Lentoreittimaksujärjestelmän sovellusehdot sekä lentoreittimaksujen maksuehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lentoreittimaksujärjestelmän sovellusehdot sekä lentoreittimaksujen maksuehdot"

Transkriptio

1 Euroopan lennonvarmistusjärjestö Lentoreittimaksujen keskustoimisto EUROCONTROL Lentoreittimaksujärjestelmän sovellusehdot sekä lentoreittimaksujen maksuehdot Lokakuu 2006 (FIN)

2 EUROOPAN LENNONVARMISTUSJÄRJESTÖ EUROCONTROL LENTOREITTIMAKSUJÄRJESTELMÄN SOVELLUSEHDOT SEKÄ LENTOREITTIMAKSUJEN MAKSUEHDOT [Laajennetun komission hyväksymä teksti, joka tuli voimaan ] Painettu vuonna 2006 (Tämä versio korvaa maaliskuun 2006 painoksen n:o /1)

3 LENTOREITTIMAKSUJÄRJESTELMÄN SOVELLUSEHDOT ARTIKLA 1 1. Jokaisesta lennosta, joka suoritetaan mittarilentosääntöjen mukaisesti (IFR-lennosta), kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien ja ohjeiden soveltamiseksi vahvistettujen menettelyjen mukaan, liitteessä 1 lueteltujen, sopimusvaltioiden toimivaltaan kuuluvien lentotiedotusalueiden ilmatilassa, on perittävä maksu. Sopimusosapuolet voivat niin ikään päättää maksun perimisestä lennoista, jotka suoritetaan näkölentosääntöjen (VFR-lennot) mukaisesti niiden toimivaltaan kuuluvilla lentotiedotusalueilla. Lennoista, jotka suoritetaan osittain mittarilentosääntöjen ja osittain näkölentosääntöjen mukaisesti (VFR/IFRyhdistelmälennoista) tietyn sopimusosapuolen toimivaltaan kuuluvilla lentotiedotusalueilla, peritään koko kyseisellä alueella lennetystä matkasta näissä sovellusehdoissa säädetty IFR-lentoreittimaksu. 2. Maksu muodostaa korvauksen lentoreitillä tarjottavista lennonvarmistuslaitteista ja - palveluista sekä lentoreittimaksujärjestelmän soveltamisesta sopimusosapuolille aiheutuvista kustannuksista sekä EUROCONTROLille aiheutuvista järjestelmän hallinnoimiskustannuksista. 3. Sopimusosapuolten lentotiedotusalueiden ilmatilassa suoritetuista lennoista aiheutuvat maksut voivat olla arvonlisäveron (alv) alaisia. Siinä tapauksessa EUROCONTROL voi periä arvonlisäveron asianomaisen sopimusosapuolten kanssa sovittujen sääntöjen mukaisesti. 4. Maksun suorittamisesta vastaa ilma-aluksen operaattori. Mikäli operaattoria ei tunneta, ilma-aluksen omistajaa on pidettävä operaattorina, ellei omistaja voi osoittaa toista operaattoria. ARTIKLA 2 Jokaisesta lennosta, joka saapuu useamman sopimusosapuolen toimivaltaan kuuluvien lentotiedotusalueiden ilmatilaan, on perittävä yksi ainoa maksu (R). Sen määrä vastaa kyseisten yksittäisten sopimusosapuolten lentotiedotusalueiden ilmatilassa suoritetusta lennosta kertyvien maksujen yhteismäärää. R = ri n Sopimusosapuolten ilmatilassa suoritetuista lennoista perittävä yksittäismaksu (ri) on laskettava artiklan 3 määräysten mukaisesti.

4 - 2 - ARTIKLA 3 Tietyn sopimusosapuolen lentotiedotusalueiden ilmatilassa suoritetusta lennosta perittävä maksu (i) on laskettava seuraavan kaavan mukaisesti ri = ti x Ni, jossa (ri) on maksu, (ti) on maksun yksikköhinta ja (Ni) on asianomaista lentoa vastaavien palveluyksiköiden lukumäärä. Soveltuvin osin yksikköhinnat voidaan määrätä erikseen VFRja IFR-lentojen osalta. ARTIKLA 4 Edellä esitetty lennon palveluyksiköiden lukumäärä (Ni) on laskettava seuraavan kaavan mukaisesti: Ni = di x p, jossa (di) on asianomaisen sopimusosapuolen toimivaltaan kuuluvien lentotiedotusalueiden (i) ilmatilassa suoritettavan lennon pituustekijä ja (p) on asianomaisen ilma-aluksen painotekijä. ARTIKLA 5 1. Lennon pituustekijä (di) on laskettava jakamalla alla mainittujen kohteiden välinen isoympyrämatka kilometreissä sadalla (100): - asianomaisen sopimusosapuolen (i) lentotiedotusalueella oleva lähtölentoasema, tai piste, jossa ilma-alus saapuu kyseisen valtion ilmatilaan; sekä - ensimmäinen saapumislentoasema edellä esitetyllä alueella, tai piste, jossa ilma-alus jättää edellä esitetyn ilmatilan. Edellä mainitut saapumis- ja lähtöpisteet ovat ne pisteet, joissa lentosuunnitelmassa selostettu reitti leikkaa sopimusosapuolen ilmatilan ulkorajan. Lentosuunnitelma käsittää kaikki ne muutokset, jotka operaattori tekee alunperin rekisteröimäänsä lentosuunnitelmaan sekä kaikki operaattorin hyväksymät muutokset, jotka johtuvat lentoliikennevirtojen hallintatoimenpiteistä. 2. Sellaisten lentojen osalta, jotka päättyvät samalle lentoasemalle kuin mistä ilmaalus lähti ja joiden aikana ei suoriteta välilaskua (circular-lennot) ja joiden kaukaisin piste lentoasemalta sijaitsee kyseisen sopimusvaltion lentotiedotusalueilla (i), pituustekijä (di) on kuitenkin laskettava jakamalla alla mainittujen pisteiden väliset isoympyrämatkat kilometreissä sadalla (100): - asianomaisen sopimusosapuolen lentotiedotusalueella (i) sijaitseva lentoasema, tai piste, jossa ilma-alus saapuu kyseisen valtion ilmatilaan; sekä - kauimpana lentoasemasta sijaitseva piste.

5 - 3 - Lisättynä alla mainittujen pisteiden välinen isoympyrämatka: kilometreissä: - kauimpana lentoasemasta sijaitseva piste sekä - lentotiedotusalueella sijaitseva lentoasema, tai lähtöpiste kyseisen valtion ilmatilasta. 3. Isoympyrämatkasta on vähennettävä kaksikymmentä (20) kilometriä jokaisen asianomaisen sopimusvaltion alueella suoritetun lentoonlähdön ja jokaisen laskeutumisen osalta. ARTIKLA 6 1. Painotekijä on sen osamäärän neliöjuuri, joka saadaan jakamalla viidelläkymmenellä (50) ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtöpainon (MTOW) tonnimäärä, joka käy ilmi lentokelpoisuustodistuksesta, lentokäsikirjasta, tai muusta vastaavasta virallisesta asiakirjasta, alla mainitun laskentakaavan mukaisesti: p = suurin sallittu lentoonlähtöpaino 50 Jos maksun perimisestä vastaavat elimet eivät tiedä, mikä ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtöpaino on, painotekijä on laskettava samaa konetyyppiä olevan raskaimman tunnetun ilma-aluksen painon perusteella. 2. Milloin ilma-aluksella on useampia suurimpia sallittuja lentoonlähtöpainoja, painotekijä on laskettava ilma-aluksen rekisteröintivaltion kyseille ilma-alukselle salliman suurimman lentoonlähtöpainon perusteella. 3. Milloin operaattori on ilmoittanut maksun perimisestä vastaaville elimille, että operaattori käyttää kahta, tai useampaa saman konetyypin eri versiota olevaa ilmaalusta, kunkin kyseistä tyyppiä olevan ilma-aluksen painotekijä on kuitenkin laskettava kaikkien samaa tyyppiä olevien ilma-alusten suurimpien hyväksyttyjen lentoonlähtöpainojen keskiarvon perusteella. Konetyyppi- ja operaattorikohtainen painotekijä on laskettava vähintään kerran vuodessa. 4. Maksun laskemista varten painotekijää (p) osoittava tekijä on ilmaistava kahden desimaalin tarkkuudella. ARTIKLA 7 1. Maksun yksikköhinta on vahvistettava euroina. 2. Ellei asianomainen sopimusvaltio muuta päätä, maksun yksikköhinta on laskettava kuukausittain uudestaan sellaisen sopimusosapuolen osalta, jonka kansallinen valuutta on joku muu kuin euro soveltamalla euron ja kansallisen valuutan keskimääräistä kuukausikohtaista vaihtokurssia lentoa edeltävän kuukauden aikana. Sovellettava vaihtokurssi on Reutersin laskeman, päivän viimeiseen ostokurssiin perustuvan, eri kansallisten valuuttojen ja euron välisen päivittäisen ostokurssin kuukausikohtainen keskiarvo.

6 - 4 - ARTIKLA 8 1. Alla mainitut lennot on vapautettava velvollisuudesta suorittaa maksuja: a. VFR/IFR-yhdistelmälennot on vapautettava ainoastaan sellaisen sopimusosapuolen, tai sellaisten sopimusosapuolten, toimivaltaan kuuluvien lentotiedotusalueiden ilmatilassa, joissa edellä mainittuja lentoja suoritetaan yksinomaan näkölentosäännöillä (VFR) ja joissa maksua ei peritä VFRlennoista; b. sellaisten ilma-alusten suorittamat lennot, joiden suurin hyväksytty lentoonlähtöpaino on alle kaksi (2) tonnia; c. yksinomaan istuvien hallitsijoiden ja heidän lähiperheensä, valtionpäämiesten, pääministereiden ja muiden ministereiden kuljettamiseksi suoritetut lennot heidän ollessaan virkamatkalla. Kaikissa näissä tapauksissa matkan luonne on osoitettava sen statusta koskevalla merkinnällä tai huomautuksella lentosuunnitelmaan; d. toimivaltaisen SAR-elimen hyväksymät etsintä- ja pelastuslennot. 2. Edellä mainittujen tapausten lisäksi sopimusosapuolilla on oikeus asianomaisen sopimusosapuolen lentotiedotusalueiden osalta vapauttaa alla mainitut lennot maksuista: a. minkä tahansa valtion sotilaslentokoneiden suorittamat sotilaslennot; b. koululennot, joiden yksinomaisena tarkoituksena on ohjaamomiehistön lupakirjan, tai kelpuutuksen hankkiminen sillä edellytyksellä, että matkan luonne osoitetaan asianomaisella merkinnällä lentosuunnitelmaan. Lennot on suoritettava yksinomaan asianomaisen sopimusosapuolen ilmatilassa eikä lennolla saa kuljettaa matkustajia, eikä rahtia, eikä kyseessä saa olla siirtolento. c. lennot, joiden yksinomaisena tarkoituksena on lennonvarmistuksen maalaitteiksi tarkoitettujen tai käytettävien laitteiden kokeilu tai testaaminen, kuitenkin lukuun ottamatta asianomaisen ilma-aluksen siirtolentoja. d. lähtölentoasemalle päättyvät lennot, joiden aikana ei ole tehty välilaskua (circular-lennot). ARTIKLA 9 Maksut on suoritettava EUROCONTROLin päämajassa liitteessä 2 olevien maksuehtojen mukaan. Käytetyn tilivaluutan on oltava euro. ARTIKLA 10 Sopimusosapuolten on julkaistava lentoreittimaksujärjestelmän sovellusohjeet ja yksikköhinnat.

7 LIITE 1 LENTOTIEDOTUSALUEET Sopimusosapuolet ( ) Albanian tasavalta Tiranan lentotiedotusalue Tiranan ylälentotiedotusalue Saksan Liittotasavalta Berliinin ylälentotiedotusalue Hannoverin ylälentotiedotusalue Reinin ylälentotiedotusalue Bremenin lentotiedotusalue Düsseldorfin lentotiedotusalue Frankfurtin lentotiedotusalue Münchenin lentotiedotusalue Berliinin lentotiedotusalue Armenian Tasavalta (ei vielä teknisesti integroitu) Jerevanin lentotiedotusalue Itävallan tasavalta Wienin lentotiedotusalue Belgian kuningaskunta - Luxemburgin suurherttuakunta Brysselin ylälentotiedotusalue Brysselin lentotiedotusalue Bosnia ja Hertsegovina Sarajevon ylälentotiedotusalue Sarajevon lentotiedotusalue Bulgarian tasavalta Sofian lentotiedotusalue Varnan lentotiedotusalue Kyproksen tasavalta Nicosian lentotiedotusalue Kroatian tasavalta Zagrebin lentotiedotusalue Zagrebin ylälentotiedotusalue

8 - 2 - Tanskan kuningaskunta Kööpenhaminan lentotiedotusalue Espanjan kuningaskunta Madridin ylälentotiedotusalue Madridin lentotiedotusalue Barcelonan ylälentotiedotusalue Barcelonan lentotiedotusalue Kanarian saarten ylälentotiedotusalue Kanarian saarten lentotiedotusalue Suomen tasavalta Suomen ylälentotiedotusalue Suomen lentotiedotusalue Ranskan tasavalta Ranskan ylälentotiedotusalue Pariisin lentotiedotusalue Brestin lentotiedotusalue Bordeaux'n lentotiedotusalue Marseillen lentotiedotusalue Reimsin lentotiedotusalue Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta Skotlannin ylälentotiedotusalue Skotlannin lentotiedotusalue Lontoon ylälentotiedotusalue Lontoon lentotiedotusalue Kreikan tasavalta Ateenan ylälentotiedotusalue Ateenan lentotiedotusalue Unkarin tasavalta Budapestin lentotiedotusalue Irlanti Shannonin ylälentotiedostusalue Shannonin lentotiedotusalue Shannonin valtamerisiirtymäalue, jonka ulkorajat muodostavat seuraavat koordinaatit: 51 pohjoinen ja 15 länsi, 51 pohjoinen ja 8 länsi, 48 30' pohjoinen ja 8 länsi, 49 pohjoinen ja 15 länsi, 51 pohjoinen ja 15 länsi FL55 kohdalla ja sen yläpuolella Pohjoinen valtamerisiirtymäalue, jonka ulkorajat muodostavat seuraavat koordinaatit: 57 pohjoinen ja 15 länsi, 54 pohjoinen ja 15 länsi, 57 pohjoinen ja 10 länsi, 54 pohjoinen ja 10 länsi FL55 kohdalla ja sen yläpuolella

9 - 3 - Italian tasavalta Milanon ylälentotiedostusalue Milanon lentotiedotusalue Rooman ylälentotiedotusalue Rooman lentotiedotusalue Brindisin ylälentotiedotusalue Brindisin lentotiedotusalue Liettuan Tasavalta (ei vielä teknisesti integroitu) Vilniuksen lentotiedotusalue Makedonian entinen jugoslaavinen tasavalta Skopjen lentotiedotusalue Maltan tasavalta Maltan ylälentotiedotusalue Maltan lentotiedotusalue Moldavian tasavalta Chisinaun lentotiedotusalue Monacon ruhtinaskunta Huom. (Marseillen lentotiedotusalue) Norjan kuningaskunta Norjan ylälentotiedostusalue Norjan lehtotiedotusalue Bodøn valtameritietdotusalue Alankomaiden kuningaskunta Amsterdamin lentotiedotusalue Puolan Tasavalta (ei vielä teknisesti integroitu) Varsovan lentotiedotusalue Portugalin tasavalta Lissabonin ylälentotiedostusalue Lissabonin lentotiedotusalue Santa Marian lentotiedostusalue Romania Bukarestin lentotiedotusalue

10 - 4 - Serbia * (ei vielä teknisesti integroitu) Belgradin ylälentotiedotusalue Belgradin lentotiedotusalue Slovakian tasavalta Bratislavan lentotiedotusalue Slovenian tasavalta Ljubljanan lentotiedotusalue Ruotsin kuningaskunta Ruotsin ylälentotiedotusalue Ruotsin lentotiedotusalue Sveitsin liittotasavalta Sveitsin ylälentotiedotusalue Sveitsin lentotiedotusalue Tsekkian tasavalta Prahan lentotiedotusalue Turkin tasavalta Ankaran lentotiedotusalue Istanbulin lentotiedotusalue Ukraina (ei vielä teknisesti integroitu) Kiovan lentotiedotusalue Simferopolin lentotiedotusalue Odessan lentotiedotusalue Kharkivin lentotiedotusalue L'vivin lentotiedotusalue * Serbian ja Montenegron entisessä valtioliitossa tapahtuneiden perustuslaillisten muutosten jälkeen Serbia on entisen valtioliiton seuraajavaltio kesäkuun 5. päivästä 2006.

11 LIITE 2 MAKSUEHDOT LAUSEKE 1 1. Laskutetut määrät on maksettava EUROCONTROLin pääkonttoriin Brysselissä. 2. EUROCONTROL ottaa kuitenkin maksajan velvoitteiden täyttämisenä huomioon maksun, joka on suoritettu järjestön nimiin avatulle tilille sopimusosapuolen, tai jonkun muun valtion pankkilaitoksessa, jonka lentoreittimaksujärjestelmän toimivaltaiset elimet ovat osoittaneet. 3. Velvoite maksuun syntyy lennon suorittamispäivänä. Viimeinen päivä, jolloin maksu on oltava EUROCONTROLin käytettävissä, ilmoitetaan laskussa eräpäivänä, joka on 30 päivää laskun päivämäärästä. LAUSEKE 2 1. Maksu on suoritettava euroissa, ellei tämän lausekkeen kohdassa 2 muuta määrätä. 2. Käyttäjä, joka on sopimusvaltion kansalainen, tai sopimusvaltiossa kotipaikan omaava oikeushenkilö, ja joka suorittaa maksun edellä esitetyllä tavalla osoitettuun ja maksajan kotimaassa sijaitsevaan pankkilaitokseen, voi kuitenkin suorittaa maksun sopimusvaltion vaihdettavassa valuutassa. 3. Milloin käyttäjä käyttää hyväkseen edellisessä kappaleessa mainittua mahdollisuutta, euromääräisen summan muuttaminen kansalliseksi valuutaksi on suoritettava kyseisenä arvopäivänä ja kyseisellä maksupaikalla tehtäviin liiketoimiin sovellettavaan päiväkohtaiseen vaihtokurssiin. LAUSEKE 3 EUROCONTROLin on katsottava vastaanottaneen maksun sinä arvopäivänä, jolloin EUROCONTROLin edellä sanotuin tavoin osoitettu pankkitili on hyvitetty erääntyneen maksun määrällä. Arvopäivä on se päivämäärä, jolloin rahavarat ovat EUROCONTROLin käytettävissä. LAUSEKE 4 1. Maksun yhteydessä on ilmoitettava suoritettujen laskujen sekä niistä mahdollisesti vähennettyjen hyvityslaskujen viitteet, päivämäärät sekä euromääräiset summat. Vaatimus, että laskujen määrä on ilmoitettava euroina, koskee niin ikään käyttäjiä, jotka käyttävät hyväkseen mahdollisuutta maksaa kansallisessa valuutassa.

12 Milloin maksun yhteydessä ei ilmoiteta edellä kappaleessa 1 tarkoitettuja tietoja siten, että EUROCONTROL pystyisi yhdistämään maksun tiettyyn laskuun, tai tiettyihin laskuihin, järjestö käyttää maksun - ensin koron - ja sen jälkeen vanhimpien maksamattomien laskujen suorittamiseen. LAUSEKE 5 1. Laskuja koskevat reklamaatiot on esitettävä EUROCONTROLille joko kirjallisesti, tai EUROCONTROLin etukäteen hyväksymää sähköistä viestintävälinettä käyttämällä. Viimeinen päivä, jolloin reklamaatioiden on saavuttava EUROCONTROLiin on ilmoitettava laskussa ja se on 60 päivää laskun päivämäärästä. 2. Reklamaation esittämispäivä on se päivä, jolloin EUROCONTROL vastaanottaa sen. 3. Reklamaatiot on perusteltava ja niihin on liitettävä kaikki tarpeellinen näyttö. 4. Käyttäjän esittämä reklamaatio ei ilman EUROCONTROLin suostumusta anna hänelle oikeutta tehdä vähennystä asianomaisesta laskusta. 5. Milloin EUROCONTROL ja käyttäjä puolin ja toisin ovat sekä velallisia ja velkojia, kuittausmaksut eivät ole sallittuja ilman EUROCONTROLin etukäteen antamaa suostumusta. LAUSEKE 6 1. Viimeisenä maksupäivänä suorittamattomaan laskuun on lisättävä toimivaltaisten elinten päättämän sekä sopimusvaltioiden lentoreittimaksujärjestelmän sovellusehtojen 10 artiklassa säädetyllä tavalla julkaiseman korkokannan mukainen korko. Tämä viivästyskoroksi kutsuttu korko on erääntyneelle, suorittamattomalla määrälle päivittäin laskettu yksinkertainen korko. 2. Korko lasketaan ja laskutetaan euroissa. LAUSEKE 7 Milloin velallinen on jättänyt erääntyneen määrän suorittamatta, voidaan ryhtyä pakkoperintätoimenpiteisiin.

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017

Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 KÄÄNNÖS Source: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910017 Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi Euroopan neuvoston

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot