Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi"

Transkriptio

1 Toimivat seurannan indikaattorit käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tueksi Erikoistutkija Riikka Shemeikka, Nuorisotakuun tulevaisuuspaja Messukeskus, Helsinki

2 Esityksen rakenne 1. Indikaattorityön tausta ja tavoitteet 2. Indikaattoreiden valinta 3. Indikaattorikokonaisuuden muodostaminen 4. Indikaattoreiden tärkeimmät tietolähteet 5. Indikaattoreiden käyttö 6. Indikaattorityypit 7. Esimerkkejä avainindikaattoreilla tehtävistä vertailuista

3 1 Indikaattorityön tausta ja tavoitteet Tausta Seurantaindikaattoreiden kehittäminen on osa nuorisotakuun tutkimuksellista tukea Tavoitteena luoda indikaattorikokonaisuus, jonka avulla voidaan 1. Tukea nuorisotakuun yleisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa 2. Kertoa edistymisestä nuorisotakuun eri osa-alueilla ja osoittaa, mitkä osaalueet kaipaavat lisää panostusta 3. Tukea alueellisen tasa-arvon toteutumista osoittamalla mahdolliset alueelliset erot nuorisotakuun tavoitteiden toteutumisessa

4 2 Indikaattoreiden valinta Indikaattoreiden tuli olla Informatiivisia, helposti ymmärrettäviä Helposti saatavilla olevia ja säännöllisesti kerättäviä Mahdollisimman ajantasaisia, osassa oli hyväksyttävä tilastoinnista johtuva viive Nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteitä kuvaavia Indikaattoreiden valinnassa asiantuntijatukea antoivat muun muassa hankkeen ohjausryhmä (edustettuina TEM, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kuntaliitto ja THL) Nuorten Yhteiskuntatakuu Työryhmä (NYT-ryhmä), jossa laaja asiantuntijakunta eri osa-alueilta ja eri toimijaryhmistä

5 3 Indikaattorikokonaisuuden muodostaminen Pyrittiin valitsemaan keskeisimmätindikaattorit: tavoitteena on tiivistys ja valikointi Pääasialliset kohderyhmät ovat alle 25-vuotiaat, vuotiaat vastavalmistuneet sekä vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevat, mutta käytettävissä olevat tiedot vaikuttavat tarkasteluun Jaottelu sukupuolen, ikäryhmän (15-19, 20-24, 25-29), asuinalueen ja esimerkiksi koulutustaustan mukaan, riippuen kustakin indikaattorista sekä käytettävissä olevista tiedoista Erityisessä syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmien huomiointi (maahanmuuttajat, vammaiset jne.), jos tietoa oli saatavilla Aluetasona maakunnat tai ELY-alueet Yhteys muihin indikaattorikokonaisuuksiin: esim. Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) nuorten hyvinvointi-indikaattorit, lasten hyvinvointi-indikaattorit, EU:n nuorisoindikaattorit, maahanmuuttajien kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaindikaattorit, maahanmuuttajalasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotouttamisen seurantaindikaattorit, THL:n hyvinvointikompassi ja muut THL:n indikaattorikokonaisuudet

6 4 Indikaattoreiden tärkeimmät tietolähteet TEM: mm. työnvälitystilasto Tilastokeskus: työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto, väestötilasto, koulutustilastot, oikeustilastot Kela: Kelasto-tietokanta, Kelan kuntoutuksen vuositilastot Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus: KOULUTA-tietokanta, Vipunen-tietokanta, erillisraportit THL: SOTKAnet, Kouluterveyskysely ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus: vuosiselvitykset asunnottomuudesta

7 5 Indikaattoreiden käyttö Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen raportissa julkaistiin indikaattoreihin perustuva kuvaus nuorisotakuun lähtötilanteesta ja tilanteesta ensimmäisen vuoden jälkeen Indikaattoreiden päivittäminen tärkeää jatkossa Suunnitteilla indikaattoreiden julkaiseminen Nuoran nuorten hyvinvointiindikaattoreiden yhteydessä (www. tietoanuorista.fi) Indikaattoreita voidaan käyttää eri aluetasoilla, yhdenmukaiset seurantaindikaattorit helpottavat tiedon keruuta ja vertailua

8 6 Indikaattorityypit 1 Vaikutusindikaattorit Kuvaavat nuorisotakuun tavoitteiden toteutumista eri osa-alueilla sekä keskeisiä nuorten syrjäytymisen riskitekijöitä 1. Nuorten työllistymisen edistäminen 2. Koulutustakuun toteutuminen 3. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus 4. Nuorten syrjäytymisen riskitekijät 2 Keinoindikaattorit Kuvaavat nuorisotakuuseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien palvelujen käyttöä maakunnittain. Toimivat kustannusvaikuttavuuden arvioinnin tukena. 1. Työ- ja elinkeinopalvelut 2. Koulutuspalvelut 3. Nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalvelut 3 Avainindikaattorit Laajemman indikaattorikokonaisuuden lisäksi valittiin muutama avainindikaattori ajallista ja alueiden välistä vertailua helpottamaan

9 Vaikutusindikaattorit (1) Työllisyyden edistäminen Indikaattori Lähde 1 * Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2 Nuorisotakuun kohderyhmiin kuuluvien lukumäärän kehitys TEM, Työnvälitystilasto 3 * Nuorten työttömien työnhakijoiden osuus ikäryhmästä TEM, Työnvälitystilasto; Tilastokeskus, Väestötilasto vuotiaat työttömät koulutustaustan mukaan TEM, Työnvälitystilasto 5 * Työttömien alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk, 6 kk ja 12 kk TEM, Työnvälitystilasto työttömyyteen 6 * Työttömien vastavalmistuneiden virta yli 3 kk ja 6 kk TEM, Työnvälitystilasto työttömyyteen 7 Työttömät alle 25-vuotiaat nuoret ja vuotiaat TEM, Työnvälitystilasto vastavalmistuneet, joilla 3 kk työttömyysjakso ei ylity työttömyyden päättymissyyn mukaan 8 Pitkäaikaistyöttömien osuus alle 30-vuotiaista ikäryhmittäin TEM, Työnvälitystilasto; Tilastokeskus, Väestötilasto 9 Työttömiä alle 30-vuotiaita työllistynyt avoimille TEM, Työnvälitystilasto työmarkkinoille 10 Työttömiä alle 30-vuotiaita työllistynyt palkkatuella TEM, Työnvälitystilasto 11 Työttömien nuorten aktivointiaste TEM, Työnvälitystilasto * Avainindikaattori

10 Vaikutusindikaattorit (2) Koulutustakuun toteutuminen Indikaattori 12 * Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan 13 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin koulutussektorin mukaan 14 Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin koulutussektorin mukaan 15 Tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan keskeyttäneiden osuus koulutussektoreittain 16 * Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta Lähde Kouluta-tietokanta Tilastokeskus, Koulutustilastot, Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus, Koulutustilastot, Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus, Koulutustilastot, Koulutuksen keskeyttäminen Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 17 Vain perusasteen suorittaneet vuotiaat pääasiallisen toiminnan mukaan * Avainindikaattori Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

11 Vaikutusindikaattorit (3) Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus Indikaattori 18 * Työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien nuorten (NEET) osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 19 Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista vuosi valmistumisen jälkeen koulutusasteen mukaan 20 * Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien vuotiaiden nuorten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 21 * Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus nuorista sairausryhmän mukaan 22 Kelan ammatillista kuntoutusta saavien vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 23 Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluja saavien vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 24 Vaikean psykoosin tai muun vaikean mielenterveyden häiriön perusteella vuotiaille myönnetyt lääkekorvaukset, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä Lähde Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tilastokeskus, Koulutustilastot, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen SOTKAnet Kelasto; Tilastokeskus, Väestötilasto Kelasto; Tilastokeskus, Väestötilasto Kelasto; Tilastokeskus, Väestötilasto Kelasto; Tilastokeskus, Väestötilasto 25 Kelan nuorten kuntoutuspäätösten hylkäysprosentti Kelan kuntoutustilasto * Avainindikaattori

12 Vaikutusindikaattorit (4) Nuorten syrjäytymisen riskitekijät Indikaattori 26 Alle 25-vuotiaat asunnottomat ja pitkäaikaisasunnottomat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 27 Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla koettu terveydentila keskinkertainen tai huono 28 Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla vaikeuksia keskustella vanhempiensa kanssa 29 * Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla ei yhtään läheistä ystävää 30 Päihteiden vuoksi sairaaloiden tai terveyskeskusten vuodeosastolla tai päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 31 Alle 29-vuotiaiden rikollisuus rikoslajeittain (varkaudet, vahingonteot ja väkivalta) Lähde ARA selvitykset THL, Kouluterveyskysely THL, Kouluterveyskysely THL, Kouluterveyskysely SOTKAnet Tilastokeskus, Poliisin tietoon tullut rikollisuus * Avainindikaattori

13 Keinoindikaattorit (1) TE-toimistojen palvelut Indikaattori Lähde 1 Ammatinvalinta- ja uraohjaus TEM, Työnvälitystilasto 2 Valmennukseen osallistuminen (työnhakuvalmennus, TEM, Työnvälitystilasto työhönvalmennus, uravalmennus) 3 Työkokeilu TEM, Työnvälitystilasto 4 Koulutuskokeilu TEM, Työnvälitystilasto 5 Työvoimakoulutus TEM, Työnvälitystilasto 6 Starttiraha TEM, Työnvälitystilasto 7 Sanssi-kortti TEM, Työnvälitystilasto 8 Palkkatuettu oppisopimus TEM, Työnvälitystilasto 9 Suunnitelma tehty ennen 3kk rajaa TEM, Työnvälitystilasto 10 TE-toimistojen maahanmuuttajille tarkoitetut TEM, Työnvälitystilasto; Kelasto kotoutumispalvelut 11 TE-toimenpiteestä toiseen siirtyvät TEM, Työnvälitystilasto

14 Keinoindikaattorit (2) Koulutuspalvelut Indikaattori Lähde 12 Lakisääteinen oppilas- ja opiskelijahuolto THL, Kouluterveyskysely; OPH 13 Oppisopimuskoulutus OPH tilastopalvelu Vipunen, Ammatillinen koulutus 14 Perusopetuksen lisäopetus Tilastokeskus, Koulutustilastot 15 Perusasteen tehostettu ja erityinen tuki/erityisopetus Tilastokeskus, Koulutustilastot 16 Ammattistartti Opetushallitus 17 Vammaisten valmentava ja kuntouttava ohjaus ja opetus Opetushallitus 18 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Opetushallitus 19 Maahanmuuttajien valmistava koulutus Opetushallitus

15 Keinoindikaattorit (3) Nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalvelut Indikaattori Lähde 20 Kuntien nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut OKM 21 Kuntouttava työtoiminta Kelasto 22 Nuorten mielenterveyspalvelut SOTKAnet 23 Nuorten työpajatoiminta OKM 24 Etsivä nuorisotyö OKM 25 Lastensuojelu ja kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret SOTKAnet

16 Avainindikaattorit Indikaattori Lähde Vuosi 1 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste Tilastokeskus, 2013 Työvoimatutkimus 2 Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus TEM, Työnvälitystilasto 2013 ikäryhmästä vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömien TEM, Työnvälitystilasto 2013 työnhakijoiden osuus ikäryhmästä 4 Työttömien alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk työttömyyteen TEM, Työnvälitystilasto Työttömien vastavalmistuneiden virta yli 3 kk työttömyyteen 6 Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan 7 Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta TEM, Työnvälitystilasto 2013 Kouluta-tietokanta 2013 Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien Tilastokeskus, 2012 vuotiaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (NEET) Työssäkäyntitilasto 9 Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien vuotiaiden SOTKAnet 2012 nuorten osuus vastaavanikäisestä väestöstä 10 Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus vuotiaista Kelasto; Tilastokeskus, 2013 väestötilasto 11 Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla ei yhtään läheistä ystävää THL, Kouluterveyskysely 2013

17 7 Esimerkkejä avainindikaattoreilla tehtävistä vertailuista

18

19

20

21

22

23 Kiitos mielenkiinnosta!

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Alkusanat Kaiken mitä todella tarvitsen tietääkseni miten elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa.

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 21.1.2010 Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL RAPORTTEJA 104 2013 Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI

NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI / (Ilkka Haahtela ja Heikki Vento) OPETUSVIRASTO / nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja (Liisa Pohjolainen ja Anna Lyra-Katz) NUORISOTAKUUN SEURANTARAPORTTI Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Helsingissä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VUODEN 2011 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT... 4 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu/nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Auli Paavola. Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Auli Paavola. Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet LAPSIASIAVALTUUTETTU Auli Paavola Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 3:2008 Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 3:2008

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VUODEN 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT 5 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008 2011 Pohjois-Suomen alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma

KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008 2011 Pohjois-Suomen alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma 1 KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008 2011 Pohjois-Suomen alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma versio 19.11.2008 2 Sisältö 1. JOHDANTO...3 2. NÄITÄ TAVOITTELEMME...4

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013

Nuorisotakuu. Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Nuorisotakuu Ylijohtaja Kari Virranta Siilinjärvi 22.1.2013 Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla ammatillisesti

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 203 Välfärdsberättelse år 203 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjä 2 rven kunta Lappträsk kommun Sisältö. JOHDANTO, KERTOMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

S*" *et"c,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri

S* *etc,,{-^l Sirpa Hasanen Erityisavustajan sihteeri wg.rf eunxatrouurureao crbgra- oc[{ r{ar r sutn sterter IIINISTRV OF GIIPIOVUANT NTD T}G ECONOMV SAATE 25.3.2013 Sirkka-Liisa Lam m inkoski Eteld-Pohjanmaan toimisto Jaakonkuja 8 63700 AnrAnr Hyrd Sirkka-Liisa

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013

ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013 Luonnos kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle 6.2.2012 ESPOON KAUPUNGIN JA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMA 2010-2013 Toimenpiteet 2012 Espoon kaupunki Espoon työ-

Lisätiedot