Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?"

Transkriptio

1 Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus

2 Ohjelmakauden näkymiä ja haasteita Työikäisen väestön väheneminen ikääntymisen ja poismuuton seurauksena Työttömyys, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät Muuttuvat osaamistarpeet ja joustavat siirtymät koulutusja työurilla Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen Hyvinvointi- ja terveyserojen sekä eriarvoistumisen kasvu Isoja kysymyksiä, joihin hankkeilla tavoitellaan ratkaisuja 2

3 Euroopan sosiaalirahasto Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Hankkeet kohdistetaan johonkin toimintalinjaan (ESR 3kpl) ja erityistavoitteeseen Kehittämistoiminnan tulee tukea myös ohjelman horisontaalisia periaatteita, joiden merkitys korostuu: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys Rahoitettavan toiminnan sisällöt muuttuneet jonkin verran edellisestä kaudesta, kannattaa tutustua huolella Valtakunnalliset teemat: ESR:stä 25 % on valtakunnallisessa osiossa ja sen rahoituksen hakeminen on mahdollista myös Itä- Suomeen kohdistuviin hankkeisiin 3

4 TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hankkeilla kehitetään ja tarjotaan työllistäviä toimenpiteitä nuorten lisäksi sellaisille heikossa työmarkkina-asemassa oleville, jotka voidaan aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin saada kohtuullisen nopeasti avoimille markkinoille. Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta: Tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa Kehitetään ohjaus- ja tukipalveluita työllistymisen tueksi Tuetaan maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita ja kotouttamistoimenpiteitä Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa edistäviä rekrytointeja ja siihen liittyviä toimintamalleja Hankkeiden kohderyhmät: Työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret, Heikossa työmarkkina-asemassa olevat Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot ja potentiaaliset työllistäjät 4

5 TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Hankkeilla pyritään parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta hankkeisiin osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa. Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta: Työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimenpiteet Työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen edistäminen ja työhyvinvointi Työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn edistäminen Työurien pidentäminen, erityishuomio osatyökykyisissä ja ikääntyneissä Hankkeiden kohderyhmät: Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot Työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät 5

6 TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen Hankkeilla pyritään lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä. Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta: Kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia yms. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja Tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloilla huomioiden sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen Tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista, liittyen erityisesti työnantajayrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen Hankkeiden kohderyhmät: Työssäkäyvät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Työnantajat, sosiaalipartnerit, järjestöt ja säätiöt 6

7 TL4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 7 Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta: Kehitetään koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita Lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta Tuetaan älykkääseen erikoistumiseen liittyviä osaamistarpeita ja parannetaan innovaatiovalmiuksia Kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen Tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta sukupuolinäkökulma huomioon ottaen Tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista ja uudistumista Hankkeiden kohderyhmät: Hankkeilla lisätään kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman osaamistasoa ja edistetään joustavia opintopolkuja. Opiskelijat, työntekijät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Koulutusorganisaatiot, opinto- ja uraohjaajat ym.

8 TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Tuettava toiminta voi olla esimerkiksi: Hankkeiden avulla pyritään parantamaan koko työvoimareservin hyödyntämistä sekä vähentämään köyhyyttä ja syrjäytymistä. Kehitetään ja tarjotaan osallisuutta vahvistavia palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta Tarjotaan ja kehitetään nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamalleja ja palveluja Kehitetään ja vahvistetaan monialaista ja ammatillista yhteistyötä ja siihen liittyvää osaamista Hankkeiden kohderyhmät: Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Maahanmuuttajat, romanit, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat, ikääntyvät Työllisyys-, sote- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat 8

9 Euroopan sosiaalirahasto ; yleistä hankkeiden kohderyhmistä Työikäinen väestö (hankkeiden kohderyhminä eivät voi olla lapset tai vanhukset) Toimintalinjakohtaiset kohderyhmät Työssäolevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ikääntyvät ja työttömäksi jääneet maahanmuuttajat, vammaiset, erilaiset oppijat, nuoret Tarkista ohjelma-asiakirjasta! 9

10 Euroopan sosiaalirahasto ; hankesuunnittelussa huomioitava Konkreettisuus ja mitattavuus; tavoitteiden toteutumista täytyy pystyä mittaamaan Indikaattorit huomioitava jo hankkeen suunnitteluvaiheessa; löytyvät ohjelma-asiakirjan liitteistä 2 ja 3 Seurannan painopiste hankkeen tuloksellisuuden mittaamisessa (ESR myös henkilötasolla) Miten aiempien hankkeiden tuloksia otettu valmistelussa huomioon Kehitettävän toiminnan uutuus- ja lisäarvo Konkreettiset toimenpiteet ja niiden avulla saavutettavat konkreettiset tulokset Miten toiminta jatkuu hankkeen jälkeen 10

11 Euroopan sosiaalirahasto ; hankesuunnittelussa huomioitava Hankkeiden kesto max. 2 vuotta optiomahdollisuus lisävuoteen Tuki ei ole tarkoitettu hankehakijan oman toiminnan ylläpitämiseen Tuensaajan omarahoitus Muut rahoitusosuudet, kuntarahoitus EU-tuki maksetaan pääsääntöisesti takautuvasti 11

12 Mikä muuttuu uudella kaudella? Tuki ESR -hankkeissa max. 80 % Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttö pääsääntö Flat rateen useampia vaihtoehtoja: ESR: 17 % (pääsääntö), poikkeustapauksissa 15 % tai 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) hankkeiden yläraja euroa (julkinen rahoitus yhteensä) Ennakkomaksujen käyttö mahdollista perustellusta syystä Tuen siirto menettely vähävaraisille toimijoille Rahoitusosuudet maksettava rahallisena suorituksena, pl. ESR:n erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset, jotka ilmoitetaan vakioyksikkökustannuksina (Huom! Erikseen raportoitavat eivät mahdollisia enää osana tuensaajan omarahoitusta.) Uusi tietojärjestelmä Eura 2014 käytössä 12

13 Hakemusten arviointi Hankkeen tarvelähtöisyys ja tavoitteet? Kohderyhmät ja osallistujat? Hankkeen uutuusarvo? Vastaavat aikaisemmat hankkeet? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksia hankkeella on? Hankkeen toiminnan jatkuminen ja tuloksien hyödyntäminen hankkeen jälkeen? Kustannusarvion realistisuus Tuensaajan likviditeetti 13

14 EURA järjestelmä Tavoitteena kokonaan sähköinen asiointi ja hankehallinto EURA 2014 järjestelmässä, ei allekirjoitettuja papereita Kaikki virallinen tiedonvaihto hakijan ja tuensaajan välillä tapahtuu EURA 2014 järjestelmässä Avautui keväällä 2014 Valmistuu vaiheittain, päätösosio loppuvuodesta EURA 2014 edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista (Katso) eri rooleja: pääkäyttäjä, nimenkirjoittaja, valmistelija Hankkeen nimi ja tiivistelmä myös englanniksi 14

15 Hakeminen Rahoitusta voivat hakea Y-tunnuksen omaavat toimijat Hankkeella voi olla yksi tai useampi toteuttaja Hakeminen ja kaikki asiointi sähköisen EURA2014 järjestelmän kautta Vuosittain 2-3 hakukierrosta, teemat Nyt käynnissä oleva haku V haku tammi-helmikuussa Haussa olevat teemat: 15

16 Syksyn 2014 teemahaun ESR-teemat o Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista. o Hakuteemat: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3): Uudenlaiset ratkaisut heikossa työmarkkina-asemassa oleville (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) kohdennettaviin palveluihin monialainen verkosto- ja yritysyhteistyö ja verkostomaisesti toteutettavat palvelut sekä uusien toimintamallien kehittäminen työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3): Tuottavat ja työhyvinvointia parantavat koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä aiheeseen liittyvä vertaisoppiminen ja verkostoituminen uudenlaisten työllistymisen mahdollisuuksien luominen ikääntyville ja työttömäksi jääneille 16

17 Syksyn 2014 teemahaun ESR-teemat o Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4) Erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) koulutusvaihtoehdot ja aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen edistäminen joustavat ja yksilölliset opintopolut osaamisen kehittämiseksi, tutkintojen suorittamiseksi ja työllistämiseksi erityisryhmille o Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5) Osallisuutta vahvistavat kokonaisvaltaiset palvelut erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta Monialaisen ja ammatillisen yhteistyön kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen moniammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen palvelukonseptin luominen 17

18 Lisätietoja Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 18

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot