EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2007) 385 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus.eu-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus.eu-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. TAUSTAA.EU-ALUETUNNUKSEN TARVE Internetin verkkotunnusjärjestelmä DNS koostuu hierarkkisesti järjestetyistä hakemistoista, jotka sisältävät nimi- ja osoitetietoja internetin kautta yleisesti saatavilla olevista resursseista (verkkosivustot, sähköposti- ja nimipalvelimet jne.). Verkkotunnus on helppokäyttöinen tunnus, jonka tunnusjärjestelmä pystyy muuntamaan numeeriseksi internet-osoitteeksi asianomaisen resurssin kanssa käytävää viestintää varten. Aluetunnus (Top Level Domain eli TLD) on se verkkotunnuksen osa, jolla tunnistetaan se rekisteriksi kutsuttu organisaatio, joka huolehtii tietystä verkkotunnusperheestä. Internetissä käytetään kahdentyyppisiä aluetunnuksia: pisteen jälkeen tulevalla ISO standardin mukaisella maatunnuksella varustettuja (maantieteellisiä) aluetunnuksia (country-code TLD eli cctld), kuten fi, uk ja jp, sekä toimialatunnuksia tai nimiä, kuten com, net ja museum. Aluetunnus.eu on hiljattain käyttöön otettu Euroopan unionin oma maantieteellinen aluetunnus. Sen tarkoituksena on antaa unionin kansalaisille sekä julkisille ja yksityisille organisaatioille ja yrityksille erityinen EU-verkkoidentiteetti ja luotettava toimintaympäristö. Se korostaa näiden toimijoiden eurooppalaisuutta internetissä ja helpottaa osallistumista taloudelliseen toimintaan nopeasti kehittyvillä virtuaalimarkkinoilla. Luotettavan toimintaympäristön luomiseksi EU päätti soveltaa.eu-verkkotunnuksiin yhteisiä toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan tunnuksen asianmukainen käyttö ja syrjimätön saatavuus sekä rekisteröityjien tasapuolinen kohtelu. Yleiseurooppalaisena aluetunnuksena.eu tarjoaa lisäksi uuden ja täydentävän vaihtoehdon jäsenvaltioiden omille maakohtaisille tunnuksille ja toimialatunnuksille, joista useimmat ovat joko kokonaan tai osittain EU:n oikeudellisen toimivallan ulkopuolella. Niinpä.eu-aluetunnus tarjoaa internetin käyttäjille ja etenkin sähköisen kaupan markkinoille ainutlaatuisen ja arvokkaan vaihtoehdon perinteiseen verkkotunnusvalikoimaan. Sillä halutaan antaa EU-kansalaisille heidän tarpeitaan vastaava verkkoavaruus, jossa heidän oikeuksiaan suojellaan EU:n säännöillä, normeilla ja oikeudellisella suojalla. Toisin sanoen sisämarkkinoiden edut ulotetaan myös internetiin. Tässä tiedonannossa tarkastellaan.eu-aluetunnuksen perustamiseen tarvittuja toimia ja kerrotaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.eu-aluetunnuksen täytäntöönpanosta, tehokkuudesta ja toiminnasta, kuten aluetunnuksen.eu FI 2 FI

3 perustamisesta 22. huhtikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/ artiklassa säädetään. 2. TÄYTÄNTÖÖNPANO 2.1. Aluetunnuksen.eu järjestelymalli Aluetunnuksen,eu järjestelyn perustana on rekisterin riippumattomuus päivittäisissä toimissaan, verkkotunnusten myöntäminen akkreditoitujen kaupallisten elinten (rekisterinpitäjien) kautta sekä loppukäyttäjän oikeus suojata verkkotunnuksiaan ulkopuolisten tahojen mahdollisesti harjoittamalta väärinkäytöltä. Yhtälön ensimmäinen tekijä on rekisteri. Vuonna 2000 laatimassaan valmisteluasiakirjassa 2 komissio esitti useita mahdollisuuksia.eu-rekisterin valintaa varten. Rekisterinä voisi toimia erityinen EU:n rakenteisiin nivottava yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, täysin yksityinen kaupallinen taho taikka kansallisella tai Euroopan tasolla jo toimiva julkinen tai yksityinen organisaatio, tai sitten rekisterin tehtävät voitaisiin antaa jonkin jo toimivan viranomaisen asianmukaiselle osastolle. Keskusteltaessa tarkoituksenmukaisimmasta tavasta huolehtia.eu-aluetunnukseen liittyvistä järjestelyistä kävi selväksi, ettei tehtävä sopinut yhteisön elimille, joiden olisi pysyteltävä yleispoliittisessa roolissaan. Yleisesti katsottiin, että erityinen ja erillinen taho sopisi parhaiten aluetunnusjärjestelmän suoraan toteuttamiseen ja hallintoon sekä huolehtimaan päivittäisistä yhteyksistä käyttäjiin. Näin ollen neuvosto ja parlamentti päättivät uskoa.eu-aluetunnuksen hallinnoinnin voittoa tavoittelemattomalle riippumattomalle rekisterille. Samalla tavalla on toimittu monien toimivien maantieteellisten aluetunnusten yhteydessä ympäri maailmaa eikä vähiten Euroopassa. Rekisteri tekee komission kanssa sopimuksen, jossa komissiolle annetaan yleinen valvontatehtävä. Komissiolla ei kuitenkaan ole valtaa tehdä yksittäisiin verkkotunnuksiin tai rekisterin päiväkohtaiseen toimintaan liittyviä päätöksiä, eikä siltä voi hakea oikaisua rekisterin tekemiin päätöksiin. Tämän selkeän tehtävänjaon 3 ansiosta rekisteri pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä verkkotunnusten rekisteröinnistä ja noudattamaan puuttumattomuuden, itsehallinnon ja itsesäätelyn periaatteita. 4 Toimivallanjako ulottuu pitemmällekin kuin siihen, että rekisteri toimii komissiosta riippumattomasti. Jotta rekisteri toimisi varmasti puolueettomasti suhteessa käsittelemiinsä verkkotunnuksiin,.eu-tunnuksen järjestelymallissa kielletään rekisteriä toimimasta itse rekisterinpitäjänä. 5 Näin halutaan edistää kilpailua verkkotunnusten markkinoilla, kun rekisterinpitäjät monipuolistavat tarjontaansa loppukäyttäjien erilaisten tarpeiden mukaiseksi ja hintakilpailu säilyy EYVL L 113, , s. 1. Komission valmisteluasiakirja.eu-aluetunnuksen perustamisesta, , 6. luku. Asetuksen (EY) N:o 733/ artiklan a alakohta. Ks. asetuksen (EY) N:o 733/2002 johdanto-osan 9 kappale. Asetuksen (EY) N:o 733/ artiklan 4 kohta. FI 3 FI

4 Viimeinen tekijä.eu-aluetunnuksen järjestelymallissa on itse rekisteröity eli loppukäyttäjä, joka valitsee rekisterinpitäjien tarjonnasta itselleen parhaiten sopivan. Aluksi toteutetun vaiheittaisen rekisteröinnin aikana loppukäyttäjän oli huolehdittava siitä, että rekisteröintipyynnön tueksi toimitetaan täydellisesti ja täsmällisesti täytetty hakemus, ja lisäksi tarvittaessa osoitettava pyyntönsä validiteetti. Tässä suhteessa on huomattava, että.eu-aluetunnuksen järjestelymalli nojaa siihen, että loppukäyttäjät puolustavat oikeuksiaan tunnollisesti ja käynnistävät suojamenettelyt, jos väärinkäyttöä ilmenee Lainsäädäntöperusta Eu-aluetunnuksen perustamisen ja käytön lainsäädäntöperusta pohjautuu kahteen säädökseen, jotka ovat aluetunnuksen.eu perustamisesta 22. huhtikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002 ( puiteasetus ) sekä.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28. huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 874/ ( toimintasääntöasetus ). Näiden säädösten täydentämiseksi on annettu erinäisiä komission päätöksiä, jotka koskevat rekisterin valintaa ja nimeämistä. Euroopan komission verkkosivuilla on luettelo kaikista säädöksistä, jotka muodostavat pohjan.eu-aluetunnuksen perustamiselle. 7 Rekisteri puolestaan on vahvistanut joukon hallinnollisia sääntöjä aluetunnusten rekisteröimiseen liittyviä tehtäviään varten. Lisätietoja lainsäädäntöperustan muodostavista välineistä ja niiden vahvistamisesta löytyy osoitteesta 3. TOIMINTA 3.1. Rekisteri Euroopan parlamentilta ja neuvostolta puiteasetuksessa saamansa toimeksiannon 8 mukaisesti komissio pyysi kiinnostuksenilmaisupyynnöllä 9 hakemuksia organisaatioilta, jotka olivat halukkaita toimimaan rekisterinä. Hakemusten vertailun ja arvioinnin jälkeen komissio nimesi.eu-aluetunnusrekisteriksi European Registry for Internet Domains -nimisen konsortion (EURid). 10 Puiteasetuksen mukaisesti komissio teki EURid:n 11 kanssa palveluntarjontasopimuksen 12. lokakuuta EURid on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka perustivat huhtikuussa 2003 Belgian, Italian ja Ruotsin kansallisia aluetunnuksia hallinnoivat organisaatiot. Sittemmin EURid:hen ovat liittyneet Tšekin ja Slovenian aluetunnuksia hallinnoivat organisaatiot. EURid:n pääkonttori on Diegemissä Belgiassa EUVL L 162, , s. 40. Ks. Asetuksen (EY) N:o 733/ artiklan 1 kohdan b alakohta. Kiinnostuksenilmaisupyyntö.eu-aluetunnusrekisterin valitsemiseksi (2002/C 208/08) (EYVL C 208, , s. 6). Komission päätös.eu-aluetunnusrekisterin nimeämisestä (EUVL L 128, , s. 29). Lisätietoja EURid:stä osoitteessa FI 4 FI

5 Allekirjoittaessaan EURid:n kanssa sopimuksen.eu-aluetunnuksen hallinnoinnista komissio valtuutti EURid:n neuvottelemaan ICANNin kanssa sopimuksen.eualuetunnusten myöntämisestä. 12 ICANN on tunnustanut EURid:n tahoksi, jonka Euroopan unioni on nimennyt huolehtimaan.eu-aluetunnuksesta ainakin vuoteen 2009 saakka. Sopimuksen myötä.eu-aluetunnus kirjattiin internet-nimipalvelun (DNS) juurivyöhykkeelle maaliskuussa 2005, eli teknisesti katsoen aluetunnus on ollut olemassa siitä lähtien Loppukäyttäjiä suojaavat toimenpiteet DNS-toiminnalle on leimallista kanteiden, riitojen ja sopimattomien kaupallisten menettelyjen runsaus. Rekisteröijiä on maailmassa niin paljon ja verkkotunnusmarkkinat ovat niin arvokkaat, että kilpailu rekisterinpitäjien ja etenkin jälleenmyyjien kesken on kovaa. Ei olekaan yllätys, että osa tunnusten rekisteröijistä turvautuu väärinkäytöksiin houkuttelevia markkinoita hyödyntääkseen. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että rekisteröintien ja niihin liittyvien rekisterinpitäjien menettelyjen väärinkäyttö havaitaan tehokkaasti ja että siihen puututaan asianmukaisin keinoin. Aluetunnuksen.eu lainsäädäntöperusta laadittiin juuri tätä silmällä pitäen. EU-lainsäätäjä halusi minimoida nk. nimikaappauksen 13 riskin tarjoamalla loppukäyttäjille välineitä oikeuksiensa turvaamiseen. Tarkoitusta varten luotiin kolme välinettä: nimien varaaminen, vaiheittaisen rekisteröinnin kausi sekä vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely Varatut tai rekisteröinnin ulkopuolelle jätetyt nimet Selvänä perussääntönä nimen suojaamisessa kaappaukselta on luonnollisesti se, että nimen rekisteröintiä verkkotunnuksena ei sallita tai että sen voi rekisteröidä vain sen oikeutettu omistaja. Puiteasetuksessa vahvistetaan menettely, jolla voidaan jäsenvaltioiden pyynnöstä laatia luettelo nimistä, joita joko ei saa rekisteröidä (5 artiklan 2 kohdan a alakohta) tai jotka saa rekisteröidä ainoastaan ylemmän tason tunnuksen alla (5 artiklan 2 kohdan b alakohta). Puiteasetuksen 5 artiklan perusteella komissio voi varata verkkotunnuksia jäsenvaltioiden tai yhteisön toimielinten ja muiden elinten käyttöön (toimintasääntöasetuksen 8 ja 9 artikla). Lisätietoja nimien poissulkemiseen ja varaamiseen liittyvistä menettelyistä löytyy komission.eu-aluetunnusverkkosivuilta osoitteesta Aluetunnuksen rekisterin verkkosivuilla 14 on täydellinen luettelo.eu-aluetunnuksen alaisista nimistä, jotka on suljettu rekisteröinnin ulkopuolelle tai varattu Asetuksen (EY) N:o 733/2002 johdanto-osan 15 kappale. Nimikaappauksella (cybersquatting) tarkoitetaan yleisesti sellaisten internet-verkkotunnusten rekisteröintiä, jotka eivät oikeastaan kuulu rekisteröijälle. Tunnuksen rekisteröityään kaappari tarjoaa sitä oikeutetulle omistajalle ylihintaan. Osoitteessa FI 5 FI

6 Alkuvaihe Euroopan parlamentti ja neuvosto toteavat puiteasetuksessa, että yleisissä toimintasäännöissä olisi säädettävä, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetut tai hyväksytyt aiempien oikeuksien haltijat sekä julkisyhteisöt saavat käyttää hyväkseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona niiden verkkotunnusten rekisteröinti on varattu yksinomaan tällaisille kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustettujen tai hyväksyttyjen vahvistettujen aiempien oikeuksien haltijoille sekä julkisyhteisöille. 15 Tämä toteutuu toimintasääntöasetuksen IV luvussa (10 14 artikla), jossa vahvistetaan eräitä perusohjeita vaiheittaisen rekisteröinnin kautta varten. Rekisteri on kehitellyt noita sääntöjä pitemmälle erityisissä alkuvaiheen säännöissä. Rekisteri pyrki pontevin toimin yksinkertaistamaan alkuvaiheessa sovellettavia menettelyjä niin paljon kuin mahdollista ottaen huomioon, että alkuvaiheessa on kyse jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti vahvistetuista aiemmista oikeuksista. Erityistä huomiota oli kiinnitettävä niihin eri oikeusjärjestelmiin ja erilaisiin keinoihin, joita edellytettiin kyseisten oikeuksien olemassaolon ja pätevyyden osoittamiseen. Tämä väistämättä monimutkaisti hakumenettelyä. Rekisteröidyn tavaramerkin olemassaolon osoittaminen tarvittavilla asiakirjoilla saattaa sujua vaivattomastikin, mutta rekisteröimättömän oikeuden taikka tietyissä hallintojärjestelmissä yrityksen nimen olemassaolon osoittaminen voi olla paljon hankalampaa. Hakemuksen läpimenon kannalta voi näissä tapauksissa olla olennaista, että hakemuksen valmistelussa on apuna asiantunteva rekisterinpitäjä. Alkuvaihe koostui kahdesta kaksikuukautisesta jaksosta. Ensimmäisen jakson aikana verkkotunnuksiksi voitiin hakea pelkästään julkisoikeudellisten elinten nimiä, julkisoikeudellisten elinten hallinnoimien maantieteellisten alueiden nimiä sekä rekisteröityjä yhteisön tai kansallisia tavaramerkkejä, ja hakijoina voivat olla ainoastaan asianomaiset julkisoikeudelliset elimet ja tavaramerkkien tai niiden käyttölupien haltijat. Toisen jakson aikana hakea voitiin myös sellaisia verkkotunnuksia, jotka perustuvat muihin kuin kansallisen lainsäädännön mukaisesti suojattuihin oikeuksiin. Näitä olivat yritysten nimet ja tunnukset, suojattujen kirjallisten tai taiteellisten teosten selvästi erottuvat nimet, rekisteröimättömät tavaramerkit ja kaupalliset merkit. Väärinkäytösten estämiseksi oli alkuvaiheessa kaikki aikaisempiin oikeuksiin perustuvat hakemukset varmennettava käyttäen todistusaineistoa, joka osoittaa oikeuden sen lain mukaisesti, jonka perusteella oikeus on olemassa. 16 Oikeuksien validoinnista huolehti rekisterin nimeämä validointiasiamies (PriceWaterhouseCoopers). On syytä huomata, ettei.eu-aluetunnuksen lainsäädäntöperustassa poiketa voimassa olevasta lainsäädännöstä, joten validointiasiamiehen oli pidettävä pätevänä kaikkia hakemuksia, jotka perustuvat jäsenvaltion myöntämään pätevään tavaramerkkiin tai muunlaiseen aiempaan oikeuteen Asetuksen (EY) N:o 733/2002 johdanto-osan 16 kappale. Toimintasääntöasetuksen 14 artikla. FI 6 FI

7 Samaa nimeä koskevat hakemukset käsiteltiin saapumisjärjestyksessä. Jos rekisterin tekemä päätös verkkotunnuksen rekisteröimisestä riitautettiin, hakijat voivat hakea ratkaisua joko tavanomaisista tuomioistuimista taikka vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn kautta (tästä tarkemmin jäljempänä). Validointimenettely oli annettava pätevien ammattilaisten tehtäväksi, ja sen vuoksi verkkotunnuksen rekisteröinnistä jouduttiin perimään alkuvaiheessa suurempi maksu kuin rekisterin tavanomaisen toiminnan aikana. Sen mukaan, miten mutkikasta hakemuksen perustana olevan aikaisemman oikeuden validointi oli, maksu oli julkisoikeudellisten elinten hakemusten kohdalla 35 euroa, rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvien hakemusten kohdalla 45 euroa ja muihin oikeuksiin perustuvien hakemusten kohdalla 85 euroa. Rekisterinpitäjät lisäsivät maksuun voittomarginaalinsa. Loppukäyttäjän maksama hinta vastasi yleisesti ottaen rekisterinpitäjän palvelujen laatua Tuomioistuinten ulkopuolista riitojen ratkaisua koskevat periaatteet Aluetunnuksen.eu lainsäädäntöperustassa säädetään vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä, jota sovelletaan aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia koskevissa riidoissa. Järjestely antaa asianosaisille menettelyllisiä takeita, eikä sen soveltaminen rajoita tuomioistuinmenettelyjä, joita asianosainen voi käynnistää verkkotunnuksen haltijaa taikka rekisterin tekemää päätöstä vastaan. Valintamenettelyn 17 jälkeen rekisteri nimesi 12. huhtikuuta 2005.eu-aluetunnuksia koskevan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyn suorittajaksi Prahassa toimivan Tšekin kauppakamarin ja Tšekin maatalouskamarin välimiesoikeuden ( Tšekin välimiesoikeus ). Tšekin välimiesoikeus, jota avusti eri puolilta Eurooppaa tulevista tekijänoikeus- ja tieto- ja viestintätekniikka-asiantuntijoista koostuva valmistelukunta, käynnisti elokuussa 2005 julkisen kuulemisen käytännön säännöistä, joilla täydennetään niitä ohjeita, jotka vaihtoehtoiselle riidanratkaisumenettelylle toimintasääntöasetuksessa vahvistetaan. Marraskuussa 2005 Tšekin välimiesoikeus sitten julkaisi verkkosivuillaan 18 lopulliset säännöt, joilla vahvistetaan riidanratkaisumenettelyyn toimitettavien valitusten jättämisessä ja käsittelyssä sovellettavat hallinnolliset menettelyt. Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely voidaan käynnistää tapauksissa, joissa kolmas osapuoli on rekisteröinyt tunnuksen vilpillisessä mielessä tai siihen liittyy väärinkäyttöä taikka rekisterin tekemä päätös halutaan riitauttaa. 19 Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn maksut perustuvat kustannusten kattamiseen. Maksut (1 850 eurosta ylöspäin) ovat tasoltaan huokeammat kuin vastaavien välityselinten perimät. Ensimmäisenä toimintavuonna saatujen hyvien tulosten perusteella Tšekin välimiesoikeus pienensi maksujaan seitsemällä prosentilla 1. tammikuuta 2007 lähtien. Jos osapuolet käyttävät riidanratkaisumenettelyssä kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta, heille myönnetään vielä kymmenen prosentin alennus Komission asetuksen (EY) N:o 874/ artikla. Osoitteessa Komission asetuksen (EY) N:o 874/ artikla. FI 7 FI

8 4. TEHOKKUUS Eu-aluetunnusjärjestelmän tehokkuutta voidaan mitata kahdella indikaattorilla: haettujen verkkotunnusten määrällä sekä sillä, miten tehokkaasti rekisteri suoriutuu rekisteröintijärjestelmän päivittäisestä pyörittämisestä Haettujen ja rekisteröityjen verkkotunnusten määrä Vuoden sisällä.eu-aluetunnuksen käyttöönotosta sen alaisuuteen on rekisteröity noin 2,4 miljoonaa verkkotunnusta, mikä on tehnyt.eu-aluetunnuksesta Euroopan kolmanneksi suosituimman maantieteellisen aluetunnuksen ja maailman seitsemänneksi suosituimman aluetunnuksen. Euroopan unionissa.eu-aluetunnusta suositumpia ovat vain Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteelliset aluetunnukset, ja koko maailmassa enemmän rekisteröintejä keräävät vain com, net, org ja info. Nyt kun ensimmäinen rekisteröintiaalto on mennyt, rekisteröityjen.eutunnusten käyttö yleistyy, kun aikaisemmin yleistä oli niiden rekisteröinti vain ennakoivassa mielessä. Viimeisimmät luvut maittain eriteltyinä löytyvät osoitteesta Alkuvaiheen kuluessa jätettiin hakemusta :tä verkkotunnusta varten. Hakemusten ja niiden kohteena olevien verkkotunnusten määrät poikkeavat toisistaan siksi, että tietyillä verkkotunnuksilla oli useita hakijoita. Huhti joulukuussa 2006 verkkotunnusten kuukausittaiset rekisteröintimäärät kasvoivat keskimäärin 4,7 prosenttia, mikä on alan korkeimpia lukuja. Myös.eualuetunnuksen varsinainen jokapäiväinen käyttö lisääntyy. Rekisteriin tehtyjen DNShakujen määrä (ts. kuinka monta kertaa haetaan.eu-tunnuksella varustettua verkkosivustoa tai lähetetään sähköpostia.eu-loppuiseen osoitteeseen) viisinkertaistui puolessa vuodessa kesäkuun lopusta joulukuun loppuun Tammikuussa 2007 jo yli 78 prosenttia kaikista.eu-verkkotunnuksista johti toiminnassa olevalle verkkosivustolle tai sähköpostipalvelimelle. Toimivista verkkosivustoista vain joka viides ohjasi kävijän automaattisesti toiselle sivustolle tai toiseen URL-osoitteeseen. Luvut osoittavat, että.eu-verkkotunnuksia käytetään aktiivisesti. Rekisterin hiljattain toteuttamassa selvityksessä kävi lisäksi ilmi, että alue- ja verkkotunnusten käsite oli tuttu 79 prosentille eurooppalaisista internetinkäyttäjistä ja että 63 prosenttia tiesi.eu-tunnuksen olevan käytössä. Internetin käyttäjistä 45 prosenttia tietää, että EU:ssa asuvina he voivat rekisteröidä.eu-verkkotunnuksen, ja 11 prosenttia harkitsee sitä. Kiinnostus.eu-tunnuksia kohtaan on ollut niin suurta ja rekisteröintejä on tehty niin paljon, että rekisteri on pystynyt laskemaan.eu-verkkotunnuksen omistamiseen liittyviä maksuja. Vuoden 2007 alusta verkkotunnuksen rekisteröintimaksu ja vuotuinen uusintamaksu putosivat kymmenestä eurosta viiteen euroon. Koska.eurekisteri ei tavoittele voittoa, alennuksia voi olla luvassa myös jatkossa. Huomattakoon, että maksu peritään akkreditoiduilta.eu-rekisterinpitäjiltä, jotka puolestaan päättävät asiakkailtaan perittävistä hinnoista. Monet rekisterinpitäjät kokoavat palvelujaan paketeiksi, joissa on mukana esimerkiksi hosting-palvelut ja sähköposti. Tätä nykyä.eu-verkkotunnuksen lähtöhinta on noin 15 euroa, mikä vastaa esimerkiksi.com-,.net-,.co.uk- ja.de-verkkotunnuksista perittävää hintaa. FI 8 FI

9 Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että.eu-aluetunnuksen käyttöönotto on sujunut hyvin ja tehokkaasti ja että se vastaa eurooppalaisten kansalaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden todellisiin tarpeisiin Rekisteröintijärjestelmän toimivuus Rekisteröintijärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi toimintasääntöasetuksessa säädetään, että vaiheittaisen rekisteröinnin lopussa suoritetaan riippumaton tarkastus, jonka tulokset toimitetaan komissiolle. 20 Tarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa, että rekisteri on toteuttanut vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana asianmukaisen, oikeudenmukaisen sekä toiminnallisesti ja teknisesti moitteettoman hallinnon. Tarkastuksessa selvitettiin perusteellisesti rekisterin alkuvaiheen aikana noudattamat menettelyt. Tarkastaja pyrki hankkimaan asian kannalta merkityksellistä tilastotietoa sekä kolmansien osapuolten näkemyksiä (myös teollis- ja tekijänoikeusasiantuntijoilta). Lisäksi tarkasteltiin menettelyjä, joilla rekisteri puuttuu väärinkäytöksiin. Menettelyjä verrattiin vastaavanlaisten rekisterien samankaltaisiin menettelytapoihin. Lopuksi tarkastaja toteutti otokseen perustuvan selvityksen tyytyväisyydestä rekisterin toimintaan ja kuuli otannalla valittuja verkkotunnusten omistajia. Tarkastuskertomuksen tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: i) Tarkasteltuaan oikeuksien validointia alkuvaiheen aikana tarkastaja totesi, että validointiasiamies oli valittu ja alkuvaihetta koskevat säännöt oli laadittu toimintasääntöasetuksen mukaisesti sekä prosessin toteuttamisessa käytetyn asianmukaisen taloudellisen (kustannukset) ja toiminnallisen (käsittelykyky) mallin puitteissa. Säännöillä pyrittiin tekemään prosessista mahdollisimman yhtenäinen ympäristössä, jota leimaavat EU-maiden toisistaan poikkeavat säädökset. Tilastotietojen perusteella tarkastajat päättelivät, ettei minkään yksittäisen jäsenvaltion kansalaisia ollut syrjitty. ii) Rekisteröintien väärinkäytöstä todettiin, että rekisteri noudatti johdonmukaisesti saapumisjärjestyksessä käsittelyn periaatetta. Torjuakseen joidenkin rekisterinpitäjien harjoittamaa nimi- ja tunnusspekulointia rekisteri teki otantaan ja valituksiin perustuvia selvityksiä ja purki sopimuksen niiden rekisterinpitäjien kanssa, joiden toiminta osoittautui mahdottomaksi hyväksyä. iii) Mitä tuli sellaisten tahojen tekemiin rekisteröinteihin, joilla ei siihen ollut oikeutta, rekisteri toteutti jälkitarkastuksia ja sulki asianomaiset verkkotunnukset, jos siihen oli aihetta, ja antoi ne uudelleen yleisön rekisteröitäväksi. iv) Useat sadat rekisterinpitäjät akkreditoituivat rekisteriin pelkästään hankkiakseen joukoittain verkkotunnuksia tietyille rekisteröityjille (ns. haamurekisterinpitäjät). Näissä tapauksissa rekisteri vei asian toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. v) Toiminnallisista ja teknisistä kysymyksistä tarkastuskertomuksessa vahvistetaan, että EURid:n toteuttama järjestelmä on vankka ja 20 Komission asetuksen (EY) N:o 874/ artiklan 5 kohta. FI 9 FI

10 tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon hakemusten kuormitus ja määrä alkuvaiheen aikana ja sen jälkeen. vi) Mitä tulee rekisteröintivyöryihin, jotka nähtiin 7. lokakuuta 2006 jälkeen eli kun tunnusten hakeminen avattiin ensin alkuvaihetta laajemmalle yleisölle ja kun hakijakuntaa laajennettiin sen jälkeen lisää, tarkastuksessa todettiin, että vastaavan ilmiön eteen ovat joutuneet monet muutkin rekisterit. Ilmiön taustalla vaikuttaisi olevan rekisterinpitäjien tekninen ja käytännöllinen osaaminen. EURid:n rekisteröintilokien huolellisen ja laajamittaisen otantatarkastelun yhteydessä tarkastajat eivät havainneet näyttöä siitä, että mikään osapuoli olisi saanut perusteetonta etua, että saapumisjärjestyksessä käsittelyn periaatetta olisi rikottu, että mikään osapuoli olisi käyttänyt tietokantaa kielletyllä tavalla, että kirjautumisjärjestelmää olisi peukaloitu tai että EURid:n asentamien palomuurien läpi olisi tunkeuduttu. vii) Rekisteri perusti loppukäyttäjien avuksi tukiryhmän, joka huolehti puheluista, sähköpostiviesteistä, fakseista ja kirjepostista alkuvaiheen alusta lähtien ( ). Tukiryhmä ei ilmeisesti kuitenkaan ole pitänyt asianmukaiseen kirjausjärjestelmään perustuvaa kirjanpitoa viestinnästään kolmansien osapuolten kanssa kuin vasta heinäkuusta PÄÄTELMÄT Edellä esitetyt tarkastuskertomuksesta peräisin olevat havainnot osoittavat, että rekisterin toiminta oli yleisesti ottaen erittäin tehokasta.eu-aluetunnuksen käyttöönoton alkuvaiheessa. Rekisteri toimi täysin lainsäädäntöperustan mukaisesti. Mikään ei viittaa siihen, että.eu-aluetunnukseen olisi liittynyt enemmän riitoja tai ongelmia kuin mihinkään muuhunkaan vastaavaan tunnukseen. Suositun, runsaasti rekisteröityjiä houkuttelevan aluetunnuksen yhteydessä joudutaan väistämättä käsittelemään riidanalaisiin verkkotunnuksiin liittyviä valituksia. Muihin aluetunnuksiin vuosien mittaan liittyneet kiistat antoivat aihetta odottaa jonkin verran valituksia. Joidenkin tarkkailijoiden yllätykseksi.eu-aluetunnuksen avaaminen houkutteli rekisteröintejä huomattavasti odotettua enemmän. Osa rekisteröinneistä tehtiin spekulointi- tai ennaltavarautumistarkoituksissa mutta suurin osa vilpittömin mielin. Joidenkin rekisteröintien takana on väistämättä ollut halu hyötyä järjestelmästä rahallisesti. Se oli pitkälti odotettavissakin. Väärinkäytön minimointi olikin esillä suuressa osassa niitä keskusteluja, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto kävivät lainsäädäntöä antaessaan. Havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että lainsäädäntöperusta ja EURid:n toteuttamat vastatoimet ovat tässä suhteessa olleet varsin tehokkaat. Alkuvaiheen päätyttyä jokin aika sitten.eu-aluetunnusrekisterin tavoitteet ovat muuttuneet. Nyt on entisestään parannettava asiakkaille tarjottavaa palvelua esimerkiksi vahvistamalla rekisterinpitäjien käytännesäännöt. Lisäksi on toimittava sen hyväksi, että kansalaiset, laitokset ja yritykset tekisivät lisää rekisteröintejä ja käyttäisivät.eu-aluetunnusta myös käytännössä. FI 10 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 113/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen.eu perustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

.eu Sunrise säännöt v. 1

.eu Sunrise säännöt v. 1 .eu verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat toimintalinjat ja vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyjä verkkotunnushakemuksia koskevat sopimusehdot Sunrise säännöt p. 1/28 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 30.4.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 6339 final. Liite: C(2017) 6339 final /17 akv DG C 1

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 6339 final. Liite: C(2017) 6339 final /17 akv DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. syyskuuta 2017 (OR. en) 12660/17 SPG 23 WTO 216 DELACT 170 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot