Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessi"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2015 Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessi Yleistä Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessin tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille, perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille yhteistoiminnassa lasten vanhempien kanssa sekä antaa kouluikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta nuori voi hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota kaikille mahdollisuus henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja kasvuun sekä vahvistaa Sastamalan kaupungin yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja imagoa. Prosessin tehtävänä on myös tarjota päivä- ja aikuislukiokoulutusta lähilukioissa sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Sen tehtävänä on nuorten syrjäytymisen ja ongelmien ennaltaehkäisy yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, nuorten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. 1. Säännösten ja määräysten ja päätösten noudattaminen Prosessin ohjaus ja valvonta pohjautuu Sastamalan kaupungin sääntöihin ja määräyksiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta ja Kulttuuri- ja vapaa - aikalautakunta antavat omia sääntöjään, määräyksiään ja ohjeitaan tarvittaessa. Seurantaa toteutetaan jatkuvasti prosessien esimiesten ja lautakunnan toimesta. 2. Tavoitteiden toteutuminen Prosessitiimi, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta seuraavat kuukausittain valtuuston hyväksymien kasvu ja kulttuuri -ydinprosessin ja osaprosessien niin määrällisten kuin laadullistenkin tavoitteiden toteutumista. Osaprosessien toimintaohjelmat ja tavoitteet ovat linjassa kaupunkistrategian kanssa.

2 3. Varojen käytön valvonta Kasvatusjohtaja, osaprosessien johtajat, varhaiskasvatuksen aluejohtajat, päiväkotien johtajat, aluerehtorit ja koulujen vastuuhenkilöt, aliprosessien päälliköt, prosessitiimi ja kasvatusja opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta seuraavat talousarvion toteutumista jatkuvalla seurannalla vähintään kuukausittain. Perusopetuksen johtava rehtori valvoo myyntilaskutusta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päällikkö varhaiskasvatuksen osalta. Elämänlaatuprosessissa valvoo hallintosuunnittelija ja lukiossa verkostolukion rehtori. Ostolaskujen kierrosta ja oikeellisuudesta vastaavat kaikki tilivelvolliset. Heidän tehtävänään on valvoa ja tarvittaessa muistuttaa epäkohdista sekä prosessin sisällä että ulkoisille laskuttajille. Laskujen hyväksyntäohjelman käyttäjäoikeudet ja sijaisuudet tarkistetaan vuosittain, jotta mm. kesälomakaudella laskujen käsittelyssä ei tapahdu viivästymisiä. Sastamalan Tukipalvelu Oy huolehtii erääntyneiden maksujen perinnästä ulosoton kautta. Osaprosessien nimeämät vastuuhenkilöt vastaavat maksusuunnitelmien laatimisesta sekä perinnän valmistelusta ja tiedottavat em. asioista Satu Oy:lle. Kassojen, keräilytilien ja lahjoitusrahastotilien vastuuhenkilöt on nimetty. Vastuuhenkilöt seuraavat tilien käyttöä vuoden aikana. Kassojen hoito ja tarkastus tapahtuu kaupungin kassaohjeiden mukaisesti. Kassojen tarkastus suoritetaan vähintään kerran vuodessa sekä ydinprosessin nimeämien että kaupunginhallituksen nimeämien kassantarkastajien toimesta. 4. Tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessin toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan kaupunginvaltuuston vahvistamien tuloskorttien avulla. Tavoitteet, päämäärät ja mittarit on määritelty osaprosesseittain asiakkaiden, talouden, prosessien ja henkilöstön näkökulmasta. Tuloksellisuuden arvioinnissa erityisesti talouteen liittyvät mittarit painottuvat. Nämä

3 mittaritiedot perustuvat säännöllisesti saatavaan tilastotietoon. Tuloksellisuuden arvioinnissa on apuna laadittavat prosessikuvaukset, jotka yksilöivät todettuun tulokseen johtavan toiminnan osaprosessien sisällä. 5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta tapahtuu kaupungin omistajapoliittisten linjausten sekä omaisuuden hankintaa ja luovutusta koskevien ohjeiden mukaisesti. Omaisuusrekisterien päivitys suoritetaan sen jälkeen, kun kaupungin yleiset ohjeet esim. irtaimiston luetteloinnista on saatu. 6. Sopimustoiminta Sopimusluettelot päivitetään vuosittain. Sopimusten, myös sisäisten toimittajien kanssa tehtyjen sopimusten, kustannus- ja laatukriteerien toteutumista seurataan säännöllisesti. Ostopalvelusopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota palvelun laatuun, turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. 7. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sastamalan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Ks. kohta Riskien hallinnan järjestäminen Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessissa järjestetään säännöllisesti riskikartoituksia. Kartoitusten pohjalta tehdään tarvittavat korjaukset ja muutokset. a. Tapaturmariskit

4 Osaprosesseilla on turvallisuussuunnitelmat ja ohjeet tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Eniten riskejä aiheuttavat koulutapaturmat. Syitä, mistä ne johtuvat, kartoitetaan ja epäkohtiin puututaan, jos se on mahdollista. Oppilaille kerrotaan vaarallisista tilanteista ja heitä opetetaan varomaan. Tapaturmat kirjataan ja niistä raportoidaan. Jos kouluissa tai muissa toimipisteissä tapahtuu katastrofeja, toimii yhtenä osapuolena Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Sotesi ja Tampereen Aluepelastuslaitos. Yhdessä heidän kanssaan päivitetään jatkuvasti mm. yksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat. Tilakeskukselta edellytetään ydinprosessin vuokraamien tilojen vuosittaisia tarkastuksia. Kiinteistöissä olevien epäkohtien havaitsemisen a niistä ilmoittaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. b. Henkilöstöriskit: Henkilöstöön liittyvät keskeiset riskit liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin: tiedon siirtäminen henkilöstön vaihtuessa osaaminen jakaminen työyhteisöissä pätevien työntekijöiden saaminen riittävien työvoimareservien turvaaminen varahenkilöjärjestelmän toteuttaminen Henkilöstölle tehdään kerran vuodessa työtyytyväisyyskysely, jonka avulla mm. kartoitetaan erilaisia riskitekijöitä. Kyselyn tulosten perusteella toimintaa on mahdollista parantaa. c. Rahoitus-ja talousriskit Keskeisiä rahoitus- ja talousriskejä ovat esimerkiksi riskit hankkeissa, joihin on saatu valtionavustusta. Hankkeille on nimettävä vastuuhenkilöt sekä määriteltävä muut selkeät talouteen liittyvät vastuut. Erityisesti on huomioitava sijaisuudet (Ks. kohdat 2-7) sekä aikataulujen tiukka noudattaminen (Ks. kohdat 2-7). Toteutuma: Jokaiselle hankkeelle on nimetty vastuuhenkilöt. Hankkeiden

5 seuranta ja raportointi on suoritettu asianmukaisesti. d. Tietoturvariskit Tietoturvariskit kartoitetaan yhdessä Sastamalan Tukipalvelu Oy:n kanssa. Esim. jos työntekijä siirtyy pois Sastamalan kaupungin palveluksesta joko kokonaan tai virka/työvapaalle, esimiesten tulee varmistaa, että hänen oikeutensa eri ohjelmiin katkaistaan. Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessi toimii koko kaupunkia koskevia tietoturvaohjeita noudattaen. e. Vahinkoriskit Kaupungilla on toiminnan vastuuvakuutus ja hallinnon vastuuvakuutus. Vahinkotapahtumat ja läheltä piti tilanteet kirjataan ja niistä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ohjeistusta tarkennetaan ja tiukennetaan tarvittaessa. Tehokkaalla sisäisellä valvonnalla ehkäistään niin aineellisten kuin immateriaalisten vahinkoriskien syntymistä. Ks. kohdat Palvelujen laadun seuranta Palvelujen laatua seurataan sekä ulospäin että prosessin sisällä tapahtuvilla vuosittaisilla asiakaskyselyillä sekä palvelusopimusneuvotteluissa. Palveluita kehitetään kyselyiden vastausten perusteella. Esim. sopimuksissa tulee olla määrällisten kriteerien lisäksi myös laadulliset kriteerit. Kasvun ja kulttuurin yhtenä painopisteenä on laatutyö. 10. Päätöksenteko, johtaminen sekä johdon tietoisuus ympäristön toimivuudesta Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessin sisäiset vastuut on määritelty delegointipäätöksillä ja tehtäväkuvauksilla. Pääsääntöisesti osaprosessien johtajat vastaavat oman prosessinsa toimivuudesta. Prosessitiimi ja osaprosessitiimit valmistelevat asioita Kasvatus- ja opetus- sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Valmisteluvastuu lautakuntaan nähden on osaprosessien johtajilla, hallintosuunnittelijalla ja logistiikka-asiantuntija (koululaiskuljetukset) yhdessä kasvatusjohtajan kanssa. Esittelijän vastuu on kasvatusjohtajalla Kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja kulttuurijohtajalla

6 Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa. Palvelujen toimivuutta seurataan asiakaskyselyillä sekä ulospäin että prosessin sisällä sekä vuosittain palvelusopimusneuvotteluissa. Samoin kerran kuussa/viikoittain kokoontuvissa prosessitiimin ja osaprosessitiimien kokouksissa.

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Maakuntahallitus 19.1.2015 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Toiminnan järjestämistä ohjaavat tavoitteet ja hyvän hallintotavan vaatimukset 4 2.1 Perustehtävä ja toimintaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sastamalan kaupunki 1.1.2014 Elävä maaseutu Katariina Pylsy 2 Sisällys: 1. Yleinen osa... 4 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 4 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteillä

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Luumäen kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kunnanhallitus 10.8.2015 2 (18) Sisältö 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 3 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...

KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE. 1. Johdanto 1. 2. Riskenhallintaprosessi..2. 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen... KITTILÄN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLIN- NAN OHJE SISÄLLYS: 1. Johdanto 1 2. Riskenhallintaprosessi..2 2.1. Toimintaympäristön määrittäminen...2 2.2. Kittilän kunnan johtamisjärjestemä 2 2.3.

Lisätiedot

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa 3.12.2007 228, liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa 16.2.2004 36 Muutettu kunnanhallituksessa 2.2.2004 14 Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.11.1997

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET

HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Valtuusto 11.12.2013, LIITE 2 SAIRAANHOITOPIIRI Fullmäktige BILAGA YHTYMÄHALLINTO HUS KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE KIRKKONUMMEN KUNTAKONSERNI Astuu voimaan 1.5.2013 2 Sisällysluettelo SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 Kirkkonummen kunnan johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot