LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 1.8.2014 ALKAEN TOISTAISEKSI"

Transkriptio

1 LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVIEN KORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI Dnro OPELA: 228/2014 (02.011) Opela / 42 Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Hilkka Toiviainen, p ja asiakassihteeri Sari Venäläinen, p Päivähoitomaksujen määräytyminen alkaen toistaiseksi otetaan uudelleen käsiteltäväksi, koska Opelan päättämässä pykälässä ( 20) oli puutteita. Muutetut kohdat esitysosassa ovat 1, 7 ja 8, nämä on merkitty tummennetulla. Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on viimeksi tarkistettu alkaen sosiaalija terveydenhuollon hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä, Opela / 66. Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on annettu Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829/2013) voimaantulevat muutokset on merkitty vahvennetulla. Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Maksuprosentit ja tulorajat alkaen ovat seuraavat: Perheen koko Tuloraja Korkein maksuhenkilöä /kk prosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Maksu voi kokopäivähoidossa olla lasta kohti enintään 283 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 26 euroa pienempää maksua ei peritä. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta voidaan määrätä samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 255 euroa kuukaudessa. Esitys Vkj Opetuslautakunta päättää, että Päivähoitomaksuja määrättäessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) sekä asetusta (912/1992). Lasten päivähoidosta perittävien maksujen enimmäismaksut ja pienin perittävä päivä hoitomaksu tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä.

2 Lisäksi Hyvinkäällä noudatetaan toistaiseksi päivähoitomaksuja määriteltäessä seuraavia harkinnanvaraisia periaatteita: 1. Lain perusteiden mukaisesti määritellään hoitomaksu perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Maksun perusteena olevat tulot tarkistetaan toimikausittain. Milloin samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä päivähoidossa, määritellään nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi kokopäivähoidossa olla lasta kohti enintään 283 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 26 euroa pienempää maksua ei peritä. Perheen ikäjärjestyksessä seuraavasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määritellään samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta lapsesta, kuitenkin enintään 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokopäivähoidon maksua. Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa, avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. 2. Hoitomaksut peritään aina kiinteinä kuukausimaksuina enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuja määriteltäessä noudatetaan laissa olevia maksuprosentteja ja tulorajoja. Kunkin toimintavuoden aikana heinäkuu on maksuton, mikäli kunnallinen päivähoito on alkanut edellisen vuoden elokuussa ja jatkunut katkeamatta. Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden käytetään päivähoitomaksua määriteltäessä jakajana kyseisen kuukauden toimintapäiviä. Lapsen todellisiin hoitopäiviin lasketaan läsnäolopäivien lisäksi mahdolliset sairaus- ja poissaolopäivät. Mikäli lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan sopimus, ei todellisiin hoitopäiviin huomioida vanhempien ennalta ilmoittamia vapaapäiviä. 3. Osapäivähoidosta, jonka hoitoaika on enintään viisi (5) tuntia päivässä, peritään kuukausimaksu suhteutettuna kokopäivämaksuun, maksu on 60 % vastaavasta kokopäivämaksusta. Mikäli päivittäinen hoitoaika ylittyy satunnaisesti, laskutetaan tällöin kokopäivähoitomaksu. 4. Jos lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta ja hoitopäiviä on 4-17, huomioidaan vapaapäivät maksua alentavina. Maksu määritellään vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien lukumäärän mukaan kiinteänä kuukausimaksuna. Vuosiloma ei ole alennuksen peruste. Hoitomaksu lasketaan siten, että perheen tulojen perusteella määritelty kuukausimaksu jaetaan 20:lla ja näin saatu päivämaksu kerrotaan kuukausittaisten ennalta ilmoitettujen hoitopäivien lukumäärällä. 5. Mikäli lapsi on yöhoidossa (hoitoaika klo ), lasketaan yö yhdeksi hoitopäiväksi ja yöhoidon maksu on sama kuin päivämaksu. Hoitomaksu määritellään vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien ja öiden lukumäärän mukaan kiinteänä kuukausimaksuna jakamalla perheen tulojen perusteella määritelty kuukausimaksu 20:llä ja kertomalla hoitopäivien ja -öiden lukumäärällä. 6. Kohdissa 4-5 vanhempien ennalta ilmoittamien hoitopäivien mukaan määritelty hoitomaksu tarkistetaan käyttöä vastaavaksi, kun epäsäännöllinen hoito on jatkunut 2-4 kk. Tämän jälkeen maksu määritellään kiinteäksi hoitomaksuksi. Keskiarvosta poikkeavat hoitopäivät korjataan takautuvasti seuranta-ajalta. Mikäli hoitopäivien lukumäärä ei perustu vanhempien työvuoroihin voidaan hoitopäivien lukumäärä sopia ilman seuranta-aikaa.

3 Mikäli hoitopaikkaa käytetään enemmän, sallitaan hoitopäivien ylittyminen yhdellä (1) päivällä ilman lisälaskutusta. Mikäli hoitopäivät ylittävät sovitun kahdella tai useammalla päivällä, laskutetaan hoitopäivät todellisten hoitopäivien mukaan, kuitenkin niin, ettei ensimmäisestä ylittävästä päivästä laskuteta. Hoitopaikan käyttämisestä vähemmän kuin on sovittu, ei hyvitetä. Hoitomaksun perusteena olevien hoitopäivien lukumäärää on perheen mahdollisuus muuttaa hoitosuhteen aikana, tällöin ei kuitenkaan 2-4 kk:n seurantaa enää tehdä. 7. Enintään 10 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritään 15,00 euron päivämaksu ja yli 10 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritään maksuperusteiden mukainen päivämaksu, jonka jakajana on kyseisen kuukauden toimintapäivät. Tällöin laskutetaan myös alle 26 euron hoitomaksu. 8. Martinkaaren päiväkodin tilapäishoidosta peritään joko tilapäishoidon mukainen 15,00 euron päivämaksu päivähoidosta ja tilapäishoidosta erikseen tai perheen toimittaessa tulotodistukset, määritellään maksu tulojen ja perhekoon mukaan prosenttiperusteisesti vastaavasti kuin muutkin päivähoitomaksut, kuitenkin niin että tilapäishoidossa olevan lapsen hoitomaksu ei vaikuta kunnallisessa päivähoidossa olevan sisaruksen hoitomaksuun alentavasti. Martinkaaren päiväkodin tilapäishoidosta peritään enintään 30,00 euron vuorokausimaksu. Mikäli lapsella on jokapäiväinen hoitosuhde joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa, ei ylimääräistä maksua tilapäishoidosta peritä. Hoidosta määritelty alle 26 euron maksu peritään. 9. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivämaksusta. Esiopetusikäisten lasten vanhempien säännölliset vapaapäivät huomioidaan, mikäli lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan sopimus. 10. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoitomaksusta esiopetuksen alkamispäivästä lähtien. Lukukausien aikana noudatetaan koulujen loma-aikoja. Kokopäivähoitomaksua ei peritä syys-, joulu- ja talviloman ajalta eikä yksittäisiltä päiviltä toukokuussa. 11. Koululaisten päivähoidosta perittävät maksut määritellään vastaavasti kuin muutkin päivähoitomaksut. 12. Avoimen toiminnan leikkikerhoista peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sovittujen tuntien mukaan (1 / tunti). Tuntimäärän muuttuessa maksu muuttuu vastaavasti. Maksua voidaan harkinnanvaraisesti alentaa tai maksu voidaan sosiaalisin perustein poistaa. 13. Lapsiparkkitoiminnasta peritään perheen ensimmäisestä lapsesta 5 /kerta enintään 3 tuntia ja seuraavista lapsista 2,50 /kerta enintään 3 tuntia. 14. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulontuen tarpeeseen (asiakasmaksulain 11 1 momentti). Kunta voi asiakasmaksulain 11 2 momentin perusteella alentaa tai poistaa asiakasmaksun huollollisista syistä. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa.

4 15. Päivähoitomaksun määrittelyn perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana. 16. Yrittäjien lasten päivähoitomaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen, jonka perusteella hoitomaksu määritellään seuraavaksi kalenterivuodeksi. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. 17. Perhepäivähoidossa olevien lasten perheille annetaan hyvitys, mikäli perhe sitoutuu järjestämään itse toimikauden aikana ( ) : - lastensa varahoidon aina perhepäivähoitajan ollessa estyneenä lukuunottamatta erityisen perusteltua syytä - lastensa varahoidon joko kokonaan tai kesäaikana ( välisenä aikana, myös yksittäiset viikot hyvitetään) perhepäivähoitajan työajantasauspäivinä Hyvitys ei koske vanhempien loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa (lukuunottamatta kesäaikaa) Hyvitystä laskettaessa hoitomaksun jakajana käytetään kyseisen kuukauden toimintapäiviä. Mikäli lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan sopimus, jakajana käytetään sovittujen hoitopäivien lukumäärää. 18. Jos lapsi on kokonaan poissa päivähoidosta vanhempien lomautuksen vuoksi (lapsi ei käytä hoitopaikkaa lainkaan) etukäteen ilmoitetun ajan, voidaan hoitosuhde keskeyttää enintään 4 kuukaudeksi eikä lapselta peritä hoitomaksua keskeytyksen ajalta (toinen lapsi voidaan ottaa tilalle vastaavalle ajalle). Jos lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kuukaudesta vanhempien lomautuksen vuoksi, voidaan hoitoaikasopimus tehdä määräajaksi, tällöin lapsi ei käytä päivähoitopaikkaa lomautuspäivinä ja vapaapäivät huomioidaan maksua alentavina. Hoitoaikaa sovittaessa vanhempien tulee todistaa lomautusaika lomautusilmoituksella ja sitoutua pitämään lapsi pois päivähoidosta lomautuksen aikana. 19. Hoitopaikkatakuu alkaen. Vanhemmat voivat halutessaan luopua määräaikaisesti lapsen päivähoitopaikasta ja lapsi voi sovitun ajan jälkeen palata takaisin tuttuun päiväkotiin ilman uutta päivähoitohakemusta, mikäli hoito aloitettaisiin elokuun aikana, seuraavan toimintakauden alkaessa. Asiasta tehdään huoltajan kanssa kirjallinen hoitopaikkatakuusopimus. Edellytyksenä on, että päivähoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk. 20. Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet määritellystä kuukausimaksusta. 21. Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 Täytäntöönpano Sari Venäläinen Laura Autio Taru Perkiömäki Tiedoksi Marianne Siren Kunnalliset päivähoitoyksiköt Varhaiskasvatuskeskus Hilkka Toiviainen Tanja Tiainen Merja Kivistö Kenttäkadun pk Talousosasto Folkhälsans daghem, ostopalvelu Tarkastustoimi

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN Siv.ltk 10.3.2014 24 PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 ALKAEN Sisällys 1 SÄÄDÖKSET...1 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN...1 2.1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA PERIMINEN 1.8.2015 ALKAEN VARHLTK 6/2015 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk.

TIEDOTE. INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2014 alk. PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus

Nastolan kunta Sivistyspalvelut / Varhaiskasvatus PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1.8.2014 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2014 lukien Hyväksytty 9.4.2014/Koulutuslautakunta 2 LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET 1.8.2014 LUKIEN 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN...3 2. MAKSUPROSENTIT

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot