Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO / (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO /2015 1 (10)"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunki SOPIMUS NRO / (10) Ympäristöpalvelut Maankäyttöinsinöörin Maaomaisuudenhallinta päätös nro MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Kaarinan kaupunki, y-tunnus , PL 12, Kaarina. Vuokramies: 2. VUOKRA-ALUE Kaarinan kaupungin kaupunginosan korttelin tontti nro, pinta-alaltaan m2. Vuokra-alueen kiinteistötunnus on Sopimuksen kohteena on asemakaavan mukainen AO-tontti osoitteessa (kartta liitteenä). TAI Kaarinan kaupungin kylässä sijaitseva -niminen tila RN:o, pinta-alaltaan m2. Vuokra-alue muodostaa ohjeellisen tonttijaon mukaisen asuinrakennuksen rakennuspaikan, osoitteessa (kartta liitteenä). 3. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika on 50 vuotta, alkaen ja päättyen. Hallintaoikeus vuokra-alueeseen siirtyy vuokramiehelle heti. 4. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 3 luvun tarkoittamalla tavalla asumiseen, siten kuin käyttötarkoituksesta on kaavassa määrätty. Postiosoite Käyntiosoite Puhelin/Faksi Internet PL 17 Lautakunnankatu 4 (02) KAARINA KAARINA (02) (Faksi)

2 SOPIMUS NRO / (10) 5. VUOKRANMAKSU 5.1. Perusvuokra 5.2. Vuokranmaksun määräytyminen 5.3. Eräpäivä ja viivästyskorko 5.4. Vastuu maksamattomista vuokrista 6. KUNNALLISTEKNIIKKA Vuokra-alueen vuosivuokra on 4 prosenttia vuokra-alueen sopimuksentekoajan myyntihinnasta laskettuna. Tämän vuokrasopimuksen ensimmäinen vuosivuokra on 4% x kauppahinta X euroa = euroa sopimuksen allekirjoittamisvuoden loppuun saakka. Ensimmäisen vuoden vuokra maksetaan vain sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisiltä päiviltä. Sen jälkeen noudatetaan kohtaa 5.2. Vuokra tarkistetaan aina vuoden alussa. Vuokran määräytymisen perustana on tarkistushetkeä edeltäneen vuoden kuluttajahintaindeksin (2010 = 100) vuosikeskiarvolla tarkistettu vuokra-tontin myyntihinta. Vuosivuokran määrä saadaan kertomalla tontin perushinta X edeltäneen vuoden kuluttajaindeksin vuosikeskiarvolla ja jakamalla se edellä mainitulla perusindeksillä. Vuokranmaksukausi on kalenterivuosi. Vuosivuokra maksetaan vuokravuoden aikana kahtena (2) yhtä suurena maksueränä 31. toukokuuta ja 30. marraskuuta mennessä. Jos vuokraa ei määräaikana suoriteta, vuokramies on velvollinen maksamaan erääntyneille erille korkoa viivästysajalta korkolain säännösten mukaisesti. Siirron saanut vuokralainen on velvollinen suorittamaan myös ne vuokraerät viivästyskorkoineen, jotka häntä edeltänyt vuokralainen on jättänyt maksamatta, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kolmelta (3) vuodelta. Vuokraoikeuden siirron jälkeen siirtäjä vastaa maksamattomista vuokrista siihen saakka että joko siirtäjä tai siirron saaja on ilmoittanut vuokraoikeuden siirrosta kaupungille jäljempänä kohdassa 7.1 mainituin tavoin. Kunnallistekniikan liittymisestä laaditaan erillinen sopimus. Vuokraaja maksaa kaupungille katujen rakentamiskustannuksena XXX. Maksu kuitataan maksetuksi tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksin.

3 SOPIMUS NRO / (10) 7. VUOKRAMIEHEN OIKEUDET 7.1. Vuokraoikeuden siirto 7.2. Uudelleen vuokraus Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty. Vuokramiehellä on oikeus kaupunkia kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto, on velvollinen kolmen (3) kuukauden kuluessa saannostaan kirjallisesti ilmoittamaan siitä kaupungille vuokraoikeuden siirron kirjaamista varten liittämällä ilmoitukseen saantokirjan, vuokrasopimuksen ja muut tarpeelliset asiakirjat. Jollei siirtoilmoitusta määräajassa tehdä, on uuden vuokramiehen maksettava kaupungille sopimussakkoa 500. Siirron saaja on velvollinen hakemaan vuokraoikeutensa kirjaamista Varsinais-Suomen maanmittaustoimistosta. Vuokraoikeuden siirron yhteydessä luovuttaja ja luovutuksen saaja sopivat keskenään jo maksettujen vuokrien jakamisesta. Kaarinan kaupunki ei palauta jo maksettuja vuokria luovuttajalle, eikä laskuta luovutuksen saajalta osaa vuokranmaksukauden vuokrasta. Jos vuokraoikeus siirretään ennen, kuin tässä vuokrasopimuksessa määrätty vuokra-alueen rakentamisvelvoite on täytetty, siirtäjä on velvollinen maksamaan kaupungille kohdan "Sopimussakko ja vahingonkorvaus" mukaisesti määräytyvän sopimussakon. Tontti on rakentamaton käyttöönottokatselmukseen asti. Vuokralaisella on etuoikeus kohdassa 3 mainitun vuokrakauden päättyessä saada alue välittömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että: a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa; b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan. Kaupungin tulee vuokramiehen pyynnöstä hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi (2) vuotta ennen vuokrakauden päättymistä ilmoittaa vuokramie-

4 SOPIMUS NRO / (10) helle, tuleeko tontti uudelleen vuokrattavaksi samanlaiseen asuntotarkoitukseen Lunastusoikeus Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen, mikäli hän on täyttänyt tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kauppahinta on ostoajankohdan myyntihinta, jonka valtuusto on hyväksynyt. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti ostoajankohdan myyntihinta on kohdassa 5.1 mainittu myyntihinta elinkustannusindeksillä tarkistettuna. Kauppahinnan lyhennykseksi lasketaan 20 % maksetuista vuokrista. Ei kuitenkaan enempää kuin puolet ostoajankohdan myyntihinnasta. Kauppahinta suoritetaan käteisenä kaupantekotilaisuudessa. Vuokramiehen ostaessa tontin omakseen ennen kuin hän on täyttänyt sopimuksen 8.2 kohdassa tarkoitetun rakentamisvelvoitteen, ei rakentamisvelvoitteen täyttämiseen varattu aika pitene, vaan kauppakirjassa määritettävä rakentamisvelvoite tulee täyttää tämän vuokrasopimuksen mukaisessa ajassa. 8. VUOKRAMIEHEN VELVOLLISUUDET 8.1. Vuokraoikeuden kirjaaminen 8.2. Rakentamisvelvollisuus Vuokramiehen on haettava vuokraoikeuden kirjaamista Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren (540/95) edellyttämällä tavalla. Vuokramies sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Vuokramies sitoutuu saattamaan rakennuksen täysin valmiiksi (loppukatselmus) kuuden (6) vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos rakennus kokonaan tai osittain palaa tai muutoin tuhoutuu, se on kolmen (3) vuoden kuluessa rakennettava uudelleen. Kaupunki voi hakemuksesta pidentää mainittuja rakennusaikoja.

5 SOPIMUS NRO / (10) 8.3. Rakennusten kunnossapito 8.4. Kadun kunnossa- ja puhtaanapito 8.5. Maaperän pilaantuminen 8.6. Jätehuolto Jos vuokramies laiminlyö edellä tässä kohdassa mainitut rakentamisvelvoitteet määräajassa, vuotuinen vuokra korotetaan kaksinkertaiseksi määräajan päättymistä seuraavan vuokravuoden alusta lukien sen vuokravuoden loppuun saakka, jonka aikana rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokramies on velvollinen pitämään vuokra-alueella olevat rakennukset ja aidan sekä tontin muun osan hyvässä kunnossa ja noudattamaan siinä kohden annettuja määräyksiä. Vuokramiehen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokra-alueeseen rajoittuva katu- ja yleinen alue määräytyvät sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännöksessä määrätään. Milloin tontin kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjestyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käytetään yleiseen liikenteeseen, on vuokramies velvollinen huolehtimaan kunnossa- ja puhtaanapidosta, kuten yleiseen käyttöön luovutettujen katujen osalta on säädetty. Vuokramies on velvollinen antamaan kaupungin vaatiessa tämän kohdan mukaan vuokramiehelle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin tehtäväksi todellisia kustannuksia ja yleiskuluja vastaavasta korvauksesta, jonka kaupunki päättää. Vuokramies on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 tai 8 tarkoittamalla tavalla pilaantunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin lain 12 luvussa säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. Vuokramies on velvollinen noudattamaan jätehuollosta voimassa olevia säädöksiä.

6 SOPIMUS NRO / (10) 8.7. Rakennusten purku vuokrasuhteen päättyessä 8.8. Yleisen alueen hoito Jollei rakennuksia, laitteita ja laitoksia, joita kaupunki ei lunasta, poisteta vuokramiehen toimesta kuudessa (6) kuukaudessa vuokrasuhteen päättymisestä, on kaupungilla oikeus vuokramiehen lukuun myydä ne julkisella huutokaupalla ja huolehtia paikan kuntoonpanosta. Vuokramies sitoutuu hoitamaan tontin ja ajoradan tai kevyen liikenteen väylän väliin jäävän alueen. Vuokramiehelle kuuluu nurmikon hoito sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt tarvittavan salaojituksen ja maisemoinnin nurmetuksineen. 9. VUOKRANANTAJAN OIKEUDET 9.1. Irtisanomisoikeus 9.2. Tontille sijoitettavat rakenteet 9.3. Katselmukset Jos vuokramies laiminlyö sopimuksen kohdassa 8.1 määrätyn rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, on kaupungilla oikeus kuukauden kuluessa rakentamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätyn ajan päättymisestä irtisanoa sopimus, paitsi milloin tontille rakennettavan rakennuksen rakentamiseksi on myönnetty ja voimassa valtion asuntolaina. Kaupungilla on oikeus sijoittaa vuokratontille tarpeelliset johdot, laitteet ja kiinnikkeet. Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa tontista katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, on vuokramiehen luovutettava sitä varten tarvittava ala. Tämä ei kuitenkaan koske alaa, jolla vuokramiehen omistama rakennus sijaitsee. Kaupungilla on oikeus rakentaa ja pitää tontin alla, kellarin lattiatason alapuolella rataa, väestönsuojaa, johtotunneleita yms. ja järjestää niihin tarvittaessa sisäänmenot tontilla. Vuokramies ei saa vuokratontille rakentaessaan vahingoittaa edellä mainittuja tiloja. Vuokramiehelle edellä mainituista toimenpiteistä koituva haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Kaupungilla on oikeus toimittaa vuokratontilla katselmuksia, joista kuitenkin, mikäli se hankaluudetta voi tapahtua, on vuokramiehelle hyvissä ajoin

7 SOPIMUS NRO / (10) sitä ennen ilmoitettava ja joissa vuokramiehen tai hänen edustajansa, mikäli mahdollista, on oltava läsnä. Katselmuksessa tarkastetaan, onko vuokratontti ja sillä olevat rakennukset sopimuksen mukaisessa kunnossa ja onko vuokrasopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu. Jos tarkastus on aiheuttanut muistutuksia, on puutteellisuudet korjattava kaupungin määräämässä ajassa. 10. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET Vuokra-alueen myynti Kaupunki sitoutuu olemaan myymättä vuokra-aluetta kolmannelle vuokrakauden kuluessa Rakennusten ym. lunastus vuokramieheltä Tämän sopimuksen edellä kohdassa 3 tarkoitetun alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan vuokralaisen omistaman vuokra-alueella sijaitsevan, edellä kohdassa 8.1 tarkoitetun rakennuksen ja muut vuokranantajan kirjallisella suostumuksella alueella rakennetut rakennukset. Lunastamisvelvollisuus koskee myös sellaisia alueella sijaitsevia vuokralaisen omistamia pysyvään käyttöön tarkoitettuja laitteita ja laitoksia, joiden voidaan katsoa palvelevan rakennuksen tulevaa käyttöä. Lunastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske: 1) alueella sijaitsevia muita kuin edellä mainittuja rakennuksia 2) keskeneräisiä rakennuksia, laitteita ja laitoksia 3) ilmeisiä ylellisyyslaitteita eikä 4) puita ja pensaita. Rakennuksista, laitteista ja laitoksista maksetaan täyden rakennustekninen arvon mukainen korvaus vuokrasuhteen päättymishetken ajankohtana. Arvioitaessa ei oteta huomioon maan arvon kohoamista, rakennusten mahdollista tuottoa eikä ns. ylellisyyslaitteita. Kun vuokra-aikaa maanvuokralain 9 :n 2 momentin mukaisesti pidennetään, siirtyy kaupungin velvollisuus maksaa edellä tarkoitettu lunastus uuden vuokra-ajan loppuun tai siksi, kunnes sopimus muutoin lakkaa. Milloin kaupunki on ennen vuokrakauden päättymistä ilmoittanut vuokramiehelle olevansa halukas vuokra-ajan pidentämiseen entisin ehdoin tai vä-

8 SOPIMUS NRO / (10) hintään kymmeneksi (10) vuodeksi tontin uudelleen vuokraamiseen vuokrasta, joka ei ylitä käypää vuokraa uudelleen vuokraamisen ajankohtana, mutta vuokramies ei ole hyväksynyt tarjousta, ei kaupunki ole velvollinen suorittamaan lunastusta Rakennusten lunastus kiinnityksen haltijalta Jos maanvuokraoikeus rakennuksineen on kiinnitetty ja tähän on perustettu panttioikeus, vuokranantaja suorittaa, mikäli asia on riidaton, panttioikeuden haltijalle hänen sitä ajoissa vaatiessa kohdassa 10.2 mainitun lunastuksen siten, että siitä välittömästi panttioikeuden haltijalle maksetaan enintään panttikirjan määrä etuoikeuden mukaan, minkä jälkeen ylijäämä tulee vuokramiehelle. 11. VAKUUDET Vakuus vuokran maksamisesta ja muiden sopimusehtojen täyttämisestä Kiinnitysten hakeminen Panttaussitoumus Vuokran suorittamisen ja muiden vuokrasopimusehtojen täyttämisen vakuudeksi on vuokramies velvollinen vaadittaessa antamaan kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden, joka on vaadittaessa uudistettava. Mikäli vakuuden vakuusarvo ei enää kata perittävän vuotuisen vuokran määrää tai tämän vuokrasopimuksen 5. kohdan mukaista vuokraa tarkistetaan tai vakuus muun syyn on riittämätön, vuokramies on velvollinen kaupungin niin vaatiessa korottamaan vakuuden määrää tai antamaan lisävakuuksia. Vuokramies valtuuttaa tällä sopimuksella kaupungin hakemaan vuokramiehen kustannuksella vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin vuokramiehen rakennuksiin parhaalle etusijalle vahvistettavan kiinnityksen rahamäärältään Kiinnityksestä annettavan panttikirjan haltijaksi merkitään Kaarinan kaupunki. Vuokramies luovuttaa ja panttaa Kaarinan kaupungille edellä mainitun panttikirjan vakuudeksi vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien maksujen maksamisesta ja muiden sopimusehtojen täyttämisestä viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

9 SOPIMUS NRO / (10) 12. MUUT EHDOT Sopimussakko ja vahingonkorvaus Erimielisyydet Muut mainitsemattomat ehdot Jos vuokramies muulla tavoin kuin kohdassa "Rakentamisvelvollisuus" mainituin tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on hän velvollinen maksamaan kaupungille paitsi vahingonkorvausta, myös sopimussakkoa, joka on määrältään sen hetken vuotuinen vuokra kymmenkertaisena, sekä kaupungille asiasta aiheutuneet kustannukset. Tästä vuokrasopimuksesta johtuvat ratkaisee Turun käräjäoikeus. Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, noudatetaan vuokrasuhteessa 29. päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) 3 luvun asuntoalueen vuokraa koskevia säännöksiä. 13. JAKELU Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen vuokranantajalle ja toinen vuokramiehelle. Kaarinassa. kuuta 2015 KAARINAN KAUPUNKI kaupunginhallitus Tanja Hämäläinen maankäyttöinsinööri

10 SOPIMUS NRO / (10) Tähän tyydymme ja sitoudumme täyttämään vuokrasopimuksessa mainitut ehdot. Vuokran saaja Todistavat:

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1(6) MAANVUOKRASOPIMUS (malli Savikontie) 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kangasalan kunta 1923299-5 PL 50 36201 Kangasala Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ MAANVUOKRASOPIMUS - LUONNOS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: 1.2 Vuokraamisen perusteet Jyväskylän kaupunki Y-tunnus: 0174666-4 Osoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 JYVÄSKYLÄ xxxxxxx

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1 MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10 asuntotontti kaupunkirakennelautakunta 3.12.2014 xxx asianro 7576/10.00.02.01/2014 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA

Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto MAANVUOKRASOPIMUS 1. Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Parikkalan kunta, 1913642-6 os. Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA Vuokralainen Kiinteistö Oy Onnenlähde,

Lisätiedot

TEOLLISUUSTONTIN MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokralainen: (nimi, henkilötunnus, tai Ly-tunnus: ja kaupparekis- terinro, osoite, yhteystiedot)

TEOLLISUUSTONTIN MAANVUOKRASOPIMUS. Vuokralainen: (nimi, henkilötunnus, tai Ly-tunnus: ja kaupparekis- terinro, osoite, yhteystiedot) TEOLLISUUSTONTIN MAANVUOKRASOPIMUS TEOLLISUUSTONTIN MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Vuokralainen:

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Mynämäen kunta (Y-2048364-4) Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki Vuokralainen: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry (Y-1969703-9) Keskuskatu

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

v U 0 k r a S 0 P imu S

v U 0 k r a S 0 P imu S 1 (6) v U 0 k r a S 0 P imu S Kuhmon kaupunki vuokraa tällä sopimuksella asuntotarkoitukseen pinta-alaltaan 9510 m 2 suuruisen sanotun kaupungin Iivantiiran kylässä sijaitseaan Iivanrivi -nimisen tilan

Lisätiedot

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen

(Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (Käännös) MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja: Paraisten kaupunki, Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen Vuokraaja: Sjörövarnästet Ab, Y-tunnus 0915416-1 Pärnäsintie

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 NAANTALIN KAUPUNKI RANTAMAKASIINI Merimasku 2014 Merimaskun Rantamakasiini, tontti ja vierasvenesatama Rakennus Naantalin kaupunki myy tarjousten perusteella Merimaskun Kirkonsalmen rannassa sijaitsevan

Lisätiedot

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa.

6.1 Vuotuinen vuokra (perusvuokra) 1.1.2016-31.12.2025 on xxxx euroa ja 1.1.2026-31.12.2045 xxxx euroa. HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUS Liite 13 1. VUOKRANANTAJA Raahen kaupunki, 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe 2. VUOKRALAINEN 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 4. KÄYTTÖTARKOITUS 5. VUOKRA-AIKA 6. VUOKRAMAKSU Alueen nimi: Alue

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja:

MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. Vuokranantaja: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Vuokralainen: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yritys- ja yhteisötunnus: 0215925-0 Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, Keskussairaalantie 6, 57170

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013

NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 NAANTALIN KAUPUNKI LUOVUTETTAVA TONTTI 2013 ITÄ IMMANEN 529 28 25 5 . NAANTALI Luovutettava tontti 2013. ITÄ-IMMANEN 529-28-25-5. Sijaintikartta ITÄ-IMMANEN LUOVUTETTAVA TONTTI SYKSY 2013 14.3.2007BM K.osa

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä

perustettavaan vastaanottavaan yhtiöön, Kyamk-kunteistö^ Öäljempänä OSAKASSOPIMUS l SOPIMUKSEN OSAPUOLET Kotkan kaupunld Y-tunnus 0160225-7, (jäljempänä myös "Kotka") Kouvolan kaupunki Y-tunnus 0161075-9, (jäljempänä myös "Kouvola") Iitin kunta Y-tunnus 0158766-7 Oäljempänä

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen henkilökunnan Kesämajayhdistys ry

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen henkilökunnan Kesämajayhdistys ry 1 (6) KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÄTARKOITUS Helsingin kaupungin liikennelaitoksen henkilökunnan Kesämajayhdistys ry Helsingin Lauttasaaressa Länsiulapanniemen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 14 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueen pitämistä varten.

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueen pitämistä varten. MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Virolahden kunta (0207033-6) Opintie 4 49900 Virolahti Vuokralainen: Vihertalkkarit Ay (2336402-6) Hiekkatie 9 49900 Virolahti 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1. 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Kaupunginhallitus 134 22.4.2013 Kaupunginhallitus 142 6.5.2013 77 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:n lainalle Valmistelijat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot