Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tarkoitus Tuote Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin YLEISKUVAUS Ympäristö Toiminta Käyttäjät Yleiset rajoitteet TIEDOT JA TIETOKANTA Tietosisältö Käyttöintensiteetti Kapasiteettivaatimukset TOIMINNOT Yleistä Käynnistä järjestelmä Sammuta järjestelmä Lukitse järjestelmä Avaa järjestelmän lukitus Kommentin käsittely Tarkista kuljettaja Tarkista auto Tarkista ajotapahtumalaji Tarkista päivämäärä Tarkista asiakas Tarkista tavaralaji Tarkista tavaramäärä Talleta ajotapahtuma Näytä ajotapahtumat Tiedonsiirto ja lopetus Tiedonsiirtotavan muutos Sammutusajan muutos ULKOISET LIITTYMÄT Laitteistoliittymät Ohjelmistoliittymät Tietoliikenneliittymät MUUT OMINAISUUDET Suorituskyky ja vasteajat Toipuminen, turvallisuus, suojaukset Ylläpidettävyys Siirrettävyys/kannettavuus, yhteensopivuus Operointi... 36

3 2 7. SUUNNITTELURAJOITTEET Standardit Laitteistorajoitteet Ohjelmistorajoitteet Muut rajoitteet Liitteet: 1. Liittymäkaavio 2. Tietovirtakaavio 0 3. Tietovirtakaavio 1: Järjestelmän ohjaus 4. Tietovirtakaavio 3: Ajotapahtuman käsittely 5. Tietovirtakaavio 3.1: Tarkista ajotapahtuma 6. Tietovirtakaavio 5: Asetusten muutos 7. Sovelluksen pääikkuna, esimerkki

4 3 1. JOHDANTO 1.1 Tarkoitus Tässä määrittelydokumentissa kuvataan pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten käyttöön tarkoitettu ajoneuvossa käytettävä kuljetustapahtumia rekisteröivä järjestelmä. Dokumentti on tarkoitettu ohjelmistotuottajille palvelemaan järjestelmän tuotteistamista sekä vastaavien järjestelmien kehittämistä. 1.2 Tuote Järjestelmän nimi on SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA, lyhenne SAPK. Sähköisen ajopäiväkirjan tarkoitus on kerätä ja tallentaa ajoneuvossa tietoja, jotka koskevat kuljettajan ja apukuljettajan työaikaa sekä kuljetustapahtumaa ja eräitä ajoneuvon käyttöön liittyviä tapahtumia. Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään jatkokäsittelyyn digitaalisessa muodossa. Järjestelmää käyttää ajoneuvossa kuljettaja tai apukuljettaja. Järjestelmä helpottaa ja yhtenäistää kuljetusyrittäjien tarvitsemien tietojen keräämistä ja talletusta. Talletettua tietoa voidaan käsitellä ja analysoida muilla sovelluksilla, kuten tämän järjestelmän yhteydessä määritellyn Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmän avulla. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet Ajopäiväkirjamerkinnät Ajotapahtumat ja kommentit. Ajotapahtuma Ajoneuvon ja perävaunun käyttöön, kuljetettavan tavaran käsittelyyn ja ominaisuuksiin tai henkilön työhön liittyvä yksittäinen tapahtuma, josta yrityksessä halutaan saada tietoja. Ajotapahtumalaji Ajotapahtuman luonnetta kuvaava selite (esim. työvuoron alku, kuormaus, tankkaus). Järjestelmä Sähköinen ajopäiväkirja

5 4 Järjestelmän asetukset Se osa järjestelmästä, johon tallennetaan järjestelmän toimintaa ohjaavia parametrejä. Ei ole aina käyttäjän hallittavissa. kirjaama vapaamuotoinen teksti. Kommentit tallettuvat Kommentit- Kommentti Käyttäjän tiedostoon. Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmä, KTS Järjestelmä, johon tallennetaan yrityksen kaikki kustannukset ja erilaisia yrityksen toimintaan liittyviä tapahtumia. Sen avulla tarkastellaan tallennettuja kustannuksia ja tapahtumia sekä tuotetaan niistä raportteja. Käyttäjä Henkilö, joka käyttää SAPK:aa työnsä apuna, useimmiten ajoneuvon kuljettaja. Oletusarvo Arvo, jonka kyseinen parametri tai ominaisuus saa, jos muuta arvoa ei anneta. Taltio Tässä yhteydessä fyysinen, yhtenä kokonaisuutena käytettävä väline, johon tiedostot ovat tallennettavissa, ja joka on helposti siirrettävissä. Esimerkiksi levyke tai muistikortti. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilasto, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otostutkimuksella kuorma-auton haltijoilta ja ulkomaanliikenteeseen oikeuttavan luvan haltijoilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin tavarankuljetuksista. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 62/1994. Yrityksen hallinto Ne yrityksen henkilöt, jotka osallistuvat ns. toimistotöihin eli esimerkiksi yrityksen johtamiseen, talouden hoitoon ja palkanlaskentaan. 1.4 Viitteet Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmä, toiminnallinen määrittely. TTKK Liikenneja kuljetustekniikka Laakso, J., Rauhamäki, H., Rantala, J Tietojenkäsittely ja tiedonsiirto kuorma- ja pakettiautokuljetuksissa. Helsinki. Liikenneministeriön julkaisu 24/ s. Laakso, J., Rauhamäki, H Pienten ja keskisuurten kuorma- ja linja-autoyritysten telematiikan kehittäminen, esitutkimusraportti. TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka. 25 s.

6 5 Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilastokeskus. Liikenne ja matkailu 1998/ Yleiskatsaus dokumenttiin Ensimmäisessä ja toisessa luvussa on esitetty yleistietoja järjestelmästä ja asiaan liittyviä taustatietoja. Kolmannessa luvussa on esitetty järjestelmän tietosisältö eli kuvattu minkä muotoista tietoa tallennetaan ja hyödynnetään. Neljännessä luvussa on kuvattu järjestelmän toiminnot eli se, mitä järjestelmä tekee ja miten. Viidennessä luvussa esitetään millä tavalla järjestelmä liittyy ympäristöönsä. Kuudennessa luvussa käydään läpi eräitä ei-toiminnallisia vaatimuksia, joita järjestelmälle asetetaan. Seitsemännessä luvussa esitetään määrittelyn mukaisen järjestelmän toteuttamisessa tai määrittelyn muussa hyödyntämisessä huomioitavat rajoitukset. Liittymä- ja tietovirtakaavioissa (liitteet 1...6) on käytetty kuvassa 1.1 esitettyä esitystapaa. Kaavioissa tähdellä merkityt prosessit on kuvattu tämän dokumentin luvussa 4. ER-kaaviossa on käytetty kuvassa 1.2 esitettyä esitystapaa.

7 6 Nimi Prosessi Nimi Tietovarasto Nimi Tietovirta Nimi Järjestelmän ulkopuolinen olio Nimi Ohjausvirta Kuva 1.1 Liittymä- ja tietovirtakaavioissa käytetty esitystapa. Nimi Käsite 0:N Lukumääräsuhde Nimi Yhteys Kuva 1.2 ER-kaaviossa käytetty esitystapa.

8 7 2. YLEISKUVAUS 2.1 Ympäristö Tässä dokumentissa määritelty järjestelmä on esitetty toteutettavaksi ajoneuvotietokoneella. Lienee syytä kuitenkin pitää mielessä myös muut menetelmät (esimerkiksi uusi matkaviestintekniikka), joiden avulla ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen jatkokäsittelyyn voisi olla mahdollista. Järjestelmä liittyy ajoneuvon teknisiin järjestelmiin siltä osin kuin on tarpeen matkamittarin lukeman, moottorin käyntitilan (käynnissä/sammutettuna) ja liiketilan (liikkeellä/pysähdyksissä) määrittelemiseksi sekä mahdollisesti paikannuslaitteistoon ajoneuvon X- ja Y-koordinaattien määrittelemiseksi. Laitteisto tulee olla liitettävissä radioverkkoon (esimerkiksi GSM) langatonta tiedonsiirtoa varten. Sähköinen ajopiirturi tullee pakolliseksi uusiin kuorma-autoihin vuonna Ajopiirturin standardin määrittely on tätä kirjoitettaessa kesken, mutta asia on syytä pitää mielessä. Sähköisen ajopäiväkirjan avulla tiedostoon talletetut tapahtumat kopioidaan siirrettävää taltiota (kts. 1.3) tai langatonta tiedonsiirtoa käyttäen esimerkiksi kuljetusyrityksen toimistolle, jossa ne ovat analysoitavissa esimerkiksi Kuljetusten kustannusseurantajärjestelmän avulla.

9 8 HALLINTO Vaunut Ajotapahtumat Kommentit YLLÄPITÄJÄ Autot Asetukset Kuljettajat Ajotapahtumalajit Asiakkaat SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Perustiedot + Ajopäiväkirjamerkinnät Tavaralajit Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat + Ilmoitukset Matkamittarin lukema Moottorin käynti + Liiketila Koordinaatit Ohjauskäskyt KÄYTTÄJÄ AJONEUVO PAIKANNUS- LAITTEISTO AJONEUVO- TIETOKONE Kuva 2.1 Liittymäkaavio

10 9 2.2 Toiminta Järjestelmän päätoiminnot (kts. liite 2, Tietovirtakaavio 0) ovat 1. Järjestelmän ohjaus Käynnistetään ja sammutetaan järjestelmä sekä estetään liikenneturvallisuussyistä järjestelmän käyttäminen ajoneuvon ollessa liikkeessä. Toiminto saa syötteenään tunnistetietojen lisäksi erilaisia ajoneuvon teknisistä järjestelmistä tulevia ohjaussignaaleja. 2. Kommentin käsittely Käyttäjän antamien tekstimuotoisten huomioiden ja muistiinpanojen tallettaminen tiedostoon. 3. Ajotapahtuman käsittely Erilaisten kuljetustapahtumaan liittyvien ajotapahtumien tallettaminen ja tarkastelu järjestelmän avulla. 4. Tiedonsiirto Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään järjestelmästä automaattisesti taltiolle tai langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäen haluttuun kohteeseen jatkokäsittelyä varten. 5. Asetusten muutos Muutetaan erilaisia järjestelmän asetuksiin talletettuja, järjestelmän toimintaa ohjaavia parametrejä. 2.3 Käyttäjät Pääasiallisia käyttäjiä ovat ajoneuvojen kuljettajat. Kuljettajien ei voida olettaa hallitsevan tietotekniikkaan liittyviä asioita syvällisesti, joten järjestelmän helppokäyttöisyys ja käyttöliittymän selkeys ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Ylläpito ja järjestelmän asetusten muuttaminen ovat yleensä erillisen ylläpitäjän, eivät käyttäjän tehtäviä. 2.4 Yleiset rajoitteet Laitteiston tulee kestää ja olla käytettävissä kuorma-auton ohjaamossa kaikkina vuorokaudenaikoina vallitsevissa olosuhteissa. Hankintahinta on erittäin ratkaiseva tekijä.

11 10 3. TIEDOT JA TIETOKANTA 3.1 Tietosisältö Sähköinen ajopäiväkirja käyttää erilaisia tiedostoja tiedon varastoimiseen ja siirtämiseen. Tiedostoissa käytetään 8-bittisiä (ISO :1987) ASCII-merkkejä. SAPK:n avulla rekisteröitävissä olevat ajotapahtumalajit, ajoneuvot, perävaunut ja henkilökunta tuodaan järjestelmään tiedostojen avulla. Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään esimerkiksi yrityksen toimistolle tiedostoina. Kuljetusten kustannusseurantajärjestelmä lukee SAPK:n Ajotapahtumat -tiedostoa. Ajotapahtumat- ja Kommentit -tiedostot säilyvät massamuistissa vähintään vuoden ajan. Ajotapahtumalaji 1:1 Kuuluu Asiakas 0:1 Kuljettaja 1:2 Kuuluu 0:N 0:N Kuuluu 0:N 0:N Ajotapahtuma 0:N 0:N Auto 1:1 Kuuluu 1:N Liittyy Kuuluu Vaunu 0:1 Kuuluu 0:1 0:1 Kommentti Tavaralaji Kuva 3.1 ER-kaavio.

12 11 Ajotapahtumalajit-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää sellaisten ajotapahtumien tunnisteet ja selitteet, joiden tietoja yrityksen ajoneuvoissa halutaan järjestelmällä kerätä. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä tapahtumalajit ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään kukin ajotapahtumalaji. Taulukko 3.1 Ajotapahtumalajit -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste Kokonaisluku Selite 40 Vuoron loppu Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun seurattavia tapahtumalajeja tulee lisää tai poistuu. SAPK:n käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Tiedoston koko on 43 kilotavua, kun yrityksen käytössä olevien eri tapahtumalajien määrä on 999. Ajotapahtumat-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, johon järjestelmän avulla talletetaan erilaisia kuljetustoimintaan liittyviä tapahtumia.

13 12 Taulukko 3.2 Ajotapahtumat -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus Muoto Huom. (merkkiä) Päivämäärä SQL2-standardin mukainen DATE-tietotyyppi Kello 8 15:02:45 SQL2-standardin mukainen TIME-tietotyyppi Kuljettaja 3 MVI tai 567 Ei tyhjä Apukuljettaja 3 KKO tai 456 Auto max. 10 Rekisteritunnus, ei tyhjä Perävaunu max. 10 Rekisteritunnus Ajotapahtumalaji 4 Kokonaisluku, ei tyhjä Numeerinen 6 Kokonaisluku Lisätieto Tekstimuot. 25 lisätieto X-koordinaatti 9 Kokonaisluku Y-koordinaatti 9 Kokonaisluku Matkamittarin 7 Kokonaisluku lukema Työnumero 6 Asiakas , VIRT Tavaralaji Tavaramäärä Liukuluku Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Myös tyhjät alkiot erotetaan kenoviivalla. Tiedosto luodaan, kun käyttäjä tallettaa ensimmäisen tapahtuman. Uusi versio tiedostosta luodaan massamuistiin aina, kun uusi tapahtuma talletetaan. Tiedosto nimetään automaattisesti siten, että nimen runko käsittää kahdeksan merkkiä ja tarkenne kolme merkkiä. Rungon ensimmäiset 3 merkkiä käsittävät kuljettajan tunnisteen, seuraavat 4 merkkiä päivämäärän (ppkk) ja viimeinen merkki on kasvavassa järjestyksessä A...Z ja edelleen Tarkenne on TAP. Esimerkki: tiedosto MVI2210A.TAP. Tiedoston avulla tapahtumat ovat siirrettävissä muihin järjestelmiin analysoitavaksi. Jos tiedostoon talletetaan 100 tapahtumaa kaikkine tietoineen, tiedoston koko on 12 kilotavua.

14 13 On mahdollista toteuttaa ajotapahtumien varastointi esimerkiksi relaatiotietokannan tauluna, mikä mahdollistaa mm. datan tarkastuksen järkevämmin kuin ASCII-tiedostoa käytettäessä. Tällöinkin on huolehdittava seuraavista asioista: Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään järjestelmän ulkopuolelle ASCII-tiedostona, ja siirtotiedostot ovat tässä dokumentissa määritellyn mukaiset. Ajopäiväkirjamerkintöjä ei saa hävitä lopullisesti käyttömuistin tyhjentyessä mahdollisessa virhetilanteessa (vrt. 6.2). Asiakas-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen asiakkaiden tunnisteet ja nimet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä asiakkaat ovat talletettavissa ajotapahtumien ominaisuuksina. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään asiakkaat. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.x Asiakas -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto (esim.) Huom. Tunniste tai VIR Nimi 25 Virtanen Oy Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun vanha asiakassuhde katkeaa tai uusi muodostuu. Tiedoston koko on 28 kilotavua, kun asiakkaiden lukumäärä on 999. Autot-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen käytettävissä olevien ajoneuvojen tunnisteet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä ajoneuvot ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään autot. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.3 Autot -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste 7 ABC-123 Rekisteritunnus Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun ajoneuvo poistuu käytöstä tai uusi otetaan käyttöön. Tiedoston koko on 105 tavua, kun yrityksen ajoneuvojen määrä on 15.

15 14 Kommentit-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää järjestelmän käyttäjän kirjaamaa vapaamuotoista tekstiä. Järjestelmä luo tiedoston, kun Ajotapahtumat-tiedosto luodaan. Käyttäjä päivittää tiedostoa tarvittaessa. Kuhunkin Ajotapahtumat-tiedostoon liittyy yksi Kommentittiedosto. Tiedosto nimetään automaattisesti siten, että nimen runko käsittää kahdeksan merkkiä ja tarkenne kolme merkkiä. Rungon ensimmäiset 3 merkkiä käsittävät kuljettajan tunnisteen, seuraavat 4 merkkiä päivämäärän (ppkk) ja viimeinen merkki on kasvavassa järjestyksessä A...Z ja edelleen Tarkenne on KOM. Esimerkki: tiedosto MVI2210A.KOM. Nimi on tarkennetta lukuun ottamatta sama, kuin Ajotapahtumattiedostolla, johon kommentit liittyvät. Tiedoston koko on 3 kilotavua, kun tekstiä on yhden A4-arkin verran (noin 500 sanaa). Kuljettajat-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen palveluksessa olevien sellaisten henkilöiden tunnisteet ja nimet, jotka kuljettavat ajoneuvoja tai toimivat apukuljettajina. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä henkilöt ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteen avulla yksilöidään kuljettaja. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.4 Kuljettajat -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste tai MVI Nimi 25 Virtanen Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun henkilö poistuu yrityksestä, vaihtaa nimeä tai tunnistetta tai kun uusi henkilö tulee yrityksen palvelukseen. Tiedoston koko on 700 tavua, kun yrityksen käytössä olevien kuljettajien määrä on 25.

16 15 Tavaralaji -tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen kuljettamien tavaralajien tunnisteet, nimet ja eräät ominaisuudet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä tavaralajit ovat talletettavissa ajotapahtumien ominaisuuksiksi. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen sekä ajotapahtuman yhteydessä talletettavan tavaramäärän yksikön näyttämiseen käyttäjälle. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.x Tavaralaji -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. (esim.) Tunniste Kaksi ensimmäistä merkkiä väliltä 1 41 (tavaralajiluokka) Nimi 25 Kevyt polttoöljy Yksikkö 6 kg, kolli, m3 Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tunnisteen avulla yksilöidään tavaralaji. Tunnisteen ensimmäiset kaksi merkkiä kuvaavat tavaralajia tavarankuljetustilastoinnin yhteydessä käytetyn tavaralajikoodiston mukaisesti (kts. KTS). Muut tunnisteen merkit ovat käytettävissä kuljetusyrityksen omia tarpeita varten. Tavaralaji-tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun kuljetettava tavaralajivalikoima muuttuu. Tiedoston koko on 4 kilotavua, kun yrityksen kuljettamien tavaralajien lukumäärä on 100. Vaunut-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen käytettävissä olevien perävaunujen tunnisteet (rekisteritunnukset). Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä perävaunut ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunniste yksilöi perävaunut. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon.

17 16 Taulukko 3.5 Vaunut -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste 7 PPP-999 Rekisteritunnus Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun perävaunu poistuu käytöstä tai uusi otetaan käyttöön. Tiedoston koko on 105 tavua, kun yrityksen perävaunujen määrä on 15. Asetukset-tiedosto Tässä yhteydessä järjestelmän asetuksia esitetään hallittavaksi ASCII-tiedoston avulla. Tiedoston käyttäminen asetusten hallintaan ei ole kuitenkaan järjestelmän toiminnan kannalta oleellista, eikä ainoa vaihtoehto. Tiedosto sisältää järjestelmän asetukset. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto eräistä sovelluksen käyttämistä parametreistä. Taulukko 3.6 Asetukset -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Tietotyyppi Koko tavuina Huom. Tiedonsiirtomenetelmä Merkki 1 Esim. A tai B (taltio tai langaton) Sammutusaika Kokonaisluku 2 Aika minuutteina Puhelinnumero Merkkijono (25) 25 Muut langattoman tiedonsiirron mahdollisesti vaatimat asetukset Valittavina tiedonsiirtomenetelminä ovat taltiolle kopiointi ja langaton tiedonsiirto. Sammutusaika on aika, jonka kuluttua järjestelmä sammutetaan moottorin sammumisen jälkeen edellyttäen, että järjestelmää ei ole käytetty moottorin sammumisen jälkeen. Langattoman tiedonsiirron toteuttaminen vaatii omat asetuksensa (esimerkiksi vastaanottavan modeemin puhelinnumero), jotka talletetaan myös Asetukset-tiedostoon. Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun tulee tarvetta muuttaa tiedonsiirtomenetelmää, vastaanottavan modeemin numeroa tai järjestelmän automaattisen sammutusajan ajoitusta. Tiedoston koko on noin tavua. 3.2 Käyttöintensiteetti Järjestelmällä on vain yksi käyttäjä kerrallaan (ei käytetä esimerkiksi verkon yli). Järjestelmää käytetään kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden.

18 Kapasiteettivaatimukset Tietokannan koko kohdassa 3.1 esitetyin laskentaperustein on noin 17 megatavua olettaen, että vuorokaudessa on kolme ajovuoroa Ajotapahtumat ja Kommentit säilyvät massamuistissa yhden vuoden ajan.

19 18 4. TOIMINNOT 4.1 Yleistä Järjestelmän käyttöliittymä, dokumentit ja ohjelmakoodin kommentit ovat ainakin suomenkieliset, muita kieliä voi käyttää lisäksi. Järjestelmä tukee skandinaavisia merkkejä. Pääasiallisesti ohjelmaa käytetään näppäimistöltä. Näyttökartta Esimerkki sovelluksen pääikkunasta on esitetty liitteessä 7. Tapahtumalista 1. Käyttäjä kirjaa järjestelmään tekstimuotoisia kommentteja. 2. Käyttäjä kirjaa järjestelmään kuljetustehtävään liittyviä tapahtumia työvuoron aikana. Kustakin tapahtumasta kirjataan (* = ei pakollinen kaikille tapahtumille) kuljettaja apukuljettaja * ajoneuvo perävaunu * päivämäärä kellonaika ajoneuvon matkamittarin lukema tapahtuman laji tapahtumaan liittyvät lisätiedot * ajoneuvon sijaintikoordinaatit * asiakas * tavaralaji * tavaramäärä * 3. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu ajoneuvon tunnistetta. 4. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu tapahtuman lajin tunnistetta. 5. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu henkilön tunnistetta. 6. Käyttäjä saa tiedot kuluvan työvuoron aikana talletetuista tapahtumista. 7. Käyttäjän lopettaessa järjestelmän käyttämisen ajotapahtumat ja kommentit kopioituvat taltiolle tai langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäen haluttuun paikkaan. 8. Käyttäjä saa ilmoituksen onnistuiko ajotapahtumien ja kommenttien kopiointi haluttuun paikkaan. 9. Ajoneuvon liikkeelle lähteminen estää järjestelmän käyttämisen.

20 Ajoneuvon pysähtyminen mahdollistaa järjestelmän käyttämisen. 11. Ajoneuvon moottorin sammumisesta seuraa virran katkaisu järjestelmästä halutun pituisen ajanjakson (määritetään järjestelmän asetuksiin) kuluttua, ellei järjestelmää ole tällä välin käytetty. 12. Ajoneuvon moottorin käynnistyminen käynnistää järjestelmän, jos järjestelmä ei ole käynnissä. 13. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu päivämäärää. 14. Ylläpitäjä muuttaa järjestelmän asetuksia. 15. Järjestelmä nimeää talletettavat tiedostot siten, että tiedostot tulevat yksilöidyksi. 16. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta asiakkaan tunnistetta. 17. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaramäärää. 18. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaralajia. 19. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta asiakkaan tunnistetta. 20. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaramäärää. 21. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaralajia. 4.2 Käynnistä järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.1) Tarkoitus Tarkoitus on käynnistää järjestelmä käyttäjän kannalta mahdollisimman helposti sekä varmistaa edellisellä käyttökerralla mahdollisesti unohtunut ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen. Toiminnon kuvaus Toiminto käynnistää järjestelmän, kun ajoneuvon moottori käynnistetään sekä luo ja nimeää Ajotapahtumat-tiedoston (kts. 3.1). Jos edellisellä käyttökerralla järjestelmä sammui automaattisesti (kts. 4.3), eikä ajopäiväkirjamerkintöjä siirretty, järjestelmä palaa käynnistyessään siihen tilaan, missä se oli ennen automaattista sammutusta, ja antaa käyttäjälle ilmoituksen. Käyttöliittymä Järjestelmä antaa kysymykset ja ilmoituksen näytöllä. Käyttäjä antaa tietonsa näppäimistön avulla.

21 20 Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa moottorin käynnistyneen. Käyttäjä antaa näppäimistön avulla kuljettajan tunnisteen. Kuljettajan tunnisteen voi antaa vain valitsemalla sen valikosta. Sovellus luo valikon Henkilot-tiedoston sisältämistä alkioista. Syötteellä ei saa olla oletusarvoa. Käyttäjä antaa näppäimistön avulla auton tunnisteen. Auton tunnisteen voi antaa vain valitsemalla sen valikosta. Sovellus luo valikon Autot-tiedoston sisältämistä alkioista. Syötteellä ei saa olla oletusarvoa. Päivämäärä saadaan ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä. Käsittely Moottorin käynnistymisestä kertova signaali saa aikaan järjestelmän käynnistymisen. Kuljettajan tunnisteen ja päivämäärän perusteella luodaan ja nimetään Ajotapahtumattiedosto (kts 3.1). Jos kuljettajan tunnistetta ei anneta, järjestelmä ei tee mitään, vaan jää odottamaan tunnistetta. Jos edellisellä kerralla järjestelmä sammui automaattisesti, käyttäjälle annetaan ilmoitus, avataan edellisellä kerralla auki jäänyt Ajotapahtumat-tiedosto ja jäädään odottamaan käyttäjän toimenpiteitä. Tulosteet Jos edellisellä kerralla järjestelmä sammui automaattisesti, se antaa käyttäjälle näytöllä ilmoituksen "Edellisellä kerralla järjestelmä sammutettiin automaattisesti. Lopeta normaalisti". 4.3 Sammuta järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.2) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, ettei järjestelmä unohdu turhaan päälle kuormittamaan ajoneuvon akkua.

22 21 Toiminnon kuvaus Toiminto sammuttaa järjestelmän, kun on kulunut tietty, järjestelmän asetuksissa määritelty aika moottorin sammuttamisesta. Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa moottorin sammuneen. Järjestelmän asetuksista saadaan sen ajan pituus, jonka kuluttua moottorin sammumisesta järjestelmä sammutetaan. Aika saadaan ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä. 4.4 Lukitse järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.3) Tarkoitus Liikenneturvallisuuden edistäminen. Toiminnon kuvaus Toiminto estää järjestelmän käyttämisen lukitsemalla näppäimistön, kun ajoneuvo on liikkeellä. Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa ajoneuvon liikkuvan. 4.5 Avaa järjestelmän lukitus (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.4) Tarkoitus Mahdollistaa järjestelmän käyttäminen liikkeelläolon aiheuttaman lukituksen jälkeen.

23 22 Toiminnon kuvaus Toiminto mahdollistaa järjestelmän käyttämisen, kun ajoneuvo pysähtyy. Syötteet Toiminto saa syötteenä signaalin, joka ilmoittaa ajoneuvon pysähtyneen. 4.6 Kommentin käsittely (Liite 2: Tietovirtakaavio 0. Prosessi 2) Tarkoitus Toiminnon tarkoitus on sallia sellaisten tapahtumien rekisteröinti, jotka eivät ole varsinaisia Ajotapahtumia sallia rekisteröityjen Ajotapahtumien tietojen tarkentaminen sitä osin kuin Ajotapahtumien lisätieto-ominaisuudet eivät ole riittävät välittää toimistolle tietoja mahdollisesti tehdyistä virheistä Ajotapahtumien tallennuksessa toimia muistiinpanovälineenä Toiminnon kuvaus Käyttäjä tallettaa vapaamuotoista tekstiä haluamansa määrän erilliseen kommenttitiedostoon. Käyttöliittymä Järjestelmä avaa erillisen syötekentän tai ikkunan, johon käyttäjä kirjoittaa näppäimistöltä vapaamuotoista tekstiä. Kommenttitiedoston sisältö on oltava kokonaisuudessaan tarkasteltavissa tekstiä vierittämällä. Syötteet Käyttäjän kirjoittama teksti. Käsittely Järjestelmä avaa sen kommenttitiedoston, joka liittyy kulloinkin auki olevaan ajotapahtumatiedostoon. Jos ko. kommenttitiedostoa ei ole olemassa, luodaan uusi. Ajotapahtuma- ja kommenttitiedosto on liitetty toisiinsa tiedostojen nimen avulla (kts. 3.1).

24 23 Kirjoitettu tai muutettu teksti talletetaan avoinna olevaan kommenttitiedostoon. Tulosteet Talletettava kommentti tulostetaan näytölle. Sovelluksen ulkopuolella tiedoston sisältöä voidaan muuttaa ja tarkastella avaamalla ja tulostamalla tiedosto jollain tarkoitukseen sopivalla ohjelmalla (esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma). 4.7 Tarkista kuljettaja (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.1) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on kuljettajan tunniste. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu kuljettajan tunniste. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä kuljettajan tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos tunnistetta ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna kuljettajan tunniste".

25 Tarkista auto (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.2) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on auton tunniste. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu auton tunniste. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä auton tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos tunnistetta ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna auton tunniste". 4.9 Tarkista ajotapahtumalaji (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.3) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on laji. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu ajotapahtumalaji.

26 25 Käyttöliittymä Käyttäjä antaa ajotapahtumalajin näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalajia ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna ajotapahtumalle laji" Tarkista päivämäärä (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.4) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on päivämäärä. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko automaattinen päivämäärän rekisteröinti talletettavalle ajotapahtumalle onnistunut. Käyttöliittymä Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtuman päivämäärän ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä.

27 26 Käsittely Jos päivämäärää ei ole saatu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tapahtumalle ei saatu päivämäärää. Yritä uudelleen tai ilmoita ylläpitäjälle" Tarkista asiakas (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.5) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on annettu tieto siitä, minkä asiakkaan lukuun tavaraa kulloinkin kuljetetaan. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto asiakkaasta. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja asiakkaan tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on tavaran kuormaus tai tavaran purku, ja käyttäjä ei ole antanut asiakkaan tunnistetta, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava asiakkaan tiedot. Tapahtumaa ei talletettu.

28 Tarkista tavaralaji (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.6) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on talletettu tieto siitä, mitä tavaraa kulloinkin kuljetetaan. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto tavaralajista. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja tavaralajin tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on tavaran kuormaus tai tavaran purku, ja käyttäjä ei ole antanut tavaralajin tunnistetta, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava tavaralaji. Tapahtumaa ei talletettu Tarkista tavaramäärä (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.7) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on talletettu tieto siitä, paljonko tavaraa kuormataan tai puretaan.

29 28 Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto tavaramäärästä. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja tavaramäärän käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on kuormaus tai purku, ja käyttäjä ei ole antanut tavaramäärää, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava tavaramäärä. Tapahtumaa ei talletettu Talleta ajotapahtuma (Liite 4: Tietovirtakaavio 3. Prosessi 3.2) Tarkoitus Tarkoitus on tallettaa erilaisten tapahtumien tietoja myöhempää tarkastelua varten. Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ajotapahtuma ominaisuuksineen talletetaan Ajotapahtumat - tiedostoon. Enter ja return -näppäin tallettavat ajotapahtuman. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa ajotapahtuman ominaisuudet näppäimistöltä sovelluksen pääikkunassa. Syötteet

30 29 Toiminto saa syötteenä "Talleta tapahtuma" -käskyn käyttäjältä sekä ajotapahtumalajin ominaisuudet: Päivämäärä käyttöjärjestelmältä automaattisesti Kellonaika käyttöjärjestelmältä automaattisesti Kuljettajan tunniste käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa kuljettajan tunnisteen vain valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Henkilot-tiedoston sisältämistä alkioista. Tunnisteen oletusarvona on auki olevaan Ajotapahtumat-tiedostoon viimeksi talletetun ajotapahtuman kuljettajan tunniste. Ensimmäistä ajotapahtumaa talletettaessa oletusarvona on järjestelmän käynnistyksen (kts. 4.2) yhteydessä annettu kuljettajan tunniste. Apukuljettajan tunniste käyttäjältä (ei pakollinen) Auton tunniste käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa auton tunnisteen vain valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Autot-tiedoston sisältämistä alkioista. Tunnisteen oletusarvona on auki olevaan Ajotapahtumat-tiedostoon viimeksi talletetun ajotapahtuman auton tunniste. Ensimmäistä ajotapahtumaa talletettaessa oletusarvona on järjestelmän käynnistyksen (kts. 4.2) yhteydessä annettu kuljettajan tunniste, jos se on annettu. Perävaunun tunniste käyttäjältä (ei pakollinen) Ajotapahtumalaji käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa ajotapahtumalajin näppäilemällä tunnisteen tai valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Ajotapahtumalajittiedoston sisältämistä alkioista. Oletusarvoa ei saa olla. Numeerinen lisätieto käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tekstimuotoinen lisätieto (ei pakollinen) X-koordinaatti paikannuslaitteistolta automaattisesti (ei pakollinen) Y-koordinaatti paikannuslaitteistolta automaattisesti (ei pakollinen) Matkamittarin lukema auton teknisistä järjestelmistä automaattisesti Työnumero käyttäjältä (ei pakollinen) Asiakkaan tunniste käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tavaralaji käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tavaramäärä käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Käsittely Ajotapahtuman ominaisuudet talletetaan Ajotapahtumat -tiedoston tietueeksi. Virhetilanteet Jos käyttäjä yrittää tallettaa ajotapahtuman käyttäen väärää näppäintä tai näppäinyhdistelmää, annetaan ilmoitus käyttäjälle ja opastus oikean näppäimen käyttöön.

31 Näytä ajotapahtumat (Liite 4: Tietovirtakaavio 3. Prosessi 3.3) Tarkoitus Toiminnon avulla käyttäjä voi tarkastella kuluvan työvuoron aikana talletettuja tapahtumia. Toiminnon kuvaus Avoinna olevan Ajotapahtumat -tiedoston sisältämät tietueet näkyvät koko ajan käyttäjälle. Näyttö päivitetään aina, kun uusi ajotapahtuma talletetaan. Käyttöliittymä Ajotapahtumat näkyvät sovelluksen pääikkunassa siten, että viimeinen tapahtuma (tietue) on näytöllä ylimpänä ja näkyvissä. Näyttöä on pystyttävä vierittämään niin, että kaikkia tiedostoon talletettuja tapahtumia voidaan tarkastella kokonaisuudessaan. Syötteet Toiminto saa tietonsa Ajotapahtumat-tiedostosta. Tulosteet Ajotapahtumat tulostetaan näytölle Tiedonsiirto ja lopetus (Liite 2: Tietovirtakaavio 0. Prosessi 4) Tarkoitus Tarkoitus on lopettaa järjestelmän käyttö ja siirtää ajopäiväkirjamerkinnät haluttuun kohteeseen mahdollisimman helposti käyttäjän kannalta. Toiminnon kuvaus Toiminto siirtää ajopäiväkirjamerkinnät haluttuun paikkaan halutulla tavalla, antaa käyttäjälle ilmoituksen onnistuneesta tiedonsiirrosta ja sammuttaa järjestelmän.

32 31 Käyttöliittymä Käyttäjä antaa lopetuskäskyn näppäimistön avulla. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä lopetuskäskyn käyttäjältä sekä tiedonsiirtotavan ja -kohteen järjestelmän asetuksista. Käsittely Jos tiedonsiirtotapana on taltiolle kopiointi, kopioidaan viimeisimmät versiot Ajotapahtumat- ja Kommentit-tiedostoista siirrettävälle taltiolle. Kopioinnin onnistuttua annetaan käyttäjälle ilmoitus ja sammutetaan järjestelmä. Jos tiedonsiirtotapana on langaton tiedonsiirto, lähetetään viimeisimmät versiot Ajotapahtumat- ja Kommentit-tiedostoista haluttuun kohteeseen. Tiedostojen siirron onnistuttua annetaan käyttäjälle ilmoitus ja sammutetaan järjestelmä käyttäjän vahvistuksen jälkeen. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tiedonsiirto onnistui". Virhetilanteet Jos käyttäjä yrittää lopettaa järjestelmän käyttämisen tilanteessa, jossa tiedonsiirron edellytykset puuttuvat tai tiedonsiirto ei onnistu, annetaan käyttäjälle näytöllä ilmoitus "Tiedonsiirto ei onnistunut. Yritä uudelleen tai ilmoita ylläpitäjälle." Ajopäiväkirjamerkinnät ovat myöhemmin löydettävissä massamuistista tiedostojen nimien perusteella Tiedonsiirtotavan muutos (Liite 6: Tietovirtakaavio 5. Prosessi 5.1) Tarkoitus Tarkoitus on tehdä mahdollisimman helpoksi käyttäjän kannalta eli mahdollistaa menettely, jossa käyttäjän ei tarvitse määritellä tiedonsiirron yksityiskohtia.

33 32 Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ylläpitäjä asettaa halutun tiedonsiirtomenetelmän ajopäiväkirjamerkintöjen tulevaa siirtämistä varten, ja päivittää puhelinnumeron mahdollista langatonta tiedonsiirtoa varten. Käyttöliittymä Ylläpitäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Asetusten voimassa olevat arvot näkyvät näytöllä. Syötteet Järjestelmä saa ylläpitäjältä tiedonsiirtomenetelmän ja puhelinnumeron. Tiedonsiirtomenetelmän oletusarvona on "Taltiolle kopiointi". Käsittely Haluttu tiedonsiirtomenetelmä ja puhelinnumero talletetaan järjestelmän asetuksiin Sammutusajan muutos (Liite 6: Tietovirtakaavio 5. Prosessi 5.2) Tarkoitus Tarkoitus on saattaa järjestelmälle tiedoksi, kuinka pitkän ajan kuluttua ajoneuvon sammuttamisesta järjestelmä sammutetaan. Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ylläpitäjä asettaa halutun sammutusajan (aika, jonka kuluttua moottorin sammumisesta järjestelmä sammuu automaattisesti). Käyttöliittymä Ylläpitäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Asetusten voimassa olevat arvot näkyvät näytöllä. Syötteet Järjestelmä saa ylläpitäjältä sammutusajan.

34 33 Käsittely Sammutusaika talletetaan järjestelmän asetuksiin. Sammutusaika on korkeintaan 24 tuntia. Oletusarvo on kolme tuntia.

35 34 5. ULKOISET LIITTYMÄT 5.1 Laitteistoliittymät Tiedonsiirto hoidetaan mahdollisesti langattomasti, jolloin järjestelmä tarvitsee radiomodeemin tai vastaavan laitteen, ja on liitettävissä radioverkkoon (esimerkiksi GSM). Järjestelmään on liitettävissä paikannuslaitteisto. Järjestelmä liitetään ajoneuvon teknisiin järjestelmiin seuraavien asioiden rekisteröintiä varten: matkamittarin lukema liiketila (liikkeellä / pysähtynyt) moottorin käynti (käynnissä / sammutettuna) Sähköinen ajopiirturi tullee pakolliseksi uusiin kuorma-autoihin vuonna Ajopiirturin standardin määrittely on tätä kirjoitettaessa kesken, mutta asia on syytä pitää mielessä. Ajopiirturi rekisteröi osittain samoja asioita kuin SAPK. Se ei kuitenkaan korvaa toiminnoiltaan SAPK:aa. 5.2 Ohjelmistoliittymät Järjestelmä liittyy muihin ohjelmistoihin ajopäiväkirjamerkintöjen kautta. Kyseiset ASCII-tiedostot ovat tarkasteltavissa lukuisten eri ohjelmien avulla, mm. Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmän avulla. 5.3 Tietoliikenneliittymät Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään ASCII-tiedostona langattomasti tai taltiota kuljettamalla toimistolle.

36 35 6. MUUT OMINAISUUDET 6.1 Suorituskyky ja vasteajat Järjestelmällä on kerrallaan yksi käyttäjä. Avoinna on kerrallaan yksi Ajotapahtumat- ja korkeintaan yksi Kommentit-tiedosto. 95 %:ssa ajotapahtumien talletuksista vasteaika on oltava alle kaksi sekuntia. Suurin sallittu vasteaika on viisi sekuntia. Jos ajopäiväkirjamerkinnät siirretään siirrettävän taltion avulla, ajopäiväkirjamerkintöjen kopiointi taltiolle on alettava käytettävyyden takia kolmen sekunnin kuluessa lopetuskäskyn antamisesta. Jos ajopäiväkirjamerkinnät siirretään langattoman tiedonsiirron avulla, ja mahdollinen tiedonsiirtopuskuri on tyhjä, ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen on alettava käytettävyyden takia 30 sekunnin kuluessa käskyn antamisesta. 6.2 Toipuminen, turvallisuus, suojaukset Kunkin ajotapahtuman tallettamisen yhteydessä talletetaan Ajotapahtumat-tiedoston uusi versio massamuistiin. Näin ollen järjestelmän kaatuminen ja käyttömuistin tyhjeneminen ei hävitä tietoja. Levyrikon tapahtuessa meneillään olevan työvuoron ajopäiväkirjamerkinnät menetetään. Aikaisempien vuorojen aikana tuotetut tiedostot löytyvät taltioilta tai tietokoneesta, jonne ne on siirretty. Langattomaan tiedonsiirtoon käytettävän menetelmän tulee olla sellainen, jolla voidaan varmistua tietoturvasta lähetettävien päiväkirjamerkintöjen osalta. 6.3 Ylläpidettävyys Ylläpitäjän on huolehdittava tiedonsiirtoon liittyvistä asetuksista sekä järjestelmän käyttämien Asiakas, Autot, Ajotapahtumalajit, Henkilot, Tavaralaji ja Vaunut - tiedostojen ajantasaisuudesta. Ajoneuvon tietokoneen päivämäärän ja kellonajan päivittäminen voi olla ylläpitäjän tehtävä.

37 Siirrettävyys/kannettavuus, yhteensopivuus Tietokone, jossa sovellus toimii, on oltava siirrettävissä ajoneuvosta toiseen edellyttäen kuitenkin, että ajoneuvojen teknisistä järjestelmistä saadaan SAPK:n tarvitsemat signaalit. 6.5 Operointi Suositellaan, että käyttäjä tai ylläpitäjä ajoittain siivoaa vuotta vanhemmat Ajotapahtumat- ja Kommentit -tiedostot pois laitteiston massamuistista.

38 37 7. SUUNNITTELURAJOITTEET 7.1 Standardit Tietosisältöä määriteltäessä on noudatettu SQL2-standardia. on laadittu standardia ANSI/IEEE mukaillen. 7.2 Laitteistorajoitteet Laitteiston tulee kestää ja olla käytettävissä kuorma-auton ohjaamossa kaikkina vuorokaudenaikoina vallitsevissa olosuhteissa eli on otettava huomioon tärinä pöly lämpötilanvaihtelut ( C) suora auringonvalo 7.3 Ohjelmistorajoitteet Ei ole. 7.4 Muut rajoitteet Hankintahinta on erittäin ratkaiseva tekijä.

39 LIITE 1. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Liittymäkaavio HALLINTO Ajotapahtumat Kommentit Vaunut YLLÄPITÄJÄ Autot Asetukset Kuljettajat Ajotapahtumalajit Asiakkaat SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Perustiedot + Ajopäiväkirjamerkinnät Tavaralajit Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat + Ilmoitukset Moottorin käynti + Liiketila KÄYTTÄJÄ Matkamittarin lukema Koordinaatit Ohjauskäskyt AJONEUVO PAIKANNUS- LAITTEISTO AJONEUVO- TIETOKONE

40 Ajotapahtuma Aika Ilmoitukset puuttuvista tiedoista LIITE 2. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 0 Koordinaatit Matkamittarin lukema Kommentti 3 Ajotapahtuman käsittely 2 * Kommentin käsittely Ajotapahtumat Kuljettaja + Auto Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat Kommentit 4 * Tiedonsiirto ja lopetus Tiedonsiirtotapa 5 Asetusten muutos Moottorin käynti Liiketila 1 Järjestelmän ohjaus Ohjauskäskyt Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkinnöistä Ilmoitukset Ilmoitus tiedonsiirron onnistumisesta Ilmoitukset puuttuvista tiedoista Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkiinöistä Ilmoitus tiedonsiirron onnistumisesta Asetukset Sammutusaika Perustiedot Kuljettaja Auto Ajopäiväkirjamerkinnätt Ajotapahtuma Kommentti

41 Moottorin käynti Moottori sammuu Moottori käynnistyy Liiketila Auto liikkuu Auto pysähtyy Ohjauskäskyt Sammutuskäsky Lukituskäsky Avauskäsky Aika Kellonaika Päivämäärä LIITE 3. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 1: Järjestelmän ohjaus Päivämäärä + Kuljettaja + Auto Moottori käynnistyy Moottori sammuu Asetukset 1.1 * Käynnistä järjestelmä Kellonaika 1.2 * Sammuta järjestelmä Sammutusaika Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkiinöistä Sammutuskäsky Auto liikkuu Auto pysähtyy 1.3 * Lukitse järjestelmä Lukituskäsky 1.4 * Avaa järjestelmän lukitus Avauskäsky

42 Ajotapahtuma Ajotapahtumalaj i Kuljettaja Apukuljettaja Auto Perävaunu Lisätiedot Päivämäärä Kellonaika Asiakas Tavaralaji Tavaramäärä Aika Kellonaika Päivämäärä LIITE 4. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 3: Ajotapahtuman käsittely Kuljettaja + Auto + Ajotapahtumalaji + Päivämäärä + Asiakas + Tavaralaji + Tavaramäärä Ajotapahtumalaji + Kuljettaja + Apukuljettaja + Auto + Perävaunu + Lisätiedot + Päivämäärä + Kellonaika + Asiakas + Tavaralaji + Tavaramäärä Matkamittarin lukema + Koordinaatit 3.1 Tarkista ajotapahtuma 3.2 * Talleta ajotapahtuma Ajotapahtumat Ilmoitukset puuttuvista tiedoista 3.3 * Näytä ajotapahtumat Työvuoron toteutuneet tapahtumat

43 3.1.7 * Tarkista tavaramäärä Ilmoitus puuttuvasta auton tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta ajotapahtumalajista Ilmoitus puuttuvasta päivämäärästä Ilmoitus puuttuvasta asiakkaan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaralajin tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaramäärästä Ilmoitus puuttuvasta tavaramäärästä LIITE 5. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 3.1: Tarkista ajotapahtuma Kuljettaja Ajotapahtumalaji Asiakas * Tarkista asiakas Ajotapahtumalaji Tavaralaji * Tarkista tavaralaji Ajotapahtumalaji Tavaramäärä * Tarkista kuljettaja Ilmoitus puuttuvasta asiakkaan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaralajin tunnisteesta Ilmoitukset puuttuvista tiedoista Auto Ilmoitus puuttuvasta kuljettajan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta kuljettajan tunnisteesta Ajotapahtumalaji Päivämäärä * Tarkista auto Ilmoitus puuttuvasta auton tunnisteesta * Tarkista ajotapahtumalaji Ilmoitus puuttuvasta ajotapahtumalajista Ilmoitus puuttuvasta päivämäärästä * Tarkista päivämäärä

44 5.2 * Sammutusajan muutos LIITE 6. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 5: Asetusten muutos 5.1 * Tiedonsiirtotavan muutos Sammutusaika Tiedonsiirtomenetelmä Puhelinnumero Asetukset

45

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05194-07 31.5.2007 Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely Kirjoittajat Teemu Mätäsniemi, Jari Knuuttila, Kaarin Ruuhilehto

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1

Taseri 4.0 Käyttöohje. Taseri 4.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 1 Taseri 4.0 Käyttöohje Taseri 4.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 T A S E R I S E U R A N J A Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I T O Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä

Harjoitustyö. 1. Johdanto. 1.1. Tehtävä 1. Johdanto 1.1. Tehtävä Kaukana, monen valovuoden päässä täältä, sijaitsee planeetta, jolla on käynnistynyt alkeellinen elämä. Tehtävänäsi on toteuttaa Java-kielellä ohjelma, joka simuloi planeetan alkulimassa

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Ohjelmaversio 2.0 Dokumenttiversio 1.0 Tämä dokumentti sisältää käyttöohjeet Edukeeper henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman käyttöön. Dokumentin sisältö

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

ABLOY KEYAXXESS. Käyttöohje. An ASSA ABLOY Group brand

ABLOY KEYAXXESS. Käyttöohje. An ASSA ABLOY Group brand ABLOY KEYAXXESS Käyttöohje An ASSA ABLOY Group brand OSA. Ohjelman käyttöönotto ja perustoiminnot ABLOY KEYAXXESS KÄYTTÖÖNOTTO 5. JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET JA OHJELMISTON ASENNUS... 5. OHJELMAAN VALMISTELTAVAT

Lisätiedot

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy Käyttöohje Ksenos DVR Prime Turun Turvatekniikka Oy February 16, 2010 Contents 1 Johdanto 3 2 Tallentimen käyttö 4 2.1 Ohjelman käynnistäminen........................................ 4 2.2 Käyttöliittymä..............................................

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot