Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti?"

Transkriptio

1 Inkoon kunta PL lnkoo JATEVESUARIeSTeIMAN SELVITYS JA xawt6. JA HUOLTO.OHJEET SEKA XAWT6. JA HUOLTO. KIRJANPlTO Jdtevesiasetuksessa tarkoitetut jdtevesijdrjesteldn selvitys, kiiytto- ja hoito-ohjeet ja keyftd- ja huoltokirjanpito. Ndd on siiilytettrivri kiinteistollii ja pyydettiiessd esitettdvd viranoaiselle. r,awaaata KIINTEISTON OMISTAJA Nii Osoite SahkOposti Puhelin virka-aikana KIINTEISTO Kyle ja tilan RN:o Tilan nii Osoite Pinta-ala RAKENNUS VARUSTEET jeteveteen vaikuttavat KAYMALA JATEVESIEN MAHDOLLINEN JATKO- JATEVEDEN JOHTAMINEN SUOJA- ETAISYYDET JATEVESI- ASETUKSEN VAATIMUKSET Maaperd n Kallio I Hiekka n Savi n Turve tr Muu, ikii? Kiinteistci siiaitsee Pohjavesialueella ( l- tai ll-luokka ) f, Kylla Ranta-alueella(150) f Kylle Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Oakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. ikti? lei _-lei Huoneistoala* - 2 Asukkaiden eeft -henkildd Talousveden saanti! Vesijohto I Oa kaivo ( kantaalla ) f Oa kaivo ( pupulla ) l-l Muu. ikii? n Uia-allas! Poreallas! Kylpyae I Suihku _ kpl I Sauna! Vesikeiyailai I Pyykinpesukone! Astianpesukone n Muu, ikei?!kopostikaiyslei, Valistaja jossa virtsa! kerdtddn upisdiliddn Malli 3, josta se viedddn, inne?! haihdutetaan! Muu ( esi. kuivakeiyeilai, huussi ), ikri? I Vesikiiyeiki, _ kpl Jdtevedet johdetaan _ -osaisen saostussailion* ( vesitilavuus _ ' ) kautta jatkoktisittelyyn. n Kaikki jaitevedet johdetaan upisdiliddn* [ Vesikaiyeilain jtitevedet johdetaan upisdilioon Upisiiilicistii jiitevedet viedddn, inne? Tyhjennysajoneuvo* pddsee _ etrin piiiihain upisdiliosts. Upisdilicin ateriaali fl Muovi n Lasikuitu n Muu, ikii? Upisdilion tilavuus Upisdili6nvalistaisvuosi_ E Kiinteistokohtainen pienpuhdistao* Valistaia I Tehdasvalisteinen pakettisuodatin* Valistaia tr Mitiirin jdtevesid ei johdeta upisdilioon 3, varustettu tiiyttyishtilytykselld* I Kyll6 I Ei valistaja Malli EMaasuodattao*!Maahanieyttdo" Suodatus/ieytyspinta-ala 2, pohjaveden ylidn tason etdisyys kentdn alatasosta Suodattaon / ievttdon rakentaisvuosi tl Jokin uu. ikd? Puhdistukseen tulevasta ja sieltii lzihteviistri jritevedestai voidaan ottaa ndyte. fl Kvllii [_l fi [-.] Vain tulevasta l-l Vain ldhtevdstd Puhdistettu jdtevesi johdetaan purkuputkella f Maahan E Ojaan l Muualle. inne? Ettiisyys ldhinaapurin asuin- ts. rakennukseen Etiiisyys laihiiistii tonttirajasta Etdisyys ldhidstd talousvesikaivosta / vedenottaosta Etaiisyys vesistostd (puro, joki, jdrvi tai eri) Jdtevesien kiisittelypaikka - Puhdistetun jdteveden purkupaikka Oa arvio siitii, tiiyftiiiiko tdssd selvityksessd esitetty jiitevesijrirjesteld j tevesiasetuksen ( ) ukaiset jdteveden kdsittelyvaatiukset". n Kyllti E Ei, sille

2 YHTEYSTIEDOTJdtevesijdrjesteldn suunnittelijan, rakentajan sekd hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen yhteystiedot ruii, osoite ja puhelinnuero JATEVESIJAR- JESTELMAN YLEINEN OHJE Ohje jiitevesijdrjesteldn noraalista kiiytostii JATEVESIEN Asetuksen vaatiat sddnnollistd* huoltoa ja hoitoa vaativat kohteet ja annetut huolto- ja hoitovdlit Kohde Toienoi Kuinka usein saostussdili6 lietteenooisto vdh. l kerta/v rakenteiden ia toiivuuden tarkastus tdvftvisen hdlvtvksen toiivuuden tarkastus vesitiivivden ia kiiwdkelpoisuuden tarkastus fuhiennvs vdh.lkerta/10v vdh. l kerta/v vdh. l kerta/5v Ohjeet edellai ainituille toienpiteille ja uille huoltoa ja hoitoa vaativille kohteille

3 MAHDOLLINEN Asetuksen vaatiat sddnnollist5* huoltoa ja hoitoa vaativat kohteet ja annetut huolto- ja hoitovdlit JATKO- Kohde ltoienpioe I Kuinka usein aahanieyttdio tai aasuodattao vdh.lkerta/10v Ohjeet edellai ainituille krienpiteille ja uille huoltoa ja hoitoa vaativille kohteille Kohde lorrjeet VIKATILANTEET Toiintaohjeet jiitevesijtirjesteldn yleisiissd vikatilanteissa LIITTEET TIETOJEN PAI- VITTAMINEN I Aseapiirustus _ kpl ( esi. ittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen erkitt ivd selvdsti. rakennusten, ldhipien kaivojen (n. 150 etdisyydelle) sekri kaikkien jiiteves'rjiirjestel ddn liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnit. ) I Muut liitteet _ kpl ( esi. naapurin suostuus ts. ) Tddn jtitevesijairjesteldn selvityksen ja kiiytt6- ja huolto-ohjeita sekd kaytto- ja huoltopaiivdkirjan tulee olla ajan tasalla. Mikiili jiitevesijiirjestelaiiin tai uuhun siihen vdlillisestikin vaikuttavaan tehdddn uutoksia, on uutosten ktiyttivii ili niiistii asiakirjoista. Niiii asiakirjat on sailytettiivii kiinteistollti ja ne on owdettdessd esitettdvd viranoaiselle.

4 KAYTTO- JA H UOLTOKI RJANPITO Pdivdvs Toienoide ( sdilion tvhiennvs. huolto. tarkastus ts. ia sen tekiis ). Kuitit on vos sdilytettdvd.

5 *Sanojen selitykset Huoneistoala Upisaiilici Tyhjennysajoneuvo Saostussdilio Maasuodattao Maahanieyttd6 Pienouhdistao Pakettisuodatin Kdsittelyvaatiukset Siidnndllinen hoito ja huolto Rakennuksen sisdtiloien ointa-ala. Jdteveden ia lietteen tilapdiseen varastointiin tarkoitettu vesitiivi stiilici. Loka-auto tai jokin uu ajoneuvo, jolla liete ja jdtevesi kuljetetaan kunnan ddrdysten u kaisesti keisiteltiivaiksi. Yksi- tai useapiosainen vesitiivis jdteveden esikiisittely, joka erottaa jdtevedestd vettd raskaaat ia kewedt aineet. Kdsittely, jossa esikdsitelty jdtevesi suodatetaan rakennetun (uusta aaperdstd vesitiiviisti erotetun) aakerroksen ldoi ia kootaan outkistolla edelleen iohdettavaksi. Kiisittely, jossa esikdsitelty jiitevesi ieytetddn aaperaen, ennen kuin se kulkeutuu pohiaveteen. Ktisittelylaite, jossa jdtevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu keiallisiin, fysikaalisiin, bioloqisiin prosesseihin ialtai niiden vhdisteliin. Kdsittelylaite, iossa idtevettd puhdistetaan suodattaalla se ionkin ateriaalin ldpi. Jdtevesiasetuksen ukaisesti jdtevedestd tulee poistaa vdhintddn 90% orgaanisestaineesta, 85% kokonaisfosforista ja 40% kokonaistypestai kaisittelerittoddn jdteveteen verrattuna. Jdtevesiasetuksessa on annettu huolto- ja hoitokohteita ja toienpiteitd sekd kuinka usein ne tulee tehdd. Ntiiden lisdksi on ohjeiden tekijiin lisrittaivd kohteita tarpeen ukaan. Ohjeiden ukaisella hoidolla ja huollolla varistetaan, etta jarjestelti toiii jatkuvasti asetuksen vaatiusten ukaisesti. Lisddi tietoa:

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Labko -öljynerotinjärjestelmät LUOKAN II ÖLJYNEROTTIMET STANDARDIN EN 858 MUKAISESTI

Toukokuu 2014. Labko -öljynerotinjärjestelmät LUOKAN II ÖLJYNEROTTIMET STANDARDIN EN 858 MUKAISESTI Toukokuu 2014 Labko -öljynerotinjärjestelmät LUOKAN II ÖLJYNEROTTIMET STANDARDIN EN 858 MUKAISESTI Luotettavat ratkaisut Erottimet ja säiliöt Yleistä EN-standardin mukaiset luokan II PEK -öljynerottimet

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot