METSÄPERÄVAUNU MPV10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄPERÄVAUNU MPV10"

Transkriptio

1 ALKAEN SARJANUMEROSTA: A-FI ER KÄYTTÖ-, HUOLTO JA VARAOSAKIRJA METSÄPERÄVAUNU MPV10 LUE TÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Tel (0) Fax (0)

2 VAROITUSSYMBOLIT OHJEISSA MPV10! VAARA! kun on välitön vaara, joka saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman! VAROITUS! kun on vaara, joka saattaa aiheuttaa henkilövahingon! HUOMIO! kun on vaara tai käyttövirhe, joka saattaa vaurioittaa omaisuutta HUOM! kun täytyy muistaa, tarkistaa tai tehdä jotain huoltoon tai korjaukseen liittyviä toimenpiteitä JOHDANTO Tämä kirja sisältää ne tiedot ja huolto-ohjeet, joita tarvitset käyttääksesi laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka olisitkin tottunut laitteen käyttäjä, lue silti käyttö- ja huolto-ohjeet tarkkaan, sillä ne sisältävät tietoa, joka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn. Säännöllinen huolto on paras takuu laitteen tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta.! HUOMIO! Jokaisen käyttäjän velvollisuus on tarkoin tutustua ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja -toimenpiteitä. ASIAKASPALAUTE Pyydämme antamaan mielipiteitä ja parannusehdotuksia postitse, faxilla tai internetin (sähköpostin) välityksellä. Palkitsemme käyttöönotetut parannusehdotukset. 2

3 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6, FIN IISALMI, Finland ilmoittaa, että markkinoille saatettu kone Farmi-metsäperävaunu (merkki) MPV10 (tyyppi) MPV10 VALMISTAJAN ANTAMA VAKUUTUS KONEESTA (sarjanumero) täyttää direktiivien 98/37/EY, 89/336/EY ja niihin liittyvät muutokset sekä ne voimaansaattavat kansalliset säädökset. Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: SFS EN ISO 12100, SFS EN 1553 Iisalmi (paikka) (aika) Juha Hallivuori 3

4 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET 5 PÄÄOSAT 8 TARRAT JA KYLTIT 8 TEKNISET TIEDOT 9 VARAOSAT 14 MPV10 14 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA 18 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA 19 ASENNUS 10 KÄYTTÖOHJEET 10 TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 10 AJAMINEN 10 VOITELUOHJEET 11 HUOLTO-OHJEET 12 VIANETSINTÄKAAVIO 13 Alla olevassa taulukossa on esitetty eri ruuvikokojen avainvälit millimetreinä ja tuumina. Kierre Millimetri Tuuma M6 10 7/16 M8 13 1/2 M /16 M /4 M /16 M /16 M /16 Tilatessasi varaosia ilmoita koneen tyyppi konekilvestä, varaosan tilausnumero, osan nimi ja tilattava kappalemäärä. Esim. MPV10, , kiinteä vetosilmä, 1 kpl 4

5 TURVAOHJEET Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu FARMIlaitteen omistajalle ja henkilöille, jotka käyttävät, huoltavat ja korjaavat laitetta. Ohjeet auttavat:! HUOMIO! Laitteeseen tehtäviin kaikkiin muutostöihin pitää olla valmistajan kirjallinen lupa. käyttämään konetta turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuottavasti. laitteiden käyttäjää huomioimaan, välttämään ja ehkäisemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat tilanteet. Valmistaja toimittaa ohjekirjan, jonka on oltava aina käytettävissä laitteen käyttöpaikalla. Jokaisen käyttäjän on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeisiin sekä noudatettava niitä. Huolehdi siitä, että jokainen, joka käyttää laitetta, tuntee ohjekirjan, tapauskohtaisten turvaohjeiden sisällön ja on saanut asianmukaisen koulutuksen ennen laitteen käyttämistä. Kone täyttää vaatimusten mukaisen teknisen tason sekä voimassaolevat ja tarvittavat turvallisuusmääräykset. Siitä huolimatta koneen väärästä käytöstä, huollosta ja korjauksesta voi aiheutua vaaraa. Käyttöohjeen lisäksi on muistettava toimia myös paikallisten työsuojeluviranomaisten sekä maan lakien ja asetusten mukaisesti. Koneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat:! HUOMIO! väärästä, huolimattomasta ja tarkoitukseen sopimattomasta käytöstä. varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä. luonnollisesta kulumisesta. käyttövirheistä, jotka aiheutuvat kouluttamattoman henkilön virheellisistä suorituksista. ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista. ALOITUS Opettele tuntemaan laitteen ja sen lisävarusteiden käyttö, toiminta ja hallintalaitteet perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Opettele tuntemaan laitteen ja sen varusteiden kapasiteetti ja rajoitukset. Älä käytä laitetta, ellet ole täysin perehtynyt sen käyttöön. Opettele tuntemaan laitteen vaara-alueet. Käytön aikana on asiattomien henkilöiden pääsy vaara-alueella estettävä. Huolehdi siitä, että jokaisella laitteen käyttäjällä on tarpeelliset turvavarusteet, kuten esim. kypärä, silmäsuojaimet, työturvasaappaat ja tarvittava suojavaatetus. Älä käytä löysiä vaatteita liikkuvien osien lähettyvillä. Pitkät hiukset on suojattava! Varmista, että työskentely tapahtuu työturvallisuuslain määräyksiä noudattaen. Ennen laitteen käynnistämistä tai käyttöä on varmistuttava, ettei siitä aiheudu vaaraa muille henkilöille tai omaisuudelle. Laitteen käyttöturvallisuus on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli on havaittavissa vikoja tai puutteita, on korjaustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Ennen koneen käyttöä tarkista, ettei koneessa ole vieraita esineitä. Valitse koneen käyttöpaikaksi kova ja tasainen alusta. Varo talvisin liukkaita työskentelyalustoja. Ennen käyttöä varmista laitteen kiinnitys. Epäkuntoisen tai puutteellisen laitteen käyttö on kielletty. 5

6 TYÖSKENTELY! VAARA! Työtapaturmat sattuvat usein normaalista poikkeavissa tilanteissa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, joita työssä saattaa ilmetä. Laitteen tyypistä riippuen on siinä erilaisia turvalaitteita ja suojuksia. Näiden tarkoituksena on suojata laitetta ja sen käyttäjää, eikä niitä saa missään olosuhteissa poistaa tai tehdä niihin muutoksia. Laitetta ei milloinkaan saa käynnistää tai käyttää, jos jokin turvalaitteista tai suojaimista ei ole paikallaan. Työturvallisuutta alentavien vikojen ilmaantuessa pysäytä laite. Työskentelyn aikana koneenkäyttäjä on vastuussa turvallisuudesta koko työalueella. Työ on keskeytettävä, jos ei ole mahdollista poistaa työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Noudata ehdotonta varovaisuutta kytkiessäsi ja irrottaessasi konetta traktorista / perävaunusta.! HUOMIO! Koneen käyttäjällä on oltava koko ajan esteetön näkyvyys työalueellaan. Jos se ei ole mahdollista, on hänelle hankittava näyttäjä. HUOLTO Laitetta saavat huoltaa vain ammattitaitoiset henkilöt. Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat korjata sähkö- ja hydraulivauriot. Hitsausta vaativissa töissä ota yhteys valmistajaan. Sammuta traktorin moottori ennen huollon aloittamista. Varmista, ettei hydraulijärjestelmässä ole painetta. Poista traktorista huollon ajaksi virta-avain. Varmista huollettavan laitteen virrattomuus. Laske kone huoltoa varten tasaiselle alustalle ja varmista, ettei kone pääse liikkumaan. Seuraa huoltovälejä ja huomioi vuosittaiset turvatarkastukset. Varaosien ja laitteiden pitää täyttää koneen valmistajan vaatimukset. Tämä taataan käyttämällä alkuperäisiä varaosia. Asenna turvalaitteet takaisin paikoilleen välittömästi huoltotyön päätyttyä.! HUOMIO! Kun nostat laitetta, varmista että nostokalusto on moitteettomassa kunnossa. Ota selville nostettavan laitteen paino ennen nostoa. Nostojen kuljetusreitit on valittava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa. Useissa maissa on lainsäädäntö nostamisesta, nostovaijereista ja nostolaitteista. Noudata tällöin aina paikallisen lain edellyttämiä turvamääräyksiä. Varo liikkuvia osia, kun laite on käynnissä. Varmista laite luvattomalta ja tahattomilta toiminnoilta aina, kun sen luota poistutaan. esim. laitteen tahaton liikkuminen pysäköitäessä. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Vältä nopeita iskumaisia kuormituksia. Annettujen suoritusarvojen ylittäminen on kielletty. Kaikkien koneessa olevien turva- ja varoituskylttien pitää olla luettavia ja ehjiä. Laitteen käyttö on kielletty sairaana, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 6

7 ÖLJYT JA RASVAT Käytä aina vain valmistajan suosittelemia öljylaatuja. Suosituksien laiminlyöminen voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai laitteet eivät toimi halutulla tavalla, mikä saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai esinevahinkoja. Älä sekoita erilaisia nesteitä tai öljyjä keskenään. Noudata rasvauksessa valmistajan antamia ohjeita. Käytä hallintalaitteita varovasti, kunnes hydrauliöljy on lämmennyt käyttölämpötilaan. HYDRAULIPIIREJÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET Hydraulilaitteisiin kohdistuvia työtehtäviä saavat suorittaa vain ammattitaitoiset hydrauliikkaasentajat. Käytä laitteita varovasti kylmissä olosuhteissa. Tarkasta laite mahdollisten nestevuotojen varalta. Älä käytä laitetta, mikäli jossakin järjestelmässä on vuoto. Tarkasta kaikki hydrauliletkut, erityisesti ne, jotka joutuvat taipumaan käytössä ja vaihda välittömästi huonokuntoiset tai vuotavat hydrauliletkut.varmistu, että kaikki liitokset ovat tiiviitä ja että linjat eivät ole vahingoittuneet. Tarkista, että kaikki suojahatut ja täyttötulpat on suljettu huolellisesti. Letkuliittimien, letkujen pituuksien ja laadun pitää vastata asetettuja vaatimuksia. Letkuja uusiessasi tai korjatessasi käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosituksen mukaisia letkuja ja liittimiä. Huomioi erityisesti, että letkujen ja liittimien paineluokat vastaavat käyttöpaineita. Tarkasta, että kaikki turvalaitteet, kuten paineenrajoitusventtiilit jne. ovat paikallaan ja toimivat asianmukaisesti. Niiden käyttö on tunnettava. Turvajärjestelmiä ei milloinkaan saa ohittaa. Tarkista päivittäin ja aina vaurion jälkeen hydrauliikan tärkeät osat. Korjaa välittömästi rikkoutuneet osat. Puhdista komponenttivaurioissa korjattava alue. Älä käytä liuottimia puhdistaessasi osia. Älä yritä tehdä sellaisia korjauksia, joita et täysin ymmärrä. 9. Älä koskaan tee korjauksia hydraulipiirissä järjestelmän ollessa paineenalainen. Paineenalaisena öljysuihku voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa hengenvaaran. 10. Älä työskentele sellaisen laitteen tai komponentin alla, jota pitää ylhäällä vain hydrauliikka. Käytä huollon ja korjauksen yhteydessä erillisiä tukia. Älä irrota laitteen sylintereitä tai niiden venttiilejä ennen kuin laite on hyvin tuettu. 11. Hydrauliöljyt eivät yleensä höyrysty helposti. Vaaratekijöitä ovat kuuma öljy, roiskeet ja öljysumu (paineellinen). 12. Jos öljyä on joutunut silmiin, huuhtele niitä runsaalla vedellä, ja mene lääkäriin. 13. Vältä toistuvaa ihokosketusta. 14. Mikäli et voi välttyä roiskeilta tai ihokosketukselta, käytä suojakäsineitä, laseja ja vaatetusta tarpeen mukaan. Älä käytä öljyistä vaatetusta. 15. Estä hydrauliöljyn pääsy luontoon, sillä se voi aiheuttaa vesistöjen ja pohjavesien saastumista. Jos työskentelet ekologisesti aroilla alueilla, käytä bioöljyjä. 16. Säilytä öljy suljetuissa tehtaan astioissa. Pyri siihen, että saat öljyn suoraan astiasta säiliöön. 17. Jos joudut käsittelemään öljyä muissa astioissa, on astioiden oltava ehdottoman puhtaita. Myös korkkien, suppiloiden, sihtien ja täyttöaukkojen on oltava puhtaita. 18. Älä säilytä öljyä ulkona, öljyyn voi tiivistyä vettä. 19. Jäteöljyt on laskettava aina astiaan, ei luontoon! 7

8 PÄÄOSAT Sermi Runkopalkki Vetoaisa Telipankko Napa Karikka Rengas MPV10 8. Tukijalka 9. Vetosilmä 10. Kuormaimen asennuslevy TARRAT JA KYLTIT Nämä kyltit ja tarrat tulee löytyä laitteesta. Puuttuvat on uusittava välittömästi. 2. MPV10-tarra ( ) 1. Konekilpi MPV10 ( ) 3. FARMI-tarra ( ) 8

9 TEKNISET TIEDOT MPV10 Kantavuus kg Oma paino tukijalkojen kanssa kg 1724 Kuorma-ala m 2 2,3 Maavara mm 550 Hydraulinen aisaohjaus 2 sylinterillä Hydrauliset rumpujarrut vakiona Renkaat 400/60-15,5 TRI-15 PR14 Suositeltavat kuormaimet FARMI HK4066 FARMI HK4571 / HK4581 MITAT 9

10 ASENNUS TURVALLISUUS Lue asennusohjeet ennen perävaunun asennusta. Huolimaton asennus ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle sekä koneen rikkoutumisvaaran. Takuu ei korvaa konetta tai komponenttia jonka rikkoutuminen on aiheutunut vastoin hyväksyttyjä ohjeita suoritetusta asennuksesta. Ennen asennustöitä varmista ettei hydraulijärjestelmään tule painetta. Älä koskaan kytke tai irroita paineletkuja tai -komponentteja hydraulijärjestelmän ollessa paineellinen. ASENNUS ! VAROITUS! Kiinnitä perävaunu ajokoneen vetokoukkuun. Kytke perävaunun jarrujen hydrauliikka ajokoneen hydraulijärjestelmään. Katso jarruhydrauliikan varaosakuva. Kytke aisaohjaus ajokoneen hydraulijärjestelmään. KÄYTTÖOHJEET TURVALLISUUS Lue käyttöohjeet ennen perävaunu-ajoneuvoyhdistelmän käyttöä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen ja käyttäjän loukkaantumisen. Ennen liikkeellelähtöä varmista että laite on toimintakunnossa. Tarkista mahdolliset kulumat ja vauriot. Korjaa vauriot välittömästi, mikäli ne vaikuttavat koneen toimintakuntoon. Älä käytä perävaunua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ! VAROITUS! Tarkista ajokoneen hydrauliöljyn määrä. Tarkista että perävaunu on kytketty oikein ajokoneeseen ja että hydrauliletkut ja -komponentit on kytketty oikein ja ovat toimintakunnossa. Ennen liikkeellelähtöä, varmista että jarrut on kytketty pois päältä. Tarkista rengaspaineet. Tarvittaessa lisää / vähennä rengaspaineita. Älä ylitä suositeltuja rengaspaineita. AJAMINEN Jarrut kuluvat ja mahdollisesti vaurioituvat liian tehokkaasta jarrutuksesta, jarruta rauhallisesti. Käyttäessäsi aisaohjausta, älä aiheuta äkillistä voimakasta painetta ohjaussylintereille. Varo kaatamasta peruskonetta tai metsäperävaunua. 10

11 VOITELUOHJEET VOITELUAINESUOSITUKSET Ennen voitelu- tai huoltotoimenpiteitä kytke peruskone pois päältä. Älä koskaan puhdista, voitele tai huolla liikkuvaa konetta. Varmista voitelun ja huollon säännöllisyys noudattamalla voitelukaaviossa annettuja voiteluja huoltovälejä. Tarkista kone päivittäin, jotta havaitset ajoissa kulumat ja alkavat viat. Käytä huollossa oikeanlaisia ja kunnossa olevia työkaluja. Pidä tulenarat aineet poissa avotulten lähettyviltä. SUOSITELTAVIA VOITELURASVOJA Merkki Tyyppi BP Energrease LS-EP2, L21M EXXON Beacon EP2, Multipurpose GR Moly MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP, Special SHELL Alvania EP Grease 2 UNION / TEXACO Marfak Multi-purpose 2, Molytex Grease 2 TEBOIL Universal CLS VOITELUKAAVIO C A F G E B D VOITELUKOHDE VOITELUAINE VOITELUVÄLI A. Vetoaisan nivel Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro B. Aisaohjauksen sylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro C. Tukijalkasylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro D. Tukijalkojen laakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro E. Telilaakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro F. Vetosilmä Voitelurasva 50 h tai viikoittain G. Navat Voitelurasva 50 h ensimmäisellä kerralla, 200 h muulloin 11

12 HUOLTO-OHJEET VIIKOTTAIN (50 TUNTIA) JOKA 100:s TUNTI Tarkista renkaiden kiinnitysruuvien, sekä pankkojen kiinnitysruuvien kireys / jälkikiristys. HUOM! Uudessa perävaunussa ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen. Tarkista hydrauliletkujen ja sylintereiden kunto ja kiinnitykset. Kun vaihdat hydrauliletkuja puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista että. letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. 3. Tarkista rengaspaine. 400/60-15,5 TT / ELS PR 14 4,8 bar 500/50-17 TT PR 14 3,9 bar 500/55-17 ELS PR12 3,1 bar PUOLIVUOSITTAIN (1000 TUNTIA) Tarkista napojen ja telien laakereiden kunto. Kiristä napojen laakerit tarvittaessa. Tarkista jarrujen kunto. Vaihda jarrukengät, kun ne ovat kuluneet 2 millimetriin tai enemmän (katso varaosakirjasta jarrujen räjäytyskuva). Puhdista jarrurumpu. 12

13 HYDRAULILETKUJEN VAIHTO Kun vaihdat hydrauliletkuja, puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista, että letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. Pidemmäksi aikaa irroitetut liitäntäaukot on suojattava asianmukaisesti. Käytä pumppua alhaisilla kierroksilla letkujen tai komponenttien vaihdon jälkeen, jotta järjestelmästä poistuu ilma. RENGASPAINEIDEN TARKISTUS Käytä rengaspaineiden tarkastukseen ja tasaamiseen vain siihen tarkoitettuja työvälineitä. Älä ylitä suositeltua maksimirengaspainetta. VIANETSINTÄKAAVIO VIKA VIAN AIHEUTTAJA TOIMENPITEET JARRU ON TEHOTON JARRUILLE TULEVA PAINE ON TARKISTA PAINE ALHAINEN KULUNEET JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT JARRUSYLINTERI ON VIALLINEN JARRULETKU VUOTAA TAI ON MUUTEN VIALLINEN JARRUSYLINTERIN TIIVISTEET VIALLISET VAIHDA JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT KUNNOSTA TAI VAIHDA JARRUSYLINTERI TARKISTA LETKUT JA LIITOKSET VAIHDA UUDET TIIVISTEET 13

14 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

15 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Runko Telipankko Sermi Irtopankko Tukijalka oikea Tukijalka vasen Karikka Sermin kiinnitin Irtopankon kiinnitin Tukijalan tappi Telipankon kiinnitin Takasuoja Vetoaisa Jarrullinen teli oikea Jarrullinen teli vasen Seisontatuki Vetoaisan tappi Vetoaisan lukintatappi Telin tappi Sylinterin tappi D Sylinterin tappi D Aluslevy D Seisontatuen tappi Rajoitinholkki 4 25 Rengas Tukijalkasylinteri 70/ Sylinteriputki Ohjain Männänvarsi Mäntä Rasvanippa Nivellaakeri Reikävarmistin Venttiili Tiivistesarja Aisasylinteri 32X70X Aisasylinterin tiivistesarja Vetosilmä pyörivä Vetosilmä kiinteä 1 15

16 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

17 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Liukulaakeri Liukulaakeri Neulasokka 1 32 Mutteri M18X1, Jousisokka Rasvanippa Kuusioruuvi M24X240 DIN ZN Kuusioruuvi M20X200 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X150 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X50 DIN Kuusioruuvi M16x35 DIN933 88ZN Lukitusmutteri M36 DIN Lukitusmutteri M30 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M20 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M16 DIN985 8ZN Jousialuslevy M16 DIN127 ZN Aluslevy M30 DIN126 58ZN Aluslevy M20 DIN126 58ZN Aluslevy M16 DIN125 58ZN Lukitusmutteri M24 DIN985 8ZN Korialuslevy M24 DIN6340 ZN 4 17

18 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Jarrurumpu Rasvakuppi Jarrukenkä Jousi Jarrusylinteri O-rengas Jarruakseli Mutteri M18X1, Saksisokka Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa M Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Tukirengas Kiinnityssarja Rasvaventtiili 1 18

19 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Rasvakuppi Saksisokka 6X50 DIN94 ZN Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa Napa Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Mutteri M18X1, Tukirengas Rasvaventtiili 1 19

20 20

21 TAKUUTODISTUS Farmi Forest Oy:n tuotteille myönnetään 12 kk:n takuu, jonka aikana vastaamme raaka- aine ja valmistusvioista. Takuu astuu voimaan tavaran toimituspäivästä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, joka aiheutuu: tuotteen väärinkäytöstä ilman valmistajan suostumusta suoritetuista muutoksista tai korjauksista puutteellisesta huollosta varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä Takuu ei koske kulutusosia. Viallinen osa on toimitettava rahti maksettuna valmistajalle tarkastusta varten. Korjauksen hoitaa Farmi Forest Oy tai sen valtuuttama asiantuntija. Takuu on voimassa vain, jos oheisen sivun alin osa palautetaan valmistajalle viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä asianmukaisesti täytettynä. Palauttamalla takuutodistuksen koneen omistaja tunnustaa tutustuneensa laitteen mukana seuraavaan käyttöohjeeseen. Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN IISALMI FINLAND

22 Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero: Palautetaan valmistajalle Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Asiakas: Asiakkaan osoite: Asiakkaan puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero:

23

24 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Puh (0) Fax (0)

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET RT300 AVOHARJAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että markkinoille

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc

mcd020fi_mjk350dt_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1 SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVUT 7,8,9 JA

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

HYDRAULISET PULLOTUNKIT

HYDRAULISET PULLOTUNKIT HYDRAULISET PULLOTUNKIT Käyttö- ja huolto-ohjeet ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Lue nämä turva-, käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti. Tämä tunkki on suunniteltu henkilö- ja kuorma-autojen nostoon, vaikka sitä voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi PM 10 PAALIVAUNU PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT... 1 2. TURVALLISUUSOHJEET... 2 3. TURVAMERKINNÄT-

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo FIN Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Käyttöohje Varaosaluettelo He-Va Vip-Roller 3,3 4,5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: 9772 4288 Fax:9772 2112 www.he-va.com Sisällysluettelo EY- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS...

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

PUUTAVARAKUORMAIN HK6185

PUUTAVARAKUORMAIN HK6185 ALKAEN SARJANUMEROSTA: 3596006 43596040 A-FI-280907-ER KÄYTTÖ-, HUOLTO JA VARAOSAKIRJA PUUTAVARAKUORMAIN HK6185 LUE TÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Farmi Forest

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

VAMA-kauhat www.vama-product.com VAMA-KAUHAT. Käyttöohjekirja. Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. VAMA-Product Oy

VAMA-kauhat www.vama-product.com VAMA-KAUHAT. Käyttöohjekirja. Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. VAMA-Product Oy VAMA-KAUHAT Käyttöohjekirja Lue ohjeet ennen kauhan käyttöönottoa. 84100 YLIVIESKA KÄYTTÄJÄLLE Tämä käyttöohjekirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Teille, uuden VAMA-etu-, taka- ja siipikauhan omistajalle.

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 15340 www.potila.fi 12/2010 POTILA CLASSIC ÄKEIDEN

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon Asennusja käyttöohje AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon 408106 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 27T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 27T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 27T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot