FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn , TÄYDENNETTY ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) Seinäjoki/ A. Koskela, Seinäjoen kaupunki/mn 3.2.2009, TÄYDENNETTY 27.4.2009, 4.5.2009"

Transkriptio

1 FCG PLANEKO OY OSALLISTUMIS- JA 1 (7) SEINÄJOEN KAUPUNKI ARVIOINTISUUNNITELMA Seinäjoki/ A. Koskela, /MN , TÄYDENNETTY , SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON (51) JA KESKI-NURMON (56) KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Asemakaavaa muutetaan Seinäjoen Nurmon keskustan alueen korttelissa 1057 (osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu-, ja liikennealueilla ja sillä muodostuu (51) Nurmon kaupunginosan virkistys-, erityis-, katu-, ja liikennealueet sekä (56) Keski- Nurmon kaupunginosan maatalous-, katu-, ja liikennealueet. Asemakaavan laajennuksella muodostuu (56) Keski- Nurmon kaupunginosan liikennealue. Alue sijaitsee nykyisen valtatien 19 ja Keski- Nurmontien risteysalueen ympäristössä, n. 8 km:n etäisyydellä Seinäjoen keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 18,4 ha. Alue sijaitsee pääosin asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavoittamatonta aluetta on n. 1,4 ha. Kuva 1: Alueen likimääräinen sijainti. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue käsittää Seinäjoen itäisen ohikulkutien pohjoisosan eli alueen jossa uusi itäväylä liittyy nykyiselle vt:lle 19.

2 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (7) 2 Suunnittelun tavoitteet Nurmon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muuttamisesta. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen itäisen ohikulkutien Nurmon eritasoliittymän toteuttaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja vt19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnitelman mukaisesti nykyisen vt:n 19 ja Keski-Nurmontien risteyksen ympäristöön. Tavoitteena on muuttaa vanhentuneet risteysalueen asemakaavat nykyisten tiensuunnittelunormien, -ohjeiden ja -määräysten mukaiseksi sekä minimoida alueen asukkaille ja luonnolle sekä maisemalle liikennejärjestelmästä aiheutuvat haitat. Kaupungin tavoitteena on myös toteuttaa alueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava, ja sitä edeltäneet lukuisat suunnitelmat, joiden mukaan koko kaupunkiseudun maankäyttö on rakentunut viimeisten vuosikymmenten mittaan. Asemakaavalla mahdollistetaan myös Länsitien, Keski-Nurmontien ja Valkiavuorentien tiejärjestelyt (liikenneympyrä) sekä Nurmon Kivisaaren eritasoliittymästä Atrialle olevan yhteyden 2+2 kaistaisuus. 3 Suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt selvitykset Vt 19 on nykyisellään 2 kaistainen. Vt:n 19, Keski-Nurmontien ja Länsitien risteys on nykyisellään valo-ohjattu tasoristeys. Länsitien kevyenliikenteenväylä alittaa vt:n 19 ja jatkuu Keski-Nurmontiellä. Vt:n 19 itäpuolella on myös kevyenliikenteenväylä Kivisaaren suuntaan. Suunnittelualue on valtatien pohjois- ja eteläpuolella valtaosin metsää ja peltoa. Alueella sijaitsee kaksi asuintaloa ja muutamia ulkorakennuksia Länsitien varressa sekä Nurmon liikuntahalli Länsitien itäpuolella. Lähiympäristössä asutusta sijoittuu nauhamaisesti Keski-Nurmontien varteen. Nurmon keskustan taajamamuotoiset asuntoalueet sijaitsevat noin 200 metriä suunnittelualueen luoteispuolella Keskustien varressa. Kertunlaakson asuntoalue sijoittuu n. 1,5 km päähän alueen eteläpuolelle. Nurmon koulukeskus sijaitsee n. 500 metrin päässä risteysalueen pohjoispuolella Länsitien varressa. Vt:n 19 ja Keski-Nurmontien risteyksen itäpuolella avautuva peltoalue lukeutuu maakuntakaavan kulttuurimaisemallisesti arvokas maisemaalueeseen jatkuen Nurmon jokilaaksoa etelän suuntaan. Tiehallinto on laatinut itäistä ohikulkutietä varten ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna Itäisen ohikulkutien yleissuunnittelu on valmistunut maaliskuussa Varsinainen tien tie- ja rakennussuunnitelma on tarkoitus laatia vuonna 2010 ja itäisen ohikulkutien rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2011.

3 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 (7) Maakuntakaava; Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut Kaava-alue kuuluu maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi / maakuntakeskukseksi. Itäisen ohikulkutien sijainti ja Nurmon risteys vt:lle 19 on osoitettu eritasoliittymänä ja vt 19 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieosuudeksi. Risteysalueen läheisyyteen, sen eteläpuolella itäisen ohikulkutien linjauksen poikki on osoitettu voimajohdon ja vesijohdon sijainti, sekä maakunnallisesti kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, Nurmonjokilaakso. Kuva 3: Ote maakuntakaavasta Yleiskaava; Nurmon kunnan voimassa olevan yleiskaavan on valtuusto hyväksynyt Yleiskaava on tullut voimaan vuonna Yleiskaavassa asemakaavan alue on merkitty eritasoliittymänä, sekä vt19 osoitettu 2+2 kaistaisena. Risteysalue rajautuu pääosin suojaviheralueisiin, itäpuolella pientalovaltaiseen asuntoalueeseen, sekä lounaassa maatalousalueeseen.

4 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (7) Kuva 4: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Asemakaava; Alueella on voimassa , ja Vaasan lääninhallituksen vahvistamat rakennuskaavat (nykyisin asemakaavoja), jossa suunnittelualue on varattu yleisen tien alueeksi (LT), puistoksi (P,VP) ja maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä vähäiseltä osin yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kuva 5: Ote ajantasakaavasta ja suunnittelualueen rajaus.

5 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (7) Maanomistusolosuhteet; Suunnittelualue on valtion, Seinäjoen kaupungin ja yksityisten omistuksessa. Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat: - Nurmon osayleiskaavan luontoselvitys kesällä Vanhan rakennuskannan inventoinnin tarkistus ja arvottaminen yleiskaavaa 2015 varten - Kaupan rakenne ja ostovoiman kehitys Seinäjoki Nurmo kaupunkiseudulla Seinäjoen seudun tie- ja katuverkkoselvitys, SESELI 2015, Etelä- Pohjanmaan liitto, Vaasan tiepiiri, Seinäjoen Itäinen ohikulkutie: Yleissuunnitelma, Tielaitos Vaasan tiepiiri Vahvistamaton tiesuunnitelma Valtateiden 19 ja 18 rakentamisen aluetaloudelliset seuraukset, Etelä- Pohjanmaan liitto Valtatie 19 merkitys Etelä- Pohjanmaan aluelogistiikan ja elinkeinoelämän kannalta: Esiselvitys, Etelä- Pohjanmaan liitto, Etelä- Pohjanmaan TE-keskus ja Valtakunnallisesti merkittävät maaliikenteen runkoverkot: Työryhmän mietintö, Liikenne- ja viestintäministeriö Valtatien 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo, Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Tiehallinto Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet: Kaupan sijoittumisen mahdollisuudet, Entrecon, Espoo 2008 Työn aikana tehtävät selvitykset ja suunnitelmat: - Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä- Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki, Yleissuunnitelma, Tiehallinto, Vaasa : Liito-oravaselvitys: Nurmon eritasoliittymä, Hannu Tuomisto, Seinäjoki Nurmon risteysalueen liikenne-ennuste ja arviota toimivuuksista, Strafica Oy, Helsinki 2009 Tuomisto, Seinäjoki Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie, Liito-oravaselvitys, Tiehallinto Uusia selvityksiä laaditaan ja vanhoja täydennetään sen mukaan kun kaavatyön yhteydessä tarvetta ilmenee.

6 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 (7) 4 Arvioitavat vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaava laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Vaikutukset selvitetään koko siltä alueelta, jolle kaavan olennaisten vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan, mutta arvioinnissa voidaan ottaa lähtökohdaksi alueella voimassa oleva maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Asemakaavatasolla arvioidaan keskeisimmät lähiympäristöön ja sen laatuun liittyvät asiat. Tiesuunnittelun yhteydessä ja erityisesti YVA-menettelyn ja tien yleissuunnittelun yhteydessä on kattavasti tutkittu koko tien vaikutuksen ohella myös yksittäisten osa-alueiden vaikutuksia, mm. Nurmon risteyksen osalta, jotka selviävät seuraavista suunnitelmista: - Valtatien 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä-Nurmo, Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Tiehallinto Vt19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä- Nurmo, Ilmajoki ja Seinäjoki, Yleissuunnitelma, Tiehallinto, Vaasa Suunnitelmat ja raportit löytyvät myös internetistä Tiehallinnon sivuilta: RTAL30&menu=5971&_pageid=71&kieli=fi&linkki=4775&julkaisu=2101 Vaikutuksia tullaan arvioimaan asemakaavan laatimisen yhteydessä olemassa olevien selvitysten, lähtötietomateriaalin sekä asiantuntijoiden ja osallisten kannanottojen perusteella. Ne raportoidaan osaksi asemakaavan selostusta. 5 Osalliset Suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat. Seinäjoen kaupungin viranomaiset: Tekniikkakeskus, Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu, Sivistyskeskus, Sosiaali- ja terveyskeskus Valtion ja muut viranomaiset: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Museovirasto, Tiehallinto, Fingrid Oy, Länsi- Suomen lääninhallitus Muut tahot: Anvia Oy eli Vaasan läänin puhelin Oy, Vattenfall Oy, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys ry. Seinäjoen Energia, Seinäjoen Vesi, Etelä- Pohjanmaan Pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo sekä lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, ja muut mahdolliset yhteisöt ja henkilöt, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa.

7 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 (7) 6 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Vireilletulo: Asemakaavan muutos- ja laajennus tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Tiedottaminen Kaavoituksen etenemisestä, vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta ja mahdollisista tiedotustilaisuuksista tiedotetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla (kaupungintalon 2. kerros), kaupungin tiedotuslehdessä (Etelä- Pohjanmaa-lehti) ja kaupungin internetsivulla (http://www.seinajoki.fi) aina kaavan hyväksymiseen saakka. Asemakaavaluonnos: Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päiväksi, mistä ilmoitetaan lehti-ilmoituksella. Suunnittelualueen asukkaita ja maanomistajia sekä osallisiksi nimettyjä viranomaisia ja yhteisöjä tiedotetaan kirjeitse. Osallisten antama palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä tavoite-esityksestä kirjataan. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään ja niiden huomioimisesta tiedotetaan ehdotuksen käsittelyn yhteydessä. 7 Tavoiteaikataulu Asemakaavaehdotus: Kaupunginhallitus päättää mielipiteiden ja lausuntojen johdosta mahdollisen tarkistetun kaavaluonnoksen asettamisesta asemakaavaehdotuksena nähtäville. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävilläpidosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä sekä mahdollisesti kirjeellä. Asemakaavan hyväksyminen: Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä. Menettely on sama kuin edellä kuvattu kaavanmuutoksen nähtävillepano. Kaupunginhallitus esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Päätöksestä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Osalliset voivat esittää mielipiteensä ja näkökantansa lausuntoina ja muistutuksina sekä kaavaluonnoksen että kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. Luonnos nähtävänä helmikuussa Ehdotus nähtävänä 8.toukokuuta 2009 lähtien, minkä jälkeen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely. Tavoite on saada kaava valtuuston hyväksyttäväksi kesällä 2009.

8 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8 (7) 8 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää sen nähtävilläoloaikana yhteystiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Osalliset voivat esittää suunnitelmaa kohtaan huomautuksia kaavoituksen valmistelusta vastaaville henkilöille. Osallisella on myös oikeus ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Länsi-Suomen ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen osoite: Länsi-Suomen ympäristökeskus PL VAASA 9 VALMISTELUSTA VASTAAVAT : Kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Yleiskaava-arkkitehti Martti Norja p.(06) , fax (06) , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Projektiarkkitehti Jyrki Kuusinen p , fax , Kirkkokatu 6, SEINÄJOKI Konsultti: FCG Planeko Oy Anne Koskela Suunnittelupäällikkö p , fax Keskuskatu 13 B, SEINÄJOKI

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009

SEINÄJOKI. Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET. 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOKI Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025 LIITTEET 7.4.2009 Täydennykset 22.6.2009 SEINÄJOEN KAUPUNKI TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6 PL 215, 60101 SEINÄJOKI

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Ylinen Helena SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Ryynikän asemakaavan muutos, Piiponpelto Kaavanumero 5018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.10.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA. Tervajoen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA. Tervajoen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISONKYRÖN KUNTA Tervajoen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776P001 arviointisuunnitelma OAS 1 (16) Henilä Maritta/Tulonen Lassi Sisällysluettelo 1 arviointisuunnitelman

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

MOKSUNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HOTELLI MESIKÄMME- NEN ITÄPUOLISILLA ALUEILLA

MOKSUNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HOTELLI MESIKÄMME- NEN ITÄPUOLISILLA ALUEILLA ÄHTÄRIN KAUPUNKI MOKSUNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HOTELLI MESIKÄMME- NEN ITÄPUOLISILLA ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on MOKSUNNIEMEN

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot