Keskeiset asiakohdat saadusta ehdotusvaiheen palautteesta, ja palautteeseen laaditut vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset asiakohdat saadusta ehdotusvaiheen palautteesta, ja palautteeseen laaditut vastineet"

Transkriptio

1 AKAA, YRITYS-KONHO I:N ASEMAKAAVA laadittu Keskeiset asiakohdat saadusta ehdotusvaiheen palautteesta, ja palautteeseen laaditut vastineet LAUSUNNOT 1. Pirkanmaan ELY-keskus Selvitykset ja niiden riittävyys ELY-keskus on edellyttänyt kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa kaava-asiakirjoja täydennettäviksi perusselvitysten, luonto- ja liito-oravaselvitysten sekä meluselvitysten osalta. Luontoselvitykset on päivitetty kasvillisuus- ja liito-oravaselvitysten osalta ja tarkennettu maastokäynnein Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain tai EU:n direktiivien tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Myöskään mitään liito-oravan esiintymiseen viittaavaa ei esiintynyt. Hulevesien osalta kaavaselostusta on ehdotusvaiheessa täydennetty hulevesiselvityksellä. Laadittu hulevesiselvitys hulevesien viivytyksestä ja johtamisesta kaava-alueella (2011) tulee sisällyttää kaava-asiakirjoihin. Alueelle on laadittu luonnosvaiheen kaavaratkaisuihin perustuva liikennemeluselvitys v Kaavaselostuksessa viitataan osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehtyyn tärinämittaukseen. Kaava-aineistoon on tarpeen liittää selvitys sii tä, aiheuttaako raideliikenne alueella tärinähaittoja. Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus Kaava-alueen rajausta on tarkistettu ja kaava-aluetta pienennetty alueen pohjoisosasta Kurjenkalliontien asuntoalueen ympäristössä. Kaavaehdotukseen on tarkennettu ja selkiytetty teollisuudelle osoitettujen korttelialueiden rakennetta, kevyen liikenteen yhteyksiä, suojaviheralueita ja kaavamääräyksiä. TY-korttelialueiden myymätilan määrä on perustellusti rajattu enintään 20%:ksi rakennuspaikalle osoitetusta rakennusoikeudesta. Kaava-alueen kaakkoisosaan osoitettua pientaloasutusta on supistettu, aluetta ympäröivää suojaviheraluetta on laajennettu ja alueen kaavamääräyksissä on otettu huomioon läheisestä rata-alueesta aiheutuvat meluvaikutukset. Valkeakoskelle johtavalta rataosuudelta alueelle osoitetun pistoraiteen sijainti on muutettu pohjoisemmaksi ja sen linjaus on erotettu alueelle johtavasta kokoojatiestä. Virkistysaluevarauksia, suojaviheraluevarauksia ja niille osoitettuja kevyen liikenteen yhteyksiä on tarkennettu. Huomiota tulee edelleen kiinnittää siihen, että maakuntakaavan mukaisen virkistysalueyhteyden ja kaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteyden jatkuvuus on toteutettavissa rata-alueen eteläpuolella. Hulevesien valuma-altaille osoitetut alueet on osoitettu hule-1 merkinnöin ja ohjeelliset hulevesien valumisreitit h merkinnöin kaavakartalle, jolloin h merkintä tulee erottaa selkeästi huoltoajoa osoittavasta yleismerkinnästä. Mikäli kaava-alueeseen arvioidaan kohdistuvan raideliikenteestä johtuvia tärinävaikutuksia, saattaa asemakaavassa olla tarpeen rajata raidealueen läheisyyteen sijoittuvien korttelialueiden rakennusaloja siten, että rakentaminen ohjataan riittävälle etäisyydelle rata-alueesta. Tärinävaikutusten arvioinnissa on tarpeen huomioida myös raideliikenteen kehittämismahdollisuudet Helsinki-Tampere rataosuudella. Kokonaisuutena asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Konhon alueen kehittämisen maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnän mukaisesti eteläisen Pirkanmaan keskeisenä yritysalueena. Asemakaava täyttää myös edellä esitetyt näkökohdat huomioiden maakuntakaavan kehittämissuosituksen yhdyskuntarakenteen ja ympäristöarvojen yhteensovittamisessa.

2 Kaavanlaatijan vastine: Hulevesiselvitys hulevesien viivytyksestä ja johtamisesta kaava-alueella (2011) liitetään kaava-asiakirjoihin liitteeksi ja lisäksi hulevesiselvitystä täydennetään tilavuus- ja kapasiteettilaskelmilla. Myös kaavamääräysten hulevesimerkintöjä tarkennetaan ja niihin mm. lisätään yritystonteille velvoite viivyttää hulevesiä tonteilla ennen vesien johtamista viivästysaltaisiin. Kaavaselostukseen liitetään tiivistelmä osayleiskaavaa varten laadittujen tärinämittausten tuloksista. Radan eteläpuolella sijaitsevalle maakuntakaavassa osoitetulle virkistysreittiyhteydelle on kulkuyhteys Savikon alueen läheisyydessä sijaitsevan alikulkutunnelin kautta. Hulevesien valumisreittien merkintöjä tarkennetaan. Raideliikenteestä aiheutuvia mahdollisia tärinähaittoja selvitetään osayleiskaavaa varten laadittujen tärinämittausten avulla ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä. Tarvittaessa raidealueen läheisyyteen sijoittuvien kortteleiden rakennusaloja ja kaavamääräyksiä tarkennetaan tärinähaittojen ehkäisemiseksi. Asiasta voidaan neuvotella vielä myös viranomaisten kanssa ja sen jälkeen täydentää selvityksiä, mikäli niin edellytetään. 2. Pirkanmaan liitto Asemakaavaehdotus noudattaa pääpiirteissään Pirkanmaan 1.maakuntakaavan maankäytön suunnitteluperiaatteista. Maakuntakaavan työpaikka-alueille ja ulkoilunohjaamistarvetta omaavalle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle on esitetty teollisuus- ja varastorakentamista. Asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon maakuntakaavan ulkoilunohjaamistarve. Lisäksi Akaan strategisessa kehityskuvassa radan yhteyteen on esitetty viherkansi turvaamaan viheryhteyksien kehittämismahdollisuus Kylmäkoskelta kohti Viialan taajaman ulkoilualueita. Asemakaavaehdotusta voidaan perustella sijainnilla Pirkanmaan 1. maakuntakaavan kehittämistarvemerkinnän alueella (ls, maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukohdassa), joka on liikenne- ja logistiikkateemaa käsittelevässä vaihemaakuntakaavaehdotuksessa esitetty 1. maakuntakaavan merkintää laajempana. Yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta asemakaavaalue on luonnollinen yritystoiminnan laajenemisalue Toijalan ja Viialan taajamien välialueella pääradan sekä valtateiden 3 ja 9 läheisyydessä. Aluetta on mahdollista kehittää myös Akaan ja Valkeakosken välisellä yhteistyöllä. Pirkanmaan liitto puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä Merkitään tiedoksi. 3. Valkeakosken kaupunginhallitus Valkeakosken kaupunginhallituksen lausunto Yritys-Konho I asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta: Valkeakosken kaupunki toivoo huomioitavan vielä erityisesti aluetta rajaavan Akaa-Valkeakoski radan kehittämiselle tarvittavat tilavaraukset ja tarpeelliset suojaetäisyydet ja ympäristöhäiriömerkinnät suhteessa asutukseen. Ehdotus: Valkeakosken kaupunki toivoo huomioitavan vielä erityisesti aluetta rajaavan Akaa-Valkeakoski radan kehittämiselle tarvittavat tilavaraukset ja tarpeelliset suojaetäisyydet ja ympäristöhäiriömer-

3 kinnät suhteessa asutukseen. Muuten Valkeakosken kaupungilla ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön mukaisesta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Päätös: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Radan kehittämiselle tarvittavat tilavaraukset, tarpeelliset suojaetäisyydet sekä ympäristöhäiriömerkinnät suhteessa asutukseen huomioidaan lopulliseen kaavaan. Ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä laaditaan ratatekninen selvitys, jonka tulosten perusteella pistoraidetta koskeviin aluevarauksiin ja kaavamääräyksiin saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. 4. SISU-hanke / Jaakko Leinonen Alue on merkittävä Etelä Pirkanmaalle ja Akaalle. Siksi haluamme, että seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota asemakaavaa ja asemakaavan muutosta laadittaessa. Alueen ylivoimatekijä logistisen sijaintinsa lisäksi on pistoraidemahdollisuus. Mielestämme kaava täytyy laatia siten, että tämä ylivoimatekijä voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Esimerkiksi keskustelussa rataoperaattorin kanssa on todettu, että radan tehokas käyttö edellyttää, että raiteelle voidaan ajaa noin kilometrin mittainen juna, jonka vaunut jätetään lastattavaksi tai purettavaksi ja veturi voidaan vapauttaa työkäyttöön täksi ajaksi. Se edellyttää, että alueen tie kiertää pistoraiteen eikä pistoraiteelle tule ylityksiä, jotka ovat vaarallisia yrityksissä asioiville henkilöille. Lisäksi rautatiealue on varattava riittävän leveäksi, jotta siihen on mahdollista rakentaa kolme raideparia vierekkäin, jotta jokaiselle radan vieressä sijaitsevalle kiinteistölle varataan mahdollisuus hyödyntää raidetta. Kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat tulee voida sijoittaa radan välittömään läheisyyteen, jotta lastausta ja purkua voidaan harjoittaa ilman esteitä. Kaavaehdotuksen asemakaavamerkintöjen ja määräysten osalta tulee poistaa velvollisuus aidata ulkovarastoalueet 160cm korkealla aidalla ulkovarastoalueen ja radan väliseltä alueelta koskien T ja T-1 alueita, jotta junavaunujen lastaaminen ja purku on mahdollista ilman esteitä. Radan pohjoispuolen T alueiden väliset viheralueet VL tulee poistaa, koska ei ole järkevää pilkkoa teollisuusaluetta viherkaistaleilla. Kevyenliikenteen väylät voidaan tarvittaessa sijoittaa tiealueiden reunaan. Rakennusten korkeutta ei tule rajoittaa. Konepajateollisuuden ja logistiikka-alan yritysten näkemys on, että jatkossa tarvitaan yhä korkeampia tiloja. Esimerkiksi nykyiset konepajalaitteet edellyttävät noin seitsemän metrin vapaata korkeutta. Logistiikka-alan näkemys on, että jatkossa tilojen korkeus on yhä merkittävämpi tekijä. Tampereella on rakenteilla lääkealan tukku, jonka korkeus on noin 30 metriä. Esitämme, että alueen tie/katu kiertää alueen. Kyseisellä järjestelyllä pystytään nähtävillä olevaan esitykseen nähden lisäämän niiden tonttialueiden määrä, jotka voivat hyödyntää pistoraidetta omalta tontiltaan. Tällä järjestelyllä myös rakennusten julkisivut tulevat tien puolelle, joka on kaupunkikuvallisesti miellyttävämpää. Lisäksi saadaan kaksi tasoristeystä pois pistoraiteelta, jolla parannetaan turvallisuutta. Lisäksi esitämme, että T alue ulotettaisiin kiinni idässä Valkeakoskelle menevään rataan saakka. Tulevaisuudessa alue antaa mahdollisuuden myös lisäraiteen rakentamiseen myös Valkeakosken radan viereen.

4 Alueen energiaratkaisun osalta olisi syytä varata ehdotuksessa olevaan T-1 kortteliin ET merkintä energialaitosliiketoimintaa varten ja lisätä kaavaan lause: Mikäli on mahdollisuus liittyä alueelle tulevaan kaukolämpöverkkoon, on siihen liityttävä. Tämä mahdollistaa läheltä saatavan bioenergian tuotannon ja lisää työllisyyttä paikallisille metsäurakoitsijoille. Radan kehittämiselle tarvittavat tilavaraukset, tarpeelliset suojaetäisyydet sekä ympäristöhäiriömerkinnät suhteessa asutukseen huomioidaan lopulliseen kaavaan. Ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä laaditaan ratatekninen selvitys, jonka tulosten perusteella pistoraidetta koskeviin aluevarauksiin ja kaavamääräyksiin saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. Myös tasoristeykset mahdollisesti poistuvat kaavasta. Ulkovarastoalueiden aitausta koskeva määräystä muutetaan siten, että se koskee ainoastaan lähivirkistysalueisiin (VL) rajautuvia teollisuustontteja. Viheralueita tarvitaan osana hulevesien käsittelysysteemiä, joten niitä ei voida poistaa. Mikäli pistoraide säilyy nykyisellä paikallaan ja katu sijoitetaan pistoraiteen pohjoispuolelle, hulevesien käsittelyyn vaadittavien viheralueiden muoto ja sijainti saattavat muuttua. Rakennuskorkeutta ei rajoiteta. Alueen liikennettä ei ratkaista ulkosyötteisen kadun kautta, koska vaihtoehto on todettu tehottomaksi. Lisäksi ulkosyötteinen katu edellyttää tasoristeystä kokoojaväylälle, mikä ei liikenneturvallisuussyistä ole suositeltavaa. T-aluetta ei voida ulottaa Valkeakoskelle vievään pistoraiteeseen saakka lähialueilla sijaitsevan asutuksen vuoksi. Liittymisvelvoite kaukolämpöverkkoon ei ole asemakaavassa määriteltävä asia. 5. Risto Rantala Yritys-Konhon kilpailuvaltti on logistisen sijainnin lisäksi pistoraide. Tämä pitää nykyistä paremmin huomioida uudessa kaavassa. Valkeakosken radan varteen pitää varat lisätilaa rinnakkaisraiteelle nykyisen viheralueen tilalle. Pistoraiteen pituus pitää maksimoida ja varata riittävästi tilaa rinnakkaisille raiteille, jotta junavaunut voidaan joustavasti purkaa ja lastata. Raskaan liikenteen sujuminen ja liityntä Hämeentielle pitää erityisesti huomioida. Turhat rakennuskorkeuden rajoitukset tulee poistaa. Kts. vastine Liikennevirasto / Otso Kärkkäinen Liikennevirasto on antanut kaavaluonnoksesta sähköpostilla lausunnon, jossa on otettu kantaa mm. lisäraiteisiin varautumiseen, raideliikenteen meluun ja tärinään, pistoraiteeseen ja tasoristeyksiin. Savikontien tasoristeys (ratakm , Toijalantie) Savikontien olemassa oleva liittymä Toijalantiehen on noin 25 metrin etäisyydellä Savikon puolipuomillisesta tasoristeyksestä (ratakm , Toijalantie). Ratateknisen ohjeen mukaan tien suoran osuuden, jolla ei saa olla tieliittymiä, vähimmäispituus tasoristeyksen kohdalla tulee olla 50 metriä mitattuna uloimmasta kiskosta (8m + mitoitusajoneuvon pituus 25 m + siirtymävara 17 m) teillä, joissa liikennettä ei ole ajoneuvopituuden osalta rajoitettu. Siirtymävara tarkoittaa matkaa, joka varataan sitä varten, että suoraa osuutta mahdollisesti edeltävästä mutkasta kääntyvä ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ehtii kokonaan tien oikeaan reunaan ennen kuin ajoneuvon keula on näkemäalueen rajan kohdalla. Tien suoralle osuudelle ei saa suunni-

5 tella uusia liittymiä, ellei liittymiin osoiteta kääntymiskieltoa tasoristeyksen suuntaan tai liittymää varusteta liikennevaloilla. Liikennevirasto edellyttää, että em. ohjetta liittymäetäisyydestä noudatetaan kaavassa. Muut kaava-alueen tasoristeykset Kaavoituksessa tulee huomioida, että Valkeakosken radalla olevien Uotilan (ratakm ) ja Karon (ratakm ) vartioimattomien yksityistien tasoristeysten sekä Katajan (km , Haudanniementie) ja Kurjenkallion (km , Kurjenkalliontie) vartioimattomien kadun tasoristeysten kautta ei kaavassa ohjata lisääntyvää liikennettä. Täysperävaununtie Mikäli Täysperävaununtien katualue linjataan kulkemaan rautatien vieressä, tulee kaavaan merkitä, että katu ja rautatiealue on erotettava täystörmäyssuojallisella tiekaiteella siten, että ajoneuvoilla ajaminen radalle estetään. Kaiteista: suunnittelijat/vaylanpidon ohjeet/vaylasuunnittelu/tiet Ks. kohta Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy. suunnittelijat/vaylanpidon ohjeet/kunnossapito/teiden kunnossapito Ks. kohta Laitteet. Ely-keskus (ent. Tiehallinto) lausuu muutoin maanteiden osalta ja voi antaa tarkempia ohjeita koskien törmäyssuojallisen kaidetyypin valintaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaselostukseen voisi täsmentää, että liikennevirasto vastaa entistä Ratahallintokeskusta ja Tiehallinnon keskushallintoa. Liikennevirasto lausuu asemaja yleiskaavoissa rautateiden ja vesiväylien osalta. Liittymäetäisyys toteutuu Toijalantie Täysperävaununtien kohdalla, tasoristeyksen ja tienristeyksen välissä on riittävä etäisyys. Muista lausunnossa mainituista tasoristeyksistä ainoastaan Kataja (km , Haudanniementie) sijaitsee suunnittelualueen kohdalla mutta Haudanniementie ei tule olemaan käytössä yleisenä tienä kaava-alueelle. Tarpeet täystörmäyssuojallisten tiekaiteiden osalta tarkistetaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä laaditaan ratatekninen selvitys, jonka tulosten perusteella pistoraidetta koskeviin aluevarauksiin ja kaavamääräyksiin saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. Samalla tarkistetaan myös turva- ja suojamääräysten riittävyys. Liikennevirastoa koskeva nimi korjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaselostukseen lausunnossa esitetyllä tavalla. 7. Vattenfall Verkko Oy / Reima Sallinen Vattenfall Verkko Oy pyytää varaamaan suunnitellulle kaava-alueelle valmiiksi varattujen ET-alueiden lisäksi viisi uutta ET aluetta puistomuuntamoiden sijoittamista varten (oheisen liitekartan osoittamiin paikkoihin tai niiden välittömään läheisyyteen). Varattavien alueiden tulisi olla kooltaan vähintään 10mx10m. Vähimmäisetäisyydet ET-alueelle sijoitettavasta puistomuuntamosta lähimpiin julkisiin rakennuksiin tulee olla 15m ja muihin rakennuksiin 6 m. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee 20 kv ilmajohtoja ja maakaapeleita sekä 0,4 kv ilmajohtoja ja maakaapeleita (oheisen suuntaa antavan liitekartan mukaisesti). Pyydämme huomioimaa nykyisille 20 kv ilmajohdoille vaadittavat turvaetäisyydet rakennuksiin. Vaakasuunnassa rakennuksen etäisyys 20 kv ilmajohtoon on oltava vähintään 6,0 m. Mahdolliset sähkölinjojen muutostöistä aiheutuvat kustannukset laskutetaan työn tilaajalta.

6 Kaavaan osoitetaan paikat lausunnossa esitetyille puistomuuntamoille. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteutuksen yhteydessä 20 kv-ilmajohdot muutettaneen maakaapeleiksi. 8. Valkeakosken kaupunki, ympäristöjaosto Ympäristöjaosto esittää Yritys-Konho I:n asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksesta lausuntonaan seuraavaa: Alueelta laadittujen luonto- ja liito-oravaselvitysten perusteella, alueella ei ole enää merkkejä liitooravan liikkumisesta kaavoitettavalla alueella eikä myöskään muista luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n direktiivin tarkoittamia erityisiä luontokohteista tai lajeista, jotka kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon. Virkistysreitistön jatkuvuus on kaavassa huomioitu. Yhteys suunnittelualueen pohjoispuolelta ja Hirsikankaan asemakaavan välistä Viialan suuntaan on osoitettu. Myös muualle kaava-alueella on merkitty ohjeellisia jalankululle ja pyöräilylle varattuja reittejä lähivirkistysalueilta sekä suojaviheralueilta. Erillispientalojen (AO) korttelialue on osittain toteutunut olemassa olevan Savikon asemakaavan mukaisesti. Yritys-Konho I:n asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella sallitaan AO-kortteliin täydennysrakentaminen. Kaavaselostuksen kohtaa tulisi tarkentaa niin, että Savikontien alueelle osoitetaan täydennysrakentamista. Melumääräystä (7me) tulee täydentää asuinrakennusten sisämelun ohjeistuksella. Asuinrakennukset on rakennettava niin, ettei melutaso rakennusten sisällä ylitä päiväohjearvoa 35 dba eikä yöohjearvoa 30 bba. Uudet asuinrakennukset on sijoitettava niin, että ne suojaavat ulko-oleskelutiloja päiväohjearvoa 55 dba ja yöohjearvoa 50 dba ylittävältä melulta. Asemakaavassa tulisi antaa tarkentavia määräyksiä junaradan kaava-alueelle aiheuttavan melun torjunnasta, esim. aluevarauksia tai tarkempia määräyksiä rakenteita koskien. Meluselvityksestä ei selviä, onko siinä otettu huomioon mahdollisten lisäraiteiden rakentaminen. Kaavaehdotuksessa ei ole arvioitu lainkaan tärinämittauksen tarpeellisuutta tai tarpeettomuutta. Osayleiskaavavaiheessa kaavoitettavalta alueelta on tehty tärinäselvitys. Kaavaselostuksessa ei ole otettu kantaa junaradan aiheuttaman tärinän vaikutuksiin kaava-alueella. Alueelta tulisi tehdä tarkentavia tärinämittauksia, jotta rakennuksissa voitaisiin ottaa huomioon radan ja kokoojakadun aiheuttamat tärinävaikutukset. Laajojen päällystettyjen ja läpäisemättömien teollisuusalueiden hulevesimäärät ovat suuria ja sisältävät ympäristöä kuormittavia haitta-aineita. Kaava-alueen pintavedet kulkeutuvat luontaisesti länteen Tarpianjokeen sekä idän suuntaan Nahkialanjokeen. Hulevesiselvityksen mukaan suunnittelualueelta syntyvät hulevedet johdettaisiin viivästysaltaiden ja olemassa olevien avo-ojien kautta Nahkialanjokeen, joka edelleen laskee Konhonselälle Vanajaveteen. Suunnittelualueelta tulee laatia tarkempi hulevesisuunnitelma, jossa tarkastellaan tarvittavat imeytys-, puhdistus- ja viivytysratkaisut sekä esitetään laskelmat, joiden mukaan mm. kaavaehdotukseen merkityt viivästysaltaiden ja ojien tilavuudet ja kapasiteetit on huomioitu. Nykyisten avo-ojien toimivuus, tilavuuksien riittävyys sekä rumpuputkien koot hulevesien johtamiseen tulee tarkastella aina Nahkialanjokeen asti. Alue tulee kokonaisuudessaan liittää kaupungin vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostoon. Kaavaselostusta täydennetään kohdan osalta koskien Savikontien alueelle osoitettua täydennysrakentamista. Melumääräyksiä täydennetään lausunnossa esitetyn mukaisesti. Selvityksessä on huomioitu raideliikenteen liikennemäärät vuoden 2020 ennustetilanteen mukaisina. Raideliikenteestä aiheutuvia mahdollisia tärinähaittoja selvitetään osayleiskaavaa varten laadittujen tärinämittausten avulla ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä.

7 Tarvittaessa raidealueen läheisyyteen sijoittuvien kortteleiden rakennusaloja ja kaavamääräyksiä tarkennetaan tärinähaittojen ehkäisemiseksi. Asiasta voidaan neuvotella vielä myös viran-omaisten kanssa ja sen jälkeen täydentää selvityksiä, mikäli niin edellytetään. Ennen kaavan lopullista hyväksymiskäsittelyä laaditaan ratatekninen selvitys, jonka tulosten perusteella pistoraidetta koskeviin aluevarauksiin ja kaavamääräyksiin saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. Raideliikenteen ja kokoojakadun yhteisvaikutusta ei ole tarpeen tarkastella, koska yleiskaavavaiheessa tehdyt mittaukset osoittavat etäisyydet riittäviksi. Lisäksi raskas ajoneuvoliikenne ei aiheuta raideliikenteen kaltaista tärinää. Hulevesiselvitystä täydennetään tilavuus- ja kapasiteettilaskelmilla. Kaavamääräyksiin lisätään yritystonteille velvoite viivyttää hulevesiä tonteilla ennen vesien johtamista viivästysaltaisiin. 9. Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut asiakohdassa mainittuun kaavaehdotukseen. Museo on antanut hankkeesta aikaisemmin lausunnon (Diar. 286/2011). Kaava-aluetta on luonnosvaiheesta muutettu siten, että alue ei ulotu enää Hämeentiehen. Museo edellytti arkeologisen inventoinnin tekemistä kaava-alueella luonnosvaiheessa, mutta alueen rajauksen muuttumisen johdosta selvitystarvetta ei tässä tapauksessa enää ole. Asemakaava-aineistoihin sisältyy selvitys alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Alueelle luonteenomaiseksi piirteeksi muodostuu 1950-luvun asutustoiminnan synnyttämä kulttuurimaisema; erityisesti Haudanniementien varteen sijoittuvien asutustilojen muodostama kokonaisuus. Näistä kohteista rakennushistoriallista arvoa omaa lähinnä Sirkkulan pihapiiri. Kaavaratkaisu ei mahdollista edellä kuvatun kulttuurimaiseman säilymistä, mitä maakuntamuseo pitää valitettavana. Koska alueella ei kuitenkaan kokonaisuutena ole erityistä kulttuurihistoriallista arvoa, ei suojelumääräysten käyttäminen ole tarpeellista. Maakuntamuseo esittää vielä selvitettäväksi voiko Sirkkulan pihapiiri säilyä vaikka maankäyttö muutoin ympärillä muuttuu. Savikontien varressa rakennetun ympäristön säilyminen on mahdollista, mitä maakuntamuseo pitää tässä tapauksessa riittävänä. Kaavan hyväksymistä koskeva päätös tulee lähettää museoon asianmukaisine liitteineen ja valitusosoituksineen (MRA 94 ). Merkitään tiedoksi. Sirkkulan tilan rakennuskanta voi säilyä TY-korttelissa mutta kaavan maankäyttöratkaisun toteutumisen myötä tila ei voi säilyä asumiskäytössä. MUISTUTUKSET 1. Timo Ja Tuula Numminen Timo ja Tuula Numminen toteavat ettei heillä ole mahdollisuuksia jatkaa asumista kodissaan. He toivoivat että asuinkiinteistö olisi muutettu omakotitonttimerkinnän alle, mutta koska se ei onnistu, niin he ovat tehneet Akaan kaupungille myyntitarjouksen kiinteistöstään. He kuitenkin haluavat varata oikeuden käydä suunnitelmista keskusteluja ja neuvotteluja, ennen kuin niistä lopullisesti päätetään. Muistutuksen jättäjien kanssa on jo syksyllä neuvoteltu heidän tilanteestaan ja kaavan vaikutuksesta kiinteistön ( ) tulevaisuuteen. Noin 2000 m2:n tontilla on

8 peruskorjattu 133 m2:n omakotitalo vuodelta 1950 (laajennus 1988), sekä autotalli. Lopputulemana pyydettiin kiinteistön omistajia jättämään myyntitarjous kiinteistöstä. Tarjous tuodaan kaupunginhallitukselle näiden vastineiden yhteydessä. Myyntitarjous on Maankäyttö- ja kaavoitusyksikön kanta on, että tarjous on kohtuullinen, ja hallituksen on järkevää päättää ostaa ko. kiinteistö. Tämä kauppa mahdollistaa sen, että keskeinen yrityskorttelialue voi toteutua. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. 2. Juhani Similä Juhani Similän mielestä kaavaehdotuksessa on riittämättömiä selvityksiä (1) melusta, (2) luonnon virkistyskäytöstä sekä (3) pientaloasutuksen, maiseman sekä kulttuurihistoriallisesta elinympäristöstä. Hänen mielestään asemakaavaehdotuksessa olevat virkistysalueet ovat väärässä paikassa ja niitä on aivan liian vähän. Hän ihmettelee miksi puistoiksi merkittyjä alueita ei ole lainkaan. Similä kysyy miksi Metsolan kiinteistö jää Konttitien alle ja miksi Haudanniementien varrella olevan Takomon kiinteistön paikalle on merkitty tulevaksi muuntoasema. Hänen mielestään ei voi sulkea pois mahdollisuutta ettei kaava-alueella olisi edelleen liito-oravia. Etsintäalue on ollut hänen mielestään liian suppea ja metsäolosuhteet mahdollistavat edelleen elinolosuhteet liito-oraville. Pistorata on nyt hänen mielestään oikeassa paikassa, mutta hän ei ole vakuuttunut pistoraiteen tarpeellisuudesta sen kalleuden takia. Alueelle on laadittu luonnosvaiheen kaavaratkaisuihin perustuva liikennemeluselvitys vuonna AO-alueen melumääräyksiä täydennetään ja tarkennetaan kaavamääräyksissä. VL-alueet ulkoilureitteineen ovat riittäviä virkistyskäyttöön. Puisto-merkinnällä oleville alueille ei ole tarvetta. Maakuntakaavan mukainen virkistysalueyhteys ja kevyen liikenteen yhteyden jatkuminen rata-alueen eteläpuolelle on otettu huomioon. Toijalan kaupunki on tilannut Maa ja Vesi Oy:lta maisemaa ja maisemahistoriaa sekä rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan selvityksen osayleiskaavaan liittyvänä erillisselvityksenä. Yritys-Konhon asemakaava sijoittuu selvitetylle alueelle. Luontoselvitykset on päivitetty kasvillisuus- ja liito-oravaselvitysten osalta ja tarkennettu maastokäynnein Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain tai EU:n direktiivien tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Myöskään mitään liito-oravan esiintymiseen viittaavaa ei esiintynyt. Tielinjaukset ja aluevaraukset on laadittu teollisuus- ja yritystoiminta huomioon ottaen pidemmällä aikavälillä. Konttitietä tullaan lyhentämään, eikä sen alle jää enää olemassa olevia rakennuksia. 3. Olavi Kaihola Olavi Kaihola ei hyväksy pihamaan ja rakennusten yli vedettyä ohjeellista tonttirajaa. Hänen mielestään Täysperävaununtietä pitäisi siirtää metriä Nummiselle päin. Tie on hänen mielestään liian lähellä Sirkkulan kiinteistöä sekä sähkön A-pylvästä. Tielinja ylittää lisäksi rajapyykin. Myös Telitietä pitäisi siirtää kauemmaksi pois rajapyykin päältä. Kaava-alueen kunnallistekniikan toteutuksen yhteydessä 20 kv-ilmajohdot muutettaneen maakaapeleiksi, joten tielinjausta ei tarvitse muuttaa. Tielinjaukset ja aluevaraukset on laadittu teollisuus- ja yritystoiminta huomioon ottaen pidemmällä aikavälillä.

9 4. Hannu Simola Hannu Simolan mukaan kaavan vaikutuspiiriin kuuluvilla osallisilla pitää olla mahdollisuus ottaa kantaa kaavan sisältöön. Simolan mielestä kuntalaisen oikeudet eivät ole toteutuneet hänen keskusteluissaan vs. kaavoituspäällikkö Lasse Majurin kanssa. Hannu Simola kokee että pakkolunastus on ainoa hänelle esitetty ratkaisu asiassa ja että hänen mielipiteitään ei ole kuunneltu. Hän kokee tulleensa myös painostetuksi mm. rakennuslupien osalta. Hän haluaa jäädä asumaan kiinteistöönsä. Simola esittää liitteessä merkityn alueen pois jättämistä kaavasta ja haluaa oikeuden ostaa kiinteistönsä ympäriltä n metrin levyisen suojakaistaleen. Simola esittää, että häntä on kohdeltu kaavaratkaisussa eriarvoisesti suhteessa lähinaapureihin. Hän haluaa oikeuden liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan vesi- ja viemäriverkkoon, ja vaatii ettei hänen päätöksensä jäädä asumaan kiinteistöön johda tulevaisuudessa mihinkään painostustoimenpiteisiin kaupungin osalta. Simola paheksuu pakkolunastushinnoitteluperiaatteita ja perusteita kiinteistön hinnan laskemisesta keskimääräisen Akaan kaupungin tonttimaan hinnan mukaan. Hän kuitenkin voisi keskustella mahdollisesta vaihtokaupasta kaupungin kanssa. Kaavanlaatijan vastine: Asemakaavasta on poikkeuksellisesti tiedotettu kirjeitse kaikkia maanomistajia alueella ja sen ympäristössä sekä vireilletulon että luonnoksen yhteydessä. Syynä on ollut kaavan vaikutus, jossa alueen käyttötarkoitus voimakkaasti muuttuu. Muistutuksen jättäjä ei ole jättänyt palautetta kaavan aiemmissa vaiheissa, eikä osallistunut maanomistajille järjestettyyn tiedotustilaisuuteen elokuussa Alueella asuvana hänen kanssa on kaupungin aloitteesta syksyllä neuvoteltu kaavan vaikutuksesta kiinteistön ( ) tulevaisuuteen. Kiinteistön koko on 5030 m2. sillä sijaitsee omakotitalon pihapiiri, jossa on rekisterin mukaan 107 m2:n omakotitalo vuodelta 1964, ja osin kaksikerroksinen ulkorakennus, jonka pohja-ala on arviolta 300 m2. Neuvottelijoina olivat sekä Majuri että apulaiskaupunginjohtaja Heikki Partanen. Kaupungin puolelta esiteltiin kaavaratkaisu, jossa kiinteistö on sekä luonnoksessa että ehdotuksessa ehdotettu VL- eli lähivirkistysalueeksi. Ensisijainen perustelu on, että viheralue tarvitaan osana alueen virkistysreittiverkostoa. Lisäksi tarvitaan suoja-aluetta teollisuusalueen ja radan väliin, koska Valkeakosken radan itäpuolella on osayleiskaavassa esitetty asumista. Kiinteistö on em. yleiskaavassa osoitettu TP- eli työpaikkaalueeksi. Tämä on siis valtuuston demokraattisesti päättämä suunnitelma vuodelta Asemakaava tarkentaa yleiskaavan aluevarauksia. Siten viheralue on mahdollinen, mutta olisi myös mahdollisuus kaventaa viheraluetta, ja ottaa ainakin osa Simolan kiinteistöstä osaksi T- eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tämä vaihtoehto esitettiin Simolalle. T-tonttina kiinteistöllä olisi rakennusoikeutta, eikä olisi suoraa estettä rakennusten säilymiselle. Asumisen kannalta tilanne on sama kuin kaikilla kaava-alueen kiinteistöillä, jotka on välttämätöntä osoittaa joko yritystoiminnalle tai viheralueeksi. Asuminen on mahdollista, mutta ei kaavan mukaista, eli sitä ei voida suojata ympäristöhaitoilta, eikä rakennuksiin voida myöntää peruskorjauslupia kuin poikkeamisilla. Edelleen vesihuolto voidaan toimittaa vain kaavan mukaiseen käyttöön. Tämä on ollut ainakin tähän asti käytäntö Akaan kaupungissa, kun kaavan teollisuusalueella on ollut vanhoja asuinrakennuksia. Lisäksi selvitettiin, millä hinnalla tähän asti kaupunki on ostanut VL-alueita, jos maanomistaja on ostamista edellyttänyt. Simola tiedusteli myös hintaa, jos kaupunki ostaisi koko kiinteistön. Tämän todettiin olevan neuvottelukysymys, jossa virkamiehet neuvottelevat, ja päätöksen tekee kaupunginhallitus. Minkäänlaisesta pakkolunastuksesta ei ollut puhe, vaan vapaaehtoisista kaupoista.

10 Kaavoituksessa maanomistajien tasapuoliseen kohtelu on itsestäänselvä tavoite. Koska maat sijaitsevat aina eri paikoissa, ja ne ovat eri käytössä, ei ole olemassa absoluuttista tasapuolisuutta, vaan kukin maa sopii punnitusti parhaimpaan käyttöön. Kaava-alueen osalta käyttötarkoitukset on karkeasti arvioitu jo yleiskaavassa. Maankäyttö- ja kaavoitusyksikön kanta on, että kaupungin on tarkoituksenmukaista kaavan valmistumisen kannalta neuvotella Simolan kanssa kiinteistöjen vaihdon mahdollisuudesta. Hallituksen tulisi päättää neuvotteluiden käymisestä. 5. Vanhan Junkkarin alueen asukkaat Vanhan Junkkarin alueen asukkaat toistavat aiemmin lähetetyn muistutuksen kohdan 2. tarkennuksella. Naapurit esittävät asumisviihtyisyyden takia toiveen ettei yritystoimintaa ja asumista sekoitettaisi keskenään Vanhan Junkkarin alueella ja alue toivotaan kaavoitettavaksi kokonaan AOmerkinnän alle. Naapurit toivovat että Tampere-Helsinki radan varteen merkitty varaus kolmatta raidetta varten jatkuisi yhtenäisenä ja samanlevyisenä kaistaleena aina 9-tiehen asti. Asumisen ja TY-alueen välistä suojaviheraluetta on levennetty ja KTY-alue on muutettu TY-alueeksi. Asemakaavan maankäyttöratkaisu noudattaa Yritys-Konhon osayleiskaavassa esitettyjä periaatteita, joiden mukaisesti alueelle ei ole osoitettu uutta asumista. Mahdollisten lisäraiteiden aluevaraus osoitetaan suojaviheralueena koko pääradanvarsialueella. 6. Seppo Katajisto Suullinen palaute: Metsolan pihapiirissä on asuinrakennus, jota on korjattu. Katajisto ymmärtää, että alue muuttuu yritystoiminnalle. Silti Konttitien voisi muuttaa sivuun nykyisestä pihapiiristä. Konttitietä tullaan lyhentämään, eikä sen alle jää enää olemassa olevia rakennuksia.

AKAA, YRITYS-KONHO I:N ASEMAKAAVA Liite 6. Keskeiset asiakohdat saadusta palautteesta kaavan luonnosvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä

AKAA, YRITYS-KONHO I:N ASEMAKAAVA Liite 6. Keskeiset asiakohdat saadusta palautteesta kaavan luonnosvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä AKAA, YRITYS-KONHO I:N ASEMAKAAVA Liite 6 Keskeiset asiakohdat saadusta palautteesta kaavan luonnosvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä LAUSUNNOT 1. Pirkanmaan ELY-keskus Laaditut selvitykset ja niiden riittävyys

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin Vastine 1 (5) Leskinen Timo/Mari Piipponen Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie 13 73500 JUANKOSKI Lausuntopyyntö Vastine luonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 2.9.2015 Diaari nro:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot