Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta"

Transkriptio

1 Lakimies 5/2011 s Artikkeleita Tuomas Mylly Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä: käsitteen muotoutuminen ja merkitys osana yleistä EU-oikeutta Hakusanat: EU-oikeus, direktiivit, välitön oikeusvaikutus, valtion ilmentymä 1. Johdanto Velvollisuus noudattaa direktiivien asettamia velvoitteita suoraan on toistaiseksi ulotettu Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä valtioon sen eri ilmenemismuodoissaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivit eivät voi itsenäisesti velvoittaa yksityisiä oikeussubjekteja. Päinvastainen tulkinta johtaisi EUT:n mukaan oikeusturvaongelmiin ja direktiivien luonteen samastumiseen EU:n asetusten kanssa. 1 EUT on kuitenkin laajentanut ratkaisuillaan direktiivien kykyä tuottaa välittömän oikeusvaikutuksen kaltaisia vaikutuksia yksityisten välisissä suhteissa. Direktiivin mukaiseen lopputulokseen voidaan niin ikään usein päästä tulkintavaikutuksen avulla. Näiden lisäksi valtion EU-oikeuteen perustuvalla vahingonkorvausvastuulla voidaan nähdä olevan yhteys valtion ilmentymän käsitteen käyttöalaan. Valtion ilmentymän käsite tulisi nähdä osana tätä EU-oikeudellisten oikeussuojakeinojen kokonaisuutta ja vuorovaikutusta. Käsitteen muotoutuminen asetetaan tässä artikkelissa EU-oikeudelliseen kontekstiinsa. Tarkasteltaviksi tulevat tarpeellisilta osin EU-oikeuden yleiset vaikutustavat ja periaatteet. EUT:n oikeuskäytännön mukaan myös yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat tiettyjen edellytysten täyttyessä olla sellaisia valtion ilmentymiä (emanation of state), joita vastaan voidaan vedota direktiivien välittömään oikeusvaikutukseen. Vaikka kriteerit ovat eläneet oikeuskäytännössä tapauksittain, trendinä on ollut edellytysten löyhentyminen. Tällöin aiempaa useampia yksiköitä on voitu pitää valtion ilmentyminä. Myös eräät kansalliset tuomioistuimet ovat 1 Ks. esimerkiksi asia C-91/92, Faccini Dori v. Recreb Srl, Kok. 1994, I-3325, kohta 20 ja asia C-192/94, El Corte Inglés v. Blázquez Rivero Kok. 1996, I-1281, kohta 15.

2 Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen 845 tulkinneet valtion ilmentymän käsitettä laajasti. Tämä on poistanut tarvetta laajentaa direktiivien oikeusvaikutuksia esimerkiksi välittömän horisontaalivaikutuksen suuntaan. Käsitteen laajentuminen on lieventänyt niitä oikeudellisia ongelmia, joita on seurannut valtion toimintojen ulkoistamisesta yksityisille toimijoille. Kysymys valtion ilmentymän rajoista voidaankin liittää laajempaan kysymyksenasetteluun yksityisen ja julkisen rajanvedosta ja kehitykseen, jossa yksityistäminen ja yksityisen vallan kasvu ovat olleet voimakkaita kehitystrendejä paitsi Suomessa ja Euroopan unionissa, myös globaalisti. 2 Valtion ilmentymän käsitteellä onkin merkitystä paitsi direktiivien oikeusvaikutusten ulottuvuuden osalta, mahdollisesti myös esimerkiksi EU-perusoikeuksien soveltamisessa: valtion ilmentymän sellaiset toimet, jotka esimerkiksi täytäntöönpanevat tai muuten toteuttavat EU-oikeutta, voivat tulla arvioitaviksi myös EU-perusoikeuksien kannalta. 3 Tällaiset toimet voivat saattaa tapauksessa käsillä olevan tilanteen EU-oikeuden soveltamisalaan. Valtion ilmentymän käsitettä on mahdollista tarkastella myös muun muassa Yhdysvaltain state action -doktriinin valossa. Kyseinen doktriini liittyy niin ikään perusoikeuksien soveltamisen ulottuvuuteen. 4 Valtion ilmentymän edellytyksiä voidaan nähdäkseni soveltaa myös valtion EU-oikeuden rikkomiseen perustuvassa vahingonkorvausvastuussa. Samojen tai samantyyppisten edellytysten täyttyessä jonkin yksikön osalta tällaisen yksikön toimet tai laiminlyönnit, jotka liittyvät valtion vahingonkorvausvastuun laukaisevaan EU-oikeuden rikkomiseen, vaikuttaisivat tällöin valtion vahingonkorvaus vastuun syntyyn tai laajuuteen. Kuitenkin esimerkiksi EU:n perusvapauksien ja kilpailuoikeuden soveltamisessa jäsenvaltion käsite poikkeaa jossain määrin saman termin merkityssisällöstä pohdittaessa direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen ulottuvuutta. Direktiivien välittömien oikeusvaikutusten ulottuvuutta koskevasta valtion ilmentymää tulkitsevasta oikeuskäytännöstä ei voida siten tehdä suoria, koko EU-oikeuden läpäiseviä valtion käsitettä koskevia johtopäätöksiä ilman tarkempaa analyysiä. Rajoitun tässä artikkelissa tarkastelemaan valtion käsitettä lähinnä direktiivien oikeusvaikutusten kannalta. Koska julkisten palvelutehtävien ja julkisen vallan yksityistäminen liittyy laajempaan kysymykseen tällaisia tehtäviä hoitavien yksiköiden oikeudellisesta vastuusta, 5 tarkasteluja voidaan heijastella myös muihin kysymyksenasetteluihin. 2 Ks. kehityksestä yleisesti esimerkiksi Harvey, David: A Brief History of Neoliberalism (Oxford University Press, United Kingdom 2005), passim. 3 Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C 427/06, Birgit Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, Kok. 2008, I-7245, alaviite Ks. näiltä osin esimerkiksi Anderson, Gavin W.: Constitutional Rights after Globalization (Hart Publishing, United Kingdom 2005), s sekä Peretti, Terri: Constructing the State Action Doctrine, , Law & Social Inquiry, vol. 35, No. 2/ 2010, s Ks. esimerkiksi Plant, Raymond: The Neoliberal State (Oxford University Press, United Kingdom 2010), s. 261.

3 846 Tuomas Mylly Mielenkiintoinen valtion ilmentymän käsitteeseen liittyvä kysymys on lisäksi, missä määrin valtion ilmentymää koskevalla EU-oikeudellisella käytännöllä voisi olla merkitystä pohdittaessa Suomen perustuslain (731/1999) 124 :n mukaista julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. 6 Teema liittyy muun muassa ajankohtaiseen kiistaan yksityisen parkkivalvonnan perusluonteesta. 7 Valtion ilmentymän käsite kytkeytyy samaan tapaan erityisesti valtion tehtävien ulkoistamisen ja yksityistämisen merkitykseen oikeusturvan toteuttamisessa. Ulottamalla valtiota koskevaa oikeudellista vastuuta sen yksityistettyihin toimintoihin on mahdollista lieventää ja osin jopa kokonaan välttää yksityistämisestä johtuvia oikeusturvan menetyksiä ja toisaalta estää valtioita kiertämästä oikeudellisia velvollisuuksiaan ulkoistamalla toimintaansa. EU-oikeudellisesta valtion ilmentymää koskevasta oikeuskäytännöstä voisi vähintäänkin saada virikkeitä perustuslain 124 :n tulkintoihin. Tässä artikkelissa mahdollisia heijastusvaikutuksia, jotka valtion ilmentymän EU-oikeudellisella käsitteellä on, ei kuitenkaan tarkastella Suomen perustuslain 124 :n kannalta. Tarkastelun kohteena on EU:n oikeus ja lähteenä erityisesti EUT:n oikeuskäytäntö. Näkökulma on käytännönläheinen. Laajasti saatavilla olevaan direktiivien vaikutuksia koskevaan oikeuskirjallisuuteen viittaan valikoiden. Kansallisten tuomioistuinratkaisujen osalta rajoitun englantilaisiin ja irlantilaisiin tuomioihin. Niissä valtion ilmentymän edellytyksiä on pohdittu eniten. 2. Valtion ilmentymän käsitteen viitekehys: muut tavat toteuttaa direktiivien tehokkuutta 2.1. Yleistä direktiivien välittömästä oikeusvaikutuksesta Direktiivien muista unionioikeuden normityypeistä poikkeavasta luonteesta huolimatta EUT on todennut niillä voivan olla välittömiä oikeusvaikutuksia, jos direktiiviä ei ole pantu täytäntöön määräajan kuluessa tai se on pantu täytäntöön virheellisesti. Välittömällä oikeusvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että normista voidaan johtaa yksityisille oikeuksia, joihin nämä voivat vedota tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Jälkimmäisten osalta välitön oikeusvaikutus merkitsee mahdollisuutta ja velvollisuutta soveltaa tällaista normia käsiteltävänä olevassa asiassa. Ristiriitatilanteessa, jota ei voida tulkinnalla poistaa, tuomioistuinten tulee perustaa ratkaisunsa direktiivin säännökseen, jolla on välitön oikeusvaikutus. 6 Ks. Suomen perustuslakiin kiinnittyvästä tätä koskevasta ongelmatiikasta Keravuori-Rusanen, Marietta: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle (Edita, Helsinki 2008). 7 Vrt. KKO 2010:23 (ParkCom) ja PeVL 57/2010 vp.

4 Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen 847 Direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen edellytyksenä on, että direktiivin asianomainen kohta on sisältönsä puolesta ehdoton ja riittävän täsmällinen. 8 Näiltä osin riittää, että direktiivin kohdasta selviää yksilön oikeuksien vähimmäissisältö. 9 Tällöin osittain epätäsmällisellä tai jäsenvaltioille vaihtoehtoja antavalla direktiivin kohdallakin saattaa olla välittömiä oikeusvaikutuksia. Direktiivin välittömään oikeusvaikutukseen voi pääsääntöisesti vedota vain sellaisten tilanteiden osalta, jotka ajoittuvat sen täytäntöönpanolle varatun ajan jälkeiseen aikaan. 10 Välittömään oikeusvaikutukseen voidaan toisinaan vedota myös silloin, kun direktiivi suojaa jotakin yleistä intressiä, kuten ympäristönsuojelua, jos välittömän oikeusvaikutuksen yleiset edellytykset (normin riittävä täsmällisyys ja ehdottomuus kyseisessä tilanteessa) muuten täyttyvät. Direktiivin säännöksiin, joilla on välitön oikeusvaikutus, voivat tällöin mahdollisesti vedota muutkin henkilöt kuin ne, joiden ensisijaiseksi hyödyksi direktiivi annettiin, jos se on perusteltua direktiivillä tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi. Keskeiseksi muodostuu tällöin se, edistääkö välittömän oikeusvaikutuksen soveltaminen direktiivillä tavoiteltavia tuloksia. 11 Esimerkiksi ympäristönsuojelua koskevassa Janecek-tapauksessa 12 EUT totesi, että kaikkien henkilöiden, joita asia koskee, on voitava vedota direktiivin mukaisiin julkisen vallan velvollisuuksiin, jotka koskivat ympäristösuunnitelman laatimista. Direktiivien oikeussääntöjen välittömään oikeusvaikutukseen on siten ollut toisinaan mahdollista vedota, vaikka säännöksen varsinaisena tarkoituksena ei olisi suojata yksityisiä. Myös esimerkiksi tupakkaveroa koskevassa Brinkmann-tapauksessa annetun ratkaisun mukaan olisi tuolloisen EY:n perustamissopimuksen 189 artiklassa direktiiville tunnustetun sitovan vaikutuksen vastaista, että niillä, joita asia koskee, ei periaatteessa olisi mahdollisuutta vedota direktiivissä säädettyyn velvollisuuteen. EUT:n mukaan direktiivin tehokas vaikutus heikentyisi, jos yksityisiä estettäisiin vetoamasta siihen tuomioistuimessa ja jos kansallisia tuomioistuimia estettäisiin ottamasta sitä huomioon unionioikeuden osana sen arvioimiseksi, onko kansallinen lainsäätäjä pysynyt 8 EUT viittaa edellytysten osalta usein asiaan 8/81, Becker v. Finanzamt Münster-Innenstadt, ECR 1982, Ks. yhdistetyt asiat C-6/90 ja 9/90, Francovich and Others v. Italia, Kok. 1991, I Poikkeuksena voi olla muun muassa tilanne, jossa direktiivin täytäntöönpanolle varattu aika on päättynyt rikosasiassa ennen tuomion antamista mutta itse teon jälkeen. Tällöin direktiivin välitön oikeusvaikutus (ja tulkintavaikutus) voi tulla sovellettavaksi syytetyn hyväksi. Ks. asia C-319/97, Rikosoikeudenkäynti Kortasia vastaan, Kok I Ks. myös asia C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Kok. 1997, I Ks. myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-226/97, rikosoikeudenkäynti Johannes Martinus Lemmensiä vastaan, Kok. 1998, I-3711, kohta Ks. myös Hilson, Chris ja Downes, Tony: Making Sense of Rights: Community Rights in E.C. Law, European Law Review, vol. 24, 1999, s , s Asia C 237/07, Janecek v Freistaat Bayern, Kok. 2008, I-6221, kohta Ks. myös esimerkiksi asia C-201/02, Delena Wells ja Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, Kok. 2004, I-723.

5 848 Tuomas Mylly direktiivissä säädetyn harkintavaltansa rajoissa päättäessään direktiivin täytäntöönpanon muodosta ja keinoista. 13 EUT on perustellut direktiivien välitöntä oikeusvaikutusta tarpeella turvata unionioikeuden tehokkuus. 14 Unionioikeuden toteutumisen on oltava jäsenvaltio tasolla mahdollisimman tehokasta. Toiseksi direktiivien välitöntä oikeusvaikutusta on perusteltu niin sanotulla estoppel-periaatteella. Sen mukaan jäsenvaltio ei saa hyötyä omasta laiminlyönnistään. 15 Estoppel-oppi on muodostunut direktiivien välittömien oikeusvaikutusten pääperusteluksi. Valtio ei voi toisaalta vedota direktiiviin yksityisiä oikeussubjekteja vastaan. Tämä koskee sekä välitöntä oikeusvaikutusta että tulkintavaikutusta. Tulkintavaikutuskaan ei saa johtaa ainakaan direktiiviin perustuviin uusiin velvoitteisiin yksityiselle taikka rikosoikeudelliseen vastuuseen tai sen ankaroitumiseen. 16 Direktiivien vertikaalinen oikeusvaikutus toimii siten vain yksityisen vedotessa direktiiviin valtiota vastaan. Päinvastainen tulkinta ei olisi yhdenmukainen estoppel-periaatteen kanssa ja ennen muuta johtaisi oikeusturvaongelmiin yksityisten oikeussubjektien kannalta Direktiivien horisontaalivaikutuksen kielto ja»satunnaiset horisontaalivaikutukset» Paljon keskustelua on herättänyt kysymys, pitäisikö yksityisten voida vedota toisiaan vastaan direktiivien välittömiin oikeusvaikutuksiin. EUT on julkisasiamiesten vastakkaisista ratkaisuehdotuksista huolimatta torjunut horisontaalivaikutuksen muun muassa Marshall-, Faccini Dori- ja El Corte Inglés -ratkaisuissa, 17 koska päinvastainen olisi johtanut oikeusturvaongelmiin ja direktiivien luonteen samastumiseen EU:n asetusten kanssa. Jääskinen toteaa mielestäni perustellusti, että direktiivien horisontaalivaikutuksen puuttuminen voidaan nähdä osoituksena siitä, että EU-oikeuden etusijaperiaate ei ole looginen, vaan sisällöllinen normikonfliktien ratkaisuperiaate. Horisontaalisissa tilanteissa nimittäin direktiivien kanssa ristiriidassa olevia kansallisia normeja saa ja pitää soveltaa, jos ristiriitaa ei voida poistaa tulkinnallisesti. 18 Varsinaisen kielletyn horisontaalivaikutuksen ala on kuitenkin kaventunut: direktiiveillä saattaa olla yksityisiin 13 Asia C-365/98, Brinkmann Tabakfabriken GmbH v Hauptzollamt Bielefeld, Kok. 2000, I-4619, kohta Ks. edellä mainittu asia 41/74, Van Duyn v. Home Office, ECR 1974, Estoppel-oppi on esitetty direktiivien välittömien oikeusvaikutusten perusteluna ensimmäistä kertaa asiassa 148/78, Pubblico Ministero v. Ratti, ECR 1979, Asia C-80/80, Criminal proceedings against Kolpinghuis Nijmegen BV, ECR 1987, 3969 ja asia C-168/95, Criminal proceedings against Luciano Arcaro, Kok. 1996, I Asiat 152/84, Marshall v. Southampton AHA, ECR 1986, 723 sekä asia C-91/92, Faccini Dori v. Recreb Srl, ECR 1994, I Ks. lisäksi asia C-192/94, El Corte Inglés SA v. Cristina Blazquez Rivero, Kok. 1996, I Jääskinen, Niilo: Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia (Yliopistopaino, Helsinki 2008), s. 130.

6 Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen 849 ulottuvia oikeusseuraamuksia tulkintavaikutuksesta johtuvien oikeusseuraamusten lisäksi. Näissä»satunnaisissa horisontaalivaikutuksissa» voi keskeiseksi muodostua ensinnäkin, onko direktiiviin vetoajalla direktiiviin perustuva oikeus valtion toteuttamaa toimenpidettä vastaan (niin sanottu Drittwirkung). Tilanne saattaa aktualisoitua joko yksityisten välisessä oikeudenkäynnissä 19 tai yksityisen ja valtion välisessä oikeudenkäynnissä. 20 Esimerkiksi Smith & Nephew -tapauksessa 21 EUT katsoi, että kantajana toimiva yritys, joka oli saanut lääkevalmisteen markkinoille saattamista koskevan alkuperäisen luvan, oli oikeutettu vetoamaan luvan myöntämisen ehtoja sääntelevän direktiivin välittömään oikeusvaikutukseen riitauttaakseen sen kilpailijalle myönnetyn, samannimistä geneeristä lääkevalmistetta koskevan luvan pätevyyden. Direktiivissä säänneltiin luvan myöntämisen ehtoja. Siinä oli määräyksiä kansallisen lupaviranomaisen oikeudesta käyttää tietoja, jotka oli luovutettu silloin, kun haettiin lupaa valmisteen alkuperäiseen markkinoille saattamiseen. Sen tarkoituksena oli suojella juuri kantajan asemassa olevaa yritystä lupaharkinnassa. Tämä oli merkittävää välittömän oikeusvaikutuksen synnylle. Niiltä osin kuin yksityinen oikeussubjekti voi direktiivin välittömän oi keusvaikutuksen perusteella vaatia valtiolta esimerkiksi direktiivissä säännellyn lupamenettelyn noudattamista suojatakseen omia oikeuksiaan, voi kyseinen yksityinen vedota direktiivin välittömään oikeusvaikutukseen vaatiessaan direktiivin vastaisesti myönnettyjä lupia kumottaviksi. Ratkaisevaa on siten se, antaako direktiivi yksityiselle oikeuden vedota sen välittömään oikeusvaikutukseen valtiota vastaan kyseisessä tilanteessa. Direktiivin asianomaisen kohdan abstrakti arviointi ei siten ole ratkaisevaa välittömän oikeusvaikutuksen toteutumisen kannalta Asia C-441/93, Panagis Pafitis and others v. Trapeza Kentrikis Ellados A.E. and others, Kok. 1996, I Siinä direktiivin säännöksen katsottiin lähtökohtaisesti voivan soveltua myös yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeudenkäynnissä, kun direktiiviin perustuvan väitteen tarkoituksena oli valtion viranomaisen tekemän päätöksen toteaminen pätemättömäksi. 20 Asia C- 19/90, Karella and Karellas v. Minister for Industry, Energy and Technology and and Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE, ECR 1991, I-2196; asia C-367/96, Alexandros Kefalas and Others v. Elliniko Dimosio (Greek State) and Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE, Kok. 1998, I-2843 ja asia C-373/97, Dionysios Diamantis v. Elliniko Dimosio ja Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE, Kok. 2000, I Niissä kaikissa kysymys direktiivin välittömästä oikeusvaikutuksesta ilmeni yksityisen ja valtion välisessä oikeudenkäynnissä. Niissä yksityisen oikeussubjektin katsottiin lähtökohtaisesti voivan vedota direktiivin välittömään oikeusvaikutukseen valtiota vastaan, vaikka valtion viranomaisen toteuttaman hallinnollisen päätöksen, joka on direktiivin vastainen, kumoamisesta saattoi aiheutua negatiivisia oikeudellisia seuraamuksia muille yksityisille oikeussubjekteille. 21 Asia C-201/94, The Queen v. The Medicines Control Agency, ex parte Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd and Primecrown Ltd v. The Medicine Control Agency, Kok. 1996, I Välittömän oikeusvaikutuksen osalta yleisesti näin myös Ojanen, Tuomas: EY-oikeus jäsenvaltiossa (Tampereen yliopisto, Tampere 1993), s ; Eleftheriadis, Pavlos: The Di-

7 850 Tuomas Mylly EUT pohti palveluja koskevan julkishankintadirektiivin 92/50/ETY välittömän oikeusvaikutuksen ulottuvuutta Tögel-asiassa. 23 Se totesi, että yksityinen voi vedota kansallisessa tuomioistuimessa direktiivin säännöksiin sikäli kuin ne vain ovat ehdottomia ja riittävän täsmällisiä, jos jäsenvaltion hankintaviranomainen on tehnyt julkista palveluhankintaa koskevan sopimuksen vastoin näitä säännöksiä. Edellytyksenä vetoamiselle kuitenkin on, että tämä sopimus on tehty kyseisen direktiivin täytäntöönpanolle säädetyn määräajan umpeuduttua. 24 Direktiivin kuvatunkaltainen vaikutus ei siten ulotu olemassa oleviin oikeussuhteisiin, jotka on perustettu ennen direktiivissä säädetyn, täytäntöönpanolle varatun määräajan umpeutumista. Julkisen vallan tekemät sopimukset, joilla direktiivin vastaisen viranomaismenettelyn pysyvyyttä vahvistetaan siviilioikeudellisin keinoin, eivät siten lähtökohtaisesti estä direktiivin välitöntä oikeusvaikutusta. Valtio ei voi estoppel-periaatteen takia vedota tekemäänsä sopimukseen sellaista osapuolta vastaan, jonka direktiiviin perustuvien oikeuksien vastaisesti sopimus on solmittu. CIA Security- ja Unilever-tapauksissa 25 yksityiset yritykset eivät voineet vedota toista yritystä vastaan sellaisiin kansallisiin normeihin, joita ei oltu ilmoitettu komissiolle asianomaisen direktiivin säännösten edellyttämällä tavalla. CIA Security-tapauksessa EUT perusteli tätä direktiivin takaaman ennakollisen valvonnan tehokkuudella. Tiedoksiantovelvollisuuden rikkominen merkitsi siten olennaista menettelymääräysten rikkomista, joka aiheutti kyseisten teknisten määräysten soveltumattomuuden yksityisiin oikeussubjekteihin. CIA Securitytapauksessa osapuolet kuitenkin vaativat toisilleen myös julkisoikeudellisia seuraamuksia. EUT laajensi Unilever-tapauksessa nämä oikeusvaikutukset koskemaan yksityisten välistä sopimusriitaa. Se tosin totesi, ettei direktiivi sellaisenaan voi velvoittaa yksityisiä oikeussubjekteja ja ettei siihen sinänsä sen vuoksi voida vedota yksityistä oikeussubjektia vastaan. Tämä oikeuskäytäntö ei EUT:n mukaan kuitenkaan sovellu silloin, kun olennaisena menettelyvirheenä pidettävä direktiivin ilmoittamismenettelyä koskevien kohtien rikkominen aiheuttaa sen, ettei ilmoittamatta jääneitä teknisiä määräyksiä voida soveltaa yksityisiin oikeussubjekteihin. Tällaisessa tapauksessa direktiivissä ei nimittäin määritellä sen oikeussäännön aineellista sisältöä, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin joutuu ratkaisemaan käsiteltävänään olevan riita-asian. EUT:n mukaan direct Effect of Community Law: Conceptual Issues, Yearbook of European Law, vol. 16, 1996, s sekä Hilson ja Downes, op. cit., s Asia C-76/97, Tögel v. Niederösterreichische Gebietkrankenkasse, Kok. 1998, I Ks. Myös asia 103/88, Fratelli Costanzo v. Milano, ECR 1989, 1839 ja asia C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbh v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbh, Kok. 1997, I Ks. kuitenkin asia C-129/96, Inter-Environnement Wallonie v. Région wallonne, Kok. 1997, I Asia C-194/94, CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel SPRL, Kok. 1996, I-2201.

8 Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen 851 rektiivillä ei tällöin luoda yksityisille oikeussubjekteille oikeuksia eikä velvollisuuksia. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin yksityisten välisessä sopimusriidassa jätettävä soveltamatta sellainen kansallinen tekninen määräys, joka on annettu direktiivissä säädetyn menettelyn vastaisesti. Ilmoitusmenettelyn laiminlyönnistä aiheutuva pätemättömyysseuraamus ei tällöin ole vastaava kuin esimerkiksi edellä viitatussa Faccini Dori -tapauksessa torjuttu direktiivin horisontaalivaikutus, jossa direktiivin normin materiaalinen sisältö olisi tullut määrittämään tapauksen lopputulosta. Viimein EUT on laajentanut direktiivien oikeusvaikutuksia horisontaalisiin suhteisiin silloin, kun direktiivin säännös ilmentää samalla jotakin EU-oikeuden yleistä oikeusperiaatetta, erityisesti EU:n perusoikeutta. Tämän tyyppinen tilanne oli käsillä muun muassa Kücükdeveci-tapauksessa. Siinä direktiivin säännös yhdessä ikään perustuvan syrjinnän kieltävän yleisen oikeusperiaatteen kanssa johti siihen, että niiden vastaista kansallisen oikeuden normia ei voitu soveltaa yksityisten välisessä oikeudenkäynnissä. 26 Tapaus voidaan nähdä merkittävänä myös EU-perusoikeuksien horisontaalisten vaikutusten kannalta. 27 EUT:n tulkintakäytäntö on siten laajentanut sekä sitä henkilöpiiriä, joka voi vedota direktiivien välittömään oikeusvaikutukseen, että erityisesti niitä ho risontaalisella tasolla ilmeneviä tilanteita, joissa direktiiviin vetoamisella voi olla välittömän oikeusvaikutuksen kaltaisia oikeusvaikutuksia myös yksityisten haitaksi. Jälkimmäinen on tapahtunut kaventamalla varsinaisen kielletyn direktiivin horisontaalivaikutuksen alaa. Kielletty horisontaalivaikutus koskee nyttemmin lähinnä vain sellaista tilannetta, jossa direktiivin sisältöön vedotaan suoraan toista yksityistä vastaan ja vaaditaan tuomioistuinta tai viranomaista ratkaisemaan tapauksen tällaisen direktiivin normin materiaalisen sisällön perusteella. Yleisiin oikeusperiaatteisiin liittyvillä direktiiveillä voi siten toisinaan olla niiden kanssa ristiriitaisen kansallisen oikeuden syrjäyttävä vaikutus myös yksityisten välisessä riidassa, tai direktiivin menettelynormin vastaisesti annettua kansallista normia ei voida soveltaa missään tilanteessa myöskään yksityisten välisessä sopimusriidassa. Direktiivit voivat myös Drittwirkung-tyyppisissä tilanteissa johtaa siihen, että yhden yksilön valtioon kohdistama vaatimus johtaa toisen yksilön aiempien oikeuksien kumoutumiseen. Direktiivit ovat siten lähen- 26 Asia C-555/07, Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, judgement of 19 January 2010, evr. Ks. myös aiempi ratkaisu Asia-144/04, Mangold v. Rüdiger Helm, Kok. 2005, I-9981, jossa direktiivin implementoinnille varattu aika ei ollut vielä kulunut loppuun. Siinäkin kansallisen oikeuden tarkoituksena oli kuitenkin täytäntöönpanna direktiivi. Ks. myös asia C 427/06, Birgit Bartsch v. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, Kok. 2008, I-7245, kohta 24 sekä julkisasiamies Sharpstonin ehdotus samassa asiassa, kohta Ks. esimerkiksi Rosas, Allan ja Armati, Lorna: EU Constitutional Law. An Introducion (Hart Publishing, United Kingdom 2010), s

9 852 Tuomas Mylly tyneet oikeusvaikutuksiensa osalta erityisesti asetuksia. 28 Tästä näkökulmasta myös valtion ilmentymän käsite saa todellista merkitystä aiempaa rajatummissa tilanteissa, kun direktiiviin perustuvia oikeuksia voidaan toteuttaa usein myös horisontaalisissa suhteissa. Direktiivin säännöksen materiaalisen sisällön käyttäminen oikeudellisen ratkaisun perusteena on kuitenkin merkittävä osa kyseisen normin mahdollisia vaikutuksia. Tämä direktiivien oikeusvaikutus on pääsääntöisesti mahdollista toteuttaa vain valtiota ja sen ilmentymiä vastaan. Siksi myös kysymys valtion ilmentymän rajoista säilyy merkittävänä Tulkintavaikutus Direktiivin mukaiseen lopputulokseen voidaan päästä direktiivien satunnaista horisontaalivaikutusta useammin tulkintavaikutuksen avulla myös yksityisten välisissä oikeudellisissa relaatioissa. Kansallista oikeutta on nimittäin sen säätämisajankohdasta riippumatta mahdollisuuksien mukaan tulkittava siten, että päästään direktiivin tarkoittamaan lopputulokseen. Jos kuitenkaan kansallista lakia ei ole mahdollista tulkita direktiivin mukaisesti, direktiiviin ei tällöin voida menestyksekkäästi vedota valtiosta erillistä yksityistä vastaan. 29 Marleasingtapauksessa EUT tosin käytännössä poisti kansalliselta tuomioistuimelta tulkintavaran 30 eikä rajannut aiemman von Colson -tapauksen 31 tapaan tulkintavelvollisuutta termein»siinä määrin kuin sillä on kansallisen lainsäädännön perusteella harkintavaltaa». Marleasing on toisaalta tulkittu EUT:n ylireagoinniksi erityisesti englantilaisten tuomioistuinten haluttomuuteen tulkita kansallista oikeutta direktiivien valossa. 32 Uudemman oikeuskäytännön perusteella tulkintavaikutuksessa on kyse kansallisen oikeuden tulkinnasta direktiivin valossa: peruslähtökohtana ovat kansalliseen oikeuteen palautuvat tulkintamahdollisuudet. Näiden rajoja tosin voidaan tulkintavaikutusta koskevien EU-oikeudellisten vaatimusten takia joutua etsimään tavanomaista pidemmältä kansallisesta oikeusjärjestyksestä ja toisinaan venyttämäänkin. Esimerkiksi Angelidaki ym. -tapauksessa annetun ratkaisun mukaan yhdenmukaisen tulkinnan periaate edellyttää,»että kansalliset tuo- 28 Kuten Jääskinen toteaa, direktiivin vaikutuksena saattaa syntyä yksityiselle velvollisuus horisontaalisessa oikeussuhteessa, vaikka EUT ei tätä doktriinin tasolla hyväksykään. Jääskinen, Niilo, op. cit., s Vrt. Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita. Uudistettu laitos (Edita, Helsinki 2010), s :» jos EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välistä jännitettä ei voida purkaa kansallisen oikeuden EU-oikeusmyönteisellä tulkinnalla, kansallisen oikeuden on kaikissa tilanteissa väistyttävä, olipa kansallisen säännöksen ajallinen voimaantuloajankohta tai asema kansallisessa säädöshierarkiassa mikä tahansa.» 30 Asia C-106/89, Marleasing v. Comercial Internacional de Alimentación SA, ECR 1990, I Asia 14/83, Von Colson and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, ECR 1984, Prechal, Sacha: Directives in EC Law, second completely revised edition (Oxford University Press, United Kingdom 2005), s

10 Valtion ilmentymä direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen 853 mioistuimet tekevät toimivaltansa rajoissa kaiken mahdollisen ottamalla huomioon kansallisen oikeuden kokonaisuudessaan ja soveltamalla siinä hyväksyttyjä tulkintatapoja taatakseen kyseessä olevan direktiivin täyden tehokkuuden ja päätyäkseen ratkaisuun, joka on direktiivillä tavoitellun päämäärän mukainen». 33 EUT kuitenkin piti kansallista oikeutta tulkintaperiaatteineen tulkinnan lähtökohtina. Se korosti myös yleisten oikeusperiaatteiden merkitystä, erityisesti oikeusvarmuutta ja taannehtivuuden kieltoa, tulkintavaikutuksen rajoina. Edelleen siinä, kuten eräissä aiemmissakin tapauksissa, EUT nimenomaisesti totesi, että direktiivin mukainen tulkinta ei ole aina mahdollinen. 34 Tulkintavaikutuksen ei tulisi sitä koskevan uudemman oikeuskäytännön mukaan siten nähdäkseni toimia unionioikeuden etusijan mekanistisena toteuttajana (richtlinienkonforme Auslegung als interpretatorische Vorrangsregel) silloin, kun kansallinen oikeus tulkintametodeineen ei lopulta anna myöden direktiivin vaatimuksille. 35 Direktiivien tulkintavaikutuksen osittaisesta tiukentumisesta huolimatta EUT on hyväksynyt, ettei kansallista oikeutta ole aina mahdollista tulkita direktiivin mukaisesti. Näin on myös useissa tapauksissa käynyt. Tällöin tulkintavaikutuskaan ei tyhjennä tarvetta soveltaa ja kehittää edelleen valtion ilmentymää koskevaa oppia. Ennen valtion ilmentymää koskevan opin tarkempaa tarkastelua käsittelen kuitenkin valtion EU-oikeuden rikkomiseen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta. EUT on viitannut mahdollisuuteen saada vahingonkorvausta jäsenvaltiolta erityisesti silloin, kun tulkintavaikutusta tai horisontaalista välitöntä oikeusvaikutusta ei ole voitu toteuttaa Vahingonkorvausvaikutus Valtion vahingonkorvausvastuu voi kompensoida oikeudenmenetyksiä, jotka aiheutuvat siitä, että valtio on rikkonut EU-oikeutta. 36 Korvausvastuu täydentää muita oikeussuojakeinoja. Esimerkiksi välitön oikeusvaikutus ei sulje pois vahingonkorvauksen mahdollisuutta. Valtion vahingonkorvausvastuun voidaan 33 Yhdistetyt asiat C /07, Angelidaki and others v. Organismos Nomarkhiaki Aftodiikisi Rethimnis and others, Kok. 2009, I-3071, kohta Angelidaki-tapauksen kohta 202. Ks. muiden tapausten osalta esimerkiksi asia C-91/92, Faccini Dori v. Recreb, Kok. 1994, I-3325, kohta 27. Ks. myös P. Craig and G. de Búrca: EU Law. Text, Cases and Materials (Oxford University Press, United Kingdom 2007), s Samoin esimerkiksi Niglia, Leone: Form and Substance in European Constitutional Law: The Social Character of Indirect Effect, European Law Journal, vol. 16, No. 4/ 2010, s , s Vrt. KKO 2005:143 (Budweiser) ja KKO:2010:20 (Fujitsu-Siemens), jotka nähdäkseni ilmentävät liiaksi ajatusta tulkintavaikutuksesta EU-oikeuden etusijaa toteuttavana oppina. 36 Ks. valtion EU-oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvastuun kehityksestä yleisesti ja suhteesta EU:n vahingonkorvausvastuun edellytyksiin Aalto, Pekka: Public Liability in European Union Law Transformed. Convergence of the Conditions for Non-Contractual Liability in Damages of the European Union and of its Member States for Breaches of European Union Law (Turun yliopisto, Turku 2010).

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

EUROOPPAOIKEUS

EUROOPPAOIKEUS EUROOPPAOIKEUS 2.4.2004 Kirjoita jokainen vastaus erilliselle arkille. Käytäthän kokonaisia konseptiarkkeja, ellei vastaustilaa ole rajoitettu! Muista kirjoittaa jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO; DIREKTIIVIN LUONNE JA TÄYTÄN- TÖÖNPANOINSTRUMENTIN VALINTA*

DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO; DIREKTIIVIN LUONNE JA TÄYTÄN- TÖÖNPANOINSTRUMENTIN VALINTA* 35 DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO; DIREKTIIVIN LUONNE JA TÄYTÄN- TÖÖNPANOINSTRUMENTIN VALINTA* 1. Yleistä Tässä muistiossa tarkastellaan direktiivin luonteeseen sekä täytäntöönpanoinstrumentin valintaan liittyviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu ja direktiivin implementoinnin laiminlyönti

Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu ja direktiivin implementoinnin laiminlyönti TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Anu Laukka Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu ja direktiivin implementoinnin laiminlyönti Pro Gradu- tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi

EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi EU:n kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi Nuorten asianajajien aamiaistilaisuus 18.11.2014 Asianajaja Salla Mäntykangas-Saarinen 1 Esityksen rakenne Direktiivin tausta ja tavoitteet Direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 "

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 " Asiassa C-226/97, jonka Arrondissementsrechtbank te Maastricht (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) 12478/16 LIMITE PUBLIC CRS CRP 29 AELE 72 MERTENS 3 COWEB 95 JUR 464 MOG 106 COPS 278 MAMA 190 ELARG 92 CONUN 181 CORLX 370 COAFR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE YHTEISTOIMINTALAIN SOVELTAMISESTA YRITYKSEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEEN JOHTOON XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä ohjetta yhteistoiminnasta yrityksissä annetun

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

HE 17/2017 vp. ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano: erityisesti mäntyöljy ja kuitupuu

HE 17/2017 vp. ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano: erityisesti mäntyöljy ja kuitupuu HE 17/2017 vp ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano: erityisesti mäntyöljy ja kuitupuu Talousvaliokunnan kuuleminen 25.4.2017 Hallitusneuvos Anja Liukko ILUC-direktiivin liite IX, A osa o kohta:

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Tapaukseen soveltuu laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (1 p), sillä. Pakko on oikeustoimen pätemättömyysperuste (1 p).

Tapaukseen soveltuu laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (1 p), sillä. Pakko on oikeustoimen pätemättömyysperuste (1 p). TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2005 ARVOSTELUPERUSTEET KYSYMYS 1 A.3. Tapaukseen soveltuu laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (1 p), sillä first demand takuu

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintokeskus Oikeuspalvelut

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintokeskus Oikeuspalvelut Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hallintok Vikstedtin toivomusponsi: EU:n hankintadirektiivin tulkitseminen ja markkinaoikeuskäytäntö HEL 2011-002234 T 03 00 01 Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/2139(INI) 29. elokuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-,

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot