YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 ""

Transkriptio

1 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 16 päivänä kesäkuuta 1998 " Asiassa C-226/97, jonka Arrondissementsrechtbank te Maastricht (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa, jossa vastaajana on Johannes Martinus Lemmens, ennakkoratkaisun teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY (EYVL L 109, s. 8) tulkinnasta, YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, toimien kokoonpanossa: kolmannen ja viidennen jaoston puheenjohtaja C. Gulmann (esittelevä tuomari), joka hoitaa presidentin tehtäviä, jaostojen puheenjohtajat H. Ragnemalm, M. Wathelet, R. Schintgen sekä tuomarit G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann ja L. Sevón, julkisasiamies: N. Fennelly, kirjaaja: johtava hallintovirkamies D. Louterman-Hubeau, * Oikeudenkäyntikieü: hollanti. I

2 TUOMIO ASIA C-226/97 ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet Alankomaiden hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön virkaa toimittava oikeudellinen neuvonantaja J. G. Lammers, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään Assistant Treasury Solicitor J. E. Collins ja barrister N. Green, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamies B. J. Drijber ja tässä yksikössä toimiva kansallinen virkamies M. Schotter, ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen, kuultuaan Alankomaiden hallituksen, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellinen apulaisneuvonantaja M. Fierstra, Ranskan hallituksen, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston lähetystöneuvos R. Loosli-Surrans, ja komission, asiamiehenään B.J. Drijber, pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset, kuultuaan julkisasiamiehen pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen, on antanut seuraavan tuomion 1 Arrondissementsrechtbank te Maastricht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen I

3 , EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY (EYVL L 109, s. 8; jäljempänä direktiivi) tulkinnasta. 2 Nämä kysymykset on esitetty rattijuopumuksesta syytettyä Lemmensiä vastaan vireillä olevassa rikosasiassa. 3 Vuoden 1994 Wegenverkeerswetin (tieliikennelaki, Stb. 1995, 475) 8 :n 2 momentin a kohdassa kielletään ajamasta ajoneuvoa alkoholipitoisten juomien nauttimisen jälkeen, jos koe osoittaa uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ylittävän 220 mikrogrammaa litraa kohden. 4 Tämän saman lain 163 :n 1 ja 2 momentti kuuluvat seuraavasti: "1. Jos poliisimies epäilee ajoneuvon kuljettajan rikkoneen 8 :ää, hän voi määrätä kuljettajan 8 :n 2 momentin a kohdassa tarkoitettuun kokeeseen. 2. Kuljettaja, joka on määrätty edellä 1 momentissa tarkoitettuun kokeeseen, on velvollinen puhaltamaan kokeen tekemiseen tarkoitettuun laitteeseen ja noudattamaan kaikkia poliisimiehen hänelle kokeen tekemiseksi antamia ohjeita." I

4 TUOMIO ASIA C-226/97 5 Tämän saman pykälän 10 momentissa säädetään, että oikeusministeriö vahvistaa muut näiden säännösten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt julkishallinnollisella asetuksella. 6 Useaan otteeseen muutetun, annetun Besluit alcoholonderzoekenin (Stb. 432, jäljempänä veren alkoholipitoisuuden mittaamisesta tehty vuoden 1987 päätös) 3 :ssä säädetään, että hengitysanalyysin tekemiseksi käytetään oikeusministeriön määräämää alkometrityyppiä sillä edellytyksellä, että saman ministeriön nimittämä valvontaelin on hyväksynyt sen tutkimuksessaan. Saman päätöksen 5 :ssä säädetään lisäksi, että oikeusministeriö vahvistaa ne edellytykset, jotka alkometrien on täytettävä, sekä niiden testaamiseksi käytettäviä kokeita koskevat säännöt. 7 Veren alkoholipitoisuuden mittaamisesta tehdyn vuoden 1987 päätöksen 5 :ssä tarkoitetut säännöt on vahvistettu annetulla Regeling ademanalysellä (jäljempänä uloshengitysilman mittaamisesta tehty vuoden 1987 päätös, Stcrt. 187), jota on muutettu moneen kertaan. Tämän päätöksen 2 :n 1 momentissa määrätään, että jotta poliisimies voisi käyttää alkometriä alkoholipitoisuuden mittaamisessa, sen täytyy olla hyväksytty valvontaelimen liitteessä 1 olevan 4.3 kohdan nojalla suorittamissa tutkimuksissa, ja päätöksen 3 :n 1 momentissa määrätään, että alkometri on lisäksi ollut hyväksyttävä valvontaviranomaisen tässä samassa liitteessä olevan 4.4 tai 4.5 kohdan perusteella suorittamassa testissä. 8 Uloshengitysilman mittaamisesta tehdyn vuoden 1987 päätöksen liite 1 sisältää määräykset niistä ominaisuuksista, jotka alkometreillä on oltava erityisesti laadun, suorituskyvyn, kokeiden ja testausmenetelmien osalta sekä määräystenmukaisuuden arviointimenetelmistä. 9 Direktiivin alkuperäisen version, joka oli voimassa vuoden 1987 päätösten tekemishetkellä, 8 ja 9 artiklassa säädettiin, että jäsenvaltioiden oli annettava komissiolle tiedoksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvat teknisiä määräyksiä koskevat I

5 ehdotukset ja että niiden oli lykättävä näiden ehdotusten hyväksymistä kolmella kuukaudella, 9 artiklan 3 kohdassa mainittuja erityisiä kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta. Direktiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittujen seikkojen osalta tätä määräaikaa on pidennetty kolmella tai yhdeksällä kuukaudella. 10 Asiassa C-194/94, CIA Security International, antamassaan tuomiossa (Kok. 1996, s. I-2201, 54 kohta) yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut direktiiviä siten, että direktiivin 8 ja 9 artiklassa säädetyn tiedonantovelvollisuuden rikkominen aiheuttaa sen, että kyseisiä teknisiä määräyksiä ei voida soveltaa yksityisiä oikeussubjekteja vastaan. Se on tämän vuoksi lausunut, että yksityiset voivat vedota edellä mainittuihin säännöksiin kansallisessa tuomioistuimessa, jonka on jätettävä soveltamatta sellaista kansallista teknistä määräystä, jota ei ole annettu tiedoksi direktiivin mukaisesti. 11 Tämän tuomion seurauksena Alankomaiden hallitus laati luettelon kansallisista säännöksistä, jotka olisi direktiivin mukaan mahdollisesti pitänyt antaa komissiolle tiedoksi; näihin säännöksiin kuului veren alkoholipitoisuuden mittaamisesta tehty vuoden 1987 päätös ja uloshengitysilman mittaamisesta tehty vuoden 1987 päätös. Alankomaiden hallitus antoi komissiolle tiedoksi "ajantasallesaattamishankkeen" yhteydessä veren alkoholipitoisuuden tutkimisesta tehdyn vuoden 1997 päätöksen ja hengitysanalyysistä tehdyn vuoden 1997 päätöksen, jotka ovat samanlaisia kuin vuoden 1987 päätökset. 12 Ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että Lemmens on todennut rikosoikeudenkäynnissä, jossa hän on vastaajana, seuraavaa: "Olen lukenut lehdistä, että alkometrien kanssa on ollut ongelmia. Väitän, että tätä aineistoa ei ole annettu tiedoksi Brysseliin, ja kysyn, mitä seurauksia tästä voi olla nyt käsiteltävänä olevassa asiassa." I

6 TUOMIO ASIA C-226/97 13 Näissä olosuhteissa kansallinen tuomioistuin on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: "1) Voiko tieliikennelain 8 :n 2 momentin a kohdan rikkomisesta syytetty henkilö tai hänen edustajansa menestyksekkäästi vaatia, että uloshengitysilman mittaamisesta tehtyä vuoden 1987 päätöstä, sellaisena kuin se on muutettuna, jossa annetaan täydentävät määräykset alkometreiltä edellytetyistä vaatimuksista ja näitä laitteita koskevista tarkastuksista tämä päätös perustuu tieliikennelain 8 :n 2 momentin a kohdassa tarkoitetun kokeen osalta tieliikennelain täytäntöönpanolain 65 :n huomioon ottaen tieliikennelain 163 :ään, luettuna yhdessä veren alkoholipitoisuuden mittaamisesta tehdyn päätöksen 5 :n kanssa, sellaisena kuin se on muutettuna ei sovelleta, koska tätä päätöstä ei ole annettu tiedoksi komissiolle direktiivin 83/189/ETY 8 artiklassa säädetyllä tavalla? 2) Onko nyt käsiteltävänä olevan rikosasian kaltaista asiaa käsittelevän tuomioistuimen jätettävä viran puolesta soveltamatta tätä päätöstä siksi, että sitä ei ole annettu tiedoksi?" 14 Ottaen huomioon, että Alankomaiden ja Ranskan hallitukset katsovat, että uloshengitysilman mittaamisesta tehty vuoden 1987 päätös ei sisällä direktiivissä tarkoitettuja teknisiä määräyksiä, on aluksi tarkasteltava tätä kysymystä. 15 Tältä osin on todettava, että "teknisen määräyksen" käsite on määritelty direktiivin 1 artiklan 5 kohdassa niin, että sillä tarkoitetaan "teknistä eritelmää niihin liittyvine hallinnollisine määräyksineen, joiden noudattaminen on lain nojalla tai käytännössä pakollista saatettaessa tuote markkinoille tai käytettäessä sitä jäsenvaltion I

7 alueella tai suuressa osassa sen aluetta, lukuun ottamatta kuitenkaan paikallisten julkisyhteisöjen antamia määräyksiä". Tämän saman säännöksen 1 kohdan mukaan "teknisellä eritelmällä" tarkoitetaan "asiakirjaan sisältyvää eritelmää tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten laadusta, suorituskyvystä, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan lukien tuotteita koskevat termistöä, tunnuksia, kokeita ja testausmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai selostetta koskevat vaatimukset". 16 Alankomaiden ja Ranskan hallitukset katsovat, että vaikka uloshengitysilman mittaamisesta tehdyssä vuoden 1987 päätöksessä määrätäänkin niistä ominaisuuksista, jotka alkometreillä on oltava ja vaikka poliisilla onkin velvollisuus käyttää hyväksyttyjä laitteita rikkomuksen aineelliseksi toteen näyttämiseksi, kyseinen päätös ei kuulu direktiivin soveltamisalaan kahdesta syystä. 17 Alankomaiden hallitus väittää ensinnäkin, että uloshengitysilman mittaamisesta tehtyä vuoden 1987 päätöstä sovelletaan rikosoikeuden alalla, joka jää yhteisön oikeuden ulkopuolelle. 18 Ranskan hallitus katsoo, että direktiiviä ei sovelleta tuotteisiin, jotka pääasiassa kyseessä olevien tuotteiden tavoin on tarkoitettu käytettäviksi julkiselle vallalle kuuluvissa tehtävissä ja erityisesti jäsenvaltioiden rikosoikeudellisissa menettelyissä. 19 Näitä perusteluja ei voida hyväksyä. Vaikka rikoslainsäädäntö ja rikosprosessia koskevat säännöt kuuluvat lähtökohtaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, tästä ei voida päätellä, että yhteisön oikeudella ei voi olla vaikutusta tähän oikeudenalaan I-3731

8 TUOMIO ASIA C-226/97 (ks. vastaavasti asia 186/87, Cowan, tuomio , Kok. 1989, s. 195, 19 kohta ja asia 203/80, Casati, tuomio , Kok. 1981, s. 2595, 27 kohta). 20 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa mikään direktiivissä ei viittaa siihen, että sen 1 artiklassa tarkoitetut tekniset määräykset suljettaisiin tiedoksiantamisvelvollisuuden ulkopuolelle, jos ne kuuluvat rikosoikeuden alaan, ja että direktiivin soveltamisala olisi rajoitettu tuotteisiin, jotka on tarkoitettu käyttötarkoituksiin, jotka eivät kuulu julkisen vallan tehtäviin. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut asiassa C-13/96, Bic Benelux, antamassaan tuomiossa (Kok. 1997, s. I-1753, 19 kohta), direktiiviä sovelletaan teknisiin määräyksiin riippumatta syistä, joihin niiden toteuttaminen perustuu. 21 Toiseksi Alankomaiden hallitus huomauttaa, että kyseessä olevia määräyksiä ei sovelleta henkilöihin, jotka valmistavat tai myyvät alkometrejä, vaan ainoastaan tiettyihin ostajiin eli poliisiin. Sellaisen alkometrimarkkinaosuuden osalta, jota päätös ei koske, laitteita, jotka eivät ole uloshengitysilman mittauksesta tehdyn vuoden 1987 päätöksen mukaisia, voidaan myydä ja käyttää rajoituksetta. 22 Alankomaiden hallitus lisää, että uloshengitysilman mittauksesta tehtyyn vuoden 1987 päätökseen sisältyvät ohjeet on tarkoitettu esitutkintapoliisin virkamiehille ja niiden tarkoituksena on varmistaa alkometrien luotettavuus siltä osin kuin niiden avulla todetaan ajoneuvon kuljettajan juopumustila, mutta näissä ohjeissa sen sijaan ei mainita edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta alkometrejä voidaan myydä. 23 Ranskan hallitus väittää samansuuntaisesti, että jotta kyseessä olevat määräykset voitaisiin luokitella direktiivissä tarkoitetuiksi teknisiksi määräyksiksi, niiden tulee koskea tuotteita, jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. I

9 24 Näitä perusteluja ei voida hyväksyä. Tietysti voi olla olemassa määräyksiä, joilla asetetaan teknisiä erityisvaatimuksia määrätyn käyttäjäryhmän käytettäväksi tarkoitetulle tuotteelle, joiden sisällön määrää tämän ryhmän tavoittelema erityinen päämäärä ja joilla on liian etäinen suhde kyseisen tuotteen valmistamiseen ja markkinoimiseen, jotta ne voitaisiin luokitella direktiivissä tarkoitetuiksi teknisiksi määräyksiksi. Näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. 25 Vaikka oletettaisiinkin, että Alankomaissa on markkinat alkometreille, jotka eivät ole uloshengitysilman mittauksesta tehdyn vuoden 1987 päätöksen mukaisia, niiden, jotka myyvät näitä laitteita poliisivoimille, jotka ovat näiden laitteiden merkittäviä käyttäjiä Alankomaiden markkinoilla, on joka tapauksessa noudatettava tässä päätöksessä vahvistettuja määräyksiä. 26 On siis todettava, että uloshengitysilman mittauksesta tehty vuoden 1987 päätös sisältää teknisiä määräyksiä, jotka olisi pitänyt antaa komissiolle tiedoksi direktiivin 8 artiklan mukaisesti ennen niiden hyväksymistä. 27 Kansallinen tuomioistuin kysyy ensimmäisellä kysymyksellään pääasiallisesti, onko direktiiviä tulkittava niin, että jos on jätetty noudattamatta sen 8 artiklassa asetettua velvoitetta antaa tiedoksi alkometrejä koskeva tekninen määräys, rattijuopumuksesta syytettyä vastaan ei voida vedota tämän teknisen määräyksen mukaisesti hyväksytyn alkometrin avulla saatuun todisteeseen. I

10 TUOMIO ASIA C-226/97 28 Komissio ja yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneet hallitukset katsovat, että tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi. 29 Alankomaiden hallitus korostaa, että pääasian syytetyllä ei ole mitään sellaista intressiä vedota teknisen määräyksen soveltumattomuuteen, jota olisi oikeudellisesti suojattava. Koska direktiivin tavoitteena on taata tavaroiden vapaa liikkuvuus, vain tavaroita valmistavilla tai tuovilla oikeussubjekteilla on sen mukaan välitön intressi sen suhteen, että uloshengitysilman mittaamisesta tehtyyn vuoden 1987 päätökseen sisältyvät tekniset määräykset olisi tarkastettu direktiivin nojalla. 30 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan edellä mainitussa asiassa CIA Security International annetusta tuomiosta johtuu, että itse tiedoksi antamatta jääneeseen tekniseen määräykseen ei voida vedota yksityistä oikeussubjektia vastaan. Direktiivin, jonka tarkoituksena on vain poistaa kaupankäyntiin liittyvät esteet, tavoitteena ei ole tehdä tiedoksi antamatta jääneen teknisen määräyksen mukaan markkinoille saatetun tuotteen käyttämisestä lainvastaista. 31 Komissio ja Ranskan hallitus katsovat, että vaikka direktiivin 8 artiklan välittömän oikeusvaikutuksen edellytykset sekä tämän säännöksen noudattamatta jättämisestä syntyvä seuraamus eli se, että tiedoksi antamatta jätettyyn määräykseen ei voida vedota yksityisiä oikeussubjekteja vastaan, on määritelty yhteisön oikeudessa sitovalla tavalla, kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä tämän seuraamuksen sisältö ja konkreettinen merkitys ottaen huomioon toisaalta, että ne edellytykset, joiden mukaan oikeussubjekti voi vedota yhteisön oikeuden rikkomiseen, eivät saa olla hänen osaltaan epäedullisempia kuin ne edellytykset, joita hänen on noudatettava vastaavan kansallisen oikeuden rikkomisen tapauksessa, ja ottaen huomioon toisaalta, että yhteisön oikeuden tehokkuuteen ei saada kajota. Komissio katsoo näin ollen, että yhteisön oikeuden kanssa ei ole ristiriidassa soveltaa kansallisen oikeuden periaatetta, jonka mukaan se, että teknisten määräysten tiedoksi antamista koskevaa velvoitetta ei ole noudatettu, ei johda rattijuopumuslainsäädännön I

11 soveltamatta jättämiseen, edellyttäen että syytetty ei myöskään voi vedota samanlaisen kansallisen oikeuden velvoitteen noudattamatta jättämiseen. 32 Tältä osin on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa CIA Security International antamansa tuomion 40 kohdassa korostanut, että direktiivillä pyritään ennakkovalvonnan avulla suojaamaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta, joka on yksi yhteisön perusperiaatteista. Tällainen valvonta on hyödyllinen siltä osin kuin direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tekniset määräykset voisivat aiheuttaa esteitä jäsenvaltioiden väliselle tavaroiden kaupalle, ja tällaiset esteet voidaan hyväksyä vain, jos ne ovat tarpeellisia sellaisten pakottavien vaatimusten täyttämiseksi, joilla pyritään yleistä etua koskevaan päämäärään. 33 Tämän saman tuomion 48 ja 54 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että tiedoksiantovelvollisuus on olennainen keino yhteisön valvonnan toteuttamiseksi, ja se toteaa, että tämä valvonta tehostuu entisestään, kun direktiiviä tulkitaan siten, että tiedoksiantovelvollisuuden rikkominen merkitsee olennaisten menettelymääräysten rikkomista, joka aiheuttaa sen, ettei kyseisiä teknisiä määräyksiä voida soveltaa yksityisiä oikeussubjekteja vastaan. 34 Pääasian kaltaisessa rikosasiassa sovelletaan syytetyn osalta sääntöjä, joissa rattijuopumus on kielletty ja säädetty rangaistavaksi ja joissa velvoitetaan kuljettaja puhaltamaan veren alkoholipitoisuuden mittaamiseen tarkoitettuun laitteeseen, jolloin tämän kokeen tulos on todiste menettelyssä, jossa rangaistus määrätään. Nämä säännöt ovat erilaisia kuin ne, joihin ei voida vedota oikeussubjektia vastaan sen vuoksi, että niitä ei ole annettu komissiolle tiedoksi direktiivin mukaisesti. 35 On todettava, että vaikka teknisten määräysten tiedoksi antamatta jättäminen, joka on virhe niiden hyväksymismenettelyssä, aiheuttaa sen, että niitä ei sovelleta siltä I

12 TUOMIO ASIA C-226/97 osin kuin ne estävät näitä määräyksiä vastaamattoman tuotteen käytön tai myynnin, se ei sitä vastoin tee tiedoksi antamatta jääneiden määräysten mukaisen tuotteen käyttämistä kokonaisuudessaan lainvastaiseksi. 36 Se, että viranomaiset käyttävät tuotetta nyt käsiteltävänä olevan tapauksen kaltaisessa tapauksessa, ei ole omiaan luomaan kaupan estettä, joka olisi voitu välttää, jos tiedoksiantomenettelyä olisi noudatettu. 37 Ensimmäisen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiiviä on tulkittava niin, että alkometrejä koskevan teknisen määräyksen tiedoksi antamista koskevan velvoitteen, josta on säädetty direktiivin 8 artiklassa, noudattamatta jättäminen ei aiheuta sitä, että tiedoksi antamatta jätettyjen määräysten mukaisesti hyväksytyllä alkometrillä saatuihin todisteisiin ei voida vedota rattijuopumuksesta syytettyä vastaan. 38 Ottaen huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Oikeudenkäyntikulut 39 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. I

13 Näillä perusteilla YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN on ratkaissut Arrondissementsrechtbank te Maastrichtin tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti: Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettua neuvoston direktiiviä 83/189/ETY on tulkittava niin, että alkometrejä koskevan teknisen määräyksen tiedoksi antamista koskevan velvoitteen, josta on säädetty direktiivin 8 artiklassa, noudattamatta jättäminen ei aiheuta sitä, että tiedoksi antamatta jätettyjen määräysten mukaisesti hyväksytyllä alkometrillä saatuihin todisteisiin ei voida vedota rattijuopumuksesta syytettyä vastaan. Gulmann Ragnemalm Wathelet Schintgen Mancini Kapteyn Murray Edward Puissochet Jann Sevon Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta R. Grass kirjaaja G. C. Rodríguez Iglesias presidentti I

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 TUOMIO 17.3.1998 ASIA C-45/96 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 17 päivänä maaliskuuta 1998 Asiassa C-45/96, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 10 päivänä joulukuuta 1998 * Asiassa C-328/97, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 * TUOMIO 21.10.1999 ASIA C-97/98 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 21 päivänä lokakuuta 1999 * Asiassa C-97/98, jonka Paraisten käräjäoikeus (Suomi) on saattanut EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * A JA B YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa C-102/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Regeringsrätten (Ruotsi)

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * TUOMIO 30.6.2005 ASIA C-537/03 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * Asiassa C-537/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 * SCHEMPP YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 12 päivänä heinäkuuta 2005 * Asiassa C-403/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesfinanzhof (Saksa)

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * KOMISSIO V. RANSKA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * Asiassa C-237/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään M. Nolin, prosessiosoite Luxemburgissa, kantajana,

Lisätiedot

9 päivänä marraskuuta 2006*

9 päivänä marraskuuta 2006* YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä marraskuuta 2006* Asiassa C-520/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi)

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * MÄÄRÄYS 5.12.1997 ASIA C-218/97 Ρ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-218/97 P, Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 * Asiassa C-438/99, jonka Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espanja) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 22 päivänä huhtikuuta 1999

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 22 päivänä huhtikuuta 1999 TUOMIO 22.4.1999 ASIA C-423/97 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 22 päivänä huhtikuuta 1999 Asiassa C-423/97, jonka Juzgado de Primera Instancia de Valencia (Espanja) on saattanut EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 11 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 11 päivänä joulukuuta 1997 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 11 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-42/96, jonka Tribunale civile e penale di Venezia (Italia) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla

Lisätiedot

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta)

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0034 - FI Avis juridique important 61999J0034 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 15 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 16 päivänä helmikuuta 2006 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 16 päivänä helmikuuta 2006 * TUOMIO 16.2.2006 ASIA C-294/04 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 16 päivänä helmikuuta 2006 * Asiassa C-294/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä maaliskuuta 1994 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä maaliskuuta 1994 * TUOMIO 24.3.1994 - ASIA C-275/92 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä maaliskuuta 1994 * Asiassa C-275/92, jonka High Court of Justice of England and Wales (Queen's Bench Division) on saattanut

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 19.11.2003 KOM(2003) 705 lopullinen 2003/0280 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eurooppa-virkamiestuomioistuimen perustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT 1. Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 4 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 13 artiklan B kohdan h alakohta)

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 4 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 13 artiklan B kohdan h alakohta) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61993J0468 - FI Avis juridique important 61993J0468 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIAT-193/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-193/99, Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, Illinois

Lisätiedot

if,rii\ EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN VUOSIKERTOMUS 1996

if,rii\ EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN VUOSIKERTOMUS 1996 if,rii\ A EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN VUOSIKERTOMUS 996 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN VUOSIKERTOMUS 996 Katsaus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimintaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * HAUTEM V. EIP YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-11/00, Michel Hautem, Euroopan investointipankin toimihenkilö, kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fi&num=79919778c19060201&doc...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fi&num=79919778c19060201&doc... Page 1 of 8 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS:Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 * TULLIASIAMIES JA SIILIN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 19 päivänä syyskuuta 2002 * Asiassa C-101/00, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

TULLIKOODEKSIKOMITEA

TULLIKOODEKSIKOMITEA EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO TULLIPOLITIIKKA Yleinen lainsäädäntö ja yhteisön oikeuden yhdenmukainen soveltaminen Bryssel 4.7.2007 TAXUD/741/2003 LOPULLINEN-FI Valmisteluasiakirja

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisen tunnustamisen ensimmäisestä vaiheesta

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisen tunnustamisen ensimmäisestä vaiheesta 13/Nide 15 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 227 386L0361 5886 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 217/21 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 2 päivänä joulukuuta 2004 1

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 2 päivänä joulukuuta 2004 1 JULKISASIAMIES JACOBSIN RATKAISUEHDOTUS - ASIA C-342/03 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 2 päivänä joulukuuta 2004 1 1. Käsiteltävänä olevassa asiassa Espanja vaatii CN-koodeihin 1604 14 11,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 12 päivänä heinäkuuta 1983 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 12 päivänä heinäkuuta 1983 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 12 päivänä heinäkuuta 1983 * Asiassa 170/78, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään komission oikeudellinen neuvonantaja Anthony McClellan, prosessiosoite Luxemburgissa

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2007 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 25 päivänä lokakuuta 2007 * Asiassa C-464/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka rechtbank van eerste aanleg te

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 8/2007, Campbell McPherson, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, osa-aikaisten työntekijöiden yhdenvertaista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 21.10.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 156/2005, Szilvia Deminger, Unkarin kansalainen, Euroopan unionin muista jäsenvaltioista Unkariin tuotuihin

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

26 päivänä tammikuuta 20061

26 päivänä tammikuuta 20061 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 26 päivänä tammikuuta 20061 I Johdanto joka niistä on tosiasiallisesti maksettu tai maksettava myytäessä ne vietäviksi yhteisön tullialueelle, tapauksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA) YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-32/00, Messe München GmbH, kotipaikka München (Saksa),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 10 päivänä huhtikuuta 2003 1

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 10 päivänä huhtikuuta 2003 1 AVESTAPOLARIT CHROME JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 10 päivänä huhtikuuta 2003 1 1. Esillä olevassa asiassa Suomen korkein hallinto-oikeus on pyytänyt, että yhteisöjen tuomioistuin osoittaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.10.2004 KOM(2004) 709 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen täytäntöönpano

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS MICHAEL Β. ELMER 2 päivänä lokakuuta 1997 "

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS MICHAEL Β. ELMER 2 päivänä lokakuuta 1997 PETRIDI JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS MICHAEL Β. ELMER 2 päivänä lokakuuta 1997 " 1. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa Eirinodikeion Echinou, Kreikka, on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002,

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi valmiuslain muuttamisesta (CON/2002/27) A.

Lisätiedot

Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta toiseen Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa kannettu vero

Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta toiseen Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa kannettu vero Downloaded via the EU tax law app / web Asia C-365/02 Marie Lindforsin vireille panema asia (Korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1. "17 artikla

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1. 17 artikla JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä marraskuuta 2003 1 1. Käsiteltävänä oleva asia koskee Suomen kansalaista, joka saa Suomesta työkyvyttömyyseläkettä mutta asuu Espanjassa ja maksaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä lokakuuta 2001 * Asiassa C-326/99, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 4 päivänä maaliskuuta 2004 1

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 4 päivänä maaliskuuta 2004 1 LINDFORS JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 4 päivänä maaliskuuta 2004 1 I Johdanto II Asiaa koskevat oikeussäännöt A Kansallinen lainsäädäntö 2. Autoverolain (1482/94), joka on annettu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot