MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET 2013"

Transkriptio

1 1(18) Päivämäärä Dnro /041/2013 Maa- ja metsätalousministeriön osastot ja sisäinen tarkastus Viite Asetus valtion talousarviosta 11 Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Keskeiset maa- ja metsätalousministeriön toimintaympäristön muutokset on esitetty valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen pääluokan 30 pääluokkaperustelujen selvitysosassa: Maa- ja metsätalousministeriön toimialan elinkeinot ja hallinnonalan tehtävät ovat suurten globaalien muutosten ja haasteiden edessä samalla kun toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen sekä luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä. Toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen luonnonvarojen kestävässä käytössä mukaan lukien biotalouden ja vesivarat, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään 20 prosentilla kasvihuonekaasujaan vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maataloussektorille asetetun tavoitteen mukaan kasvihuonepäästöjen tulee olla 13 % alhaisemmat vuonna 2020 kuin vuonna Metsien ja maankäytön merkitys ilmaston muutoksen hillinnässä on korostunut edelleen. Myös energian riittävyyden varmistaminen on haaste ja siihen liittyen energiatehokkuuden lisääminen ja energiasäästötoimet sekä uusiutuvan energian lisääminen. Euroopan unioni on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella vuoteen 2020 mennessä. EU:n energia- ja ilmastopakettiin sisältyy Suomelle velvoite lisätä uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä laskettuna vuoden 2005 tasolta 28,5 prosentista vuoteen 2020 mennessä 38 prosenttiin. Uusiutuvan energian velvoitepaketin (2010) mukaan metsähakkeen energiakäyttötavoite on 13,5 milj. kuutiometriä vuonna Vuonna 2011 metsähaketta käytettiin energiaksi 7,5 milj. kuutiometriä. Ruoan hinnan nousu ja globaali ruoan kysynnän kasvu lisäävät mahdollisuutta päätyä uuteen ruokakriisiin. Ruokaketjun pidentyminen lisää mm. turvallisuusriskejä. Kuluttajat haluavat enemmän ja varmistettua tietoa ruoan alkuperästä ja tuotantotapojen vastuullisuudesta. Suurpedot ja vaelluskalat kiinnostavat kansalaisia aiempaa enemmän. Tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien merkitys toimialalla vahvistuu. Muutokset vaikuttavat tavoitteisiin ja valintoihin maa-, metsä-, kala- ja vesitaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan vaikuttaminen tapahtuu pitkälti EU-politiikkojen, säädösvalmistelun sekä tulosohjauksen ja kehittämistoimenpiteiden kautta. Vuonna 2013 muutoksia tapahtuu seuraavissa asiakokonaisuuksissa: - Kaikki merkittävät maatalouden sekä kalatalouden EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät ovat uudistumassa lähivuosina. Valmistautuminen näihin vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskeviin uudistuksiin ja EU:n tulevaan rahastokauteen edellyttävät Suomen kansallisten tavoitteiden asettamista, maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteiden yhteensovittamista sekä tavoitteiden mukaista vaikuttamista Euroopan unionissa. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 1.2 Toiminta-ajatus Turvaamme - kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä - luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. 1.3 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät - Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia ja tuottavia. - Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyky vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa. - Kuluttaja voi luottaa ruokaketjun vastuulliseen toimintaan. - Paikkatiedot ovat laajasti yhteiskunnan käytössä. - Maaseutu on elinvoimainen, viihtyisä ja toimiva yritys- ja asuinympäristö. - Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut. - Henkilöstömme on osaavaa ja voi hyvin. 2

3 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VUODEN 2013 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsätalousministeriön osastot laativat omaa toimintaansa koskevat tulostavoitteet tasapainottaen ne käytettävissä oleviin voimavaroihin ja ottaen huomioon nämä ministeriölle hyväksytyt tulostavoitteet. Lisäksi nämä tulostavoitteet otetaan huomioon tarvittavilta osin hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteissa. A. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat ministeriön toimenpiteet politiikkasektoreittain Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimenpiteineen vuodelle 2013 on esitetty maaja metsätalousministeriön toimialan tavoiteasiakirjassa Dnro 2269/031/2012. Maaseudun kehittäminen Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Maaseutu kehittyy kilpailukykyisenä asuinympäristönä ja yritysten sijoituspaikkana harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehitys tasapainottuu, työllisyys paranee ja elinkeinotoiminta monipuolistuu. A1. Varmistetaan ohjelmakauden resurssien tehokas käyttö. A2. Varmistetaan ohjelmakauden ohjelmaperusteisen maaseudun kehittämisen ja yritysten kehittämisrahoituksen edellytykset. Maatalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen maatalouden kannattavuuden turvaaminen ja elintarvikeketjun kilpailukyvyn edistäminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. A3. Kehitetään vastuullisuus- ja jäljitettävyysjärjestelmiä. A4. Kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta. Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia luomualan kehittämisohjelmaa ja lähiruokaohjelmaa. A5. Valmistellaan CAP2020 -uudistukseen liittyen Suomen kantoja kansallista päätöksentekoa, EU:n työryhmätyötä ja EU-vaikuttamista varten. A6. Aloitetaan kansallisiin tukijärjestelmiin liittyvä valmistelu. A7. Valmistellaan eri tukijärjestelmien sisältöä ja huolehditaan tukijärjestelmien yhteensovittamisesta CAP2020 -uudistuksen yhteydessä. A8. Suunnitellaan tehokas ja kohdennettu ympäristökorvausjärjestelmä maataloudesta aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja maatalouden ylläpitämän luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. A9. Varmistetaan rakennepolitiikan keinoin maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehityksen jatkuminen. 3

4 A10. Parannetaan maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä markkinaehtoisesti. A11. Kohdennetaan elinkeinoneuvonnan valtionapua hallitusohjelman mukaisesti. A12. Käytetään täysimääräisesti käytössä olevia ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtääviä keinoja. A13. Jatketaan ravinnekuormituksen ja siihen vaikuttavien toimien toteutuksen alueellista seurantaa. A14. Lisätään bioenergian tuotantoa maaseudulla ja edistetään maatilojen energiatehokkuutta. A15. CAP2020 -uudistuksen toimeenpanon lykkääntymisen vaikutusten minimointi. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan elintarvikevälitteiset ja eläinten ja ihmisten välillä leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä hyvällä tasolla, ja alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. A16. Kehitetään valvontaa ja varautumista vaarallisiin kasvintuhoojiin. A17. Jatketaan rehulainsäädännön uudistamista ja tarkastellaan v laaditun rehustrategian toimeenpanoa. A18. Kehitetään luomuvalvontaa. A19. Varaudutaan tarttuviin eläintauteihin huomioiden kansainväliset riskit. A20. Eläinten hyvinvoinnin korkeata tasoa ylläpidetään ja parannetaan. A21. Kehitetään koe-eläintoimintaa ja edistetään vaihtoehtomenetelmiä. A22. Kehitetään elintarvikevalvontaa riskiperusteisesti, lisätään valvonnan avoimuutta ja vähennetään pk-yritysten hallinnollista taakkaa. A23. Valmistellaan elintarviketurvallisuusselonteko. A24. Tehostetaan zoonoosien ja mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. A25. Varmistetaan kuluttajien riittävä tiedonsaanti elintarvikkeiden alkuperämaasta tai lähtöpaikasta. 4

5 Kala-, riista- ja porotalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kala- ja riistakantoja hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti elinkeinokalatalous on kilpailukykyistä vapaa-ajan kalastuksen suosio säilyy ja se tuottaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä kalavarat säilytetään suunnitelmallisella hoidolla geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina riistakannat säilyvät elinvoimaisina ja riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja konflikteja rajoitetaan metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista, ja porotalouden kannattavuus paranee ja poromäärät mitoitetaan laidunten kestävän käytön mukaan. A26. Järjestetään kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. A27. Ohjataan pyynnin säätelyä ja valvontaa EY:n ja kansallisen lainsäädännön avulla. A28. Varmistetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytykset ja tuetaan alan uudistumista. A29. Luodaan edellytykset kestävälle vapaa-ajan kalastukselle sekä kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. A30. Edistetään kalakantojen geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Huolehditaan kalakantojen säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. A31. Riistakonsernin aktiivisella sisäisellä yhteistyöllä ja strategian mukaisilla toimenpiteillä varmistetaan metsästyksen kestävyys ja metsästysmahdollisuuksien säilyminen. A32. Kehitetään riistataloutta olennaiseksi osaksi kokonaisvaltaista luonnonhoitoa ja suojelua. A33. Kehitetään riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämistoimenpiteitä sekä rajoitetaan vahinkoa aiheuttavien riistaeläinkantojen kasvua ottaen huomioon sekä kansalliset tavoitteet että kansainväliset velvoitteet. A34. Toimitaan avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja intressitahojen kanssa. A35. Metsästäjien koulutuksessa ja neuvonnassa painotetaan eettisyyttä ja vastuullisuutta ja huolehditaan metsästyksen valvonnasta. A36. Tuetaan porotalouden rakenteen ja kannattavuuden kehittymistä. Vesitalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Vesistöjen käytettävyys ja tila ovat hyvät tulva- ja patoriskit ovat hallinnassa, ja puhtaan veden riittävyys ja vesihuoltopalveluiden saatavuus on varmistettu. A37. Sovitetaan yhteen ministeriön eri toimia vesien- ja merenhoidon suunnittelun tavoitteiden toteuttamiseksi. A38. Parannetaan varautumista ja tilannekuvan muodostamista vesitalouteen liittyvissä erityistilanteissa. 5

6 Metsätalous Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa metsätalouden kannattavuus paranee, ja metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat. A39. Jatketaan Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa. A40. Jatketaan METSO-ohjelman toimeenpanoa. A41. Metsien käsittelymenetelmien monipuolistaminen. A42. Toteutetaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa metsäsektorilla. A43. Valmistellaan Metsähallituksen organisaatiouudistus. A44. Valmistellaan metsätalouden edistämisorganisaatioiden uudistus. A45. Uudistetaan metsätalouden tukijärjestelmät. A46. Vaikutetaan EU:n ja muun eurooppalaisen metsäyhteistyön tulevaisuuden määrittämiseen. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät turvaavat yhteiskunnan perusvarantoina osaltaan yksityisen maanomistuksen ja luototus- ja vakuusjärjestelmän toimivuuden sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon hyvän hallinnan ja saatavuuden turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita, ja paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatiolla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät tiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja vähentävät tarpeetonta päällekkäistä tiedonkeruuta. A47. Uudistetaan Maanmittauslaitoksen hallintolaki. A48. Huolehditaan INSPIRE-direktiivin toimeenpanon raportoinnista. 6

7 Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristönsuojelu Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimialalla vuonna 2013: Luonnonvaroja käytetään uuteen tietoon perustuen aikaisempaa kestävämmin ja ympäristöhaitat vähentyvät ilmasto- ja energiapolitiikan toimet taittavat kasvihuonekaasupäästöjä vähenevään suuntaan ja tieto hiilinieluista, erityisesti maaperänieluista tarkentuu oikein kohdennetuilla sopeutumistoimenpiteillä edistetään ilmastonmuutokseen varautumista luonnon monimuotoisuutta turvataan ja sitä käytetään kestävästi kansallisen strategian ja toimenpideohjelman pohjalta haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja tunnistetaan ja torjutaan kansallisen vieraslajistrategian pohjalta ja soiden ja turvemaiden kestävää käyttöä edistetään periaatepäätöksen pohjalta. A49. Osallistutaan energia- ja ilmastopoliittisten linjausten valmisteluun ja toimeenpannaan päivitettyä ilmasto- ja energiastrategiaa maa- ja metsätalouden päästöjen ja nielujen osalta. A50. Arvioidaan ja uusitaan ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia, toteutetaan sopeutumisen toimintaohjelmaa ja kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja siihen sopeutumiseksi. A51. Valmistellaan Kioton pöytäkirjan toisen kauden (2013-) ja kattavan ilmastosopimuksen (2020-) maataloutta, maankäyttöä ja metsätaloutta koskevia, päästöjä ja nieluja koskevia sääntöjä ministeriöyhteistyönä sekä toimeenpannaan EU:n nielupäätöksen edellyttämiä toimia. A52. Toimeenpannaan kansallista luonnon monimuotoisuutta koskevaa päivitettyä strategiaa ja toimintaohjelmaa A53. Toimeenpannaan kansallista vieraslajistrategiaa. A54. Toimeenpannaan soiden kestävää ja vastuullista käyttöä koskevaa periaatepäätöstä. B. Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Toiminnallinen tehokkuus Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. B1. Ministeriön toimintatapoja ja tuottavuutta parannetaan. B2. Yksinkertaistetaan ja yhteensovitetaan tukijärjestelmiä. B3. Arvioidaan ja kehitetään alueellisia palveluja. B4. Sähköistetään viljelijätukien sekä hanke-, yritys- ja investointitukien tukihallinnon prosesseja sekä varmistetaan hanke-, yritys- ja rakennetukien seurantatietojen keruu. B5. Järjestetään uuden ohjelmakauden toimeenpanon organisointi ja nykyisen ohjelmakauden sulkeminen. 7

8 B6. Käynnistetään Luonnonvarakeskuksen perustamishanke. B7. Virastokohtaisia tuottavuusohjelmia toimeenpannaan suunnitelmien mukaan. B8. Ministeriö varmistaa, että hallinnonalan virastoissa otetaan toimitilajärjestelmä täysimääräisesti käyttöön. B9. Hyödynnetään valtiokonsernin palveluja mahdollisimman täysimääräisesti. Valmistaudutaan KIEKU -järjestelmän käyttöönottoon talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. B10. Ministeriö kehittää arkkitehtuurisuunnitteluaan soveltamalla kokonaisarkkitehtuurin kehittämissuositusta (JHS 179) ja ohjaamalla hallinnonalan arkkitehtuuriyhteistyötä. B11. Tietovarantoja ja niiden saavutettavuutta kehitetään. B12. Varmistetaan hallinnonalan VATU-hankkeiden suunnittelun ja valmistelun onnistuminen. C. Tuotokset ja laadunhallinta sekä niiden kehitys C1. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnataan strategisesti tärkeisiin teemoihin. C2. Tutkimuslaitosten toimintaa tehostetaan LYNET -yhteenliittymän yhteisiä toimintoja hyödyntäen. C3. Säädösvalmistelun laatu paranee. C4. Saavutetaan säädösten mukainen tietoturvataso. D. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain D1. Kehitetään/tehostetaan osaamisen johtamista ministeriössä. Liitteessä 1 on esitetty suunnitelma hallituksen esityksistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalta vuonna Ministeriön laadunhallintaa ja tuotoksia sekä henkisten voimavarojen hallintaa kokonaisuutena kuvaavat tunnusluvut ovat liitteessä 2. Inhimillisen pääoman suunnitelma on liitteessä 3. 8

9 3 MAA- JA METSATALOUSMINISTERION VUODEN 2013 TEHTAVAT JA VOIMAVARAT Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ( ) ja henkilöstön kiintiöiden jakau turn men vuosina tehtävittàir htv milj. htv miij. htv milj. Maaseudun kehittäminen ja rnaatalous 89 5,6 85,0 6,3 84 6,8 Elintarvikkeiden turvallisuus ja Iaatu 53 3,9 52,4 4,1 50 4,4 Kala-, riista-ja porotalous 34 3,8 34,0 4,1 29 5,1 Vesitalousja maanmittaus 25 1,7 24,7 2,2 23 2,1 Metsätalous 29 2,1 28,0 2,3 28 2,2 Keskitetyttukitehtävät 53 8,6 50,6 9, ,4 Yhteensä ,7 274,7 28, ) Liitteessã 1 on esitettynä voimavarojen toteutuma- ja tavoitetiedot. 4 SEURANTA JA RAPORTOINTI Ministeriön toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan ministeriön vuoden 2013 tilinpäätökseen Iiittyvassa toimintakertomuksessa. Alustava raportointi tapahtuu kesä kuussa suullisesti maa- ja metsätalousministerin johtoryhmässä. Osastojen omat tulostavoitteetjulkaistaan ministeriön intranetissä (Dimmi). Maa- ja metsätalousministeri Jari os en I. Kansliapäällikkö Jaana Husu-KaIIio Lute 1 Suunnitelma: Hallituksen esitykset ja selonteot vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön toimialalta Lute 2 Maa- ja metsätalousministeriön tuloksellisuuden tunnusluvut vuosina Lute 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Ml

10 LIITE 1 SUUNNITELMA: Hallituksen esitykset ja selonteot vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön toimialalta Valmistelutyön ja vaikutusten kannalta merkittävät vuoden 2013 valtiopäiville annettavaksi tarkoitetut lainsäädäntöhankkeet ja selonteot. Kevätistuntokausi 2013 laiksi elintarvikelain muuttamisesta Lakiin tehdään mm. iduista annettujen EU:n asetusten edellyttämät muutokset. Lisäksi lakiin lisätään säännökset elintarvikkeiden vapaaehtoisista laatujärjestelmistä sekä imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevan tiedotusaineiston hyväksymisestä. Myös lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevia säännöksiä tarkennetaan vastaamaan nykyistä paremmin EU-lainsäädäntöä. laeiksi eläinsuojelulain sekä rikoslain 17 luvun 14 :n muuttamisesta Lakeihin tehdään eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun EU:n asetuksen edellyttämät muutokset. Asetusta sovelletaan alkaen. metsälaiksi Metsien hoitoa ja käyttöä koskevien menetelmien uudelleentarkastelu sekä EU:n ja FLEGTasetuksesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset metsätuhojen torjuntaa koskevaksi lainsäädännöksi Uudella metsätuhojen torjunnasta annettavalla lailla pyritään turvaamaan metsien hyvä terveydentila erityisesti rajoittamalla tuoreen ja vahingoittuneen havupuun ja -puutavaran kesäaikaista varastointia metsässä. Lailla kumotaan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki. Uusi laki sovitetaan yhteen metsälain säännösten kanssa. Voimassa olevaan lakiin nähden uudistetaan lain säännökset vahinkojen korvaamisesta sekä otetaan lakiin säännökset energiapuun säilyttämisestä ja poiskuljettamisesta. laiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Mainitut säädökset liittyvät laittomien hakkuiden ehkäisemiseen. laiksi Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta Muutetaan voimaanpanolain muutoksella Suomen ja Norjan välisen sopimuksen mukaan nimismiehen toimivaltaan kuuluvat asiat ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluviksi. vesilain muuttamiseksi Vesilakiin otetaan säännökset menettelystä, jolla vesitaloushankkeita voidaan nykyistä paremmin sovittaa yhteen tulvasta tai kuivuudesta vesistöalueella aiheutuvien, yleiseltä kannalta haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Esitys valmistellaan yhteistyössä vesilainsäädännöstä vastaavan ministeriön (oikeusministeriö) kanssa. Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta Selonteossa arvioidaan Suomen elintarviketurvallisuuden tilaa ja kehittämistä koko elintarvikeketjun näkökulmasta. Selonteossa käsitellään keskeisimpiä vaaratekijöitä, niiden kehitystä ja tulevaisuuden muutostekijöitä sekä asetetaan keskeiset tavoitteet seurantamenetelmineen. Pääpaino on edellisen vuonna 2010 annetun selonteon jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa. 10

11 Syysistuntokausi 2013 rehulain muuttamisesta Lakiin tehdään sisämarkkinakaupan ja EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvan tuonnin valvontaan liittyvät muutokset, jotka perustuvat teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn kautta saatuun komission lausuntoon 2011/114/FIN ja alkaen sovellettavaan rehualan toiminnanharjoittamisesta annettuun asetukseen 548/2012. Lisäksi lain soveltamisalaa tarkennetaan tutkimuslaitoksissa käytettävien rehujen osalta. Laboratorioiden ilmoitusvelvollisuutta ja tiettyjen rehualan toimijoiden vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä täsmennetään erillisen selvityksen lopputuloksesta riippuen. laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta Eläinten lääkitsemisestä annettua lakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon valtakunnallisten eläinten terveydenhuolto-ohjelmien kehittyminen sekä eläintuotannon rakennemuutos. Lisäksi on tarkoitus varmistaa asianmukainen lääkkeiden käyttö ja luovutus terveydenhuolto-ohjelmiin kuuluvilla tiloilla sekä EU-lainsäädännön mukainen valvonta. Voimassa olevaa lainsäädäntöä selkeytetään siirtämällä lääkelaista eläinlääkärin lääkkeiden luovutusoikeutta koskevat säännökset eläinten lääkitsemisestä annettuun lakiin. Samalla laki saatetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia. laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta Nykyisin maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan kuuluvat asiat siirretään yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi. laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta tai kumoamisesta Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annettua lakia muutetaan tai se kumotaan tarpeettomana, jos lautakunnan tehtävät siirretään muualle tai lautakunta lakkautetaan. laiksi kotieläinten jalostuksesta Kotieläinjalostuslain ja hevostalousjalostuslain kokonaisuudistus. laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta sekä laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta EU:n vuonna 2014 alkavaan uuteen rahastokauteen liittyvästä yhteisen maatalouspolitiikan muutoksesta johtuva säädösvalmistelutyö. laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Etelä-Suomen kansallisen maataloustuen (artikla 141) jatkumisesta johtuva säädösvalmistelutyö. Pohjoisen tuen 5-vuotistarkastelun seurauksena mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuva säädösvalmistelutyö. laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta, laeiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain ja maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Sopeutetaan kyseiset lait EU:n vuosien rahastokauteen ja uusiin valtiontukisääntöihin. laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Satovahinkokorvausjärjestelmään tulee todennäköisesti muutoksia tulevan ohjelmakauden valmistelun yhteydessä. Muutosten tarkemmasta sisällöstä ei ole tässä vaiheessa tietoa. laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Kaupan pitämisen vaatimuksia sekä hedelmä- ja vihannesalan ja maitoalan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden hyväksymistä koskevien säännösten lisääminen lakiin sekä EU:n vuosien rahastokauteen liittyvät markkinajärjestelyä koskevat muutokset (lukuun ottamatta maitokiintiöitä, mahdollisia muiden tuotealojen organisaatioiden hyväksymisiä ja elintarvikeapua). laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta 11

12 EU:n rakennerahastouudistus ja valtiontukisääntöjen muuttuminen saattavat edellyttää lain muuttamista. vesihuoltolain tarkistamiseksi Tarkistetaan mm. erityistilanteisiin varautumista, hulevesien hallintaa, vesihuoltolaitoksen toimintaaluetta, selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuuksia, maksuja, taloutta, raportointia ja valvontaa sekä kiinteistön liittämisvelvollisuutta koskevat vesihuoltolain säännökset. laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain ja pienpuun energiatuesta annetun lain muuttamisesta Tehdään pienpuun energiatuesta annettuun lakiin komission edellyttämät muutokset ja samalla tehdään muutamia tarkistuksia (työlajien luettelo ja rahoitusehtojen perusteet) kestävän metsätalouden rahoituslakiin. metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Lain tarkistaminen muun muassa kilpailuneutraliteetin asettamien vaatimusten mukaiseksi kalastuslain muuttamiseksi Korotetaan kalastuksenhoitomaksua ja viehemaksua. kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi kalastuslaiksi, joka vastaa Suomen perustuslain sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden edellyttämiä vaatimuksia. Esityksen sisältämillä säännöksillä pyritään turvaamaan kalakantojen monimuotoisuutta sekä varmistamaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kalakantojen käyttö ja hoito. laiksi yhteisen kalastuspolitiikan valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä Euroopan unionin laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta annettuun asetukseen 1005/2008, yhteisön kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä annettuun asetukseen 1224/2009 sekä valvonta-asetuksen toimeenpanoasetukseen 404/2011 sisältyvän seuraamusjärjestelmän kansallinen toimeenpano. laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista Ohjelmakauden EU-ohjelman kansallinen täytäntöönpanolaki. hyljetuotteiden kaupan kieltämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä komission asetuksen täytäntöönpanemiseksi annettava laki hyljetuotteiden kaupasta sekä metsästyslain 43 :n muuttaminen Metsästyslain 43 :ään lisättäisiin viittaus säännös, että hyljetuotteiden kaupasta säädetään erikseen. Annettaisiin kansallinen laki, jossa Suomen riistakeskus ja Suomen ympäristökeskus säädettäisiin parlamentin ja komission asetuksessa sanotuiksi viranomaisiksi. maanmittaushallintoa koskevaksi lainsäädännöksi Lailla kumotaan voimassa oleva laki maanmittauslaitoksesta ja organisoidaan maanmittauslaitoksen toiminta uudelleen säätämällä tuotantotoiminnan toimialueeksi koko maa. Piirihallinnosta luopumalla voidaan tehostaa tuotantotoimintaa ja parantaa asiakaspalvelua. Samalla muuhun maanmittaushallintoa koskevaan lainsäädäntöön tehdään organisaatiouudistuksen vaatimat tekniset muutokset. metsästyslain muuttamisesta Muutettaisiin metsästyslain hirvieläinten metsästystä sekä ampumakokeita koskevia säännöksiä. 12

13 Maa- ja metsätalousministeriön tuloksellisuuden tunnusluvut vuosina LIITE 2 Selite A. Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2010 Toteuma 2011 Arvio Arvio Esitetty toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden yhteydessä politiikkasektoreittain B. Toiminnallinen tehokkuus (koska toiminnallista tehokkuutta kuvaavia tietoja ei voida laskea, tiedot kuvaavat menojen ja tulojen määrää) Tulojen ja menojen erittely 1 000, mom Toteuma 2010 Toteuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Toiminnan menot henkilöstömenot Tilavuokramenot Palvelujen ostomenot Muut menot Investointimenot Toiminnan tulot maksullisen toiminnan tulot muut tulot Nettokäyttö/ -käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy * TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle * siirtyvää erää peruutettu euroa ( =3183) Taulukon B erittely on tehty bruttomenoista ja bruttotuloista, se on sama kuin valtiovarainministeriön talousarvioesityksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua koskeva laadintamääräys edellyttää. Taulukon henkilöstömenot eivät kuvaa todellista toteutumaa, koska taulukon ao. menoissa on mm. teknisellä tuella palkattujen menot (katetaan rivillä Toiminnan tulot: muut tulot tuloilla eikä siten rasita nettomäärärahaa). Vuoden 2012 arvio ei perustu tilinpäätöstietoihin. 13

14 MAKSULLINEN TOIMINTA Toteuma Toteuma Arvio Arvio 2013 (julkisoikeudelliset tuotteet), Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus, % YHTEISRAHOITTEINEN TOI- MINTA, Tuotot yhteensä, josta muilta valtion virastoilta muu valtiontalouden ulkop. rahoitus (myös EU) Kokonaiskustannukset Tuotot - kustannukset (= oma rahoitus) Kustannusvastaavuus, % Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikkainvestoinnit, C) Tuotokset ja laadunhallinta Toteutuma 2010 Toteutuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Tuotokset keskeisistä suoritteista Suoritteiden laatu Organisaation palvelukyky D) Henkisten voimavarojen hallinta Toteutuma 2010 Toteuma 2011 Arvio 2012 Arvio 2013 Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta - kaikkiaan toimintamenoin ( ), ministeriö Henkilöstökulujen % -osuus toiminnan kuluista Henkilöstön hyvinvointi työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1-5) 3,4 3,4 3,5 3,5 sairauspoissaolopvät / htv; 7,4 7,8 7,0 7,0 vaihtuvuus: kokonaispoistuma, tulovaihtuvuus 10,2 % 3,5 17,8 % 3,3 10,5 % 5,6 15 % 5,0 Osaaminen koulutustasoindeksi (asteikko 1-8) 6,4 6,3 6,3 6,3 koulutuspäivät, työpäivää/htv 3,8 3,8 4,5 4,5 kehittymisen tuki -indeksi, (asteikko 1-5) 3,3 3,3 3,2 3,4 johtamisindeksi, (asteikko 1-5) 3,5 3,5 3,5 3,6 14

15 HTV-toteutuma 1) 2010 kiintiö 2010 tot kiintiö 2011 tot kiintiö Yhteensä (toimintamenot) , ,9 2) 274,7 Elintarvike- ja terveysosasto 54 54, ,0 52,4 Kala- ja riistaosasto 37 30, , Maatalousosasto 91 90, ,8 85 Metsäosasto 28 29, ,7 28 Yleinen osasto 26 25, ,4 24,7 Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 17 16, ,8 15,1 Talousyksikkö 12 11, ,9 11,5 Tietohallinto 11 10, ,0 10 Viestintäyksikkö 5 5,3 5 5,0 5 Johto ja sisäinen tarkastus 10 9,4 10 9,5 9 Harjoittelijat 2) ,0 5 1) Maatalousosastosta vähennetty teknisellä avulla kertyneet henkilötyövuodet. 2) Vuodesta 2011 lukien harjoittelijat eivät sisälly htv-kiintiöön ja -toteutumaan, mutta heidän htv-kertymäänsä seurataan erikseen. Vuonna 2011 harjoittelijoiden htv-toteutuma oli 5. HTV-määrä 1) 2013 kiintiö Yhteensä (toimintamenot) Hallinto- ja suunnitteluosasto 70,5 Luonnonvaraosasto 65,5+3 Ruokaosasto 125,2 Johto ja sisäinen tarkastus 9 Harjoittelijat 2) 5 1) Ruokaosastosta vähennetty teknisellä avulla kertyneet henkilötyövuodet. 2) Vuodesta 2011 lukien harjoittelijat eivät sisälly htv-kiintiöön ja -toteutumaan, mutta heidän htv-kertymäänsä seurataan erikseen. 15

16 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 1. Innostava johtaminen ja esimiestyö Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Innostava johtaminen ja esimiestyö Tuetaan ministeriön uuden säädösvalmistelua koskevan ohjeen mukaista johtamista ja kehitetään hankejohtamista. 1.Järjestetään johdolle ja esimiehille sekä säädösvalmistelijoille koulutustilaisuuksia Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Tarkentuu myöhemmin 1-3 kertaa Vastuut Johto/ esimiehet/ HSO Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) VMBaro: * Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä Nykyinen arvo:3,23 Tavoite:3,4 Tuetaan esimiehiä ja avainkokonaisuuksien vetäjiä oman johtamisen kehittämisessä 2.Toteutetaan esimiesja johtamisosaamisen arviointi, ja siihen liittyvä valmennus ( D2) 3.Ministeriön esimiespäivät ja muu johtamisvalmennus Syksy 2013 Tarpeen mukaan Töiden yleinen organisointi työyhteisössä Nykyinen arvo:3,29 Tavoite:3,4 Muu seuranta: Osallistumisaktiivisuus koulutukseen (1) Arvioinnin kattavuus (2) Ohjeistuksen toimivuuden arviointi (1) Johtamisindeksi Nykyinen arvo:3,5 Tavoitearvo:3,6 * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta.

17 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 2. Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteu ma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen Kehitetään säädösvalmisteluprosessiin liittyvää osaamista ja toimintatapoja Tehostetaan perehdytystä. Perehdytys toteutetaan säädösvalmistelijoiden perehdyttämisohjeen mukaisesti ja siinä hyödynnetään myös lainvalmisteluprosessin osaamiskarttaa. Kehitetään osaamista järjestelmällisellä mentoroinnilla. Laaditaan säädösvalmistelijoille tulos- ja kehityskeskustelussa kehittymissuunnitelma lainvalmisteluprosessin osaamiskarttaa hyödyntäen. Järjestetään sisäistä tai ulkoista koulutusta jolla vastataan lainvalmisteluprosessin vaatimiin osaamisen kehittämistarpeisiin. Tarkentuu myöhemmin Jatkuva Jatkuva Kevät Tarpeen mukaan Johto/ Esimiehet HSO VMBaro:* Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä Nykyinen arvo:3,07 Tavoite:3,2 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä Nykyinen arvo:3,40 Tavoite:3,4 Muu seuranta: Kehittymisen tukiindeksi Nykyinen arvo 3,2 Tavoite arvo 3,4 Osallistujamäärä koulutuksiin ja mentorointiin * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta. 17

18 Liite 3 Säädösvalmisteluprosessin johtamisen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön uudessa organisaatiossa -hankkeen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelma 2013 Taulukko 3. Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Osa-alue Tavoitteet Toimenpiteet ja käytettävät työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky Tuetaan säädösvalmisteluprosessiin osallistuvan henkilöstön työhyvinvointia muutoksessa ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti Koko ministeriötä koskeva muutosjohtamisen tuki, joka sisältää tarpeen mukaan esimiesten tuen sekä, osastojen ja yksiköiden työhyvinvoinnin tuen. Kustannukset Resurssit Aikataulu Toteuma Vastuut Seuranta (lisää nykyinen ja tavoitearvo) Tarkentuu myöhemmin Jatkuva Johto/ esimiehet/ HSO VMBaro:* Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa Nykyinen arvo:3,38 Tavoite:3,4 Tehostetaan säädöshankkeiden priorisointia ministeriössä ja lisätään lainvalmistelutoiminnan läpinäkyvyyttä Ministeriön johto ottaa kantaa säädöshankkeiden priorisointiin ja resurssien käyttöön systemaattisesti käsittelemällä erilaiset lainsäädäntösuunnitelmat johtoryhmissä. Säädöshankkeita koskevat tiedot viedään valtioneuvoston hankerekisteriin systemaattisesti. Jatkuva Jatkuva Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo Nykyinen arvo3,61: Tavoite:3,6 Sairauspoissaolojen väheneminen (työpäivää/htv) Nykyinen arvo:7.0/htv Tavoite:7.0 /htv Merkittävien säädöshankkeiden viestintä suunnitellaan hyvin Jatkuva Muu seuranta: Ohjeistuksen toimivuuden arviointi * Työtyytyväisyyskyselyn (VMBaro) tulokset koskevat koko maa- ja metsätalousministeriötä. Tuloksia ei raportoida erikseen hankkeen kohderyhmän ministeriön säädösvalmisteluun osallistuvan henkilöstön osalta. 18

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Järvitaimenseminaari. Kalastuslain uudistus ja taimenkantojen hoito. Matti Sipponen Keski-Suomen TE-keskus

Järvitaimenseminaari. Kalastuslain uudistus ja taimenkantojen hoito. Matti Sipponen Keski-Suomen TE-keskus Järvitaimenseminaari Kalastuslain uudistus ja taimenkantojen hoito Matti Sipponen Keski-Suomen TE-keskus MMM:n strategiaperusta Uusiutuvien luonnovarojen käyttö on kestävää ja tuottaa lisäarvoa. Luonnonvaroja

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maatilojen investointi- ja aloitustuet uudella ohjelmakaudella Sanna Koivumäki Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisyksikkö Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategia Julkisen riistakonsernin strategia SISÄLLYS JOHDANTO 3 JULKINEN RIISTAKONSERNI 4 TOIMINTA-AJATUS 5 VISIO 5 MUUTOSTEKIJÄT JA SIDOSRYHMÄT 6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 7 HOITOSUUNNITELMAT 10 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.

Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä. Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6. Metsälain uudet tuulet kaupunkimetsissä Metsä- ja Viherpäivät Kuopio 2014 Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM Luonnonvaraosasto 11.6.2014 1 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta-ajatus Turvaamme

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään 963 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020

Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Kumppanuus ja maaseutu 2014-2020 Nvm Sirpa Karjalainen Maa- ja metsätalousministeriö CAP valmistelut vuonna 2013 Irlannin puheenjohtajuuskauden tavoiteaikataulu 24. 25.6. Maatalouden ministerineuvosto,

Lisätiedot

MMM JA LUONNONVARATALOUDEN AJANKOHTAISTA

MMM JA LUONNONVARATALOUDEN AJANKOHTAISTA MMM JA LUONNONVARATALOUDEN AJANKOHTAISTA Luonnonvaratalouden seminaari Maakuntasali, Kuopio 20.1.2014 Juha Ojala ylijohtaja MMM luonnonvaraosasto 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät,

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja, Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,14.11.2011 Metsälaki 1 Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 445/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 445/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 445/2015 Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi

Uusi ohjelmakausi Uusi ohjelmakausi 2014-2020 Maaseutufoorumi 21.2.2012 Rovaniemi Sivu 1 22.2.2012 Eurooppa 2020-strategia = talous- ja työllisyysstrategia, joka perustuu kolmeen toisiaan täydentävään prioriteettiin 1.

Lisätiedot

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 yhdessä rakennettu Tilannekuva/SWOT Kestävä kasvu ja julkinen

Lisätiedot

Kalataloutta koskevia linjauksia. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto

Kalataloutta koskevia linjauksia. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Kalataloutta koskevia linjauksia Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Osakaskunnan päätöksenteko Kalastuslaki 5 Oikeus harjoittaa kalastusta ja määrätä siitä kuuluu vesialueen omistajalle, jollei tätä

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 534 003 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä

MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä MMM:n rooli Happamien Sulfaattimaiden haittojen vähentämisessä Happamat sulfaattimaat seminaari, Vaasa 10.9.2008 Tiina Pääsky Maa- ja metsätalousministeriö MMM Turvataan maa- ja metsätalouden harjoittamisen

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet: ja Hakupäivä 23.3.

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet:  ja  Hakupäivä 23.3. Maataloustukijärjestelmät Toni Uusimäki 2016 Lähteet: http://mmm.fi/maataloustuet ja http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm Hakupäivä 23.3.2016 Maatalous kuuluu EU:n toimivaltaan Viljelijätukien kokonaisuus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Anna-Liisa Kiiskinen, KT kehittämispäällikkö Keski-Suomen Ely-keskus Lokakuu 2011

Anna-Liisa Kiiskinen, KT kehittämispäällikkö Keski-Suomen Ely-keskus Lokakuu 2011 Anna-Liisa Kiiskinen, KT kehittämispäällikkö Keski-Suomen Ely-keskus Lokakuu 2011 Vuoden 2003 hallitusohjelmassa ympäristökasvatuksen aseman vahvistaminen mainittiin ensimmäisen kerran: yhden kerran ympäristöpolitiikkaluvussa

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen

Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Mikä ihmeen lantakoordinaattori? Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Sivu 1 25.11.2014 Lantakoordinaattori, lantamaisteri Sivu 2 25.11.2014 Miksi ravinteiden

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Ajankohtaista tukipolitiikasta

Ajankohtaista tukipolitiikasta Ajankohtaista tukipolitiikasta Vilja-alan yhteistyöryhmän kokous 28.1.2008 Martti Patjas MMM Maatalousosasto Tukipolitiikkayksikkö Maatalouspolitiikan ajankohtaisia teemoja CAP-väliarviointi ( health check

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa

MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa MMM:n toimenpiteet biotalousstrategian toimeenpanossa Liisa Saarenmaa 19.3.2015 24.3.2015 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot