1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1."

Transkriptio

1 1908. Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. Talousvaliokunnan mietintö N:o 1 Eduskunnassa tehtyjen esitysten johdosta laiksi, joka kieltää yhtiöitä ja osuuskuntia sekä eräissä tapauksissa yksityisiä henkilöitä hankkimasta kiinteätä omaisuutta maalla. Eduskunta on pöytäkirjan otteiden kera viime helmikuun 28 päivältä valmistelevaa käsittelyä varten talousvalior kuntaan lähettänyt valtiopäiville jätetyt edustajain Hannes Oebhardin ja Branderin tekemät eduskuntaesitykset n:ot 5 ja 30. Katsoen siihen, että maanviljelys maaperämme karuudesta huolimatta on meillä päässyt kohoamaan pääelinkeinon asemaan ja että sen harjoittajat aina ovat olleet valtiollisen sekä yhteiskunnallisen kehityksemme vankimpina kannattajina, on varsin luonnollista, että nykyisenä edistyksen aikana on erityisesti ruvettu huolehtimaan maataviljelevän väestön aseman vakaannuttamisesta ja sen lukumäärän lisäämisestä tilattoman väestön asuttamisen kautta. Mutta tämän rinnalla on taloudellisessa elämässämme syntynyt virtauksia, jotka käyvät aivan vastakkaiseen suuntaan. Välinpitämättömyys metsien hoitoon nähden, taloudellinen ahdinko, kykenemättömyys oikein arvostella maansa ja sillä kasvavan metsän' arvoa sekä puutavaraliikkeiden kyky korkeilla hinnoilla voitollisesti kilpailla maataviljelevän väestön kanssa metsätilojen kaupoissa, ovat sen tosiasian Talousvaliokunnan mietintö N:o 1.

2 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. yhteydessä, ettei lainsäädäntömme tällä alalla ole kulkenut muun kehityksen tasalla, vaikuttaneet, että maatila toisensa jälkeen on luisunut maataviljelevän väestön omistuksesta puutavaraliikkeiden käsiin. Puutavaraliikkeiden maanostoja 30 päivänä toukokuuta 1902 tutkimaan asetetun komitean hankkimista tiedoista on havaittavissa, että kosketeltu ilmiö oli jo 1905 vuoden lopussa, jolloin komitea päätti työnsä, saavuttanut peloittavan laajuuden. Niinpä eräänkin kunnan (Rautavaaran) kaikista yksityisistä tiloista lähes puolet oli siirtynyt mainittujen liikkeiden haltuun. Sanotun selvityksen nojalla ja katsoen siihen vauhtiin, millä tämä tilojen siirtyminen vuosi vuodelta on edistynyt, voipi päättää, että nykyään yli viisituhatta tilaa, jotka on arvioitu alaltaan vastaavan yhteensä noin kahta miljoonaa hehtaaria eli siis kymmenettä osaa kaikesta yksityisestä maaomaisuudesta Suomessa, on joutunut puutavaraliikkeiden käsiin. Mihin kaikkiin tuloksiin tällainen asiaintila, jos se saa jatkua, lopultakin veisi, on vaikea ennakolta päättää. Mutta jo saavutettu kokemus on omiansa kiinnittämään puoleensa mitä vakavinta huomiota. On tehty se havainto, että viljelysmaa tuottaa huonomman sadon yleensä puutavaraliikkeiden ja heidän tilanhoitajiensa huostassa, kuin jos se on itsenäisen talonpoikaisväestön käsissä. Maan ottaminen viljelykseen ei näillä tiloilla ole, kuten olisi ollut luonnollista, lisääntynyt, vaan ennen viljelykseen otetun käyttäminenkin on taantunut. Viljelysmaita on tilojen jouduttua mainittujen liikkeiden omistukseen, varsinkin maan sisäosissa jätetty rappeutumaan, vieläpä kokonaan häviämäänkin. Onpa peljättävissä, että yhä suuremmat maa-alat, jotka useiden miespolvien työllä ja hiellä on viljelykselle voitettu, uudelleen jäävät metsistymään. Sen ohessa maanviljelystä varten tarpeelliset asuin- ja talousrakennukset rappeutuvat tai kokonaan hävitetään ja viedään tilalta pois. Vielä suurempaa huomiota ansaitsee se seikka, että

3 Rajoituksia maan hankinnassa. 3 sikäli kuin puutavaraliikkeiden maaomaisuus lisääntyy, samassa määrässä vähenee itsenäinen maata omistava ja viljelevä väestö, lisäten siten osaltaan maassamme jo entisestään lukuisaa tilatonta väestöä. öitä paitsi on havaittu, etfeivät maansa menettäneet tilalliset enemmän kuin puutavaraliikkeetkään kannata paikkakunnan yleisiä rientoja ja kunnallisia pyrkimyksiä, ei ainakaan samassa määrässä kuin itsenäinen maataviljelevä väestö. Ja suuri vaara meidän kansalliselle olemuksellemme piilee siinä tosiasiassa, että suurimmat ja mahtavimmat puutavaraliikkeet ovat kansallemme ja sen elinharrastuksille useimmiten kylmäkiskoisina pysyvien ulkomaalaisten käsissä. Nämä viittaukset edellä mainitun komitean mietinnössään autamaan kuvaukseen valiokunnan mielestä riittävästi todistavat, että pikaiset lainsäädäntötoimenpiteet käyvät tässä välttämättömiksi. Eikä valiokunta miettiessään keinoja puheenaolevan epäkohdan korjaamiseksi ole nähnyt asian olevan muutoin autettavissa, kuin että maalla olevan kiinteän omaisuuden jatkuva siirtyminen puutavaraliikkeiden haltuun lain kautta estetään. Tällaisen kieltolain säätämistä on vastustettu pääasiallisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin väitetään, että kieltolain kautta estettäisiin puutavaraliikkeitä turvaamasta itselleen raaka-aineen saantia. Tämän väitteen kumoamiseksi valiokunta, joka kyllä tunnustaa puutavarateollisuuden suuren merkityksen maallemme, ainoastaan viittaa siihen tosiasiaan, että puheenalaiset liikkeet ovat tilaisuudessa joko puiden oston tahi metsämaiden vuokrauksen kautta hankkimaan kruunun laajoilta alueilta ja yksityisten hallussa vielä olevilta metsämailta riittämään asti raaka-ainetta tarvitsematta sitä varten hankkia omistusoikeutta itse maapohjaan. Toiseksi on sanottu, että maallemme niin suuriarvoiset metsät yksityisten käsissä tulevat joko kokonaan haaskatuiksi tai ainakin huonommin hoidetuiksi kuin puutava-

4 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. rayhtiöiden huostassa. Vaikkakin on myönnettävä kokemuksen osoittavan, että tällaiset yhtiöt joskus hoitavat ja säästävät metsiään paremmin kuin pieniä metsäaloja omistavat yksityiset, niin ei tämä seikka valiokunnan mielestä kuitenkaan ole riittävä aihe ja puolustus maaomaisuuden kasaannuttamiselle mainittujen liikkeiden käsiin, varsinkin kun tämä säästäminen usein ilmeisesti on tapahtunut yksityismetsien kustannuksella. Sitäpaitsi ei ole mitään takeita siitä, ettfeivät tuollaisetkin liikkeet, kuten kokemus kyllin jo on osoittanut, taloudelliseen ahdinkoon jouduttuaan tahi muistakin syistä raiskaisi metsiään. Toisaalta ovat tämän laatuiset epäkohdat tehokkaimmin ehkäistävissä sopivan lainsäädännön ja tarkoituksenmukaisten hallinnollisten toimenpiteiden kautta, jossa tarkoituksessa näillekin valtiopäiville on jätetty ja vielä jätettänee erinäisiä lakiehdotuksia. Koska lakia voitaisiin helposti kiertää, jos maanhankkimiskielto rajoitettaisiin ainoastaan puuta raaka-aineena kuluttavaa teollisuutta tahi puutavarakauppaa harjoittaviin liikkeisiin, on valiokunta asettunut samalle kannalle kuin edustaja Gebhard esityksessään siinä, että kielto on ulotettava yleensä kaikkiin yhtiöihin ja osuuskuntiin. Niiden poikkeustilaan asetettujen laitosten lukuun, jotka sanotussa esityksessä ovat mainitut, on valiokunnan mielestä otettava yleensä kaikki maanviljelyksen edistämistä tarkoittavaa toimintaa, kuten meijeriliikettä ja turvepehkunnostoa harjoittavat osuuskunnat, koska muutoin tällä lailla vastoin sen tarkoitusta voitaisiin vaikeuttaa maanviljelystä. Vastoin valiokunnan vähemmistön mielipidettä, katsoo enemmistö, ettei yhtiöitä ole asetettava samanlaiseen poikkeusasemaan kuin mainittuja osuuskuntia, koska yhtiöt yleensä pyrkivät hankkimaan osakkailleen niin suuria osinkoja kuin mahdollista eivätkä aina siinä määrin pidä silmällä yhteistä etua kuin osuuskunnat. Edustaja Gebhardin esityksessä ehdotettuun säännökseen, joka myöntää yhtiölle tahi osuuskunnalle oikeuden

5 Rajoituksia maan hankinnassa. 5 hankkia maalla olevaa kiinteää omaisuutta toiselta yhtiöltä tahi osuuskunnalta, on valiokunnan mielestä väärinkäytösten välttämiseksi lisättävä sanat samanlaatuista liikettä harjoittavalta". Niinikään ehdotetaan mainitun esityksen 4 :ään muutos, joka koskee aikaa, minkä kuluessa yhtiö tahi osuuskunta on velvollinen luovuttamaan pakkohuutokaupassa itselleen huutamansa kiinteistön toiselle. Tämä aika on valiokunnan enemmistön mielestä määrättävä yhdeksi vuodeksi, koska on katsottava, että yhtiö tahi osuuskunta siinäkin ajassa ehtii saada hankkimansa kiinteistön rahaksi muutetuksi ja kun tuo aika maanviljelyksen edun kannalta on supistettava niin lyhyeksi kuin mahdollista. Mitä sitten tulee hankkimiskiellon esineenä olevan maan laatuun ja laajuuteen, ovat edustajain Grebhardin ja Branderin esitykset, jotka edellä mainituissa suhteissa ovat rakennetut pääasiallisesti samoille periaatteille, tässä tärkeässä kohdassa toisistaan eroavaiset. Edellinen asettuu täydellisen kiellon kannalle, kun taas jälkimäinen ehdottaa hankkimiskiellon kohdistettavaksi ainoastaan viljeltyihin tiluksiin ja kotitarvemetsään. Näin rajoitettua kieltoa ei valiokunta ole voinut pitää riittävänä. Jos nimittäin puutavaraliikkeille jätettäisiin oikeus edelleen hankkia itselleen vaikkakin ulompana taloista olevia metsäpalstoja ja varsinaiselle viljelykselle tarpeettomia metsämaita, olisi tästä seurauksena, että entisten laajojen alueiden lisäksi tuntuva osa maamme kansallisomaisuutta vähitellen siirtyisi puutavarateollisuuden yksinomaiseen palvelukseen. Näin ollen siitä ei olisi maanviljelykselle sitä vakavaa ja pysyväistä tukea, joka valiokunnan mielestä viljelyksemme kehittymiselle sekä yleensä yhteiskuntamme [vaurastumiselle on välttämätöntä ja joka on saavutettavissa ainoastaan siten, että maanviljelijöille pysyväisen sivutulon saamiseksi säilytetään metsämaat omassa hallussaan. Samalla tulisivat tällaisia metsämaita myytäessä niissä olevat näennäisesti vähempiarvoiset viljelykset ja suuret alat viljelyskelpoista maata varsin todennäköisesti siirtymään yhtiöiden haltuun ja sitä

6 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. tietä pois maanviljelyksen sekä varsinkin uudisasutuksen palveluksesta. Mainitusta yleisestä kiellosta on kyllä valiokunnankin mielestä tehtävä erinäisiä poikkeuksia. Kiellon ulkopuolelle on jätettävä joku maa-ala, jota liikkeenharjoittajat voivat tarvita lastauspaikaksi, tonttialueeksi, varastopaikaksi, kivilouhimoksi sekä hiekan-, saven- tahi turpeenottopaikaksi taikka muuta sellaista tarvetta varten. Edustaja Gebhardin ehdottamaa kahden hehtaarin alaa täytyy kuitenkin pitää useimmissa tapauksissa riittämättömänä, ja kun kyseessä oleviin tarkoituksiin, kuten tunnettu, yleensä tarvitaan kymmeneen hehtaariinkin saakka maata, ehdottaa valiokunta puheena olevan kohdan tämän mukaan muutettavaksi. Enemmän tarvittaessa, mikä poikkeustapauksissa on mahdollista, samoinkuin sellaisessakin tapauksessa, että joku yhtiö tahi osuuskunta, jonka toiminta ei sodi tämän lain tarkoitusta vastaan, tarvitsee maata, on valiokunnan mielestä senaatille jätettävä valta, tehdystä hakemuksesta ja otettuaan tarkan selon tarkoituksesta, mihin maata tarvitaan, myöntää sen hankkimiseen lupa. Valiokunnan ehdottama kielto tietysti estää puutavaraliikkeitä saamasta lainhuutoa vastoin tämän lain säädöksiä hankkimalleen kiinteistölle. Mutta tätä ei vielä ole katsottava riittäväksi lain rikkomista estämään. Varmimpana ja sopivimpana keinona siinä tarkoituksessa pitää valiokunta edustaja Gebhardin esityksessä ehdotettua saannon mitättömäksi katsomista. Sillä myyjä, joka niin ollen edelleenkin jää kiinteistön omistajaksi, voi tällaisen kaupan estämättä milloin tahansa täydellä oikeusvoimalla luovuttaa sen toiselle. Niin epävarmaan kauppaan ajatteleva ostaja tuskin antautunee. Lopuksi mainittakoon, että valiokunnan mielestä on ehdotettu laki puheenaolevien epäkohtien jatkumisen välttämiseksi määrättävä heti voimaan astuvaksi. Sen nojalla mitä edellä on esitetty sekä viitaten muuten viime valtiopäivillä jätettyjen esitysehdotuksen n:o 7

7 Rajoituksia maan hankinnassa. ' 7 ja anomusehdotuksen n:o 77 perusteluihin (v valtiopäiväasiakirjain liitteet VIII, 9, 11), saa valiokunta kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta hyväksyisi ja Keisarillisen Majesteetin vahvistettavaksi jättäisi seuraavan lakiehdotuksen: Laki, joka kieltää yhtiöitä ja osuuskuntia sekä eräissä tapauksissa yksityisiä henkilöitä hankkimasta kiinteätä omaisuutta maalla. Yhtiö tahi osuuskunta älköön tästälähin kaupan taikka siihen verrattavan saannon kautta hankkiko itselleen maalla olevaa kymmentä hehtaaria laajempaa kiinteää omaisuutta muissa kuin alempana mainituissa tapauksissa, ellei senaatti, saatuaan luotettavan selvityksen siitä, ettei kiinteistöä käytetä puuaineen hankkimiseksi puutavarateouisuutta tahi puukauppaa varten, erinäisten asianhaarain vuoksi ole "antanut siihen lupaa. 2. Yhtiö tahi osuuskunta olkoon, edellä säädetystä kiellosta huolimatta, oikeutettu hankkimaan maalla olevaa kiinteätä omaisuutta toiselta samanlaatuista liikettä harjoittavalta yhtiöltä tahi osuuskunnalta, elleivät nämä ole saaneet kiinteistöä sillä tavalla kuin 3 :ssä sanotaan. 3 - Jos maalla oleva kiinteä omaisuus myydään julkisella pakkohuutokaupalla, olkoon yhtiöllä tahi osuuskunnalla valta huutaa kiinteistö itselleen, kun se tapahtuu sellaisen saarni-

8 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. sen tai oikeuden turvaamiseksi, jonka vakuutena kiinteistö kiinnityksen perusteella tai muutenlain mukaan on. Yhtiön tahi osuuskunnan, joka äskenmainitulla tavalla on saanut haltuunsa kiinteistön, tulee vuoden kuluessa huutokaupan toimittamisesta tahi, jos siitä on tehty valitus, joka saattaa vaikuttaa huutokaupan kumoamiseen, samassa ajassa sen jälkeen, kun huutokauppa on saanut lain voiman, luovuttaa se toiselle. Jos tämä laiminlyödään, ilmoittakoon asianomainen kruununpalvelija siitä kuvernöörille, joka määrää kiinteistön myytäväksi julkisella huutokaupalla; ja on tähän nähden soveltuvissa kohdin noudatettava mitä ulosmitatun kiinteän omaisuuden rahaksi muuttamisesta ja siinä saatujen varain tilityksestä ja jakamisesta on säädetty. Tällaisessa huutokaupassa älköön yhtiö tahi osuuskunta huutako kiinteistöä itselleen takaisin. Mitä edellisessä momentissa on säädetty velvollisuudesta luovuttaa pakkohuutokaupalla hankittu kiinteä omaisuus, koskee myöskin maalla olevaa kiinteistöä, joka muuten kuin kaupan tai siihen verrattavan saannon kautta joutuu yhtiölle tahi osuuskunnalle, ellei tämä ole saanut sitä haltuunsa sillä tavalla kuin 2 :ssä sanotaan. Jos yhtiö tahi osuuskunta vastoin tämän lain säädöksiä on hankkinut kiinteää omaisuutta maalla, olkoon saanto mitätön. 5. Ylempänä olevat säädökset ovat sovellettavat myöskin yksityiseen henkilöön, joka harjoittaa puuta raaka-aineena kuluttavaa tehdasmaista teollisuutta taikka pääasiallisena elinkeinonaan pitää puutavarakauppaa. Sitä vastoin sanotut säädökset eivät koske yhtiötä, joka harjoittaa yksinomaan pankki- tahi vakuutusliikettä eikä myöskään osuuskuntaa, jonka toimialana on maan hank-

9 Rajoituksia maan hankinnassa. 9 kiminen tilattomalle väestölle tahi joku muu maanviljelyksen edistämistä tarkoittava toiminta. Tämä laki tulee heti noudatettavaksi. Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Perttilä, varapuheenjohtaja Bränder, sekä jäsenet E. Aromaa, Eloranta, Kalliokorpi, K. Knuutila, Leppälä, Naaralainen, Oljemark, Pullinen, S. Rantanen, Runeberg, Runtti, Viljomaa ja Vuorimaa, osittain Nuotio sekä varajäsenet M. Hoikka, Huoponen, Kivioja, Nykänen, Räsänen, Salminen ja Schybergson. Helsingissä, 14 p. maalisk

10 Eduskuntaesitysmiet. N:o I. Vastalauseita. I Viitaten Eduskunnalle jätettyyn yhdessä eräitten muitten kanssa allekirjoittamaani esitysehdotukseen n:o 30 ja pääasiassa yhtyen samoihin perusteluihin kuin valiokunnan enemmistökin sekä pyrkien samaan päämäärään kuin sekin maanviljelyksen ja asutuksen turvaamiseen nähden, ei allekirjoittaja kuitenkaan keinoksi päämäärän saavuttamiselle katso tarvittavan niin jyrkkää ja pitkälle menevää lainsäädäntöä, kuin enemmistö ehdottaa. Ollen vakuutettu siitä, että tarkoitus täysin saavutetaan jonkun verran vapaamielisemmälläkin lainsäädännöllä, pyydän alempana esittää eroavan kantani. Jos ehdottamallamme tavalla säädetään, että kiellonalaisten yhtiöiden, osuuskuntain ja yksityisten metsämaata ostaessa kaupasta on poiserotettava tilan viljelys- ja laidunmaat sekä viljelysalain suuruuden mukaan riittävästi kotitarvemetsää, joksi on ehdotettu eteläisissä lääneissämme vähintäin 100 ha verollista metsämaata, itäisissä ja pohjoisissa vähintäin 200 ha, niin joutuvat laajoilla aloilla kaikki pienet tilat ja suuri osa keskikokoisiakin kyseessä oleviin ostajiin nähden koskemattomiksi ja merkitsee ehdottamamme laki niihin nähden siis täydellistä kaupan kieltoa. Ja kieltämätöntä kai on, että juuri pienviljelijät sekä vähävaraisuutensa että tietämättömyytensä takia ovat joutuneet metsätilain ostajain uhreiksi ja heidän turvaamisekseen onkin

11 Rajoituksia maan hankinnassa. 11 lainsäädäntö ennen kaikkea tarpeen. Mitä muitten tilain omistajiin tulee, niin voi heillä edellyttää olevan enemmän sekä tietoja että taloudellista itsenäisyyttä. Kieltämättä jonkun verran metsämaita edelleenkin joutuisi puutavaraliikkeen ja teollisuuden harjoittajain haltuun, mutta edellä mainittujen rajoituksien ja niistä johtuvien vaikeuksien takia niin vähässä määrässä, ettei siinä suinkaan enää olisi mitään yhteiskunnallista vaaraa, päinvastoin olisi eräillä uusilla teollisuuslaitoksilla, kuten puuhiomoilla y. m., joiden mertys maassamme on hyvin suuri, tilaisuus hankkia omiakin, niin sanoaksemme tukimetsiä säännöllisen liikkeensä turvaamiseksi, vaikkakin niiden tuotanto luonnollisesti tulisi pääasiallisesti perustumaan tilallisilta ostettujen puutavarain jalostamiseen. Kaikessa tapauksessa, kaikenkokoisiin tiloihin nähden olisi nykyinen maanviljelys täydellisesti turvattu. Joku määrä takamaiden metsissä olevaa viljelyskelpoista maata voisi kyllä joutua varsinaisilta maanviljelyksen harjoittajilta toistaiseksi pois, mutta huomioon ottamalla ettei niillä seuduilla, joita kyseessä oleva lainsäädäntö etupäässä tarkoittaa, viljelysmaista ole puutetta ja näillä yleensä olisi pyrittävä laajaperäisemmästä viljelyksestä voimaperäisempään, jonka kautta entisilläkin viljelysaloilla voidaan asutusta ja toimeentuloa melkoisesti lisätä, ei pitäisi olla pelkoa siitä ettei vastaisen lainsäädännön ja muitten toimenpiteiden kautta saataisi takamaittenkin viljelyskelpoisia maita asutuksen liuostaan, niin pian kuin niitten vuoro tulee. Vaikka ehdotuksessamme on käytetty käsitettä nkotitarvemetsä", niin on tämä viljelys- ja laidunmaiden lisäksi kaupassa erotettava kasvuisan metsämaan ala niin suuri, että siitä, jos vähänkään järkiperäisyyttä hoidossa tavotellaan, voidaan yli oman tarpeen metsäntuotteita melkolailla myydä. Niinikään voidaan sellainen tila, jos tarve vaatii, jakaa vielä eräitten perillistenkin kesken niin että kullekin tulee tarpeeksi kotitarvemetsää. Useimpiin yksityiskohtaisiin määräyksiin nähden olen samalla kannalla kuin valiokunnan enemmistö.

12 Eduskuntaesitysmiet. N:o 1. Edellä esitetyn nojalla pyydän sentähden kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen: Ehdotus laiksi, joka eräissä tapauksissa rajoittaa yhtiöiden, osuuskuntain ja yksityisten oikeutta hankkia itselleen kiinteätä maaomaisuutta. Puutavaraliikkeen tai puuta raaka-aineena käyttävän teollisuuden harjoittaja, yhtiö, osuuskunta tai yksityinen ja muuta teollisuusliikettä harjoittava yhtiö tai osuuskunta älköön tästä lähin saako omistusoikeutta manttaaliin pannun tilan viljelysmaihin ja niihin liittyvään kotitarvemetsään. 2. Jos semmoinen yhtiö, osuuskunta tai yksityinen, kuin 1 :ssä mainitaan, tahtoo hankkia itselleen omistusoikeutta metsämaahan, joka kuuluu manttaaliin pantuun maanviljelystilaan, on kaupasta poiserotettava tilan viljelys- ja laidunmaa sekä riittävästi kotitarvemetsää viljelysalain suuruuden mukaan, eikä ainakaan kutakin itsenäistä tilaa kohti vähempää kuin 100 hehtaaria verollista metsämaata Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Mikkelin sekä Viipurin lääneissä, lukuunottamatta Salmin kihlakuntaa, ja 200 hehtaaria viimeksi mainitussa Viipurin läänin kihlakunnassa sekä Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä. Tilan yhteinen manttaali on jaettava metsätilan ja maanviljelykselle jätetyn tilan välillä. Anottaessa lainhuutoa sellaiselle metsätilalle kuin edellä mainitaan, minkä tulee tapahtua vähintäin 1 vuoden kuluttua kaupasta lukien,' on kihlakunnanoikeudelle jätettävä valtion tai maanviljelysseuran palveluksessa olevan, korkeamman metsänhoidollisen sivistyksen omaavan ammatti-

13 Rajoituksia maan hankinnassa. 13 miehen antama todistus siitä, että sille maanviljelystilalle, josta edellinen on erotettu, on jäänyt metsämaata tämän lain mukaisesti. Jollei lainhuutoa ole määrä-ajan kuluessa haettu katsotaan saanto mitättömäksi. 8. Omistusoikeuden koko tilaan voi yhtiö, osuuskunta tai yksityinen, josta 1 :ssä manitaan, saada ainoastaan sellaisissa poikkeustapauksissa, jolloin Senaatti, saatuaan selvityksen siitä, mihin tarkoitukseen hankittavaa kiinteimistöä aijotaan käyttää, katsoo olevan erityisiä syitä luvan myöntämiseen. Laillisesti erotetun palstatilan saa 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen esteettä ostaa varasto-, lastaus- tai rakennuspaikaksi, louhiakseen siitä kiviä, nostaakseen soraa, savea, sammalta tahi turvetta tai käyttääkseen siinä olevaa vesivoimaa, taikka muihin näihin verrattaviin tarkoituksiin. Jos kiinteimistö myydään julkisella pakkohuutokaupalla, olkoon 1 :ssä mainitulla yhtiöllä, osuuskunnalla tai yksityisellä valta huutaa kiinteimistö itselleen, kun se tapahtuu sellaisen saamisen tai oikeuden turvaamiseksi, jonka vakuutena kiinteimistö. kiinnityksen perusteella tai muuten lain mukaan on. Yhtiön, osuuskunnan tai yksityisen, joka äskenmainitulla tavalla on saanut haltuunsa kiinteimistön, tulee kahden vuoden kuluessa huutokaupan toimittamisesta tahi, jos siitä on tehty valitus, joka saattaa vaikuttaa huutokaupan kumoamiseen, samassa ajassa sen jälkeen, kun huutokauppa on saanut lain voiman, luovuttaa se toiselle. Jos tämä laiminlyödään, ilmoittakoon asianomainen kruununpalvelija siitä

14 Eduskuntaesltysmiet N:o 1. kuvernöörille, joka määrää kiinteimistön myytäväksi julkisella huutokaupalla; ja on tähän nähden soveltuvissa kohdin noudatettava mitä ulosmitatun kiinteän omaisuuden rahaksi muuttamisessa ja siinä saatujen varain tilityksestä ja jakamisesta on säädetty. Tällaisessa huutokaupassa älköön 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen huutako kiinteistöä itselleen takaisin. Mitä edellisessä kohdassa on säädetty pakkohuutokaupalla hankitun kiinteimistön luovuttamisesta, koskee myöskin sellaista kiinteimistöä, joka joutuu 1 :ssä mainitulle yhtiölle, osuuskunnalle tai yksityiselle muuten kuin kaupan tai siihen verrattavan saannon kautta, 3 ja 4 :ssä tarkoitettuja tapauksia lukuunottamatta. «Jos 1 :ssä mainittu yhtiö, osuuskunta tai yksityinen vastoin tämän lain säädöksiä on hankkinut kiinteimistöä, olkoon saanto mitätön. Tämä laki tulee heti noudatettavaksi- Helsingissä, maalisk. 14 p U. Bränder.

15 Rajoituksia maan hankinnassa. 15 n. Pääasiallisesti yhtyen edelläolevaan vastalauseeseen olemme kuitenkin sitä mieltä, että siinä esitetty lakiehdotus olisi perinpohjaisesti tuleva valmistelevan käsittelyn alaiseksi valiokunnassa, sekä pyydämme siis ehdottaa että Eduskunta, 'pääasiallisesti hyväksyen vastalauseen, lähettäisi asian takaisin valiokunnalle kehoituksella antamaan uuden mietinnön vastalauseessa esitetyn lakiehdotuksen perusteella. K. T. Oljemark. J. W. Runeberg.

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta.

1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. 1908. Anomusmietintö N:o 8. Talousvaliokunnan mietintö N:o 5 Eduskunnassa tehdyn, langettavatautisten hoitoa koskevan anotnusehdotuksen johdosta. Eduskunta on pöytäkirjanotteen kera viime maaliskuun 6

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä.

Laki. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Lakivaliokunnan mietintö n:o 3 Suomen Kansanvaltunskunnan esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi tieverosta ja sen käyttämisestä. Työväen Pääneuvosto lähetti Lakivaliokunnan valmisteltavaksi

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 205/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. HE 205/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 205/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kolttalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kohtalakia muutettavaksi muun muassa siten, että kohtalain nojalla

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 :n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot