Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen ajopäiväkirja, versio 2"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tarkoitus Tuote Määritelmät, termit ja lyhenteet Viitteet Yleiskatsaus dokumenttiin YLEISKUVAUS Ympäristö Toiminta Käyttäjät Yleiset rajoitteet TIEDOT JA TIETOKANTA Tietosisältö Käyttöintensiteetti Kapasiteettivaatimukset TOIMINNOT Yleistä Käynnistä järjestelmä Sammuta järjestelmä Lukitse järjestelmä Avaa järjestelmän lukitus Kommentin käsittely Tarkista kuljettaja Tarkista auto Tarkista ajotapahtumalaji Tarkista päivämäärä Tarkista asiakas Tarkista tavaralaji Tarkista tavaramäärä Talleta ajotapahtuma Näytä ajotapahtumat Tiedonsiirto ja lopetus Tiedonsiirtotavan muutos Sammutusajan muutos ULKOISET LIITTYMÄT Laitteistoliittymät Ohjelmistoliittymät Tietoliikenneliittymät MUUT OMINAISUUDET Suorituskyky ja vasteajat Toipuminen, turvallisuus, suojaukset Ylläpidettävyys Siirrettävyys/kannettavuus, yhteensopivuus Operointi... 36

3 2 7. SUUNNITTELURAJOITTEET Standardit Laitteistorajoitteet Ohjelmistorajoitteet Muut rajoitteet Liitteet: 1. Liittymäkaavio 2. Tietovirtakaavio 0 3. Tietovirtakaavio 1: Järjestelmän ohjaus 4. Tietovirtakaavio 3: Ajotapahtuman käsittely 5. Tietovirtakaavio 3.1: Tarkista ajotapahtuma 6. Tietovirtakaavio 5: Asetusten muutos 7. Sovelluksen pääikkuna, esimerkki

4 3 1. JOHDANTO 1.1 Tarkoitus Tässä määrittelydokumentissa kuvataan pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten käyttöön tarkoitettu ajoneuvossa käytettävä kuljetustapahtumia rekisteröivä järjestelmä. Dokumentti on tarkoitettu ohjelmistotuottajille palvelemaan järjestelmän tuotteistamista sekä vastaavien järjestelmien kehittämistä. 1.2 Tuote Järjestelmän nimi on SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA, lyhenne SAPK. Sähköisen ajopäiväkirjan tarkoitus on kerätä ja tallentaa ajoneuvossa tietoja, jotka koskevat kuljettajan ja apukuljettajan työaikaa sekä kuljetustapahtumaa ja eräitä ajoneuvon käyttöön liittyviä tapahtumia. Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään jatkokäsittelyyn digitaalisessa muodossa. Järjestelmää käyttää ajoneuvossa kuljettaja tai apukuljettaja. Järjestelmä helpottaa ja yhtenäistää kuljetusyrittäjien tarvitsemien tietojen keräämistä ja talletusta. Talletettua tietoa voidaan käsitellä ja analysoida muilla sovelluksilla, kuten tämän järjestelmän yhteydessä määritellyn Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmän avulla. 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet Ajopäiväkirjamerkinnät Ajotapahtumat ja kommentit. Ajotapahtuma Ajoneuvon ja perävaunun käyttöön, kuljetettavan tavaran käsittelyyn ja ominaisuuksiin tai henkilön työhön liittyvä yksittäinen tapahtuma, josta yrityksessä halutaan saada tietoja. Ajotapahtumalaji Ajotapahtuman luonnetta kuvaava selite (esim. työvuoron alku, kuormaus, tankkaus). Järjestelmä Sähköinen ajopäiväkirja

5 4 Järjestelmän asetukset Se osa järjestelmästä, johon tallennetaan järjestelmän toimintaa ohjaavia parametrejä. Ei ole aina käyttäjän hallittavissa. kirjaama vapaamuotoinen teksti. Kommentit tallettuvat Kommentit- Kommentti Käyttäjän tiedostoon. Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmä, KTS Järjestelmä, johon tallennetaan yrityksen kaikki kustannukset ja erilaisia yrityksen toimintaan liittyviä tapahtumia. Sen avulla tarkastellaan tallennettuja kustannuksia ja tapahtumia sekä tuotetaan niistä raportteja. Käyttäjä Henkilö, joka käyttää SAPK:aa työnsä apuna, useimmiten ajoneuvon kuljettaja. Oletusarvo Arvo, jonka kyseinen parametri tai ominaisuus saa, jos muuta arvoa ei anneta. Taltio Tässä yhteydessä fyysinen, yhtenä kokonaisuutena käytettävä väline, johon tiedostot ovat tallennettavissa, ja joka on helposti siirrettävissä. Esimerkiksi levyke tai muistikortti. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilasto, jonka tiedot perustuvat Tilastokeskuksen otostutkimuksella kuorma-auton haltijoilta ja ulkomaanliikenteeseen oikeuttavan luvan haltijoilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin tavarankuljetuksista. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 62/1994. Yrityksen hallinto Ne yrityksen henkilöt, jotka osallistuvat ns. toimistotöihin eli esimerkiksi yrityksen johtamiseen, talouden hoitoon ja palkanlaskentaan. 1.4 Viitteet Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmä, toiminnallinen määrittely. TTKK Liikenneja kuljetustekniikka Laakso, J., Rauhamäki, H., Rantala, J Tietojenkäsittely ja tiedonsiirto kuorma- ja pakettiautokuljetuksissa. Helsinki. Liikenneministeriön julkaisu 24/ s. Laakso, J., Rauhamäki, H Pienten ja keskisuurten kuorma- ja linja-autoyritysten telematiikan kehittäminen, esitutkimusraportti. TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka. 25 s.

6 5 Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilastokeskus. Liikenne ja matkailu 1998/ Yleiskatsaus dokumenttiin Ensimmäisessä ja toisessa luvussa on esitetty yleistietoja järjestelmästä ja asiaan liittyviä taustatietoja. Kolmannessa luvussa on esitetty järjestelmän tietosisältö eli kuvattu minkä muotoista tietoa tallennetaan ja hyödynnetään. Neljännessä luvussa on kuvattu järjestelmän toiminnot eli se, mitä järjestelmä tekee ja miten. Viidennessä luvussa esitetään millä tavalla järjestelmä liittyy ympäristöönsä. Kuudennessa luvussa käydään läpi eräitä ei-toiminnallisia vaatimuksia, joita järjestelmälle asetetaan. Seitsemännessä luvussa esitetään määrittelyn mukaisen järjestelmän toteuttamisessa tai määrittelyn muussa hyödyntämisessä huomioitavat rajoitukset. Liittymä- ja tietovirtakaavioissa (liitteet 1...6) on käytetty kuvassa 1.1 esitettyä esitystapaa. Kaavioissa tähdellä merkityt prosessit on kuvattu tämän dokumentin luvussa 4. ER-kaaviossa on käytetty kuvassa 1.2 esitettyä esitystapaa.

7 6 Nimi Prosessi Nimi Tietovarasto Nimi Tietovirta Nimi Järjestelmän ulkopuolinen olio Nimi Ohjausvirta Kuva 1.1 Liittymä- ja tietovirtakaavioissa käytetty esitystapa. Nimi Käsite 0:N Lukumääräsuhde Nimi Yhteys Kuva 1.2 ER-kaaviossa käytetty esitystapa.

8 7 2. YLEISKUVAUS 2.1 Ympäristö Tässä dokumentissa määritelty järjestelmä on esitetty toteutettavaksi ajoneuvotietokoneella. Lienee syytä kuitenkin pitää mielessä myös muut menetelmät (esimerkiksi uusi matkaviestintekniikka), joiden avulla ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen jatkokäsittelyyn voisi olla mahdollista. Järjestelmä liittyy ajoneuvon teknisiin järjestelmiin siltä osin kuin on tarpeen matkamittarin lukeman, moottorin käyntitilan (käynnissä/sammutettuna) ja liiketilan (liikkeellä/pysähdyksissä) määrittelemiseksi sekä mahdollisesti paikannuslaitteistoon ajoneuvon X- ja Y-koordinaattien määrittelemiseksi. Laitteisto tulee olla liitettävissä radioverkkoon (esimerkiksi GSM) langatonta tiedonsiirtoa varten. Sähköinen ajopiirturi tullee pakolliseksi uusiin kuorma-autoihin vuonna Ajopiirturin standardin määrittely on tätä kirjoitettaessa kesken, mutta asia on syytä pitää mielessä. Sähköisen ajopäiväkirjan avulla tiedostoon talletetut tapahtumat kopioidaan siirrettävää taltiota (kts. 1.3) tai langatonta tiedonsiirtoa käyttäen esimerkiksi kuljetusyrityksen toimistolle, jossa ne ovat analysoitavissa esimerkiksi Kuljetusten kustannusseurantajärjestelmän avulla.

9 8 HALLINTO Vaunut Ajotapahtumat Kommentit YLLÄPITÄJÄ Autot Asetukset Kuljettajat Ajotapahtumalajit Asiakkaat SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Perustiedot + Ajopäiväkirjamerkinnät Tavaralajit Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat + Ilmoitukset Matkamittarin lukema Moottorin käynti + Liiketila Koordinaatit Ohjauskäskyt KÄYTTÄJÄ AJONEUVO PAIKANNUS- LAITTEISTO AJONEUVO- TIETOKONE Kuva 2.1 Liittymäkaavio

10 9 2.2 Toiminta Järjestelmän päätoiminnot (kts. liite 2, Tietovirtakaavio 0) ovat 1. Järjestelmän ohjaus Käynnistetään ja sammutetaan järjestelmä sekä estetään liikenneturvallisuussyistä järjestelmän käyttäminen ajoneuvon ollessa liikkeessä. Toiminto saa syötteenään tunnistetietojen lisäksi erilaisia ajoneuvon teknisistä järjestelmistä tulevia ohjaussignaaleja. 2. Kommentin käsittely Käyttäjän antamien tekstimuotoisten huomioiden ja muistiinpanojen tallettaminen tiedostoon. 3. Ajotapahtuman käsittely Erilaisten kuljetustapahtumaan liittyvien ajotapahtumien tallettaminen ja tarkastelu järjestelmän avulla. 4. Tiedonsiirto Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään järjestelmästä automaattisesti taltiolle tai langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäen haluttuun kohteeseen jatkokäsittelyä varten. 5. Asetusten muutos Muutetaan erilaisia järjestelmän asetuksiin talletettuja, järjestelmän toimintaa ohjaavia parametrejä. 2.3 Käyttäjät Pääasiallisia käyttäjiä ovat ajoneuvojen kuljettajat. Kuljettajien ei voida olettaa hallitsevan tietotekniikkaan liittyviä asioita syvällisesti, joten järjestelmän helppokäyttöisyys ja käyttöliittymän selkeys ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Ylläpito ja järjestelmän asetusten muuttaminen ovat yleensä erillisen ylläpitäjän, eivät käyttäjän tehtäviä. 2.4 Yleiset rajoitteet Laitteiston tulee kestää ja olla käytettävissä kuorma-auton ohjaamossa kaikkina vuorokaudenaikoina vallitsevissa olosuhteissa. Hankintahinta on erittäin ratkaiseva tekijä.

11 10 3. TIEDOT JA TIETOKANTA 3.1 Tietosisältö Sähköinen ajopäiväkirja käyttää erilaisia tiedostoja tiedon varastoimiseen ja siirtämiseen. Tiedostoissa käytetään 8-bittisiä (ISO :1987) ASCII-merkkejä. SAPK:n avulla rekisteröitävissä olevat ajotapahtumalajit, ajoneuvot, perävaunut ja henkilökunta tuodaan järjestelmään tiedostojen avulla. Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään esimerkiksi yrityksen toimistolle tiedostoina. Kuljetusten kustannusseurantajärjestelmä lukee SAPK:n Ajotapahtumat -tiedostoa. Ajotapahtumat- ja Kommentit -tiedostot säilyvät massamuistissa vähintään vuoden ajan. Ajotapahtumalaji 1:1 Kuuluu Asiakas 0:1 Kuljettaja 1:2 Kuuluu 0:N 0:N Kuuluu 0:N 0:N Ajotapahtuma 0:N 0:N Auto 1:1 Kuuluu 1:N Liittyy Kuuluu Vaunu 0:1 Kuuluu 0:1 0:1 Kommentti Tavaralaji Kuva 3.1 ER-kaavio.

12 11 Ajotapahtumalajit-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää sellaisten ajotapahtumien tunnisteet ja selitteet, joiden tietoja yrityksen ajoneuvoissa halutaan järjestelmällä kerätä. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä tapahtumalajit ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään kukin ajotapahtumalaji. Taulukko 3.1 Ajotapahtumalajit -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste Kokonaisluku Selite 40 Vuoron loppu Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun seurattavia tapahtumalajeja tulee lisää tai poistuu. SAPK:n käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Tiedoston koko on 43 kilotavua, kun yrityksen käytössä olevien eri tapahtumalajien määrä on 999. Ajotapahtumat-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, johon järjestelmän avulla talletetaan erilaisia kuljetustoimintaan liittyviä tapahtumia.

13 12 Taulukko 3.2 Ajotapahtumat -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus Muoto Huom. (merkkiä) Päivämäärä SQL2-standardin mukainen DATE-tietotyyppi Kello 8 15:02:45 SQL2-standardin mukainen TIME-tietotyyppi Kuljettaja 3 MVI tai 567 Ei tyhjä Apukuljettaja 3 KKO tai 456 Auto max. 10 Rekisteritunnus, ei tyhjä Perävaunu max. 10 Rekisteritunnus Ajotapahtumalaji 4 Kokonaisluku, ei tyhjä Numeerinen 6 Kokonaisluku Lisätieto Tekstimuot. 25 lisätieto X-koordinaatti 9 Kokonaisluku Y-koordinaatti 9 Kokonaisluku Matkamittarin 7 Kokonaisluku lukema Työnumero 6 Asiakas , VIRT Tavaralaji Tavaramäärä Liukuluku Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Myös tyhjät alkiot erotetaan kenoviivalla. Tiedosto luodaan, kun käyttäjä tallettaa ensimmäisen tapahtuman. Uusi versio tiedostosta luodaan massamuistiin aina, kun uusi tapahtuma talletetaan. Tiedosto nimetään automaattisesti siten, että nimen runko käsittää kahdeksan merkkiä ja tarkenne kolme merkkiä. Rungon ensimmäiset 3 merkkiä käsittävät kuljettajan tunnisteen, seuraavat 4 merkkiä päivämäärän (ppkk) ja viimeinen merkki on kasvavassa järjestyksessä A...Z ja edelleen Tarkenne on TAP. Esimerkki: tiedosto MVI2210A.TAP. Tiedoston avulla tapahtumat ovat siirrettävissä muihin järjestelmiin analysoitavaksi. Jos tiedostoon talletetaan 100 tapahtumaa kaikkine tietoineen, tiedoston koko on 12 kilotavua.

14 13 On mahdollista toteuttaa ajotapahtumien varastointi esimerkiksi relaatiotietokannan tauluna, mikä mahdollistaa mm. datan tarkastuksen järkevämmin kuin ASCII-tiedostoa käytettäessä. Tällöinkin on huolehdittava seuraavista asioista: Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään järjestelmän ulkopuolelle ASCII-tiedostona, ja siirtotiedostot ovat tässä dokumentissa määritellyn mukaiset. Ajopäiväkirjamerkintöjä ei saa hävitä lopullisesti käyttömuistin tyhjentyessä mahdollisessa virhetilanteessa (vrt. 6.2). Asiakas-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen asiakkaiden tunnisteet ja nimet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä asiakkaat ovat talletettavissa ajotapahtumien ominaisuuksina. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään asiakkaat. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.x Asiakas -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto (esim.) Huom. Tunniste tai VIR Nimi 25 Virtanen Oy Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun vanha asiakassuhde katkeaa tai uusi muodostuu. Tiedoston koko on 28 kilotavua, kun asiakkaiden lukumäärä on 999. Autot-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen käytettävissä olevien ajoneuvojen tunnisteet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä ajoneuvot ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteella yksilöidään autot. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.3 Autot -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste 7 ABC-123 Rekisteritunnus Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun ajoneuvo poistuu käytöstä tai uusi otetaan käyttöön. Tiedoston koko on 105 tavua, kun yrityksen ajoneuvojen määrä on 15.

15 14 Kommentit-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää järjestelmän käyttäjän kirjaamaa vapaamuotoista tekstiä. Järjestelmä luo tiedoston, kun Ajotapahtumat-tiedosto luodaan. Käyttäjä päivittää tiedostoa tarvittaessa. Kuhunkin Ajotapahtumat-tiedostoon liittyy yksi Kommentittiedosto. Tiedosto nimetään automaattisesti siten, että nimen runko käsittää kahdeksan merkkiä ja tarkenne kolme merkkiä. Rungon ensimmäiset 3 merkkiä käsittävät kuljettajan tunnisteen, seuraavat 4 merkkiä päivämäärän (ppkk) ja viimeinen merkki on kasvavassa järjestyksessä A...Z ja edelleen Tarkenne on KOM. Esimerkki: tiedosto MVI2210A.KOM. Nimi on tarkennetta lukuun ottamatta sama, kuin Ajotapahtumattiedostolla, johon kommentit liittyvät. Tiedoston koko on 3 kilotavua, kun tekstiä on yhden A4-arkin verran (noin 500 sanaa). Kuljettajat-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen palveluksessa olevien sellaisten henkilöiden tunnisteet ja nimet, jotka kuljettavat ajoneuvoja tai toimivat apukuljettajina. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä henkilöt ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunnisteen avulla yksilöidään kuljettaja. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.4 Kuljettajat -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste tai MVI Nimi 25 Virtanen Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun henkilö poistuu yrityksestä, vaihtaa nimeä tai tunnistetta tai kun uusi henkilö tulee yrityksen palvelukseen. Tiedoston koko on 700 tavua, kun yrityksen käytössä olevien kuljettajien määrä on 25.

16 15 Tavaralaji -tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen kuljettamien tavaralajien tunnisteet, nimet ja eräät ominaisuudet. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä tavaralajit ovat talletettavissa ajotapahtumien ominaisuuksiksi. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen sekä ajotapahtuman yhteydessä talletettavan tavaramäärän yksikön näyttämiseen käyttäjälle. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon. Taulukko 3.x Tavaralaji -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. (esim.) Tunniste Kaksi ensimmäistä merkkiä väliltä 1 41 (tavaralajiluokka) Nimi 25 Kevyt polttoöljy Yksikkö 6 kg, kolli, m3 Tietueen alkiot erotetaan toisistaan kenoviivalla (\, ASCII-koodi 92). Tunnisteen avulla yksilöidään tavaralaji. Tunnisteen ensimmäiset kaksi merkkiä kuvaavat tavaralajia tavarankuljetustilastoinnin yhteydessä käytetyn tavaralajikoodiston mukaisesti (kts. KTS). Muut tunnisteen merkit ovat käytettävissä kuljetusyrityksen omia tarpeita varten. Tavaralaji-tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun kuljetettava tavaralajivalikoima muuttuu. Tiedoston koko on 4 kilotavua, kun yrityksen kuljettamien tavaralajien lukumäärä on 100. Vaunut-tiedosto Tiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää yrityksen käytettävissä olevien perävaunujen tunnisteet (rekisteritunnukset). Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto siitä, mitkä perävaunut ovat käytettävissä ajotapahtumia talletettaessa. SAPK käyttää tiedostoa valikon esittämiseen. Tunniste yksilöi perävaunut. Käyttäjälle riittävät lukuoikeudet tiedostoon.

17 16 Taulukko 3.5 Vaunut -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Pituus (merkkiä) Muoto Huom. Tunniste 7 PPP-999 Rekisteritunnus Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun perävaunu poistuu käytöstä tai uusi otetaan käyttöön. Tiedoston koko on 105 tavua, kun yrityksen perävaunujen määrä on 15. Asetukset-tiedosto Tässä yhteydessä järjestelmän asetuksia esitetään hallittavaksi ASCII-tiedoston avulla. Tiedoston käyttäminen asetusten hallintaan ei ole kuitenkaan järjestelmän toiminnan kannalta oleellista, eikä ainoa vaihtoehto. Tiedosto sisältää järjestelmän asetukset. Tiedoston avulla välitetään järjestelmälle tieto eräistä sovelluksen käyttämistä parametreistä. Taulukko 3.6 Asetukset -tiedoston tietuekuvaus. Alkion nimi Tietotyyppi Koko tavuina Huom. Tiedonsiirtomenetelmä Merkki 1 Esim. A tai B (taltio tai langaton) Sammutusaika Kokonaisluku 2 Aika minuutteina Puhelinnumero Merkkijono (25) 25 Muut langattoman tiedonsiirron mahdollisesti vaatimat asetukset Valittavina tiedonsiirtomenetelminä ovat taltiolle kopiointi ja langaton tiedonsiirto. Sammutusaika on aika, jonka kuluttua järjestelmä sammutetaan moottorin sammumisen jälkeen edellyttäen, että järjestelmää ei ole käytetty moottorin sammumisen jälkeen. Langattoman tiedonsiirron toteuttaminen vaatii omat asetuksensa (esimerkiksi vastaanottavan modeemin puhelinnumero), jotka talletetaan myös Asetukset-tiedostoon. Tiedosto luodaan ja päivitetään yrityksen johdon hyväksymin periaattein esimerkiksi yrityksen toimistolla. Tiedostoa päivitetään, kun tulee tarvetta muuttaa tiedonsiirtomenetelmää, vastaanottavan modeemin numeroa tai järjestelmän automaattisen sammutusajan ajoitusta. Tiedoston koko on noin tavua. 3.2 Käyttöintensiteetti Järjestelmällä on vain yksi käyttäjä kerrallaan (ei käytetä esimerkiksi verkon yli). Järjestelmää käytetään kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden.

18 Kapasiteettivaatimukset Tietokannan koko kohdassa 3.1 esitetyin laskentaperustein on noin 17 megatavua olettaen, että vuorokaudessa on kolme ajovuoroa Ajotapahtumat ja Kommentit säilyvät massamuistissa yhden vuoden ajan.

19 18 4. TOIMINNOT 4.1 Yleistä Järjestelmän käyttöliittymä, dokumentit ja ohjelmakoodin kommentit ovat ainakin suomenkieliset, muita kieliä voi käyttää lisäksi. Järjestelmä tukee skandinaavisia merkkejä. Pääasiallisesti ohjelmaa käytetään näppäimistöltä. Näyttökartta Esimerkki sovelluksen pääikkunasta on esitetty liitteessä 7. Tapahtumalista 1. Käyttäjä kirjaa järjestelmään tekstimuotoisia kommentteja. 2. Käyttäjä kirjaa järjestelmään kuljetustehtävään liittyviä tapahtumia työvuoron aikana. Kustakin tapahtumasta kirjataan (* = ei pakollinen kaikille tapahtumille) kuljettaja apukuljettaja * ajoneuvo perävaunu * päivämäärä kellonaika ajoneuvon matkamittarin lukema tapahtuman laji tapahtumaan liittyvät lisätiedot * ajoneuvon sijaintikoordinaatit * asiakas * tavaralaji * tavaramäärä * 3. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu ajoneuvon tunnistetta. 4. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu tapahtuman lajin tunnistetta. 5. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu henkilön tunnistetta. 6. Käyttäjä saa tiedot kuluvan työvuoron aikana talletetuista tapahtumista. 7. Käyttäjän lopettaessa järjestelmän käyttämisen ajotapahtumat ja kommentit kopioituvat taltiolle tai langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäen haluttuun paikkaan. 8. Käyttäjä saa ilmoituksen onnistuiko ajotapahtumien ja kommenttien kopiointi haluttuun paikkaan. 9. Ajoneuvon liikkeelle lähteminen estää järjestelmän käyttämisen.

20 Ajoneuvon pysähtyminen mahdollistaa järjestelmän käyttämisen. 11. Ajoneuvon moottorin sammumisesta seuraa virran katkaisu järjestelmästä halutun pituisen ajanjakson (määritetään järjestelmän asetuksiin) kuluttua, ellei järjestelmää ole tällä välin käytetty. 12. Ajoneuvon moottorin käynnistyminen käynnistää järjestelmän, jos järjestelmä ei ole käynnissä. 13. Käyttäjä saa ilmoituksen, että talletetulle tapahtumalle ei annettu päivämäärää. 14. Ylläpitäjä muuttaa järjestelmän asetuksia. 15. Järjestelmä nimeää talletettavat tiedostot siten, että tiedostot tulevat yksilöidyksi. 16. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta asiakkaan tunnistetta. 17. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaramäärää. 18. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos kuormaustapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaralajia. 19. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta asiakkaan tunnistetta. 20. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaramäärää. 21. Käyttäjä saa ilmoituksen, jos purkutapahtuman yhteydessä ei talleteta tavaralajia. 4.2 Käynnistä järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.1) Tarkoitus Tarkoitus on käynnistää järjestelmä käyttäjän kannalta mahdollisimman helposti sekä varmistaa edellisellä käyttökerralla mahdollisesti unohtunut ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen. Toiminnon kuvaus Toiminto käynnistää järjestelmän, kun ajoneuvon moottori käynnistetään sekä luo ja nimeää Ajotapahtumat-tiedoston (kts. 3.1). Jos edellisellä käyttökerralla järjestelmä sammui automaattisesti (kts. 4.3), eikä ajopäiväkirjamerkintöjä siirretty, järjestelmä palaa käynnistyessään siihen tilaan, missä se oli ennen automaattista sammutusta, ja antaa käyttäjälle ilmoituksen. Käyttöliittymä Järjestelmä antaa kysymykset ja ilmoituksen näytöllä. Käyttäjä antaa tietonsa näppäimistön avulla.

21 20 Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa moottorin käynnistyneen. Käyttäjä antaa näppäimistön avulla kuljettajan tunnisteen. Kuljettajan tunnisteen voi antaa vain valitsemalla sen valikosta. Sovellus luo valikon Henkilot-tiedoston sisältämistä alkioista. Syötteellä ei saa olla oletusarvoa. Käyttäjä antaa näppäimistön avulla auton tunnisteen. Auton tunnisteen voi antaa vain valitsemalla sen valikosta. Sovellus luo valikon Autot-tiedoston sisältämistä alkioista. Syötteellä ei saa olla oletusarvoa. Päivämäärä saadaan ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä. Käsittely Moottorin käynnistymisestä kertova signaali saa aikaan järjestelmän käynnistymisen. Kuljettajan tunnisteen ja päivämäärän perusteella luodaan ja nimetään Ajotapahtumattiedosto (kts 3.1). Jos kuljettajan tunnistetta ei anneta, järjestelmä ei tee mitään, vaan jää odottamaan tunnistetta. Jos edellisellä kerralla järjestelmä sammui automaattisesti, käyttäjälle annetaan ilmoitus, avataan edellisellä kerralla auki jäänyt Ajotapahtumat-tiedosto ja jäädään odottamaan käyttäjän toimenpiteitä. Tulosteet Jos edellisellä kerralla järjestelmä sammui automaattisesti, se antaa käyttäjälle näytöllä ilmoituksen "Edellisellä kerralla järjestelmä sammutettiin automaattisesti. Lopeta normaalisti". 4.3 Sammuta järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.2) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, ettei järjestelmä unohdu turhaan päälle kuormittamaan ajoneuvon akkua.

22 21 Toiminnon kuvaus Toiminto sammuttaa järjestelmän, kun on kulunut tietty, järjestelmän asetuksissa määritelty aika moottorin sammuttamisesta. Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa moottorin sammuneen. Järjestelmän asetuksista saadaan sen ajan pituus, jonka kuluttua moottorin sammumisesta järjestelmä sammutetaan. Aika saadaan ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä. 4.4 Lukitse järjestelmä (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.3) Tarkoitus Liikenneturvallisuuden edistäminen. Toiminnon kuvaus Toiminto estää järjestelmän käyttämisen lukitsemalla näppäimistön, kun ajoneuvo on liikkeellä. Syötteet Toiminto saa ajoneuvon teknisistä järjestelmistä signaalin, joka ilmoittaa ajoneuvon liikkuvan. 4.5 Avaa järjestelmän lukitus (Liite 3: Tietovirtakaavio 1. Prosessi 1.4) Tarkoitus Mahdollistaa järjestelmän käyttäminen liikkeelläolon aiheuttaman lukituksen jälkeen.

23 22 Toiminnon kuvaus Toiminto mahdollistaa järjestelmän käyttämisen, kun ajoneuvo pysähtyy. Syötteet Toiminto saa syötteenä signaalin, joka ilmoittaa ajoneuvon pysähtyneen. 4.6 Kommentin käsittely (Liite 2: Tietovirtakaavio 0. Prosessi 2) Tarkoitus Toiminnon tarkoitus on sallia sellaisten tapahtumien rekisteröinti, jotka eivät ole varsinaisia Ajotapahtumia sallia rekisteröityjen Ajotapahtumien tietojen tarkentaminen sitä osin kuin Ajotapahtumien lisätieto-ominaisuudet eivät ole riittävät välittää toimistolle tietoja mahdollisesti tehdyistä virheistä Ajotapahtumien tallennuksessa toimia muistiinpanovälineenä Toiminnon kuvaus Käyttäjä tallettaa vapaamuotoista tekstiä haluamansa määrän erilliseen kommenttitiedostoon. Käyttöliittymä Järjestelmä avaa erillisen syötekentän tai ikkunan, johon käyttäjä kirjoittaa näppäimistöltä vapaamuotoista tekstiä. Kommenttitiedoston sisältö on oltava kokonaisuudessaan tarkasteltavissa tekstiä vierittämällä. Syötteet Käyttäjän kirjoittama teksti. Käsittely Järjestelmä avaa sen kommenttitiedoston, joka liittyy kulloinkin auki olevaan ajotapahtumatiedostoon. Jos ko. kommenttitiedostoa ei ole olemassa, luodaan uusi. Ajotapahtuma- ja kommenttitiedosto on liitetty toisiinsa tiedostojen nimen avulla (kts. 3.1).

24 23 Kirjoitettu tai muutettu teksti talletetaan avoinna olevaan kommenttitiedostoon. Tulosteet Talletettava kommentti tulostetaan näytölle. Sovelluksen ulkopuolella tiedoston sisältöä voidaan muuttaa ja tarkastella avaamalla ja tulostamalla tiedosto jollain tarkoitukseen sopivalla ohjelmalla (esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma). 4.7 Tarkista kuljettaja (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.1) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on kuljettajan tunniste. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu kuljettajan tunniste. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä kuljettajan tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos tunnistetta ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna kuljettajan tunniste".

25 Tarkista auto (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.2) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on auton tunniste. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu auton tunniste. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä auton tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos tunnistetta ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna auton tunniste". 4.9 Tarkista ajotapahtumalaji (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.3) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on laji. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko talletettavalle ajotapahtumalle annettu ajotapahtumalaji.

26 25 Käyttöliittymä Käyttäjä antaa ajotapahtumalajin näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalajia ei ole annettu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Anna ajotapahtumalle laji" Tarkista päivämäärä (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.4) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että kaikilla talletettavilla ajotapahtumilla on päivämäärä. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko automaattinen päivämäärän rekisteröinti talletettavalle ajotapahtumalle onnistunut. Käyttöliittymä Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtuman päivämäärän ajoneuvotietokoneen käyttöjärjestelmältä.

27 26 Käsittely Jos päivämäärää ei ole saatu, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tapahtumalle ei saatu päivämäärää. Yritä uudelleen tai ilmoita ylläpitäjälle" Tarkista asiakas (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.5) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on annettu tieto siitä, minkä asiakkaan lukuun tavaraa kulloinkin kuljetetaan. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto asiakkaasta. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja asiakkaan tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on tavaran kuormaus tai tavaran purku, ja käyttäjä ei ole antanut asiakkaan tunnistetta, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava asiakkaan tiedot. Tapahtumaa ei talletettu.

28 Tarkista tavaralaji (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.6) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on talletettu tieto siitä, mitä tavaraa kulloinkin kuljetetaan. Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto tavaralajista. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja tavaralajin tunnisteen käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on tavaran kuormaus tai tavaran purku, ja käyttäjä ei ole antanut tavaralajin tunnistetta, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava tavaralaji. Tapahtumaa ei talletettu Tarkista tavaramäärä (Liite 5: Tietovirtakaavio 3.1. Prosessi 3.1.7) Tarkoitus Tarkoitus on varmistaa, että on talletettu tieto siitä, paljonko tavaraa kuormataan tai puretaan.

29 28 Toiminnon kuvaus Toiminto tarkistaa, onko tavaran käsittelyn yhteydessä talletettu tieto tavaramäärästä. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä ajotapahtumalajin ja tavaramäärän käyttäjältä. Käsittely Jos ajotapahtumalaji on kuormaus tai purku, ja käyttäjä ei ole antanut tavaramäärää, toiminto antaa käyttäjälle ilmoituksen eikä ajotapahtumaa talleteta. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tavaraa kuormattaessa tai purettaessa on annettava tavaramäärä. Tapahtumaa ei talletettu Talleta ajotapahtuma (Liite 4: Tietovirtakaavio 3. Prosessi 3.2) Tarkoitus Tarkoitus on tallettaa erilaisten tapahtumien tietoja myöhempää tarkastelua varten. Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ajotapahtuma ominaisuuksineen talletetaan Ajotapahtumat - tiedostoon. Enter ja return -näppäin tallettavat ajotapahtuman. Käyttöliittymä Käyttäjä antaa ajotapahtuman ominaisuudet näppäimistöltä sovelluksen pääikkunassa. Syötteet

30 29 Toiminto saa syötteenä "Talleta tapahtuma" -käskyn käyttäjältä sekä ajotapahtumalajin ominaisuudet: Päivämäärä käyttöjärjestelmältä automaattisesti Kellonaika käyttöjärjestelmältä automaattisesti Kuljettajan tunniste käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa kuljettajan tunnisteen vain valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Henkilot-tiedoston sisältämistä alkioista. Tunnisteen oletusarvona on auki olevaan Ajotapahtumat-tiedostoon viimeksi talletetun ajotapahtuman kuljettajan tunniste. Ensimmäistä ajotapahtumaa talletettaessa oletusarvona on järjestelmän käynnistyksen (kts. 4.2) yhteydessä annettu kuljettajan tunniste. Apukuljettajan tunniste käyttäjältä (ei pakollinen) Auton tunniste käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa auton tunnisteen vain valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Autot-tiedoston sisältämistä alkioista. Tunnisteen oletusarvona on auki olevaan Ajotapahtumat-tiedostoon viimeksi talletetun ajotapahtuman auton tunniste. Ensimmäistä ajotapahtumaa talletettaessa oletusarvona on järjestelmän käynnistyksen (kts. 4.2) yhteydessä annettu kuljettajan tunniste, jos se on annettu. Perävaunun tunniste käyttäjältä (ei pakollinen) Ajotapahtumalaji käyttäjältä. Käyttäjä voi antaa ajotapahtumalajin näppäilemällä tunnisteen tai valitsemalla sen valikosta. Järjestelmä luo valikon Ajotapahtumalajittiedoston sisältämistä alkioista. Oletusarvoa ei saa olla. Numeerinen lisätieto käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tekstimuotoinen lisätieto (ei pakollinen) X-koordinaatti paikannuslaitteistolta automaattisesti (ei pakollinen) Y-koordinaatti paikannuslaitteistolta automaattisesti (ei pakollinen) Matkamittarin lukema auton teknisistä järjestelmistä automaattisesti Työnumero käyttäjältä (ei pakollinen) Asiakkaan tunniste käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tavaralaji käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Tavaramäärä käyttäjältä (pakollinen eräissä ajotapahtumalajeissa) Käsittely Ajotapahtuman ominaisuudet talletetaan Ajotapahtumat -tiedoston tietueeksi. Virhetilanteet Jos käyttäjä yrittää tallettaa ajotapahtuman käyttäen väärää näppäintä tai näppäinyhdistelmää, annetaan ilmoitus käyttäjälle ja opastus oikean näppäimen käyttöön.

31 Näytä ajotapahtumat (Liite 4: Tietovirtakaavio 3. Prosessi 3.3) Tarkoitus Toiminnon avulla käyttäjä voi tarkastella kuluvan työvuoron aikana talletettuja tapahtumia. Toiminnon kuvaus Avoinna olevan Ajotapahtumat -tiedoston sisältämät tietueet näkyvät koko ajan käyttäjälle. Näyttö päivitetään aina, kun uusi ajotapahtuma talletetaan. Käyttöliittymä Ajotapahtumat näkyvät sovelluksen pääikkunassa siten, että viimeinen tapahtuma (tietue) on näytöllä ylimpänä ja näkyvissä. Näyttöä on pystyttävä vierittämään niin, että kaikkia tiedostoon talletettuja tapahtumia voidaan tarkastella kokonaisuudessaan. Syötteet Toiminto saa tietonsa Ajotapahtumat-tiedostosta. Tulosteet Ajotapahtumat tulostetaan näytölle Tiedonsiirto ja lopetus (Liite 2: Tietovirtakaavio 0. Prosessi 4) Tarkoitus Tarkoitus on lopettaa järjestelmän käyttö ja siirtää ajopäiväkirjamerkinnät haluttuun kohteeseen mahdollisimman helposti käyttäjän kannalta. Toiminnon kuvaus Toiminto siirtää ajopäiväkirjamerkinnät haluttuun paikkaan halutulla tavalla, antaa käyttäjälle ilmoituksen onnistuneesta tiedonsiirrosta ja sammuttaa järjestelmän.

32 31 Käyttöliittymä Käyttäjä antaa lopetuskäskyn näppäimistön avulla. Järjestelmä antaa ilmoituksen näytölle tekstimuodossa. Syötteet Toiminto saa syötteenä lopetuskäskyn käyttäjältä sekä tiedonsiirtotavan ja -kohteen järjestelmän asetuksista. Käsittely Jos tiedonsiirtotapana on taltiolle kopiointi, kopioidaan viimeisimmät versiot Ajotapahtumat- ja Kommentit-tiedostoista siirrettävälle taltiolle. Kopioinnin onnistuttua annetaan käyttäjälle ilmoitus ja sammutetaan järjestelmä. Jos tiedonsiirtotapana on langaton tiedonsiirto, lähetetään viimeisimmät versiot Ajotapahtumat- ja Kommentit-tiedostoista haluttuun kohteeseen. Tiedostojen siirron onnistuttua annetaan käyttäjälle ilmoitus ja sammutetaan järjestelmä käyttäjän vahvistuksen jälkeen. Tulosteet Käyttäjälle annetaan näytöllä tekstimuotoinen ilmoitus "Tiedonsiirto onnistui". Virhetilanteet Jos käyttäjä yrittää lopettaa järjestelmän käyttämisen tilanteessa, jossa tiedonsiirron edellytykset puuttuvat tai tiedonsiirto ei onnistu, annetaan käyttäjälle näytöllä ilmoitus "Tiedonsiirto ei onnistunut. Yritä uudelleen tai ilmoita ylläpitäjälle." Ajopäiväkirjamerkinnät ovat myöhemmin löydettävissä massamuistista tiedostojen nimien perusteella Tiedonsiirtotavan muutos (Liite 6: Tietovirtakaavio 5. Prosessi 5.1) Tarkoitus Tarkoitus on tehdä mahdollisimman helpoksi käyttäjän kannalta eli mahdollistaa menettely, jossa käyttäjän ei tarvitse määritellä tiedonsiirron yksityiskohtia.

33 32 Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ylläpitäjä asettaa halutun tiedonsiirtomenetelmän ajopäiväkirjamerkintöjen tulevaa siirtämistä varten, ja päivittää puhelinnumeron mahdollista langatonta tiedonsiirtoa varten. Käyttöliittymä Ylläpitäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Asetusten voimassa olevat arvot näkyvät näytöllä. Syötteet Järjestelmä saa ylläpitäjältä tiedonsiirtomenetelmän ja puhelinnumeron. Tiedonsiirtomenetelmän oletusarvona on "Taltiolle kopiointi". Käsittely Haluttu tiedonsiirtomenetelmä ja puhelinnumero talletetaan järjestelmän asetuksiin Sammutusajan muutos (Liite 6: Tietovirtakaavio 5. Prosessi 5.2) Tarkoitus Tarkoitus on saattaa järjestelmälle tiedoksi, kuinka pitkän ajan kuluttua ajoneuvon sammuttamisesta järjestelmä sammutetaan. Toiminnon kuvaus Toiminnon avulla ylläpitäjä asettaa halutun sammutusajan (aika, jonka kuluttua moottorin sammumisesta järjestelmä sammuu automaattisesti). Käyttöliittymä Ylläpitäjä antaa tiedot näppäimistöltä. Asetusten voimassa olevat arvot näkyvät näytöllä. Syötteet Järjestelmä saa ylläpitäjältä sammutusajan.

34 33 Käsittely Sammutusaika talletetaan järjestelmän asetuksiin. Sammutusaika on korkeintaan 24 tuntia. Oletusarvo on kolme tuntia.

35 34 5. ULKOISET LIITTYMÄT 5.1 Laitteistoliittymät Tiedonsiirto hoidetaan mahdollisesti langattomasti, jolloin järjestelmä tarvitsee radiomodeemin tai vastaavan laitteen, ja on liitettävissä radioverkkoon (esimerkiksi GSM). Järjestelmään on liitettävissä paikannuslaitteisto. Järjestelmä liitetään ajoneuvon teknisiin järjestelmiin seuraavien asioiden rekisteröintiä varten: matkamittarin lukema liiketila (liikkeellä / pysähtynyt) moottorin käynti (käynnissä / sammutettuna) Sähköinen ajopiirturi tullee pakolliseksi uusiin kuorma-autoihin vuonna Ajopiirturin standardin määrittely on tätä kirjoitettaessa kesken, mutta asia on syytä pitää mielessä. Ajopiirturi rekisteröi osittain samoja asioita kuin SAPK. Se ei kuitenkaan korvaa toiminnoiltaan SAPK:aa. 5.2 Ohjelmistoliittymät Järjestelmä liittyy muihin ohjelmistoihin ajopäiväkirjamerkintöjen kautta. Kyseiset ASCII-tiedostot ovat tarkasteltavissa lukuisten eri ohjelmien avulla, mm. Kuljetustapahtumien seurantajärjestelmän avulla. 5.3 Tietoliikenneliittymät Ajopäiväkirjamerkinnät siirretään ASCII-tiedostona langattomasti tai taltiota kuljettamalla toimistolle.

36 35 6. MUUT OMINAISUUDET 6.1 Suorituskyky ja vasteajat Järjestelmällä on kerrallaan yksi käyttäjä. Avoinna on kerrallaan yksi Ajotapahtumat- ja korkeintaan yksi Kommentit-tiedosto. 95 %:ssa ajotapahtumien talletuksista vasteaika on oltava alle kaksi sekuntia. Suurin sallittu vasteaika on viisi sekuntia. Jos ajopäiväkirjamerkinnät siirretään siirrettävän taltion avulla, ajopäiväkirjamerkintöjen kopiointi taltiolle on alettava käytettävyyden takia kolmen sekunnin kuluessa lopetuskäskyn antamisesta. Jos ajopäiväkirjamerkinnät siirretään langattoman tiedonsiirron avulla, ja mahdollinen tiedonsiirtopuskuri on tyhjä, ajopäiväkirjamerkintöjen siirtäminen on alettava käytettävyyden takia 30 sekunnin kuluessa käskyn antamisesta. 6.2 Toipuminen, turvallisuus, suojaukset Kunkin ajotapahtuman tallettamisen yhteydessä talletetaan Ajotapahtumat-tiedoston uusi versio massamuistiin. Näin ollen järjestelmän kaatuminen ja käyttömuistin tyhjeneminen ei hävitä tietoja. Levyrikon tapahtuessa meneillään olevan työvuoron ajopäiväkirjamerkinnät menetetään. Aikaisempien vuorojen aikana tuotetut tiedostot löytyvät taltioilta tai tietokoneesta, jonne ne on siirretty. Langattomaan tiedonsiirtoon käytettävän menetelmän tulee olla sellainen, jolla voidaan varmistua tietoturvasta lähetettävien päiväkirjamerkintöjen osalta. 6.3 Ylläpidettävyys Ylläpitäjän on huolehdittava tiedonsiirtoon liittyvistä asetuksista sekä järjestelmän käyttämien Asiakas, Autot, Ajotapahtumalajit, Henkilot, Tavaralaji ja Vaunut - tiedostojen ajantasaisuudesta. Ajoneuvon tietokoneen päivämäärän ja kellonajan päivittäminen voi olla ylläpitäjän tehtävä.

37 Siirrettävyys/kannettavuus, yhteensopivuus Tietokone, jossa sovellus toimii, on oltava siirrettävissä ajoneuvosta toiseen edellyttäen kuitenkin, että ajoneuvojen teknisistä järjestelmistä saadaan SAPK:n tarvitsemat signaalit. 6.5 Operointi Suositellaan, että käyttäjä tai ylläpitäjä ajoittain siivoaa vuotta vanhemmat Ajotapahtumat- ja Kommentit -tiedostot pois laitteiston massamuistista.

38 37 7. SUUNNITTELURAJOITTEET 7.1 Standardit Tietosisältöä määriteltäessä on noudatettu SQL2-standardia. on laadittu standardia ANSI/IEEE mukaillen. 7.2 Laitteistorajoitteet Laitteiston tulee kestää ja olla käytettävissä kuorma-auton ohjaamossa kaikkina vuorokaudenaikoina vallitsevissa olosuhteissa eli on otettava huomioon tärinä pöly lämpötilanvaihtelut ( C) suora auringonvalo 7.3 Ohjelmistorajoitteet Ei ole. 7.4 Muut rajoitteet Hankintahinta on erittäin ratkaiseva tekijä.

39 LIITE 1. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Liittymäkaavio HALLINTO Ajotapahtumat Kommentit Vaunut YLLÄPITÄJÄ Autot Asetukset Kuljettajat Ajotapahtumalajit Asiakkaat SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Perustiedot + Ajopäiväkirjamerkinnät Tavaralajit Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat + Ilmoitukset Moottorin käynti + Liiketila KÄYTTÄJÄ Matkamittarin lukema Koordinaatit Ohjauskäskyt AJONEUVO PAIKANNUS- LAITTEISTO AJONEUVO- TIETOKONE

40 Ajotapahtuma Aika Ilmoitukset puuttuvista tiedoista LIITE 2. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 0 Koordinaatit Matkamittarin lukema Kommentti 3 Ajotapahtuman käsittely 2 * Kommentin käsittely Ajotapahtumat Kuljettaja + Auto Aika Työvuoron toteutuneet tapahtumat Kommentit 4 * Tiedonsiirto ja lopetus Tiedonsiirtotapa 5 Asetusten muutos Moottorin käynti Liiketila 1 Järjestelmän ohjaus Ohjauskäskyt Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkinnöistä Ilmoitukset Ilmoitus tiedonsiirron onnistumisesta Ilmoitukset puuttuvista tiedoista Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkiinöistä Ilmoitus tiedonsiirron onnistumisesta Asetukset Sammutusaika Perustiedot Kuljettaja Auto Ajopäiväkirjamerkinnätt Ajotapahtuma Kommentti

41 Moottorin käynti Moottori sammuu Moottori käynnistyy Liiketila Auto liikkuu Auto pysähtyy Ohjauskäskyt Sammutuskäsky Lukituskäsky Avauskäsky Aika Kellonaika Päivämäärä LIITE 3. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 1: Järjestelmän ohjaus Päivämäärä + Kuljettaja + Auto Moottori käynnistyy Moottori sammuu Asetukset 1.1 * Käynnistä järjestelmä Kellonaika 1.2 * Sammuta järjestelmä Sammutusaika Ilmoitus siirtämättömistä päiväkirjamerkiinöistä Sammutuskäsky Auto liikkuu Auto pysähtyy 1.3 * Lukitse järjestelmä Lukituskäsky 1.4 * Avaa järjestelmän lukitus Avauskäsky

42 Ajotapahtuma Ajotapahtumalaj i Kuljettaja Apukuljettaja Auto Perävaunu Lisätiedot Päivämäärä Kellonaika Asiakas Tavaralaji Tavaramäärä Aika Kellonaika Päivämäärä LIITE 4. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 3: Ajotapahtuman käsittely Kuljettaja + Auto + Ajotapahtumalaji + Päivämäärä + Asiakas + Tavaralaji + Tavaramäärä Ajotapahtumalaji + Kuljettaja + Apukuljettaja + Auto + Perävaunu + Lisätiedot + Päivämäärä + Kellonaika + Asiakas + Tavaralaji + Tavaramäärä Matkamittarin lukema + Koordinaatit 3.1 Tarkista ajotapahtuma 3.2 * Talleta ajotapahtuma Ajotapahtumat Ilmoitukset puuttuvista tiedoista 3.3 * Näytä ajotapahtumat Työvuoron toteutuneet tapahtumat

43 3.1.7 * Tarkista tavaramäärä Ilmoitus puuttuvasta auton tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta ajotapahtumalajista Ilmoitus puuttuvasta päivämäärästä Ilmoitus puuttuvasta asiakkaan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaralajin tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaramäärästä Ilmoitus puuttuvasta tavaramäärästä LIITE 5. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 3.1: Tarkista ajotapahtuma Kuljettaja Ajotapahtumalaji Asiakas * Tarkista asiakas Ajotapahtumalaji Tavaralaji * Tarkista tavaralaji Ajotapahtumalaji Tavaramäärä * Tarkista kuljettaja Ilmoitus puuttuvasta asiakkaan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta tavaralajin tunnisteesta Ilmoitukset puuttuvista tiedoista Auto Ilmoitus puuttuvasta kuljettajan tunnisteesta Ilmoitus puuttuvasta kuljettajan tunnisteesta Ajotapahtumalaji Päivämäärä * Tarkista auto Ilmoitus puuttuvasta auton tunnisteesta * Tarkista ajotapahtumalaji Ilmoitus puuttuvasta ajotapahtumalajista Ilmoitus puuttuvasta päivämäärästä * Tarkista päivämäärä

44 5.2 * Sammutusajan muutos LIITE 6. SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tietovirtakaavio 5: Asetusten muutos 5.1 * Tiedonsiirtotavan muutos Sammutusaika Tiedonsiirtomenetelmä Puhelinnumero Asetukset

45

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote... 3 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet... 3 1.4 Viitteet...

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Kirjautumissivu: rekkaselvitys.helsinginsatama.fi Rekkaselvityksen webkäyttöliittymällä rekisteröityneet asiakkaat tekevät ilmoituksia itse verkossa suoraan

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY PROJEKTITYÖ Tik-.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... Versiohistoria... 1. JOHDANTO... 4 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 4 1. Tuote... 4 1. Määritelmät, termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3

NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 NOVAPOINT Soundings Editor 3.3 CivilPoint Oy 06/2017 2(17) MATERIAALIN TEKIJÄNOIKEUDET, CIVILPOINT OY Civilpoint tarjoaa koulutuksia käyttämällä omia koulutusaineistojaan ja menetelmiään. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Siirtoprotokolla Testitapaukset - Siirtoprotokolla Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Testitapaukset...5 3.1 Ohjelma-ajan lukeminen...5 3.2 Koordinaattidatan lukeminen...5 3.3 Lähetysajan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen toiminnallinen määrittely v. 1.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:16 Timo Lämsä 2 (13) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite Timo Lämsä Pieniä korjauksia.

Lisätiedot

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty

Määräaikaiskatsastussuoritteen avaaminen ikkunalle (KATSA010) on lisätty Tiedote katsastajille 1/2011 13.1.2011 ATJ:ssä käyttökatko 16.1.2011 kello 08.00 16.00 Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ) tehdään uuden version käyttöönotto 16.1.2011. ATJ ei ole tuotantokäytössä

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely. XLet esimerkkisovellus

Toiminnallinen määrittely. XLet esimerkkisovellus Toiminnallinen määrittely XLet esimerkkisovellus Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 7.12.2001 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio Toiminnallinen määrittely, XLet esimerkkisovellus 1/12 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste & 17.1/27/74/10 R. Puranen 1974-04-01 Geologinen tutkimuslaitos Geofysiikan osasto d EP 9820 -A-Oh jelmaseloste - PETROFYSIKAALISTEN TIETOJEN LAVISTYS ARKISTOKORTEILTA R. Puranen 1974-04-01 PETROFYSIKAALISTEN

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Topfield Altair -tiedostojen siirto-ohjelman asennus ja

Topfield Altair -tiedostojen siirto-ohjelman asennus ja Topfield Altair -tiedostojen siirto-ohjelman asennus ja käyttö Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut käyttämään Altair -tiedostonsiirto-ohjelmaa Topfield -vastaanottimesi kanssa. - Sammuta

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com

Finwe KÄYTTÖOHJE. www.key2phone.com KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 Alkuvalmistelut 3 2. Sovelluksen lataaminen 4 3. Sovelluksen asennus puhelimeen 5 4. Rekisteröinti 6 5. Sovelluksen käyttö 7 Kohteen avaus 7 Avaaminen soittamalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE

BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE BIRSSI.NET 2 - OHJEET KULJETTAJILLE Sivu 1 1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS 1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko 2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.81 Käyttöohje Opintosuoritusten rekisteröinti OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.81 Käyttöohje Opintosuoritusten rekisteröinti OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia. Tätä näyttöä käytetään

Lisätiedot

RADAR - RANDOM DATA GENERATOR

RADAR - RANDOM DATA GENERATOR YLEISKUVAUS Radar on sovellus, jolla voi luoda näennäisen oikeaa satunnaisdataa testaus-, demo - ja muihin tarkoituksiin. TIEDUSTELUT Juha Levonen 050 372 5797 juha.levonen@kantapeikko.fi Osa datasta generoidaan

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

CAB Plan. CAB Plan Päivitys 5.2

CAB Plan. CAB Plan Päivitys 5.2 CAB Plan Päivitys 5.2 CAB Plan Reaaliaikaiset (Push) ilmoitukset Päivityksen 5.2 jälkeen on mahdollista laittaa reaaliaikaisia ilmoituksia suoraan käyttäjien CSP alustalle. Kun ilmoitus on vastaanotettu,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia.

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot