Päijänteen Tammiselkä Pilkanselkä Avoselkä Ahvenusselkä - Kotkatselkä rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijänteen Tammiselkä Pilkanselkä Avoselkä Ahvenusselkä - Kotkatselkä rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen"

Transkriptio

1 LUHANGAN KUNTA HAKULINTIE LUHANKA Päijänteen Tammiselkä Pilkanselkä Avoselkä Ahvenusselkä - Kotkatselkä rantaosayleiskaavan ajantasaistaminen Kaavoituksen vireilletulovaiheen viranomaisneuvottelu MUISTIO Aika: Tiistai klo Paikka: Keski-Suomen Ely-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Läsnä: Kari Huntus K-S Ely-Keskus Liisa Horppila-Jämsä K-S Ely-Keskus Aulis Jämsä K-S Ely-keskus Olli Ristaniemi K-S Liitto Päivi Andersson K-S Museo Reijo Urtti Luhangan kunta Matti Salokas Luhangan kunta Jukka S Lehtonen Aluearkkitehti, Joutsa-Luhanka-Toivakka Jari Lämsä Goonia, kaavan laatija 1. Kokouksen järjestäytyminen Kari Huntus toimi puheenjohtajana ja Jari Lämsä sihteerinä. 2. Kaavoituksen tarkoitus, kunnan tavoitteet, aluerajaus Reijo Urtti alusti Luhangan kunnan tavoitteita alkavalle kaavoitukselle ja eräiltä osin 2005 muutettu rantaosayleiskaava on vanhentunut. Kaavamääräyksissä on täsmennettävää, maanomistajilta on saapunut kaavamuutosaloitteita, kuntastrategiassa on otettu kantaa alueen kehittämiseen, rakentamisen toivotaan vilkastuttavan mm. kirkonkylän ja Tammijärven alueita. Vakituisen asumisen mahdollisuudet tulisi selvittää. Jari Lämsä kertoi kaavoituksen vireilletulon tiedottamisesta. Kuulutus kaavan vireille tulosta ja ennakkotietoa kaikille maanomistajille lähetettiin On siis pyritty mahdollisimman laajaan tiedottamiseen jo tässä vaiheessa. 1(6)

2 Todettiin, että on syytä käsitellä koko vanhan 1996 rantaosayleiskaavan alue. Tarpeettoman laajat maa- ja metsätalousalueet karsitaan samalla pois eli rantaosayleiskaava kumotaan niiltä osin. Vanhaa kaavaa ei ole syytä jättää ollenkaan voimaan epäselvyyksien välttämiseksi. Keskusteltiin oikeasta kaavamuodosta. Tulisiko osayleiskaava laatia kyläkaavana vai rantaosayleiskaavana? - Sovittiin, että kaava laaditaan rantaosayleiskaavana (MRL 72 ), sillä kylämäinen yhdyskuntarakenne on varsin suppealla alueella Tammijärven ja kirkonkylän ympärillä. - Rantaosayleiskaavan nimi Tammijärvi-Pilkanselkä-Avoselkä- Ahvenusselkä-Kotkatselkä on melko hankala. Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaa ehdotettiin lyhyemmäksi nimeksi (vrt. Suur- Päijänteen rantaosayleiskaava). 3. Kaavoitustilanne Nyt laadittavan rantaosayleiskaavan alueella on voimassa: - Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat - Alueella on pääosin voimassa rantaosayleiskaava, Tammiselkä Pilkanselkä Avoselkä Ahvenusselkä Kotkatselkä. Kunnanvaltuuston hyväksymä, vahvistettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä (Rakennuslain aikaan vahvistettu yleiskaava) - Rantayleiskaavan muutokset, Kotkatselkä Pilkanselkä Tammiselkä kunnanvaltuuston hyväksymä (MRL) - Eri aikoina vahvistuneita ranta-asemakaavoja, joista osa on laadittu rakennuslain aikana Sovittiin, että jatketaan OAS:n tarkistamisella, koska voimassa olevien kaavojen tilanne kuvataan sinne tarkemmin. 4. Nykytilanne ja voimassa olevien kaavojen toteutuminen Todettiin, että voimassa oleva rantaosayleiskaava on pääosin toteutunut rakennuspaikkojen osalta. Tarkkaa toteutumisen laskentaa ei ole vielä ehditty tehdä. Nykytilanteen ja rakennuspaikkojen toteutumisen tarkastelu suoritetaan laadittavan emätilaselvityksen yhteyteen. Emätilaselvitys laaditaan koko laadittavan kaavan ranta-alueille. 2(6)

3 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Käytiin läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos ( ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään seuraavia tarkistuksia ja täsmennyksiä: - OAS:n kansilehteen tarkennetaan laadittavan kaavan rajausta siten, että lisätään eri värillä alustavasti tiedossa oleva kaavan laajentumisalue ja kumottavat kaava-alueet (M-alueita) sivulle Kaavoituksesta tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen kohtaan lisätään kaavoituksen projektipankin internetosoite: sivulle Alueen nykytilanne kohdan alle lisätään maininta kumottavista tarpeettoman laajoista M-alueista. Poistetaan OASluonnoksen mukainen kohta kaava-alueen ulkopuolelle jäävät Luhangan kirkonkylän asemakaavoitetut alueet sekä mahdollisesti ne kaava-alueen osat, joihin ei ole tarpeen tehdä muutoksi. Lisätään tähän kappaleeseen karttakuva laajentamisesta ja kumottavista alueista sekä merkitään alueella olevien ranta-asemakaavojen sijainti sivulle kohtaan Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet täsmennetään kunnan asettamia tavoitteita seuraavien kohtien osalta: Pyritään yhtenäistämään voimassa olevia kaavamääräyksiä kunnan eri rantaosayleiskaavojen välillä. Selvitetään rakennuspaikkakohtaisen kokonaisrakennusoikeuden lisääminen ja rakennuspaikan rantaetäisyysvaatimusten yhtenäistäminen Suur-Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiseksi Uuden havainnollisemman emätilaselvityksen laatiminen ja kaavan mitoitusperusteiden sekä mitoitusvyöhykkeiden tarkastelu Kuntastrategian sisältöä avataan lisää Mahdollinen lisärakentaminen tullaan tutkimaan alueittain mm. kaavan aluekohtaisen ja kokonaismitoituksen lähtökohdista, maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, laadittavan emätilaselvityksen tulosten, luonnon- ja kulttuuriympäristön ja maiseman, sekä yhdyskuntarakenteen ja infrastruktuurin asettamien reunaehtojen puitteissa. Rantaosayleiskaava laaditaan MRL 72 (pois 44 ) Kaavaa voidaan käyttää siis ainakin tavanomaisen lomaja asuinrakentamisen sekä maatilojen talouskeskusten rakennuslupien myöntämisperusteena. 3. sivun viimeinen kappale poistetaan (Mikäli uutta kaavaa ei vahvisteta jne.) 3(6)

4 - 4. Sivun alkuun valtakunnanlisiin alueidenkäyttötavoitteisiin lisätään keskeiset tätä hanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (luetellaan) - Maakuntakaavan ja vaihekaavojen karttaotteisiin merkitään päälle nyt kaavoitettavan alueen rajaus ja lisätään kaavoitettavaan alueeseen kohdistuvat maakuntakaavamääräykset ja merkintöjen selitykset. - Yleiskaavoja koskevaan kohtaan lisätään Tammijärven osayleiskaavan karttaote - Ranta-asemakaavat merkitään laadittaviin rantaosayleiskaavakarttoihin ja kaava-asiakirjoihin täsmennetään näiden hyväksymis- ja voimaantulopäivämäärät. Rantaosayleiskaava ohjaa ranta-asemakaavojen muutoksia. - Pohjakarttana käytetään mittakaavaa 1: Alueelle aiemmin laaditut selvitykset ja muu suunnitteluaineisto kohtaa täydennetään: Rakennusten inventointi 1996 on vanhentunut ja päivitettävä Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi (RKY kohteet) Luhangan rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys, Leena Kiuru 1994 ei käy sellaisenaan, laadittava uusi selvitys MRL:n edellyttämällä tavalla koko alueelle Luhangan muinaisjäännösten inventointi, on ajantasainen Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys 2005 (Päijänne) Luhangan maisematien maiseman ja luonnonhoidon yleissuunnitelma valmistu Luhangan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnitelma Natura2000 ja rantojensuojeluohjelma - Osallisten luetteloon täsmennyksiä Museovirasto pois K-S Museo (ilman tarkennuksia) Lisätään: Metsäkeskus (Keski-Suomi) 4(6)

5 - OAS:n 7. kohta laadittavat selvitykset ja arvioitavat vaikutukset Täsmennetään laadittavat selvitykset kohtaa: Uusi luonto- ja maisemaselvitys laaditaan Liito-oravainventointi laaditaan Rakennusten inventointi laaditaan Emätilaselvitys laaditaan, poikkileikkaus v Selvitetään muu alueen kulttuuriympäristö mm. perinnemaisemat Selvitetään yhdyskuntarakennetta, kunnallistekniset verkostot ja palvelut Lisäksi laaditaan oleviin paikkatietoaineistoihin perustuvia selvityksiä mm. pohjavesialueet, muut suojelualueet, maa- ja kallioperän tiedot (OIVA ja HERTTA -aineistot) Tässä yhteydessä käytiin keskustelua kaavaluonnosvaiheen kuulemisesta. Voidaanko valmisteluvaiheen kuulemista tehdä ennen laadittavia selvityksiä eli asettaa kaavaluonnos yleisesti nähtäville? Kunnan edustajien ja kaavoittajan mukaan osallisia voidaan kuulla jo ennen laadittavia selvityksiäkin. Ei ole välttämätöntä nimetä kaavaluonnokseksi. Aulis Jämsä piti parempana, että kaavaluonnos laadittaisiin myöhemmin ja se perustuisi laadittuihin selvityksiin. Todettiin, että aikataulullisesti sopii paremmin työohjelmaan, jos suoritetaan kaavoituksen valmisteluvaiheen kuuleminen jo tulevana talvena. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kaavaluonnos asetetaan toisen kerran yleisesti nähtäville sen jälkeen, kun kaavaan liittyvät selvitykset ovat valmistuneet syksyllä Kaavan hyväksymiselle on asetettu tavoite kevät 2015, joten kuulemisvaiheita voi olla kaksi ennen kaavaehdotuksen laatimista. - arvioitavat vaikutukset: Täydennetään seuraavasti: Lisätään vaikutusten arviointi kulttuuriympäristöön Lisätään vaikutusten arviointi perinnemaisemiin Lisätään liikenteelliset vaikutukset henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen (lasten omaehtoinen kulkeminen) näkökulmista mukaan lukien liikenneturvallisuus - Vielä lopuksi todettiin, että OAS:n arvioitua aikataulua täsmennetään mm. laadittavien selvitysten lähtökohdista. 5(6)

6 6. Muut mahdolliset asiat Kaavahanketta varten on avattu internetsivut osoitteeseen: Muita asioita ei enää ollut. 7. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous noin klo Jyväskylässä Jari Lämsä 6(6)

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS

JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS Kouvolan kaupunki Maankäyttö Maankäytön suunnittelu KAAVASELOSTUS JAALAN ITÄOSAN SEKÄ ETELÄ- JA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVOJEN MUUTOS SONNANJÄRVEN PAJULAHDENNIEMEN JA NISKAJÄR- VEN RIIHINIEMEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41

TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 TOIVAKKA RUTALAHTI (404) TILA HAUKKAVUORI RN:O 8:41 PÄIJÄNNE LÄNTISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.4.2011 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Läntisen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143

SYSMÄ RAPALAN KYLÄ PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TILA RAPALA RN:o 1:143 SYSMÄ RAPALAN KYLÄ TILA RAPALA RN:o 1:143 PÄIJÄNNE RAPALANLAMPI RAPALAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Rapalan ranta-asemakaava Kunta:

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2009, nähtävillä 12.2. 16.3.2009 Päivitetty 29.5.2012, nähtävillä 20.6. 30.9.2012 Päivitetty 14.4.2014, nähtävillä 26.5.-31.7.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POMARKKU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POMARKKU KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 75 JA 79 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2014, 13.6.2014 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Asemakaavan muutos kortteleissa 75 ja 79 Kunta: Pomarkku

Lisätiedot

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) HÄMEENLINNA PORRAS ERIKOISTA 109-462-2-56 Pyhäjärvi ERIKOISTA TILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.12.2014, 26.1.2015, 19.3.2015 1. Tunnistetiedot Kaavan nimi: Erikoista

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot