I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt"

Transkriptio

1 Pieksånkosken vesiosuuskunta (1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tositelaj it ja säilyttämistapa Tase-erittelyt Tilikartta Sivu I Tasekirja (KPL 3:8.1 S) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymipestå (KPL 2:10 $) ja tilikauden tositeaineisto våhintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 $), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 $:n 4 momentin säännöksestä muuta johdu. Tilinpäätöksen on toteuttanut Tilitahko. auktorisoitu tilitoimisto Laitilantie 29 A NrLSrÄ Puh

2 PI EKSÄNKOSKEN VESIOSU USKU NTA TOIMINTAKERTOMUS sivu 1. VUODELTA 2014 Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna Osuuskunnan jäsenmäärä toimintavuoden alussa oti 471. Vesijohtoverkostoon liitettyjä liittymiä on 527. Liittymistä 9 sijaitsee Juankoskella, 456 Kuopiossa ja 62 Siilinjärvellä. Vesimittarit on asennettu n. 520 liittymään. Uusia vesiliittymiä tehtiin 12 ja jätevesiliittymiä L9, uusia jäseniä liittyi 10. Pieksänkosken Lähdevesiosuuskunta liittyi Pieksänkosken vesiosuuskuntaan suoralla kaupalla vuoden 2014 alusta alkaen. Uusia jäseniä tuli 10. Jäsenmäärä toimintavuoden lopussa on 491. Rakentaminen. Toimintavuoden aikana rakennettiin 12. vaihe loppuun ja 13. rakennusvaihetta koko muulle toimialueelle. Linjaa rakennettiin 3,0 km. Lähdevesiosuuskunnalta tuli edellisten lisäksi L,2 km vesijohtoverkostoa. Vesijohtoverkoston pituus on tällä hetkellä n.249 km. paineenkorotuksia Viemäriputkiston pituus 7.7AA m. Viemäriverkostossa on L6 talopumppaamoa ia 3 + L linjapumppaamoa. Kalliolahden linjoille saatiin avustusta Kuopion kaupungilta ja Ely- keskukselta. Tahkomäki - Kalliolahden vesi- ja viemärilinjat valmistuivat keväällä Vesi- ja viemäriverkostoon liittyi 15 taloutta. Aholansaaren jätevesipumppaamo saneerattiin Aholansaaren jätevesi Oy kanssa yhteistyössä. Viemäriverkkoa rakennettiin myös Kuuslahdessa 4 liittyjän verran, rakentaminen jatkuu vuoden 201"5 aikana suunnitelmien mukaan Siilinjärven kunnan alueella. Veden jakelu: Veden jakelu keskeytyi vain Tahkomäen alueella sähkökatkojen ja rakentamisen yhteydessä" Ostettu vesi yhteensä m3, josta Koillis-Savon vesi Oy m3, Vuotjärven vok. noin m3, Kuopion vesi mu, Pö. än vok. 13 m'. Veden kulutus on 305 m3 vuorokaudessa. Lisäystä 16 m3. Huolto: Putkilinjoja huollettiin suunnitelman mukaan. Pajulahteen asennettiin moottoriventtiiliveden kauko-ohjausta varten. Laskutus: Pyydämme tarkistamaan erityisen huolellisestivesilaskun, jotta laskutus vastaisi liittymän todellista kulutusta. Laskutusasiat on hyvä sopia, jotta välttyisimme turhalta työltä ja kustannuksilta, jos mittarin lukeminen taivesilaskun maksaminen viivästyy. Vesilaskun voi maksaa useammassakin erässä sopimalla asiasta. Talous: Tilikauden tappio ennen satunnaisia eriä on ,25 Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,25, siirretään yli- ja alijäämätilille. Osuuskunta sijoitti Nordean rahastoon syksyllä Osuuskunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna, vaikka joka vuosi on ollut paljon rakentamista. Kirjanpidon tappiot johtuvatkin suurista lnvestoinneista vuosittain. Käteisvarat ovat hyvin riittäneet toiminnan pyörittämiseen, vaikka osuuskunta laskuttaa noin 500 asiakasta vain kerran vuodessa. Kokoukset ja hallinto: Osuusku nta kokous pidetti i n 2.5.2A14 Kiven nava I la. Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden aikana kokoonoanossa: Pekka Väänänen, puheenjohtaja Timo Pekkarinen, sihteeri Jukka Pekkarinen, varapuheenjohtaja Tuomo Korhonen, jäsen Raimo Markkanen, jäsen Nifsiässä Varajäsenet: L. varalla Martta Rissanen ja 2. varalla Helge Martikainen Tilintarkastajat: Kari Janhonen. Varalla Liisa Kuopusjärvi Pekka Väänänen, toimitusjohtaja

3 Våänänen Pekka TASE VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 01.Q , , , , , , , , , , , , , , , ,02 3(1e) , , ,23 0s8 687, , , , , , , , , , , , ,40

4 Pieksånkosken vesiosuuskunta (1e) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pääoma / Osuuskunta Osuuspääoma Muut rahastot Pääoma / Osuuskunta Edell. tiiikausien ylijalijäämä Tilikauden alijäämä OMA PÄÄOMA VIERAS PAAOMA , , , , , , , , , , , ,41 Pitkäaikainen vieras Pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Pitkäaikainen vieras Pääoma , , , , , ,40 Lyhytaikainen vieras Päåoma Lai nat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras Pääoma VIERAS PAÄOMA VASTATTAVAA , , , , , , , , , ,94 859, , , ,40

5 TILINPAÄTOS ' s(1e) T.ULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT Palkatja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , ,32-463, , , , , , , , , , , , , , , ,43-710, , , ,42 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LilKEVOITTO (-TAPPIO) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muille Muut rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA.KULUT TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TULOS ENNEN TILINPAATÖSSIIRTOJA JA VEROJA TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot TULOVEROT TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , ,86 46,44 46, , ,70 -sz zra,so 3 366,05 3,366,05-311,32 ' -83,00-394, , , ,83-76,00 ' -76, ,83

6 TlLINPAÄTÖS 01.01, (1e) KTRJANPITOASETUKSEN 2 $ LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT Tilinpåätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyviön vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Rahoitusvarat arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laad itun su unnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssä. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Poistoäjat ovat seuraavat: Kalusto, vesilinjat Koneet ja kalusto 30 vuotta, tasapoisto 25 % menojäännnöspoisto Tllikaudella on jatkettu edellisellä tilikaudella aloitettua vesi- ja jätevesiviemåröintihanketta Tahkolle. Kustannuksiin ,59 yhteensä on saatu tilikaudella Kuopion kaupungin myöntåmää avustusta yhteensä ,54 euroa sekä Ely-keskukselta , 00. Toimintakertom usta koskevat liitetiedot Hallituksen esitys voittovarojen kåytöstä. Hallitud esittää, että tilikauden alijäämä ,26 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

7 A ' 7(19) Tasetta koskevat liitetiedot OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 1.1. Lisäys tilikaudella Osuuspääoma Muut rahastot Li ittym i s m a ks u ra hasto Lainanhoitorahasto Ed.tilik. yli-lalijåämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä 2AM , , , , , , , , ,22 2'648,94 59'412, , , '626, , ,83 887'030,41 Liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimäåräinen lukumäärå tilikauden aikana on ollut yksi osa-aikainen toi mihenkilö sekä kesåkaudella opiskeilija harjoittelujaksolla. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja palkat 2014 Palkkiot 6 830,00 Palkat ,06, ,00 29'231,75 Vakuudet ja vastuusitoumukset liitetiedoissa 2014 Rahoituslaina ,00 Rahoituslaina 3 000,00 Vakuutena molemmissa Kuopion kaupungin antama takaus , ,00 Liittymissopimukset Osuuskuntaan liit$jien sopimusehdot on muutettu 1.1.2OOg alkaen uusien liittyjien osalta siten, että liittymismaksut ovat palautus- ja siirtokelpoisia. Liittymismaksuvelkoja on yhteensä ,00 euroa. Tilikauden uusien liittyjien lisäys oli ,00 euroa.

8 Pieksånkosken vesiosuuskunta Väånähen Pekka (1e) TI LI N P'ÄÄTÖTSC ru ALLE KI RJOITUS Nilsiässä Pekka Väänänen Jukka Pekkarinen hallituksen puheenjohtaja,toimitusjohtaja varapuheenjohtaja Timo Pekkarinen varsinainen jäsen Raimo Markkanen varsinainen jäsen Tuomo Korhonen varsinainen jåsen MERKINTA Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänåän annettu kertomus. Siilinjärvellå _. _.2015 Kari Janhonen KHT, JHTT

9 AM e(1 e) KIRJANPITOKIRJAT Tasekirj a, tase-erittelyt j a Atkti I i I uettelo Atk-päivå- ja pääkirjat Atk-tuloslaskelma ja tase Atk-myyntireskontra sidottuna kirjana PDF-tiedostona PDF-tiedostona, paperitulosteina PDF-tiedostona TOSITELAJTT JA SÄI LYTTAM I STAPA Myyntitositteet Ostotositteet Pankkitositteet, Osuuspankki Nordea mll OV op no Palkkatositteet pl Kirjanpitotositteet kp Tilinpäätöstositteet tp Laskennalliset tositteet ' I 1-11 zzzz 1-36 PDF{iedostona, paperitosittei na paperitositteina paperitositteina paperitogitteina paperitositteina paperitositteina paperito$itteina PDF-tiedostona Pieksänkosken vesiosuuskunnan kirjanpitoaineiston pysyvässä säilyttämisessä hyödynnetään digitaalista tallennusta ja paperimuotoa. Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tilitoimiston hallussa on kokonaisuudessaan Pieksänkosken Vesiosuuskunnan d igitaalisessa muodossa oleva kirjanpitoaineisto. Tilitoimisto tallentaa aineiston kahdelle kertatallenteiselle DVD- levylle, jotka luovutetaan asiakkaalle.

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot