Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö"

Transkriptio

1 Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö Konneveden kuntastrategia

2 TAUSTAA Strategia on yhteinen näkemys siitä miten toimintoja tulee kehittää suunnitelmakaudella. Se korostaa valintojen tekemistä, pitkäjänteisyyttä ja on johdonmukainen työkalu päivittäisessä päätöksenteossa. Strategia on myös viesti asukkaille, yrityksille, järjestöille, muille kunnille, valtionhallinnolle ja muille yhteistyötahoille ja toimijoille siitä, mitä Konneveden kunta pitää tärkeänä ja mitä asioita halutaan kehittää ja viedä eteenpäin. Konneveden kuntastrategia on laadittu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Strategian toteutumisen ensimmäinen askel on strategian pääkohtien purkaminen konkreettisiksi asioiksi, joissa tulee onnistua, jotta visio ja päämäärät olisivat mahdollista saavuttaa. Tavoitteiden tulee olla menestymisen kannalta oleellisia ja sellaisia, joiden toteutumiseen kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kullekin painopistealueelle asetetaan tavoitetaso ja toimenpiteet sekä aikataulu suunnitelmakaudelle ja ne kytketään talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin.

3 TOIMINTAPERIAATTEET Konneveden kunta on tasapuolinen ja vastuullinen tuottaessaan kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Konneveden kunta toteuttaa tehtäväänsä asiakaslähtöisesti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja yhteistyöhakuisesti. Konneveden kunta etsii aktiivisesti uusia toimintatapoja ja muotoja sekä yhteistyökumppaneita asukkaiden elämänlaadun, kunnallisten palveluiden ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Tehokkaalla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä uusien asutus- ja yritysalueiden syntymiseen sekä vakaalla kuntataloudella vahva pohja turvalliselle maaseutuasumiselle. Kunnalliset palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien, yhdistysten tai yritysten kanssa. Palvelujen tuottamisessa panostetaan jatkuvaan osaamisen vahvistamiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen sekä kannustetaan toimintojen luovaan ja ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Kunta kannustaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä rakentavaan yhteistyöhön, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja luottamukseen sekä hyvään vuorovaikutussuhteeseen kunnan asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kesken kunnan kehittämisessä.

4 VISIO Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö Konneveden kunta on modernin maaseudun asukkaita ja alueen elinkeinotoimintaa monipuolisesti palveleva sekä elinikäistä oppimista tukeva uudistumiskykyinen, turvallinen yhteisö jonka toiminnassa ja päätöksenteossa arvostetaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, tasapuolisuutta sekä monialaista ja laajaa yhteistyötä. Konneveden kunta kehittää toimintaansa aktiivisesti asiakaslähtöisesti ja toimintaympäristön muutoksiin nopeasti reagoiden.

5 Asuminen ja vapaa-aika Strategiset päämäärät Mittarit Viihtyisä asuinympäristö Keskustaajaman viihtyisyyden lisääminen viherrakentamisen avulla. Pihojen ja rakennusten yleisilmeen ehostaminen. Kiinnostavien asuinalueiden perustaminen. Keskustaajaman vihersuunnitelma päivitetty ja toteutettu. Kunta toteuttanut kunnan kiinteistöissä. Kunta kannustanut yksityisiä samaan toimintaan. Panostus maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yksityistä tonttitarjontaa aktivoidaan. Monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mielekkäiden ja innostavien vapaa-ajan palvelujen aikaansaamiseksi. Toteutuneiden tapahtumien määrä. Uusien tapahtumien määrä. Järjestökentän kannustaminen uusiin toimintatapoihin. Vapaa-aikatoimen kokonaisvaltainen vahvistaminen. Haja-asutusalueen palvelutarjonnan laajentaminen ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen Lähiympäristön työpaikkavarannon hyödyntäminen. Monipuoliset palvelut kuntakeskuksessa Kannustetaan kuntalaisia ylläpitämään terveyttä ja tekemään hyvinvointia edistäviä asioita. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen koko kunnan alueella. Palvelujen kehittäminen hajaasutusalueella. Vahva tonttitarjonta ja toimiva elinkeinoyhteistyö. Kuntakeskuksen palveluiden pitäminen minimissään nykyisellä tasolla. Liikunnan ohjaaja palkattu. Uusia ohjattuja urheilulajeja aloitettu. Eri toimenpiteet omaehtoisten harrastusten mahdollistamiseksi. Hyvinvointia lisääviä palveluja ylläpidetty ja kehitetty sekä niistä on aktiivisesti tiedotettu. Nopea laajakaistamahdollisuus kuntalaisilla. Haja-asutuspalvelujen toimivuus ja monipuolisuus. Uusien omakotitalojen ja asukkaiden määrä. Työllisyys. Palvelujen määrä ja taso.

6 Toimenpiteet Asuminen ja vapaa-aika Toimenpiteet ja aikataulut Vastuu Keskustaajaman viihtyisyyden lisääminen viherrakentamisen avulla. 1. Keskustaajaman vihersuunnitelma päivitetty (v.2012) ja toteutettu (vv ). 1. Ympäristötoimi Pihojen ja rakennusten yleisilmeen ehostaminen. 1. Kunta toteuttanut kunnan kiinteistöissä v Jatkuva ylläpito ja parantaminen. 2. Kunta kannustanut yksityisiä samaan toimintaan (teemavuosi 2014). 1. Ympäristötoimi 2. Ympäristötoimi Kiinnostavien asuinalueiden perustaminen. 1. Panostus maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yksityistä tonttitarjontaa aktivoidaan. Jatkuva toiminta. 2. Siikapirtin alueen asemakaavoittaminen myytäviksi omakotitonteiksi. (vv. 2012) 1. Ympäristötoimi 2. Ympäristötoimi

7 Toimenpiteet Asuminen ja vapaa-aika Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mielekkäiden, innostavien sekä hyvinvointia edistävien vapaa-ajan palvelujen aikaansaamiseksi. Kannustetaan kuntalaisia oman hyvinvointinsa edistämiseen. Toimenpiteet ja aikataulut 1. Toteutuneiden tapahtumien määrä/v, uusien tapahtumien määrä/v. 2. Yhteistyön aloittaminen uusien toimijatahojen kanssa, määrä/v. 3. Järjestökentän kannustaminen monipuolistamaan toimintaansa toimintatapoja uudistaen. Jatkuva. 4. Vapaa-aikatoimen kokonaisvaltainen vahvistaminen monialaista yhteistyötä kehittäen ja hyödyntäen. Jatkuva. 1. Liikunnanohjaaja palkattu (v. 2011). 2. Uusia ohjattuja liikuntalajeja aloitettu, kpl/v. 3. Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden omaehtoisten harrastusten mahdollistaminen kunnan metsissä metsästysoikeudella toteutuu jatkossakin. Jatkuva. 4. Omaehtoiset ulkoilupaikat mm. luontopolut ja satamat kuntoon (v sekä jatkuva). Retkeilykarttojen päivittäminen (v. 2013). 5. Hyvinvointia lisäävien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen sekä niistä aktiivinen tiedottaminen. Jatkuva. Vastuu 1. Sivistystoimi 2. Sivistystoimi 3. Sivistystoimi 4. Sivistystoimi 1. Sivistystoimi 2. Sivistystoimi 3. Ympäristötoimi 4. Ympäristötoimi 5. Sivistys- ja sosiaalitoimi

8 Toimenpiteet Asuminen ja vapaa-aika Tietoliikenneyhteyksien parantaminen koko kunnan alueella. Toimenpiteet ja aikataulut 1. Laajakaistan suunnittelu ja toteutuminen kunnan alueella (v ). Vastuu 1. Keskushallinto Palvelujen kehittäminen hajaasutusalueella. Vahva tonttitarjonta ja toimiva elinkeinoyhteistyö. Kuntakeskuksen palveluiden pitäminen minimissään nykyisellä tasolla. 1. Kirjastoauton palvelujen monipuolisuuden kehittäminen (hanke v ) 2. Asiointikuljetusten turvaaminen, vuosittainen logistinen suunnittelu ja tiedottaminen. 1. Panostus maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yksityistä tonttitarjontaa aktivoidaan. Jatkuva toiminta. 2. Elinkeinopalvelujen ylläpitäminen. Jatkuva. 1. Kunnan, valtion ja yksityisten palvelujen turvaaminen eri keinoin, kuten yhteispalvelupisteen laajentamisen mahdollisuuksien selvittäminen (v. 2011) sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. Jatkuva. 1. Sosiaalitoimi, keskushallinto, sivistystoimi 2. Sosiaalitoimi, keskushallinto, sivistystoimi 1. Ympäristötoimi 2. Keskushallinto ja elinkeinoyhtiö 1. Keskushallinto

9 Opetus ja oppiminen Strategiset päämäärät Perusopetuksen fyysisen ympäristön parantaminen. Koulukeskuksen tilojen nykyaikaistaminen ja monipuolistaminen. Mittarit Peruskorjaus v Opetuksen monipuolinen kehittäminen. Lukio-opetuksen säilyttäminen Konnevedellä. Lukio-opetus. Toteutuneet kaksoistutkinnot. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen kaikille. Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja uusien mahdollisuuksien sekä palvelumallien luominen aktiivisella verkottumisella. Virallisen ja epävirallisen oppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Verkko-oppimisen laajentaminen. Järjestöjen ja yhdistysten toiminnan tukeminen. Kansalaisopiston toiminnan/kurssien kehittäminen. Tietotekniikan avulla mahdollisuudet oppimiseen omassa kodissa parantuneet. Aktiivinen aloitteellisuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Oppimistulokset. Toteutuneet verkkokurssit.

10 Toimenpiteet Opetus ja oppiminen Koulukeskuksen tilojen nykyaikaistaminen ja monipuolistaminen. Toimenpide Vastuu 1. Peruskorjaus v Ympäristötoimi Lukio-opetuksen säilyttäminen Konnevedellä. 1. Yhteistyö ja verkottuminen. 2. Kaksoistutkintomahdollisuus. 1. Sivistystoimi 2. Sivistystoimi Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen kaikille. Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja uusien mahdollisuuksien sekä palvelumallien luominen aktiivisella verkottumisella. Virallisen ja epävirallisen oppimisen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Verkko-oppimisen vahvistaminen. 1. Järjestöjen ja yhdistysten toimintaa tuetaan niiden toiminnan edesauttamiseksi (vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa). Jatkuva. 2. Kansalaisopiston toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (3.sektori, kunnan eri sektorit, yrittäjät). Jatkuva. 3. Tarjotaan tietotekniikan avulla mahdollisuus oppimiseen omassa kodissa. 1. Aktiivinen aloitteellisuus ja yhteistyö kouluttajien, kuntien ja valtionhallinnon, seurakuntien, yhdistysten ja elinkeinoelämän palveluntuottajien kanssa. 1. Oppimis- ja elämänhallintataitojen vahvistaminen 2. Verkkopedagogiikan vahvistaminen virtuaalisilla ympäristöillä ja oppimispeleillä, verkko-opetuksella ja monimuoto-opetuksella 1. Sivistystoimi ja sosiaalitoimi 2. Sivistystoimi 3. Sivistystoimi 1. Sivistystoimi 1. Sivistystoimi

11 Ilmapiiri ja uusiutumiskyky Strategiset päämäärät Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Resurssien suuntaaminen strategisten päämäärien toteuttamiseen. Mittarit Budjetin ja strategian välinen yhteys. Joustavuus ja nopeus käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa. Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen yli hallintorajojen. Uusien toimintatapojen luominen palvelujen tuottamisessa. Asiakastyytyväisyys. Toimiva organisaatio. Sisäinen tiedonkulku tehostunut. Uudet työntekijät on perehdytetty koko kunnan toimintaan. Kuntaorganisaation toimintatavat on arvioitu. Tiedottamisen kehittäminen. Sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen tehostaminen. Sähköisten palvelujen kehittäminen Johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus tehostunut. Erilaisia uusia sähköisiä kanavia (mm. sosiaalinen media) käyttöönotettu. Tiedottaminen koetaan oikeaksi, avoimeksi ja ajankohtaiseksi. Erityisryhmien tavoittamiseen erityistilanteissa on tehty suunnitelma. Sähköisten lomakkeet, palautteenantojärjestelmät jne. otettu käyttöön.

12 Toimenpiteet Ilmapiiri ja uusiutumiskyky Toimenpide Vastuu Resurssien suuntaaminen strategisten päämäärien toteuttamiseen. 1. Budjetin ja strategian välinen yhteys. 1. Kaikki hallintokunnat Joustavuus ja nopeus käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa. 1. Asiakaslähtöisyys, osaamisen taso ja toimivallan määrittely. 1. Kaikki hallintokunnat Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen yli hallintorajojen. Uusien toimintatapojen luominen palvelujen tuottamisessa. Sekä ulkoisen että sisäisen tiedottamisen tehostaminen. 1. Sisäisen tiedonkulun tehostaminen. 2. Uusien työntekijöiden hyvä perehdyttäminen koko kunnan toimintaan. 1. Arvioidaan nykyiset kuntaorganisaation toimintatavat kriittisesti ja asiakaslähtöisesti taloudelliset resurssit huomioiden (vv ). 1. Välitetään oikeaa, avointa ja ajankohtaista tietoa (mm. esityslistat ja pöytäkirjat kunnan www-sivuille). Jatkuva. 2. Erilaisten uusien sähköisten kanavien (mm. sosiaalinen media) aktiivinen käyttöönotto ja hyödyntäminen. Jatkuva. 3. Laaditaan ohjeistus erityisryhmien tavoittamiseen erityistilanteissa. 4. Sisäisessä viestinnässä tehostetaan erityisesti johdon ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ((johtoryhmään henkilöstön edustaja, päätöksistä tiedottaminen toteutunut). Jatkuva. Sähköisten palvelujen kehittäminen 1. Sähköisten lomakkeiden, palautteenantojärjestelmien jne. kehittäminen (v mennessä). Jatkuva. 1. Kaikki hallintokunnat 2. Kaikki hallintokunnat 1. Kaikki hallintokunnat 1. Kaikki hallintokunnat 2. Kaikki hallintokunnat 3. Sosiaalitoimi 4. Kaikki hallintokunnat 1. Kaikki hallintokunnat

13 Yrittäjyys Strategiset päämäärät Hyvät yrittäjyyden edellytykset ja yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö Konnevedellä. Palvelujen kehittäminen ja tuottaminen asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mittarit Nykyinen yhteistyö jatkunut ja kehittynyt. Uusia palveluntuottajia ja toimintamalleja löytynyt eri palveluihin. Yrittäjyyskasvatus sisältyy koulutukseen. Uusia yrityksiä kpl/v. Elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottava ja kasvun mahdollistava aktiivinen maankäyttö ja kaavoituspolitiikka. Toimitilojen tarpeen tarkastelu. Toteutunut maankäyttö. Toteutunut kaavoitus. Toimitilojen tarpeen kartoitus tehty. Yrityspalvelujen turvaaminen yhteistyössä muiden julkisten organisaatioiden kanssa. Investointi- ja kehittämistukien toteutuma.

14 Toimenpiteet Yrittäjyys Palvelujen kehittäminen ja tuottaminen asiakaslähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottava ja kasvun mahdollistava aktiivinen maankäyttö ja kaavoituspolitiikka. Toimitilojen tarpeen tarkastelu. Yrityspalvelujen turvaaminen yhteistyössä muiden julkisten organisaatioiden kanssa. Toimenpide 1. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuva. 2. Haetaan uusia palveluntuottajia ja toimintamalleja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Jatkuva. 3. Yrittäjyyskasvatukseen panostaminen kaikessa koulutuksessa. Jatkuva. 4. Kannustetaan syntymään pienyrityksiä mm. rakentamispalvelutehtäviin, kuten suunnittelu, valvonta ja kiinteistönhoito sekä tieisännöinti. Jatkuva. 1. Toteutunut maankäyttö. Jatkuva. 2. Toteutunut kaavoitus. Jatkuva. 3. Toimitilojen tarpeen kartoitus (v. 2011) 1. Yhteistyö eri organisaatioiden (TEM, Tekes, Finnvera jne.) kanssa. Jatkuva. Vastuu 1. Kaikki hallintokunnat 2. Sosiaalitoimi 3. Sivistystoimi 4. Ympäristötoimi 1. Ympäristötoimi 2. Ympäristötoimi 3. Ympäristötoimi 1. Keskushallinto ja elinkeinoyhtiö

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

Vihdin strategia 2014-2017

Vihdin strategia 2014-2017 Vihdin strategia 2014-2017 Vihdin kunnan strategia 2014-2017 Vihdin strategiaa on tehty vahvassa yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kanssa hyödyntäen olemassa olevaa tietoa,

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT...

1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT... Pirkkalan kuntastrategia vuosille 2011-2015 PIRKKALAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2011-2015 Sisältö 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 Yhteisen tulevaisuutemme tekijät Johdanto Virtain kaupungin strategiaa vuosille 2013 2016 tehdään tilanteessa, jossa

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot