/ 522 / 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "41 2068 / 522 / 2008"

Transkriptio

1 Sivu 1/8 Päätearkisto Kaupunginhallitus / 522 / 2008 Liitteet Oheismateriaali SUUNNITTELUVARAUKSET NUIJALASSA JA LAAJALAHDESSA, MASKUN KALUSTETALO OY, SRV TOIMITILAT OY, TKD SUOMI OY SEKÄ SKANSKA TALONRAKENNUS OY Esittelijä: teknisen toimen johtaja Olavi Louko Valmistelija / lisätiedot: Vesa Gummerus, puh. (09) Esitetään varattavaksi suunnittelua varten alueet Nuijalassa sekä Laajalahdessa Maskun Kalustetalo Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle sekä yhdessä SRV Toimitilat ja TKD Suomi Oy:lle.

2 Sivu 2/8 Hakemukset Maskun Kalustetalo Oy pyytää hakemuksellaan Nuijalan korttelin tontin 3 ja sen itäpuolella olevan puistoalueen varaamista huonekaluliikehankkeen taloudellisten sekä asemakaavallisten toteutusedellytysten selvittämiseksi. SRV Viitoset Oy ja TKD Suomi Oy pyytävät hakemuksellaan Turun moottoritien ja Nuijalantien-Friisinmäentien välisen alueen (tontit 54117/3 ja 54154/1) sekä näihin rajoittuvien puistoalueiden varaamista liikekeskuksen ja toimistorakennusten suunnittelua ja rakentamista varten. SRV Viitoset Oy on muuttunut kevään 2008 aikana SRV Toimitilat Oy:ksi. Skanska Talonrakennus Oy pyytää hakemuksellaan ) Suunnitteluvarausta Nuijalantien ja suunnitellun Turveradantien risteyksen ympäristöön. 2) Sinimäentien varrella nyt olevan suunnitteluvarauksen laajentamista Turunväylän suuntaan ja länteen. Tavoitteena on muodostaa nykyistä suunnitelmaa laajempi yhtenäinen kaupan alue Sinimäentien ja Turunväylän väliselle alueelle, josta olisi myös näkyvyys Turunväylälle. Kaupunginhallitus on päättänyt jatkaa varausta Retail Park kauppakeskuksen suunnittelua varten saakka. 3) Suunnitteluvarausta Turvesuontien eteläpuolella sijaitsevaan kortteliin tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin. Alueen pohjaolosuhteet ovat erittäin huonot ja Skanska toteuttaisi hankkeen aiemmin mainittujen hankkeiden jälkeen, joista voidaan tuoda ylimääräisiä maa-aineksia ja kalliolouhetta tälle alueelle. Tiedot alueista Turunväylän pohjoispuoli:

3 Sivu 3/8 Maskun Kalustetalo Oy:lle sekä yhdessä SRV Toimitilat Oy:lle ja TKD Suomi Oy:lle varattavaksi esitettävät alueet sijaitsevat Nuijalantien varrella Kilon kaupunginosassa Turunväylän pohjoispuolella. Alueen viereen on suunniteltu rakennettavaksi Turveradantie -niminen katu, joka yhdistää Laajalahden ja Kilon alueet, sekä Turvesolmun eritasoliittymä (ns. Puolen Kilon liittymä) Turunväylälle, jonka jälkeen alueen liikenteellinen sijainti on erinomainen kaupallisille hankkeille. Alue sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla ja lähialueille on suunnitteilla myös muita tilaa vievän kaupan hankkeita. Varausalueen länsipuolelta kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaosto varasi kokouksessaan alueen Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiölle toimistorakennusten suunnittelua varten saakka. Alue on Espoon kaupungin omistuksessa ja se on rakentamaton. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa asemakaavamerkinnöillä: - KTY (liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Rakennusoikeudesta saa korkeintaan 80 % käyttää toimisto- ja liiketilana. Tehokkuusluku e=0,65. -TY -merkinnällä olevaa korttelialuetta (ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Tehokkuusluku e=0,5. -puistoaluetta Turunväylän eteläpuoli: Skanska Talonrakennus Oy:lle varattavaksi esitettävä alue sijaitsee Laajalahden kaupunginosassa Turunväylän eteläpuolella tulevan Turveradantien ja Sinimäentien risteyksessä. Alue on Espoon kaupungin omistuksessa ja se on rakentamaton. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa puistoaluetta. Suunnitteluvaraus Turunväylän pohjoispuoli: Korttelin tontti 3 ja viereinen puistoalue Turveradantien ja Nuijalantien risteyksessä on laajuudeltaan yhteensä noin m2. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiölle on varattu korttelin tontista 3 noin 7500 m2 suuruinen alue toimistorakennuksen suunnittelua varten. Loppuosa Turunväylän varrella olevasta Turveradantien ja Nuijalantien risteysalueen länsiosasta (yli m2) esitetään varattavaksi Maskun kalustetalo Oy:lle tilaa vievän kaupan hankkeen suunnittelua varten. Voimassa olevassa

4 Sivu 4/8 asemakaavassa Nuijalantien varrella on liittymäkielto yhtä kohtaa lukuun ottamatta, joka määrittää Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiön ja Maskun Kalustetalo Oy:n suunnittelualueiden välisen rajauksen. SRV Toimitilat Oy:lle ja TKD Suomi Oy:lle esitetään varattavaksi Turveradantien itäpuolinen alue liiketilahankkeen suunnittelua varten. Alueella on vireillä asemakaavan muutos (Kellarinmäki-Friisinmäki, alue ). Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa tonttien maankäyttöä, mahdollistaa arvokkaampi käyttötarkoitus ja tätä kautta luoda taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä Turvesolmun moottoritieliittymän rakentamiselle. Kaavamuutos on osa laajempaa Turunväylän varren maankäytön kehittämistä välillä Kehä I - Kehä II. Turveradantien ympärille muodostuu merkittävä kaupallinen keskus. Alueen suunnittelussa on noudatettava kaavasuunnittelun lähtökohtana olevia kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita, jotka on lisätty myös alueen varausehtoihin. Turunväylän eteläpuoli: Skanska Talonrakennus Oy:lle esitetään varattavaksi ja laajennettavaksi heidän nykyistä suunnitteluvarausaluetta Sinimäentien varrella Turunväylän suuntaan ja länteen. Alue on Espoon kaupungin omistuksessa ja rakentamaton. Skanska Talonrakennus Oy:n aiempi suunnitteluvaraus kohdistuu yleiseen alueeseen P-22. Suunnittelualueen laajennus Turunväylän suuntaan ja länteen käsittää osan yleisestä alueesta P-6. Alueen rajaus tarkentuu selvitystyön aikana. Turvesolmun eritasoliittymä: Hankkeet edellyttävät Turvesolmun eritasoliittymän ja Turveradantien toteutumista, jonka vuoksi päätöksessä esitetään, että alueesta kertyvää myyntituloa vastaava määräraha osoitetaan Turvesolmun eritasoliittymän ja alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen. Hankkeista on neuvoteltu kaupunkisuunnittelukeskuksen, tonttiyksikön ja hakijoiden edustajien kesken. Hanke on osa Turunväylän varren kaupallista ja kaupunkikuvallista kehittämistä. Tuleva Turveradantie ja Turvesolmun eritasoliittymä tekevät alueesta liikenteellisesti erinomaisen paikan kaupan tarpeisiin. Suunnitteluvaraus on tarpeen hankkeen asemakaavallisten ja taloudellisten toteutusedellytysten selvittämiseksi. Alueiden suunnitteluvaraukset esitetään olemaan voimassa saakka. Oheismateriaali

5 Sivu 5/8 - Kartta, Maskun Kalustetalo Oy - Kartta, Skanska Talonrakennus Oy - Kartta, SRV Toimitilat Oy ja TKD Suomi Oy - Hakemus , Maskun Kalustetalo Oy - Hakemus , Skanska Talonrakennus Oy - Hakemus , SRV Toimitilat Oy ja TKD Suomi Oy Ehdotus Teknisen toimen johtaja: Kaupunginhallitus 1 varaa - Maskun Kalustetalo Oy:lle oheiseen liitekarttaan rajatun alueen tilaa vievän kaupan hankkeen suunnittelua varten. - SRV Toimitilat Oy:lle ja TKD Suomi Oy:lle oheiseen liitekarttaan rajatun alueen liiketilahankkeen suunnittelua varten. Varausehdot ovat seuraavat: a) Suunnitteluvaraus on voimassa saakka. b) Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontin luovutus kaupunginhallitukselle erikseen. c) Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista. d) Jos varaus raukeaa, eikä johda tontin luovutukseen, kaupunki ei miltään osin vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. e) Varauspäätös oikeuttaa varauksensaajan hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella kustannuksellaan. f) Alueen suunnittelussa on noudatettava seuraavia kaavasuunnittelun lähtökohtana olevia kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita: - tavoitteena on muodostaa rakennuksista yhtenäinen rakennusjono, joka suojaa Nuijalan asuntoaluetta Turunväylän

6 Sivu 6/8 liikennemelulta. Mikäli muodostetaan useampia tontteja, kaavassa tullaan velvoittamaan rakentaminen tontinrajaan kiinni. - moottoritieliittymää reunustavat rakennukset muodostavat yhden sisääntuloportin sekä Leppävaaran että Tapiolan aluekeskuksiin ja niiden avulla hahmottuu mielikuva näistä alueista. Sijainti aluekeskuksien lähellä tulee huomioida Turunväylän varren julkisivuarkkitehtuurissa riittävän korkeatasoisena rakentamisena. - koska kyse on useita satoja metrejä pitkästä rakennuskokonaisuudesta, joka sijaitsee pientaloasutuksen vieressä, rakennuksia tulee jäsentää ympäristöön sopeutumiseksi ja ylisuuren mittakaavan välttämiseksi. - meluntorjunnallista syistä rakennuksien tulee sijaita korttelialueen etelälaidalla, mahdollisimman lähellä melulähdettä. - sijainti pientaloalueen vieressä on huomioitava pysäköintiratkaisujen jäsentelyssä. Suuria ulkopysäköintialueita ei sallita pientaloympäristön mittakaavaan sopimattomina. Jonkin verran ulkopysäköintiä voi tutkia kellaripysäköinnin tai parkkitalojen ohella, mutta pysäköintialueet tulee jäsennöidä ja tarvittaessa maisemoida sopivasti, jotta em. ylisuuri mittakaava vältettäisiin. - ulkovarastointia ei sallita. - alueen suunnittelussa tulee huomioida pohjois-eteläsuuntainen, Leppävaaran ja Tapiolan suuralueita yhdistävä viheryhteystarve, johon liittyvä alikulku on toteutettu Nuijalantien rakentamisen yhteydessä, tulevaa rakentamista ennakoiden. Mikäli alikulusta Turunväylän ylittävälle sillalle raitin osuus ratkaistaan muutoin kuin puistoraittina, se tulee ratkaista esteettömänä, turvallisena, riittävän väljänä ja jalankulkijan kannalta miellyttävänä. g) Alueella ei saa harjoittaa päivittäistavarakauppaa. 2 laajentaa Skanska Talonrakennus Oy:lle varattua suunnitteluvarausaluetta ja varaa Skanska Talonrakennus Oy:lle oheiseen liitekarttaan rajatun alueen tilaa vievän erikoiskaupan ja siihen tukeutuvien palvelujen suunnittelua varten. Alueen rajaus tarkentuu selvitystyön aikana. Varausehdot ovat seuraavat: a) Suunnitteluvaraus on voimassa saakka.

7 Sivu 7/8 b) Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontin vuokraus kaupunginhallitukselle erikseen. c) Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan hankkeen edellyttämät maankäyttö-, ympäristö, liikennekunnallistekniikka- ym. suunnitelmat yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen kanssa; d) Jos varaus raukeaa, eikä johda tontin luovutukseen, kaupunki ei miltään osin vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. e) Varauspäätös oikeuttaa varauksensaajan hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella kustannuksellaan. f) Varauksensaaja on velvollinen selvittämään, mikä on lyhin mahdollinen tontin vuokra-aika hankkeen taloudellisten toteuttamisedellytysten kannalta. Varauksensaaja on tietoinen siitä, että kaupungin tavoitteena on enintään 20 vuoden vuokra-aika. g) Varauksensaaja on tietoinen siitä, että alueella on Espoon ainoa lumenkaatopaikka. Hankkeen toteuttaminen edellyttää korvaavan lumenkaatopaikan saamista käyttöön. h) Jos varaus raukeaa, eikä johda tontin luovutukseen, kaupunki ei miltään osin vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, haitasta tai vahingoista. i) Alueella ei saa harjoittaa päivittäistavarakauppaa. 3 päättää, että kohdassa 1 mainituista alueista kertyvää myyntituloa sekä kohdassa 2 mainitun vuokra-alueen pääoma-arvoa vastaava määräraha osoitetaan Turvesolmun eritasoliittymän rahoittamiseen ja alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen. KÄSITTELY Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Byman ehdotti asian hylkäämistä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Bymanin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

8 Sivu 8/8 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Byman ilmoitti eriävän mielipiteensä. Tiedoksi Kirje: Maskun Kalustetalo Oy/ Ari Savela, Maskuntie 224, Masku Skanska Talonrakennus Oy/ Kari Hovi, PL 114, Helsinki SRV Toimitilat Oy/ Jouko Pöyhönen PL 500, Espoo SRV Toimitilat Oy/ Petteri Heikkinen PL 500, Espoo TKD Suomi Oy/ Toni Kankare Korkeavuorenkatu 34, Helsinki Kiinteistöpalvelukeskus/ Mikko Pirinen Kiinteistöpalvelukeskus/ Anu Tiitinen Tarkastustoimi/ Marja-Riitta Järvinen Kaupunkisuunnittelukeskus/ asemakaavayksikkö Tekninen keskus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Alueen varaaminen Ramboll Finland Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Alueen varaaminen Ramboll Finland Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta 09.03.2015 Sivu 1 / 1 1048/10.00.02/2015 24 Alueen varaaminen Ramboll Finland Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle Leppävaarasta Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 Lotta Kari-Pasonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.09.2013 Sivu 1 / 67. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 30.09.2013 Sivu 1 / 67. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 30.09.2013 Sivu 1 / 67 Kokoustiedot Aika 30.09.2013 maanantai klo 15:30-17:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 403/10.02.03/2011 91 Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 421103 (Osittain Kv-asia) Valmistelijat /

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44

Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.02.2015 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 23.02.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1910/00.01.02/2013 19 Espoon hallinnollisen keskuksen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Carl Slätis, puh. (09) 816 84419 Liisa Ikonen, puh. (09) 816

Lisätiedot

6.11.2014. Lausuntopyyntö koskee 29.8.2014 päivättyä ehdotusta.

6.11.2014. Lausuntopyyntö koskee 29.8.2014 päivättyä ehdotusta. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO VARELY/812/07.01/2012 ympäristökeskus LOIMAAN KAUPUNKI Varsinais-Suomi Dlaa rinro. Dlaarimerk. 6.11.2014 3"1-L/ IL) 1 o~ I 02J 1-/3 Päattäjä pvm. Päiväys 0, _//./~ Loimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 Kaupunginhallitus 19 12.1.2015 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valmistelijat / lisätiedot: Miika Ruokonen,

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 3.3.2014 Äänekosken kaupunki Kaavoitus Sisällysluettelo Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (2/62) 1

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 23.03.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 3353/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 85 8.6.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 76 9.5.2012 6 Järvenperä, Karvasmäki, Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 144. Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.05.2014 Sivu 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 186 26.11.2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 44 23.4.2014 144 Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot