Nro 92/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 92/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.08.2010"

Transkriptio

1 - PÄÄTÖS Nro 92/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/201/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oy Pohjanmaan Biokaasu Österbottens Biogas Ab:n biokaasulaitosta. HAKIJA Oy Pohjanmaan Biokaasu Österbottens Biogas Ab c/o Ekorosk Oy, Launisaarentie Pietarsaari LAITOS JA SEN SIJAINTI Oy Pohjanmaan Biokaasu Österbottens Biogas Ab Hopeakivenlahdentie 50, Kokkola LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 g) -kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto, koska kyseessä on jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Länsi-Suomen ympäristökeskus on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n mukaan ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kyseessä on uusi toiminta. Oy Pohjanmaan biokaasu - Österbottens Biogas Ab:lla ei ole toiminnalleen vielä muita lupia. Biokaasulaitoksesta on tehty YVA-lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset esitettiin YVA-selostuksessa. Yhteysviranomainen Länsi-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta (LSU-2009-R-9(531)). Biokaasulaitoksen alueella on voimassa vaiheittain laadittu Keski-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on vahvistettu valtioneuvostossa ja Keski- Pohjanmaan liitossa on vireillä maakuntakaavan 3.vaiheen laatiminen. Biokaasulaitoksen alue on kaavassa taajamatoimintojen aluetta (A) ja sen lähistöllä kulkee viheryhteystarve Kruunupyystä Harrinniemeen. Kokkolan kaupunginvaltuuston vuonna 1992 hyväksymässä yleiskaavassa suunnitellun biokaasulaitoksen alue on merkitty ET-alueeksi eli yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Kokkolan kantakaupungin yleiskaavoitusta (yleiskaava 2030) ollaan parhaillaan uusimassa ja sen on määrä valmistua vuoteen 2010 mennessä. Uusi yleiskaava korvaa voimaan tullessaan aikaisemman kaavan. Alueen asemakaavoitusta ollaan parhaillaan uudistamassa alueelle tulevan uudistetun jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen sovittamiseksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle. Aluetta laajennetaan aavistuksen verran koilliseen ja samalla päivitetään suojaviheralueen laajuus. Kokkolan kaupungin valtuuston hyväksymässä asemakaavassa kiinteistö on kaavoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa ja jätteidenkäsittelyä palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ETJ). Asemakaava on korvaamassa aikaisemman ( ) asemakaavan, jossa kiinteistö on kaavoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Uutta asemakaavaa ei ole vielä vahvistettu. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Biokaasulaitos sijoittuu kiinteistölle , joka on pinta-alaltaan m 2. Biokaasulaitoksen toimintojen vaatima kokonaispinta-ala on noin 2,9 ha, josta biokaasulaitosalue tulee olemaan noin 0,8 ha ja jälkikypsytyskentät noin 2,1 ha. Kiinteistö on Kokkolan kaupungin omistuksessa. Biokaasulaitos sijoittuu Hopeakivenlahteen Kokkolan kaupungin Ykspihlajan satama- ja teollisuusalueen yhteyteen noin 6 km kaupungin keskustasta Kokkolan Veden uuden, rakenteilla olevan jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen. Laitos sijoitetaan nykyisen jätevedenpuhdistamon sakokaivolietteen vastaanottoaseman ja lietteen kuivatusaltaiden koillispuolelle ja uuden jätevedenpuhdistamon luoteispuolelle. Mädätteen jälkikypsytyskenttä sijoitetaan nykyisen lietteen kompostointialueen kohdalle. Biokaasulaitoksen sijainti suhteessa Kokkolan kaupunkiin on esitettynä kuvassa 1 ja kuvassa 2 on esitettynä biokaasulaitoksen ja jälkikypsytyskentän sijoittuminen jätevedenpuhdistamon alueelle.

3 3 Kuva 1. Kokkolan biokaasulaitoksen ja jälkikypsytyskentän (kuvassa kompostointialue) sijainti jätevedenpuhdistamoalueella Naapurikiinteistöt Biokaasulaitoksen pohjoispuolella on Perämeren Hopeakivenlahti noin 300 m etäisyydellä. Väliin jää vanhan jätevedenpuhdistamon aluetta ja metsää. Rummelön - Harrbådan Natura alue ja lintuvesien suojelualue ovat lähimmillään noin 200 m etäisyydellä laitosalueen pohjois- ja itäpuolella. Natura-alueen ja laitosalueen välinen maasto ja laitosalueen eteläpuolinen maasto on virkistys- ja ulkoilukäytössä olevaa metsää, joka on Kokkolan kaupungin omistuksessa. Etäisyyttä laitokselta lähimmälle ulkoilureitille on arviolta 500 m. Koillispuolella lähimmät huvila-asutukset sijoittuvat noin 400 m etäisyydelle ja itäkaakossa on laajempi Harrinniemen, Rummelön ja Sannanrannan huvila-asutusalue noin 1-2 km etäisyydellä. Alueen loma-asunnot sijoittuvat kaupungin vuokratonteille ja laitosaluetta lähimpien loma-asukkaiden tonttien vuokrasopimuksia ei ole jatkettu niiden päätyttyä riittävän suojaetäisyyden takaamiseksi jätevedenpuhdistamoon ja sen yhteyteen tulevaan biokaasulaitokseen. Yksityisomistuksessa olevia tontteja laitosalueen läheisyydessä ei ole. Biokaasulaitoksen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Lähimmät asuinalueet sijoittuvat lähes 3 km etäisyydelle Pikiruukkiin ja Tullimäkeen. Uusi jätevedenpuhdistamo tulee sijoittumaan välittömästi biokaasulaitoksen kaakkoiseteläpuolelle ja jälkikypsytyskentän koillispuolelle. Biokaasulaitoksen lounaispuolella on Ykspihlajan teollisuusalueen toimintoja lähimmillään 500 m etäisyydellä, missä sijaitsee Boliden Kokkola Oy:n laitosalue. Alueen nykyinen ja tuleva käyttö Biokaasulaitoksen alue on nykyisellään luonnontilaista metsää. Välittömästi alueen vieressä on kuitenkin nykyinen Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamo, sakokaivolietteen vastaanotto- ja käsittelyasema ja jätevesilietteen kompostointikenttä. Myös tulevaisuudessa alueella on jätevedenpuhdistamo, jonka sijainti tulee siirtymään suunnitellun biokaasulaitoksen etelä-kaakkoispuolelle.

4 4 Ympäristön tila ja laatu Ilmasto ja ilmanlaatu Kokkola kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Sääoloissa suuret lämpötilojen ja sääolosuhteiden vaihtelut ovat tyypillisiä rannikkoalueella. Kruunupyyn lentoasemalla vuoden keskilämpötila on 3 C ja sadanta 526 mm. Vallitseva tuulensuunta on etelästä, kaakon ja lounaan väliltä (49 %). Pohjoisesta (12 %), idästä (7 %) ja lännestä (11 %) tulee selvästi harvemmin. Kokonaan tyyntä (alle 0,5 m/s) alueella on vain harvoin (6 %). Kokkolan ilmanlaatuun vaikuttavat liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöt. Paikallisten päästölähteiden lisäksi ilmanlaatuun vaikuttavat muualta kulkeutuvat epäpuhtaudet. Ilmapäästöt ovat Kokkolassa pysyneet suunnilleen samalla tasolla vuodesta Rikkioksidipäästöt Kokkolassa ovat vaihdelleet välillä t/a, typenoksidien päästöt t/a ja hiukkaspäästöt t/a. VOC- päästöselvityksen mukaan ihmistoiminnasta aiheutuviksi VOC- päästöiksi arvioitiin noin 656 t/a (2002). Suurin osa päästöistä muodostuu liikenteestä. Mittauksissa vuonna 2002 Ykspihlajan teollisuusalueella havaittiin haihtuvia hiilivetyjä (TVOC) 9 30 g/m 3. Kokkolan ilmanlaatutiedot vuosilta Vuonna 2007 ilmanlaatu Kokkolassa oli aikaisempien vuosien tavoin pääasiassa hyvä, Ykspihlajan teollisuusalueella lähes 90 % ajasta. Kokkolan kaupungissa seurataan vuosittain ilmanlaatua kahdella mittausasemalla, keskustassa Pitkänsillan kadulla ja Ykspihlajan teollisuusalueella. Vuosina ilmanlaatu Kokkolassa oli aikaisempien vuosien tavoin pääasiassa hyvä, Ykspihlajan teollisuusalueella noin 90 % ajasta. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) pitoisuudet määrittivät ilmanlaatuindeksin selvästi useimmiten Kokkolan keskustassa (vuonna 67 % ajasta) ja Ykspihlajassa (vuonna 74 % ajasta). Kokkolan kaupungin ilmanlaadun suurin ongelma aiheutuu tieliikenteen typenoksidien päästöistä ja hiukkasten ajoittain korkeista pitoisuuksista. Teollisuuden ja energiantuotannon typenoksidien päästöt ovat suuremmat, mutta eivät aiheuta kaupungin ilmanlaadulle yhtä suurta haittaa johtuen päästölähteiden sijainnista ja päästökorkeudesta. Leijuvista hiukkasista aiheutuvat ongelmat ajoittuvat puolestaan pääosin kevääseen, jolloin katuja puhdistetaan ja ilmassa on myös paljon kasvien siitepölyä. Edelleen myös metallit muodostavat Kokkolassa ympäristöön kertyvinä ilmansuojeluongelman. Ilmanlaatu on vuosina ollut samalla tasolla kuin ympäristölupahakemuksessa ja YVA-menettelyssä vertailupohjana käytettynä vuonna Biokaasulaitoksesta biokaasun ja poikkeustilanteissa kevyen polttoöljyn poltosta aiheutuvien savukaasupäästöjen osuudet ovat myös vuosien ilmanlaatuun verratessa vain prosentin tuhannesosan tasolla Kokkolan kaupungin kokonaispäästöistä. Kokkolan kaupungissa ei seurata hajukaasujen päästöjä mittauksin. Kokkolassa voidaan havaita ajoittaisia hajupäästöjä. OMG Kokkola Chemicals Oy:n laitoksilta pääsee ilmaan etikkahappoa, josta aiheutuu ajoittain hajuhaittaa Ykspihlajan teollisuusalueella sekä lähiympäristössä. Vuonna 2007 Kokkolan ilmanlaatuun vaikuttivat UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtailta kulkeutuneet haisevat rikkiyhdisteet. Vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 tammikuussa Storkohmon lähialueella on ilmennyt hajuhaittoja, joista on otettu yhteyttä ympäristöpalveluihin. Hajuhaitat ovat aiheutuneet jätteiden siirrosta Storkohmon vanhalta kaatopaikka-alueelta uudelle vasta valmistuneelle kaatopaikka- alueelle. Viime vuosina eniten ilmoituksia on tullut Storkohmon kaatopaikasta. Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamon kompostointikentän ja UPM-Kymmenen Pietarsaaren tehtaiden hajupäästöistä tulee vuositasolla pari ilmoitusta. Näiden lisäksi tulee yksittäisiä ilmoituksia maatalous- ja turkistarha-alueilta ja jätevesiviemäröinnin varrelta. Vuonna 2009 Kokkolan kaupungin ympäristöpalvelut vastaanotti joitakin ilmoituksia poikkeuksellisista tilanteista seudun laitoksilla (UPM Kymmene Pietarsaaressa, Kokkolan Voima), joista saattoi aiheutua haittaa ilmanlaadulle (hajua, hiukkasia). Kokkolan kaupun-

5 5 gin ympäristöpalvelut vastaanottavat vuosittain noin 10 ilmoitusta hajuhaitoista eri puolella Kokkolaa. Maa- ja kallioperä Maanpinta on biokaasulaitoksen alueella noin +0,8 +1,7 NN tasolla ja se viettää pohjoiseen ja luoteeseen kohti merenrantaa. Kokkolan alueella maankohoaminen on ilmastonmuutos huomioiden noin 4 5 mm vuodessa. Biokaasulaitoksen alueella maanpintaa tullaan nostamaan noin 2-3 m nykyisestä tasosta. Kokkolan alueen maaperän syntyyn ja rakenteeseen on vaikuttanut jääkausi sekä myöhemmin maan kohoaminen ja rantavoimat. Alueen pohjamaa on moreenia, jonka päälle on kerrostunut hiekkaa. Biokaasulaitos sijoittuu hiekasta koostuvan piiloharjun laidalle. Alue on suhteellisen homogeenista hiekkaa, jossa on paikallisesti hienojakoisempia kerroksia, hienoa hiekkaa ja silttistä hiekkaa. Hiekan vedenläpäisevyys on välillä m/s ja hienompien hiekkojen vedenläpäisevyys m/s. Alueen itäpuolella, harjun keskivaiheilla on karkeampaa hiekkaa ja soraa. Lähimmät moreenialueet sijoittuvat luoteeseen niemen kärkeen, jossa on myös kalliopaljastumia, sekä biokaasulaitosalueen eteläpuolelle, jossa on paikallinen moreeniharjanne. Biokaasulaitoksen alueella ei ole kalliopaljastumia. Peruskallio on alueella laadultaan kiillegneissiä, jossa on graniittisia juonia. Kallioperä on alueella noin m syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden tila Biokaasulaitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, I luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue Patamäki ( ), sijoittuu noin 800 m biokaasulaitokselta etelään. Patamäen pohjavesialueella on neljä vedenottamoa, joista lähin Patamäen vedenottamo sijaitsee noin 3,8 km biokaasulaitokselta etelä-kaakkoon. Juomavesikelpoisia kaivoja on alueella Hopeakivenlahdessa ja Harrbådassa 13 vapaaajanasunnolla biokaasulaitokselta itä-koilliseen. Kaivojen vettä käytetään juomavetenä ja veden laatu ja riittoisuus on tiettävästi hyvä. Kaivot sijoittuvat harjun ydinalueelle, mihin ei ole virtausta biokaasulaitoksen suunnalta. Nykyisen jätevedenpuhdistamon toiminta ei ole vaikuttanut kaivovesien laatuun. Biokaasulaitoksen länsipuolella, nykyisen puhdistamon ja Boliden Kokkola Oy:n sivutuotteiden läjitysalueen välissä pohjavedenpinnan taso on välillä -0,08 +1,06. Biokaasulaitoksen paikkeilla pohjavesi on likimain samalla tasolla. Tammikuussa 2008 pohjavesi oli biokaasulaitoksen kohdalla tasovälillä +0,1 +0,3. Pohjavedenpinnan vaihtelu seuraa meriveden korkeutta. Ylivalumakausina pohjavesipinta voi olla paikoitellen aivan maanpinnan tuntumassa. Biokaasulaitoksen alueella maanpintaa tullaan korottamaan 2-3 m rakennustöiden yhteydessä, jolloin toiminta-alueen pohjavesi tulee olemaan syvemmällä. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pohjavesimallinnuksen perusteella biokaasulaitosalueelta ei suuntaudu virtausta pohjavesialueelle, jonka vedenjakaja sijaitsee harjumuodostumassa olevien pohjavesilammikoiden pohjoisosassa. Biokaasulaitoksen alueella pohjavesi virtaa pääasiassa pohjoisluoteeseen kohti merta. Alueen lounaisosassa virtausta tapahtuu myös luoteeseen Boliden Kokkola Oy:n jätevesialtaiden suuntaan. Boliden Kokkola Oy:n teollisuusjätteen alue on eristetty hydraulisesti alentamalla jätealueen pohjavesipintaa pumppaamalla, jolloin jätealueelta ei virtaa pohjavettä poispäin. (Saastamoinen ym. 2008a) Alueen pohjaveteen on kulkeutunut metallipitoisuuksia Boliden Kokkola Oy:n teollisuusjätteen alueelta ennen suojarakenteiden muodostamista. Pohjaveden laatuun on ollut vaikutusta myös mm. muilla teollisuusalueen jätetäytöillä ja teollisella toiminnalla, jäteveden puhdistamon toiminnalla, ilmaperäisellä kuormituksella ja luontaisella kuormituksella rikkonaisesta kallioperästä.

6 6 Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Biokaasulaitos sijoittuu Perämeren rantavyöhykkeelle noin 300 m päähän merenrannasta. Merivesipinta vaihtelee alueella tasolla NN -1,84 NN +0,68. Meriveden keskivedenpinta on MW2008 = NN -0,71 (Merentutkimuslaitoksen vahvistama teoreettinen keskivesi Pietarsaaressa). Kokkolan edustan merialueen tilaa ja kuormituksen vaikutuksia on seurattu yli 30 vuoden ajan. Kokkolan edustan merialuetta ovat jo pitkään kuormittaneet asutuksen ja teollisuuden jätevedet. Teollisuuden päästöistä tulee mm. metalleja, ravinteita ja orgaanisia yhdisteitä. Kokkolan kaupungin käsitellyt jätevedet sisältävät lähinnä ravinteita ja happea kuluttavia yhdisteitä. Rannikkovesiin kulkeutuu myös hajakuormituksen tuomia ravinteita ja alunamaiden sisältämiä metalleja (rautaa, sinkkiä). Kokkolan edustan merialueen rehevyys on kasviplanktonin määrää kuvaavan a- klorofyllipitoisuuden perusteella pienentynyt etenkin jätevesien purkualueiden läheisyydessä. Lievästi rehevä alue on vetäytynyt aivan jätevesien purkualueiden tuntumaan, kun se luvuilla ulottui huomattavasti ulommas merelle. Kokkolan edustalla meriveden fosforipitoisuus selittää tilastollisesti paremmin meriveden rehevyyttä kuin typpipitoisuus. Kasvillisuus, eläimet ja luonnon monimuotoisuus Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kokkolan seutu sijoittuu keski- ja eteläboreaalisen alueen vaihettumisvyöhykkeeseen. Merellinen sijainti sekä nopea maankohoaminen antavat oman leimansa kasvillisuudelle (Kalliola 1973). Biokaasulaitoksen alue on pääosin mäntyä kasvavaa kuivaa kangasta. Mäntyjen oksilla ja rungolla on runsaasti levää. Pohjakerros on monin paikoin paljasta hiekkaa ja havukariketta. Metsälauhaa ja joitakin sammalia kasvaa siellä täällä. Biokaasulaitokselta Ykspihlajan teollisuusalueella sijaitseville Fortumin ja Kokkolan Voiman voimalaitoksille johdettava kaasulinja sijoittuu tien ja radan rinnalle. Linjareitti on pääosin kuivahkoa eri-ikäistä sekapuukangasta. Biokaasulaitoksen lähialueiden kasvillisuus on vyöhykkeistä maankohoamisrannikon kasvillisuutta. Rannat ovat matalia niittyjä ja ruovikoita, jotka vaihettuvat pensaikoiden, lepikoiden ja lehtipuuvaltaisten metsien kautta Ykspihlajan niemen sisäosissa puolukkatyypin mäntymetsiksi. Kasvillisuuden puolesta suunnitellun biokaasulaitoksen läheisyydessä luonnontilaisia, arvokkaita kohteita ovat n. 200 m pohjoiseen Rummelön-Harrbådan Natura 2000-alue (FI ), n. 2 km kaakkoon Sannanrannan saniaiskorpi (metsälain 10 mukainen erityisen tärkeä elinympäristö) sekä n. 1,5 km kaakkoon Sandstranspottenin entinen kluuvilampi (vesilain 15a mukainen luontotyyppi). Biokaasulaitoksen lähialueen uhanalaisista luontotyypeistä suurin osa sijaitsee Rummelön- Harrbådan Natura-alueella. Äärimmäisen uhanalaiseen (CR) maankohoamisrannikon metsien kehityssarjojen -luontotyyppiin luetaan kuuluvaksi kaikki luonnontilaiset metsäalueet, jolloin myös biokaasulaitoksen alue voidaan luokitella tähän tyyppiin kuuluvaksi. Suunnitellun biokaasulaitoksen alueen linnusto koostuu pääasiassa mäntykankaiden tyyppilajistosta. Suunnitellun laitosalueen ulkopuolella sijoittuvilla rehevämmillä metsäalueilla tavataan kosteissa paikoissa mm. pyitä. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole uhanalaisten petolintujen pesäreviirejä. Kokonaisuudessaan hankealueen lähialueen linnusto on tavanomaista. Biokaasulaitoksen lähialueella sijaitsee kaksi linnustollisesti arvokasta kohdetta; Rummelö-Harrbådan Natura 2000-alue ja Sandstranspottenin umpeen kasvava kluuvilampi. Natura-alue on linnustollisesti yksi Kokkolan runsaslajisimmista alueista. Alueella on tavattu 41 lajia, joista 86 pesii alueella säännöllisesti ja 14 epäsäännöllisesti. Alue on myös merkittä-

7 7 vä sulkasato- ja muutonaikainen levähdyspaikka ja mm. yksi maamme tärkeimmistä joutsenten kevät- ja syysmuuttoalueista. Alueella on tavattu myös harvinaisia lintulajeja. Sandstrandspottenin entisellä soistuneella kluuvilammella tavataan runsaasti erilaisia kahlaajia ja mm. luhtahuittia. Sannanrannan alueen huviloiden länsipuolella sijaitsevassa metsikössä sekä Rummelö- Harrbådan Natura-alueella esiintyy liito-oravia. Itse biokaasulaitoksen sijoituspaikalla lajia ei olemassa olevien tietojen mukaan esiinny eikä lajin esiintymisestä tehty myöskään YVA-selvitysten yhteydessä havaintoja. Alue on mäntyä kasvavaa nuorehkoa kangasmetsää eikä aluetta voida pitää liito-oravalle sopivana elinympäristönä. Sannanrannan huvilaalueella ja Ykspihlajan Potin tuntumassa on tehty lepakkohavaintoja. Kokkolan seudulla tavataan pohjanlepakkoa ja viiksisiippaa. Molemmat lajit ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja. YVA-selvityksen yhteydessä maastokäynnillä ei tehty havaintoja lepakoista. Rummelön-Harrbådan Natura 2000-alue (FI , 236 ha, SPA/SCI) sijaitsee suunnitellun biokaasulaitoksen itä- ja pohjoispuolella lähimmillään noin 200 m etäisyydellä. Alueella voidaan nähdä kasvillisuuden muuttumista eri rantaniittyvyöhykkeiden kautta pajukoksi ja edelleen lehtomaiseksi rantametsäksi ja lopuksi karuksi männiköksi. Alueella on vahvistettu asemakaava, johon on merkitty SL-merkinnällä luonnonsuojelulain nojalla suojeltava osa. Alue on rauhoitettu Kokkolan kaupunginhallituksen päätöksellä. Kaupungin omistaman Natura-alueen osalta on tehty sopimus maa- ja vesialueiden suojelusta luonnonsuojelulain tarkoittamana yksityismaiden luonnonsuojelualueena. Natura-alueeseen kuuluva, Kokkolan kaupungin omistuksessa oleva alue on perustettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä luonnonsuojelulain mukaiseksi yksityismaan luonnonsuojelualueeksi. Suurin osa Natura-2000-kohteesta kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, Rummelön-Harrbådan-Hopeakivenlahden lintuvesi (LVO100210, 233 ha). Alue on luokiteltu myös Suomen tärkeäksi lintualueeksi (FINIBA) ja Suomen kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA). Kokkolan saariston (FI , ha) Natura 2000-alue on suunnitellulta biokaasulaitokselta 2,5 km pohjoiseen ja 4 km koilliseen. Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet Biokaasulaitoksen lähialueella ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja ympäristö- tai perinnemaisemakohteita eikä alueita. Rummelön Elban alueen laidunnetut rantaniityt on luokiteltu ylikunnallisesti arvokkaaksi maisemakohteeksi. Lähialueella ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja rakennettuja kulttuurihistoriallisia kohteita. Sannanrannan huvila-alue noin 1,5 km biokaasulaitokselta kaakkoon on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi. Se on Kokkolan vanhin yhtenäinen huvila-asutusalue, joka muodostui 1860-luvulla. Alueen rakennukset ovat Vanhansataman yleiskaavalla suojeltuja. Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloa ollaan päivittämässä ja Sannanrannan huvila-alue on esitetty laajennettuun aineistoon. Biokaasulaitoksen lähistöllä ei ole rakennussuojelulain nojalla suojeltuja kohteita. Lähin suojeltu rakennus on Ykspihlajan satamakonttori noin 3,8 km suunnitellulta biokaasulaitokselta lounaaseen teollisuusalueen toisella puolella. Biokaasulaitosta lähin muinaismuistolain nojalla suojeltu historiallinen muinaisjäännös Harrbådantie (tunnus museoviraston muinaisjäännösrekisterissä ) on alle 1 km suunnitellulta biokaasulaitokselta itä-kaakkoon Harrbådantien varressa metsässä.

8 8 HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Biokaasulaitoksessa käsitellään lietteitä mädättämällä ja tuotteeksi saadaan humustuotetta ja biokaasua. Biokaasulaitoksen prosessi koostuu seuraavista yksikköprosesseista: Käsiteltävien lietteiden vastaanotto ja välivarastointi Sako- ja umpikaivolietteiden esikäsittely Syötteen valmistus Mädätys Kaasun katkaisu Mädätteen välivarastointi Mädätteen mekaaninen kuivaus Mädätteen jälkikypsytys Biokaasun käsittely ja CHP-yksikkö tai johtaminen paikalliseen voimalaitokseen Hajukaasujen käsittely Rejektiveden keräys ja johtaminen jätevedenpuhdistamolle erilliskäsittelyyn Kaikki toiminnot ja rakenteet suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan sivutuoteasetuksen EY 1774/2002 vaatimuksia. Laitos on jatkuvatoiminen ympäri vuoden. Syöttö tapahtuu automatiikan avulla ja laitos on toiminnassa myös miehittämättömänä aikana. Miehitettynä laitos on kahdessa vuorossa ja prosessin valvonta hoidetaan yhdessä viereisen jätevedenpuhdistamon kanssa, jonka alueelle valvomo sijoittuu. Vastaanotto- ja välivarastotilat mitoitetaan riittävän suuriksi, jotta hallittu vastaanotto ja varastointi ovat mahdollisia myös tilapäisissä häiriötilanteissa ja huoltoseisokkien aikana. Laitoksessa tuotettu biokaasu tullaan ohjaamaan hyötykäyttöön. Kaasu tullaan joko käyttämään laitoksella sähkön- ja lämmöntuotannossa CHP-yksikössä, johtamaan paikallisten voimalaitosten käyttöön korvaamaan turvetta ja puuperäisiä polttoaineita tai tuotteistamaan liikennepolttoaineeksi. Biokaasulaitoksella varaudutaan ylimääräisen biokaasun soihtupolttoon poikkeus- ja häiriötilanteissa. Valmista humustuotetta tullaan käyttämään alkuvaiheessa Storkohmon jätteenkäsittelyalueen maisemoinnissa ja mahdollisesti muiden alueen kaatopaikkojen maisemoinnissa. Myöhemmin humustuotetta käytetään Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungin viherrakentamisessa sekä kysynnästä riippuen myös muussa maanparannuskäytössä. Humustuotteelle tullaan hakemaan Eviran tuotehyväksyntä jo biokaasulaitoksen toiminnan alkuvaiheessa. Biokaasulaitoksen toiminnan liittyminen jätevedenpuhdistamon toimintaan Biokaasulaitoksen toiminta liittyy kiinteästi Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevedenpuhdistamolla syntyy lietettä, joka vaatii asianmukaisen käsittelyn ja tähän tarkoitukseen suunnitellaan biokaasulaitosta. Lietteen käsittelyssä biokaasulaitoksella taas muodostuu rejektivettä, joka tulee käsitellä asianmukaisesti ja se voidaan hoitaa parhaiten jätevedenpuhdistamon yhteydessä rejektivesien ominaisuudet huomioivalla erilliskäsittelyllä. Lähtökohtana on, että biokaasulaitoksen rakentaminen ajoittuu samanaikaiseksi jätevedenpuhdistamon kanssa ja laitokset voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti. Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolla on vuonna 2005 myönnetty ympäristölupa (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 47/2005/1, ), johon Vaasan hallintooikeus on tehnyt muutoksia päätöksessään 07/0560/2, Lupa edellyttää laitoksen uusimista kokonaisuudessaan. Puhdistamon yleissuunnitelma on laadittu , laitoksen toteutussuunnittelu on aloitettu syksyllä 2008 ja suunnitelmien on määrä valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä. Laitoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2010 keväällä ja tavoitteena on ottaa uusi jätevedenpuhdistamo käyttöön vuoden 2012 alussa.

9 9 Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Biokaasulaitokselle tulevien lietteiden kokonaismäärä on enintään t/a. Laitokselle toimitetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoiden lietteitä enintään t/a, sako- ja umpikaivolietteitä enintään t/a ja teollisuuden lietteitä enintään t/a. Jätevedenpuhdistamo- ja sakokaivolietteiden keskinäiset osuudet voivat vaihdella kokonaismäärän pysyessä samana riippuen jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvistä yleisemmistä järjestelyistä. Yhdyskuntalietteiden käsittelyvaatimukset ovat samanlaiset ja laitoksen vastaanotto- ja välivarastotilat mitoitetaan siten, että laitokselle voidaan ottaa vastaan ja käsitellä jokaisen lietejakeen mukaiset enimmäismäärät. Teollisuuden lietteitä laitokselle otetaan, mikäli paikallinen teollisuus päätyy niitä sinne toimittamaan. Kokkolan jätevesilietteet johdetaan suoraan esikuivattuina (noin 7 %) biokaasulaitokselle. Muiden kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden lietteet kuivataan (noin %) paikallisilla puhdistamoilla ennen biokaasulaitokselle kuljettamista. Sako- ja umpikaivolietteistä Pietarsaaren osuus sisältyy jätevedenpuhdistamon lietteisiin, mutta Kokkolan ja muiden lähikuntien lietteet tuodaan biokaasulaitokselle ilman esikäsittelyä tai kuivausta (kuiva-aine noin 1,8 %). Toiminnan turvallisuuden ja lopputuotteen laadun takaamiseksi alueen teollisuuden lietteistä biokaasulaitokselle tullaan vastaanottamaan ainoastaan lietejakeita, jotka eivät edellytä erityiskäsittelyä, kuten pastörointia ja jotka eivät laatunsa puolesta vaaranna lopputuotteen laatua. Nykyisellään laitokselle soveltuvia lietteitä ovat mm. peruna- ja rehuteollisuuden lietteet. Tulevaisuudessa nahkateollisuuden prosessien kehittyessä ja raskasmetallipitoisuuksien pienentyessä biokaasulaitokseen voitaisiin ottaa myös nahkateollisuuden lietteitä. Laitokselle ei oteta sivutuoteasetuksen piirissä olevia eläinperäisiä lietteitä, kuten teurasteollisuuden lietteitä. Seuraavassa taulukossa on esitetty laitokseen vastaanotettavat lietemäärät. Biokaasulaitokseen vastaanotettavat lietemäärät. Jätekoodi Määrä t/a % TS Määrä t VS/a Jätevedenpuhdistamolietteet , Sako- ja umpikaivolietteet , Teollisuuden lietteet , perunateollisuus rehuteollisuus nahkateollisuus* TS=kuiva-ainepitoisuus VS=orgaanisen aineen määrä *) Nahkateollisuuden lietteitä otetaan vastaan vain, mikäli sen raskasmetallipitoisuudet ovat niin pienet etteivät humustuotteen laatu ja käytettävyys heikkene

10 10 Käytettävät kemikaalit ja polttoaineet Biokaasulaitoksessa käytettäviä kemikaaleja ovat lietteenkuivauksessa käytettävä polymeeri ja höyryntuotannon kattilakemikaalit. Lisäksi syötteen valmistuksessa voidaan joutua käyttämään happoa tai lipeää ph:n säätämiseen riippuen lietteen ph:sta. Polymeeri toimitetaan ja varastoidaan laitoksella jauhemaisena ja se liuotetaan vasta juuri ennen käyttöä erillisessä polymeerin valmistus yksikössä. Jauheena sitä tarvitaan laitoksen käyttöön arviolta kg/a. Höyryntuotannon kattilakemikaalien tarve on hyvin vähäinen. Laitoksella käytetään FDA-hyväksyttyä kemikaalia (esim. Optiguard MCA5418E) vapaan hapen sitomiseen korroosion estämiseksi. Laitoksella ei säädetä syötteen ph:ta säännöllisesti kemikaaleilla, vaan happoa tai emästä käytetään pieniä määriä ainoastaan tarvittaessa. Kaikki kemikaalit varastoidaan määräysten mukaisissa suoja-altailla varustetuissa säiliöissä, jotka ovat koolta pieniä, noin 50 litraa - 1 m 3. Polymeeriä varastoidaan erillisessä polymeerin valmistustilassa, höyryntuotannon kattilakemikaaleja höyryntuotantotilan yhteydessä ja happoa ja/tai emästä, mikäli niitä tullaan tarvitsemaan, laitostilassa syötteen valmistussäiliöiden läheisyydessä. Kevyttä polttoöljyä käytetään syötteen esilämmityksessä varapolttoaineena ja alkuvaiheessa toimintaa käynnistettäessä. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan asianmukaisessa suoja-altaalla varustetussa kaksivaippaisessa metallisessa säiliössä (koko 3 m 3 ), joka sijoitetaan höyrynkehitintilan ulkopuolelle rakennuksen pohjoisseinustalle. Raakavesi Puhdasta raakavettä käytetään laitostilojen ja tarvittaessa ajoneuvojen renkaiden pesuvetenä, välpepesurin vetenä, saniteettivetenä, höyryntuotantoon sekä polymeeriliuosten tekemiseen. Raakavedentarve on arviolta m 3 /a eli noin 3-5 m 3 /vrk. Vesi toimitetaan laitokselle teollisuusalueen pintavesilaitokselta. Jätevedenpuhdistamon teknistä vettä voidaan mahdollisesti hyödyntää osaan laitostoiminnoista. Lisäksi laitoksen käynnistysvaiheessa raakavettä voidaan tarvita syöttösakeuden säätämiseen, mikäli sako- ja umpikaivolietteiden esikuivatuksesta ei alkuvaiheessa saada riittävästi vettä. Laitoksen toimiessa käytetään syöttösakeuden säätämiseen sakokaivolietteiden esikuivauksesta saatavaa puhdasta rejektivettä. Biokaasulaitosalueen rakennukset ja laitteet Biokaasulaitosalueelle tulee kolmikerroksinen rakennus (670 m 2 ja 7550 m 3 ), johon sijoitetaan kaikkien lietteiden vastaanotto, sako- ja umpikaivolietteen esikäsittely, syötteen valmistus, höyrynkehitin, kaasun katkaisuallas, mädätteen välisäiliö, mädätteen mekaaninen kuivaus, rejektivesisäiliöt, lietteiden pumput ja kuljettimet, kemikaalien säiliöt sekä sosiaalija huoltotilat. Rakennuksen yhteyteen tulee katettu tila mekaanisesti kuivatulle, jälkikypsytykseen lähtevälle mädätteelle. Lisäksi alueelle tulee kaksi mädätysreaktoria (á m 3 ). Biokaasun varastointia varten alueelle tulee kaasukello ja mahdollisesti erikseen energiantuotantoa varten CHP-yksikkö sähkön ja lämmön tuotantoa varten. Tuotettu kaasu voidaan myös päätyä johtamaan putkella paikalliseen voimalaitokseen hyötykäyttöön tai tuotteistamaan liikennepolttoaineeksi. Kaikki rakennukset ja rakenteet tehdään maan päällisinä. Alueen maanpinta korotetaan noin 3 m, likimain tasolle +3,8...+4,3 NN. Perustamissyvyys tulee olemaan enimmillään 2,0 m nykyisestä maanpinnan tasosta likimain korkeustasolla -0,7...-1,2 NN. Alueen pohjavesipinta seuraa merivedenpinnan vaihteluita ja se on biokaasulaitoksen lähialueella ollut välillä -0,08 +1,06 NN. Viereisen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen liittyen GTK on selvittänyt mallinnuksella rakennustöiden aikaisen pohjavesipinnan alentamisen vaikutusta virtaussuuntiin. Laskelmien perusteella pohjavesipinta voidaan alentaa puhdistamon alueella rakennusvaiheessa kahdessa osassa tasoon -0,5 NN ja pienempinä osina tasoon -1,5 NN ilman vaikusta pohjaveden virtaussuuntiin Boliden Kokkola Oy:n jätealueella. Jä-

11 11 tealue on eristetty hydraulisesti pohjavesipintaa alentamalla, jolloin jätealueelta pohjavedet eivät pääse virtaamaan ulospäin. Pohjavesipinnan alentaminen tulee rajoittumaan rakennusaikaan ja laitoksen toiminta-aika ei vaikuta alueen pohjaveden tasoon eikä virtaussuuntiin. Kiinteistön piha-alue asfaltoidaan ja toimintojen alueilta sade- ja sulamisvedet kerätään hallitusti ja johdetaan viereiselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Muilta osin pihaalueen sade- ja sulamisvedet johdetaan sulkukaivon kautta maastoon. Mekaanisesti kuivatun mädätteen jälkikypsytyskenttä sijoittuu nykyiselle lietteen kompostointialueelle biokaasulaitosalueen eteläpuolelle. Jälkikypsytyskenttä on päällystetty ja alueelle kertyvät sade- ja sulamisvedet johdetaan viereiselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Lietteiden käsittelyprosessi Lietteiden vastaanotto, varastointi ja esikäsittely sijoittuvat suljettuun, alipaineistettuun rakennukseen, joista hajukaasut kerätään käsiteltäviksi. Purkutilat varustetaan automaattisesti sulkeutuvilla nosto-ovilla, jolloin lietekuorman purku tapahtuu aina suljetuissa sisätiloissa. Lisäksi lietteen purkutilat varustetaan kuljetuskaluston pesumahdollisuudella, jolloin ajoneuvot voidaan tarvittaessa huuhdella laitostiloista lähdettäessä. Pesuvedet johdetaan lietteen vastaanottoon. Lietekuormat tarkastetaan kuormien vastaanoton yhteydessä. Autot purkavat kuormansa vastaanottohallissa oleviin vastaanottoaltaisiin ja niistä liete johdetaan pohjapurkaimilla edelleen sekoitus- ja syöttösäiliöihin, joihin mitoitetaan mahtumaan noin kolmen vuorokauden lietemäärä. Sekoitus- ja syöttösäiliössä lietteiden kuivaainepitoisuus esisäädetään rejektivedellä tasolle TS 8±2 %. Kokkolan jätevedenpuhdistamolla muodostuva liete tiivistetään puhdistamolla (TS 6 8 %) ja pumpataan suoraan jätevesilietteiden sekoitus- ja syöttösäiliöön. Tarvittaessa jätevedenpuhdistamolle rakennetaan tiivistetylle lietteelle välivarasto syöttömäärien tasaamiseksi. Muiden jätevedenpuhdistamoiden lietteet tuodaan esikuivattuina (TS %) biokaasulaitokselle säiliöillä tai konteilla viitenä päivänä viikossa normaalina työaikana. Jätevedenpuhdistamolietteet puretaan lietteiden vastaanottoaltaaseen, joista ne edelleen johdetaan pohjapurkaimella sekoitus- ja syöttösäiliöön. Teollisuuden lietteet (kuiva-aine noin 10,8 %) tuodaan myös esikäsiteltyinä säiliöautoilla tai konteilla ja puretaan vastaanottohallissa omaan erilliseen vastaanottoaltaaseen. Altaasta liete syötetään pohjapurkaimella teollisuuslietteiden sekoitus- ja syöttösäiliöön, jossa se laimennetaan rejektivedellä sopivaan kuiva-ainepitoisuuteen. Sako- ja umpikaivolietteet (kuiva-aine 1,8 %) tuodaan vastaavasti säiliöautoilla viitenä päivänä viikossa normaalina työaikana. Sako- ja umpikaivolietteet esikäsitellään kivenerotuksella ja välppäämällä kiinteät epäpuhtaudet, pumpataan omaan varastoaltaaseen ja edelleen mekaaniseen tiivistykseen (TS 5-7 %) ennen johtamista lietteiden sekoitus- ja vastaanottosäiliöön. Yksi sakokaivolietteiden vastaanottolinjoista varustetaan lämmitystä varten höyry-yhteellä rasvakaivolietteiden vastaanottoa varten. Esikäsittelyn kuivatusvedet (ns. puhtaat rejektivedet, m 3 /a) johdetaan erilliseen rejektivesisäiliöön (150 m 3 ), josta vettä käytetään syötteen kosteuden säätämiseen. Välppeet (noin 1500 t/a) kuljetetaan Storkohmon kaatopaikalle jäteautoilla. Syötteen valmistus Esikäsitellyt lietteet pumpataan sekoitus- ja vastaanottosäiliöistä lämpöeristettyihin syötteenvalmistussäiliöihin (á 25 m 3, 2 kpl). Edelleen tässä vaiheessa voidaan syöttösakeutta (TS 8±2 %) säätää rejektivedellä. Syötteen ph:n säätöön tasolle 7 varaudutaan ja tarvittaessa käytetään happoa tai lipeää. Laitoksen mesofiilistä mädätysprosessia varten syötteen lämpötila nostetaan ºC:seen. Syöte lämmitetään höyryllä, joka kehitetään biokaasulla toimivassa höyrykattilassa tai höyrynkehittimessä. Höyryn tuottamiseen tarvitaan biokaasua arviolta 40 % laitok-

12 12 sen tuotannosta, eli noin MWh/a. Lisä-/varapolttoaineena käytetään tarvittaessa kevyttä polttoöljyä. Valmiin syötteen määrä ja lämpötila mitataan. Syötteen valmistussäiliöstä syöteseos pumpataan syöttöpumpuilla vuorotellen molempiin biokaasutusreaktoreihin. Hygienisointiyksikkö Kokkolan biokaasulaitosta ollaan suunnittelemassa pääasiassa Kokkolan jätevedenpuhdistamolla sekä Kokkolan kaupunginalueella muodostuvien yhdyskuntalietteiden käsittelyyn. Laitossuunnittelussa ja ympäristölupahakemuksessa varaudutaan mahdollisuuteen ottaa vastaan pieniä määriä teollisuuden lietteitä. Toiminnan turvallisuuden ja lopputuotteen laadun takaamiseksi alueen teollisuuden lietteistä biokaasulaitokselle tullaan vastaanottamaan ainoastaan lietejakeita, jotka eivät edellytä hygienisointia esimerkiksi pastöroimalla ja jotka eivät laatunsa puolesta vaaranna lopputuotteen laatua. Nykyisellään laitokselle soveltuvia lietteitä ovat mm. peruna- ja rehuteollisuuden lietteet. Laitokselle ei oteta sivutuoteasetuksen piirissä olevia eläinperäisiä lietteitä, kuten teurasteollisuuden lietteitä. Eviran mukaan hygienisointiyksikkö ei ole laitoksella tarpeen, koska sinne ei toimiteta sivutuoteasetuksen EY 1774/2002 mukaisia eläinperäisiä lietteitä. Laitokselle ei olla rakentamassa hygienisointiyksikköä. Teollisuuslietteiden osalta on aina etukäteen selvitettävä, että ne eivät sisällä eläinperäisiä jakeita. Mädätys Mädätys toteutetaan biokaasutusreaktoreissa (2 kpl á m 3 ), joissa lietteet käsitellään mesofiilisessä prosessissa noin 37 ºC lämpötilassa. Tavoiteviipymä reaktorissa on vuorokautta. Mädätysreaktorit varustetaan jatkuvatoimisella mekaanisella sekoituksella ja niihin järjestetään pintalietteen ja vaahdon poistomahdollisuus. Mekaanisen sekoittimen on todettu olevan käyttövarmuudeltaan paras. Reaktorit on varustettu lämpötilan ja pinnankorkeuden mittauslaitteistoilla sekä yli- ja alipaineen varoventtiileillä, ylivuotokaivolla ja kaasulukolla. Reaktoreissa on näytteenottoyhteydet eri tasoille sekä syöttö- ja poistoputkissa. Mädätys on anaerobista metaanikäymistä, jossa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta (hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja) muodostaen metaania, hiilidioksidia ja vettä. Yksinkertaistettuna prosessissa hydrolyyttiset bakteerit hajottavat ensin biohajoavan aineen yksinkertaisiksi sokereiksi. Toisessa vaiheessa haponmuodostajabakteerit muuntavat sokerit rasvahapoksi, pääosin etikkahapoksi. Lopuksi metaanibakteerit muuntavat rasvahapot biokaasuksi. Syntyvä metaani poistetaan reaktorin yläosasta ja johdetaan vedenerotuksen ja rikinerotuksen kautta kaasukelloon. Poistettavan kaasun metaanipitoisuutta mitataan jatkuvatoimisella mittarilla. Mädätyksessä muodostuva rejektivesi, pinnalle muodostuva vaahto ja pintaliete johdetaan niille suunniteltavaan erilliseen rejektiveden käsittelyyn viereiselle jäteveden puhdistamolle. Prosessin säätämisessä käytetään pääasiassa mädätettävän lietteen ph:n ja lämpötitan mittausta, reaktorin pinnankorkeuden säätämistä sekä poistettavan kaasun metaanipitoisuuden mittaamista. Kaasun katkaisu Mädätetty liete eli mädäte pumpataan biokaasureaktoreista ilmastettuun kaasunpoistoaltaaseen (30 m 3, josta ilmastettuna 20 m 3 ). Mädätetty liete on anaerobisessa tilassa ja siinä on jäännöksiä mädätyksessä syntyvistä kaasuista, lähinnä metaania. Kaasunpoistoaltaassa jäännöskaasut poistetaan hallitusti strippaamalla mädäte ilmalla. Mädätteen ilmapitoisuuden kasvaessa mädätysprosessi pysähtyy. Kaasunpoistoaltaalta kaasut ja ylimääräinen ilma johdetaan kaasunkäsittelyyn biosuotimelle. Kaasunpoiston jälkeen mädäte pumpataan edelleen sekoittimella varustettuun mädätteen välisäiliöön (noin 500 m 3 ). Välisäiliö on mitoitettu kolmen vuorokauden mädätemäärälle.

13 13 Mädätteen mekaaninen kuivaus Mädätteen välisäiliöstä mädäte pumpataan kuivattavaksi lingoille (2 kpl), joille se kuivataan noin % TS. Mädätteen kuivauslingot sijoitetaan alipaineistettuun laitosrakennukseen, jonka poistoilmalle järjestetään käsittely biosuotimella. Kuivumisen tehostamiseksi mädätteeseen syötetään polymeeriliuosta, jonka tarve on noin 2-4 kg/t TS (noin 6-12 t/a). Kuivattua mädätettä muodostuu noin t TS/a, mikä vastaa noin m 3 /a. Lingoilta mädäte siirretään purkuruuveilla laitosrakennuksessa sijaitseviin laakasiiloihin, joista mädäte viedään etukuormaajalla jälkikypsytys/kompostointikentälle. Mädätteen kuljetus kompostikentälle tapahtuu arkipäivisin työaikaan. Mädätteen kuivauksen rejektivesi, noin m 3 /a, johdetaan omaan rejektivesisäiliöönsä (150 m 3 ) ja siitä edelleen viereisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavaan erilliskäsittelyyn. Mädätteen jälkikypsytys kompostoimalla Mädäte kuljetetaan jälkikypsymään kompostiaumoihin jätevedenpuhdistamon nykyiselle asfaltoidulle kompostointikentälle (ala noin 2,1 ha). Kompostikentällä on jo olemassa sade- ja sulamisvesien keräysjärjestelmä, jonka avulla kompostikentälle kertyvät sade- ja sulamisvedet johdetaan uudelle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kompostointia varten mädäte sekoitetaan esimerkiksi seulakauhalla tukiaineen kanssa likimain seossuhteessa 1:1 (tilavuus) ja aumataan. Tukiaineena käytetään hienoksi murskattua risu-, oksa- ja puuhaketta sekä kosteuden sitomiseen turvetta tai kutterinpurua. Risu- ja oksahake saadaan läheisestä Kokkolan puutarhajätteen keräyspisteestä valmiiksi haketettuna. Mädätteen ja tukiaineen yhteismäärä ennen jälkikypsytystä on noin m 3 /a. Jälkikypsytyskentälle voidaan muodostaa aumaa, jotka ovat pituudeltaan noin 50 m ja leveydeltään noin 10 m (tilavuus noin m 3 ktr). Kompostiaumojen lisäksi kentälle sijoitetaan noin 2-3 kk varasto tukiainetta. Lisäksi alueelle varataan tilaa aumojen kääntämiseen. Kompostoinnin alkuvaiheessa kompostia käännetään seulakauhalla tai vastaavalla muutaman viikon välein ja noin puolen vuoden kypsytyksen jälkeen harvemmin. Kompostoinnin tavoitelämpötila on 55 ºC ja ellei lämpötilaa saavuteta luonnostaan kompostointiprosessin ansiosta, varaudutaan aumojen alle puhaltamaan lämmintä ilmaa. Viipymäaika aumakompostissa on noin 9 kk. Jälkikypsytyskenttää ei rakenneta katettuna. Kuiva mädäte on lähes hajutonta verrattuna kosteaan lietteeseen ja kompostoinnin aikana hajupitoisuus vähenee edelleen, joten hajupäästöjen takia ei ole tarpeellista kattaa kenttäaluetta. Vähäisiä määriä hajukaasuja ja pölyä voi levitä ainoastaan aumoja kasattaessa ja käännettäessä, eikä näiden päästöjen arvioida leviävän laajemmalle. Lähin loma-asunto on noin 400 m päässä ja välissä on puustoa. Pölyn ja vähäisten hajupäästöjen leviämistä voidaan estää riittävästi välttämällä aumojen kääntämistä voimakkaalla tuulella. Valmista jälkikypsytettyä humustuotetta muodostuu enintään noin m 3 /a. Humustuotteelle tullaan hakemaan Eviralta hyväksyntä maanparannusaine käytölle ja kompostointia tullaan seuraamaan Eviran vaatimusten mukaisesti. Humustuotteen hyödyntäminen Kompostoimalla jälkikäsiteltyä humustuotetta voidaan käyttää sellaisenaan maanparannusaineena tai sitä voidaan jatkojalostaa tarpeen mukaan esimerkiksi multatuotteeksi sekoittamalla siihen hiekkaa. Vuoteen 2015 saakka kompostoitu humustuote hyödynnetään

14 14 kokonaisuudessaan vanhan Storkohmon kaatopaikan sulkemiseen. Tämän jälkeen osa humustuotteesta käytetään alueen kaatopaikkojen maisemointiin ja osa Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien viherrakentamiseen sekä mahdollisesti myös muualla maanparannusaineena. Valmista humustuotetta kuljetetaan alueelta autokuljetuksina arkipäivisin päiväaikaan. Kuormat peitetään tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Tuotteen ja laitoksen on täytettävä lannoitelain ja -asetuksen sekä sivutuoteasetuksen asettamat vaatimukset, mikäli tuotetta käytetään maanparannusaineena muualla kuin suljetuilla alueilla. Laitossuunnittelussa ja toiminnassa huomioidaan jo alkuvaiheessa sivutuoteasetuksen vaatimukset eikä laitokselle tulla vastaanottamaan sellaisia teollisuuden lietteitä, jotka voisivat heikentää valmiin humustuotteen ominaisuuksia ja estää sen käytön viherrakentamisessa. Humustuotteen ja laitoksen hyväksyntä tullaan hakemaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira). Biokaasun käsittely ja hyödyntäminen Biokaasu sisältää metaania (CH 4 ) %, hiilidioksidia (CO 2 ) %, rikkivetyä (H 2 S) 1 2 % ja pieniä määriä muita epäpuhtauksia. Lisäksi kaasussa on vesihöyryä. Muodostuva biokaasu kerätään mädätysreaktorista vedenerottimen, liekinestimen ja rikinpoiston kautta matalapaineiseen kaasukelloon (300 m 3 ). Kaasukellon tilavuus vastaa noin 2 tunnin viipymää koko arvioidulla kaasumäärällä. Kaasukellosta biokaasu johdetaan edelleen hyötykäyttöön lämmön- ja sähköntuotantoon laitoksen omaan CPH-yksikköön, kaasuputkella paikalliselle energiayhtiölle korvaamaan turvetta ja puuperäisiä polttoaineita tai tuotteistetaan liikennepolttoaineeksi. Kaasun liikennepolttoainekäyttö vaatii laajempia yhteiskunnallisia järjestelyjä jakeluverkon ja autokannan osalta, eikä ole todennäköisin kaasun käyttövaihtoehto toiminnan alkuvaiheessa. Laitoksen ominaiskaasun tuotannoksi on arvioitu noin 450 m 3 /tnvs, jolloin laitoksen kokonaistuotanto on m 3 /a biokaasua. Biokaasun energiasisältö riippuu sen metaanipitoisuudesta ja on yleensä välillä 5 7 kwh/m 3. Biokaasulaitoksen arvioidaan tuottavan energiaa noin MWh/a. Biokaasusta voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä joko kaasumoottoritekniikalla tai mikroturbiinitekniikalla, johon on liitettävissä pakokaasujen lämmön talteenotto. Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa biokaasun sisältämästä energiasta noin % saadaan sähköenergiaksi ja % lämpöenergiaksi. Laitoksen sisäinen kaasun käyttö on arviolta enintään 40 % kaasun tuotannosta. Tavoitteena on tuottaa biokaasusta mahdollisimman paljon sähköä laitoksen omaan käyttöön ja myyntiin. Mikäli kaasumoottorin lämpö ja prosessin hukkalämpö saadaan hyödynnettyä laitoksella syötteen lämmitykseen, voidaan vastaavasti suurempi osa kaasusta tuottaa sähköksi. Poikkeus- ja häiriötilanteissa biokaasulaitoksella varaudutaan syntyvän ylijäämäkaasun soihtupolttoon. Soihtupoltto käynnistyy automaattisesti, mikäli kaasukello on täynnä ja kaasua syntyy enemmän kuin CHP-yksikköön saadaan syötettyä. Soihtupoltto mitoitetaan koko muodostuvalle biokaasumäärälle. Tyypillisiä soihtupolton käyttötilanteita ovat huoltoja käyttökatkot kaasun hyötykäytössä tai laitoksen toiminnassa. Seuraavassa taulukossa on esitetty biokaasulaitoksen arvioitu energiatase.

15 15 Biokaasulaitoksen energiatase Tuotto MWh/a Laitoksen oma tarve Ylimääräinen MWh/a Kaasun energiamäärä Laskennallinen sähköenergia kaasumoottori (34%) mikroturbiini (30%) Laskennallinen lämpöenergia kaasumoottori (55%) mikroturbiini (60%) Hajukaasujen käsittely Biokaasulaitoksessa merkittävin hajupäästö muodostuu lietteiden vastaanotto-, varastointi-, esikäsittelytiloissa sekä mädätteen kuivatustiloissa muodostuvista hajukaasuista, joiden haju aiheutuu pääasiassa pelkistyneistä rikkiyhdisteistä. Myös reaktoreista puretun mädätteen kaasunpoistoaltaista vapautuu hajukaasuja. Lietteiden vastaanotto, varastointi ja esikäsittely, mädätteen kaasunpoistoallas sekä mädätteen mekaaninen kuivaus tullaan sijoittamaan suljettuun, alipaineistettuun rakennukseen, josta hajukaasut kerätään käsiteltäväksi. Varsinainen mädätysprosessi toteutetaan suljetuissa säiliöissä, joista kaikki kaasut kerätään hallitusti hyötykäyttöön, eikä hajupäästöjä muodostu. Biokaasu johdetaan ennen hyötykäyttöä rikinpoistoon, jolloin kaasun poltossa ei muodostu hajukaasupäästöjä. Rikinpoisto sijoitetaan tarvittaessa ennen kaasun johtamista kaasukelloon, jolloin hajukaasuja ei muodostu myöskään poikkeus- ja häiriötilanteissa poltettaessa biokaasua soihtupolttona. Mädätteen jälkikypsytyksessä kompostoimalla voi muodostua vähäisiä määriä hajukaasuja, vaikka suurin osa hajua tuottavista yhdisteistä hajoaa mädätyksessä. Jälkikypsytyksessä hajun muodostumista ja leviämistä voidaan hallita mm. käyttämällä seosaineena turvetta ja välttämällä aumojen kääntämistä tuulisella säällä. Biokaasulaitoksessa syntyvät hajukaasut käsitellään kaasunpesurilla ja biosuotimella. Biosuotimessa suodatinmateriaalina voidaan käyttää esim. puuhaketta, jolloin mitoitusviipymä on vähintään 60 s ja suodatinpatja tehdään vähintään 1 m vahvuisena. Biosuotimena voidaan käyttää myös tehdasvalmisteista suodinta. Laitoksen hajukaasujen käsittelyssä voidaan käyttää myös muuta asianmukaista menetelmää, jolla päästään riittävän hyvään puhdistustulokseen. Rakennuskohtaiset ilmastoinnin poistot johdetaan normaalisti ulkoilmaan ja niiden käsittelyyn varaudutaan esimerkiksi otsonoinnilla. Rejektivesien johtaminen Biokaasulaitoksen rejekteille tulee erilliskäsittely uudelle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ne eivät kuormita jätevedenpuhdistamon varsinaista vedenkäsittelyprosessia. Rejektiveden käsittely toteutetaan jätevedenpuhdistamon yhteydessä, jolloin erilliskäsittelyn lietettä voidaan hyödyntää varsinaisessa jätevedenpuhdistamon prosessissa parantamassa puhdistuskapasiteettia. Rejektiveden käsittely on osa jätevedenpuhdistamon toimintaa ja se sisältyy jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan. Likainen rejektivesi pumpataan rejektivesisäiliöstä jätevedenpuhdistamolle erilliskäsittelyyn. Rejektivesi on normaaliin yhdyskuntajäteveteen verrattuna hyvin väkevää. Siinä on korkea kiintoaineen pitoisuus sekä paljon typpeä ja fosforia. Biokaasulaitoksen osuus jätevedenpuhdistamon kuormituksesta on merkittävä. Rejektivesien osuuden on arvioitu olevan lähes 40 % laitoksen typpikuormasta ja noin 17 % BOD 7 -kuormasta. Rejektiveden typpipitoisuus on arviolta g/m 3, fosforipitoisuus g/m 3, COD välillä g/m 3 ja BOD 7 välillä g/m 3.

16 16 Mädättämön ylivuoto ja mädätetyn lietteen kuivauksen rejektivesi (molemmat mädätyskäsittelyn jälkeen) ovat ns. puhdasta rejektivettä, joka johdetaan korkean typpipitoisuuden takia erilliskäsittelyyn Demon-prosessissa. Arvio sen määrästä on tasolla m 3 /a (lupahakemuksessa nimitys likainen rejektivesi). Sen sijaan sakokaivolietteen kuivauksen rejektivesi on ns. likaista rejektivettä, koska sitä ei ole vielä käsitelty ja orgaanisen aineen pitoisuus (BOD ja COD) sekä TSS-arvot ovat korkeat. Likainen rejektivesi käytetään mädätyksen laimennusvetenä ja loppu johdetaan jätevedenpuhdistamon alkuun normaaliin jätevedenkäsittelyyn. Sen ravinnepitoisuudet ovat matalammat kuin ns. puhtaassa rejektivedessä. Likaisen rejektiveden (alkuperäisessä lupahakemuksessa ns. puhdas rejektivesi) käyttötarve biokaasulaitoksella on kasvanut noin 18 m 3 /d ja jäteveden puhdistamolle normaalin prosessiin johdettavan veden määrä on arviolta 103 m 3 /d ( m 3 /a). Myös arvio rejektiveden pitoisuuksista on tarkentunut. Jätevedenpuhdistamolle johdettavien rejektivesien pitoisuudet sekä kuormitukset ja niiden vaihteluvälit on esitetty seuraavissa taulukoissa. Puhtaat rejektivedet jätevedenpuhdistamon Demon-prosessiin Kuormitus BOD COD TSS N P Virtaama mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d m 3 /d Minimi 68 5, , , , ,1 86 Keskimäärin 68 9, , , , ,7 145 Maksimi 68 11, , , , ,3 173 Likaiset rejektivedet jätevedenpuhdistamon prosessin alkuun Kuormitus BOD COD TSS N P Virtaama mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d m 3 /d Minimi Keskimäärin Maksimi Oy Pohjanmaan biokaasu - Österbottens biogas Ab:n ja Kokkolan veden välillä ei ole tehty jätevesisopimusta, vaan asiasta on sovittu osakassopimuksessa, jonka mukaan Liikelaitos Kokkolan Vesi sitoutuu käsittelemään yhtiön laitoksesta tulevat jätevedet omakustannusperiaatteella erikseen sovittavilla ehdoilla. Kokkolan Vesi on huomioinut biokaasulaitoksen rejektivesien puhdistamisvelvoitteen uuden jätevedenpuhdistamon mitoituksessa. Liikenne ja kuljetukset Lähikuntien jätevesilietteet, Kokkolan ja lähikuntien sako- ja umpikaivolietteet sekä teollisuuden lietteet kuljetetaan biokaasulaitokselle lietteiden kuljetukseen soveltuvalla kalustolla. Lisäksi biokaasulaitokselle tulee hyvin pieniä määriä kemikaaleja. Lietteiden kuljetuksista alueelle tulee enintään noin ajoa vuodessa, eli noin 19 ajoa/vrk (260 vrk). Mädätyksen lopputuotteena syntynyt humustuote kuljetetaan Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jätteenkäsittelyalueelle laitoksen ensimmäisten toimintavuosien aikana kokonaisuudessaan ja myöhemmin osittain. Jatkossa osa humustuotteesta kuljetetaan Kokkolan kaupungin alueelle kaupungin viherrakentamiseen. Humustuotteen kuljetuksia laitosalueelta lähtee arviolta kuljetusta vuodessa (6 ajoa/vrk) laitoksen toimiessa täydellä teholla. Humustuote kuljetetaan kuorma-autokuljetuksina, jotka peitetään tarvittaessa pölisemisen estämiseksi. Sako- ja umpikaivolietteiden esikäsittelyn välppeet kuljetetaan Storkohmon jätteidenkäsittelyalueelle. Kuljetuksia on vuositasolla arviolta 53 ajoa. Kuljetuskalusto, ja -reitit Kokkolan alueella ovat suunnilleen vastaavia kuin nykyisin jätevedenpuhdistamolle suuntautuvalla raskaalla liikenteellä. Kuljetukset ohjataan Hopeaki-

Napapiirin Residuum Lietteiden, biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittely. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Napapiirin Residuum Lietteiden, biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittely. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Napapiirin Residuum Lietteiden, biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma SISÄLTÖ 25.10.2013 ESIPUHE 1 1. JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen lähtökohdat ja taustaa 2 1.2 Hankkeesta

Lisätiedot

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012

Etelä-Suomi. Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 108/2012/1 Dnro ESAVI/489/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee toimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista Envor

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011

Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 92/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/315/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2011 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kaapelinkulman kultakaivoksen

Lisätiedot

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

6.4 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN määrän kasvu nouse merkittäväksi. Laitoksen häiriötilanteisiin varaudutaan mm. soihdulla ja kaasun välivarastolla, jolloin ulos pääsevän kaasun tai hajun määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin (05) 75441 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(44) Nro A 1118 Dnro 0401Y0868-121 Annettu julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE Satafood Kehittämisyhdistys ry, Ympäristöteknologia Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen FT Sanna Marttinen: Puh. (02) 620 6331; GSM 050 550 7970 FM Kalle Maaranen: Puh. (02) 620 6334; GSM 050 405 5606

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen ympäristölupa, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Eko-Kymppi

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

13.11.2007. Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 13.11.2007 Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Ab Stormossen Oy Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTAA

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot