SISÄLLYS Table of Contents

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS Table of Contents"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Table of Contents 1 Johdanto Proficy Workflow Yleistä ISA-95 Proficy Workflowssa Toteutettu sovellus Sovellus Tuotantolinjat Tuotannonohjaustietokanta Integraatio Proficy Workflow:lla Järjestelmän mallintaminen Yhteys SQL-tietokantaan Workflow prosessit Form:it tiedon esittämiseen Ongelmat ja rajoitteet Työn eteneminen Toteutuneet riskit Johtopäätökset Vertailu BizTalk Server ohjelmistoon Lähteet... 17

2 1 Johdanto Projektityön tavoitteena oli tuottaa selvitys GE Proficy Workflow tuotteen käytöstä, sekä tuottaa esittelysovellus. GE Proficy Workflow tuote perustuu Microsoft Workflow Foundation teknologiaan. Esittelysovelluksessa on tarkoitus integroida simuloitu tuotantojärjestelmä niin ikään simuloituun toiminnanohjausjärjestelmään.

3 2 Proficy Workflow 2.1 Yleistä GE Proficy Workflow on GE Intelligent Platforms:in työprosessien hallinta ohjelmisto systeemi, joka mahdollistaa manuaalisten ja automatisoitujen prosessien, toiminpiteiden ja työohjeiden digitalisoinnin yhdellä työkalulla, mallintaen prosessin, mahdollistaen jäljitettävyyden ja laatudatan saannin koko systeemin läpi, vähentäen virheitä, hukkaa ja viivytyksiä. Tämä mahdollistaa poikkeustilanteiden hoitamisen, tuotannon organisoinnin ja tapahtumapohjaiset, datalähtöiset tulokset. GE WF perustuu Proficy SOA:aan (Service Oriented Architecture). Sekä Proficy SOA että Proficy Workflow hyödyntävät Microsoftin.NET -kehitysympäristöä. Tärkeimmät Proficy Workflow:n hyödyntämät Microsoftin teknologiat ovat Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation ja Windows Workflow Foundation. Koska se perustuu Proficy SOA alustaan, Proficy Workflow tuotokset voidaan sovittaa yhteen kolmannen osapuolen muiden sovelluksien kanssa ja mahdollistaen näin yhdistelmäratkaisut, kasvattaen olemassa olevien MES, HMI ja ERP -systeemien arvoa. Sen tuotantomallit noudattavat ISA 95-standardia. GE Proficy Workflow mahdollistaa prosessiohjausten toteuttamisen graafisen käyttöliittymän avulla ja näin ollen ohjelmointitaito ei ole välttämätön kaikille projekteille. Proficy Workflow mahdollistaa työohjeiden ja toimenpiteiden digitalisoinnin. Näin saadaan ihmisten suorittamista työtehtävistä ja toimenpiteistä järjestelmällisiä ja yhtenäisiä, jolloin virheiden määrä pienenee ja laatu paranee. Työtehtäviä kuvataan virtauskaavioilla, jotka voivat sisältää erilaisia toimintoja ja valintoja. Nämä työnkulkua kuvaavat kaaviot (workflow) toteuttavat aina jonkin tehtävän, ja niitä voi olla käynnissä useita rinnakkain. Tärkeä osa ohjelmistoa ovat käyttöliittymät jotka voi määrittää näkymään tietyille ryhmille tai käyttäjille verkon yli varsinaisten prosessien pyöriessä muualla palvelimella. Proficy Workflow on palveleluorientoitunut arkkitehtuurialusta (SOA, Service Oriented Architecture platform) jonka avulla voidaan rakentaa sovelluksia tuotannonohjaukseen. Se koostuu seuraavista komponenteista: Työkalut ISA-S95 standardien mukaisten datamallien rakentamiseen

4 Toimeenpano/toteutus engine (workflow) joka hyödyntää graafista editoria monimutkaisen logiikan rakentamisen yksinkertaistamiseen. WF:t ovat ohjelmia jotka toteuttavat aktiviteetteja ja vastaavat tapahtumiin ja datan muutoksiin, ja kirjoittavat arvot ulos Proficy data malleista ulkoisten liitinten kautta. Client konsoli, joka sisältää editorit Proficy sovellusten ja tehtaan toimintojen valvomiseen käytettävien HMI-ruutujen rakentamiseen tai workflow tehtävien näyttämiseen operaattoreille tehtaassa, ja joka hyväksyy syötteitä Proficyssa rakennettaviin kaavakkeisiin ja jotka voidaan toimittaa clienteille yrityksessä. Konfiguroitava tapahtuma engine joka voi aloittaa workflow ja muun koodin riippuen monentyyppisistä ulkoisista ja sisäisistä tapahtumista. Turvallisuusinfrastruktuuri joka sallii objektien varmentamisen roolin ja sijainnin mukaan Näiden työkalujen avulla on mahdollista toteuttaa sovelluksia yrityksen aktiviteettien ohjausta ja analysointia varten. Workflow:t koostuvat polulla toisiinsa yhdistetyistä aktiviteeteista. Aktiviteetti koostuu yhdestä tai useammasta toiminnosta, esimerkiksi arvon lukemisesta tai kirjoittamisesta. Polulla on alku- ja päätepiste. Kun polulla saavutetaan päätepiste, on kyseinen workflow-instanssi suoritettu. Aktiviteetteja lisätään ohjelmoimalla samankaltaisesti kuin dokumenttioliomallin juurielementtiin lisätään lapsielementtejä. Workflow kuuluu aina jollekin isäntäprosessille ja workflown ja isäntäprosessin välinen kommunikointi onnistuu helposti.

5 3 ISA-95 Proficy Workflowssa MES-systeemien (Manufacturing Execution Systems) vaatimukset kasvavat kun pyritään hyödyntämään modernia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tehtaiden hallintaan ja operaatioiden virtaviivaistamiseen. MES-operaatiot vaativat että tehdas mallinnetaan tavalla joka mahdollistaa ohjelmistojen kuten Proficy Workflow suorittamaan laskelmia ja jäljittämään tehtaan tuloja ja lähtöjä tehdasprosesseihin ja jäljittämään materiaalien ja muiden resurssien liikettä tehtaassa. Sen jälkeen kun tehdas on mallinnettu ohjelmistolla ja tehtaan aktiviteetit on syötetty malliin, voidaan tehdä sovelluksia Proficy Workflow:lla tehtaan toimintojen analysointia ja hallintaa varten. ISA S95 standardi tarjoaa yleisen mallin tuotantosysteemeille ja resursseille, ja standardi rajapinnan jolla malli liitetään korkeamman tason ERP-systeemeihn ja alemman tason S88- pohjasiin kontrollisysteemeihin. Proficy Workflow on S95 mukainen, ja mahdollistaa näin joustavan, standardipohjaisen perustan sovellusten rakentamiseen ja liittämiseen muihin ohjelmistoihin. S95 on laajapohjainen ja geneerinen skaalaltaan, mikä mahdollistaa sen sovittamisen monenkaltasiin tehdasympäristöihin.

6 4 Toteutettu sovellus 4.1 Sovellus Työssä toteutettiin GE Proficy Workflow:ta hyödyntäen kuvitteellisen Nakkilan Kanakastike Oy:n tehtaan toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotantolinjojen integraatio. Annettuna oli tehdasta simuloiva Cimplicity sovellus. Simuloidussa tehtaassa on viisi linjastoa. Jokaiselle linjastolle voidaan asettaa tuotettava reseptinumero, sekä käynnistää ja pysäyttää tuotanto. Jokainen linjasto antaa ulospäin tiedon uusista tuotteista. Tuotetun tuotteen tiedot sisältää tuotteen painon sekä hylkäystiedon (hylätty/hyväksytty). Toiminnanohjausjärjestelmänä oli annettu SQL tietokanta. Kannan rakennetta on kuvattu osiossa Tuotantolinjoja simuloidaan Proficy Cimplicity:n avulla ja tuotannonohjausjärjestelmä on toteutettu SQL-tietokannan avulla. Kuvassa on esitetty järjestelmän rakenne. Proficy Workflow tuote vastaa tilauksien hausta toiminnanohjaustietokannasta, tuotannon käynnistyksestä tuotantolinjoilla, sekä tuotannon valvonnasta ja tuotantotietojen kirjoittaminesesta toiminnanohjaustietokantaan.

7 Kuva 1: Kohdejärjestelmä Tuotantolinjat Tehtaan viittä tuotantolinjaa simuloitiin Proficy Cimplicity:llä. Tuotantolinjat olivat identtisiä niin suorituskyvyltään kuin reseptivalikoimaltaan. Tuotantolinjat on yhdistetty OPC UA/DA-serveriin. OPC:n kautta on mahdollista antaa linjalle valmistettava reseptinumero, käynnistää tai pysäyttää linja (kuljetin päällä/pois), ja saada tieto valmistuneen tuotteen painosta, ja toteumatieto siitä oliko se hyväksytty vai hylätty tuote. Lisäksi simulaatiossa on sisäisinä muuttujina toteumatieto hyväksyttyjen ja hylättyjen tuotteiden määristä ja painosta ja hukkaprosentti ja kyseisessä tuotantoerässä. Cimplicityllä toteutetussa linjan simulaation valvomonäytössä voi asettaa ja lukea OPC-pisteiden kautta käsiteltäviä muuttujia ja nähdä linjan sisäisiä muuttujia. Kuvassa yhden tuotantolinjan valvomonäyttö.

8 Kuva 2: Cimplicity:n tuotantolinja Tuotannonohjaustietokanta Tuotannonohjausjärjestelmänä toimii SQL-tietokanta [Kuva ]. Seuraavassa on kuvattu tietokannan taulut sekä niiden sisältämä tieto. Tilaukset Tilaustaulu sisältää kaikkien asiakkaiden tilaukset. Jokainen taulun rivi vastaa yhtä tilausta. Tilauksen tiedot ovat: Tilauksen ID (ID) Asiakasnumero (ASIAKAS_ID) Kappalehinta (KAPPALEHINTA) Tilauksen luontipäivämäärä ja aika (LUOTU) Tilattu määrä (MAARA)

9 Tilattu resepti (RESEPTI) Tieto, onko tilaus tuotettu (VALMIS) Tieto, onko tilauksen tuotanto kesken (KESKEN) Asiakas Asiakastaulu sisältää tietoa tehtaan asiakkaista. Jokainen rivi vastaa yhtä asiakasta. Asiakkaan tiedot ovat: Asiakasnumero (ID) Asiakkaan nimi (NIMI) Asiakkaan osoite (OSOITE) Asiakkaan kaupunki (KAUPUNKI) Linjat Linjat taulu sisältää tiedon tehtaan linjastoista. Jokainen taulun rivi vastaa yhtä linjastoa. Linjaston tiedot ovat: Linjan numero (ID) Linjan nimi (Nimi) Linjaston tuntihinta (Tuntihinta) Linjaston kuvaus (Kuvaus) Reseptit Reseptit taulu sisältää tiedon reseptien kilohinnasta. Taulussa olevat tiedot ovat siis: Reseptinumero (ID) Reseptin kilohinta (KILOHINTA) Tuotantoerä Tuotantoerä taulu sisältää tiedot tuotantoeristä. Tuotantoerä on tietyn linjaston tietyllä reseptillä valmistama tuote-erä. Tuotantoerällä on seuraavat tiedot: Erän ID (ID) Tuottavan linjaston ID (LINJA_ID) Tilauksen ID (TILAUS_ID) Aloituspäivämäärä ja ajankohta (ALOITETTU) Lopetuspäivämäärä ja ajankohta (VALMISTUNUT) Valmiit ja Hylätyt Valmiit ja Hylätyt taulut sisältävät tietoa yksittäisistä tuotteista. Jokainen valmistettu tuote kirjoitetaan joko Valmiit tai Hylätyt tauluun simuloidun tehtaan tuottaman hylkäystiedon mukaan. Tuotteista tallennetaan seuraavat tiedot: Tuotteen ID (ID) Tuotteen erän ID (ERA_ID) Paino (PAINO) Valmistusajankohta (AIKALEIMA)

10 Tietokanta mahdollistaisi kaikella sisältämällään tiedolla yksityiskohtaisten raporttien sekä tuotantotietojen esittämisen (esim. linjaston tuottama voitto/tappio). Tässä työssä keskityttiin kuitenkin järjestelmien integrointiin, eikä järjestelmästä tuotettu niin kutsuttua Business Intelligence tietoa tuotannosta. Kuva 3: Tietokanta 4.2 Integraatio Proficy Workflow:lla Järjestelmän mallintaminen Järjestelmää mallinnettiin ohjelman työkaluilla ISA95 standardin mukaisesti. Tärkein mallintamamme taso on tuotantolinja taso. Koko järjestelmän toimintaa ohjataan työssämme tuotantolinja tasolla, eli tuotantolinjan yksittäisiä osia ei ohjata erikseen. Proficy Workflow mahdollistaa kuitenkin myös tuotantolinjojen ja laitteistojen osien mallintamisen ja integroimisen Yhteys SQL-tietokantaan

11 Yhteys SQL tietokantaan toteutettiin.net WCF Service Provider:lla. Service Provider on meidän itse kehittämä MIcrosoftin.NET teknologiaan perustuva ohjelmistokomponentti, joka asennettiin Proficy Workflow ohjelmaan. Proficy Workflow mahdollistaa ulkoisten tai itse kirjoitettujen kirjastojen käyttämisen yhteyksien muodostamiseen muihin järjestelmiin. Kirjoittamamme Service Provider koostuu seuraavista metodeista (WCF Operation Contract metodit). Seuraavan tilauksen haku joka ei ole vielä aloitettu Seuraavan tuotantoerän ID:n haku Uuden tuotantoerän kirjoitus tietokantaan Tilauksen merkitseminen aloitetuksi ja valmiiksi Hyväksytyn tuotteen kirjaus tietokantaan Hylätyn tuotteen kirjaus tietokantaan Tiettyyn tilaukseen kuuluvien tuotteiden kokonaismassan haku Kaikki metodit voi kutsua Proficy Workflow ohjelmistolla toteutetuissa workflow prosesseissa Workflow prosessit Toteutimme integraatiota varten yhteensä kuusi workflow prosessia.yksi tuotannon ohjausta, sekä yksi kutakin tuotantolinjaa varten (tuotantolinjojen workflow prosessit ovat ohjattua linjastoa lukuun ottamatta identtiset). Tuotannonohjaus-workflow Tuotannonohjaus workflow on prosessi joka pyörii käynnistyksen jälkeen jatkuvasti. Prosessi tarkistaa puolen minuutin välein kaikki tuotantolinjat. Jos jokin tuotantolinja on sammutettuna, niin prosessi käynnistää tuotantolinja workflow prosessin. Tuotantolinjan ohjaus workflow Tuotantolinja workflow hoitaa yksittäisen tuotantolinjan ohjauksen. Tuotantolinja tuottaa kerrallaan aina yhden kokonaisen tilauksen. Käynnistyksen jälkeen workflow prosessissa tapahtuu seuraavat työvaiheet: 1. Prosessi hakee seuraavan tilauksen tuotannonohjaus-tietokannasta 2. Lisätään tilaukselle tuotantoerä tietokantaan 3. Asetetaan tilauksen ja tuotantoerän valmistuksen aloitetuksi 4. Asetetaan tuotettava resepti tuotantolinjalle 5. Käynnistetään tuotantolinja Käynnistyksen jälkeen prosessi odottaa tuotteiden valmistumista. Aina kun linjalta tulee uusi tuote suoritetaan seuraavat työvaiheet: 1. Tarkistetaan onko tuotettu tuote hyväksytty vai hylätty a. Jos tuote on hyväksytty, niin kirjoitetaan Hyväksytty tauluun tiedot tuotteesta (ID, tuotantoerän ID, paino, valmistusaika)

12 b. Jos tuote on hylätty, niin kirjoitetaan Hylätty tauluun tiedot tuotteesta 2. Tarkistetaan tuotantoerän kokonaispaino a. Jos kokonaispaino on yhtäsuuri tai suurempi kuin tilattu paino, niin lopetetaan erän tuotanto b. Jos kokonaispaino on pienempi kuin tilattu paino, niin odotetaan seuraavaa tuotetta Prosessi tuottaa siis kerrallaan aina yhden kokonaisen tilauksen. Tilauksia ei voi jakaa useammalle tuotantolinjalle, vaikka se todellisessa järjestelmässä saattaisi olla järkevää Form:it tiedon esittämiseen Toteutimme Windows Presentation Foundation käyttöliittymän tuotannon seurantaa varten. Käyttöliittymä on pienimuotoinen ohjelma joka hakee tietoa tuotannosta tuotannonohjaustietokannasta ja näyttää käyttäjälle seuraavat tiedot: Seuraavat 5 tuotantoon menevää tilausta Edelliset 5 valmistunutta tilausta Jokaisen tuotantolinjan tila (päällä/pois) Jokaisen tuotantolinjan tällä hetkellä tuotannossa oleva tilaus Jokaisen tuotantolinjan tuottaman tuotteen määrä (kg) Kaikkien linjastojen tuotantomäärät yhteenlaskettuna Käyttöliittymä on esitetty kuvassa 4 Kuva 4: Käyttöliittymä

13 4.3 Ongelmat ja rajoitteet Projekin aikana esiin tuli erilaisia ongelmia. Tärkein rajoite ja ongelma oli olematon vapaasti saatavilla oleva dokumentaatio. Proficy Workflow on GE:n kaupallinen tuote ja ohjeita, kursseja ja dokumentaatiota pitää ostaa erikseen. Saatavilla oli muutama video ja whitepaper tuotteen ominaisuuksista. Microsoftin teknologiat joihin Proficy Workflow perustuu ovat erittäin hyvin dokumentoituja ja dokumentointi on vapaasti saatavilla. 4.4 Työn eteneminen Projekti käynnistyi tapaamisella Delta-Enterprisessa tammikuun lopussa. Työn varsinainen aloitus viivästyi joillakin viikoilla johtuen työn toteuttamiseen käytetyn virtuaalikoneen hidastelusta. Sitten kun virtuaalikone saatiin toimimaan jotenkuten työ lähti paremmin käyntiin. Aluksi oli hieman ongelmia Server Providerin deployauksessa, mutta se ratkesi Delta Enterprisen avustuksella. Tämän jälkeen työnteko lähti sujumaan melko tasaisesti dokumentaatioita lukemalla ja opastusvideoita katselemalla. Lähteinä toimivat lähinnä nämä videot ja Delta Enterprisen harjoitustyö. Työhön kului jonkin verran suunniteltua vähemmän aikaa. Proficy Workflown omat käyttöliittymätyökalut eivät toimineet valitettavasti lainkaan. Myöskään Visual Studiolla tuotettujen käyttöliittymien integroiminen järjestelmään ei toiminut toivotulla tavalla. Ajankäyttö taulukossa 1 ja kuvassa 5. Suunniteltu Toteutunut SQL - Client Workflow sovellus Käyttöliittymä Dokumentointi Luennot, esitelmät, palaverit, yms Järjestelmään tutustuminen, dokumentointien lukeminen, videoiden katselu Yhteensä Taulukko 1: Suunniteltu ja toteutunut ajankäyttö

14 Kuva 5: Toteutunut ajankäyttö 4.5 Toteutuneet riskit Tehokkaamman virtuaalikoneen saamiseen meni aikaa ja vielä kaikkien päivitysten jälkeenkin se hidasteli suhteellisen usein. Proficy Workflow ei toiminut toivotulla tavalla käyttöliittymien toteutuksen yhteydessä. Käyttöliittymä toteutettiin Visual Studiolla, mutta sekään ei toiminut Proficy Workflow ohjelmiston kanssa. Suuri osa työajasta meni ongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen olemattomasta dokumentaatiosta. Proficy Workflows omilla työkaluilla ei pystytty toteuttamaan edes esittelyvideoissa esiteltyä Hello World ohjelmaa.

15 5 Johtopäätökset Tärkein saatavilla oleva dokumentaatio on on videomuodossa, joten koulun koneilla äänikorttien ja äänentoistolaitteiden puuttesta johtuen niiden katsominen ei välttämättä kaikilla tietokoneilla onnistu. PDF-dokumentaatiot olivat lähinnä lista yksittäisistä ongelmatapauksista. Ohjelmisto on erittäin raskas, ja vaikka tietokone olisi tarpeeksi hyvä, se saattaa silti hidastella. Päivitysten jälkeen host-koneen olisi pitänyt olla tarpeeksi hyvä, se silti tökki aika pahasti. Kurssien harjoitustyöt kannattanee tehdä vähemmän raskailla, ja paremmin dokumentoiduilla vaihtoehdoilla. Mielestämme Proficy Workflow ohjelmisto ei sovi harjoitustyökäyttöön. 5.1 Vertailu BizTalk Server ohjelmistoon Teollisuuden tietojärjestelmät kurssilla olimme aikaisemmin toteuttaneet järjestelmäintegraation Microsoftin BizTalk Server tuotetta käyttäen. Ohjelmointia osaavalle BizTalk Server on huomattavasti mielyttävämpi tuote. Proficy Workflow on toteutettu niin, että se mahdollistaa tuotteen käyttöä myös ilman minkäänlaista ohjelmointitaitoa. Proficy Workflow ohjelmistoa käyttäessä tuli jatkuvasti vastaan tilanteita, joissa jonkun ongelman olisi voinut ratkaista erittäin nopeasti ja helposti jos perinteiset ohjelmointikielet ja kuvauskielet (XML) olisivat olleet käytössä graafisen käyttöliittymän sijaan.

16 6 Lähteet Proficy Workflow videot: Aki Kössilä & Turo Valavaara Proficy Workflow tuotantojärjestelmien integraatiossa. Implementing S95 with Proficy Workflow Technical White Paper

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

.NET 2006 ja sen jälkeen

.NET 2006 ja sen jälkeen .NET 2006 ja sen jälkeen Ahti Haukilehto FC Sovelto Oyj Microsoft Regional Director, Finland Superior tools, niin mitkä? Visual Studio Team System Team Foundation Server DSL Tools 2 Visual Studio Team

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245

Android ohjelmointi. Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Android ohjelmointi Mobiiliohjelmointi 2-3T5245 Mikä on Android? Linux kernelin päälle rakennettu, Googlen kehittämä sovelluspino mobiilisovelluksiin Erillinen versio puhelimelle ja taulutietokoneille

Lisätiedot

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä.

opiskelun suunnittelujärjestelmä, kurki ja ilmo käyttävät kaikki samaa tietokantaa, ja uusi järjestelmä tulee osaksi tätä. 25.1.2010 Palaverin kysymyksien selvittelymuistio Mitä ominaisuuksia halutaan? Sopivat ajat sprinttien jälkeisiin demoihin/palavereihin. - mitkä ajat sopivat? Pekka : pe 12-16 Tommi : pe 8-16 Onko ohjelmointikielen

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

SAP. Lasse Metso 14.1.2011

SAP. Lasse Metso 14.1.2011 SAP Lasse Metso 14.1.2011 Toiminnanohjausjärjestelmä engl. Enterprise Resource Planning, ERP Integroitu tietojärjestelmä joka palvelee kaikkia yrityksen osastoja. Tuotantoyrityksistä liikkeelle lähtenyt

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa

ICT-yrityksen vastuuvakuutus. 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa ICT-yrityksen vastuuvakuutus 19.4.2012 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Sanomalehdistä poimittua 2 Koodausvirhe Virhe koodissa. Muoviankkaperhe tukki tuotantolinjan. Eräs eteläsuomalainen IT-yritys oli saanut

Lisätiedot

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset

Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset s. 1/5 Windows 8.1:n tietosuoja-asetukset Asennettaessa Windows 8.1 oletusasetuksin, sen tietosuoja-asetukset sallivat vapaasti käyttäjän yksilöivän tiedon lähettämisen Microsoftille. Samoin sovelluksilla

Lisätiedot

Tietotekniikan laitoksen uusi linja

Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitos 2011- Yhteisen rungon ympärille liittyvät oksina Tietotekniikan laitoksen perinteiset ja uudet linjat Haluatko harrastuksiisi liittyvän ammatin?

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen 1 20.12.2016 Sampo Oksama, Trimble Trimble Connectin uudet työkalut Tuote Julkaistua tietoa pystytään katselemaan, kommentoimaan tietomallipohjaisesti

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan

Lisätiedot

Ohjelmointi 1. Kumppanit

Ohjelmointi 1. Kumppanit Ohjelmointi 1 Kumppanit November 20, 2012 2 Contents 1 Mitä ohjelmointi on 7 2 Ensimmäinen C#-ohjelma 9 2.1 Ohjelman kirjoittaminen......................... 9 A Liite 11 3 4 CONTENTS Esipuhe Esipuhe 5

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke)

Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta. Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) Alustavia käyttökokemuksia SAS Studiosta Timo Hurme Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (v. 2015 alusta Luonnonvarakeskus / Luke) 19.9.2014 Lyhyesti SAS-koodareille suunnattu uusi käyttöliittymä

Lisätiedot

Integraatiot muihin järjestelmiin

Integraatiot muihin järjestelmiin Integraatiot muihin järjestelmiin ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 Integraatio käsitteenä ValueFramen integraatiomahdollisuuksia Taloushallinnon

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Projektisuunnitelma (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation

Tosi elävä virtuaalimalli Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Tosi elävä virtuaalimalli 27.4.2017 Mika Karaila Tutkimuspäällikkö Valmet Automation Agenda Teollinen internet Uudet teknologiat: VR & MR Soveltaminen käytännössä Yhteenveto & demo 2 Teollinen internet

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

J2EE vs..net Olli Sakari

J2EE vs..net Olli Sakari TEEMA-ARTIKKELI J2EE vs..net Olli Sakari J2EE ja.net ovat tietojärjestelmäteknologioita, joiden varaan suuri osa tulevaisuuden tietojärjestelmistä tulee rakentumaan. Molemmat teknologioista tarjoavat välineitä

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu HAAGA HELIA/IltaTiko ICT2TD005: Ohjelmisto suunnittelutaito 1 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web sivujen suunnittelu ja toteutusominaisuuksia.

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla.

Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Tentti Tentti Tentissä ratkaistaan neljä ohjelmointitehtävää Javalla. Tehdään sähköisesti mikroluokan Windows-koneilla. Omia koneita ei saa käyttää. Sähköisessä tentissä on paperitentin tapaan osaamisen

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Tietovuokaaviot Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Tietovuokaaviot Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Tietovuokaaviot 3.11.2008 Harri Laine 1 t Data flow diagrams Pohjana systeemiteoreettinen järjestelmämalli Input system output Järjestelmän tehtävä on muokata lähtötiedoista

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta

Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Investointien turvaaminen, yhteensopivuuden ja jatkuvuuden varmistamisen kautta Tietohallinnon näkökulmasta: Hannu Örn hannu.orn@stm.fi Tietohallinto Sosiaali- ja terveysministeriö STM/ ICT-INFRA palvelut

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/

Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Koodaamme uutta todellisuutta FM Maarit Savolainen 19.1.2017 https://blog.edu.turku.fi/matikkaajakoodausta/ Mitä on koodaaminen? Koodaus on puhetta tietokoneille. Koodaus on käskyjen antamista tietokoneelle.

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft Visual Studio 2005 Microsoft Visual Studio 2005 on integroitu kehitysympäristö (Integrated Development Environment) eli (IDE). Kehitysympäristöön kuuluvat seuraavat keskeiset sovelluskehitysvälineet: Ohjelmointikielet C#.NET

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Projektisuunnitelma 19.9.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon

Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon Johdatus ArcGIS-ohjelmistoon PAIKKATIETOPAJA hanke Esityksen pohjalla Raili Hokajärven tekemä esitys ArcGIS ESRI:n (Environmental Systems Research Institute) kehittämä ja myymä paikkatietoohjelmistojen

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Järjestelmäintegraatio

Järjestelmäintegraatio VESA AHOLA Järjestelmäintegraatio 14.3.2013 Agenda 1. Minä 2. Integraatio? 3. Esimerkkijärjestelmä 4. Integraatioprojektit Minä Ikä 32 vuotta Kotoisin Parolasta, asun Hämeenlinnassa TTY:llä 2001-2010 Pääaine

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

Tunnelitunnistus. Esittely ELCOPLAST OY

Tunnelitunnistus. Esittely ELCOPLAST OY Tunnelitunnistus Esittely ELCOPLAST OY 27. huhtikuuta 2010 Tunnelitunnistus Esittely Tunnelitunnistusjärjestelmä Tunnelitunnistusjärjestelmä on henkilöiden ja ajoneuvojen automaattinen tunnistusjärjestelmä

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot