2015 sivu 1/16 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus... 3 2. Ohjaavat periaatteet... 3 Avoimuus... 3 Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot