METSÄPERÄVAUNU MPV10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄPERÄVAUNU MPV10"

Transkriptio

1 ALKAEN SARJANUMEROSTA: A-FI ER KÄYTTÖ-, HUOLTO JA VARAOSAKIRJA METSÄPERÄVAUNU MPV10 LUE TÄMÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Tel (0) Fax (0)

2 VAROITUSSYMBOLIT OHJEISSA MPV10! VAARA! kun on välitön vaara, joka saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman! VAROITUS! kun on vaara, joka saattaa aiheuttaa henkilövahingon! HUOMIO! kun on vaara tai käyttövirhe, joka saattaa vaurioittaa omaisuutta HUOM! kun täytyy muistaa, tarkistaa tai tehdä jotain huoltoon tai korjaukseen liittyviä toimenpiteitä JOHDANTO Tämä kirja sisältää ne tiedot ja huolto-ohjeet, joita tarvitset käyttääksesi laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka olisitkin tottunut laitteen käyttäjä, lue silti käyttö- ja huolto-ohjeet tarkkaan, sillä ne sisältävät tietoa, joka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn. Säännöllinen huolto on paras takuu laitteen tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta.! HUOMIO! Jokaisen käyttäjän velvollisuus on tarkoin tutustua ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja -toimenpiteitä. ASIAKASPALAUTE Pyydämme antamaan mielipiteitä ja parannusehdotuksia postitse, faxilla tai internetin (sähköpostin) välityksellä. Palkitsemme käyttöönotetut parannusehdotukset. 2

3 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6, FIN IISALMI, Finland ilmoittaa, että markkinoille saatettu kone Farmi-metsäperävaunu (merkki) MPV10 (tyyppi) MPV10 VALMISTAJAN ANTAMA VAKUUTUS KONEESTA (sarjanumero) täyttää direktiivien 98/37/EY, 89/336/EY ja niihin liittyvät muutokset sekä ne voimaansaattavat kansalliset säädökset. Koneen suunnittelussa on sovellettu seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: SFS EN ISO 12100, SFS EN 1553 Iisalmi (paikka) (aika) Juha Hallivuori 3

4 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET 5 PÄÄOSAT 8 TARRAT JA KYLTIT 8 TEKNISET TIEDOT 9 VARAOSAT 14 MPV10 14 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA 18 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA 19 ASENNUS 10 KÄYTTÖOHJEET 10 TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ 10 AJAMINEN 10 VOITELUOHJEET 11 HUOLTO-OHJEET 12 VIANETSINTÄKAAVIO 13 Alla olevassa taulukossa on esitetty eri ruuvikokojen avainvälit millimetreinä ja tuumina. Kierre Millimetri Tuuma M6 10 7/16 M8 13 1/2 M /16 M /4 M /16 M /16 M /16 Tilatessasi varaosia ilmoita koneen tyyppi konekilvestä, varaosan tilausnumero, osan nimi ja tilattava kappalemäärä. Esim. MPV10, , kiinteä vetosilmä, 1 kpl 4

5 TURVAOHJEET Nämä turvallisuusohjeet on tarkoitettu FARMIlaitteen omistajalle ja henkilöille, jotka käyttävät, huoltavat ja korjaavat laitetta. Ohjeet auttavat:! HUOMIO! Laitteeseen tehtäviin kaikkiin muutostöihin pitää olla valmistajan kirjallinen lupa. käyttämään konetta turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tuottavasti. laitteiden käyttäjää huomioimaan, välttämään ja ehkäisemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat tilanteet. Valmistaja toimittaa ohjekirjan, jonka on oltava aina käytettävissä laitteen käyttöpaikalla. Jokaisen käyttäjän on tutustuttava ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeisiin sekä noudatettava niitä. Huolehdi siitä, että jokainen, joka käyttää laitetta, tuntee ohjekirjan, tapauskohtaisten turvaohjeiden sisällön ja on saanut asianmukaisen koulutuksen ennen laitteen käyttämistä. Kone täyttää vaatimusten mukaisen teknisen tason sekä voimassaolevat ja tarvittavat turvallisuusmääräykset. Siitä huolimatta koneen väärästä käytöstä, huollosta ja korjauksesta voi aiheutua vaaraa. Käyttöohjeen lisäksi on muistettava toimia myös paikallisten työsuojeluviranomaisten sekä maan lakien ja asetusten mukaisesti. Koneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat:! HUOMIO! väärästä, huolimattomasta ja tarkoitukseen sopimattomasta käytöstä. varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä. luonnollisesta kulumisesta. käyttövirheistä, jotka aiheutuvat kouluttamattoman henkilön virheellisistä suorituksista. ilman valmistajan lupaa tehdyistä muutoksista. ALOITUS Opettele tuntemaan laitteen ja sen lisävarusteiden käyttö, toiminta ja hallintalaitteet perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Opettele tuntemaan laitteen ja sen varusteiden kapasiteetti ja rajoitukset. Älä käytä laitetta, ellet ole täysin perehtynyt sen käyttöön. Opettele tuntemaan laitteen vaara-alueet. Käytön aikana on asiattomien henkilöiden pääsy vaara-alueella estettävä. Huolehdi siitä, että jokaisella laitteen käyttäjällä on tarpeelliset turvavarusteet, kuten esim. kypärä, silmäsuojaimet, työturvasaappaat ja tarvittava suojavaatetus. Älä käytä löysiä vaatteita liikkuvien osien lähettyvillä. Pitkät hiukset on suojattava! Varmista, että työskentely tapahtuu työturvallisuuslain määräyksiä noudattaen. Ennen laitteen käynnistämistä tai käyttöä on varmistuttava, ettei siitä aiheudu vaaraa muille henkilöille tai omaisuudelle. Laitteen käyttöturvallisuus on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Mikäli on havaittavissa vikoja tai puutteita, on korjaustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Ennen koneen käyttöä tarkista, ettei koneessa ole vieraita esineitä. Valitse koneen käyttöpaikaksi kova ja tasainen alusta. Varo talvisin liukkaita työskentelyalustoja. Ennen käyttöä varmista laitteen kiinnitys. Epäkuntoisen tai puutteellisen laitteen käyttö on kielletty. 5

6 TYÖSKENTELY! VAARA! Työtapaturmat sattuvat usein normaalista poikkeavissa tilanteissa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, joita työssä saattaa ilmetä. Laitteen tyypistä riippuen on siinä erilaisia turvalaitteita ja suojuksia. Näiden tarkoituksena on suojata laitetta ja sen käyttäjää, eikä niitä saa missään olosuhteissa poistaa tai tehdä niihin muutoksia. Laitetta ei milloinkaan saa käynnistää tai käyttää, jos jokin turvalaitteista tai suojaimista ei ole paikallaan. Työturvallisuutta alentavien vikojen ilmaantuessa pysäytä laite. Työskentelyn aikana koneenkäyttäjä on vastuussa turvallisuudesta koko työalueella. Työ on keskeytettävä, jos ei ole mahdollista poistaa työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Noudata ehdotonta varovaisuutta kytkiessäsi ja irrottaessasi konetta traktorista / perävaunusta.! HUOMIO! Koneen käyttäjällä on oltava koko ajan esteetön näkyvyys työalueellaan. Jos se ei ole mahdollista, on hänelle hankittava näyttäjä. HUOLTO Laitetta saavat huoltaa vain ammattitaitoiset henkilöt. Vain valtuutetut ammattihenkilöt saavat korjata sähkö- ja hydraulivauriot. Hitsausta vaativissa töissä ota yhteys valmistajaan. Sammuta traktorin moottori ennen huollon aloittamista. Varmista, ettei hydraulijärjestelmässä ole painetta. Poista traktorista huollon ajaksi virta-avain. Varmista huollettavan laitteen virrattomuus. Laske kone huoltoa varten tasaiselle alustalle ja varmista, ettei kone pääse liikkumaan. Seuraa huoltovälejä ja huomioi vuosittaiset turvatarkastukset. Varaosien ja laitteiden pitää täyttää koneen valmistajan vaatimukset. Tämä taataan käyttämällä alkuperäisiä varaosia. Asenna turvalaitteet takaisin paikoilleen välittömästi huoltotyön päätyttyä.! HUOMIO! Kun nostat laitetta, varmista että nostokalusto on moitteettomassa kunnossa. Ota selville nostettavan laitteen paino ennen nostoa. Nostojen kuljetusreitit on valittava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa. Useissa maissa on lainsäädäntö nostamisesta, nostovaijereista ja nostolaitteista. Noudata tällöin aina paikallisen lain edellyttämiä turvamääräyksiä. Varo liikkuvia osia, kun laite on käynnissä. Varmista laite luvattomalta ja tahattomilta toiminnoilta aina, kun sen luota poistutaan. esim. laitteen tahaton liikkuminen pysäköitäessä. Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Vältä nopeita iskumaisia kuormituksia. Annettujen suoritusarvojen ylittäminen on kielletty. Kaikkien koneessa olevien turva- ja varoituskylttien pitää olla luettavia ja ehjiä. Laitteen käyttö on kielletty sairaana, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 6

7 ÖLJYT JA RASVAT Käytä aina vain valmistajan suosittelemia öljylaatuja. Suosituksien laiminlyöminen voi aiheuttaa laitteen rikkoutumisen tai laitteet eivät toimi halutulla tavalla, mikä saattaa aiheuttaa vakavia henkilö- tai esinevahinkoja. Älä sekoita erilaisia nesteitä tai öljyjä keskenään. Noudata rasvauksessa valmistajan antamia ohjeita. Käytä hallintalaitteita varovasti, kunnes hydrauliöljy on lämmennyt käyttölämpötilaan. HYDRAULIPIIREJÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET Hydraulilaitteisiin kohdistuvia työtehtäviä saavat suorittaa vain ammattitaitoiset hydrauliikkaasentajat. Käytä laitteita varovasti kylmissä olosuhteissa. Tarkasta laite mahdollisten nestevuotojen varalta. Älä käytä laitetta, mikäli jossakin järjestelmässä on vuoto. Tarkasta kaikki hydrauliletkut, erityisesti ne, jotka joutuvat taipumaan käytössä ja vaihda välittömästi huonokuntoiset tai vuotavat hydrauliletkut.varmistu, että kaikki liitokset ovat tiiviitä ja että linjat eivät ole vahingoittuneet. Tarkista, että kaikki suojahatut ja täyttötulpat on suljettu huolellisesti. Letkuliittimien, letkujen pituuksien ja laadun pitää vastata asetettuja vaatimuksia. Letkuja uusiessasi tai korjatessasi käytä alkuperäisiä varaosia tai valmistajan suosituksen mukaisia letkuja ja liittimiä. Huomioi erityisesti, että letkujen ja liittimien paineluokat vastaavat käyttöpaineita. Tarkasta, että kaikki turvalaitteet, kuten paineenrajoitusventtiilit jne. ovat paikallaan ja toimivat asianmukaisesti. Niiden käyttö on tunnettava. Turvajärjestelmiä ei milloinkaan saa ohittaa. Tarkista päivittäin ja aina vaurion jälkeen hydrauliikan tärkeät osat. Korjaa välittömästi rikkoutuneet osat. Puhdista komponenttivaurioissa korjattava alue. Älä käytä liuottimia puhdistaessasi osia. Älä yritä tehdä sellaisia korjauksia, joita et täysin ymmärrä. 9. Älä koskaan tee korjauksia hydraulipiirissä järjestelmän ollessa paineenalainen. Paineenalaisena öljysuihku voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa hengenvaaran. 10. Älä työskentele sellaisen laitteen tai komponentin alla, jota pitää ylhäällä vain hydrauliikka. Käytä huollon ja korjauksen yhteydessä erillisiä tukia. Älä irrota laitteen sylintereitä tai niiden venttiilejä ennen kuin laite on hyvin tuettu. 11. Hydrauliöljyt eivät yleensä höyrysty helposti. Vaaratekijöitä ovat kuuma öljy, roiskeet ja öljysumu (paineellinen). 12. Jos öljyä on joutunut silmiin, huuhtele niitä runsaalla vedellä, ja mene lääkäriin. 13. Vältä toistuvaa ihokosketusta. 14. Mikäli et voi välttyä roiskeilta tai ihokosketukselta, käytä suojakäsineitä, laseja ja vaatetusta tarpeen mukaan. Älä käytä öljyistä vaatetusta. 15. Estä hydrauliöljyn pääsy luontoon, sillä se voi aiheuttaa vesistöjen ja pohjavesien saastumista. Jos työskentelet ekologisesti aroilla alueilla, käytä bioöljyjä. 16. Säilytä öljy suljetuissa tehtaan astioissa. Pyri siihen, että saat öljyn suoraan astiasta säiliöön. 17. Jos joudut käsittelemään öljyä muissa astioissa, on astioiden oltava ehdottoman puhtaita. Myös korkkien, suppiloiden, sihtien ja täyttöaukkojen on oltava puhtaita. 18. Älä säilytä öljyä ulkona, öljyyn voi tiivistyä vettä. 19. Jäteöljyt on laskettava aina astiaan, ei luontoon! 7

8 PÄÄOSAT Sermi Runkopalkki Vetoaisa Telipankko Napa Karikka Rengas MPV10 8. Tukijalka 9. Vetosilmä 10. Kuormaimen asennuslevy TARRAT JA KYLTIT Nämä kyltit ja tarrat tulee löytyä laitteesta. Puuttuvat on uusittava välittömästi. 2. MPV10-tarra ( ) 1. Konekilpi MPV10 ( ) 3. FARMI-tarra ( ) 8

9 TEKNISET TIEDOT MPV10 Kantavuus kg Oma paino tukijalkojen kanssa kg 1724 Kuorma-ala m 2 2,3 Maavara mm 550 Hydraulinen aisaohjaus 2 sylinterillä Hydrauliset rumpujarrut vakiona Renkaat 400/60-15,5 TRI-15 PR14 Suositeltavat kuormaimet FARMI HK4066 FARMI HK4571 / HK4581 MITAT 9

10 ASENNUS TURVALLISUUS Lue asennusohjeet ennen perävaunun asennusta. Huolimaton asennus ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle sekä koneen rikkoutumisvaaran. Takuu ei korvaa konetta tai komponenttia jonka rikkoutuminen on aiheutunut vastoin hyväksyttyjä ohjeita suoritetusta asennuksesta. Ennen asennustöitä varmista ettei hydraulijärjestelmään tule painetta. Älä koskaan kytke tai irroita paineletkuja tai -komponentteja hydraulijärjestelmän ollessa paineellinen. ASENNUS ! VAROITUS! Kiinnitä perävaunu ajokoneen vetokoukkuun. Kytke perävaunun jarrujen hydrauliikka ajokoneen hydraulijärjestelmään. Katso jarruhydrauliikan varaosakuva. Kytke aisaohjaus ajokoneen hydraulijärjestelmään. KÄYTTÖOHJEET TURVALLISUUS Lue käyttöohjeet ennen perävaunu-ajoneuvoyhdistelmän käyttöä. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen ja käyttäjän loukkaantumisen. Ennen liikkeellelähtöä varmista että laite on toimintakunnossa. Tarkista mahdolliset kulumat ja vauriot. Korjaa vauriot välittömästi, mikäli ne vaikuttavat koneen toimintakuntoon. Älä käytä perävaunua muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu. TARKASTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ! VAROITUS! Tarkista ajokoneen hydrauliöljyn määrä. Tarkista että perävaunu on kytketty oikein ajokoneeseen ja että hydrauliletkut ja -komponentit on kytketty oikein ja ovat toimintakunnossa. Ennen liikkeellelähtöä, varmista että jarrut on kytketty pois päältä. Tarkista rengaspaineet. Tarvittaessa lisää / vähennä rengaspaineita. Älä ylitä suositeltuja rengaspaineita. AJAMINEN Jarrut kuluvat ja mahdollisesti vaurioituvat liian tehokkaasta jarrutuksesta, jarruta rauhallisesti. Käyttäessäsi aisaohjausta, älä aiheuta äkillistä voimakasta painetta ohjaussylintereille. Varo kaatamasta peruskonetta tai metsäperävaunua. 10

11 VOITELUOHJEET VOITELUAINESUOSITUKSET Ennen voitelu- tai huoltotoimenpiteitä kytke peruskone pois päältä. Älä koskaan puhdista, voitele tai huolla liikkuvaa konetta. Varmista voitelun ja huollon säännöllisyys noudattamalla voitelukaaviossa annettuja voiteluja huoltovälejä. Tarkista kone päivittäin, jotta havaitset ajoissa kulumat ja alkavat viat. Käytä huollossa oikeanlaisia ja kunnossa olevia työkaluja. Pidä tulenarat aineet poissa avotulten lähettyviltä. SUOSITELTAVIA VOITELURASVOJA Merkki Tyyppi BP Energrease LS-EP2, L21M EXXON Beacon EP2, Multipurpose GR Moly MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP, Special SHELL Alvania EP Grease 2 UNION / TEXACO Marfak Multi-purpose 2, Molytex Grease 2 TEBOIL Universal CLS VOITELUKAAVIO C A F G E B D VOITELUKOHDE VOITELUAINE VOITELUVÄLI A. Vetoaisan nivel Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro B. Aisaohjauksen sylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro C. Tukijalkasylinterit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro D. Tukijalkojen laakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro E. Telilaakerit Voitelurasva 10 h tai joka työvuoro F. Vetosilmä Voitelurasva 50 h tai viikoittain G. Navat Voitelurasva 50 h ensimmäisellä kerralla, 200 h muulloin 11

12 HUOLTO-OHJEET VIIKOTTAIN (50 TUNTIA) JOKA 100:s TUNTI Tarkista renkaiden kiinnitysruuvien, sekä pankkojen kiinnitysruuvien kireys / jälkikiristys. HUOM! Uudessa perävaunussa ensimmäisen 10 käyttötunnin jälkeen. Tarkista hydrauliletkujen ja sylintereiden kunto ja kiinnitykset. Kun vaihdat hydrauliletkuja puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista että. letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. 3. Tarkista rengaspaine. 400/60-15,5 TT / ELS PR 14 4,8 bar 500/50-17 TT PR 14 3,9 bar 500/55-17 ELS PR12 3,1 bar PUOLIVUOSITTAIN (1000 TUNTIA) Tarkista napojen ja telien laakereiden kunto. Kiristä napojen laakerit tarvittaessa. Tarkista jarrujen kunto. Vaihda jarrukengät, kun ne ovat kuluneet 2 millimetriin tai enemmän (katso varaosakirjasta jarrujen räjäytyskuva). Puhdista jarrurumpu. 12

13 HYDRAULILETKUJEN VAIHTO Kun vaihdat hydrauliletkuja, puhdista uudet letkut vähintään paineilmalla. Varmista, että letkut on kytketty oikein vaihdon jälkeen. Pidemmäksi aikaa irroitetut liitäntäaukot on suojattava asianmukaisesti. Käytä pumppua alhaisilla kierroksilla letkujen tai komponenttien vaihdon jälkeen, jotta järjestelmästä poistuu ilma. RENGASPAINEIDEN TARKISTUS Käytä rengaspaineiden tarkastukseen ja tasaamiseen vain siihen tarkoitettuja työvälineitä. Älä ylitä suositeltua maksimirengaspainetta. VIANETSINTÄKAAVIO VIKA VIAN AIHEUTTAJA TOIMENPITEET JARRU ON TEHOTON JARRUILLE TULEVA PAINE ON TARKISTA PAINE ALHAINEN KULUNEET JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT JARRUSYLINTERI ON VIALLINEN JARRULETKU VUOTAA TAI ON MUUTEN VIALLINEN JARRUSYLINTERIN TIIVISTEET VIALLISET VAIHDA JARRUKENGÄT TAI -RUMMUT KUNNOSTA TAI VAIHDA JARRUSYLINTERI TARKISTA LETKUT JA LIITOKSET VAIHDA UUDET TIIVISTEET 13

14 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

15 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Runko Telipankko Sermi Irtopankko Tukijalka oikea Tukijalka vasen Karikka Sermin kiinnitin Irtopankon kiinnitin Tukijalan tappi Telipankon kiinnitin Takasuoja Vetoaisa Jarrullinen teli oikea Jarrullinen teli vasen Seisontatuki Vetoaisan tappi Vetoaisan lukintatappi Telin tappi Sylinterin tappi D Sylinterin tappi D Aluslevy D Seisontatuen tappi Rajoitinholkki 4 25 Rengas Tukijalkasylinteri 70/ Sylinteriputki Ohjain Männänvarsi Mäntä Rasvanippa Nivellaakeri Reikävarmistin Venttiili Tiivistesarja Aisasylinteri 32X70X Aisasylinterin tiivistesarja Vetosilmä pyörivä Vetosilmä kiinteä 1 15

16 R3/8" R3/8" Loctite MPV10

17 MPV10 Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Liukulaakeri Liukulaakeri Neulasokka 1 32 Mutteri M18X1, Jousisokka Rasvanippa Kuusioruuvi M24X240 DIN ZN Kuusioruuvi M20X200 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X150 DIN931 88ZN Kuusioruuvi M16X50 DIN Kuusioruuvi M16x35 DIN933 88ZN Lukitusmutteri M36 DIN Lukitusmutteri M30 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M20 DIN985 8ZN Lukitusmutteri M16 DIN985 8ZN Jousialuslevy M16 DIN127 ZN Aluslevy M30 DIN126 58ZN Aluslevy M20 DIN126 58ZN Aluslevy M16 DIN125 58ZN Lukitusmutteri M24 DIN985 8ZN Korialuslevy M24 DIN6340 ZN 4 17

18 JARRULLINEN 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Jarrurumpu Rasvakuppi Jarrukenkä Jousi Jarrusylinteri O-rengas Jarruakseli Mutteri M18X1, Saksisokka Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa M Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Tukirengas Kiinnityssarja Rasvaventtiili 1 18

19 JARRUTON 6-PULTTINEN NAPA Osa Tilausnro Nimitys Huom. Kpl Rasvakuppi Saksisokka 6X50 DIN94 ZN Kruunumutteri Laakeri Rasvanippa Napa Laakeri Tiiviste Pultti M18X1,5X Mutteri M18X1, Tukirengas Rasvaventtiili 1 19

20 20

21 TAKUUTODISTUS Farmi Forest Oy:n tuotteille myönnetään 12 kk:n takuu, jonka aikana vastaamme raaka- aine ja valmistusvioista. Takuu astuu voimaan tavaran toimituspäivästä. Valmistaja ei vastaa vaurioista, joka aiheutuu: tuotteen väärinkäytöstä ilman valmistajan suostumusta suoritetuista muutoksista tai korjauksista puutteellisesta huollosta varaosista, jotka eivät ole alkuperäisiä Takuu ei koske kulutusosia. Viallinen osa on toimitettava rahti maksettuna valmistajalle tarkastusta varten. Korjauksen hoitaa Farmi Forest Oy tai sen valtuuttama asiantuntija. Takuu on voimassa vain, jos oheisen sivun alin osa palautetaan valmistajalle viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä asianmukaisesti täytettynä. Palauttamalla takuutodistuksen koneen omistaja tunnustaa tutustuneensa laitteen mukana seuraavaan käyttöohjeeseen. Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN IISALMI FINLAND

22 Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero: Palautetaan valmistajalle Vastaanottopäivä: / 20 Myyjä: Myyjän osoite: Myyjän puhelinnumero: Asiakas: Asiakkaan osoite: Asiakkaan puhelinnumero: Tuote: Sarjanumero:

23

24 Farmi Forest Corporation Ahmolantie 6 FIN Iisalmi, Finland Puh (0) Fax (0)

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Avoharja 2200HW/2700HW Käyttöohje

Avoharja 2200HW/2700HW Käyttöohje Avoharja 2200HW/2700HW Käyttöohje Valmistaja: AS SAMI Tule 20, SAUE, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 2 2. Myyjän yhteystiedot... 3 3. Varoitusmerkit... 3 4. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline

Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Nimike: Kolmiakselinen ppv; rakennekantavuus 55 T Renkaat 285/70 R19.5 Valm.nro: YF9T390332H008683 Rek.nro: WHF-522 Vm 2002 Nimike Piirustus Huomaa Esitekuva

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

IKH, RIVAKKA

IKH, RIVAKKA 5.9.2016 IKH, RIVAKKA ja VAUNUS Perävaunujen ja trailereiden HUOLTO- ja KÄYTTÖOHJE Valmistus nro: Päiväys: 64700 TEUVA FINLAND PUH: 06 010-289 3000 FAX: 06 261 2611 http://www.nipere.fi SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmä 9-2

Ohjausjärjestelmä 9-2 KÄYTTÖOHJE Ohjausjärjestelmä 9-2 Versio 201602 Tuotenro 9000042 Alkuperäinen käyttöohje Ohjausjärjestelmä 9-2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Ympäristö... 4 2 Turvallisuusmääräykset...4

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjeet

Käyttö- ja huoltoohjeet Vuodesta 2008 Käyttö- ja huoltoohjeet Vaihtolavaperävaunu MT16-19 HUOMIO! Lue ohjekirja läpi ennen kuin käytät perävaunua. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY RUOTSI Puhelin: + 46 (0)935 39 900

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot