Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ristepakin asemakaava, osakortteli 11 luonnoksen nähtäville asettaminen 203/512/2009 YMPL 115 Ristepak Oy on lähettänyt Kokemäen kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen: "Ristepak Oy:n toimialana on harjoittaa muovi-, kumi- ja metallituotteiden valmistusta ja kauppaa. Toimitilojen laajentamista varten yhtiö on hankkinut omistukseensa Kokemäen Risten toimipaikan vierestä rakentamattoman Kokemäen kaupungin Harolan kylässä sijaitsevan Toivola RN:o 4:65 nimisen kiinteistön, kiinteistötunnus Ostettu kiinteistö on Kokemäen kaupungin Risten 201 kaupunginosan asemakaavan osakorttelissa 11 yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta AO sekä puistoaluetta VP. Pyydämme, että Kokemäen kaupunginhallitus ryhtyy asemakaavamuutoksen laadintaan yhtiömme toimintaedellytysten turvaamiseksi. Hankkeen toteuduttua yhtiön lisätyövoiman tarve kasvaa. Olemme valmiit maksamaan Kokemäen kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n perusteella pääasiassa yksityisen edun vaatimasta ja maanomistajan aloitteesta tehtävästä asemakaavamuutoksesta kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Maksun suoritamme viikon kuluttua siitä, kun asemakaavamuutos on tullut voimaan." Ote asemakaavasta on monistettu esityslistan mukaan. Maankäyttöinsinööri Ympäristölautakunta esittää KH:lle, että se ryhtyy asemakaavan muuttamiseen esityksen mukaisesti. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin päätösesitys. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen, puh. (02) ja kaavoitusteknikko Seppo Värttö, puh (02) KH 347 Merja ja George van Esdonk ovat jättäneet KH:lle esityslistan liitteenä olevan kirjeen koskien Risten asemakaavan suunniteltua muutosta. Kaupunginjohtaja KH hyväksyy asemakaavan muuttamiseen ryhtymisen ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti. Lisäksi KH merkitsee saapuneen kirjeen tiedoksi ja jättää sen ympäristölautakunnalle huomioon otettavaksi asemakaavan valmisteluvaiheessa. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin päätösesitys.

2 Lisätietoja maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen, puh. (02) ja kaavoitusteknikko Seppo Värttö, puh. (02) YMPL Ristepak Oy on lähettänyt Kokemäen kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen: "Ristepak Oy:n toimialana on harjoittaa muovi-, kumi- ja metallituotteiden valmis tusta ja kauppaa. Toimitilo jen laajentamista varten yhtiö on hankkinut omistukseen sa Kokemäen Risten toimi paikan vierestä rakentamattoman Kokemäen kaupungin Harolan kylässä sijaitsevan Toivola RN:o 4:65 nimisen kiinteistön, kiinteistötunnus Ostettu kiin teistö on Kokemäen kaupungin Risten 201 kaupungin osan asemakaavan osakortte lissa 11 yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen kortteli aluetta AO sekä puistoaluetta VP. Pyydämme, että Kokemäen kaupunginhallitus ryhtyy asemakaavamuutoksen laadintaan yhtiömme toiminta edellytysten turvaamiseksi. Hankkeen toteuduttua yhtiön lisätyövoi man tarve kas vaa. Olemme valmiit maksamaan Kokemäen kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n perusteella pääasias sa yksityisen edun vaatimasta ja maanomistajan aloitteesta tehtä västä asemakaava muutoksesta kaupunginvaltuuston hyväk symän taksan mukaisen korvauksen. Maksun suoritamme viikon kuluttua siitä, kun asemakaavamuutos on tullut voimaan." Ote asemakaavasta on monistettu esityslistan mukaan. Maankäyttöinsinööri Ympäristölautakunta esittää KH:lle, että se ryhtyy asemakaavan muuttami seen esityk sen mukai sesti. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin päätösesitys. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen, puh. (02) ja kaavoitusteknikko Seppo Värttö, puh (02) KH Merja ja George van Esdonk ovat jättäneet KH:lle esityslistan liitteenä olevan kirjeen kos kien Ris ten asemakaavan suunniteltua muutosta. Kaupunginjohtaja KH hyväksyy asemakaavan muuttamiseen ryhtymisen ympäristö lau ta kun nan esi tyk sen mukaisesti. Lisäksi KH merkitsee saapuneen kir jeen tie doksi ja jättää sen ympäristölautakunnalle huomioon otettavaksi ase makaavan valmisteluvaiheessa.

3 Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin päätösesitys. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Ulla Nissinen, puh. (02) ja kaavoitusteknikko Seppo Värttö, puh. (02) TEKN 86 Kaupunginhallitus on kokouksessaan käynnistänyt Ristepak Oy:n tontin viereisen alueen kaavamuutostyön. Kaavan muutoksella varaudutaan Ristepak Oy:n toimitilojen laajentamiseen. Ristepak Oy sijaitsee Kokemäen kaupungin (271), Risten kaupunginosassa (201) korttelin 11, tontilla 17. Ristepak Oy:n viereinen asemakaavamuutoksen kohde kuuluu kiinteistöön Toivola. Alueella voimassa olevat asemakaavat: Risten asemakaava (vahvistettu ). Kaavassa aluee seen kohdistuu merkintä: - AO, yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen kortteli alue, jossa kul lekin tontille saa rakentaa enintään 300 kerros alaneliömetriä ja kerrosluku I. Risten asemakaavan muutos (vahvistettu ). Kaavas sa alueeseen kohdistuu merkintä: - VP, puisto. Kokemäen kaupungin kaavoitus ja mittaus on laatinut päivätyt kaavaluon noksen, OAS:n ja kaavaselostuk sen. Kaavaluonnok seen mu kaan osa kortteliin koh distuu seuraa vanlaiset kaavamer kinnät: - TY-2, pakkaamo ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympä ristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. - VP, puisto. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan: 62 "Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdis ta, tavoitteista ja mahdol lisista vaih toehdoista kaavaa valmistel taessa tiedot taa niin, että alueen maanomistajil la ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat tavasti vai kuttaa, sekä vi ranomai silla ja yhteisöillä, joi den toimi alaa suun nittelussa käsitel lään (osallinen), on mahdollisuus osal lis tua kaa van valmisteluun, ar vioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjalli sesti tai suulli sesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään tarkem min valtioneuvoston ase tuksella." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) mukaan: 63 "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk seen nähden tarpeellinen suun nitelma osallistumis- ja vuorovai ku tusmenet telyistä sekä kaavan vaiku tusten arvioinnis ta. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osalli silla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunni tellusta aika-

4 tau lusta sekä osallistumis- ja arviointimenette lystä. Ilmoittaminen on järjestet tävä kaavan tarkoituksen ja mer kityk sen kannalta sopi valla ta valla. Ilmoittaminen voi ta pahtua myös kaavoituskatsauk sesta tiedottamisen yhteydessä. Vireille tulos ta tiedottami sesta sääde tään tarkemmin valtioneuvoston asetuk sella." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) mukaan: 30 "Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden va raaminen osallisille mie lipiteensä esittämiseen kaavaa valmistel taessa voi daan tehdä asettamalla valmistelu aineisto nähtäville ja varaa malla tilaisuus esittää mielipide määrä ajassa kir jallisesti tai suul lisesti taikka eri tyisessä kaavaa koskevassa tilai suudessa taikka muulla sopi vaksi katsot tavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mieli pi teensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumisja arviointi suunnitel massa todetulla, osallisten tie donsaannin kannalta toimivalla ta valla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huo mioon ottaen sopiva na, asiasta on ilmoi tettava niin kuin kunnalli set ilmoi tukset kunnassa julkais taan. Il moi tus on kuitenkin aina julkaista va vähintään yhdessä paikka kunnal la ylei sesti leviäväs sä sano malehdessä. Mitä 2 momentissa säädetään tiedottamisesta, noudatetaan so veltuvin osin myös maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä tarkoi tettuun kaavoi tuksen vireilletu losta ilmoittami seen, jollei vireille tulosta ilmoiteta kaavoi tuskatsauksesta tie dottamisen yh tey dessä. Jos valmisteltavana on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, osallisille voi daan varata tilaisuus mielipiteensä esittä miseen sa malla, kun ilmoitetaan vi reilletulosta. Tällöin ilmoitusta ei tarvitse julkaista sa nomalehdessä." Ilmoitus kaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja ar viointisuunnitelmasta sekä kaavaluon noksen ja valmisteluaineis ton nähtävil läolosta kuulute taan kau pungin viralli sella ilmoitus taululla, Joki laakso paikallis lehdessä ja kaupungin internetsi vuilla: kemaki.fi. Osalli silla ja kunnan jäsenillä on mah dolli suus esit tää mielipiteitään kaavaluonnok sesta ja valmistelu aineistosta sen ol lessa jul kisesti nähtävillä. Osallisilla on mahdol lisuus esittää mie lipiteitään osal listu mis- ja arviointisuunnitelmas ta koko kaava työn ajan. Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan merkittävä, koska alueen käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti voimassa olevasta kaavasta. Kokemäen kaupungin hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan tehtävä ja ratkaisuval ta on tiedottaa käynnissä olevista kaavoitustoimista. Oheismateriaali ja liitteet Oheismateriaalina on kaavaluonnos, kaavaselostus, osallistu mis- ja arviointisuunnitel ma (OAS) sekä poistuva kaavakartta Vs. teknisen johtajan päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumisja arviointi suunnitel masta (OAS) sekä maan käyttö- ja rakennuslain 62 :n ja maan käyttö- ja ra kennusase tuksen 30 :n mukai-

5 sesti asettaa Riste pakin asema kaavan kaa valuonnok sen ja valmiste luai neiston nähtäville vähin tään 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja kaavasuunnittelija Antti Siirava, puh

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 241 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Aika 25.03.2013 klo 18:00-21:11 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 3.3.2014 Äänekosken kaupunki Kaavoitus Sisällysluettelo Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (2/62) 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 64 12.06.2013 Tekninen lautakunta 88 04.09.2013 Tekninen lautakunta 51 14.05.2014. Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma

Tekninen lautakunta 64 12.06.2013 Tekninen lautakunta 88 04.09.2013 Tekninen lautakunta 51 14.05.2014. Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma Tekninen lautakunta 64 12.06.2013 Tekninen lautakunta 88 04.09.2013 Tekninen lautakunta 51 14.05.2014 Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma 484/10.03.01.00/2013 TELA 12.06.2013 64 Äänekosken keskustassa

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 23.1.2014 00076/13/4102 00101/13/4102 00102/13/4 102 00108/13/4 102 00118/1 3/4 102 00119/1 3/4 102 00123/1 3/4 102 00125/13/4102

Lisätiedot