Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta"

Transkriptio

1 Ehkäisevä lastensuojelu edellyttää monitoimijaisuutta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, Helsinki Puh. (09) toim

2 Esityksen sisältö Ehkäisevää työtä vai ehkäisevää lastensuojelua? Ehkäisevän työn toteuttamisen tasot Toimintaympäristö Kustannuksista Ehkäisevä työ edellyttää monitoimijaisuutta

3 Ehkäisevää työtä vai ehkäisevää lastensuojelua

4 Käsitemäärittelyä Lasten suojelu = kaikkien aikuisten vastuulla olevaa toimintaa Lastensuojelu = sosiaalitoimelle osoitettu julkisen vallan tehtävä Ehkäisevä lastensuojelu = kunnan peruspalvelujen antama erityinen tai tehostettu tuki lapsiperheille

5 Mitä haluamme ehkäistä? Korjaavien palvelujen tarvetta Lasten kokemaa turvattomuutta ja yksinäisyyttä Lapsiperheköyhyyttä, lasten eriarvoistumista Sosiaalisten verkostojen puutetta Perheroolien muutosten vaikutusta lapsen arkeen Liian suuria vaatimuksia

6 Ehkäisevä lastensuojelu lainsäädännössä (LsL 417/007) Ehkäisevä lastensuojelu (3 a ) Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi luvun mukaista ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe EI ole lastensuojelun asiakkaana.

7 Ehkäisevä lastensuojelu lainsäädännössä (LsL 417/007) Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, edellä momentissa tarkoitettua tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa.

8 Ehkäisevää työtä vai ehkäisevää lastensuojelua? Ehkäisevä työ - Terveyden, turvallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä - Ennakoivaa toimintaa - Ohjausta, neuvontaa, seulontoja, varhaista hoitoa - Lasten hyvän kasvun, kehityksen ja oikeuksien toteutumisen tukemista - Yksilöiden hyväksi tehtävää työtä - Perheiden hyväksi tehtävää työtä Ehkäisevä lastensuojelu -Lasten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistä ja turvaamista - Peruspalveluissa annettava tuki ja erityinen tuki - Kaikki toimet, joilla vähennetään lastensuojelun tarvetta - Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen - Tavoitteellinen työ riskien vähentämiseksi ja hyvinvointia vahvistavien tekijöiden lisäämiseksi -Jokaisen aikuisen välittäminen - Aikuisten sosiaalityö, aikuisten palvelut -Vertaistukityö ja järjestölähtöinen auttaminen

9 Ehkäisevä lastensuojelu arkityössä 1.Huoli lapsesta: havaitaan varhaisen tuen tarve.asian ottaminen puheeksi lapsen ja vanhempien kanssa, työntekijän huomioiden esiintuominen> toimintasuunnitelma 3.Puhutaan tiimissä: arvioidaan millaista tukea voidaan tarjota > käynnistetään tuki 4.Arvio vanhempien kanssa, onko tilanne parantunut riittävästi 5. Kutsu koolle moniammatillinen yhteistyöpalaveri TAI Konsultoi tarvittaessa lastensuojelua; tee lastensuojeluilmoitus tai pyyntö Lisätuen tarve 5. Omaa työskentelyä perheen kanssa jatketaan suunnitelman mukaisesti Kyllä 6. Rinnalle muut tuen muodot

10 Lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelu 010. Tilastoraportti 9/011. THL ) Pohjanmaa 3,3 Ahvenanmaa 4,0 Pirkanmaa 4, Lappi 4,3 Pohjois-Pohjanmaa 4,7 Etelä-Savo 4,7 Kymenlaakso 4,8 Keski-Suomi 4,8 Pohjois-Karjala 4,9 Itä-Uusimaa 5,0 Koko maa 5,3 Etelä-Pohjanmaa 5,4 Kainuu 5,4 Satakunta 5,4 Kanta-Häme 5,4 Keski-Pohjanmaa 5,6 Päijät-Häme 5,7 Uusimaa 6,0 Etelä-Karjala 6, Varsinais-Suomi 6, Pohjois-Savo 6,4 0,0 1,0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus suhteutettuna 0 17-vuotiasta lasta kohti, %

11 Ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset sukupuolen mukaan ikäryhmittäin Pojat Tytöt v. 3-6-v. 7-1-v v v.

12 Ehkäisevän työn toteuttamisen tasot

13 Yhteiskunnallinen interventio Lapsi- ja perhepolitiikka Normiohjauksen keinot Muut elinoloja vakiinnuttavat toimet Yhteisöllinen interventio Koko väestölle suunnattu ohjaus, neuvonta ja tuki Lapsille ja perheille suunnattu tuki tai erityinen tuki heidän kasvu- ja kehitysyhteisöissään Yksilöllinen interventio Lasten ja perheiden kohtaaminen arjessa

14 Yhteiskunnallinen interventio Lapsi- ja perhepolitiikan keinot Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma (kiinnittyy nuorisolakiin) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Normiohjaus Lainsäädännön ohjauskeinot (esim. ehkäisevä lastensuojelu, etsivä nuorisotyö jne.) Muut elinoloja vakiinnuttavat toimet Esim. lapsiperheköyhyys > tulonsiirrot, muut toimenpiteet

15 Yhteisöllinen interventio Ehkäisevä työ yhteisöllisenä interventiona, esim. (Lindqvist 008) Matalakynnyksisyys Perhekohtainen työ Ryhmämuotoinen työ Palveluista tiedottaminen Monikulttuurinen työ

16 Yksilöllinen interventio Kohtaaminen, puuttuminen ja tukeminen (Lindqvist 008) Perusasenne: kunnioitus, nöyryys, aitous, empatia, hiljainen innokkuus Vuorovaikutussuhteen muodostaminen ja tuen tarpeen kartoitus Perustaidot: läsnäolo, aktiivinen kuuntelu, puhumaan kannustaminen, empatian osoittaminen Huolen tunnistaminen (arvostava asenne, voimaannuttava lähestymistapa, aito läsnäolo, vuorovaikutusvastuu) Palveluihin ohjaus Tietoa alueen palveluista Valmius etsiä apua yhdessä Valmius ohjata ja saattaa palvelujen piiriin

17 Toimintaympäristö

18 Ehkäisevän työn toimintaympäristöt

19 Kustannuksista

20 Esimerkkejä käytännön ehkäisevästä työstä Säännöllinen kerhotoiminta Monitoimijainen perhevalmennusmalli Päihdekasvatus Terveyskasvatus Nuorisokasvatustyö Arkisen hyvinvoinnin edistäminen Etsivä nettityö Katutyö Peruspalvelujen ohjaus, neuvonta ja tuki Lapsiperheiden sosiaalityö Vertaistuki

21 Esimerkkejä ehkäisevän lastensuojelun käytännöistä Varhaisen tuen työskentelymallien kehittäminen Lasten kohtaaminen kouluympäristössä Kohdennettu ryhmätoiminta Etsivä nettityö Nuorten kohtaaminen kaupallisessa kasvuympäristössä Hyvinvointiasenne-kysely Tukihenkilötoiminta Vertaistukitoiminta

22 Ehkäisevä työ on myös kustannustehokasta Ehkäisevät toimet ovat kustannustehokkaita Intensiiviset avohuollon menetelmät ovat kalliita Oikea-aikainen sijoittaminen voi ehkäistä pysyvää syrjäytymistä nuorta vaarassa syrjäytyä Jokainen syrjäytyvä nuori maksaa yhteiskunnalle arviolta 1 milj. Epäsuorat kulut vielä suuremmat

23 Marginalisation Gap (Nilsson & Wadeskog, 008) Marginalisation Gap (Nilsson & Wadeskog, 008) Etunimi Sukunimi

24 Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? (Heinonen, Väisänen, Hipp 01) Maltilliset kustannuserät muuttuvat suuriksi menoiksi, kun palvelutarpeen vaativuus kasvaa. Ehkäisevän työn palvelupolkujen kustannukset maksoivat alle lasta kohden Avohuollossa tarjotun työn kustannukset vaihtelivat välillä

25 Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? (Heinonen, Väisänen, Hipp 01) Vuoden laitossijoituksen hinnalla voitaisiin: > järjestää intensiivistä perhetyötä seitsemäksi vuodeksi > lapsi tai nuori voisi käydä psykiatrian pkl:lla yli 400 kertaa > kotipalvelua voitaisiin järjestää perheelle 3000 tuntia > sosiaalityöntekijää voitaisiin tavata yli 1000 kertaa

26 Vaikuttavan lastensuojelutyön edellytykset 1. Pätevä, pysyvä ja tehtäviinsä sitoutunut henkilökunta. Riittävät resurssit 3. Henkilöstön osaamisen tasosta huolehtiminen 4. Johtamismalli tukee lastensuojelun toteuttamista 5. Käytössä on monipuolinen palveluvalikko 6. Palvelujen oikea-aikaisuus 7. Tutkitun tiedon johdonmukainen hyödyntäminen

27 Ehkäisevä työ ja monitoimijaisuus

28 Monitoimijaisuuden haasteet Hallintokuntakohtaiset toiminnan reunaehdot Erilaiset lähtökohdat Johdon sitoutuneisuus? Liika ongelmalähtöisyys Omat toimintakulttuurit Ammattislangit Tiedon siirtoon liittyvät haasteet

29 Ehkäisevän työn reseptit Toiminnan ja vaikuttamistyön pohjaaminen tutkittuun tietoon Nopeus, joustavuus, kokonaisvaltaisuus Kohtaaminen vuorovaikutus Osallisuus, toimijuus Yhteisöllisyys voimavarana Vertaisuus Matalan kynnyksen palvelut

30 ratkaisuja yhdessä toimien tarvitaan uusia työmuotoja, yhteistyön rakenteita, osallisuutta/osallistamista, osaamisen vahvistamista, vuorovaikutuksen mahdollisuuksia - Hyviä kokemuksia - Monitoimijaisuudesta, esim. moniammatillisista intensiivimenetelmistä - joustavasta palvelurakenteesta, joka pystyy tarttumaan nopealla aikataululla lapsen tai nuoren pulmiin - lasten tai nuorten käytettävissä olevien aikuisten määrän lisäämisestä

31 Toimiva ehkäisevä työ edellyttää hyvää johtajuutta Ehkäisevän työn johtamisen kysymykset tulee ratkaista Tehtävä- ja vastuujaot johtajien ja luottamushenkilöiden kesken, kaikkien sitoutuminen Tarvitaan kokonaisnäkemystä toiminnan toteuttamisesta, johtamisesta ja seurannasta sekä sen tunnustamista, että varhaiset toimet ovat kannattavia sekä yksilön että yhteisön kannalta Vuorovaikutusta yli rajojen Asennemuutosta: toiminnassa pitää kohdata lapsen tarpeet Millaista tukea voidaan tarjota ilman mittavaa arviointia ja päätöksentekoprosessia? Ehkäisevän työn toimintaedellytysten turvaaminen jo rekrytoinnissa Jatkuvaa osaamisen vahvistamista Pitkäjänteistä resursointia ehkäisevään työhön

32 Lähteet Barnen i fokus. (01) Exempel på förutsättningar för ett framgångrikt stöd till barn och unga. Sveriges Kommuner och Landsting. Heinonen, H & Väisänen, A & Hipp, Tiia (01) Miten lastensuojelun kustannukset syntyvät? shtml Lastensuojelulaki 417/007 Lindqvist, U (008) Varhainen tuki kohti hyviä käytäntöjä. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja työkirjoja 008:7 Nilsson, I. & Wadeskog, A. (008) Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. %B6r%0livet/Ingvar%0N%0Fullst%C3%A4ndig.pdf

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti eteneminen Lastenneuvolan tavoitteista ja tehtävistä Mistä työkaluja käytäntöön Keskusteluaiheita neuvolakäynneille Viite:

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä

Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteen 24 toimeenpano alle 18-vuotiaiden rikoksen tekijöiden rikoskierteen ehkäisemiseen Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot