Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015"

Transkriptio

1 1(15) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015 Saneerausohjelmaehdotukselle saatiin riittävä velkojien tuki Neuvottelut jatkuvat Yhtiön roolista Sotkamon kaivostoiminnassa tulevaisuudessa Tärkeimmät tapahtumat Tammi-kesäkuu 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n ( Talvivaara Sotkamo ) konkurssin jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Talvivaara tai Yhtiö ) osakkeella Helsingin pörssissä keskeytettiin Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen julkaisupäivämääränä Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen (non-going concern). Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin Talvivaara on edelleen rahoittanut toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän välille solmitun sopimuksen mukaisesti. Liiketoiminnan muut tuotot tästä toiminnasta oli 3,4 miljoonaa euroa Velkojien äänestysmenettely päättyi ja selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista vakuudettomien velkojien ryhmässä. Yrityssaneerauslaissa määritelty, saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetettu tarvittava velkojien tuki saavutettiin. Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaanastuminen edellyttää vielä tiettyjen muiden edellytysten täyttymistä Talvivaaran neuvottelut Suomen valtion sekä potentiaalisten rahoittajien ja sijoittajien kanssa jatkuvat. Tavoitteena on varmistaa osallistuminen kaivoksen liiketoimintaan Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi kuten Selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksessa on edellytetty. Valtuutuksen perusteella annettujen osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen Raportoitu liiketappio -0,5 miljoonaa euroa Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Talvivaara on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen valtionyhtiö Terrafame Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Terrafame Mining Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesän allekirjoitettujen sopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten palvelujen toimittamista ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamista, siirtyvät Terrafame Mining Oy:lle Kaivostoimintojen siirtyminen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä Terrafame Mining Oy:lle saatiin päätökseen

2 2(15) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Tunnusluvut Liiketoiminnan muut tuotot EUR ' Liiketappio EUR ' Liiketappioprosentti -14,3 % 18,7 % -5694,1 % Tappio ennen veroja EUR ' Kauden tappio EUR ' Oman pääoman tuotto N/A N/A N/A Omavaraisuusaste -7392,8 % 10,3 % -6480,9 % Korolliset nettovelat EUR ' Velkaantumisaste -67,1 % 820,1 % -67,9 % Sijoitetun pääoman tuotto N/A N/A -558,1 % Investoinnit EUR ' Aineelliset käyttöomaisuus- hyödykkeet EUR ' Lainat EUR ' Rahavarat EUR ' Kaikki tässä tiedotteessa ilmoitetut puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia. Koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Toimitusjohtaja Pekka Perä: Tärkeää välitavoite saavutettiin, kun velkojat vakuudettomien velkojen ryhmässä hyväksyivät saneerausohjelmaehdotuksen. Vaikka edessä on vielä merkittäviä haasteita, velkojien hyväksynnällä oli suuri merkitys pitkittyneessä yrityssaneerausprosessissa. Olemme saaneet jatkuvaa tukea osakkeenomistajilta ja velkojilta, mutta raaka-ainemarkkinoiden heikkous vaikuttaa edelleen koko kaivosalan rahoitukseen. Hyvä merkki on, että jotkut sijoittajat alkavat uskoa perusmetallimarkkinoiden pohjakosketuksen jo tapahtuneen. Yhtiön operatiivinen tulos oli ennusteiden mukaisesti tappiollinen, mutta yrityssaneeraukseen liittyvien kustannusten vähentyessä on odotettavissa, että kassavarat pyysyvät katsauskauden lopun tasolla seuraavien kuukausien ajan, kunnes ratkaisu Yhtiön tulevaisuudesta on selvillä. Yhtiön johto ja työntekijät ovat kaikesta epävarmuudesta huolimatta tehneet lujasti töitä. Vuokra- ja palvelusopimusten siirtyminen Terrafamelle antavat henkilöstölle näkyvyyttä lyhyellä aikavälillä. Haluan kiittää Yhtiön jättäviä hallituksen jäseniä Edward Haslamia, Graham Titcombea ja Maija-Liisa Frimania heidän kovasta työstään. Heidän kokemustaan, taitojaan, siviilirohkeuttaan ja huumorintajuaan tullaan syvästi kaipaamaan. Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh Pekka Perä, toimitusjohtaja Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

3 3(15) Taloudellinen katsaus Johdanto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Talvivaara tai Yhtiö ) operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamo Oy:n ( Talvivaara Sotkamo ) konkurssin jälkeen kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivämääränä Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Talvivaara Sotkamon tapahtuneen konkurssin seurauksena Talvivaaralla ei ole määräysvaltaa Sotkamon kaivoksen toimintaan eikä se näin ollen voi enää raportoida Sotkamon kaivoksen toiminnan tilanteesta tai kehittymisestä esimerkiksi tuotannon tasoon tai vesienhallintaan liittyen. Talvivaara on jatkanut toimintansa rahoittamista tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ja pyrkii toistaiseksi tavoitteeseensa varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia Sotkamon kaivoksen liiketoiminnan tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Tammi-kesäkuu 2015 Liikevaihto ja taloudellinen tulos Tammi-kesäkuun 2015 liiketappio oli -0,49 miljoonaa euroa (liikevoitto tammi-kesäkuu 2014: 1,3 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (tammi-kesäkuu 2014: 0,01 euroa). Tammi-kesäkuun 2015 tappio oli -15,0 miljoonaa euroa (voitto tammi-kesäkuu 2014: 7,9 miljoonaa euroa) ja perustui lähinnä raportoituihin -14,5 miljoonan euron rahoituskuluihin. Rahoituskulut sisältävät 14 miljoonaa euroa saneerausveloille kertyneitä laskennallisia korkokuluja. Vertailukauden (tammi kesäkuu 2014) voitto sisälsi 22 miljoonaa euroa laskennallista korkotuloa Talvivaara Sotkamon veloista Yhtiölle. Talvivaara Sotkamon konkurssin ja julkisselvityksen seurauksena kyseistä korkoa ei ole kirjattu tammi kesäkuulle Maksuvalmius Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat 4,4 miljoonaa euroa ( : 5,3 miljoonaa euroa). Kassatilanne on säilynyt ennallaan tai hieman parantunut maaliskuusta 2015 lähtien. Yhtiö on rahoittanut päivittäiset toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle. Tase Sinkin tuotevirtasopimuksen päättyminen Talvivaara Sotkamo konkurssipesän antaman sinkin tuotevirtasopimusta koskevan irtisanomisilmoituksen jälkeen Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista (mukaan lukien 203,4 miljoonan euron suuruinen terminointimaksu), mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Yhtiötä ja Nyrstaria sitovaan, velkojien etuoikeusasemaa koskevaan intercreditor-sopimukseen perustuen selvittäjä ei sisällyttänyt lopulliseen saneerausohjelmaehdotukseen Yhtiön terminointimaksun takausvastuuta yrityssaneerausvelkoihin tai uusiin saneerausmenettelyn aikaisiin vastuisiin. Tämän seurauksena Yhtiön ja selvittäjän näkemys on, että Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Yhtiö on ilmoittanut terminointimaksun kokonaisuudessaan varauksena taseessaan Yhtiön takausvastuun kohteluun liittyvistä epäselvyyksistä johtuen. Keskustelut Nyrstarin kanssa terminointimaksun kohtelusta jatkuvat Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen päivämääränä

4 4(15) Lisätietoa terminointimaksun takauksesta löytyy Yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sivuilta 9-10, 16, sekä 33. Saneerausohjelmaehdotukseen perustuvat varaukset ja muut erät Talvivaara on antanut yrityskiinnityksen Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamien 58,7 miljoonan euron suuruisten (kertyneet korot mukaan lukien) lainojen vakuudeksi. Lisätietoa löytyy Yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sivuilta 24, 38, 44 sekä 47. Taseen ulkopuoliset ja ehdolliset vastuut Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä ("Atradius") otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä on Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen julkaisupäivänä ,9 miljoonaa euroa. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi Atradius. Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa. On syytä huomata, että vaikka Yhtiön saneerausvelkoja leikattaisiinkin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti sen jäljelle jääviä vastuita pienemmät etuoikeudettomien velkojen 99%:n leikkauksen jälkeen ja vaikka kaikki etuoikeudettomat velat vaihdettaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakkeisiin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi sekä Yhtiöllä saneerausohjelman vahvistamishetkellä olevien sellaisten vastuiden kokonaismäärästä, joita ei yrityssaneerausmenettelyssä järjestellä. Lisätietoja Yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta annetaan liitetietojen kohdassa 1. Varat Yhtiön taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 5,0 miljoonaa euroa ( : 5 miljoonaa euroa). Aineettomat omaisuuserät olivat 0,5 miljoonaa euroa ( : 0,56 miljoonaa euroa) Fennovoima ydinvoimayhtiötä omistavien Majakkavoima Oy:n ja Katternö Kärnkraft Ab:n osakkeet arvostetaan edelleen nollaksi, koska raportoidessaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella, Yhtiö ei näe kyseisellä omistusosuudella olevan arvoa nykyisen liiketoimintansa puitteissa. Tammi kesäkuussa 2015 ei tehty investointeja. Raportointiperusta Going concern periaatteen soveltamatta jättäminen Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Sopimusjärjestelyt hallinnollisten ja teknisten palvelujen tarjoamisesta ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamisesta ovat kuitenkin auttaneet Yhtiötä suoriutumaan uusista velvoitteistaan niiden erääntyessä. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvot heijastavat soveltuvin osin valittua raportointiperustaa, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta. Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka muun muassa edellyttää, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (ii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Talvivaara Sotkamo on nostanut Nyrstarilta 12,8 miljoonaa euroa lainaa (korot lokakuun 2014 loppuun asti mukaan lukien) laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen mukaisesti.

5 Sopimuksen osapuolia ovat Talvivaara, Talvivaara Sotkamo ja Nyrstar. Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on oikeus vaatia myönnetyn lainan tai sen osan sekä lainalle kertyneen koron välitöntä takaisin maksamista Talvivaara Sotkamolta tai sen lainan takaajana olevalta Talvivaaralta. Mikäli Nyrstar vaatisi Talvivaara Sotkamon nostaman ja Yhtiön takaaman 12,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei ehkä ole riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta lainan maksamiseksi. Lisäksi Talvivaara on taannut Talvivaara Sotkamon ja Nyrstarin vuonna 2010 solmimassa sinkin tuotevirtasopimuksessa määritetyn, noin 203,4 miljoonan euron suuruisen päättymismaksun, jota Nyrstarilla on oikeus vaatia Talvivaara Sotkamolta tilanteessa, jossa sinkin tuotevirtasopimus on päättynyt ennenaikaisesti. Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ilmoitti Nyrstarille, ettei se sitoudu sinkin tuotevirtasopimukseen eikä laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen. Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Yhtiötä ja Nyrstaria sitovassa, velkojien etuoikeusasemaa koskevassa intercreditor-sopimuksessa on asiaan liittyen kuitenkin määräys, jonka mukaan Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli Yhtiön muille, paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Koska paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkojat eivät tule saamaan täyttä suoritusta saatavilleen Talvivaara Sotkamon konkurssin ja Yhtiön saneerausmenettelyn vuoksi, Yhtiö ei näin ollen voi tehdä sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyvää suoritusta alisteisessa asemassa olevalle Nyrstarin saatavalle. Selvittäjä ei näin ollen sisällyttänyt Yhtiön antamaa takausta sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen vakuudeksi saneerausvelkoihin eikä menettelyn aikaisiin vastuisiin lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa. Nyrstar ei riitauttanut tätä päätöstä annetun määräajan aikana. Mikäli Nyrstar kuitenkin myöhemmin riitauttaisi menestyksekkäästi Yhtiön päättämiskorvausta koskevan takausvastuun ja olisi siten oikeutettu vaatimaan takauksen perusteella maksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei todennäköisesti olisi riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta vaaditun maksun suorittamiseksi. Lisäksi asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi. Yllä olevaan sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaan raportointiperiaatteeseen perustuen Yhtiö on kirjannut takausvastuun taseeseen varauksena täysimääräisesti. Operatiivinen katsaus Talvivaaran neuvottelut Suomen valtion ja mahdollisten sijoittajien kanssa jatkuvat tämän osavuosikatsauksen päivämääränä. Neuvottelujen tavoitteena on varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osallistua kaivoksen liiketoiminnan hankkimiseen tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Joulukuussa 2014 Yhtiö päätti asettaa toimimattomat tytäryhtiönsä Talvivaara Exploration Oy:n, Talvivaara Infrastructure Oy:n, Bream Lake Energy Oy:n ja Talvivaara Management Oy:n selvitystilaan. Ennen päätöstä selvitystilaan asettamisesta Talvivaara konvertoi kaikki saatavansa näistä tytäryhtiöistä omaksi pääomaksi, ja tytäryhtiöt alaskirjasivat kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä. Lisäksi Talvivaara möi Ruotsiin perustetun tytäryhtiönsä Hyena Holding AB:n koko osakekannan Yhtiön johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomalle taholle nimellisellä kauppahinnalla, joka perustui Hyena Holding AB:n myyntihetkellä olevien kassavarojen määrään. Tytäryhtiöiden selvitystilaan asettaminen ja Hyena Holding AB:n osakkeiden myynti olivat osa Yhtiön suunnitelmaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi niin, että ainoaksi raportoivaksi yhtiöksi jäi Talvivaara. Selvitysmenettelyt saatiin päätökseen ja toimimattomat tytäryhtiöt lakkautettiin Yrityssaneerausmenettelyn tilanne Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyyn määrätty Selvittäjä jätti lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 513 miljoonaa euroa, joista etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 508 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei sisällä viimesijaista velkaa. Yhtiöllä on lisäksi noin 8 miljoonaa euroa vierasvelkavakuuden antamiseen liittyvää vastuuta. Selvittäjä esitti, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen. Yhtiön 2014 tilinpäätöksessä on kuvattu tarkemmin lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen ja sen voimaantulon ehtoja. 5(15)

6 6(15) Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellytti, muun muassa, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä. Velkojien äänestysmenettely päättyi ja selvittäjä jätti selvityksen velkojien äänestysmenettelyn lopputuloksesta Espoon käräjäoikeudelle Äänestyksessä muiden vakuudettomien velkojien ryhmässä selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista. Kaiken kaikkiaan velkojat, joiden saatavat edustavat yli 53 prosenttia kaikista äänestyksessä huomioon otettavista tunnetuista veloista, äänesti ohjelmaehdotuksen hyväksymisen puolesta. Näin ollen yrityssaneerauslaissa määritellyt, ohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetetut velkojien puoltavien äänien vähimmäismäärät saavutettiin. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi. Tämä päätös on yksi erityisehdoista, jotka ovat edellytyksenä yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaan astumiselle. Yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo edellyttää lisäksi useiden muiden muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusjärjestelyihin liittyvien edellytysten täyttymistä. Liiketoiminnan kehitysprojektit Vuosina Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeesta. Yhtiön käynnissä olevan yrityssaneerausmenettelyn vuoksi Talvivaara ei nykytilanteessa voi sitoutua hankkeen lisärahoitukseen. Talvivaaran tilanteessa Fennovoiman suhteen ei tapahtunut muutosta vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Riidat ja oikeudenkäynnit Huhtikuussa 2015 Talvivaara vahvisti, että muutamia entisiä ja nykyisiä Talvivaaran hallituksen ja johdon jäseniä on kuultu tai tullaan kuulemaan Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Talvivaara uskoo, että käynnissä oleva esitutkinta osoittaa Yhtiön tiedottamiskäytäntöjen olevan kaikilta osin asianmukaisia ja korostaa, että sen tiedottamiskäytäntöjä on jo aiemmin käyty laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa. Varsinainen yhtiökokous Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa: - Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2014; - Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: EUR /vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR /vuosi. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Työsuhteessa olevien hallituksen jäsenten palkkio sisältyy heidän peruspalkkaansa, eikä sitä makseta erikseen. - Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen; - Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy; - Päätettiin kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus valitsi pitämässään perustamiskokouksessa uudelleen Tapani Järvisen hallituksen puheenjohtajaksi. Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät sen meneillään olevaan yrityssaneerausprosessiin, rahoitukseen sekä sen varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvoitteiden hoitamiseksi.

7 7(15) Talvivaaralle ehdotetun saneerausohjelman hyväksynnän ja toteutuksen ehtona on muun muassa, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (ii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiölle ehdotettu saneerausohjelma hyväksytään tai että se lopulta saadaan toteutetuksi suunnitellulla tavalla. Yrityssaneeraus voi päättyä ennenaikaisesti useasta syystä, muun muassa saneerausohjelman loppuun saattamiseen ja täytäntöönpanoon riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena esimerkiksi siinä tapauksessa että palvelu- ja vuokrasopimukset päättyvät, tai Yhtiö saa sen kuluihin nähden riittämättömät tulot myytävistä palveluista. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Lisäksi, vaikka Yhtiön saneerausvelkaa leikattaisiin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti vähemmän kuin Yhtiölle jäävät vastuut etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääoman 99 prosentin leikkauksen tai edes kaikkien etuoikeudettomien velkojen Yhtiön osakkeiksi konvertoinnin jälkeenkin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi ja Yhtiön uusien saneerausmenettelyn aikaisten vastuiden määrästä yrityssaneerausohjelman voimaanastumisen päivänä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämääränä ei ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu kattamaan syntyneen rahoitustarpeen. Lisätietoja rahoitustarpeesta löytyy liitetietojen kohdassa 1. Yhtiö epäonnistuminen lopullisen selvyyden saavuttamisessa sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta tai tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimuksen 12,8 miljoonan euron takausvastuusta voi heikentää Yhtiön kykyä hankkia tai jopa kokonaan estää Yhtiötä hankkimasta uusia varoja, joita tarvitaan saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja ohjelman voimaan saattamiseksi. Vaikka Yhtiö jakaa Selvittäjän käsityksen sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta ja pitää käsitystä perusteltuna, ei ole varmuutta siitä, että toimivaltainen tuomioistuin tai muu riidanratkaisuelin päätyisi samaan lopputulokseen, jos Nyrstar päättäisi ryhtyä oikeustoimiin riitauttaakseen Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen. Edelleen, vaikka Nyrstar ei ryhtyisi tällaisiin oikeustoimiin, asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi. Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojien konvertointioikeus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon etuoikeudettomia saneerausvelkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi osakekohtaisella vaihtosuhteella 0,1144 euroa/osake sekä siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä. Sotkamon kaivos on kohdannut monenlaisia haasteita vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen kaivostoiminnan käynnistämisen jälkeen. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa kaivoksen tuotantoon liittyvät operatiiviset haasteet, ympäristöasiat sekä oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt koskien Sotkamon kaivosliiketoimintaa ja tiettyjä Talvivaaran johdon jäseniä. Näin ollen vaikka Talvivaara onnistuisi hankkimaan osuuden Sotkamon kaivosliiketoimintaa jatkavasta yhtiöstä, Sotkamon kaivos ei välttämättä pysty voittamaan kaikkia kaivoksen toimintaan, ympäristöasioihin ja muihin seikkoihin liittyviä haasteita ja osakkeenomistajat saattavat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että Talvivaaralle mahdollisesti saatavilla oleva rahoitus olisi riittävä Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajamiseksi tai että tuotanto kääntyisi ikinä kannattavaksi. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja palkitseminen Yhtiön henkilöstömäärä oli ( : 53). Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi analyysilaboratoriopalvelut, biokasaliuotus ja muut tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus,

8 riskien hallinta ja viestintä. Organisaatio on aiemmin tuottanut toiminnan kannalta kriittisiä palveluja Talvivaara Sotkamolle ja on jatkanut samojen palvelujen tuottamista Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle kuten Yhtiö ja konkurssipesä ovat sopineet. Talvivaaran työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin. Muutoksia Yhtiön johdossa Henkilöstöjohtaja Maija Kaski erosi tehtävästään jatkaakseen uraansa Yhtiön ulkopuolella. Osakkeet ja osakkeenomistajat Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli yhteensä Tämä määrä pitää sisällään Yhtiön omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia Yhtiössä. Kun otetaan huomioon merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan vaikutus, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli Osakkaista ainoastaan Solidium Oy (15,2%) ja Pekka Perä (5,9%) omistivat yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänistä. Talvivaaran omisti 9,2% Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oikeudelliset prosessit Kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesistöpäästöihin liittyvän rikosoikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi Syyttäjä on nostanut syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen. Yhtiö pitää tervetulleena sitä, että asian faktat ja Yhtiön silloiset toimintaolosuhteet tullaan käsittelemään avoimessa tuomioistuinprosessissa. Sopimusten siirto Terrafame Oy:lle Talvivaara ilmoitti , että se on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen valtionyhtiö Terrafame Oy:n ( lähtien Terrafame Group Oy) ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Terrafame Mining Oy:n ( lähtien Terrafame Mining Oy) kanssa. Sopimuksen mukaan Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesän allekirjoitettujen sopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten palvelujen toimittamista ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamista, siirtyvät Terrafame Mining Oy:lle. Tämä siirto oli ehdollinen kaivosliiketoiminnan siirtämiselle konkurssipesältä Terrafame Oy:lle. Sotkamon kaivostoimintojen siirtyminen Sotkamon kaivostoimintojen siirtyminen Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä Terrafame Oy:lle saatiin päätökseen Koska Yhtiölle tärkeiden sopimusten siirtymisestä konkurssipesältä Terrafame Mining Oy:lle sovittiin , liiketoiminnan siirron loppuun saattamisella ei ole välitöntä vaikutusta Yhtiöön, sen rahoitusasemaan tai lyhyen aikavälin näkymiin. Yhtiö jatkaa neuvotteluja Suomen valtion ja Terrafamekonsernin kanssa mahdollisesta sijoituksesta Sotkamon kaivostoimintaan ja sen ehdoista. Lyhyen aikavälin näkymät Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen sekä tarvittavien suunniteltujen rahoitusratkaisujen loppuunsaattamisen ajoitus ja laajuus. Vaikka Selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausohjelmassa asetettujen ohjelman voimaantulon edellytysten täyttämiseen, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa. 8(15) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Hallitus

9 9(15) TASE (kaikki luvut EUR) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet tappiot Oma pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Varaukset , Lainat ,066 Ostovelat ,678 Muut velat , ,055 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA (kaikki luvut EUR) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Tappio ennen veroja Tuloverot 0 0 KAUDEN TAPPIO

10 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osake- Osake- Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman Kertyneet EUR pääoma anti rahasto tappiot Yhteensä Tytäryhtiön purkuvoitto Tilikauden voitto tai tappio (-) (15) RAHAVIRTALASKELMA EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-)/lisäys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta Muiden osakkeiden hankinta Sijoitukset Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Rahoituksen nettorahavirta 0 0 Käteisvarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+) Käteisvarat tilikauden alussa Käteisvarat katsauskauden lopussa

11 11(15) LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Yhtiön osalta sekä IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella. Talvivaaran H osavuosikatsaus on laadittu muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen mukaisesti. Osavuosikatsauksen H lukuja ei ole muutettu vastaamaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laadintaperiaatetta. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu soveltuvin osin valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta. Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa ajassa. Alla on havainnollistettu saneerausohjelman vaikutukset omaan pääomaan, mikäli saneerausohjelma tulee voimaan selvittäjän ehdotuksen mukaisesti. Ensimmäisellä laskelmalla oletetaan, ettei yksikään saneerausvelkoja vaihtaisi velkojaan osakkeiksi saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti ja jälkimmäisellä laskelmalla, että kaikki etuoikeudettomat velkojat vaihtavat saneerausvelkansa osakkeiksi.

12 12(15) Havainnollistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään (Oletuksena, että velkojat eivät muunna velkojaan omaksi pääomaksi) Oma pääoma Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen Nyrstar-varauksen palauttaminen Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta Havainnoillistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään (Oletuksena, että kaikki vakuudettomat velkojat muuntavat velkansa omaksi pääomaksi) Oma pääoma Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen Nyrstar-varauksen palauttaminen Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja laitteet Keskeneräiset omat työt (kaikki luvut EUR) Rakennukset Yhteensä Hankintameno Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot Arvonalentumistappiot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintameno Lisäykset Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

13 13(15) 3. Aineettomat hyödykkeet (kaikki luvut EUR) Aineettomat Muut pitkävaikutteiset Aineettomat oikeudet menot hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintameno Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Tilikauden alussa Arvonalennukset 0 14 Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Saamiset saman konsernin yhtiöistä Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Muut osakkeet Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Sijoitukset yhteensä Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0

14 14(15) 5. Lainat ja pääomalainat EUR Saneerausvelat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Luottolimiitti Omavelkainen takausvastuu Saneerausveloille menettelyn aikana kertyneet korot Muut menettelyn aikaiset velat Vakuudet ja vastuusitoumukset Atradius Credit Insurance N.V.:n takausvakuutussopimukselle annettu vastakorvaussopimus koskien Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annettua vakuutta EUR Vakuudeksi annettu vastakorvaussopimus Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat EUR Yhden vuoden kuluessa Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos EUR -0,02 0,01-0,41 Oma pääoma/osake EUR -0,39 0,04-0,38 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Palkat ja palkkiot EUR ' Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

15 15(15) Yhtiön tunnusluvut Oman pääoman tuotto Omavaraisuusaste Korollinen nettovelka Velkaantumisaste Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tappio (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 Oma pääoma Taseen loppusumma Korolliset velat - Rahavarat Korollinen nettovelka Oma pääoma Tilikauden tappio + Rahoituskulut (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos Oma pääoma/osake Hinta/voittosuhde Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Kurssi kauden lopussa Osakekohtainen tulos Osakekannan markkinaarvo kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakekurssi kauden lopussa

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015 1(8) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 30.4.2015 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015 Kuten Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Talvivaara

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN JULKISUUS Tämä saneerausohjelmaehdotus liitteineen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 8.11. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä Runsaina jatkuneet

Lisätiedot

Takoma Oyj - Osavuosikatsaus. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-31.7.2014 (9 kk) Released : 03/09/2014

Takoma Oyj - Osavuosikatsaus. TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-31.7.2014 (9 kk) Released : 03/09/2014 Takoma Oyj - Osavuosikatsaus TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013-31.7.2014 (9 kk) Released : 03/09/2014 Tampere, 2014-09-03 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 TAKOMAN

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 1 SANEERAUSOHJELMAN PÄÄSISÄLTÖ 1.1 Talvivaara-yhtiöiden saneerausmenettelyt 6.11.2014 asti Hakemus

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHI T ÖOY J OS AVUOS I KAT S AUST AMMI -KE S ÄKUU2010 Osavuosikatsaus 25.8.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Huhti kesäkuun keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014. Released : 12/12/2014

Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014. Released : 12/12/2014 Takoma Oyj - Tilinpäätöstiedote TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2013-31.10.2014 Released : 12/12/2014 Tampere, 2014-12-12 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 12.12.2014 klo 10.00

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Olennaisimmat erot 12.2.2015 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen:

Olennaisimmat erot 12.2.2015 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen: TRAINERS HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 Trainers House Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 12.2.2015. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen yhtiö on arvioinut uudelleen tasearvojen

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS 25.8.2011 klo 13:00

GEOSENTRIC OYJ Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS 25.8.2011 klo 13:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS 25.8.2011 klo 13:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus...

Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset... 65 Tilintarkastuskertomus... 2013 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Vuosikooste... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot