PALKKAOPAS. versio Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALKKAOPAS. versio 13.8.2010. Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry"

Transkriptio

1 PALKKAOPAS versio Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat ry

2 SISÄLLYSLUETTELO: OPPAAN TARKOITUS... 3 OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN!... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS... 3 PALKKAUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISESTI... 3 PALKKAUSTA KOSKEVAT KÄSITTEET KUNNAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITE 3 TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ... 7 PALKKALIITE 4 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS YLIOPISTON SOPIMUS PTY:N SOPIMUS TERVEYSPALVELUALAN SOPIMUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN SOPIMUS LIITTEET: Kuntasektorin palkat 2009 nimikkeiden mukaan Kuntasektorin palkat 2009 koulutuksen mukaan Valtion palkat 2009 nimikkeiden mukaan Valtion palkat 2008 koulutuksen mukaan (vuoden 2009 tiedot päivitetään marraskuussa) Yksityisen palkat 2009 nimikkeiden mukaan Yksityisen palkat 2009 koulutuksen mukaan 2

3 OPPAAN TARKOITUS Tämä opas on tarkoitettu Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n jäsenille ja luottamusmiehille. Opas tarjoaa ajankohtaista tietoa jäsenistön palkkauksesta ja työ- ja virkaehtosopimusten palkkamääräyksistä. Oppaaseen on koottu yhdistyksen palkkasuositukset sekä tilastotietoa palkoista. Hallitus on hyväksynyt oppaan Palkkaopas päivitetään seuraavan neuvottelukierroksen jälkeen ja tilastokeskuksen uusien palkkatietojen ilmestyttyä. OIKEALLA ASENTEELLA PALKKANEUVOTTELUUN! Tutkimusten mukaan naisten ja miesten palkkaeroista osa on selitettävissä naisten alhaisemmilla palkkapyynnöillä. Vaikka työehtosopimuksilla onkin sovittu useiden työtehtävien / virkojen peruspalkat, niin paikallinen sopiminen antaa tänä päivänä neuvotteluvaraa palkasta sopimiseen. Muista, että työaika vaikuttaa palkkaan. Kun olet tekemässä työsopimusta, niin muista neuvotella työajoista. Jos tehtävästä suoriutuminen vaatii jatkuvia ylitöitä, joista Sinulle ei makseta korvausta lasket oman työsi arvoa! Älä myy osaamistasi alihintaan! TYÖSOPIMUS JA TYÖEHTOSOPIMUS Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia. Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen. Normaalisitovaa työehtosopimusta on noudatettava myös silloin, kun työntekijä ei kuulu sopimuksen solmineeseen järjestöön. Suurin osa suomalaisista työnantajista on järjestäytynyt, joten ne noudattavat työehtosopimuksia niiden normaalisitovuuden perusteella. Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa. Yleissitovia sopimuksia on Suomessa noin 180 ja niiden piirissä noin 90 prosenttia työntekijöistä. Yleissitovuus määritetään kullekin sopimukselle erikseen, ja määritetylle ajalle. Voimassa olevien yleissitovien sopimusten lista on julkinen. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään siitä, mihin tehtävään henkilö palkataan. Tämän lisäksi on tarpeen laatia heti työsuhteen alussa tehtäväkuva, jossa määritellään tehtävä- ja vastuualueet. Lisäksi työsopimuksessa sovitaan palkasta sekä muista työsuhteen eduista ja ehdoista. Niiden on oltava vähintään työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaisia. Ellei alalla ole työehtosopimusta, vähimmäisehdot määritellään työlainsäädännössä. PALKKAUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISESTI Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry:n jäsenistön yleisimmät työehtosopimukset ovat Kunnan virka- ja työehtosopimus (KVTES), Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus (PTYTES) ja yksityisen sektorin Terveyspalvelualan työehtosopimus Osa jäsenistöstä kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Kunnan virka- ja työehtosopimuksesta sopivat Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Akavalaisten puolesta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Sopimus löytyy osoitteesta: ja 3

4 Valtion yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta sopivat: Pardian ja JHL:n ohella Akavalaisten puolesta JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö). Pääsopijajärjestöt sopivat Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa valtion virkamiesten ja muiden palkansaajien palvelussuhteen ehdot. Sopimus löytyy osoitteesta: ja Yliopistouudistuksen myötä sopimus ja neuvotteluoikeudet siirtyivät ministeriöiltä yliopistoille. Työnantajapuoli vaihtui Valtion työmarkkinalaitoksesta EK:ksi. Sopimuksesta neuvottelevat työntekijöitä edustava JUKO ja yliopistotyönantajaa edustavat Yksityisen Opetusalan Liitto ja Suomen yliopistojen työnantajayhdistys SYTY PTYTES:stä neuvottelevat Palvelulaitosten työnantajayhdistys ja Akavalaisten puolesta JUKO. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) on kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden sekä yksityisten palvelujentuottajien työnantajaedunvalvoja. Palvelulaitosten työehtosopimuksen (PTYTES) soveltamisala kattaa sekä hallinto- ja toimistohenkilöstön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että teknisen henkilöstön. Sopimus löytyy osoitteesta: ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat EK:hon kuuluva Terveyspalvelualan liitto ja työntekijöiden osalta Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN sekä Terveyspalvelualan Unioni, jossa Tajalla on edustus. Sopimus löytyy osoitteesta: Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Sopimuksesta neuvottelevat Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö. Sopimus löytyy mm. osoitteesta PALKKAUSTA KOSKEVAT KÄSITTEET Peruspalkka: määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten, useimmiten tehtävien vaativuuden perusteella. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Tehtäväkohtainen palkka: viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tasoon vaikuttavat ensisijaisesti tehtävien vaativuus, tehtävässä tarvittava koulutus, lisätehtävät ja vastuut, esimiesasema, vertailu ammattialan yleiseen palkkatasoon ja vertailu muihin kuntasektorin luonteeltaan vastaaviin asiantuntijatehtäviin. Tehtäväkohtaiseen palkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Kokonaisansio: kuvaa koko työajalta (säännölliseltä työajalta + yli- ja lisätyöajalta) maksettua palkkaa. Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta peruspalkan lisäksi erilaiset tehtävään ja henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvät lisät sekä luontoisetujen verotusarvo. Kokonaisansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita Säännöllisen työajan ansio: Palkka ilman ylityökorvauksia ja lomarahaa Yhdistyksen suositus: on yhdistyksen kanta tehtävästä maksettavaksi vähimmäispalkaksi. Toiveemme siis on, että jäsenistön palkkaus on vähintään suosituksen mukainen, mutta mielellään mahdollisimman paljon sen yli. Suositus ei sido työnantajaa, mutta sen tarkoituksena on suunnata jäsenistön palkkatoiveita ja vähitellen nostaa alan palkkausta. 4

5 1. KUNNAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KVTES:n sopimuskausi on Palkankorotukset on sovittu ainoastaan ensimmäiselle vuodelle. Vuoden 2011 korotuksista sovitaan vuoden 2011 alussa. Jos tällöin ei päästä yksimielisyyteen, niin sopimus on irtisanottavissa päättymään Neuvottelutulos ei sisällä yleiskorotuksia, vaan vuoden 2010 palkankorotukset ovat järjestelyerät samapalkkaisuuden ja tuloksellisuuden edistämiseksi. Samapalkkaerä 1,3% Samapalkkaisuuserän mukaiset palkankorotukset ovat erisuuruisia eri ammattiryhmillä ja eri sopimusaloilla. Hoitoalalla ratkaisu kompensoi Tehy-palkkapöytäkirjan mukaiset korotukset eli korotukset ovat Tajan jäsenille: kvtes liite 3. johtotehtävistä hoitolan ammattitehtäviin 1,3% Lisäksi seuraavat hinnoitteluliitteen alarajakorotukset: 03HOI010 johtotehtävät peruspalkka , ,67 03HOI020 esimiestehtävät peruspalkka , ,43 03HOI030 vaativat hoitoalan ammattitehtävät , ,39 Palkankorotukset koskevat vain niitä, jotka eivät ole saaneet Tehy palkkapöytäkirjan korotuksia tai vastaavia. Paikallinen järjestelyerä ,7 1,3% hinnoittelemattomille ryhmille Erä kohdennetaan niille koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. 0,7% - 1,3% korotukset suunnataan ensisijaisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Erän jakamisesta neuvotellaan paikallisesti. Hinnoittelun ulkopuolisten koulutettujen naisvaltaisten ryhmien samapalkkaerä tulee kullakin sektorilla/hinnoitteluliitteessä toteuttaa siten, että korotukset ovat suhteessa vastaaviin hinnoitteluliitteessä tapahtuneisiin keskustasolta ohjattuihin korotuksiin. Liitteestä tai alasta riippuen korotukset olivat 0,7 tai 1,3 %. Terveydenhuollon hoitohenkilöstön osalta korotus oli 1,3 %. Paikallinen tuloksellisuuserä 0,7% tuloksellisuuden edistämiseen liittyvä järjestelyerä maksetaan Se on suuruudeltaan 0,7 %. Sen käyttäminen päätetään paikallisesti ja sen toteutuminen edellyttää mukanaoloa tuloksellisuushankkeissa. Työnantajalla on velvoite tarjota kaikille työntekijöille mahdollisuus olla mukana tuloksellisuushankkeissa. Kuntasektorin palkkausjärjestelmän tavoitteet Kunnan palkkausjärjestelmän virallisesti hyväksyttyjä tavoitteita ovat toiminnan tuloksellisuus, henkilöstön motivaatio, palkkojen kilpailukyky ja oikeudenmukaisuus. Kunnan virka- ja työehtosopimuksen palkkaluvun 2 :n mukaan palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena ovat: 1 Tehtävät ja niiden vaativuus. Niiden pohjalta määritellään tehtäväkohtainen palkka. 2 Työtulokset, ammatinhallinta sekä palvelusaika. Niiden pohjalta määritellään palkkauksen henkilökohtainen lisäosa. Näiden lisäksi voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu toimintayksikön tulokseen. Lisäksi voidaan maksaa muita sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, palkkioita tai korvauksia. Palkan lisäksi voidaan sopia puhelin- tai autoedusta ja myös sellaisista työsuhteen eduista, jotka eivät liity rahaan, kuten etätyö. 5

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien ja asiantuntijoiden palkkaukseen vaikuttavat tekijät Tavallisesti jäsentemme palkka kuntasektorilla muodostuu siis kahdesta osasta, jotka ovat tehtäväkohtainen palkka sekä henkilökohtaiset ja muut mahdolliset lisät. Miten tehtäväkohtainen palkka määräytyy? Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä säädetään KVTES:n palkkaluvun 5 :ssä. Sen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan tasoon vaikuttavat ensisijaisesti seuraavat tekijät: tehtävien vaativuus tehtävässä tarvittava koulutus lisätehtävät ja vastuut esimiesasema vertailu ammattialan yleiseen palkkatasoon vertailu muihin kuntasektorin luonteeltaan vastaaviin asiantuntijatehtäviin Henkilökohtaiset lisät Henkilökohtaisten lisien suuruuteen vaikuttavat muun muassa henkilön osaaminen ja henkilökohtaiset kyvyt. Henkilökohtaiset lisät määräytyvät KVTES:n palkkaluvun 6 :n perusteella. Lisien maksun perusteita ovat: työkokemus ja palvelusaika ammatinhallinta ja työtulokset koulutus ja lisäpätevyys monitaitoisuus erityistiedot ja taidot muut työn onnistumisen kannalta keskeiset seikat, kuten yhteistyökyky, vastuuntunto joustavuus ja kehityshakuisuus henkilöstön saatavuus Työkokemuksesta harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämisperusteena todetaan seuraavaa: Työkokemus vaikuttaa myönteisesti henkilön ammatinhallintaan ja työtuloksiin. Lisäksi työkokemus luo yleensä varmuutta ja luotettavuutta työyksikön toimintaan, parantaa yhteistyötä ja toiminnan sujuvuutta ja vaikuttaa myönteisesti työyksikön tuloksellisuuteen. Näin ollen työkokemuksella on käytännössä merkittävä vaikutus työsuorituksen arvioinnissa ja henkilökohtaisen lisän maksamisessa. KVTES (II luku 6 2 mom.) määrää myös siitä, että henkilökohtaisia lisiä maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut. Tehtäväkohtainen palkka ja tehtävien vaativuus Kunnan virka- ja työehtosopimuksen tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Tehtävien vaativuuden arviointi tapahtuu kunnissa ja kuntayhtymissä. Arviointi perustuu työntekijän todellisiin tehtäviin eikä pelkästään viran tai toimen kelpoisuusehtoihin. Tehtävien vaativuuden arvioinnin tulee perustua tehtäväkuvaukseen, josta käyvät ilmi tehtävän tarkoitus ja siihen kuuluvat olennaiset tehtäväkokonaisuudet. KVTES:n määräysten (palkkausluku 5 ) mukaisia vaativuustekijöitä on neljä: 6

7 1) työn edellyttämä osaaminen (tieto, taito, harkinta), 2) työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen, vaikutukset toimintaedellytyksiin), 3) työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot), ja 4) henkiset ja fyysiset työolosuhteet. PALKKALIITE 3 TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin hallintokunnasta tai toimintayksiköstä riippumatta. Esimerkiksi hoitoalan koulutuksen omaavan vanhainkodin osastonhoitajaan, joka toimii hoitohenkilöstön esimiehenä osallistuen mahdollisesti myös itse potilastyöhön, palkkaus määräytyy liitteen 3 mukaan. Sen sijaan vanhainkodin johtajan, jonka pääasiallinen tehtävä on vanhainkodin toiminnan johtaminen, palkkaus määräytyy liitteen 4 mukaan, vaikka hänellä olisi hoitoalan koulutus. Hinnoittelun ulkopuoliset Kunnan/kuntayhtymän hoitotyön hallinnollinen ylin johto on palkkahinnoittelun ulkopuolinen. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi johtavat hoitajat, johtavat ylihoitajat ja hallintoylihoitajat. Kuka kuuluu hinnoittelemattomiin? Hinnoitteluun kuuluvia tehtäviä ovat ainoastaan osastonhoitajan ja ylihoitajan tehtävät. Laajaan hinnoittelemattomien ryhmään kuuluvat kaikki muut tehtävät muun muassa: Johtava hoitaja, johtava ylihoitaja, hallintoylihoitaja, hoitotyön johtaja, koulutuspäällikkö, erityissuunnittelija, projektityöntekijä, potilasasiamies, palvelupäällikkö, terveyden edistämisen päällikkö, ylitarkastaja jne. Hinnoittelun ulkopuolella olevia ryhmiä koskevat edelleen kaikki KVTES:n palkkausta ja työehtoja koskevat määräykset, jotka löytyvät KVTES:n palkkausluvun 4 ja 5 :n soveltamisohjeet ja joiden keskeiset asiat on esitetty seuraavassa: Mikä vaikuttaa palkkauksen tasoon? Hinnoittelemattomien tehtäväkohtaisen palkan tasoon ja henkilökohtaisiin lisiin vaikuttavat edellä (sivuilla 5 ja 6) mainitut palkkaluvun 5. ja 6. tekijät. Kuntasektorin viiteryhmät Monet terveydenhuoltoalan johtaja ja asiantuntija tehtävät ovat hinnoittelun ulkopuolisia. KVTES:n palkkaluvun 5 :n mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että palkkahinnoittelun ulkopuolisten tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa niihin palkkahinnoittelun palkkaryhmiin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää ns. viiteryhmänä. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat itsenäisestä alan teoreettiseen hallintaan ja käytännön asiantuntemukseen perustuvasta terveydenhuollon tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä. Asiantuntijatehtävät voivat koskea myös rajattua erikoisalaa, joka kohdentuu laajempaan toimintaympäristöön ja palvelee koko organisaatiota. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä toimivat ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia, jolloin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää hoitoalan johto- ja esimiestehtävissä toimivien palkkausta. Koulutus Mikäli työnantaja on edellyttänyt viranhaltijalta/työntekijältä palkkahinnoittelua korkeampaa pätevyystasoa (esim. ylempää korkeakoulututkintoa) tai lisäkoulutusta (esim. erikoistumisopintoja), tämä otetaan 7

8 vastaavasti huomioon tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä. Koulutuksen, lisäkoulutuksen, pätevyyden ja erityisosaamisen vaikutuksesta viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaiseen palkkaan, ks. KVTES:n palkkausluvun 5 :n 1 momentin soveltamisohje. Lisätehtävä ja vastuu Ks. lisätehtävien ja vastuiden vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan, KVTES:n palkkausluvun 5 :n 1 momentin soveltamisohje. Esim. viranhaltijan/työntekijän lisätehtävänä on toimia esimiehen varamiehenä tai hänellä on yksikön/ryhmän vetovastuu (esim. yksiköstä tai osatoiminnasta vastaava sairaanhoitaja/vastaava terveydenhoitaja), taikka hänellä on vastuu laajasta ja vaativasta tehtävä-/ toimintakokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkaryhmään kuuluvilla ei ole tai on selvästi vähäisemmässä määrin (esim. vastuu vaativasta erikoisalasta tai vastuu potilasryhmän hoidon kehittämisestä tai opiskelijatyön vastuutehtävä). Osatoiminnalla ei tarkoiteta viranhaltijoiden/työntekijöiden välisen työnjaon toteuttamista, vaan tietyn suurehkon toimintakokonaisuuden antamista jonkun viranhaltijan/ työntekijän vastattavaksi. Lisiä voidaan myöntää myös lisätehtävistä kuten sisäisestä koulutuksesta. Akavan luentopalkkiosuositus löytyy osoitteesta Vaativammat tehtävät Vaativampina tehtävinä voidaan yleensä esimerkiksi pitää tehtäviä, jotka ulottuvat oman yksikön ulkopuolelle ja ovat koko toimintaympäristöön/asiakaspiiriin/väestöön heijastuvia, itsenäistä toimintaa ja ratkaisuja edellyttäviä ja joihin sisältyy vaihtelua, harkintaa ja vastuuta vaikutusten arvioinnissa tai kun on kyse laaja-alaisesta väestövastuutoiminnasta taikka kun yksikön työtehtäviin ja toimintoihin liittyy suurimmaksi osaksi ennakoimatonta, ei-suunniteltua toimintaa (esim. luennot, sisäinen koulutus) Toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tehtäväjaon muutokset Palkkahinnoittelun soveltamisen yhteydessä seurataan ja tuetaan palkkauksellisesti niitä tavoitteita, joita valtakunnallisissa suunnitelmissa ja projekteissa asetetaan ja joiden seurauksena terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäistä tehtävänjakoa kehitetään ja uudistetaan kunkin tietotaidon hyödyntämiseksi työyhteisössä entistä paremmin (esim. lääkärien/hammaslääkärien ja hoitohenkilöstön välistä ja hoitohenkilöstön keskinäistä tehtävänjakoa muutetaan). Tehtävien vaativuudessa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon palkkauksessa KVTES:n palkkausluvun 5 :n mukaisesti. PALKKA: Palkkauskappaleessa käytämme tilastokeskuksen kulloinkin tuoreinta palkkatilastoa. Yhdistyksen palkkasuosituksessa tuoreimpaan tilastotietoon mahdollinen tilastoinnin jälkeen tullut palkankorotus, jotta nähdään tämän päivän palkkataso. Hinnoittelemattomien palkkaus Alla oleva terveystieteiden maistereita koskeva tilasto sisältää kaikki kuntasektorilla työskentelevät terveystieteiden maisterin tutkinnon omaavat henkilöt. TtM ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 3664 /kk, 1. desiili 2801 /kk, mediaani 3556 /kk, 9. desiili 4570 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 3621 /kk, 1.desiili 2777 /kk, mediaani 3531 /kk, 9.desiili 4504 /kk. Peruspalkka keskimäärin 3223 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 3700 /kk (Perustuu TtM kuntasektorin säännöllisen työajan keskiansioon). Johtavan hoitajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 3654 /kk, 1. desiili 3015 /kk, mediaani 3621 /kk, 9. desiili 4264 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 3631 /kk, 1.desiili 3015 /kk, mediaani 3599 /kk, 9.desiili 4251 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 3160 /kk. 8

9 Yhdistyksen palkkasuositus: 3700 /kk (Perustuu TtM yksityissektorin säännöllisen työajan keskiansioon 3676 /kk). Johtavan ylihoitajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 4636 /kk, 1.desiili 4025 /kk, mediaani 4544 /kk, 9. desiili 5281 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 4568 /kk, 1.desiili 4025 /kk, mediaani 4497 /kk, 9.desiili 5281 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 3977 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 4650 /kk (Perustuu kuntasektorin johtavien ylihoitajien keskimääräiseen kokonaisansioon). Palkkahinnoitteluun kuuluvat tehtävät Johtotehtävät Hoitotyön johtava esimies määrätyllä toimialueella tai laitoksessa/ yksikössä. Päätehtävänä on johtaminen, kehittäminen ja koordinointi. Johtaa työtä pääsääntöisesti alaistensa esimiesten välityksellä. Pätevyys: Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään korkeakoulututkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi sairaaloiden/terveyskeskusten ylihoitajat. 03HOI010 ylihoitajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 4085 /kk, 1. desiili 3607 /kk, mediaani 3970 /kk, 9. desiili 4779 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 4075 /kk, 1.desiili 3607 /kk, mediaani 3958 /kk, 9. desiili 4779 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 3575 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 4400 /kk (Perustuu ylihoitajien yksityissektorin säännöllisen työajan keskiansioon: 4336 /kk). Esimiestehtävät Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävänä on henkilöstön työn johtaminen ja suunnittelu sekä omaa yksikköä koskeva päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu. Suuremmissa yksiköissä alaisena voi olla myös esimiesasemassa olevia. Tehtäviin kuuluu myös välitöntä potilas-/asiakastyötä. Pätevyys: Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista alan tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi osastonhoitaja sekä apulaisosastonhoitaja/vastaava hoitaja/vastaava terveydenhoitaja, kun kyseessä on yksikön koko ja organisaatio huomioon ottaen selkeästi esimiesasemassa toimiva viranhaltija/työntekijä. Esimiestehtävissä "vastuu laajasta ja vaativasta tehtävä-/toimintakokonaisuudesta" on yleensä kyse silloin kun johdettava yksikkö muodostuu useista erikoisaloista, yksiköiden useista toimipisteistä tai yksiköiden erilaisista toiminnoista taikka useista eri henkilöryhmistä. 03HOI020 PALKKA: Osastonhoitajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 3289 /kk, 1. desiili 2875 /kk, mediaani 3181 /kk, 9. desiili 3811 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 3126 /kk, 1. desiili 2858 /kk, mediaani 3107 /kk, 9.desiili 3405 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 2695 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 3170 /kk (Perustuu osastonhoitajien kuntasektorin säännöllisen työajan keskiansioon. Palkkasuosituksessa on otettu huomioon ,3% korotus). Lisää kuntasektorin palkkatietoa löytyy liitteistä 1. ja 2. 9

10 PALKKALIITE 4 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ Tätä liitettä sovelletaan sosiaalihuollon henkilöstöön, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstöön ja lääkehuollon henkilöstöön. Hinnoittelun ulkopuolella ovat Sosiaalihuollon hallinnollinen johto (esim. sosiaalijohtaja, osastopäällikkö). Myös viranhaltija/työntekijä, jonka päätehtävänä on sosiaalihuollon suunnittelu-, kehittämis- yms. asiantuntijatehtävät (esim. sosiaalihuollon suunnittelija) on hinnoittelun ulkopuolinen, jolloin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää sosiaalihuollon johto- ja esimiestehtävissä toimivien palkkausta. PALKKA: Sosiaali- ja terveysjohtajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 5697 /kk, 1.desiili 4344 /kk, mediaani 5469 /kk, 9.desiili 7559 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 5697 /kk, 1.desiili 4344 /kk, mediaani 5469 /kk, 9.desiili 7559 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 5151 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 5700 /kk (Perustuu sosiaali- ja terveysjohtajan kuntasektorin säännöllisen työajan keskiansioon. Palkkahinnoittelu Alue- ja palvelusyksiköiden johto- ja esimiestehtävät Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävänä on sosiaalihuollon toimintayksikön tai -alueen johtaminen tai asiantuntijatehtävissä toimivien ja muun henkilöstön työn johtaminen ja suunnittelu sekä johdettavanaan tai vastuullaan olevan yksikön tai alueen toimintaa koskeva päätöksenteko ja päätöksenteon valmistelu. Tehtäviin voi kuulua myös alan asiantuntijatehtävien hoitamista ja osallistumista asiakastyöhön. Tähän ryhmään voivat kuulua esim. vanhustyön johtaja, vanhainkodin johtaja, lastensuojeluyksikön johtaja, päihdehuollon yksikön johtaja tai avopalvelun, kotipalvelun tai vanhushuollon ohjaaja Pätevyys: Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. 04SOS030 (yhdistetty 04SOS020) PALKKA: Vanhustyön johtajan ansiot syksyllä 2009 kokonaisansio: keskimäärin 3342 /kk, 1.desiili 2695 /kk, mediaani 3313 /kk, 9.desiili 4023 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 3339 /kk, 1.desiili 2661 /kk, mediaani 3313 /kk, 9.desiili 4023 /kk. Peruspalkka keskimäärin: 2931 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 3350 /kk (Perustuu kuntasektorin vanhustyön johtajien säännöllisen työajan keskiansioon). Lisää kuntasektorin palkkatietoa löytyy liitteistä 1. ja 2.

11 2. VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS Valtiolla on ollut 120 eri palkkausjärjestelmää, joista on sovittu virastokohtaisesti. Yksityiskohtaiset sopimukset löytyvät Valtionkonttorin sivuilta osoitteesta: Voit kysyä niitä myös yhdistyksen toimistosta. Pikku hiljaa pyritään siirtymään ministeriökohtaisiin palkkausjärjestelmiin sopimuksessa sovittiin, että palkkausjärjestelmien valmistelu tulevissa virastouudistuksissa aloitetaan heti hallituksen päätöksen jälkeen. Mikäli vpj:stä ei saada sopimusta viraston perustamiseen mennessä, sovitaan välitilanteen järjestelmästä. Neuvottelut virastoissa, joissa sopimuksen syntyessä ei ole voimassaolevaa vpj:tä (8 virastoa) mennessä sovitaan välitilanteen järjestelmä. Mikäli uusi vpj on riittävän pitkällä, sovitaan sen käytöstä ns. karkeana vpj:nä. Muuten sovitaan vanhojen palkkausjärjestelmien jatkamisesta. Tajan jäsenet toimivat valtiolla muun muassa: Yliopistoissa (assistentti, tutkija, lehtori, professori), THL:ssä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mm. nimikkeillä tutkija, suunnittelija ja assistentti), Sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja, neuvotteleva virkamies), Valtion mielisairaalat (esim. Niuvanniemi ja Vanha Vaasa: ylihoitaja), Lääninhallitukset (tarkastaja), Työsuojelupiirit (tarkastaja). UPJ eli uusi palkkausjärjestelmä sisältää vaatiosan (työn vaativuus) ja henkiosan (henkilökohtainen suoriutuminen) sopimus Sopimus on kaksivuotinen ja sopimuskausi on Palkankorotukset: Sopimusta tarkastellaan suhteessa kansantalouteen, valtiontalouteen, valtion henkilöstön ostovoimaan ja näiden kehitykseen sekä kehitysnäkymiin mennessä. Mikäli toisen sopimusvuoden korotuksista ei päästä yksimielisyyteen, on sopimus irtisanottavissa mennessä päättymään Sopimukseen sisältyy yleiskorotus ja virastoerä 0,55 % yleiskorotus lukien 0,43 % virastoerä lukien. Virastoerästä voidaan neuvotella heti, tai syksyllä siten, että neuvottelutulos on valmiina mennessä. Mikäli virastossa on erityisiä syitä, niin paikallisella sopimuksella neuvotteluaikaa voidaan ottaa vielä kaksi kuukautta lisää, eli tehdä ratkaisu mennessä. Mikäli paikallisesta erästä ei päästä yhteisymmärrykseen, maksetaan se prosentuaalisena yleiskorotuksena. Virkamiesten ja työntekijöiden palkkaus Virkamiesten ja työntekijöiden palkkausten perusteista on voimassa, mitä siitä on virka- ja työehtosopimuksella sovittu taikka säädetty, määrätty tai muutoin sovittu. Tätä pykälää sovelletaan myös osa-aikatyöhön. Valtion palkkausjärjestelmissä palkkausperusteina ovat tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvat palkanosat sekä muut 7 :ssä sanotut kuukausipalkkatekijät. 11

12 Seuraavassa jäsenistön yleisimmät valtion virastojen palkkoja koskevat sopimukset 2009: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta. Lisäksi on sovittu takuupalkasta. Tehtäväkohtainen palkanosa ja tehtävän vaativuuden arviointi Tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön sopimusosapuolten yhteistyössä kehittämää tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmää. Vaativuuden arviointitekijät ovat: A. tehtävän edellyttämä koulutus B. harkinnan, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon vaikeus C. vuorovaikutustilanteiden ja vaikuttamisen vaikeus D. esimies- ja työnjohtovastuun laajuus Arvioinnin pohjana ovat esimiehen ja henkilön yhdessä läpikäymät tehtävänkuvauslomakkeet. Tehtäväkohtainen palkanosa vaativuusluokka tehtäväkohtainen palkanosa (euroa kuukaudelta) ,95 (101) ,44 (102) ,13 (103) ,02 (104) ,71 (105) ,62 (106) ,31 (107) ,39 (108) ,48 (109) ,03 (110) ,93 (111) Henkilökohtainen palkanosa ja työsuorituksen arviointi Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön sopimusosapuolten yhteistyössä kehittämää henkilökohtaisen suorituksen arviointijärjestelmää. Henkilökohtaisen palkanosan määräytyminen: Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön työsuorituksen perusteella. Työsuorituksen arviointitekijät ovat: 1. ammatinhallinta, osaaminen, pätevyys 2. aikaansaavuus, tehokkuus 3. vastuunotto, sitoutuminen, luotettavuus 4. yhteistyötaito ja aktiivisuus työyhteisön ja työilmapiirin kehittämisessä Kukin arviointitekijä arvioidaan asteikolla 1 5. Kahdella ensimmäisellä tekijällä on muihin verrattuna puolitoistakertainen paino. Henkilökohtainen työsuoritus arvioidaan kerran vuodessa henkilön ja hänen esimiehensä välisissä kehityskeskustelujen yhteydessä. Samoin menetellään muulloinkin, kun henkilön tehtävät muuttuvat olennaisesti. Silloin aloitteen arviointimenettelyyn ryhtymiseksi voi tehdä myös henkilö itse tai häntä edustava luottamusmies. 12

13 Henkilökohtainen palkanosa henkilökohtainen palkanosa (%:a suorituspisteet suoritusluokka tehtäväkohtaisesta palkanosasta) alle , ,5-14, ,5-17, ,5-20, ,5-23, vähintään Takuupalkka Henkilöllä, joka on käyttöönottoajankohtana sosiaali- ja terveysministeriön vakinaisessa palvelussuhteessa, on oikeus euromääräiseen takuupalkkaan. Takuupalkkaoikeus säilyy niin kauan kuin henkilö on käyttöönottoajankohdasta alkaen keskeytyksettä sosiaali- ja terveysministeriön vakinaisessa palvelussuhteessa. Takuupalkkaa maksetaan siltä ajalta, jona se on korkeampi kuin tämän sopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän palkka. Takuupalkan määrä vastaa vanhan järjestelmän kuukausipalkkaa käyttöönottoajankohtana. Henkilökohtainen lisäpalkkio, jonka peruste liittyy olennaisesti määräaikaiseen tehtävien järjestelyyn, lasketaan mukaan takuupalkkaan niin kauan kun tehtävien järjestely on voimassa. Takuupalkka tarkistetaan keskustasolla sovittavilla sopimuskorotuksilla. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN JA VALVIRAN palkkausjärjestelmät ovat työn alla. Neuvottelutulokset tulee saavuttaa virastoittain seuraavasti esim. Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osalta VALTIOSEKTORILLA MAKSETUT PALKAT JA PALKKASUOSITUKSET: TtM ansiot syksyllä 2008 kokonaisansio: keskimäärin 3187 /kk, 1.desiili 2193 /kk, mediaani 3103 /kk, 9.desiili 4331 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 3178 /kk, 1.desiili 2193 /kk, mediaani 3103 /kk, 9.desiili 4331 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 3700 /kk (Perustuu TtM yksityissektorin säännöllisen työajan keskiansioon. Valtiosektorilla työskentelevien terveystieteiden / terveydenhuollon lisensiaattien palkkauksesta ei löydy tilastotietoa. TtT / THT ansiot syksyllä 2008 kokonaisansio: keskimäärin 4674 /kk, 1.desiili 3399 /kk, mediaani 4594 /kk, 9.desiili 6268 /kk, säännöllisen työajan ansio: keskimäärin 4659 /kk, 1.desiili 3399 /kk, mediaani 4594 /kk, 9.desiili 6268 /kk. Yhdistyksen palkkasuositus: 4800 /kk (Perustuu TtT yksityissektorin vuoden 2009 säännöllisen työajan keskiansioon 4780 ). Valtion vuoden 2009 koulutustasoa koskevat palkkatilastot saadaan Tilastokeskukselta marraskuussa Lisätietoja valtiosektorin palkoista löydät liitteistä 3. ja 4. 13

14 3. YLIOPISTON SOPIMUS 2010 yliopistosektori sai historiallisen ensimmäisen sopimuksen, joka on kaksivuotinen ja voimassa Työnantajapuoli vaihtui Valtion työmarkkinalaitoksesta EK:ksi ja uhkana oli kollektiivisopimuksen vaihtuminen yliopistokohtaisiin sopimuksiin. Kollektiivisopimuksen laajuus turvattiin ja sairausajan palkan heikennykset, työantajan määräämät joustot yleiseen työaikaan, opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikaa koskevat puutteellisuudet sekä epätietoisuus työaika- ja työajanvalvontajärjestelmien kohtalosta saatiin torjutuiksi. Syntyneen sopimuksen sopimustekstit noudattavat pääosin valtion sopimusta. Sopimuskorotukset 2010 Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2010 vastaa valtion virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutusta. Vuodelle 2010 on sovittu palkankorotuksesta , joka on suuruudeltaan 0,98 %. yleiskorotus 0,4 % sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen kohdistettavan järjestelyerän 0,58 %. 5,5 %:n suuruinen kertaerä marraskuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan niille, joiden työsuhde on voimassa sekä loka- että marraskuussa Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvotellaan helmikuun 2011 loppuun mennessä. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, sopimus on irtisanottavissa päättymään Tehtäväkohtainen palkanosa ja tehtävän vaativuuden arviointi Yliopistoissa on käytössä kaksi arviointijärjestelmää, opetus- ja tutkimushenkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä sekä muuhun henkilöstöön sovellettava arviointijärjestelmä. Työnantaja päättää kumpaa arviointijärjestelmää tehtävään sovelletaan (kriteerit sopimusliitteessä). Järjestelmän mukainen palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä voimassa olleeseen virka- tai työsuhteeseen liittyvästä, silloin voimassa olleeseen virka- ja työehtosopimukseen perustuvasta palkan takuuosuudesta. Tehtäväkohtainen palkanosa Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuustason perusteella. Tehtävien vaativuusarviointi perustuu työnantajan määrittelemään tehtävään, tehtävänkuvaukseen ja tehtävään sovellettavaan arviointijärjestelmään. Vaativuuden arviointitekijät ovat opetus ja tutkimushenkilöstön osalta: - Työn luonne ja vastuu - Tehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot - Tehtävän edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet Vaativuuden arviointitekijät ovat muun henkilöstön osalta: - Tehtävän sisältö - Tehtävän edellyttämät ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot - Vuorovaikutustaidot - vastuu - tiedolliset ja taidolliset valmiudet Tehtävien arvioinnin suorittaa jokaisessa yliopistossa kaksi työnantaja- ja palkansaajaosapuolten muodostamaa arviointiryhmää, toinen opetus- ja tutkimushenkilöstölle ja toinen muulle henkilöstölle. Ryhmien koon päättää kukin yliopisto. 14

15 Uusien tehtävien osalta työnantaja tekee alustavan arvion tehtävän vaativuustasosta. Tehtävän vaativuus arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Tehtävien muuttuessa tehtävän vaativuus otetaan uudelleen arvioitavaksi, jos esimies katsoo tehtävän muuttuneen niin, että uusi arviointi on tarpeen sen selvittämiseksi, tuleeko vaativuustasoa muuttaa. Tehtävän vaativuuden uudelleen arviointia voi pyytää myös henkilö itse tai luottamusmies. Arvioinnin käynnistämistä tulee pyytää kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä, millä tavalla tehtävä on muuttunut aikaisemman arvioinnin jälkeen ja millä perusteella muutos nostaa tehtävän vaativuutta. Mikäli työnantaja tekee työsuhteen aikana aloitteen työtehtävien muuttamiseksi siten, että muutoksen seurauksena tehtävän vaativuustaso alenisi, eikä henkilö suostu muutokseen, työnantajan on selvitettävä mahdollisuus järjestää tehtävät siten, että tehtävän vaativuustaso säilyy ennallaan. Henkilökohtaisen palkanosan määräytyminen: Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suoritustason perusteella. Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointitekijät ovat opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta: 1. opetukselliset ansiot 2. tutkimukselliset ansiot 3. yhteiskunnalliset ansiot 4. yliopistoyhteisölliset ansiot Vaativuusryhmien mukaiset palkat Tehtävän Henkilökohtaisen työn suoritustaso vaativuustaso Henkilökohtaisen palkanosan prosentit: TASO PISTEET PROSENTTI 1 1,00-1,88 0,0 2 1,98-2,77 4,0 3 2,78-3,66 10,0 4 3,67-4,55 16,1 5 4,56-5,44 22,1 6 5,45-6,33 28,2 7 6,34-7,12 34,2 8 7,23-8,11 40,3 9 8,12-9,00 46,3 15

16 ja muun henkilöstön osalta Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointitekijät ovat: 1. ammatinhallinta 2. vastuullisuus työssä 3. toiminta työyhteisössä 4. laatu 5. tuloksellisuus Muun henkilöstön järjestelmä Vaativuusryhmien mukaiset palkat Tehtävän Henkilökohtaisen työn suoritustaso vaativuustaso Henkilökohtaisen palkanosan prosentit: TASO PISTEET PROSENTTI 1 9,00-12,99 0,0 2 13,00-16,99 4,0 3 17,00-20,99 10,1 4 21,00-24,99 16,1 5 25,00-28,99 22,1 6 29,00-32,99 28,2 7 33,00-36,99 34,2 8 37,00-40,99 40,3 9 41,00-45,00 46,3 Henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä arviointikeskusteluissa. Arviointikeskustelut käydään koko yliopiston tasolla kahden vuoden välein. Henkilön tullessa uutena yliopiston palvelukseen maksetaan henkilökohtainen palkanosa aluksi sellaisen suoritustason mukaisesti, jonka arvioidaan vastaavan hänen pätevyyttään, työkokemustaan ja aikaisempaa suoriutumistaan. Suoritustaso arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Mikäli tehtävä muuttuu, henkilön suoritustaso arvioidaan uudelleen tehtävän muutoksen myötä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua. Takuupalkka Henkilöllä, jolla on ollut oikeus palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvään takuupalkkaan (sopimus yliopistojen palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta ), oikeus em. perusteella 16

17 määriteltyyn takuupalkkaan säilyy aikaisemmin voimassa olleen tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti niin kauan kuin henkilö on keskeytyksettä saman yliopiston vakinaisessa työsuhteessa. Oikeus takuupalkkaan koskee myös määräaikaisessa palvelusuhteessa olleita niin kauan kuin hän keskeytyksettä jatkaa palvelustaan samassa yliopistossa sellaisessa palvelussuhteessa, jonka tehtävät ovat vähintään samalla vaativuustasolla kuin hänen tehtävänsä käyttöönottoajankohtana olivat. Takuupalkkaa tarkistetaan työehtosopimuksella sovittavilla yleiskorotuksilla. Henkilöllä on oikeus saada kirjallinen tieto tehtäviensä vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksensa arviointituloksista ja niiden perusteista sekä tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosastaan samoin kuin muistakin sopimuksen mukaisista palkkatekijöistään ja niiden perusteista. Erimielisyyksien ratkaiseminen Vaativuusarviointia koskeva erimielisyys käsitellään henkilön tai hänen pyynnöstään häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai muun työnantajan edustajan kanssa ja jommankumman osapuolen aloitteesta arviointiryhmässä. 4. PTY:N SOPIMUS Työehtosopimus on voimassa Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus voidaan edellä olevasta poiketen irtisanoa viimeistään päättymään Sopimuskorotukset ,6% yleiskorotus ,6% palkkaryhmittelyn ja vähimmäispalkan tarkistaminen ,3% tai 0,7% samapalkkaerä ,3% korotetaan palkkaryhmiin SOA, SOB, TOA, HOA, HOB, HOC, SOC, SOE, SOF, SOG, SOH, SOI, SOK, SOL, RUA ja RUB kuuluvien työntekijöiden peruspalkkaa. 0,7% korotetaan palkkaryhmään SOJ ja RUC kuuluvien peruspalkkaa. Vastaavat korotukset tehdään myös palkkaryhmien vähimmäisperuspalkkoihin. 0,3% yleiskorotus ,3% korotus kokonaispalkkaan niille kuukausipalkkaisille työntekijöille, jotka jäävät em. Samapalkkaerän ulkopuolelle. Vastaavat korotukset tehdään myös palkkaryhmien vähimmäisperuspalkkoihin. Palkkojen tarkistamisesta vuonna 2011 sovitaan erikseen mennessä. Palkkoja tarkistetaan aikaisintaan lukien. Palkkausjärjestelmä Palkkausluvun 10 mukaan työntekijän varsinainen palkka koostuu peruspalkasta ja kokemuslisästä. Lisäksi on mahdollista saada määrävuosilisää, syrjäseutulisää, luottamusmieskorvausta sekä muita peruspalkan luonteisia lisiä. Varsinaiseen palkkaan kuulumattomia mahdolliset palkanosia ovat: kannustelisä ja tulospalkkio. Henkilökohtainen peruspalkka Kunkin palkkaryhmän kohdalla on mainittu vain palkkaryhmän vähimmäisperuspalkka, joka työntekijälle on vähintään maksettava. Työntekijän peruspalkan tasoon palkkaryhmässä vaikuttavat hänen työtehtäviensä vaativuus, ammattitaitonsa ja työsuorituksensa. Työntekijän henkilökohtainen peruspalkka on sitä korkeampi, mitä ylemmälle tasolle hänen työtehtäviensä vaativuus, ammattitaitonsa ja työsuorituksensa on arvioitu. Nämä arvioidaan kokonaisarviona. 17

18 1) työtehtäviä tarkastellaan suhteessa muiden samaan palkkaryhmään kuuluvien työntekijöiden työtehtäviin. Mikäli muita samaan ryhmään kuuluvia työntekijöitä ei ole, tarkastelu tehdään suhteessa ammattiin yleensä kuuluviin työtehtäviin. Työtehtäviä voidaan arvioida mm. sen perusteella, miten laajoja tai monipuolisia työtehtävät ovat, kuuluuko niihin esimerkiksi lisätehtäviä, yleisestä poikkeavaa vastuuta, päätöksentekoa tai esimiestehtäviä. 2) ammattitaitoa tarkastellaan suhteessa ammatissa edellytettävään perustasoon. Ammattitaidossa arvioidaan sekä ammatillista osaamista että ammatillisia valmiuksia. 3) työsuoritusta tarkastellaan suhteessa vaadittavaan suorituksen perustasoon sekä suhteessa jäsenyhteisön tavoitteiden ja tehtävien perusteella ennalta asetettuihin työntekijän suoritustavoitteisiin. Arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä. Työn edellyttämät kriteerit muuttuvat ajan ja tehtävien mukana. Arviointijärjestelmä olisi pidettävä ajan tasalla. Työnantajan ja työntekijöiden edustajien tulisi vuosittain ennen kehityskeskustelujen tai vastaavien arviointitilaisuuksien alkamista keskustella myös arviointijärjestelmän kehittämistarpeesta. Työntekijästä tehtävä arvio on perusteltava työntekijälle. Hänellä on oikeus saada tieto itseään koskevan arvion sisällöstä ja perusteista sekä sen vaikutuksesta palkkaukseen. Palkkaryhmän sisällä tapahtuvan tarkastelun lisäksi on huolehdittava siitä, että esimiehen ja työntekijän peruspalkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. Työtehtäviä voidaan arvioida mm. sen perusteella, miten laajoja tai monipuolisia työtehtävät ovat, kuuluuko niihin esimerkiksi lisätehtäviä, yleisestä poikkeavaa vastuuta, päätöksentekoa tai esimiestehtäviä. Työtehtävissä voidaan myös arvioida poikkeuksellista fyysistä tai henkistä rasittavuutta, työn kuormittavuutta tai jatkuvasti epämukavampia työoloja. Esimiestehtäviä arvioitaessa vaikuttaa johdettavan yksikön koko sekä vastuun ja toimialueen laajuus. Soveltuvampi koulutus ja työntekijän ammattitaidon tasoa nostavat lisä-, täydennys- tai jatkokoulutus ovat tällaisia tekijöitä silloin, kun ne lisäävät työntekijän osaamista hänelle kuuluvissa työtehtävissä. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkaryhmittely Tehtävää varten löytyy oikea palkkaryhmä yleensä vertaamalla työntekijän nimikettä ja/tai tehtävää palkkaryhmässä annettuihin kriteereihin, jotka määrittelevät palkkaryhmää. Sama nimike voi esiintyä useammassa kuin yhdessä palkkaryhmässä. Silloin on valittava ryhmä, jonka tasoa työntekijän tehtävät vastaavat. Palkkaryhmittelyn ulkopuolinen Mikäli palkkaryhmittelystä ei rinnastuksellakaan löydy soveltuvaa palkkaryhmää, tehtävä on palkkaryhmittelyn ulkopuolinen, ja palkasta sovittaessa käytetään 13 2 momentin määräyksiä työntekijän peruspalkan määräytymisestä (Työntekijän henkilökohtainen peruspalkka on sitä korkeampi, mitä ylemmälle tasolle hänen työtehtäviensä vaativuus, ammattitaitonsa ja työsuorituksensa on arvioitu). Peruspalkan taso Palkkaryhmittelyssä määrätään vain kunkin palkkaryhmän vähimmäisperuspalkka (ks mom.), jonka mukaista palkkaa työntekijälle on vähintään maksettava perustehtävissä, perusammattitaidolla ja tuloksilla. Palkkaryhmässä ei ole määritelty ylärajaa. Ryhmittelyssä ylemmän palkkaryhmän vähimmäisperuspalkka ei ole tarkoitettu minkään palkkaryhmän enimmäispalkaksi, vaan se voidaan ylittää ja työntekijälle maksettavan peruspalkan taso määräytyy palkkausjärjestelmän mukaisen arvion perusteella. Palkkausjärjestelmässä keskeistä on, että työntekijä voi itse vaikuttaa palkkaukseensa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Olennaista on, että työntekijä tuntee etukäteen ne perusteet, joilla hänen työtään arvioidaan. HALLINTO- JA TOIMISTOHENKILÖSTÖ Hallinto- ja toimistoalan työntekijöiden peruspalkkaus määräytyy jäljempänä olevien palkkaryhmien palkka-asteikkojen mukaisesti. Työehtosopimusta ei sovelleta yhteisöjen johtoon eikä muihin vastaavassa asemassa oleviin, 18

19 HAA TEHTÄVÄT NIMIKKEITÄ PÄTEVYYS jotka edustavat työnantajaa. vaativat hallinto-, johtamis-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävät asukaspalvelupäällikkö, koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, palvelupäällikkö, projektipäällikkö Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa. HAB TEHTÄVÄT NIMIKKEITÄ PÄTEVYYS hallinto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävät koulutussihteeri, laatupäällikkö, talouspäällikkö, taloussihteeri, Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. HOITOHENKILÖSTÖ HOA TEHTÄVÄT NIMIKKEITÄ PÄTEVYYS hoitoalan välitön työnjohto apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, vastaava hoitaja/osastonhoitaja Edellytetään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. PALVELUYKSIKÖIDEN JOHTOTEHTÄVÄT SOA Ryhmään kuuluvia itsenäisiä tai johtotehtäviä on sosiaali- ja terveyspalveluyksiköiden johdossa. Tehtäviin kuuluu toiminnallista ja taloudellista vastuuta. NIMIKKEITÄ PÄTEVYYS laitoksen/toimintayksikön johtaja (laitoksen johtaja, lastenkodin johtaja, vanhainkodin johtaja) soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto SOB NIMIKKEITÄ PÄTEVYYS laitoksen/toimintayksikön johtaja (apulaisjohtaja, lastenkodin johtaja, palvelukodin johtaja, vanhainkodin johtaja) soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto Yhdistyksen palkkasuositus TtM tutkinnon suorittaneille on em. tehtävissä sama kuin kuntasektorilla: 3700 /kk (Perustuu TtM kuntasektorin säännöllisen työajan keskiansioon.) 19

20 5. TERVEYSPALVELUALAN SOPIMUS Sopimuskausi Sopimus on irtisanottavissa päättymään Palkankorotukset ,6% henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotus % kertaerä maaliskuun palkasta ,8% paikallinen järjestelyerä (palkkausjärjestelmän rakenteiden tarkistamiseen liittojen sopimalla tavalla, mutta jos käyttötarkoituksesta ei sovita mennessä, niin erä käytetään henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotuksena.) Neuvottelujen lopputulos: Erä on yleiskorotus. Neuvottelut 2011 palkankorotuksista käydään mennessä ja ne toteutuvat aikaisintaan Työn vaativuuteen perustuva palkka Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn mukaisesta palkasta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista erityistekijöistä. Palkan määräytyminen Työnantaja arvioi tehtäväkohtaisen palkan suuruuden tehtävänkuvauksen, työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn ja työpaikkakohtaisten soveltamisperiaatteiden perusteella. Palkan määräytymisen perusteet käydään läpi työnantajan ja työntekijän välillä ja merkitään tehtävänkuvauslomakkeeseen. Työntekijän pyynnöstä perusteet on käytävä läpi myös luottamusmiehen kanssa. Tehtäväkohtainen palkka Tehtäväkohtaisen palkan vähimmäistaso määräytyy vaativuusryhmien taulukkopalkkojen perusteella. Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen pohjana on tehtävänkuvauslomake, jossa kuvataan työntekijän työtehtävän konkreettinen sisältö siten, että tehtävä voidaan sijoittaa tiettyyn vaativuusryhmään ja voidaan arvioida, onko tehtävässä palkkaan vaikuttavia erityistekijöitä. Nämä erityistekijöihin liittyvät soveltamisperiaatteet tulee työpaikalla käydä läpi luottamusmiehen kanssa. Arvioinnin lopputulos käydään läpi työnantajan ja työntekijän välillä ja merkitään tehtävänkuvauslomakkeeseen. Perusteet on käytävä läpi myös luottamusmiehen kanssa, jos työntekijä niin haluaa. Palkkausjärjestelmän ylläpito ja työn vaativuuteen perustuvan palkan muuttaminen Mikäli työntekijän työtehtävän vaativuus muuttuu pysyvästi tai tilapäisesti neljän viikon ajaksi työn vaativuuteen perustuva palkan määrittely tehdään uudestaan. Uutta palkkaa maksetaan tehtävän muutoksesta lukien. Työntekijällä on oikeus saada tehtävänkuvansa päivitettyä kerran vuodessa. Henkilökohtainen palkanosa Työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Työntekijälle maksetaan vähintään henkilökohtaisen palkanosan vuosisidonnaista osaa. Henkilökohtaisen palkanosan perusteena voivat olla esim. työtulokset, työn sujuvuus ja tehokkuus, yhteistyökyky, joustavuus, kehittymiskyky ja -halu, huolellisuus, työkokemus ja sosiaaliset taidot sekä poikkeuksellisesti henkilöstön saatavuuteen liittyvät perusteet. Henkilökohtaisen palkanosan maksuperusteet selvitetään henkilöstölle. Henkilökohtaisen palkanosan perusteet käydään läpi työnantajan ja työntekijän välillä. Tulospalkkaus Työntekijöille tai työntekijäryhmälle voidaan maksaa tulospalkkaa tai bonusta työn tuloksellisuuden perusteella. Maksamisperusteista ja kohderyhmistä neuvotellaan paikallisesti. Vaativuusryhmittely ja sen soveltaminen 20

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 PTYTES Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYTES. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2012 2013 PTYTES 2012 2013 Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus LUKU 3 Työaika LUKU 4 Vuosiloma LUKU 5 Työloma LUKU 6

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla.

Keskustason sopimuksen 4 :n mukaan palkkoja korotetaan siitä ilmenevillä yleiskorotuksilla. Pöytäkirja valtiovarainministeriön 2.11.2007 antamien neuvottelumääräysten kohdan 3 mukaisesta sopimusten uudistamisen ja vuoden 2007 yleiskorotuksen toteamisesta. Pöytäkirja on laadittu 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa.

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmästä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Sopimus on tehty 12 päivänä lokakuuta 2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 19.3.2014 13:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 19.3.2014 13:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 19.3.2014 13:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kunta-alan uudet sopimukset

Kunta-alan uudet sopimukset Sopimukset 2010-2011 Kunta-alan uudet sopimukset Seppo Haavisto/Fotex Kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin 15. helmikuuta Helsingissä. Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoitti työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry. Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Työllisyys- ja kasvusopimus 25.10.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 25.10.2013 allekirjoittaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen. Osapuolet

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017 Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos EiM 6.2.2014 Kooste valtion virka- ja työehtosopimuksista sekä eräistä muista sopimuksista sopimuskaudelle 1.4.2014-31.1.2017

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 1 päivänä kesäkuuta 2001 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot