GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II)"

Transkriptio

1 1 Oikeusministeriö GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskeva arviointiraportti (Teema II) Johdanto: GRECO hyväksyi 35. täysistunnossaan Suomen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevan arviointiraportin, jossa se antoi Suomelle kymmenen suositusta. Oikeusministeriö asetti toimikunnan valmistelemaan ehdotuksen puolueiden ja vaaliehdokkaiden rahoitusta ja sen valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Hallitusohjelmassa viitataan nimenomaisesti GRECO:n suosituksiin toteamalla, että hallitus arvioi vaali- ja puoluerahoituksen laki- ja menettelymuutostarpeet GRECO:n antamien suositusten jälkeen 1. Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta on laaja-alainen ja edustaa oikeusministeriön lisäksi kaikkia eduskunnassa edustettuina olevia puolueita sekä useita yliopistoja. Toimikunnan tehtäväksi määrättiin puolueiden ja vaaliehdokkaiden saaman rahoituksen ja sen valvonnan nykytilan arvioiminen sekä sellaisten tarvittavien ehdotusten laatiminen, jotka lisäävät rahoituksen läpinäkyvyyttä ja joissa huomioidaan Euroopan neuvoston (GRECO) antamat suositukset ja näkemykset. Toimikunnan työ on jaettu kahteen osaan siten, että vaaliehdokkaiden rahoitusta koskevat ehdotukset tuli jättää viimeistään ja muita tehtäviä koskevat ehdotukset mennessä. Toimikunta luovutti ehdokkaan vaalirahoitusta koskevat ehdotuksensa oikeusministeriölle tammikuussa Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle ja toimikunnan valmistelutyöhön perustuva laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan Lain valmistelussa on otettu huomioon GRECO:n antamien suositusten lisäksi vuodelta 2000 olevan ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000) soveltamisesta saadut kokemukset sekä yleinen yhteiskunnallinen tilanne mukaan lukien vaalikampanjakäytäntöjen muuttuminen. Työn ensimmäinen osa koski vaaliehdokkaan rahoitusta. Toimikunnan työ puoluerahoituksen avoimuuden osalta jatkuu edelleen. Toimikunta on työskennellyt puoluerahoituksen avoimuuteen liittyvien kysymysten parissa tammikuusta 2009 saakka ja toimikunnan mietinnön on tarkoitus valmistua mennessä. 1 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma, 19. huhtikuuta 2007, s. 18.

2 2 Suositukset: i. Suositus harkita raportointia vaalitoiminnasta nykyistä useammin mukaan lukien raportointi vaalikampanjoiden tuloista ja menoista myös vaalikampanjoiden aikana. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun voimaan tulleeseen lakiin on sisällytetty nimenomainen säännös vaalikampanjan kestosta ja siitä, mitä katsotaan ehdokkaan vaalirahoitukseksi (2 ). Säännöksen mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan toteuttamisesta aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen aiheutuneita kuluja riippumatta siitä, milloin nämä maksetaan. Määritelmä kattaa aktiivisen kampanja-ajan. Ainoastaan kulujen syntyminen on sidottu laissa määriteltyyn kampanja-aikaan. Tulojen alkuperä on ilmoitettava myös tätä aiemmin kertyneestä rahoituksesta, jos ehdokas käyttää sitä kampanja-aikana syntyneiden kulujen maksamiseen. Uudistuksessa säilytettiin aiemman lain perusratkaisu siitä, että ainoastaan luottamustoimiin valitut ja heidän varahenkilönsä tekevät varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen (5 ). Valintaa perusteltiin tarpeettoman raskaan viranomaismenettelyn välttämisen lisäksi lain pääasiallisella tarkoituksella. Sidonnaisuuksien selvittämisellä on merkitystä lähinnä sellaisten henkilöiden osalta, jotka osallistuvat päätöksentekoon. Vaalirahoituslakiin lisättiin säännös kaikille ehdokkaille mahdollisesta, vapaaehtoisesta ennakkoilmoituksesta. Ehdokas sekä presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voi toimittaa ennen vaalipäivää, kuitenkin aikaisintaan ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon laatimisen jälkeen, valtiontalouden tarkastusvirastolle ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Valtiontalouden tarkastusvirasto julkistaa ennakkoilmoitukset viipymättä (11 ). Uusi menettely mahdollistaa äänestäjälle ehdokkaan rahoituksen tarkastelemisen jo ennen äänestyspäätöksen tekemistä. Ennakkoilmoituksesta ei haluttu tehdä pakollista, koska Suomen ehdokaskeskeisessä vaalijärjestelmässä ehdokkaan lopulliset kampanjakustannukset saattavat selvitä vasta hyvin lähellä vaalipäivää tai vielä sen jälkeenkin. Varsinainen vaalirahoitusilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. ii. Suositus tarkentaa puolueiden ja ehdokkaiden raportointivelvollisuuksia siten, että tulojen ja menojen erittely, mukaan lukien yksittäiset lahjoitukset ja kulut, olisi nykyistä yksityiskohtaisempaa. Ehdokkaiden tulee uuden lain mukaan yksilöidä kampanjakulunsa kaikissa yleisissä vaaleissa annettavissa ilmoituksissa (6 ). Kampanjakulujen eritteleminen lisättiin lakiin osittaismuutoksella (laki 604/2008) siten, että sitä sovellettiin jo lokakuussa 2008 Suomessa järjestetyissä kunnallisvaaleissa. Osittaismuutoksen seurauksena oikeusministeriö laati uuden ilmoituslomakkeen ja ohjeet kunnallisvaaleja varten. Ilmoitusvelvollisten edellytettiin erittelevän ilmoituksessaan

3 3 kampanjakulunsa jaoteltuina mm. ilmoituksiin eri medioissa, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen. Ehdokkaan henkilökohtaisen tukiryhmän saaman rahoituksen alkuperä tuli uusittujen ohjeiden mukaan avata samoja periaatteita noudattaen kuin ehdokkaan suoraan saaman rahoituksen. Kampanjakulujen erittelyvelvollisuus on laajennettu kaikkiin yleisiin vaaleihin eli eduskuntavaaleihin, presidentinvaaliin, kunnallisvaaleihin ja europarlamenttivaaleihin. Vaalikampanjan kulut ilmoitetaan yhteensä sekä eriteltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävälineissä, ulkomainonnasta, vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankkimisesta, mainonnan suunnittelusta ja vaalitilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin sekä muihin kuluihin (6 :n 1 momentin 3 kohta). Vaalirahoitus ilmoitetaan yhteensä sekä eriteltynä ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ottamiin lainoihin sekä kaikkeen ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamaan tukeen ryhmiteltynä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueen rekisteröidyiltä yhdistyksiltä ja muilta tahoilta (6 :n 1 momentin 4 kohta). Ehdokkaan ja tukiryhmän vaalikampanjan rahoittamiseksi ottamien lainojen yksilöiminen on tarkennus aiempaan käytäntöön verrattuna. Lisäksi edellytetään, että jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi, ilmoitukseen otetaan suunnitelma lainan takaisinmaksusta (6 :n 3 momentti). Ilmoitusvelvollisia kannustetaan ilmoittamaan muita tarpeelliseksi katsomiaan tietoja vaalirahoituksestaan ja vaalikampanjansa kuluista (6 :n 1 momentin 5 kohta). Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ohjataan uudella lomakkeella ja ohjeistuksella. Jäljempänä ixkohdassa kuvattava uusi valvontaviranomainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, on laatinut uuden ilmoituslomakkeen ja siihen liittyvän ohjeistuksen, jotka ovat saatavissa viraston vaalirahoitusvalvontaa varten laatimilla verkkosivuilla osoitteessa: (suomeksi ja ruotsiksi). Lisäksi jäljempänä iv-kohdassa kuvattavalla tavalla erikseen ilmoitettavan tuen rajoja on ehdokkaan osalta alennettu kaikissa vaaleissa. iii. Suositus varmistaa, että puolueille annetut ei-rahalliset lahjoitukset (pois lukien tavanomainen talkootyö) arvioidaan ja ilmoitetaan puolueiden tileissä niiden kaupallisen arvon mukaisesti. Lakiin on lisätty nimenomainen säännös siitä, että tuki, jota ei ole annettu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä (3 :n 3 momentti). Lain perustelujen mukaan tällä tarkoitetaan nimenomaan tuen käypää arvoa. iv. Suositus sisällyttää lainsäädäntöön kielto ottaa vastaan nimettömiä lahjoituksia ja harkita julkisuuteen ilmoitettavien lahjoitusten euro-määräisten rajojen alentamista. Lakiin on lisätty nimenomainen kielto ottaa vastaan tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö ei saa

4 4 vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea (4 :n 1 momentti). Erikseen ilmoitettavan tuen alarajoja on alennettu ehdokkaan osalta merkittävästi kaikissa vaaleissa. Erikseen on lain mukaan ilmoitettava kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kunnallisvaaleissa yli 800 euroa, eduskuntavaaleissa yli euroa taikka europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa yli euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä tavaroita tai palveluita taikka vastaavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tueksi luetaan vain sen nettomääräinen arvo (6 :n 2 momentti). Puolueiden osalta asia on valmisteltavana. v. Suositus ottaa käyttöön säännökset, joiden mukaan yhdeltä lahjoittajalta per kalenterivuosi saadut useat lahjoitukset käsitellään yhtenä lahjoituksena. Uudistuksessa lakiin on lisätty nimenomainen säännös siitä, että useat samalta tukijalta saadut suoritukset lasketaan yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tukena (3 :n 4 momentti). Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa tarkasteltavana on rahoitus, jolla on katettu ajanjaksolla kuusi kuukautta ennen vaaleja ja kaksi viikkoa vaalien jälkeen syntyneitä kuluja. Yhdeltä tukijalta tulleet tuet kumuloituvat yhdeksi lahjoitukseksi, jos niitä on käytetty samaan kampanjaan. Siten tarkastelujakso voi olla pidempikin kuin GRECO:n suosittelema kalenterivuosi. Puolueiden osalta asia on valmisteltavana. vi. Suositus ottaa käyttöön säännökset, joiden mukaan puolueille lahjoittaneiden nimet tulisi ilmoittaa samalla tavoin kuin ehdokkaille lahjoittaneiden nimet. Suositus koskee puolueita ja on vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan valmisteltavana. vii. Suositus etsiä keinoja, joilla lisätään puoluetta lähellä olevien yhteisöjen (mm. etujärjestöt ja koulutussäätiöt) puolueelle antaman tuen läpinäkyvyyttä. Suositus koskee puolueita ja on vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan valmisteltavana. viii. Suositus harkita, että ehdokkaiden vaalikampanjoihin kohdistettaisiin tavanomaisia tilintarkastuksia ottaen huomioon vaalipiirien ja kuntien koosta aiheutuvat erityiset tarpeet. Lakiin on lisätty nimenomainen säännös siitä, että ilmoitusvelvollinen vastaa ilmoituksensa sisällöstä (7 ). Samoin lakiin on lisätty säännös siitä, että ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava kampanjatiliotteella tai vastaavalla tavalla sellaisia ilmoitusta täydentäviä tietoja ja selvityksiä, jotka saattavat olla tarpeen ilmoituksen oikeellisuuden ja riittävyyden tarkistamisessa (8 :n 3 momentti). Valmistelussa harkittiin tilintarkastuksia ehdokkaiden kampanjoihin, mutta päädyttiin siihen, että niitä olisi epätarkoituksenmukaista kohdistaa kaikkiin kampanjoihin ja toisaalta pistokokein suoritettavat tarkastukset eivät kohtelisi ehdokkaita yhdenvertaisesti.

5 5 ix. Suositus vahvistaa merkittävästi poliittisen rahoituksen valvonnan riippumattomuutta keskus- ja paikallistasolla ja varmistaa, että puolueiden ja ehdokkaiden rahoituksen valvonnassa siirrytään nykyisen muodollisen tarkastelun lisäksi sisällölliseen valvontaan. Vaalirahoituksen valvontavastuu on lailla osoitettu valtiontalouden tarkastusvirastolle, joka ottaa vastaan kaikki yleisissä vaaleissa annettavat vaalirahoitusilmoitukset. Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Sen riippumaton asema on turvattu Suomen perustuslaissa (90 :n 2 momentti). Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tässä tarkoituksessa se tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet ilmoituksen, julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta taikka selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä (10 :n 1 momentti). x. Suositus läpikäydä poliittista rahoitusta koskevien säännösten noudattamatta jättämistä koskevat sanktiot ja varmistaa, että nämä ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Jos ilmoitusvelvollinen ei valtiontalouden tarkastusviraston kehotuksesta huolimatta tee laissa säädettyä ilmoitusta taikka jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen (10 :n 2 momentti). Viranomainen pyrkii uuden lain mukaisesti ensisijaisesti toiminnallaan ohjaamaan ilmoitusvelvollisen tekemään ilmoituksen oikein, mutta jos ilmoitusvelvollinen ei noudata annettua ohjeistusta, voidaan tarvittaessa turvautua uhkasakkoon. Muuta: Suomen hallitus haluaa saattaa GRECO:n tietoon seuraavat ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin sisällytetyt uudistukset: Edellä kuvattujen, entistä suurempaan avoimuuteen ja ilmoitustarkkuuteen pyrkivien uudistusten lisäksi, hallitus haluaa ehkäistä epäasiallisten sidonnaisuuksien syntymistä ehdokkaiden ja heidän tukijoidensa välillä. Tästä syystä lakiin on sisällytetty säännös tukikatosta, jota suurempaa summaa ehdokas ei saa ottaa vastaan yhdeltä tukijalta yhtä vaalikampanjaa kohden. Tukikaton suuruus on vaalikohtainen. Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö ei saa vastaanottaa yhdeltä tukijalta enempää tukea kuin arvoltaan euroa kunnallisvaaleissa, euroa eduskuntavaaleissa ja euroa europarlamenttivaaleissa. Tämä ei kuitenkaan koske tukea puolueen rekisteröidyltä yhdistykseltä (4 :n 2 momentti).

6 6 Toinen huomionarvoinen seikka uudistuksessa on vaalirahoitusilmoitusten julkisuuden edistäminen. Vaalirahoitusilmoitusten kokoaminen yhteen tietokantaan helpottaa tietojen tilastoimista ja vertailemista. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa säädetään ilmoitusrekisteristä ja sen tietojen julkisuudesta. Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon talletetaan ilmoitukseen ja ennakkoilmoitukseen sisältyvät tiedot (12 :n 1 momentti). Rekisteristä saadaan tietoja yleisen tietoverkon kautta, mikä parantaa äänestäjien ja median mahdollisuuksia saada tietoa ehdokkaiden vaalirahoituksesta. Ennakkoilmoitusten tiedot ovat tietoverkon kautta äänestäjien käytettävissä jo äänestyspäätöstä tehtäessä. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Vaaleissa annetut ennakkoilmoitukset ovat yleisön saatavissa valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivuilta osoitteesta: ennakkoilmoitukset. Lopuksi: Suomen hallitus ilmoittaa kohteliaimmin GRECO:n antamien puoluerahoituksen avoimuutta koskevien suositusten täytäntöönpanon valmistelun olevan tätä raporttia kirjoitettaessa kesken. Hallitus varaa kohteliaimmin mahdollisuuden täydentää raporttiaan puoluerahoituksen osalta, mikäli mahdollista, ennen Suomea koskevan raportin käsittelyä GRECO:n 45. täysistunnossa.

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA

YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto 1 (6) 324/82/2009 18.9.2009 YLEISET OHJEET VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ LOVIISAN KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaaleissa sovellettavat säännökset vaalirahoituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET ENNAKKOILMOITUKSEN JA VAALIRAHOITUSILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAA- LEISSA OHJE 1 (7) Dnro 387/40/2013 25.11.2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 25.11.2013 - toistaiseksi. Sovelletaan 25.5.2014 pidettävien europarlamenttivaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen.

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle vaalirahoituksesta ja sen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusviraston ohje vaalirahoitusilmoituksen ja ennakkoilmoituksen tekemisestä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa OHJE 24.11.2014 Dnro 267/40/2014 1 (6) Voimaantulo ja voimassaoloaika: Sovelletaan 19.4.2015 pidettävien eduskuntavaalien vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoittamiseen. Muutostiedot: Ohje korvaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 270 276 SISÄLLYS N:o Sivu 270 Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain

Lisätiedot

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 1 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 Toimikunnan ehdotukset pykälämuutoksiksi Puoluelaki 8 Puolue ja sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys ovat oikeutettuja vastaanottamaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 5/2013 vp K 5/2013 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön. tarkistaminen

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön. tarkistaminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 29 2015 Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistaminen VAALI- JA PUOLUERAHOITUSLAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Mietintöjä ja lausuntoja 29/2015 ISSN

Lisätiedot

Kolmas arviointikierros

Kolmas arviointikierros Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä IHMISOIKEUKSIEN JA LAKIASIOIDEN PÄÄOSASTO VALVONNAN PÄÄOSASTO EUROOPAN NEUVOSTO Strasbourg, 7. joulukuuta 2007 Julkinen Greco Eval III Rep (2007) 2E Teema II Kolmas

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012 1 Ehdokkaan opas Kunnallisvaalit 2012 2 3 Sisällysluettelo Ehdokkaan kampanjan lyhyt muistilista Hanki perustiedot aiemmista vaaleista, omasta kotikunnastasi, kunnallisesta päätöksenteosta ja Keskustan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä Reviisori1/2009 Kehitysvammaliitossa Tulosta ilman pomotusta VTV valvomaan vaalirahoitusta Valtion velka hyvissä käsissä Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2009 Julkaisija

Lisätiedot

L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008

L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008 L 345/96 Euroopan unionin virallinen lehti 23.12.2008 NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/975/YUTP, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus

Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus Valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja valtion liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus 2006-2009 ja omistajaohjaus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 204/2010

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tomi Venho EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tutkimus suomalaisen vaalirahoituksen perusteista Itse olen ollut autuaan tietämätön yksittäisistä tukijoista ja heidän antamastaan panoksesta kulloiseenkin

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: Vuosi: Vuosi: 2009 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot