Keuruun kaupunki Rekisteri- ja informointiseloste Potilas- ja asiakasrekisteri Henkilötietolaki (99/523) 10 ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keuruun kaupunki Rekisteri- ja informointiseloste Potilas- ja asiakasrekisteri Henkilötietolaki (99/523) 10 ja 24 1.1.2011 1"

Transkriptio

1 1 1. Rekisterin nimi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja terveyskeskusten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Keuruun kaupunki Perusturvalautakunta Multiantie KEURUU 3. Rekisterin vastuuhenkilö Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Multiantie KEURUU puh Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vanhustyön johtaja Tuija Koivisto Palvelukeskus Lehtiniemi Seiponniementie KEURUU puh Järjestelmän pääkäyttäjät: Kotihoidon ohjaaja Kati Kujala puh Kanslisti Leena Laurila puh Rekisteriasioissa voi ottaa yhteyttä myös hoito- ja palveluyksikön henkilökuntaan. 5. Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste Rekisteritietoja käytetään asiakkaan erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja perusterveydenhuollon avo- ja vuodeosastopalveluiden järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hänen asiakastietojensa ja - maksujensa käsittelyyn. Tietoja käytetään myös terveydenhuollon suunnitteluun, tilastointiin sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Rekisterin pitäminen perustuu asiakas- ja hoitosuhteeseen ja sitä ohjaa muun muassa seuraavat lait: Henkilötietolaki (523/1999)

2 2 Erikoissairaanhoitolaki (1989/1062) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Mielenterveyslaki (1990/116) Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734) Sosiaalihuoltolaki (1982/710) Lastensuojelulaki (2007/417) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159) Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 6. Rekisterin tietosisältö Potilas- ja asiakasrekisteri muodostuu erikoissairaanhoitolaissa ja laissa kehitysvammaisten erityishuollosta sairaanhoitopiirille määrättyjen tehtävien järjestämisessä syntyneistä potilas- ja asiakastiedoista sekä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnat) ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen (Keuruun kaupunki, Joutsan, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kunnat) terveydenhuollon potilas- ja asiakastiedoista. Rekisteri koostuu seuraavista tiedoista: - asiakkaan perustiedot - hallinnolliset tiedot - asiakkaan terveyttä ja sairautta koskevat tiedot - tutkimus- ja hoitolaitteiden sekä apuvälineiden käyttöön liittyvät tiedot - hoidon maksuihin liittyvät tiedot Potilas- ja asiakasrekisteri on looginen rekisteri, joka koostuu manuaalisesta jatkuvasta potilaskertomus- ja huoltokertomusjärjestelmästä, passiiviaineiston mikrofilmiarkistosta ja joukosta atk-järjestelmiä, joiden avulla kootaan potilaskertomus- ja huoltokertomustietoja tai joissa käsitellään rekisterinpitäjän toiminnassa tarvittavia, ei pitkäaikaisesti säilytettäviä tietoja. Osarekistereistä on laadittu oma seloste, mikäli pitämisen peruste tai käyttötarkoitus poikkeaa tässä kuvatusta. Potilaskertomuksen tietosisältö on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) sekä sen perusteella annetuissa ohjeissa. Tietojärjestelmien tietoryhmät:

3 3 - potilaan henkilö-, yhteys- ja huoltajatiedot - lähete-, jono-, ajanvaraus- ja käynti-/hoitojaksotiedot - lakisääteisiin valtakunnallisiin rekistereihin toimitettavat tiedot - laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimustiedot - lääkitystiedot - apuväline- ja kuntoutustiedot - hoidon kannalta välttämättömät terveydentila-, hoito- ja toimenpidetiedot - hoitoa koskevat laskutus- ja laadunvalvontatiedot. 7. Rekisterin säännönmukaiset lähteet Rekisteritiedon pääasialliset tietolähteet: - väestörekisteri - asiakas ja hänen edustajansa - tutkimuksen, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhteydessä muodostuneet tiedot - muut hoitolaitokset 8. Asiakastietojen luovuttaminen Lainsäädäntö määrittelee terveydenhuollon potilas-ja asiakastiedot arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi. Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain: - asiakkaan / hänen laillisen edustajansa suostumuksella - erityislain nojalla - tieteelliseen tutkimustyöhön sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti Lisäksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ovat terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (1989/556) mukaan oikeutettuja pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia keskusrekistereitä ja saamaan terveydenhuollon laitoksilta muun muassa seuraavia rekisteritietoja: - hoitoilmoitusrekisteri vuodeosastolla tai päiväkirurgiassa hoidetusta potilaasta - pitkäaikaishoidon laskentailmoitus - syntyneiden lasten rekisteri - pienipainoisten keskosten rekisteri - lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri - raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri - syöpärekisteri - epämuodostumarekisteri - näkövammarekisteri - implanttirekisteri - tartuntatautirekisteri - tutkimuskäyttöön rekisterivastuullisen tai sosiaali- ja terveysministeriön luvalla

4 4 Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 9. Rekisterin käyttö ja suojaaminen Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Kielto-oikeuden mahdollistamiseksi potilaalle on annettava selvitys yhteisestä potilastietorekisteristä, tietojen käsittelystä ja hänen mahdollisuudestaan kieltää toimintayksiköiden välinen tietojen luovutus. Rekisteritietojen käyttö ja käyttöoikeudet perustuvat asiakkaan ja hoitavan henkilökunnan väliseen hoito- ja palvelusuhteeseen. Tietoja saavat käyttää vain hoitoon ja palveluun osallistuvat henkilöt työsuhteensa ja -tehtäviensä mukaisesti. Tietoja käsitteleviä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelusuhteen päätyttyä. Tietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella. Sähköisesti ylläpidettävät asiakastiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Potilasja asiakastietoja käsittelevien tietojärjestelmien pääsysuojaus on järjestetty 1-2-tasoisella käyttäjätunnus-salasana pääsyn- ja käytön valvonnalla. Sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon toimintayksiköiden esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Paperisia asiakastietoja säilytetään asiakkaan hoito- ja palvelusuhteen ajan hoitoyksiköissä arkistokansioissa valvonnan alaisena. Kun asiakastietoja ei enää hoitoyksikössä tarvita, ne siirretään arkistoon, jossa ne suojataan luvattomalta käytöltä. Tilat, laitteet ja tietoverkot, joissa potilas- ja asiakastietoja käsitellään, on määritelty arkaluonteisten tietojen käsittely-ympäristöiksi. 10. Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

5 5 11. Rekisteröidyn informointi Asiakasta informoidaan hänen henkilötietojensa käsittelystä hoito- ja palvelusuhteen aikana. Lisäksi rekisteri- ja informointiseloste on nähtävillä toimintayksiköiden ilmoitustauluilla ja Keuruun kaupungin kotisivuilla (www.keuruu.fi). 12. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL Helsinki puh Tarkastusoikeuden toteuttaminen Tarkastuspyyntö tehdään joko suullisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Käynnin yhteydessä asiakas voi saada nähtäväksi itseään koskevat rekisteritiedot hoitohenkilökunnan avustuksella. Kirjalliseen tarkastuspyyntöön perustuva tarkastus toteutetaan erikseen sovittuna aikana. Halutessaan asiakas voi saada rekisteritietonsa myös kopiona henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastuspyyntölomake on saatavissa toimintayksiköistä sekä kaupungin kotisivuilta. Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitaville henkilöille. Tarkastusoikeuden käyttäminen on asiakkaalle maksutonta kerran vuodessa. 13. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, tulee asiakkaan saada siitä kirjallinen selvitys. Tiedon korjaamisen toteuttaminen Korjauspyyntö tehdään kirjallisena erillisellä korjausvaatimuslomakkeella ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitaville henkilöille. Mikäli asiakkaan vaatimus on

6 6 aiheellinen, korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjaamiseen oikeus. Korjauksesta tehdään merkinnät rekisteritietoihin. Korjattu tieto toimitetaan tahoille, joille rekisterinpitäjä on tiedon aiemmin luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen tiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 14. Rekisterihallinto Terveydenhuoltolain 9 :n mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonpotilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Yhteisen potilastietorekisterin rekisterinpitäjänä ovat kaikki rekisteriin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt niiden omien potilasasiakirjojen osalta. Rekisterinpitäjinä ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kunnat) ja Keski-Suomen Seututerveyskeskus (Keuruun kaupunki, Joutsan, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kunnat). Rekisterin ylläpidosta vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 15. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja koulutus Rekisterin käyttäjille on laadittu erilliset ohjeet ja koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24.

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24. TIETOSUOJASELOSTE - Keski-Pohjanmaan alueen yhteinen potilasrekisteri Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava

Lisätiedot

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Tulosyksikön päällikkö Maija Tulla, puh. (017) 186 601

Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Tulosyksikön päällikkö Maija Tulla, puh. (017) 186 601 TIETOSUOJASELOSTE REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 9/2010 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Laatimispvm: 28.1.2014. Kokkolan sosiaali- ja vammaispalveluitten Asuntokoti Hermannin asiakasrekisteri

Laatimispvm: 28.1.2014. Kokkolan sosiaali- ja vammaispalveluitten Asuntokoti Hermannin asiakasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 28.1.2014 Rekisterin nimi Rekisterinpitäjä Kokkolan sosiaali- ja vammaispalveluitten Asuntokoti Hermannin asiakasrekisteri Kokkolan kaupunki

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

rekisteriseloste kohdat 1-8 Laatimispvm: 19.10.2006 informointiasiakirja kohdat 9-11 Päivityspvm: 26.5.2015

rekisteriseloste kohdat 1-8 Laatimispvm: 19.10.2006 informointiasiakirja kohdat 9-11 Päivityspvm: 26.5.2015 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste kohdat 1-8 Laatimispvm: 19.10.2006 informointiasiakirja kohdat 9-11 Päivityspvm: 26.5.2015 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Lääkärikeskus Aava Oy

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS

KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (6) päivitetty 12.9.2012 (vastuuhenkilön tiedot) KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS REKISTERISELOSTE Potilasasiakirjarekisteri: Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja:

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja: REKISTERISELOSTE 1 (6) Huom. Rekisterin ylläpito Eterassa on päättynyt. 1. Rekisterinpitäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1 00240 Helsinki Puhelin 010 553 300 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm.

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti,

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Johtoryhmä 17.1.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Sosiaali- ja terveyspalvelut - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja TAMPEREEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelut TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 pvm: 3.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Terveyttä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 4.2.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistystoimen kirjaamo, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala p. 050 435

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Effica; terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä 8.12.2008 Liite 6

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Effica; terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä 8.12.2008 Liite 6 1 (6) 1. REKISTERIN NIMI Terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä (TerveysEffica) Terveydenhuollon asiakastietojärjestelmään liittyy lisäksi ennen nykyisen atk-järjestelmän käyttöönottoa (1.12.2008) syntyneitä

Lisätiedot

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka

Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka Johtokunta 29.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 11.4.2012 Julkinen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Tietoturva ja

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Effica. Lasten päivähoidon asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste. Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Varhaiskasvatusosasto

Effica. Lasten päivähoidon asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste. Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Varhaiskasvatusosasto Effica Lasten päivähoidon asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Varhaiskasvatusosasto Päivitetty 18.12.2013 Kerava 1 REKISTERISELOSTE Effica - Lasten päivähoidon

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) 1 Rekisterin nimi Päivähoitojärjestelmä Effica Päivähoito Päivähoitojärjestelmä on osa kaupungin sosiaalitoimen Effica tietojärjestelmää. Päivähoitojärjestelmään

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri-

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- TIETOSUOJASELOSTE 2.1.2014 TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) 1. Rekisterin nimi Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasrekisteri

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot