MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET 2013"

Transkriptio

1 1(18) Päivämäärä Dnro /041/2013 Maa- ja metsätalousministeriön osastot ja sisäinen tarkastus Viite Asetus valtion talousarviosta 11 Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Keskeiset maa- ja metsätalousministeriön toimintaympäristön muutokset on esitetty valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen pääluokan 30 pääluokkaperustelujen selvitysosassa: Maa- ja metsätalousministeriön toimialan elinkeinot ja hallinnonalan tehtävät ovat suurten globaalien muutosten ja haasteiden edessä samalla kun toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen sekä luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä. Toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen luonnonvarojen kestävässä käytössä mukaan lukien biotalouden ja vesivarat, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään 20 prosentilla kasvihuonekaasujaan vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maataloussektorille asetetun tavoitteen mukaan kasvihuonepäästöjen tulee olla 13 % alhaisemmat vuonna 2020 kuin vuonna Metsien ja maankäytön merkitys ilmaston muutoksen hillinnässä on korostunut edelleen. Myös energian riittävyyden varmistaminen on haaste ja siihen liittyen energiatehokkuuden lisääminen ja energiasäästötoimet sekä uusiutuvan energian lisääminen. Euroopan unioni on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. EU:n energia- ja ilmastopakettiin sisältyy Suomelle velvoite lisätä uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä laskettuna vuoden 2005 tasolta 28,5 prosentista vuoteen 2020 mennessä 38 prosenttiin. Uusiutuvan energian velvoitepaketin (2010) mukaan metsähakkeen energiakäyttötavoite on 13,5 milj. kuutiometriä vuonna Vuonna 2011 metsähaketta käytettiin energiaksi 7,5 milj. kuutiometriä. Ruoan hinnan nousu ja globaali ruoan kysynnän kasvu lisäävät mahdollisuutta päätyä uuteen ruokakriisiin. Ruokaketjun pidentyminen lisää mm. turvallisuusriskejä. Kuluttajat haluavat enemmän ja varmistettua tietoa ruoan alkuperästä ja tuotantotapojen vastuullisuudesta. Suurpedot ja vaelluskalat kiinnostavat kansalaisia aiempaa enemmän. Tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien merkitys toimialalla vahvistuu. Muutokset vaikuttavat tavoitteisiin ja valintoihin maa-, metsä-, kala- ja vesitaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan vaikuttaminen tapahtuu pitkälti EU-politiikkojen, säädösvalmistelun sekä tulosohjauksen ja kehittämistoimenpiteiden kautta. Vuonna 2013 muutoksia tapahtuu seuraavissa asiakokonaisuuksissa: - Kaikki merkittävät maatalouden sekä kalatalouden EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät ovat uudistumassa lähivuosina. Valmistautuminen näihin vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskeviin uudistuksiin ja EU:n tulevaan rahastokauteen edellyttävät Suomen kansallisten tavoitteiden asettamista, maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteiden yhteensovittamista sekä tavoitteiden mukaista vaikuttamista Euroopan unionissa. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 1.2 Toiminta-ajatus Turvaamme - kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä - luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. 1.3 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät - Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia ja tuottavia. - Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyky vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa. - Kuluttaja voi luottaa ruokaketjun vastuulliseen toimintaan. - Paikkatiedot ovat laajasti yhteiskunnan käytössä. - Maaseutu on elinvoimainen, viihtyisä ja toimiva yritys- ja asuinympäristö. - Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut. - Henkilöstömme on osaavaa ja voi hyvin. 2

3 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VUODEN 2013 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsätalousministeriön osastot laativat omaa toimintaansa koskevat tulostavoitteet tasapainottaen ne käytettävissä oleviin voimavaroihin ja ottaen huomioon nämä ministeriölle hyväksytyt tulostavoitteet. Lisäksi nämä tulostavoitteet otetaan huomioon tarvittavilta osin hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteissa. A. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat ministeriön toimenpiteet politiikkasektoreittain Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimenpiteineen vuodelle 2013 on esitetty maaja metsätalousministeriön toimialan tavoiteasiakirjassa Dnro 2269/031/2012. Maaseudun kehittäminen Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Maaseutu kehittyy kilpailukykyisenä asuinympäristönä ja yritysten sijoituspaikkana harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys tasapainottuu, työllisyys paranee ja elinkeinotoiminta monipuolistuu. A1. Varmistetaan ohjelmakauden resurssien tehokas käyttö. A2. Varmistetaan ohjelmakauden ohjelmaperusteisen maaseudun kehittämisen ja yritysten kehittämisrahoituksen edellytykset. Maatalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen maatalouden kannattavuuden turvaaminen ja elintarvikeketjun kilpailukyvyn edistäminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. A3. Kehitetään vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmiä. A4. Kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta. Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia luomualan kehittämisohjelmaa ja lähiruokaohjelmaa. A5. Valmistellaan CAP2020 -uudistukseen liittyen Suomen kantoja kansallista päätöksentekoa, EU:n työryhmätyötä ja EU-vaikuttamista varten. A6. Aloitetaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvä valmistelu. A7. Valmistellaan eri tukijärjestelmien sisältöä ja huolehditaan tukijärjestelmien yhteensovittamisesta CAP2020 -uudistuksen yhteydessä. A8. Suunnitellaan tehokas ja kohdennettu ympäristökorvausjärjestelmä maataloudesta aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja maatalouden ylläpitämän luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. A9. Varmistetaan rakennepolitiikan keinoin maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehityksen jatkuminen. 3

4 A10. Parannetaan maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä markkinaehtoisesti. A11. Kohdennetaan elinkeinoneuvonnan valtionapua hallitusohjelman mukaisesti. A12. Käytetään täysimääräisesti käytössä olevia ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtääviä keinoja. A13. Jatketaan ravinnekuormituksen ja siihen vaikuttavien toimien toteutuksen alueellista seurantaa. A14. Lisätään bioenergian tuotantoa maaseudulla ja edistetään maatilojen energiatehokkuutta. A15. CAP2020 -uudistuksen toimeenpanon lykkääntymisen vaikutusten minimointi. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan elintarvikevälitteiset ja eläinten ja ihmisten välillä leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä hyvällä tasolla, ja alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. A16. Kehitetään valvontaa ja varautumista vaarallisiin kasvintuhoojiin. A17. Jatketaan rehulainsäädännön uudistamista ja tarkastellaan v laaditun rehustrategian toimeenpanoa. A18. Kehitetään luomuvalvontaa. A19. Varaudutaan tarttuviin eläintauteihin huomioiden kansainväliset riskit. A20. Eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan. A21. Kehitetään koe-eläintoimintaa ja edistetään vaihtoehtomenetelmiä. A22. Kehitetään elintarvikevalvontaa riskiperusteisesti, lisätään valvonnan avoimuutta ja vähennetään pk-yritysten hallinnollista taakkaa. A23. Valmistellaan elintarviketurvallisuusselonteko. A24. Tehostetaan zoonoosien ja mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. A25. Varmistetaan kuluttajien riittävä tiedonsaanti elintarvikkeiden alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. 4

5 Kala-, riista- ja porotalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kala- ja riistakantoja hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti elinkeinokalatalous on kilpailukykyistä vapaa-ajan kalastuksen suosio säilyy ja se tuottaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä kalavarat säilytetään suunnitelmallisella hoidolla geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina riistakannat säilyvät elinvoimaisina ja riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja konflikteja rajoitetaan metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista, ja porotalouden kannattavuus paranee ja poromäärät mitoitetaan laidunten kestävän käytön mukaan. A26. Järjestetään kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. A27. Ohjataan pyynnin säätelyä ja valvontaa EY:n ja kansallisen lainsäädännön avulla. A28. Varmistetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytykset ja tuetaan alan uudistumista. A29. Luodaan edellytykset kestävälle vapaa-ajan kalastukselle sekä kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. A30. Edistetään kalakantojen geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Huolehditaan kalakantojen säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. A31. Riistakonsernin aktiivisella sisäisellä yhteistyöllä ja strategian mukaisilla toimenpiteillä varmistetaan metsästyksen kestävyys ja metsästysmahdollisuuksien säilyminen. A32. Kehitetään riistataloutta olennaiseksi osaksi kokonaisvaltaista luonnonhoitoa ja suojelua. A33. Kehitetään riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämistoimenpiteitä sekä rajoitetaan vahinkoa aiheuttavien riistaeläinkantojen kasvua ottaen huomioon sekä kansalliset tavoitteet että kansainväliset velvoitteet. A34. Toimitaan avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja intressitahojen kanssa. A35. Metsästäjien koulutuksessa ja neuvonnassa painotetaan eettisyyttä ja vastuullisuutta ja huolehditaan metsästyksen valvonnasta. A36. Tuetaan porotalouden rakenteen ja kannattavuuden kehittymistä. Vesitalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Vesistöjen käytettävyys ja tila ovat hyvät tulva- ja patoriskit ovat hallinnassa, ja puhtaan veden riittävyys ja vesihuoltopalveluiden saatavuus on varmistettu. A37. Sovitetaan yhteen ministeriön eri toimia vesien- ja merenhoidon suunnittelun tavoitteiden toteuttamiseksi. A38. Parannetaan varautumista ja tilannekuvan muodostamista vesitalouteen liittyvissä erityistilanteissa. 5

6 Metsätalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa metsätalouden kannattavuus paranee, ja metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat. A39. Jatketaan Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa. A40. Jatketaan METSO-ohjelman toimeenpanoa. A41. Metsien käsittelymenetelmien monipuolistaminen. A42. Toteutetaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa metsäsektorilla. A43. Valmistellaan Metsähallituksen organisaatiouudistus. A44. Valmistellaan metsätalouden edistämisorganisaatioiden uudistus. A45. Uudistetaan metsätalouden tukijärjestelmät. A46. Vaikutetaan EU:n ja muun eurooppalaisen metsäyhteistyön tulevaisuuden määrittämiseen. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat yhteiskunnan perusvarantoina osaltaan yksityisen maanomistuksen ja luototus- ja vakuusjärjestelmän toimivuuden sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon hyvän hallinnan ja saatavuuden turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita, ja paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatiolla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät tiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja vähentävät tarpeetonta päällekkäistä tiedonkeruuta. A47. Uudistetaan Maanmittauslaitoksen hallintolaki. A48. Huolehditaan INSPIRE-direktiivin toimeenpanon raportoinnista. 6

7 Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristönsuojelu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Luonnonvaroja käytetään uuteen tietoon perustuen aikaisempaa kestävämmin ja ympäristöhaitat vähentyvät ilmasto- ja energiapolitiikan toimet taittavat kasvihuonekaasupäästöjä vähenevään suuntaan ja tieto hiilinieluista, erityisesti maaperänieluista tarkentuu oikein kohdennetuilla sopeutumistoimenpiteillä edistetään ilmastonmuutokseen varautumista luonnon monimuotoisuutta turvataan ja sitä käytetään kestävästi kansallisen strategian ja toimenpideohjelman pohjalta haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja tunnistetaan ja torjutaan kansallisen vieraslajistrategian pohjalta ja soiden ja turvemaiden kestävää käyttöä edistetään periaatepäätöksen pohjalta. A49. Osallistutaan energia- ja ilmastopoliittisten linjausten valmisteluun ja toimeenpannaan päivitettyä ilmasto- ja energiastrategiaa maa- ja metsätalouden päästöjen ja nielujen osalta. A50. Arvioidaan ja uusitaan ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, toteutetaan sopeutumisen toimintaohjelmaa ja kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja siihen sopeutumiseksi. A51. Valmistellaan Kioton pöytäkirjan toisen kauden (2013-) ja kattavan ilmastosopimuksen (2020-) maataloutta, maankäyttöä ja metsätaloutta koskevia, päästöjä ja nieluja koskevia sääntöjä ministeriöyhteistyönä sekä toimeenpannaan EU:n nielupäätöksen edellyttämiä toimia. A52. Toimeenpannaan kansallista luonnon monimuotoisuutta koskevaa päivitettyä strategiaa ja toimintaohjelmaa A53. Toimeenpannaan kansallista vieraslajistrategiaa. A54. Toimeenpannaan soiden kestävää ja vastuullista käyttöä koskevaa periaatepäätöstä. B. Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Toiminnallinen tehokkuus Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. B1. Ministeriön toimintatapoja ja tuottavuutta parannetaan. B2. Yksinkertaistetaan ja yhteensovitetaan tukijärjestelmiä. B3. Arvioidaan ja kehitetään alueellisia palveluja. B4. Sähköistetään viljelijätukien sekä hanke-, yritys- ja investointitukien tukihallinnon prosesseja sekä varmistetaan hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatietojen keruu. B5. Järjestetään uuden ohjelmakauden toimeenpanon organisointi ja nykyisen ohjelmakauden sulkeminen. 7

8 B6. Käynnistetään Luonnonvarakeskuksen perustamishanke. B7. Virastokohtaisia tuottavuusohjelmia toimeenpannaan suunnitelmien mukaan. B8. Ministeriö varmistaa, että hallinnonalan virastoissa otetaan toimitilajärjestelmä täysimääräisesti käyttöön. B9. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. Valmistaudutaan KIEKU -järjestelmän käyttöönottoon talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. B10. Ministeriö kehittää arkkitehtuurisuunnitteluaan soveltamalla kokonaisarkkitehtuurin kehittämissuositusta (JHS 179) ja ohjaamalla hallinnonalan arkkitehtuuriyhteistyötä. B11. Tietovarantoja ja niiden saavutettavuutta kehitetään. B12. Varmistetaan hallinnonalan VATU-hankkeiden suunnittelun ja valmistelun onnistuminen. C. Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys C1. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnataan strategisesti tärkeisiin teemoihin. C2. Tutkimuslaitosten toimintaa tehostetaan LYNET -yhteenliittymän yhteisiä toimintoja hyödyntäen. C3. Säädösvalmistelun laatu paranee. C4. Saavutetaan säädösten mukainen tietoturvataso. D. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain D1. Kehitetään/tehostetaan osaamisen johtamista ministeriössä. Liitteessä 1 on esitetty suunnitelma hallituksen esityksistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalta vuonna Ministeriön laadunhallintaa ja tuotoksia sekä henkisten voimavarojen hallintaa kokonaisuutena kuvaavat tunnusluvut ovat liitteessä 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma on liitteessä 3. 8

9 3 MAA- JA METSATALOUSMINISTERION VUODEN 2013 TEHTAVAT JA VOIMAVARAT Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ( ) ja henkilöstön kiintiöiden jakau turn men vuosina tehtävittàir htv milj. htv miij. htv milj. Maaseudun kehittäminen ja rnaatalous 89 5,6 85,0 6,3 84 6,8 Elintarvikkeiden turvallisuus ja Iaatu 53 3,9 52,4 4,1 50 4,4 Kala-, riista-ja porotalous 34 3,8 34,0 4,1 29 5,1 Vesitalousja maanmittaus 25 1,7 24,7 2,2 23 2,1 Metsätalous 29 2,1 28,0 2,3 28 2,2 Keskitetyttukitehtävät 53 8,6 50,6 9, ,4 Yhteensä ,7 274,7 28, ) Liitteessã 1 on esitettynä voimavarojen toteutuma- ja tavoitetiedot. 4 SEURANTA JA RAPORTOINTI Ministeriön toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan ministeriön vuoden 2013 tilinpäätökseen Iiittyvassa toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu kesä kuussa suullisesti maa- ja metsätalousministerin johtoryhmässä. Osastojen omat tulostavoitteetjulkaistaan ministeriön intranetissä (Dimmi). Maa- ja metsätalousministeri Jari os en I. Kansliapäällikkö Jaana Husu-KaIIio Lute 1 Suunnitelma: Hallituksen esitykset ja selonteot vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön toimialalta Lute 2 Maa- ja metsätalousministeriön tuloksellisuuden tunnusluvut vuosina Lute 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Ml

10 LIITE 1 SUUNNITELMA: Hallituksen esitykset ja selonteot vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön toimialalta Valmistelutyön ja vaikutusten kannalta merkittävät vuoden 2013 valtiopäiville annettavaksi tarkoitetut lainsäädäntöhankkeet ja selonteot. Kevätistuntokausi 2013 laiksi elintarvikelain muuttamisesta Lakiin tehdään mm. iduista annettujen EU:n asetusten edellyttämät muutokset. Lisäksi lakiin lisätään säännökset elintarvikkeiden vapaaehtoisista laatujärjestelmistä sekä imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevan tiedotusaineiston hyväksymisestä. Myös lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan vastaamaan nykyistä paremmin EU-lainsäädäntöä. laeiksi eläinsuojelulain sekä rikoslain 17 luvun 14 :n muuttamisesta Lakeihin tehdään eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun EU:n asetuksen edellyttämät muutokset. Asetusta sovelletaan alkaen. metsälaiksi Metsien hoitoa ja käyttöä koskevien menetelmien uudelleentarkastelu sekä EU:n ja FLEGTasetuksesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset metsätuhojen torjuntaa koskevaksi lainsäädännöksi Uudella metsätuhojen torjunnasta annettavalla lailla pyritään turvaamaan metsien hyvä terveydentila erityisesti rajoittamalla tuoreen ja vahingoittuneen havupuun ja -puutavaran kesäaikaista varastointia metsässä. Lailla kumotaan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki. Uusi laki sovitetaan yhteen metsälain säännösten kanssa. Voimassa olevaan lakiin nähden uudistetaan lain säännökset vahinkojen korvaamisesta sekä otetaan lakiin säännökset energiapuun säilyttämisestä ja poiskuljettamisesta. laiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Mainitut säädökset liittyvät laittomien hakkuiden ehkäisemiseen. laiksi Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta Muutetaan voimaanpanolain muutoksella Suomen ja Norjan välisen sopimuksen mukaan nimismiehen toimivaltaan kuuluvat asiat ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluviksi. vesilain muuttamiseksi Vesilakiin otetaan säännökset menettelystä, jolla vesitaloushankkeita voidaan nykyistä paremmin sovittaa yhteen tulvasta tai kuivuudesta vesistöalueella aiheutuvien, yleiseltä kannalta haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Esitys valmistellaan yhteistyössä vesilainsäädännöstä vastaavan ministeriön (oikeusministeriö) kanssa. Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta Selonteossa arvioidaan Suomen elintarviketurvallisuuden tilaa ja kehittämistä koko elintarvikeketjun näkökulmasta. Selonteossa käsitellään keskeisimpiä vaaratekijöitä, niiden kehitystä ja tulevaisuuden muutostekijöitä sekä asetetaan keskeiset tavoitteet seurantamenetelmineen. Pääpaino on edellisen vuonna 2010 annetun selonteon jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa. 10

11 Syysistuntokausi 2013 rehulain muuttamisesta Lakiin tehdään sisämarkkinakaupan ja EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvan tuonnin valvontaan liittyvät muutokset, jotka perustuvat teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn kautta saatuun komission lausuntoon 2011/114/FIN ja alkaen sovellettavaan rehualan toiminnanharjoittamisesta annettuun asetukseen 548/2012. Lisäksi lain soveltamisalaa tarkennetaan tutkimuslaitoksissa käytettävien rehujen osalta. Laboratorioiden ilmoitusvelvollisuutta ja tiettyjen rehualan toimijoiden vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä täsmennetään erillisen selvityksen lopputuloksesta riippuen. laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta Eläinten lääkitsemisestä annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon valtakunnallisten eläinten terveydenhuolto-ohjelmien kehittyminen sekä eläintuotannon rakennemuutos. Lisäksi on tarkoitus varmistaa asianmukainen lääkkeiden käyttö ja luovutus terveydenhuolto-ohjelmiin kuuluvilla tiloilla sekä EU-lainsäädännön mukainen valvonta. Voimassa olevaa lainsäädäntöä selkeytetään siirtämällä lääkelaista eläinlääkärin lääkkeiden luovutusoikeutta koskevat säännökset eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin. Samalla laki saatetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia. laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta Nykyisin maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan kuuluvat asiat siirretään yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi. laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta tai kumoamisesta Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annettua lakia muutetaan tai se kumotaan tarpeettomana, jos lautakunnan tehtävät siirretään muualle tai lautakunta lakkautetaan. laiksi kotieläinten jalostuksesta Kotieläinjalostuslain ja hevostalousjalostuslain kokonaisuudistus. laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta sekä laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta EU:n vuonna 2014 alkavaan uuteen rahastokauteen liittyvästä yhteisen maatalouspolitiikan muutoksesta johtuva säädösvalmistelutyö. laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Etelä-Suomen kansallisen maataloustuen (artikla 141) jatkumisesta johtuva säädösvalmistelutyö. Pohjoisen tuen 5-vuotistarkastelun seurauksena mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuva säädösvalmistelutyö. laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta, laeiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain ja maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Sopeutetaan kyseiset lait EU:n vuosien rahastokauteen ja uusiin valtiontukisääntöihin. laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Satovahinkokorvausjärjestelmään tulee todennäköisesti muutoksia tulevan ohjelmakauden valmistelun yhteydessä. Muutosten tarkemmasta sisällöstä ei ole tässä vaiheessa tietoa. laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Kaupan pitämisen vaatimuksia sekä hedelmä- ja vihannesalan ja maitoalan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden hyväksymistä koskevien säännösten lisääminen lakiin sekä EU:n vuosien rahastokauteen liittyvät markkinajärjestelyä koskevat muutokset (lukuun ottamatta maitokiintiöitä, mahdollisia muiden tuotealojen organisaatioiden hyväksymisiä ja elintarvikeapua). laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta 11

12 EU:n rakennerahastouudistus ja valtiontukisääntöjen muuttuminen saattavat edellyttää lain muuttamista. vesihuoltolain tarkistamiseksi Tarkistetaan mm. erityistilanteisiin varautumista, hulevesien hallintaa, vesihuoltolaitoksen toimintaaluetta, selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuuksia, maksuja, taloutta, raportointia ja valvontaa sekä kiinteistön liittämisvelvollisuutta koskevat vesihuoltolain säännökset. laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain ja pienpuun energiatuesta annetun lain muuttamisesta Tehdään pienpuun energiatuesta annettuun lakiin komission edellyttämät muutokset ja samalla tehdään muutamia tarkistuksia (työlajien luettelo ja rahoitusehtojen perusteet) kestävän metsätalouden rahoituslakiin. metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Lain tarkistaminen muun muassa kilpailuneutraliteetin asettamien vaatimusten mukaiseksi kalastuslain muuttamiseksi Korotetaan kalastuksenhoitomaksua ja viehemaksua. kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi kalastuslaiksi, joka vastaa Suomen perustuslain sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden edellyttämiä vaatimuksia. Esityksen sisältämillä säännöksillä pyritään turvaamaan kalakantojen monimuotoisuutta sekä varmistamaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kalakantojen käyttö ja hoito. laiksi yhteisen kalastuspolitiikan valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä Euroopan unionin laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta annettuun asetukseen 1005/2008, yhteisön kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä annettuun asetukseen 1224/2009 sekä valvonta-asetuksen toimeenpanoasetukseen 404/2011 sisältyvän seuraamusjärjestelmän kansallinen toimeenpano. laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista Ohjelmakauden EU-ohjelman kansallinen täytäntöönpanolaki. hyljetuotteiden kaupan kieltämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä komission asetuksen täytäntöönpanemiseksi annettava laki hyljetuotteiden kaupasta sekä metsästyslain 43 :n muuttaminen Metsästyslain 43 :ään lisättäisiin viittaus säännös, että hyljetuotteiden kaupasta säädetään erikseen. Annettaisiin kansallinen laki, jossa Suomen riistakeskus ja Suomen ympäristökeskus säädettäisiin parlamentin ja komission asetuksessa sanotuiksi viranomaisiksi. maanmittaushallintoa koskevaksi lainsäädännöksi Lailla kumotaan voimassa oleva laki maanmittauslaitoksesta ja organisoidaan maanmittauslaitoksen toiminta uudelleen säätämällä tuotantotoiminnan toimialueeksi koko maa. Piirihallinnosta luopumalla voidaan tehostaa tuotantotoimintaa ja parantaa asiakaspalvelua. Samalla muuhun maanmittaushallintoa koskevaan lainsäädäntöön tehdään organisaatiouudistuksen vaatimat tekniset muutokset. metsästyslain muuttamisesta Muutettaisiin metsästyslain hirvieläinten metsästystä sekä ampumakokeita koskevia säännöksiä. 12

13 Maa- ja metsätalousministeriön tuloksellisuuden tunnusluvut vuosina LIITE 2 Selite A. Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2010 Toteuma 2011 Arvio Arvio Esitetty toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden yhteydessä politiikkasektoreittain B. Toiminnallinen tehokkuus (koska toiminnallista tehokkuutta kuvaavia tietoja ei voida laskea, tiedot kuvaavat menojen ja tulojen määrää) Tulojen ja menojen erittely 1 000, mom Toteuma 2010 Toteuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Toiminnan menot henkilöstömenot Tilavuokramenot Palvelujen ostomenot Muut menot Investointimenot Toiminnan tulot maksullisen toiminnan tulot muut tulot Nettokäyttö/ -käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy * TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle * siirtyvää erää peruutettu euroa ( =3183) Taulukon B erittely on tehty bruttomenoista ja bruttotuloista, se on sama kuin valtiovarainministeriön talousarvioesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua koskeva laadintamääräys edellyttää. Taulukon henkilöstömenot eivät kuvaa todellista toteutumaa, koska taulukon ao. menoissa on mm. teknisellä tuella palkattujen menot (katetaan rivillä Toiminnan tulot: muut tulot tuloilla eikä siten rasita nettomäärärahaa). Vuoden 2012 arvio ei perustu tilinpäätöstietoihin. 13

14 MAKSULLINEN TOIMINTA Toteuma Toteuma Arvio Arvio 2013 (julkisoikeudelliset tuotteet), Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus, % YHTEISRAHOITTEINEN TOI- MINTA, Tuotot yhteensä, josta muilta valtion virastoilta muu valtiontalouden ulkop. rahoitus (myös EU) Kokonaiskustannukset Tuotot - kustannukset (= oma rahoitus) Kustannusvastaavuus, % Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikkainvestoinnit, C) Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma 2010 Toteutuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Tuotokset keskeisistä suoritteista Suoritteiden laatu Organisaation palvelukyky D) Henkisten voimavarojen hallinta Toteutuma 2010 Toteuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta - kaikkiaan toimintamenoin ( ), ministeriö Henkilöstökulujen % -osuus toiminnan kuluista Henkilöstön hyvinvointi työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1-5) 3,4 3,4 3,5 3,5 sairauspoissaolopvät / htv; 7,4 7,8 7,0 7,0 vaihtuvuus: kokonaispoistuma, tulovaihtuvuus 10,2 % 3,5 17,8 % 3,3 10,5 % 5,6 15 % 5,0 Osaaminen koulutustasoindeksi (asteikko 1-8) 6,4 6,3 6,3 6,3 koulutuspäivät, työpäivää/htv 3,8 3,8 4,5 4,5 kehittymisen tuki -indeksi, (asteikko 1-5) 3,3 3,3 3,2 3,4 johtamisindeksi, (asteikko 1-5) 3,5 3,5 3,5 3,6 14

15 HTV-toteutuma 1) 2010 kiintiö 2010 tot kiintiö 2011 tot kiintiö Yhteensä (toimintamenot) , ,9 2) 274,7 Elintarvike- ja terveysosasto 54 54, ,0 52,4 Kala- ja riistaosasto 37 30, , Maatalousosasto 91 90, ,8 85 Metsäosasto 28 29, ,7 28 Yleinen osasto 26 25, ,4 24,7 Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 17 16, ,8 15,1 Talousyksikkö 12 11, ,9 11,5 Tietohallinto 11 10, ,0 10 Viestintäyksikkö 5 5,3 5 5,0 5 Johto ja sisäinen tarkastus 10 9,4 10 9,5 9 Harjoittelijat 2) ,0 5 1) Maatalousosastosta vähennetty teknisellä avulla kertyneet henkilötyövuodet. 2) Vuodesta 2011 lukien harjoittelijat eivät sisälly htv-kiintiöön ja -toteutumaan, mutta heidän htv-kertymäänsä seurataan erikseen. Vuonna 2011 harjoittelijoiden htv-toteutuma oli 5. HTV-määrä 1) 2013 kiintiö Yhteensä (toimintamenot) Hallinto- ja suunnitteluosasto 70,5 Luonnonvaraosasto 65,5+3 Ruokaosasto 125,2 Johto ja sisäinen tarkastus 9 Harjoittelijat 2) 5 1) Ruokaosastosta vähennetty teknisellä avulla kertyneet henkilötyövuodet. 2) Vuodesta 2011 lukien harjoittelijat eivät sisälly htv-kiintiöön ja -toteutumaan, mutta heidän htv-kertymäänsä seurataan erikseen. 15

16 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 1. Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Innostava johtaminen ja esimiestyö Tuetaan ministeriön uuden säädösvalmistelua koskevan ohjeen mukaista johtamista ja kehitetään hankejohtamista. 1.Järjestetään johdolle ja esimiehille sekä säädösvalmistelijoille koulutustilaisuuksia Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Tarkentuu myöhemmin 1-3 kertaa Vastuut Johto/ esimiehet/ HSO Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) VMBaro: * Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo:3,23 Tavoite:3,4 Tuetaan esimiehiä ja avainkokonaisuuksien vetäjiä oman johtamisen kehittämisessä 2.Toteutetaan esimiesja johtamisosaamisen arviointi, ja siihen liittyvä valmennus ( D2) 3.Ministeriön esimiespäivät ja muu johtamisvalmennus Syksy 2013 Tarpeen mukaan Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo:3,29 Tavoite:3,4 Muu seuranta: Osallistumisaktiivisuus koulutukseen (1) Arvioinnin kattavuus (2) Ohjeistuksen toimivuuden arviointi (1) Johtamisindeksi Nykyinen arvo:3,5 Tavoitearvo:3,6 * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta.

17 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 2. Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteu ma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Kehitetään säädösvalmisteluprosessiin liittyvää osaamista ja toimintatapoja Tehostetaan perehdytystä. Perehdytys toteutetaan säädösvalmistelijoiden perehdyttämisohjeen mukaisesti ja siinä hyödynnetään myös lainvalmisteluprosessin osaamiskarttaa. Kehitetään osaamista järjestelmällisellä mentoroinnilla. Laaditaan säädösvalmistelijoille tulos- ja kehityskeskustelussa kehittymissuunnitelma lainvalmisteluprosessin osaamiskarttaa hyödyntäen. Järjestetään sisäistä tai ulkoista koulutusta jolla vastataan lainvalmisteluprosessin vaatimiin osaamisen kehittämistarpeisiin. Tarkentuu myöhemmin Jatkuva Jatkuva Kevät Tarpeen mukaan Johto/ Esimiehet HSO VMBaro:* Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo:3,07 Tavoite:3,2 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo:3,40 Tavoite:3,4 Muu seuranta: Kehittymisen tukiindeksi Nykyinen arvo 3,2 Tavoite arvo 3,4 Osallistujamäärä koulutuksiin ja mentorointiin * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta. 17

18 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 3. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Tuetaan säädösvalmisteluprosessiin osallistuvan henkilöstön työhyvinvointia muutoksessa ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti Koko ministeriötä koskeva muutosjohtamisen tuki, joka sisältää tarpeen mukaan esimiesten tuen sekä, osastojen ja yksiköiden työhyvinvoinnin tuen. Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Tarkentuu myöhemmin Jatkuva Johto/ esimiehet/ HSO VMBaro:* Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo:3,38 Tavoite:3,4 Tehostetaan säädöshankkeiden priorisointia ministeriössä ja lisätään lainvalmistelutoiminnan läpinäkyvyyttä Ministeriön johto ottaa kantaa säädöshankkeiden priorisointiin ja resurssien käyttöön systemaattisesti käsittelemällä erilaiset lainsäädäntösuunnitelmat johtoryhmissä. Säädöshankkeita koskevat tiedot viedään valtioneuvoston hankerekisteriin systemaattisesti. Jatkuva Jatkuva Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo3,61: Tavoite:3,6 Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo:7.0/htv Tavoite:7.0 /htv Merkittävien säädöshankkeiden viestintä suunnitellaan hyvin Jatkuva Muu seuranta: Ohjeistuksen toimivuuden arviointi * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta. 18

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIR- JANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus 3 1.1. Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 4 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 M94778 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman esitysten toteuttamisesta päätetään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 SOPIMUS 4.3.2013 Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 0 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Osa I Strategiset päämäärät ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi,

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 1 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Helsinki Marraskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2009-2013 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2009-2013 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2009-2013 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 Elintarviketurvallisuusvirasto Puh. 02077 2003 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 1 Elintarvikeketjun

Lisätiedot

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan 1. KATSAUS Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2006 kohokohta ministeriölle ja ministerille oli EU-puheenjohtajuus. Oulun epävirallinen maatalousneuvosto toimi lähtölaukauksena unionin tuleville maatalouspolitiikan

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 TULOSSOPIMUS 3166 1 (10) 13.2.2008 133/024/2008 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston (Mavi) välinen sopimus Mavin tulostavoitteista vuodelle 2008 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 27.10.2005 Sisällysluettelo 1. VUOSIEN 2007-2010 STRATEGISET TAVOITTEET...1 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET (2000-2005, 2005-2010)... 1 1.2.

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2013-2016 Hallitus 5.10.2011 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Sisältö 1. VUOSIEN 2013-2016 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot