1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1."

Transkriptio

1 1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. Talousvaliokunnan mietintö N:o 1 Eduskunnassa tehtyjen esitysten johdosta laiksi, joka kieltää yhtiöitä ja osuuskuntia sekä eräissä tapauksissa yksityisiä henkilöitä hankkimasta kiinteätä omaisuutta maalla. Eduskunta on pöytäkirjan otteiden kera viime helmikuun 28 päivältä valmistelevaa käsittelyä varten talousvalior kuntaan lähettänyt valtiopäiville jätetyt edustajain Hannes Oebhardin ja Branderin tekemät eduskuntaesitykset n:ot 5 ja 30. Katsoen siihen, että maanviljelys maaperämme karuudesta huolimatta on meillä päässyt kohoamaan pääelinkeinon asemaan ja että sen harjoittajat aina ovat olleet valtiollisen sekä yhteiskunnallisen kehityksemme vankimpina kannattajina, on varsin luonnollista, että nykyisenä edistyksen aikana on erityisesti ruvettu huolehtimaan maataviljelevän väestön aseman vakaannuttamisesta ja sen lukumäärän lisäämisestä tilattoman väestön asuttamisen kautta. Mutta tämän rinnalla on taloudellisessa elämässämme syntynyt virtauksia, jotka käyvät aivan vastakkaiseen suuntaan. Välinpitämättömyys metsien hoitoon nähden, taloudellinen ahdinko, kykenemättömyys oikein arvostella maansa ja sillä kasvavan metsän' arvoa sekä puutavaraliikkeiden kyky korkeilla hinnoilla voitollisesti kilpailla maataviljelevän väestön kanssa metsätilojen kaupoissa, ovat sen tosiasian Talousvaliokunnan mietintö N:o 1.

2 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. yhteydessä, ettei lainsäädäntömme tällä alalla ole kulkenut muun kehityksen tasalla, vaikuttaneet, että maatila toisensa jälkeen on luisunut maataviljelevän väestön omistuksesta puutavaraliikkeiden käsiin. Puutavaraliikkeiden maanostoja 30 päivänä toukokuuta 1902 tutkimaan asetetun komitean hankkimista tiedoista on havaittavissa, että kosketeltu ilmiö oli jo 1905 vuoden lopussa, jolloin komitea päätti työnsä, saavuttanut peloittavan laajuuden. Niinpä eräänkin kunnan (Rautavaaran) kaikista yksityisistä tiloista lähes puolet oli siirtynyt mainittujen liikkeiden haltuun. Sanotun selvityksen nojalla ja katsoen siihen vauhtiin, millä tämä tilojen siirtyminen vuosi vuodelta on edistynyt, voipi päättää, että nykyään yli viisituhatta tilaa, jotka on arvioitu alaltaan vastaavan yhteensä noin kahta miljoonaa hehtaaria eli siis kymmenettä osaa kaikesta yksityisestä maaomaisuudesta Suomessa, on joutunut puutavaraliikkeiden käsiin. Mihin kaikkiin tuloksiin tällainen asiaintila, jos se saa jatkua, lopultakin veisi, on vaikea ennakolta päättää. Mutta jo saavutettu kokemus on omiansa kiinnittämään puoleensa mitä vakavinta huomiota. On tehty se havainto, että viljelysmaa tuottaa huonomman sadon yleensä puutavaraliikkeiden ja heidän tilanhoitajiensa huostassa, kuin jos se on itsenäisen talonpoikaisväestön käsissä. Maan ottaminen viljelykseen ei näillä tiloilla ole, kuten olisi ollut luonnollista, lisääntynyt, vaan ennen viljelykseen otetun käyttäminenkin on taantunut. Viljelysmaita on tilojen jouduttua mainittujen liikkeiden omistukseen, varsinkin maan sisäosissa jätetty rappeutumaan, vieläpä kokonaan häviämäänkin. Onpa peljättävissä, että yhä suuremmat maa-alat, jotka useiden miespolvien työllä ja hiellä on viljelykselle voitettu, uudelleen jäävät metsistymään. Sen ohessa maanviljelystä varten tarpeelliset asuin- ja talousrakennukset rappeutuvat tai kokonaan hävitetään ja viedään tilalta pois. Vielä suurempaa huomiota ansaitsee se seikka, että

3 Rajoituksia maan hankinnassa. 3 sikäli kuin puutavaraliikkeiden maaomaisuus lisääntyy, samassa määrässä vähenee itsenäinen maata omistava ja viljelevä väestö, lisäten siten osaltaan maassamme jo entisestään lukuisaa tilatonta väestöä. öitä paitsi on havaittu, etfeivät maansa menettäneet tilalliset enemmän kuin puutavaraliikkeetkään kannata paikkakunnan yleisiä rientoja ja kunnallisia pyrkimyksiä, ei ainakaan samassa määrässä kuin itsenäinen maataviljelevä väestö. Ja suuri vaara meidän kansalliselle olemuksellemme piilee siinä tosiasiassa, että suurimmat ja mahtavimmat puutavaraliikkeet ovat kansallemme ja sen elinharrastuksille useimmiten kylmäkiskoisina pysyvien ulkomaalaisten käsissä. Nämä viittaukset edellä mainitun komitean mietinnössään autamaan kuvaukseen valiokunnan mielestä riittävästi todistavat, että pikaiset lainsäädäntötoimenpiteet käyvät tässä välttämättömiksi. Eikä valiokunta miettiessään keinoja puheenaolevan epäkohdan korjaamiseksi ole nähnyt asian olevan muutoin autettavissa, kuin että maalla olevan kiinteän omaisuuden jatkuva siirtyminen puutavaraliikkeiden haltuun lain kautta estetään. Tällaisen kieltolain säätämistä on vastustettu pääasiallisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin väitetään, että kieltolain kautta estettäisiin puutavaraliikkeitä turvaamasta itselleen raaka-aineen saantia. Tämän väitteen kumoamiseksi valiokunta, joka kyllä tunnustaa puutavarateollisuuden suuren merkityksen maallemme, ainoastaan viittaa siihen tosiasiaan, että puheenalaiset liikkeet ovat tilaisuudessa joko puiden oston tahi metsämaiden vuokrauksen kautta hankkimaan kruunun laajoilta alueilta ja yksityisten hallussa vielä olevilta metsämailta riittämään asti raaka-ainetta tarvitsematta sitä varten hankkia omistusoikeutta itse maapohjaan. Toiseksi on sanottu, että maallemme niin suuriarvoiset metsät yksityisten käsissä tulevat joko kokonaan haaskatuiksi tai ainakin huonommin hoidetuiksi kuin puutava-

4 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. rayhtiöiden huostassa. Vaikkakin on myönnettävä kokemuksen osoittavan, että tällaiset yhtiöt joskus hoitavat ja säästävät metsiään paremmin kuin pieniä metsäaloja omistavat yksityiset, niin ei tämä seikka valiokunnan mielestä kuitenkaan ole riittävä aihe ja puolustus maaomaisuuden kasaannuttamiselle mainittujen liikkeiden käsiin, varsinkin kun tämä säästäminen usein ilmeisesti on tapahtunut yksityismetsien kustannuksella. Sitäpaitsi ei ole mitään takeita siitä, ettfeivät tuollaisetkin liikkeet, kuten kokemus kyllin jo on osoittanut, taloudelliseen ahdinkoon jouduttuaan tahi muistakin syistä raiskaisi metsiään. Toisaalta ovat tämän laatuiset epäkohdat tehokkaimmin ehkäistävissä sopivan lainsäädännön ja tarkoituksenmukaisten hallinnollisten toimenpiteiden kautta, jossa tarkoituksessa näillekin valtiopäiville on jätetty ja vielä jätettänee erinäisiä lakiehdotuksia. Koska lakia voitaisiin helposti kiertää, jos maanhankkimiskielto rajoitettaisiin ainoastaan puuta raaka-aineena kuluttavaa teollisuutta tahi puutavarakauppaa harjoittaviin liikkeisiin, on valiokunta asettunut samalle kannalle kuin edustaja Gebhard esityksessään siinä, että kielto on ulotettava yleensä kaikkiin yhtiöihin ja osuuskuntiin. Niiden poikkeustilaan asetettujen laitosten lukuun, jotka sanotussa esityksessä ovat mainitut, on valiokunnan mielestä otettava yleensä kaikki maanviljelyksen edistämistä tarkoittavaa toimintaa, kuten meijeriliikettä ja turvepehkunnostoa harjoittavat osuuskunnat, koska muutoin tällä lailla vastoin sen tarkoitusta voitaisiin vaikeuttaa maanviljelystä. Vastoin valiokunnan vähemmistön mielipidettä, katsoo enemmistö, ettei yhtiöitä ole asetettava samanlaiseen poikkeusasemaan kuin mainittuja osuuskuntia, koska yhtiöt yleensä pyrkivät hankkimaan osakkailleen niin suuria osinkoja kuin mahdollista eivätkä aina siinä määrin pidä silmällä yhteistä etua kuin osuuskunnat. Edustaja Gebhardin esityksessä ehdotettuun säännökseen, joka myöntää yhtiölle tahi osuuskunnalle oikeuden

5 Rajoituksia maan hankinnassa. 5 hankkia maalla olevaa kiinteää omaisuutta toiselta yhtiöltä tahi osuuskunnalta, on valiokunnan mielestä väärinkäytösten välttämiseksi lisättävä sanat samanlaatuista liikettä harjoittavalta". Niinikään ehdotetaan mainitun esityksen 4 :ään muutos, joka koskee aikaa, minkä kuluessa yhtiö tahi osuuskunta on velvollinen luovuttamaan pakkohuutokaupassa itselleen huutamansa kiinteistön toiselle. Tämä aika on valiokunnan enemmistön mielestä määrättävä yhdeksi vuodeksi, koska on katsottava, että yhtiö tahi osuuskunta siinäkin ajassa ehtii saada hankkimansa kiinteistön rahaksi muutetuksi ja kun tuo aika maanviljelyksen edun kannalta on supistettava niin lyhyeksi kuin mahdollista. Mitä sitten tulee hankkimiskiellon esineenä olevan maan laatuun ja laajuuteen, ovat edustajain Grebhardin ja Branderin esitykset, jotka edellä mainituissa suhteissa ovat rakennetut pääasiallisesti samoille periaatteille, tässä tärkeässä kohdassa toisistaan eroavaiset. Edellinen asettuu täydellisen kiellon kannalle, kun taas jälkimäinen ehdottaa hankkimiskiellon kohdistettavaksi ainoastaan viljeltyihin tiluksiin ja kotitarvemetsään. Näin rajoitettua kieltoa ei valiokunta ole voinut pitää riittävänä. Jos nimittäin puutavaraliikkeille jätettäisiin oikeus edelleen hankkia itselleen vaikkakin ulompana taloista olevia metsäpalstoja ja varsinaiselle viljelykselle tarpeettomia metsämaita, olisi tästä seurauksena, että entisten laajojen alueiden lisäksi tuntuva osa maamme kansallisomaisuutta vähitellen siirtyisi puutavarateollisuuden yksinomaiseen palvelukseen. Näin ollen siitä ei olisi maanviljelykselle sitä vakavaa ja pysyväistä tukea, joka valiokunnan mielestä viljelyksemme kehittymiselle sekä yleensä yhteiskuntamme [vaurastumiselle on välttämätöntä ja joka on saavutettavissa ainoastaan siten, että maanviljelijöille pysyväisen sivutulon saamiseksi säilytetään metsämaat omassa hallussaan. Samalla tulisivat tällaisia metsämaita myytäessä niissä olevat näennäisesti vähempiarvoiset viljelykset ja suuret alat viljelyskelpoista maata varsin todennäköisesti siirtymään yhtiöiden haltuun ja sitä

6 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. tietä pois maanviljelyksen sekä varsinkin uudisasutuksen palveluksesta. Mainitusta yleisestä kiellosta on kyllä valiokunnankin mielestä tehtävä erinäisiä poikkeuksia. Kiellon ulkopuolelle on jätettävä joku maa-ala, jota liikkeenharjoittajat voivat tarvita lastauspaikaksi, tonttialueeksi, varastopaikaksi, kivilouhimoksi sekä hiekan-, saven- tahi turpeenottopaikaksi taikka muuta sellaista tarvetta varten. Edustaja Gebhardin ehdottamaa kahden hehtaarin alaa täytyy kuitenkin pitää useimmissa tapauksissa riittämättömänä, ja kun kyseessä oleviin tarkoituksiin, kuten tunnettu, yleensä tarvitaan kymmeneen hehtaariinkin saakka maata, ehdottaa valiokunta puheena olevan kohdan tämän mukaan muutettavaksi. Enemmän tarvittaessa, mikä poikkeustapauksissa on mahdollista, samoinkuin sellaisessakin tapauksessa, että joku yhtiö tahi osuuskunta, jonka toiminta ei sodi tämän lain tarkoitusta vastaan, tarvitsee maata, on valiokunnan mielestä senaatille jätettävä valta, tehdystä hakemuksesta ja otettuaan tarkan selon tarkoituksesta, mihin maata tarvitaan, myöntää sen hankkimiseen lupa. Valiokunnan ehdottama kielto tietysti estää puutavaraliikkeitä saamasta lainhuutoa vastoin tämän lain säädöksiä hankkimalleen kiinteistölle. Mutta tätä ei vielä ole katsottava riittäväksi lain rikkomista estämään. Varmimpana ja sopivimpana keinona siinä tarkoituksessa pitää valiokunta edustaja Gebhardin esityksessä ehdotettua saannon mitättömäksi katsomista. Sillä myyjä, joka niin ollen edelleenkin jää kiinteistön omistajaksi, voi tällaisen kaupan estämättä milloin tahansa täydellä oikeusvoimalla luovuttaa sen toiselle. Niin epävarmaan kauppaan ajatteleva ostaja tuskin antautunee. Lopuksi mainittakoon, että valiokunnan mielestä on ehdotettu laki puheenaolevien epäkohtien jatkumisen välttämiseksi määrättävä heti voimaan astuvaksi. Sen nojalla mitä edellä on esitetty sekä viitaten muuten viime valtiopäivillä jätettyjen esitysehdotuksen n:o 7

7 Rajoituksia maan hankinnassa. ' 7 ja anomusehdotuksen n:o 77 perusteluihin (v valtiopäiväasiakirjain liitteet VIII, 9, 11), saa valiokunta kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta hyväksyisi ja Keisarillisen Majesteetin vahvistettavaksi jättäisi seuraavan lakiehdotuksen: Laki, joka kieltää yhtiöitä ja osuuskuntia sekä eräissä tapauksissa yksityisiä henkilöitä hankkimasta kiinteätä omaisuutta maalla. Yhtiö tahi osuuskunta älköön tästälähin kaupan taikka siihen verrattavan saannon kautta hankkiko itselleen maalla olevaa kymmentä hehtaaria laajempaa kiinteää omaisuutta muissa kuin alempana mainituissa tapauksissa, ellei senaatti, saatuaan luotettavan selvityksen siitä, ettei kiinteistöä käytetä puuaineen hankkimiseksi puutavarateouisuutta tahi puukauppaa varten, erinäisten asianhaarain vuoksi ole "antanut siihen lupaa. 2. Yhtiö tahi osuuskunta olkoon, edellä säädetystä kiellosta huolimatta, oikeutettu hankkimaan maalla olevaa kiinteätä omaisuutta toiselta samanlaatuista liikettä harjoittavalta yhtiöltä tahi osuuskunnalta, elleivät nämä ole saaneet kiinteistöä sillä tavalla kuin 3 :ssä sanotaan. 3 - Jos maalla oleva kiinteä omaisuus myydään julkisella pakkohuutokaupalla, olkoon yhtiöllä tahi osuuskunnalla valta huutaa kiinteistö itselleen, kun se tapahtuu sellaisen saarni-

8 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. sen tai oikeuden turvaamiseksi, jonka vakuutena kiinteistö kiinnityksen perusteella tai muutenlain mukaan on. Yhtiön tahi osuuskunnan, joka äskenmainitulla tavalla on saanut haltuunsa kiinteistön, tulee vuoden kuluessa huutokaupan toimittamisesta tahi, jos siitä on tehty valitus, joka saattaa vaikuttaa huutokaupan kumoamiseen, samassa ajassa sen jälkeen, kun huutokauppa on saanut lain voiman, luovuttaa se toiselle. Jos tämä laiminlyödään, ilmoittakoon asianomainen kruununpalvelija siitä kuvernöörille, joka määrää kiinteistön myytäväksi julkisella huutokaupalla; ja on tähän nähden soveltuvissa kohdin noudatettava mitä ulosmitatun kiinteän omaisuuden rahaksi muuttamisesta ja siinä saatujen varain tilityksestä ja jakamisesta on säädetty. Tällaisessa huutokaupassa älköön yhtiö tahi osuuskunta huutako kiinteistöä itselleen takaisin. Mitä edellisessä momentissa on säädetty velvollisuudesta luovuttaa pakkohuutokaupalla hankittu kiinteä omaisuus, koskee myöskin maalla olevaa kiinteistöä, joka muuten kuin kaupan tai siihen verrattavan saannon kautta joutuu yhtiölle tahi osuuskunnalle, ellei tämä ole saanut sitä haltuunsa sillä tavalla kuin 2 :ssä sanotaan. Jos yhtiö tahi osuuskunta vastoin tämän lain säädöksiä on hankkinut kiinteää omaisuutta maalla, olkoon saanto mitätön. 5. Ylempänä olevat säädökset ovat sovellettavat myöskin yksityiseen henkilöön, joka harjoittaa puuta raaka-aineena kuluttavaa tehdasmaista teollisuutta taikka pääasiallisena elinkeinonaan pitää puutavarakauppaa. Sitä vastoin sanotut säädökset eivät koske yhtiötä, joka harjoittaa yksinomaan pankki- tahi vakuutusliikettä eikä myöskään osuuskuntaa, jonka toimialana on maan hank-

9 Rajoituksia maan hankinnassa. 9 kiminen tilattomalle väestölle tahi joku muu maanviljelyksen edistämistä tarkoittava toiminta. Tämä laki tulee heti noudatettavaksi. Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Perttilä, varapuheenjohtaja Bränder, sekä jäsenet E. Aromaa, Eloranta, Kalliokorpi, K. Knuutila, Leppälä, Naaralainen, Oljemark, Pullinen, S. Rantanen, Runeberg, Runtti, Viljomaa ja Vuorimaa, osittain Nuotio sekä varajäsenet M. Hoikka, Huoponen, Kivioja, Nykänen, Räsänen, Salminen ja Schybergson. Helsingissä, 14 p. maalisk

10 Eduskuntaesitysmiet. N:o I. Vastalauseita. I Viitaten Eduskunnalle jätettyyn yhdessä eräitten muitten kanssa allekirjoittamaani esitysehdotukseen n:o 30 ja pääasiassa yhtyen samoihin perusteluihin kuin valiokunnan enemmistökin sekä pyrkien samaan päämäärään kuin sekin maanviljelyksen ja asutuksen turvaamiseen nähden, ei allekirjoittaja kuitenkaan keinoksi päämäärän saavuttamiselle katso tarvittavan niin jyrkkää ja pitkälle menevää lainsäädäntöä, kuin enemmistö ehdottaa. Ollen vakuutettu siitä, että tarkoitus täysin saavutetaan jonkun verran vapaamielisemmälläkin lainsäädännöllä, pyydän alempana esittää eroavan kantani. Jos ehdottamallamme tavalla säädetään, että kiellonalaisten yhtiöiden, osuuskuntain ja yksityisten metsämaata ostaessa kaupasta on poiserotettava tilan viljelys- ja laidunmaat sekä viljelysalain suuruuden mukaan riittävästi kotitarvemetsää, joksi on ehdotettu eteläisissä lääneissämme vähintäin 100 ha verollista metsämaata, itäisissä ja pohjoisissa vähintäin 200 ha, niin joutuvat laajoilla aloilla kaikki pienet tilat ja suuri osa keskikokoisiakin kyseessä oleviin ostajiin nähden koskemattomiksi ja merkitsee ehdottamamme laki niihin nähden siis täydellistä kaupan kieltoa. Ja kieltämätöntä kai on, että juuri pienviljelijät sekä vähävaraisuutensa että tietämättömyytensä takia ovat joutuneet metsätilain ostajain uhreiksi ja heidän turvaamisekseen onkin

11 Rajoituksia maan hankinnassa. 11 lainsäädäntö ennen kaikkea tarpeen. Mitä muitten tilain omistajiin tulee, niin voi heillä edellyttää olevan enemmän sekä tietoja että taloudellista itsenäisyyttä. Kieltämättä jonkun verran metsämaita edelleenkin joutuisi puutavaraliikkeen ja teollisuuden harjoittajain haltuun, mutta edellä mainittujen rajoituksien ja niistä johtuvien vaikeuksien takia niin vähässä määrässä, ettei siinä suinkaan enää olisi mitään yhteiskunnallista vaaraa, päinvastoin olisi eräillä uusilla teollisuuslaitoksilla, kuten puuhiomoilla y. m., joiden mertys maassamme on hyvin suuri, tilaisuus hankkia omiakin, niin sanoaksemme tukimetsiä säännöllisen liikkeensä turvaamiseksi, vaikkakin niiden tuotanto luonnollisesti tulisi pääasiallisesti perustumaan tilallisilta ostettujen puutavarain jalostamiseen. Kaikessa tapauksessa, kaikenkokoisiin tiloihin nähden olisi nykyinen maanviljelys täydellisesti turvattu. Joku määrä takamaiden metsissä olevaa viljelyskelpoista maata voisi kyllä joutua varsinaisilta maanviljelyksen harjoittajilta toistaiseksi pois, mutta huomioon ottamalla ettei niillä seuduilla, joita kyseessä oleva lainsäädäntö etupäässä tarkoittaa, viljelysmaista ole puutetta ja näillä yleensä olisi pyrittävä laajaperäisemmästä viljelyksestä voimaperäisempään, jonka kautta entisilläkin viljelysaloilla voidaan asutusta ja toimeentuloa melkoisesti lisätä, ei pitäisi olla pelkoa siitä ettei vastaisen lainsäädännön ja muitten toimenpiteiden kautta saataisi takamaittenkin viljelyskelpoisia maita asutuksen liuostaan, niin pian kuin niitten vuoro tulee. Vaikka ehdotuksessamme on käytetty käsitettä nkotitarvemetsä", niin on tämä viljelys- ja laidunmaiden lisäksi kaupassa erotettava kasvuisan metsämaan ala niin suuri, että siitä, jos vähänkään järkiperäisyyttä hoidossa tavotellaan, voidaan yli oman tarpeen metsäntuotteita melkolailla myydä. Niinikään voidaan sellainen tila, jos tarve vaatii, jakaa vielä eräitten perillistenkin kesken niin että kullekin tulee tarpeeksi kotitarvemetsää. Useimpiin yksityiskohtaisiin määräyksiin nähden olen samalla kannalla kuin valiokunnan enemmistö.

12 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. Edellä esitetyn nojalla pyydän sentähden kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen: Ehdotus laiksi, joka eräissä tapauksissa rajoittaa yhtiöiden, osuuskuntain ja yksityisten oikeutta hankkia itselleen kiinteätä maaomaisuutta. Puutavaraliikkeen tai puuta raaka-aineena käyttävän teollisuuden harjoittaja, yhtiö, osuuskunta tai yksityinen ja muuta teollisuusliikettä harjoittava yhtiö tai osuuskunta älköön tästä lähin saako omistusoikeutta manttaaliin pannun tilan viljelysmaihin ja niihin liittyvään kotitarvemetsään. 2. Jos semmoinen yhtiö, osuuskunta tai yksityinen, kuin 1 :ssä mainitaan, tahtoo hankkia itselleen omistusoikeutta metsämaahan, joka kuuluu manttaaliin pantuun maanviljelystilaan, on kaupasta poiserotettava tilan viljelys- ja laidunmaa sekä riittävästi kotitarvemetsää viljelysalain suuruuden mukaan, eikä ainakaan kutakin itsenäistä tilaa kohti vähempää kuin 100 hehtaaria verollista metsämaata Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Mikkelin sekä Viipurin lääneissä, lukuunottamatta Salmin kihlakuntaa, ja 200 hehtaaria viimeksi mainitussa Viipurin läänin kihlakunnassa sekä Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä. Tilan yhteinen manttaali on jaettava metsätilan ja maanviljelykselle jätetyn tilan välillä. Anottaessa lainhuutoa sellaiselle metsätilalle kuin edellä mainitaan, minkä tulee tapahtua vähintäin 1 vuoden kuluttua kaupasta lukien,' on kihlakunnanoikeudelle jätettävä valtion tai maanviljelysseuran palveluksessa olevan, korkeamman metsänhoidollisen sivistyksen omaavan ammatti-

13 Rajoituksia maan hankinnassa. 13 miehen antama todistus siitä, että sille maanviljelystilalle, josta edellinen on erotettu, on jäänyt metsämaata tämän lain mukaisesti. Jollei lainhuutoa ole määrä-ajan kuluessa haettu katsotaan saanto mitättömäksi. 8. Omistusoikeuden koko tilaan voi yhtiö, osuuskunta tai yksityinen, josta 1 :ssä manitaan, saada ainoastaan sellaisissa poikkeustapauksissa, jolloin Senaatti, saatuaan selvityksen siitä, mihin tarkoitukseen hankittavaa kiinteimistöä aijotaan käyttää, katsoo olevan erityisiä syitä luvan myöntämiseen. Laillisesti erotetun palstatilan saa 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen esteettä ostaa varasto-, lastaus- tai rakennuspaikaksi, louhiakseen siitä kiviä, nostaakseen soraa, savea, sammalta tahi turvetta tai käyttääkseen siinä olevaa vesivoimaa, taikka muihin näihin verrattaviin tarkoituksiin. Jos kiinteimistö myydään julkisella pakkohuutokaupalla, olkoon 1 :ssä mainitulla yhtiöllä, osuuskunnalla tai yksityisellä valta huutaa kiinteimistö itselleen, kun se tapahtuu sellaisen saamisen tai oikeuden turvaamiseksi, jonka vakuutena kiinteimistö. kiinnityksen perusteella tai muuten lain mukaan on. Yhtiön, osuuskunnan tai yksityisen, joka äskenmainitulla tavalla on saanut haltuunsa kiinteimistön, tulee kahden vuoden kuluessa huutokaupan toimittamisesta tahi, jos siitä on tehty valitus, joka saattaa vaikuttaa huutokaupan kumoamiseen, samassa ajassa sen jälkeen, kun huutokauppa on saanut lain voiman, luovuttaa se toiselle. Jos tämä laiminlyödään, ilmoittakoon asianomainen kruununpalvelija siitä

14 Eduskuntaesltysmiet N:o 1. kuvernöörille, joka määrää kiinteimistön myytäväksi julkisella huutokaupalla; ja on tähän nähden soveltuvissa kohdin noudatettava mitä ulosmitatun kiinteän omaisuuden rahaksi muuttamisessa ja siinä saatujen varain tilityksestä ja jakamisesta on säädetty. Tällaisessa huutokaupassa älköön 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen huutako kiinteistöä itselleen takaisin. Mitä edellisessä kohdassa on säädetty pakkohuutokaupalla hankitun kiinteimistön luovuttamisesta, koskee myöskin sellaista kiinteimistöä, joka joutuu 1 :ssä mainitulle yhtiölle, osuuskunnalle tai yksityiselle muuten kuin kaupan tai siihen verrattavan saannon kautta, 3 ja 4 :ssä tarkoitettuja tapauksia lukuunottamatta. «Jos 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen vastoin tämän lain säädöksiä on hankkinut kiinteimistöä, olkoon saanto mitätön. Tämä laki tulee heti noudatettavaksi- Helsingissä, maalisk. 14 p U. Bränder.

15 Rajoituksia maan hankinnassa. 15 n. Pääasiallisesti yhtyen edelläolevaan vastalauseeseen olemme kuitenkin sitä mieltä, että siinä esitetty lakiehdotus olisi perinpohjaisesti tuleva valmistelevan käsittelyn alaiseksi valiokunnassa, sekä pyydämme siis ehdottaa että Eduskunta, 'pääasiallisesti hyväksyen vastalauseen, lähettäisi asian takaisin valiokunnalle kehoituksella antamaan uuden mietinnön vastalauseessa esitetyn lakiehdotuksen perusteella. K. T. Oljemark. J. W. Runeberg.

1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19.

1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19. 1907. V. Liitemlet. Esit. n;o 19. Talousvaliokunnan mietintö n:o 4 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta, joka koskee suostuntaveroa mallasjuomain valmistamisesta. Valtiovarainvaliokunta,

Lisätiedot

Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä. edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen. Viipurin läänissä.

Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä. edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen. Viipurin läänissä. 1907. V. M. Välikysymys lahjoitusmaaoloista. Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 5 perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä edustaja J. Martikaisen tekemän välikysymyksen johdosta, joka koskee lahjoitusmaaoloja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Eduskunnassa tehdyn esityksen johdosta laiksi margariinin valmistuksesta ja myynnistä sekä maahan tuonnista.

Eduskunnassa tehdyn esityksen johdosta laiksi margariinin valmistuksesta ja myynnistä sekä maahan tuonnista. 1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 4. Talousvaliokunnan mietintö N:o 2 Eduskunnassa tehdyn esityksen johdosta laiksi margariinin valmistuksesta ja myynnistä sekä maahan tuonnista. Eduskunta on pöytäkirjanotteen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta.

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. 1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. Eduskunta on pöytäkirjanotteen kera viime maaliskuun 6

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1989 vp. - HE n:o 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1989 vp. - HE n:o 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi etuostolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kunnalla olisi etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst Esitys N:o 14. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen, joka koskee lakia työstä leipomoissa. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 218/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto

ehdotetaan laajennettavaksi. Vastaisuudessa myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut sijoitusrahasto 1993 vp - Ta VM 15 - HE 309/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 15 hallituksen esityksestä laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on lähettänyt 24

Lisätiedot

1992 vp- HE 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp- HE 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp- HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi arvopaperipörssin välityksellä tapahtuvista arvopapereiden

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2007 vp Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yhteismetsälain muuttamisesta (HE 111/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905. 1908. - V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä.

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Työväen Pääneuvosto lähetti Lakivaliokunnan valmisteltavaksi

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

1908. Anomusmietintö N:o 6.

1908. Anomusmietintö N:o 6. 1908. Anomusmietintö N:o 6. Talousvaliokunnan mietintö N:o 4 Eduskunnassa tehdyn anomusuehdotuksen johdosta, joka koskee terveys- ja sairashoidon järkiperäistä järjestämistä. Eduskunta on pöytäkirjanotteen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 74

1988 vp. - HE n:o 74 1988 vp. - HE n:o 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuoden 1974 alusta ovat maatalousyrittäjien eläkelakiin sisältyneet

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Hoikka, Iisakki, y. m.: Ehdotus asetukseksi metsästyksestä 20 p. lokak annetun asetuksen 23 :n osittaisesta muuttamisesta. Kansaneduskunnalle.

Hoikka, Iisakki, y. m.: Ehdotus asetukseksi metsästyksestä 20 p. lokak annetun asetuksen 23 :n osittaisesta muuttamisesta. Kansaneduskunnalle. V, i. Edusk. esit. N:o 4. Hoikka, Iisakki, y. m.: Ehdotus asetukseksi metsästyksestä 20 p. lokak. 1898 annetun asetuksen 23 :n osittaisesta muuttamisesta. Suomen Kansaneduskunnalle. Kun 1897 vuoden valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

1907. V. M. Esit. n:o 25.

1907. V. M. Esit. n:o 25. 1907. V. M. Esit. n:o 25. Maatalousvaliokunnan mietintö n:o 2 Keisarillisen Majesteetin armollisen esityksen johdosta Suomen Eduskunnalle tarttuvien kasvitautien ja vahingollisten hyönteisten tuhotöitten

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaaedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 105/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslakia muutettavaksi siten, että asevelvollisille

Lisätiedot