Suomen luonnonsuojeluliiton vaatimukset hallitusohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen luonnonsuojeluliiton vaatimukset hallitusohjelmaan 2011 2015"

Transkriptio

1 1 / 5 Suomen luonnonsuojeluliiton vaatimukset hallitusohjelmaan Kohtuutalous: Suomi ottaa menestymisen strategiakseen sopeutumisen luonnon kantokyvyn rajoihin Hallituskaudella aloitetaan kohtuutalousmallin tutkiminen Hallituskaudella asetetaan luonnonvarojen käyttökattotavoitteet Kansantaloutemme luonnonvarojen kokonaiskäyttöä (TMR-lukua) on laskettava 5 % vuodessa toimialakohtaisilla tavoitteilla Säädetään ilmastolaki, jonka tavoitteeksi asetetaan 40 % vähennystavoite kasvihuonepäästöihin vuoteen 2020 Rakennemuutoksen ohjauskeinot Talouden rakennemuutos käynnistetään ympäristöohjaavalla verouudistuksella (VM, TEM, YM) tavoitteena hiilineutraali elämä, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden toiminnan turvaaminen Keinoina ovat ohjauskeinojen muuttaminen ympäristön hyväksi, väkivahva ympäristöhallinto, avoin päätöksenteko sekä kestävään elämäntapaan tähtäävä koulutus- ja kasvatusjärjestelmä BKT:n rinnalle otettaan käyttöön hyvinvoinnin GPI-mittari Ympäristölle haitalliset tuet ja veroedut poistetaan Turpeen tuet poistetaan, verotus päästöjen mukaiselle tasolle Veroja porrastetaan hiili- ja rikkisisällön mukaan, verotuksen painopistettä siirretään energiasisällöstä hiilidioksidipäästöihin Poistetaan sähköveron kaksi erillistä verotasoa Otetaan käyttöön uraanivero haitallisteiden aineiden vero (esim. PVC, ftalaatit, klooratut liuottimet) Suomen luonnonsuojeluliiton leikkauslista Turpeen erityiskohtelu: verohelpotukset noin 200 miljoonaa ja tuet (syöttötariffi 3,04 miljoonaa euroa vuonna 2009) Maatalouden energiaveropalautukset poistetaan (23 miljoonaa vuonna 2008, arvioitu 52 miljoonaa vuonna 2011) Poistetaan yritysten ympäristöverojen palautus (jos vero ylittää 3,7 %) Joukkoliikennetuki lentoliikenteelle (1 2 miljoonaa) Sähköveron kaksi tasoa poistetaan (400 miljoonaa)

2 2 / 5 Ekosysteemipalveluiden hallinta Ekosysteemipalvelut ja niiden tilan valtakunnallinen kartoittaminen aloitetaan Ekosysteemipalvelut turvataan luonnonvarojen ja alueiden käytössä Ekosysteemipalvelut sisällytetään ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja kaavoitukseen Biodiversiteetin ja luonnonvarojen hallinta politiikkaohjelmaksi Ympäristöhallinto tai VNK koordinoi hallinnonaloittain ekosysteemipalvelujen turvaamista Hallinnon kehittäminen Vahvistettu ympäristö-, ilmasto- ja energiaministeriö: ELYjen ympäristövastuualueen strateginen ohjaus ympäristöministeriöön Metsähallituksen Luontopalvelut, valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinta sekä julkisten hallintotehtävien ohjaus MMM:stä kala- ja riistaosasto, vesitalous, luonnonvara-, ympäristö- ja tutkimusyksikkö sekä valvonta TEM:stä energiaosasto Aluehallinnon kehittäminen ELYihin perustetaan ympäristöasiamiehen virat kuluttaja-asiamiehen tapaan ELYihin perustetaan julkisten hankintojen neuvontapalvelu ELYt panostavat ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja tehostavat ympäristökasvatussuunnitelmien koordinointia perustamalla ympäristökasvatuksen koordinattorin virat Metsäkeskusten viranomaistoiminnot ELY-keskuksien yhteyteen Energiapolitiikka Energiatehokkuutta ja energiansäästöä tehostetaan hallituskauden aikana siten, että Suomi saavuttaa EU:n energiatehokkuustavoitteen (-20 %) vuoteen 2020 mennessä Energiatehokkuustoimikunnan toimenpide-ehdotukset toteutetaan kokonaisuudessaan Asuntokohtainen lämmön, lämpimän veden ja reaaliajassa toimiva sähkönkulutuksen mittaus pakolliseksi Energianeuvonnan rahoitus turvataan Biomassalle energiakäytössä otetaan käyttöön kestävyyskriteerit biopolttoaineiden tapaan Biopolttoaineiden kestävyydessä huomioidaan myös niiden välillisesti kuluttama vesi eli biopolttoaineiden vesitase Turve- ja suopolitiikka Turpeen tuet poistetaan, verotus päästöjen mukaiselle tasolle Hallituskauden aikana laaditaan suunnitelma, jonka mukaisesti turpeen käytöstä luovutaan vuoteen 2020 mennessä Luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten soiden kuivatus turpeenottoa varten lopetetaan heti hallituskauden aikana Laaditaan suoluonnon ennallistamisen rahoitus- ja toimenpideohjelma (RIEKKO) sekä soidensuojeluverkoston täydentämissuunnitelma Turvetuotannon vesistövaikutukset selvitetään valuma-alueittain Ympäristönsuojelulaki uudistetaan niin, että luontoarvot ja ilmastopäästöt huomioidaan lupaharkinnassa

3 3 / 5 Liikennepolitiikka Suomen rataverkon kehittämiseen ja ylläpitoon varataan 500 milj. euroa vuositasolla Taajamien ja pitkänmatkan joukkoliikennettä (raide, linja-auto) tuetaan 100 milj. eurolla Kasvihuonepäästöjä lisäävistä ja luonnolle haitallisista tiehankkeista luovutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään vaarantamatta viheralueiden säilymistä ja lähiluonnon monimuotoisuutta Kevyen ja julkisen liikenteen asemaa vahvistetaan kaupungeissa ja taajamissa Sähköautot vapautetaan käyttövoimaverosta ja luodaan maanlaajuinen pikalatausverkosto Joukkoliikenteen arvonlisävero poistetaan Isoimmissa kaupungeissa otetaan käyttöön ruuhkamaksut Korkeimpia kattonopeuksia lasketaan Lentoliikenteelle maksettavat joukkoliikennetuet lakkautetaan Tienvarsia hoidetaan huomioiden monimuotoisuus Kemikaalit Suomen on asetettava varovaisuusperiaate ja ympäristöterveys kemikaalipolitiikan perustaksi Haitattomampien kemikaalien kehittämistä edistetään ja kemikaaleille säädetään haittaveroja Elohopean tuottajamaana Suomen on rahoitettava ja opastettava kehitysmaita elohopeaongelman ratkaisemisessa ja metallisen elohopean varastoinnissa. Suomen oltava aktiivinen nanomateriaalien haittavaikutusten selvittämisessa Jätepolitiikka EU-tasolla ajetaan tuotteille asetettaviin ekologisen tuotesuunnittelun vaatimuksiin kriteerejä tuotteiden minimikäyttöiästä Täysimääräinen jätevero ulotetaan myös jätteenpolttolaitoksiin vietävään jätteeseen Kierrätyskelpoisen jätteen viemisestä kaatopaikalle peritään maksu, joka kattaa lajittelun ja kierrätyksen Haitattomampien vaihtoehtojen kehittämistä ja käyttöönottoa rahoitetaan mainosveron käyttöönotolla Jätteen synnyn ehkäisyyn 20 % jätehuollon budjetista Jätevero korotettava tasolle 60 / tonni v Luonnonsuojelupolitiikka Laaditaan ennuste monimuotoisuuden kehittymisestä Luonnonsuojelulakia uudistetaan huomioimaan uhanalaiset luontotyypit ja antamaan parempi suoja uhanalaisille lajeille Biodiversiteettiohjelma päivitetään luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointien pohjalta METSO-ohjelman ja biodiversiteettistrategian toteuttamiseen sekä uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojeluun varataan 100 miljoona euroa vuodessa lisää Metsäpolitiikka METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan ja valmistellaan METSO:n jatko-ohjelma 2016 Toteutetaan KuntaMETSO ja luodaan pelisäännöt kunnille maksettavista tuista Metsien hoidon sääntely uudistetaan aloittaen metsälain uudistamisesta KEMERA-laki uudistetaan ja tuet suunnataan ympäristötukiin, luonnonhoitoon ja ennallistamiseen Erityisesti suometsätalouden tukien tarkoituksenmukaisuus arvioidaan (esim. VTT)

4 4 / 5 Metsähallitus Valtion maa- ja vesiomaisuus säilytetään valtion omistuksessa ja niiden hallinto siirretään Metsähallituksen Luontopalveluille Metsähallituslaki uudistetaan laajapohjaisessa työryhmässä Metsähallituksen suojelualueita laajennetaan vaalikaudella vähintään ha METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuusen turvaamiseksi Maatalouspolitiikka Luomutuotantoa lisätään Julkiset hankinnat tukemaan luomutuotantoa EU-tuet suunnataan ympäristö- ja eläinystävälliseen tuotantoon (CAP-uudistus 2013) Lihantuotannon edistämisohjelmat korvataan kasvisruoan edistämisohjelmilla Maatalouden fosforikuormitusta vähennetään 50 % ja typen 50 % vuoteen 2015 mennessä Aloitetaan siirtyminen suljettuun fosforikiertoon maanviljelyssä ja ruokataloudessa Vesiensuojelu Yhdyskuntien vesiensuojelua tehostetaan sekä jätevesipuhdistamot ja viemäriverkostot uudistetaan rankkasateet kestävälle tasolle Maatalouden fosforikuormitusta vähennetään 50 % ja typen 50 % vuoteen 2015 mennessä Vesienhoidon suunnittelu viedään kansalaisten tasolle mm. lisäämällä resursseja Vapaana virtaavat vedet säilytetään Lähteet ja virtavedet ennallistetaan suunnitelmallisesti Pohjavesivarojen suojelua vahvistetaan Kalastus Turvataan Itämeren kalakantojen kestävä käyttö Vaelluskalojen luontainen elinkierto mahdollistetaan vesistöissämme kalateiden rakentamisella, poikastuotantoalueilla ja säännöstelyn kehittämisellä Uhanalaisten vaelluskalojen pyyntiä rajoitetaan kestävälle tasolle Saimaannorpalle vaaralliset kalanpyydykset kielletään ympärivuotisesti kaikilla tiedossa olevilla saimaannorpan esiintymisalueilla Alueiden käytön suunnittelu Maakuntakaavoituksella ohjataan yhteisvaikutukset huomioiden tuulivoimapuistojen sijaintia (laatukriteerit) Maakuntakaavoihin luodaan merialueiden käytön mukainen luokittelu Maa-ainesten otto (erityisesti kiviainekset) rajataan maakuntakaavoihin varatuille alueille Sipoonkorven kansallispuisto perustetaan Selvitetään Porkkala-Kopparnäs-Störsvikin kansallispuiston perustamisedellytykset

5 5 / 5 Ympäristölainsäädännön kehittäminen YVA, YSL, LSL uudistetaan laajapohjaisissa työryhmissä YVA-lakia muutetaan niin, että lailla suojeltuja kohteita ei voi yvittaa YSL uudistetaan niin, että luontoarvot, ilmastopäästöt ja materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn ehkäisy huomioidaan lupaharkinnassa Metsästyslainsäädäntöä uudistetaan turvaamaan uhanalaiset lajit Kalastuslain uudistaminen Säädetään vieraslajilaki Ympäristökasvatus Ympäristökasvatuksen valtakunnan tason yhteistyö vakiinnutettava Valtakunnallisen yhteistyön vakiinnuttamiseksi tulee perustaa pysyvä päätösvaltainen toimielin, joka saa toimivaltansa keskeisten ministeriöiden asettamana (OKM, YM, TEM, STM, MMM, LVM) Eri ministeriöiden vastuunjakoa on edelleen selkiytettävä ympäristökasvatuksen osalta ja hallintoon on saatava lisää henkilöresursseja tästä vastaamaan Jokaisella hallinnonalalla tulisi olla ympäristökasvatuksesta valtakunnallisesti vastaava henkilö tai henkilöitä Kansalaiset ja ympäristö Kansalaisille taataan: - tiedonsaanti - osallistuminen asioiden valmisteluun - osallistuminen päätöksentekoon - toimiva muutoksenhaku - kansalaisaloite Kansainvälinen ympäristöpolitiikka Suomi sitoutuu kansainvälisiin sopimuksiin ilmastorahoituksesta Vuosina varataan ilmastorahoitusta vähintään 110 miljoonaa euroa lisärahaa kehitysmäärärahoihin Kansainvälisen ilmastopolitiikan tulee kannustaa metsien ja soiden hiilinielun säilyttämiseen ja varastojen kasvattamiseen Hallitus pitää ympäristöasioiden edistämisen keskiössä kaikissa kansainvälisissä neuvotteluissa Lisätietoja: luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, ,

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valtuuskunta 2. 3.4.2011 LIITE 1 Vihreät De Gröna Puoluehallituksen 19.3. esitys valtuuskunnalle 2.4.2011 Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. kärkihankkeet ja vastuut

Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. kärkihankkeet ja vastuut Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma kärkihankkeet ja vastuut Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2011 Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma kärkihankkeet ja vastuut Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ohjelma on kohdistettu kaikille suomalaisille, sillä kaikkien suomalaisten toiminta vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin.

Ohjelma on kohdistettu kaikille suomalaisille, sillä kaikkien suomalaisten toiminta vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin. Suomalainen Itämeri-ohjelma (10.4.2010) Suomen luonnonsuojeluliitto Johdanto Ohjelman tarkoitus Suomen luonnonsuojeluliiton Suomalainen Itämeri-ohjelma kokoaa Luonnonsuojeluliiton näkemykset siitä, miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS ETELÄ-SUOMEN METSIEN MONIMUO- TOISUUDEN TOIMINTAOHJELMAN JATKAMISESTA 2014-2025 1 Periaatepäätös Valtioneuvosto on tänään 5.6.2014, asian oltua valtioneuvoston raha-asiain

Lisätiedot

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

WWF Suomi toivoo, että suosituksemme otetaan huomioon ministerityöryhmän toiminnassa.

WWF Suomi toivoo, että suosituksemme otetaan huomioon ministerityöryhmän toiminnassa. Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmälle on annettu tehtäväksi käsitellä hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat. WWF Suomi katsoo, että monet ryhmän

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin

Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF 25.2.2015 Puolueiden vastaukset vaalikyselyyn - kysymyksittäin Sisältö 1) Mitkä ovat puolueenne

Lisätiedot

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Luonnos 19.9.2013 / Marko Tanttu ja Sanna Poutamo Sisällys 1. Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa...

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020. Ympäristöselostus Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 Ympäristöselostus 5. helmikuuta 2015 1 Sisällys Lyhenteet... 2 Johdanto... 4 Yleistä CBC -ohjelmasta... 5 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 -ohjelman sisällön alustavat

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN LUONNON MONIMUOTOISUU- DEN SUOJELUN JA KESTÄVÄN KÄYTÖN STRATEGIASTA VUOSIKSI 2012 2020, LUONNON PUOLESTA IHMISEN HYVÄKSI 1 Periaatepäätös 2 Johdanto Valtioneuvosto

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003

Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Kansallinen metsäohjelma 2010 Seurantaraportti 2002 2003 Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 7/2004 1 Kansallinen metsäohjelma 2010 seurantaraportti 2002 2003 Julkaisija Maa- ja metsätalousministriö

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Kainuun ympäristöohjelma 2020

Kainuun ympäristöohjelma 2020 Kainuun ympäristöohjelma 2020 Julkaisun tekijä: Tarja Laatikainen Kainuun liitto Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Etukannen kuva: Pekka Helo Takakannen kuva: Ville Heikkinen Julkaisun

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kainuun ympäristöohjelma 2020

Kainuun ympäristöohjelma 2020 Kainuun ympäristöohjelma 2020 Ehdotus 13.5.2013 (taittamaton versio) Kainuun ympäristöohjelma 2020 1 SISÄLTÖ ALKUSANAT 3 1. JOHDANTO 4 2. YMPÄRISTÖN NYKYTILA KAINUUSSA 8 3. KAINUUN YMPÄRISTÖVISIO 2020

Lisätiedot