Aluehallirito\!iiraSto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluehallirito\!iiraSto"

Transkriptio

1 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Aluehallirito\!iiraSto Onre LMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Hä m een kyr ö, Va l k ea kosk i, Pä l kän e Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Lisäys toim intakuntiin yllä olevan mukaisesti kotipaikkakunnan muutos Tampereesta Hämeenkyröön + yr ityksen Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä / 20 Muutoksen suunniteltu toteuttamispäivä 1 / Palvelujen tuottaja Nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen virallinen nimi) t a j a P a u k k Toiminimi OID-knodi ( joe tiedoee ) Yhtinmt)nto i Toiminimi Postiosoite P L Häme enkyrö Laskutusosoite PL 4, Hä m een kyr ö Puhelin l www-sivun osoite www. extra-av u s ta j a. fi Kotikunta Hä m e e n k yr ö Onko palvelujen tuottaja merkitty työnantajarekisteriin? kyllä ei Verkkolaskutusosoite Y-tunnus Kieli Suomi T Sähköposti -avustaja.fi Nimenkirjoitusoikeutettu edustaja(t) Pa ul a Ke r ol a 3. Toimitusjohtajan tai muun liiketoiminnasta vastaavan henkilön tiedot Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna 1Ker ol a P a u la Ri i kka Yhteyssoite PL 4 X39101 Häme e nk yr ö p Sä s t i extra -avustaja.fi avi21 m3 1/7

2 4. Yhteyshenkilö ilmoitusta koskevissa asioissa Kerola i Yhteyssoiie E_tunirnet (kutsuranimi alleviivattuna P a u l a R i ik k a I J / 1 V! i i Sähköposti pa ulan. extr a -avust a ja. fi 5. Tietosuojavastaava (oltava, mikäli asiakastietoja käsitellään sähköisesti) Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna K e r o l a P a l a - R i i k k a P L ) i rn Sähköposti paula V 1 4 «i l 1 l N l 'arvelujen tuottajan asiakasrekisterit g: Manuaalinen rekisteri Sähköinen rekisteri Käytetään omaa asiakasrekisteriä L_i Muun rekisterinpitäjän rekisteriä Asiakasrekisterin osarekisterinä on potilasrekisteri Kyllä Ei Asiakasasiakiriojen säilyty spaikka Yrityksen toimisto 7. Asiakasrekisterin vastuullinen rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän nimi (oma) Paula Kerola Yhteysosoite P L 4 Pöstinumero ` Muu (kunta, kuntayhtymä ym.) H ä m e e n k y r ö av121m3 2/7

3 TOIMINTAYKSIKKÖÄ/TOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT Tiedot täytetään kustakin toimintayksiköstä erikseen. Lomake täytetään soveltuvin osin, mikäli palvelujen antaminen tapahtuu muualla kuin kiinteässä toimipaikassa, esimerkiksi asiakkaan kotona. 8. Toimintayksikkö Nimi As i a k k a a n k o t i j a ym p ä r i s t ö - H ä m e e n k yr ö, V a l k e a k o s k i j a P ä l k ä n e Käyniiosoiie 1 S C I I I k e l p 0 5 I 1 Kieli Sijaintikunta Muut kunnat, joissa ilmoituksenvaraista toimintaa Tampere, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi Aluehallintovirasto(t), jonka alueella toimintaa Länsi- Suomi I! 9. Palvelujen vastuuhenkilö Sukunimi Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Henkilötunnus 2 " R i i k k a R P L H ä m e e n k y r ö, josta tavoitettavissa yksikköön liittyvissä asioissa (myös työajan ulkopuolella) Sähköposti pa ula extra-avusta j a.f i Koulutus (tutkintotodistuksesta/todistuksista ja työkokemuksesta selvitys liitteenä) Lä h et et t y alkuperäisen hakemuksen liitteenä Tehtävä toimintayksikössä/palvelujen antamisessa 'Tulee toimimaan vastuuhenkilönä alkaen Om i st a ja -yr i t t ä jä Toir i n t a ' k c i k n n a c i a ka c rp k icfip rlcfi ö Sukunimi Kerola Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) } Eaala. RiikkaPL 4 Yhteysosoite YTL Häme e nk yr ö X Asiakasasiakirjojen säilyttämispaikka Yr it yksen toimisto avi21 m3 317

4 11. Tarkastukset (täytetään vain jos toiminnalla on toimitilat) Terveydensuojeluviranomaisten tarkastus suoritettu / 20 Pelastusviranornaisen tarkastus suoritettu / 20 Kirnnån &nsiaalihiinllnsta vastaauan tnirnielimen ta.i sen imääräämän viranhaltijan tarkastus suoritettu: / lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen I Uj e r i a li t a 1 n I n e n. a la il k a i s i li c, t y u S n c i i i c i c e k ö t G i i l i i i i i å y n a i n v a a a t l i u u s s a ku ii tuiii(ia1c7ail k u u l u u p a u J 2 työsopimussuhteessa henkilöitä, joiden tehtäviin pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 4 2 momentti) ei työs k ent ele jos työskentelee, niin ao. henkilöiden nimi ja tehtävän luonne Rikosrekisteriote esitetty Nimi Tehtävien luonne (kenelle esitetty, kunnan viranomainen kuittaa allekirjoituksellaan otteen esitetyksi) O`tcc päivämäärä kyllä i ei 13. Toimintayksikön yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminta Onko toimintayksiköilä yksityisen terveydenhuollon palvelutoimintaa? X E i Kyllä, lupa myönnetty vuonna f C j l K yl i ä, s e l v i t y s eriiiråeliia liit ee iib avi21 m3 J17

5 14. Toimi nt ayk sik ön palvelutoiminta ja asiakaspaikkojen määrä Lomakkeella ilmoitetaan toimintayksikön/palvelujen tuottajan antamat sosiaalipalvelut. Palvelut ja hoitopaikat merkitään lomakkeelle siten, että vaakariviltä valitaan palvelu ja pystysarakkeesta pääasiallinen kohderyhmä. Kohderyhmä on se asiakasryhmä, jolle palvelu on pääasiassa tarkoitettu. Ruutuun merkitään toimintayksikön hoito- tai asiakaspaikkamäärä. Avopalvelujen osalta merkitään arvioitu asiakkaiden lukumäärä vuositasolla. Avopalvelujen osalta merkitään vastaavasti arvio asiakkaiden lukumäärästä vuositasolla. KOHDERYHMÄ ILMOITUKSENVARAISET PALVELUT Päiväkoti Avoin varhaiskasva tuspa lvelu KOTIPALVELU Kotipalvelu PÄIVÄTOIMINTA Aikuisten päivähoito Päiväkeskus/ Pa lvelu k esk u s Työ- ja toimintakeskus SOSIAALIALAN MUUT PALVELUT Avomuotoinen päihdekuntoutus Sosiaalityöntekijän apivelut Avomuotoinen perhekuntoutus H e n k i l ö kc h t o i n e n a n u P e r h e t yö Lapset/ Lapsi Vanhuk Kehitys- Muut Mielen- Muut 1 Yhteensä nuoret perheet -set vammai- vammai- terveys- kuntou- hoitoset set kuntoutujat, tujat paikkoja Muu sosiaalihuollon as i aa i tua i ti j atoi r i i ntå 1 Lastensuojelun jälkihoito ASUMISPALVELUT Palveluasuminen Tukiasuminen Muu asumispalvelu MUUT REKISTERÖITÄVÄT PALVELUT Muut, mitkä J Tuetun palvelutvapaa-ajan i f f r avi21 m3 5/7

6 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa ao. kunnalle. Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot rekisterin pitoa varten. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä kunnan perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Niiden ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen osalta, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (kotipalveluihin kuuluvat tukipalvelut ja niihin rinnastettavat palvelut sekä yksityinen perhepäivähoito), asia käsitellään ao. kunnassa. Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat tiedot talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, jonka vastuullisena rekisterinpitäjänä toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on saatavissa aluehallintovirastoista ja Valvirasta. Ilmoituksen rekisteröinnistä peritään suoritemaksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen. Ilmoitusmenettelyä koskevia ohjeita saa myös aluehallintovirastojen ja Valviran internet-sivuilta. 18. Allekirjoitus Paikka ja päiväys Hä m een kyr ö Allekirjoitus Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset) ja säätiöiden puolesta nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät i l m i ao. r e k i s t e r e i s ` t a. Nimenselvennys Paula Kerola Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, HÄMEENLINNA Puh Faksi ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Mikkelin päätoimipaikka Maaherrankatu 16 PL 50, MIKKELI Puh Faksi Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, HELSINKI Puh G CCC Faksi Kouvolan toimipaikka Kauppamiehenkatu 4 PL 301, KOUVOLA Pula Faksi LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO Valtakatu 2 PL 8002, ROVANIEMI Puh Faksi vi.fi LÄNSI- JA SISÄ SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO Vaasan päätoimipaikka v"uo;iif ii nit i e 3 5 PL 200, VAASA Puh Faksi LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, TURKU Puh Faksi Jyväskylän toimipaikka Ailakinkatu 17 PL 41, JYVÄSKYLÄ Puh Faksi Tampereen toimipaikka Uii-nala.kätu 1 PL 272, TAMPERE Puh Faksi POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO Linnankatu 1-3 PL 293, Otit-Ii Puh Faksi avi21 m3 7/7

7 Lue täyttöohjeet ennen r ekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki ( ) 1U Nimi 1 Rekisteri n-z%tuettu vapaa-aika Extra-avustaja Paula pitäjä Hämeenkyrö 2 Yhteyshenlu lö rekisteriä koskevissa asioissa 3 Muut yhteystedot (esrn. puhelinvirka -akana sähköpostiosode) p , Nimi Paula Kerola Hämeenkyrö Muut yhteystedot (esin. puhelinvirka-akana, sähköpostiosote) p , R e k i s t e r i n,n im i `Asiakassuhteiden hoitamiseksi 4 Henkilötie jen käsittelyn 1tarkoitus t v 15 Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot Rekisterin U tietosisältö 6 1Asiakassopimukset S ä ä n n ö n mukaiset 1 tietolähteet

8 REKISTERISELOSTE 7T i e t o j e n säännönmu- (kaiset luovu-r tu kset I E Ei 8 Ei Tietojen si to EU:n tai!eta:n ul kopuolel le 9 Lu` akojen takana Rekisteri suojauksen periaatteet A avaa Salasanojen K takana

9 Tampereen seudun Tuettu vapaa-aika EXtra-avustaJat Tuettu Vapaa-aika Extra_avustajat Tuettua vapaa-naikaa iö vuodesta 2002 Paula Tampereen seudun yrittäjä puh avusta ja.fi y-tunnus: M e i l l ä k ä y ~ s ä ä n n ö l l i s e s t i E x t r a - a v u s t a j a. Käly.m m e y h d e s s ä a s i o i l l a, n ä y t t e l y i s s ä t a i u l k o i l e m a s s a. s r Heli puh het ja.fi Extra-avustajat tarjoavat apua arkeen ja vapaa-aikaan. Ydinosaamistamme ovat tukihenkilö- ja avustajapalvelut, tuetut kodinhoidolliset työt sekä toiminnallisten ryhmien ohjaus. Asiakkaitamme ovat sekä yksityishenkilöt että kunnat. Tutustu roimintapalveluihimmeja tilaa tutustumiskäynnille. Kun tarvitset auttajaa, rinnalla kulkijaa. 'II N.

10 Palvelumme Kannustamme aktiiviseen arkeen Toimimme avustajana, kun haluat harrastaa liikuntaa, käydä kerhoissa, vierailla museoissa ja näyttelyissä. Tuet ut kodinhoidoll iset t yöt Toimimme tukena kodin askareissa. Kodinhoidolliset työt kaupassakäyntiä myöten tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Toim im m e sairaalasta kotiutum isen tukena Avustamme tarvittavissa toimissa, mitä vamman vuoksi et pysty yksin itse tekemään. Tarjoamme tukihenkilö - ja ystävätoimintaa Lähdemme mukaan sukulaisvierailulle, teatteriin, kirkkoon, konserttiin, lenkkipolulle ja muihin liikunta-aktiviteetteih.ir Arkisin ma-pe klo 07:00-15:00 Arkisin ma-pe klo 15:00-18:00 Arkisin muina aikoina ja viikonloppuisin la-su Yhden vuorokauden reissu Kahden vuorokauden reissu Kolmen vuorokauden reissu Kahdeksan vuorokauden reissu - Ajanvaraus 385.E Puhelimitse arkisin ennen klo Meidät tavoittaa myös tekstiviestilläja sähköpostilla. Palvelusetelit ja kunnan sopimukset Otamme vastaan palveluseteleitä sopimuksen mukaan. Meille käy myös kunnan maksusitoumukset ja ostopalvelusopimukset. Lahjakortti tää ajankohdasta riippumatta. Lahjakortti on voimassa vuoden ostohetkestä. Meillä on myös ohjaajapalvelu Ohjaamme erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Tavoitteemme Tavoitteenamme on lisätä tukea tarvitsevien asiakkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua sekä luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Tarjoamme kuntouttavaa ja omaehtoista selviytymistä tukevaa toimintaa. Palvelumme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat apua arjessa pärjäämisessä. Arvolisänvero Sosiaalialan palveluista ei peritä arvolisänveroa. Tutustumiskäynti Uuteen asiakkaaseen tutustuminen on maksutonta. Ajallisesti tutustumiskäyntiin varataan noin tunti. Kuljetus Käytettäessä taksia tai muuta yleistä kulkuneuvoa asiakas maksaa kuljetuskulut. Muut kulut Extra-avustaja maksaa omat pääsylippu- ja ruokailukulunsa. Va r at u n a ja n pe r uu t ta minen Varattu aika pitää perua kolmea vuorokautta ennen tai peruutettu aika veloitetaan kokonaisuudessaan. Sairaustapaukset huomioidaan tapauskohtaisesti.

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja,

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS

2(29) Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke SISÄLLYS 2(29) SISÄLLYS 1. Mitä on tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta... 3 1.1. Vapaaehtoistoimintaa... 3 1.2. Taustalla lastensuojelu... 3 1.3. Tukemista arjessa... 3 1.4. Luottamusta... 3 1.5. Yhteistyötä... 4

Lisätiedot

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 :n muuttamisesta (505/2002) Sisällys Johdanto... 3 Lain tarkoitus ja soveltamisala (1 2 )...

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄKOTIHOIDON JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON VALVONTAKÄSIKIRJA

YKSITYISEN PÄIVÄKOTIHOIDON JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON VALVONTAKÄSIKIRJA 1 1 1 1 1 1 Päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄKOTIHOIDON JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDON VALVONTAKÄSIKIRJA Toimintayksikkö: Alustava tarkastus päivähoitoviranomaisten toimesta, samalla annetaan valvonta- ja ohjauskäsikirja

Lisätiedot

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot