METSÄPERÄVAUNU MPV10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄPERÄVAUNU MPV10"

Transkriptio

1 ALKAEN SARJANUMEROSTA: A-FI ER KÄYTTÖ-, HUOLTO JA VARAOSAKIRJA METSÄPERÄVAUNU MPV10 LUE TÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Tel (0) Fax (0)

2 VAROITUSSYMBOLIT OHJEISSA MPV10! VAARA! kun on välitön vaara, joka saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman! VAROITUS! kun on vaara, joka saattaa aiheuttaa henkilövahingon! HUOMIO! kun on vaara tai käyttövirhe, joka saattaa vaurioittaa omaisuutta HUOM! kun täytyy muistaa, tarkistaa tai tehdä jotain huoltoon tai korjaukseen liittyviä toimenpiteitä JOHDANTO Tämä kirja sisältää ne tiedot ja huolto-ohjeet, joita tarvitset käyttääksesi laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka olisitkin tottunut laitteen käyttäjä, lue silti käyttö- ja huolto-ohjeet tarkkaan, sillä ne sisältävät tietoa, joka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn. Säännöllinen huolto on paras takuu laitteen tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta.! HUOMIO! Jokaisen käyttäjän velvollisuus on tarkoin tutustua ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja -toimenpiteitä. ASIAKASPALAUTE Pyydämme antamaan mielipiteitä ja parannusehdotuksia postitse, faxilla tai internetin (sähköpostin) välityksellä. Palkitsemme käyttöönotetut parannusehdotukset. 2

3 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6, FIN IISALMI, Finland ilmoittaa, että markkinoille saatettu kone Farmi-metsäperävaunu (merkki) MPV10 (tyyppi) MPV10 VALMISTAJAN ANTAMA VAKUUTUS KONEESTA (sarjanumero) täyttää direktiivien 98/37/EY, 89/336/EY ja niihin liittyvät muutokset sekä ne voimaansaattavat kansalliset säädökset. Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: SFS EN ISO 12100, SFS EN 1553 Iisalmi (paikka) (aika) Juha Hallivuori 3

4 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET 5 PÄÄOSAT 8 TARRAT JA KYLTIT 8 TEKNISET TIEDOT 9 VARAOSAT 14 MPV10 14 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA 18 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA 19 ASENNUS 10 KÄYTTÖOHJEET 10 TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 10 AJAMINEN 10 VOITELUOHJEET 11 HUOLTO-OHJEET 12 VIANETSINTÄKAAVIO 13 Alla olevassa taulukossa on esitetty eri ruuvikokojen avainvälit millimetreinä ja tuumina. Kierre Millimetri Tuuma M6 10 7/16 M8 13 1/2 M /16 M /4 M /16 M /16 M /16 Tilatessasi varaosia ilmoita koneen tyyppi konekilvestä, varaosan tilausnumero, osan nimi ja tilattava kappalemäärä. Esim. MPV10, , kiinteä vetosilmä, 1 kpl 4

5 TURVAOHJEET Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu FARMIlaitteen omistajalle ja henkilöille, jotka käyttävät, huoltavat ja korjaavat laitetta. Ohjeet auttavat:! HUOMIO! Laitteeseen tehtäviin kaikkiin muutostöihin pitää olla valmistajan kirjallinen lupa. käyttämään konetta turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuottavasti. laitteiden käyttäjää huomioimaan, välttämään ja ehkäisemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat tilanteet. Valmistaja toimittaa ohjekirjan, jonka on oltava aina käytettävissä laitteen käyttöpaikalla. Jokaisen käyttäjän on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeisiin sekä noudatettava niitä. Huolehdi siitä, että jokainen, joka käyttää laitetta, tuntee ohjekirjan, tapauskohtaisten turvaohjeiden sisällön ja on saanut asianmukaisen koulutuksen ennen laitteen käyttämistä. Kone täyttää vaatimusten mukaisen teknisen tason sekä voimassaolevat ja tarvittavat turvallisuusmääräykset. Siitä huolimatta koneen väärästä käytöstä, huollosta ja korjauksesta voi aiheutua vaaraa. Käyttöohjeen lisäksi on muistettava toimia myös paikallisten työsuojeluviranomaisten sekä maan lakien ja asetusten mukaisesti. Koneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat:! HUOMIO! väärästä, huolimattomasta ja tarkoitukseen sopimattomasta käytöstä. varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä. luonnollisesta kulumisesta. käyttövirheistä, jotka aiheutuvat kouluttamattoman henkilön virheellisistä suorituksista. ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista. ALOITUS Opettele tuntemaan laitteen ja sen lisävarusteiden käyttö, toiminta ja hallintalaitteet perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Opettele tuntemaan laitteen ja sen varusteiden kapasiteetti ja rajoitukset. Älä käytä laitetta, ellet ole täysin perehtynyt sen käyttöön. Opettele tuntemaan laitteen vaara-alueet. Käytön aikana on asiattomien henkilöiden pääsy vaara-alueella estettävä. Huolehdi siitä, että jokaisella laitteen käyttäjällä on tarpeelliset turvavarusteet, kuten esim. kypärä, silmäsuojaimet, työturvasaappaat ja tarvittava suojavaatetus. Älä käytä löysiä vaatteita liikkuvien osien lähettyvillä. Pitkät hiukset on suojattava! Varmista, että työskentely tapahtuu työturvallisuuslain määräyksiä noudattaen. Ennen laitteen käynnistämistä tai käyttöä on varmistuttava, ettei siitä aiheudu vaaraa muille henkilöille tai omaisuudelle. Laitteen käyttöturvallisuus on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli on havaittavissa vikoja tai puutteita, on korjaustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Ennen koneen käyttöä tarkista, ettei koneessa ole vieraita esineitä. Valitse koneen käyttöpaikaksi kova ja tasainen alusta. Varo talvisin liukkaita työskentelyalustoja. Ennen käyttöä varmista laitteen kiinnitys. Epäkuntoisen tai puutteellisen laitteen käyttö on kielletty. 5

6 TYÖSKENTELY! VAARA! Työtapaturmat sattuvat usein normaalista poikkeavissa tilanteissa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, joita työssä saattaa ilmetä. Laitteen tyypistä riippuen on siinä erilaisia turvalaitteita ja suojuksia. Näiden tarkoituksena on suojata laitetta ja sen käyttäjää, eikä niitä saa missään olosuhteissa poistaa tai tehdä niihin muutoksia. Laitetta ei milloinkaan saa käynnistää tai käyttää, jos jokin turvalaitteista tai suojaimista ei ole paikallaan. Työturvallisuutta alentavien vikojen ilmaantuessa pysäytä laite. Työskentelyn aikana koneenkäyttäjä on vastuussa turvallisuudesta koko työalueella. Työ on keskeytettävä, jos ei ole mahdollista poistaa työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Noudata ehdotonta varovaisuutta kytkiessäsi ja irrottaessasi konetta traktorista / perävaunusta.! HUOMIO! Koneen käyttäjällä on oltava koko ajan esteetön näkyvyys työalueellaan. Jos se ei ole mahdollista, on hänelle hankittava näyttäjä. HUOLTO Laitetta saavat huoltaa vain ammattitaitoiset henkilöt. Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat korjata sähkö- ja hydraulivauriot. Hitsausta vaativissa töissä ota yhteys valmistajaan. Sammuta traktorin moottori ennen huollon aloittamista. Varmista, ettei hydraulijärjestelmässä ole painetta. Poista traktorista huollon ajaksi virta-avain. Varmista huollettavan laitteen virrattomuus. Laske kone huoltoa varten tasaiselle alustalle ja varmista, ettei kone pääse liikkumaan. Seuraa huoltovälejä ja huomioi vuosittaiset turvatarkastukset. Varaosien ja laitteiden pitää täyttää koneen valmistajan vaatimukset. Tämä taataan käyttämällä alkuperäisiä varaosia. Asenna turvalaitteet takaisin paikoilleen välittömästi huoltotyön päätyttyä.! HUOMIO! Kun nostat laitetta, varmista että nostokalusto on moitteettomassa kunnossa. Ota selville nostettavan laitteen paino ennen nostoa. Nostojen kuljetusreitit on valittava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa. Useissa maissa on lainsäädäntö nostamisesta, nostovaijereista ja nostolaitteista. Noudata tällöin aina paikallisen lain edellyttämiä turvamääräyksiä. Varo liikkuvia osia, kun laite on käynnissä. Varmista laite luvattomalta ja tahattomilta toiminnoilta aina, kun sen luota poistutaan. esim. laitteen tahaton liikkuminen pysäköitäessä. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Vältä nopeita iskumaisia kuormituksia. Annettujen suoritusarvojen ylittäminen on kielletty. Kaikkien koneessa olevien turva- ja varoituskylttien pitää olla luettavia ja ehjiä. Laitteen käyttö on kielletty sairaana, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 6

7 ÖLJYT JA RASVAT Käytä aina vain valmistajan suosittelemia öljylaatuja. Suosituksien laiminlyöminen voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai laitteet eivät toimi halutulla tavalla, mikä saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai esinevahinkoja. Älä sekoita erilaisia nesteitä tai öljyjä keskenään. Noudata rasvauksessa valmistajan antamia ohjeita. Käytä hallintalaitteita varovasti, kunnes hydrauliöljy on lämmennyt käyttölämpötilaan. HYDRAULIPIIREJÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET Hydraulilaitteisiin kohdistuvia työtehtäviä saavat suorittaa vain ammattitaitoiset hydrauliikkaasentajat. Käytä laitteita varovasti kylmissä olosuhteissa. Tarkasta laite mahdollisten nestevuotojen varalta. Älä käytä laitetta, mikäli jossakin järjestelmässä on vuoto. Tarkasta kaikki hydrauliletkut, erityisesti ne, jotka joutuvat taipumaan käytössä ja vaihda välittömästi huonokuntoiset tai vuotavat hydrauliletkut.varmistu, että kaikki liitokset ovat tiiviitä ja että linjat eivät ole vahingoittuneet. Tarkista, että kaikki suojahatut ja täyttötulpat on suljettu huolellisesti. Letkuliittimien, letkujen pituuksien ja laadun pitää vastata asetettuja vaatimuksia. Letkuja uusiessasi tai korjatessasi käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosituksen mukaisia letkuja ja liittimiä. Huomioi erityisesti, että letkujen ja liittimien paineluokat vastaavat käyttöpaineita. Tarkasta, että kaikki turvalaitteet, kuten paineenrajoitusventtiilit jne. ovat paikallaan ja toimivat asianmukaisesti. Niiden käyttö on tunnettava. Turvajärjestelmiä ei milloinkaan saa ohittaa. Tarkista päivittäin ja aina vaurion jälkeen hydrauliikan tärkeät osat. Korjaa välittömästi rikkoutuneet osat. Puhdista komponenttivaurioissa korjattava alue. Älä käytä liuottimia puhdistaessasi osia. Älä yritä tehdä sellaisia korjauksia, joita et täysin ymmärrä. 9. Älä koskaan tee korjauksia hydraulipiirissä järjestelmän ollessa paineenalainen. Paineenalaisena öljysuihku voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa hengenvaaran. 10. Älä työskentele sellaisen laitteen tai komponentin alla, jota pitää ylhäällä vain hydrauliikka. Käytä huollon ja korjauksen yhteydessä erillisiä tukia. Älä irrota laitteen sylintereitä tai niiden venttiilejä ennen kuin laite on hyvin tuettu. 11. Hydrauliöljyt eivät yleensä höyrysty helposti. Vaaratekijöitä ovat kuuma öljy, roiskeet ja öljysumu (paineellinen). 12. Jos öljyä on joutunut silmiin, huuhtele niitä runsaalla vedellä, ja mene lääkäriin. 13. Vältä toistuvaa ihokosketusta. 14. Mikäli et voi välttyä roiskeilta tai ihokosketukselta, käytä suojakäsineitä, laseja ja vaatetusta tarpeen mukaan. Älä käytä öljyistä vaatetusta. 15. Estä hydrauliöljyn pääsy luontoon, sillä se voi aiheuttaa vesistöjen ja pohjavesien saastumista. Jos työskentelet ekologisesti aroilla alueilla, käytä bioöljyjä. 16. Säilytä öljy suljetuissa tehtaan astioissa. Pyri siihen, että saat öljyn suoraan astiasta säiliöön. 17. Jos joudut käsittelemään öljyä muissa astioissa, on astioiden oltava ehdottoman puhtaita. Myös korkkien, suppiloiden, sihtien ja täyttöaukkojen on oltava puhtaita. 18. Älä säilytä öljyä ulkona, öljyyn voi tiivistyä vettä. 19. Jäteöljyt on laskettava aina astiaan, ei luontoon! 7

8 PÄÄOSAT Sermi Runkopalkki Vetoaisa Telipankko Napa Karikka Rengas MPV10 8. Tukijalka 9. Vetosilmä 10. Kuormaimen asennuslevy TARRAT JA KYLTIT Nämä kyltit ja tarrat tulee löytyä laitteesta. Puuttuvat on uusittava välittömästi. 2. MPV10-tarra ( ) 1. Konekilpi MPV10 ( ) 3. FARMI-tarra ( ) 8

9 TEKNISET TIEDOT MPV10 Kantavuus kg Oma paino tukijalkojen kanssa kg 1724 Kuorma-ala m 2 2,3 Maavara mm 550 Hydraulinen aisaohjaus 2 sylinterillä Hydrauliset rumpujarrut vakiona Renkaat 400/60-15,5 TRI-15 PR14 Suositeltavat kuormaimet FARMI HK4066 FARMI HK4571 / HK4581 MITAT 9

10 ASENNUS TURVALLISUUS Lue asennusohjeet ennen perävaunun asennusta. Huolimaton asennus ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle sekä koneen rikkoutumisvaaran. Takuu ei korvaa konetta tai komponenttia jonka rikkoutuminen on aiheutunut vastoin hyväksyttyjä ohjeita suoritetusta asennuksesta. Ennen asennustöitä varmista ettei hydraulijärjestelmään tule painetta. Älä koskaan kytke tai irroita paineletkuja tai -komponentteja hydraulijärjestelmän ollessa paineellinen. ASENNUS ! VAROITUS! Kiinnitä perävaunu ajokoneen vetokoukkuun. Kytke perävaunun jarrujen hydrauliikka ajokoneen hydraulijärjestelmään. Katso jarruhydrauliikan varaosakuva. Kytke aisaohjaus ajokoneen hydraulijärjestelmään. KÄYTTÖOHJEET TURVALLISUUS Lue käyttöohjeet ennen perävaunu-ajoneuvoyhdistelmän käyttöä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen ja käyttäjän loukkaantumisen. Ennen liikkeellelähtöä varmista että laite on toimintakunnossa. Tarkista mahdolliset kulumat ja vauriot. Korjaa vauriot välittömästi, mikäli ne vaikuttavat koneen toimintakuntoon. Älä käytä perävaunua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ! VAROITUS! Tarkista ajokoneen hydrauliöljyn määrä. Tarkista että perävaunu on kytketty oikein ajokoneeseen ja että hydrauliletkut ja -komponentit on kytketty oikein ja ovat toimintakunnossa. Ennen liikkeellelähtöä, varmista että jarrut on kytketty pois päältä. Tarkista rengaspaineet. Tarvittaessa lisää / vähennä rengaspaineita. Älä ylitä suositeltuja rengaspaineita. AJAMINEN Jarrut kuluvat ja mahdollisesti vaurioituvat liian tehokkaasta jarrutuksesta, jarruta rauhallisesti. Käyttäessäsi aisaohjausta, älä aiheuta äkillistä voimakasta painetta ohjaussylintereille. Varo kaatamasta peruskonetta tai metsäperävaunua. 10

11 VOITELUOHJEET VOITELUAINESUOSITUKSET Ennen voitelu- tai huoltotoimenpiteitä kytke peruskone pois päältä. Älä koskaan puhdista, voitele tai huolla liikkuvaa konetta. Varmista voitelun ja huollon säännöllisyys noudattamalla voitelukaaviossa annettuja voiteluja huoltovälejä. Tarkista kone päivittäin, jotta havaitset ajoissa kulumat ja alkavat viat. Käytä huollossa oikeanlaisia ja kunnossa olevia työkaluja. Pidä tulenarat aineet poissa avotulten lähettyviltä. SUOSITELTAVIA VOITELURASVOJA Merkki Tyyppi BP Energrease LS-EP2, L21M EXXON Beacon EP2, Multipurpose GR Moly MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP, Special SHELL Alvania EP Grease 2 UNION / TEXACO Marfak Multi-purpose 2, Molytex Grease 2 TEBOIL Universal CLS VOITELUKAAVIO C A F G E B D VOITELUKOHDE VOITELUAINE VOITELUVÄLI A. Vetoaisan nivel Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro B. Aisaohjauksen sylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro C. Tukijalkasylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro D. Tukijalkojen laakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro E. Telilaakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro F. Vetosilmä Voitelurasva 50 h tai viikoittain G. Navat Voitelurasva 50 h ensimmäisellä kerralla, 200 h muulloin 11

12 HUOLTO-OHJEET VIIKOTTAIN (50 TUNTIA) JOKA 100:s TUNTI Tarkista renkaiden kiinnitysruuvien, sekä pankkojen kiinnitysruuvien kireys / jälkikiristys. HUOM! Uudessa perävaunussa ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen. Tarkista hydrauliletkujen ja sylintereiden kunto ja kiinnitykset. Kun vaihdat hydrauliletkuja puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista että. letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. 3. Tarkista rengaspaine. 400/60-15,5 TT / ELS PR 14 4,8 bar 500/50-17 TT PR 14 3,9 bar 500/55-17 ELS PR12 3,1 bar PUOLIVUOSITTAIN (1000 TUNTIA) Tarkista napojen ja telien laakereiden kunto. Kiristä napojen laakerit tarvittaessa. Tarkista jarrujen kunto. Vaihda jarrukengät, kun ne ovat kuluneet 2 millimetriin tai enemmän (katso varaosakirjasta jarrujen räjäytyskuva). Puhdista jarrurumpu. 12

13 HYDRAULILETKUJEN VAIHTO Kun vaihdat hydrauliletkuja, puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista, että letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. Pidemmäksi aikaa irroitetut liitäntäaukot on suojattava asianmukaisesti. Käytä pumppua alhaisilla kierroksilla letkujen tai komponenttien vaihdon jälkeen, jotta järjestelmästä poistuu ilma. RENGASPAINEIDEN TARKISTUS Käytä rengaspaineiden tarkastukseen ja tasaamiseen vain siihen tarkoitettuja työvälineitä. Älä ylitä suositeltua maksimirengaspainetta. VIANETSINTÄKAAVIO VIKA VIAN AIHEUTTAJA TOIMENPITEET JARRU ON TEHOTON JARRUILLE TULEVA PAINE ON TARKISTA PAINE ALHAINEN KULUNEET JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT JARRUSYLINTERI ON VIALLINEN JARRULETKU VUOTAA TAI ON MUUTEN VIALLINEN JARRUSYLINTERIN TIIVISTEET VIALLISET VAIHDA JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT KUNNOSTA TAI VAIHDA JARRUSYLINTERI TARKISTA LETKUT JA LIITOKSET VAIHDA UUDET TIIVISTEET 13

14 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

15 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Runko Telipankko Sermi Irtopankko Tukijalka oikea Tukijalka vasen Karikka Sermin kiinnitin Irtopankon kiinnitin Tukijalan tappi Telipankon kiinnitin Takasuoja Vetoaisa Jarrullinen teli oikea Jarrullinen teli vasen Seisontatuki Vetoaisan tappi Vetoaisan lukintatappi Telin tappi Sylinterin tappi D Sylinterin tappi D Aluslevy D Seisontatuen tappi Rajoitinholkki 4 25 Rengas Tukijalkasylinteri 70/ Sylinteriputki Ohjain Männänvarsi Mäntä Rasvanippa Nivellaakeri Reikävarmistin Venttiili Tiivistesarja Aisasylinteri 32X70X Aisasylinterin tiivistesarja Vetosilmä pyörivä Vetosilmä kiinteä 1 15

16 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

17 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Liukulaakeri Liukulaakeri Neulasokka 1 32 Mutteri M18X1, Jousisokka Rasvanippa Kuusioruuvi M24X240 DIN ZN Kuusioruuvi M20X200 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X150 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X50 DIN Kuusioruuvi M16x35 DIN933 88ZN Lukitusmutteri M36 DIN Lukitusmutteri M30 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M20 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M16 DIN985 8ZN Jousialuslevy M16 DIN127 ZN Aluslevy M30 DIN126 58ZN Aluslevy M20 DIN126 58ZN Aluslevy M16 DIN125 58ZN Lukitusmutteri M24 DIN985 8ZN Korialuslevy M24 DIN6340 ZN 4 17

18 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Jarrurumpu Rasvakuppi Jarrukenkä Jousi Jarrusylinteri O-rengas Jarruakseli Mutteri M18X1, Saksisokka Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa M Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Tukirengas Kiinnityssarja Rasvaventtiili 1 18

19 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Rasvakuppi Saksisokka 6X50 DIN94 ZN Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa Napa Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Mutteri M18X1, Tukirengas Rasvaventtiili 1 19

20 20

21 TAKUUTODISTUS Farmi Forest Oy:n tuotteille myönnetään 12 kk:n takuu, jonka aikana vastaamme raaka- aine ja valmistusvioista. Takuu astuu voimaan tavaran toimituspäivästä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, joka aiheutuu: tuotteen väärinkäytöstä ilman valmistajan suostumusta suoritetuista muutoksista tai korjauksista puutteellisesta huollosta varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä Takuu ei koske kulutusosia. Viallinen osa on toimitettava rahti maksettuna valmistajalle tarkastusta varten. Korjauksen hoitaa Farmi Forest Oy tai sen valtuuttama asiantuntija. Takuu on voimassa vain, jos oheisen sivun alin osa palautetaan valmistajalle viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä asianmukaisesti täytettynä. Palauttamalla takuutodistuksen koneen omistaja tunnustaa tutustuneensa laitteen mukana seuraavaan käyttöohjeeseen. Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN IISALMI FINLAND

22 Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero: Palautetaan valmistajalle Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Asiakas: Asiakkaan osoite: Asiakkaan puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero:

23

24 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Puh (0) Fax (0)

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE MAXI-HAMSTERI HARJAKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET VARAOSALUETTELO VALMISTAJA: Oy LAI-MU Ab Niittajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358 (0)2 8387 2400 Fax: +358 (0)2 8387 2444 www.laimu.fi VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari. Junkkari J120 Junkkari J120 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO 1 VM 350 MULTAUSAURA Sisältö Sivu 1. TEKNISET TIEDOT 2 2. TURVALLISUUSOHJEET 2 2.1 Yleisiä ohjeita 2 3. AURAN KÄYTTÖÖNOTTO 3 3.1 Auran kytkeminen traktoriin 3 3.2

Lisätiedot

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUS OHJEET 4 4.1 YLEISET TURVALLISUUS

Lisätiedot

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual

HYDRAULINEN KAIVURI TARMO Käyttöohje - Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös. HYDRAULIC BACKHOE TARMO Instruction manual Original manual Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

OHJEKIRJA. Pohjanmaanväylä 5 62375 Ylihärmä TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 www.junkkari.fi e-mail: junkkari@mako-junkkari.

OHJEKIRJA. Pohjanmaanväylä 5 62375 Ylihärmä TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 www.junkkari.fi e-mail: junkkari@mako-junkkari. TWIN 15 TWIN01SU-A ja TWIN01SU-B OHJEKIRJA Pohjanmaanväylä 5 62375 Ylihärmä TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 www.junkkari.fi e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVUN NRO:

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 8000 9000 YPV-01SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO: SIVU NRO: SIVU NRO: 2 ARVOISA ASIAKAS 2 10 HUOLTO 20 2.1 VAROITUSMERKKI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu

Käyttöohje. Genesis. Alkuperäisen ohjeen käännös. Hydropneumaattinen työkalu Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös G Genesis Hydropneumaattinen työkalu Sisällys Turvallisuus 4 Tekniset tiedot Työkalun tekniset tiedot 5 Työkalun mitat 5 Käyttötarkoitus Niittivalikoima 6 Osien

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE

HUO L T O - O HJE E T HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN. La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE KÄYTTÖ- JA HUO L T O - O HJE E T ITSEKULKE VAT HENKILÖNOSTIMET HM8 - HM10P 242 031 5240 E01.99 FIN La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! 04 77 29 24 24 - Fax 04 77 31 28 11 EMail : Haulotte @ haulotte.com

Lisätiedot