ENERGIATEHOKKUUS. uusiutuvissa energiajärjestelmissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKUUS. uusiutuvissa energiajärjestelmissä"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS uusiutuvissa energiajärjestelmissä

2 ENERGIATEHOKKUUS uusiutuvissa energiajärjestelmissä Teknologiat eri sovellusalueineen ovat avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja energiahaasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Energiatehokkuuden hallinta edellyttää monipuolista ja poikkitieteellistä tekniikan tuntemusta. Asiantuntijaohjelman avulla on mahdollista hankkia kattava kuva energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien kokonaiskentästä. Voit myös valita itsellesi sopivimmat moduulit ja paneutua alakohtaisiin ydinkysymyksiin. Miksi? Hanki kokonaiskuva energiatehokkuuden merkityksestä ja vaikutuksista energian tuotannossa, jakelussa ja käytössä. Koulutus tarjoaa keinoja yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen ja kustannustehokkuuteen energiatehokkuuden kautta. Saat metodeja energiatehokkuuden analysointiin, tulkintaan ja soveltamiseen tulevaisuuden toimintaympäristöissä. Uudet käsittelymallit ja toimintatavat tarjoavat keinoja pitkäjänteiseen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Tulevaisuuteen vahvasti painottuva koulutus mahdollistaa oman ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen uusinta tietoa hyödyntäen. Energiateknologian ja energiatehokkuuden hallinta avaa tulevaisuuden alana merkittäviä mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Oppimista syventävät projektityöt tarjoavat hienon mahdollisuuden saada huippuasiantuntijoiden konsultaatiota yrityksen energia-asiantuntemuksen kehittämiseen. Kouluttajien osaaminen yhdistettynä ryhmän kokemuksiin tarjoaa alustan hedelmälliselle keskustelulle, vertaisoppimiselle ja verkostojen syntymiselle. Kenelle? Yritysten johdolle ja julkisen sektorin päätöksentekijöille Erinomaista kokonaistietoa ja foorumi tulevaisuutta luotaavien asioiden käsittelyyn Teollisuudelle Teollisuuden energiakysymyksistä, kunnossapidon käyttö- ja kehitystehtävistä ja automaatiojärjestelmistä vastaaville, laitevalmistajille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille Energia- ja verkkoyhtiöille Sähköverkkojen suunnittelusta ja käytöstä vastaaville verkkoyhtiössä, sähkön tuotanto- ja myyntiyhtiöiden liiketoiminnan kehityksestä vastaaville, voimalaitoksia ja niiden verkkoon liityntäteknologiaa valmistavalle teollisuudelle (tuotekehitys), verkon suunnittelujärjestelmiä tarjoaville yrityksille, energianeuvojille Rakennusalalle Rakennusliikkeille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille, materiaalivalmistajille Koulutus jakautuu seuraaviin osioihin: Moduuli 1: Energiatehokkuusfoorumi, Tampere, 380. Moniulotteinen keskustelufoorumi asiantuntijoille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Foorumissa avataan energiatulevaisuuden näkymiä ja merkityksiä erityisesti Suomen ja Suomessa toimivien yritysten näkökulmasta sekä käsitellään tulevaisuuden trendejä, IEA:n asettamia tavoitteita ja teknologista kehitystä. : Tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmät, 2 pv, Tampere, Moduulissa tarkastellaan monipuolisesti energiantuotannon tulevaisuuden teknologioita ja prosesseja suhteessa energiajärjestelmän muutokseen. Moduuli 3: Teollisuuden jätelämmön hyödyntäminen, 3 pv, Lappeenranta, Moduulissa läpikäydään käytännön sovellutusten avulla teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisen liittyviä tekniikoita ja niiden soveltamismahdollisuuksia. Moduuli 4: Sähkön käytön energiatehokkuuden parantaminen teollisuuden energiamuuntoprosesseissa, 3 pv, Lappeenranta, Moduuli antaa valmiudet arvioida prosessiteollisuuden energiankäytön tehostamismahdollisuuksia painottuen erityisesti sähköenergian käyttöön pohjautuviin energiamuuntoprosesseihin. Moduuli 5: Rakennusten lämmitysratkaisut ja asumisen energiatehokkuus, 3 pv, Lappeenranta Moduuli tarjoaa yleiskuvan asumisen ja pk-sektorin energiajärjestelmistä sekä niihin liittyvästä analysointimetodiikasta ja sen soveltamisesta. Moduuli 6: Tulevaisuuden energiatehokas rakentaminen, 3 pv, Tampere Moduulissa käsitellään matalaenergia- ja passiivirakentamisen haasteita ja niihin liittyvää rakennusfysiikkaa. Lisäksi käydään läpi kiinteistöjen energiankulutuksen ymmärtämiseen ja hallintaan liittyvät peruslaskelmat. Moduuli 7: Älykkäät sähköverkot 1: Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset, 3 pv, Tampere, Ensimmäinen osio perehdyttää hajautetun sähköntuotannon teknologioihin, niiden kehitysnäkymiin, verkkoon liitynnän teknologioihin sekä vaikutuksiin sähköverkon käyttöön ja suunnitteluun. Moduuli 8: Älykkäät sähköverkot 2: Älykäs asiakasliityntä ja energiatehokkuus, 3 pv, Lappeenranta Toinen osio perehdyttää AMR-teknologiaan perustuvan älykkään sähköverkon ja sähkön käyttäjän välisen asiakasliitynnän (customer gateway) teknologiaan ja sovelluksiin erityisesti koko sähköenergiajärjestelmän energiatehokkuuden näkökulmasta. Aikataulut ja tarkemmat kuvaukset: tai Asiantuntijat: LUT Professorit Jarmo Partanen, Jero Ahola, Samuli Honkapuro, Timo Hyppänen, Esa Vakkilainen ja Jari Backman TUT Professorit Seppo Valkealahti, Pertti Järventausta, Risto Raiko, Pekka Verho sekä laboratorioinsinööri Juhani Heljo, yliopistolehtori TkT Sami Repo, TkT Yliassistentti Juha Vinha ja professori, vararehtori Matti Pentti

3 Professori Samuli Honkapuro, LUT Energiayhtiöiden rooli kuluttajien energiatehokkuustietoudessa Ympäristötietoisuuden kasvaminen sekä mahdollisuudet taloudellisiin säästöihin herättävät tulevaisuudessa entistä voimakkaammin pienkuluttajien, mukaan lukien kotitaloudet ja pk-sektorin, kiinnostuksen energian säästöön sekä energiankäytön tehokkuuden parantamiseen. Energiansäästöön on kuitenkin moninaisia ratkaisuja, jolloin pienkuluttajalle nousee helposti kysymyksiä: mikä ratkaisu on paras minulle ja mitkä ovat valintojeni taloudelliset sekä ympäristölliset vaikutukset. Tällöin oleellista on erottaa keinovalikoiman joukosta merkittävimmät energiansäästökohteet ja -menetelmät, sekä ymmärtää energiansäästötoimenpiteiden kokonaisvaikutukset eri tilanteissa sekä kuluttajan että koko energiajärjestelmän kannalta. Esimerkiksi energiansäästölampun tai ilmalämpöpumpun vaikutukset vaihtelevat voimakkaasti riippuen siitä, mihin ympäristöön laite hankitaan. Pienkuluttajat tarvitsevatkin keskitettyä informaatiota energiansäästön mahdollisuuksista sekä siitä, mitkä ovat sekä taloudellisesti että ympäristövaikutusten kannalta parhaat keinot tehostaa omaa energiankäyttöä. Luonteva taho tällaiseen energianeuvontaan on energiayhtiö (sähköverkkoyhtiö, sähkön myyjä tai kaukolämpöyritys), jolla on kiinteä asiakassuhde pienkuluttajiin. Energiankäytön neuvonta nähdäänkin jatkossa yhä tärkeämpänä osana hyvää asiakaspalvelua, jonka vuoksi energiayhtiöt tarvitsevat ajantasaista tietoa asiakkaidensa energiansäästömahdollisuuksista. Professori Pertti Järventausta, TUT Passiivisesta jakamisesta älykkäiden sähköverkkojen aikaan Älykäs sähköverkko (Smart Grids) muodostaa asiakaslähtöisen markkinapaikan hajautetulle tuotannolle ja erilaisille asiakasrajapintaan liittyville muille toiminnoille, kuten esim. kysynnän joustolle ja energiatehokkuutta tukeville palveluille. Sähköverkko itsessään on kustannustehokas mahdollistaen käyttövarmuudeltaan korkeatasoisen sähköjakelun. Perinteisesti sähkönjakeluverkko on ollut keskitetyn voimajärjestelmän passiivinen osa. Jatkossa jakeluverkon tasolla olevat aktiiviset resurssit (mm. hajautettu tuotanto, ohjattavat kuormat, ladattavat sähköautot, energiavarastot) integroituvat osaksi energiamarkkinoita ja voimajärjestelmää, mikä tekee sähkönjakelujärjestelmästä aktiivisen. Aktiivinen sähkönjakeluverkko sisältää mm. useita ohjattavissa olevia tehonsyöttösuuntia ja ohjattavia komponentteja ja näiden hallintajärjestelmiä. Kaukoluettavat älykkäät energiamittarit ovat olennainen osa älykästä sähköverkkoa. Asiakasrajapinnan kehittyminen mahdollistaa sähköverkkoyhtiöille, sähkön myyjille ja palveluntarjoajille mahdollisuuden kehittää uusia toimintoja mm. markkinapohjaisen kuorman ja hajautetun tuotannon ohjaukseen sekä niihin liittyviin uusiin liiketoimintoihin, energiatehokkuuteen, sähkön laadun hallintaan sekä tehoelektroniikkaan pohjautuviin ratkaisuihin. Laboratorioinsinööri Juhani Heljo, TUT Rakentamisen haasteet energiatehokkuudessa Paineet rakennuskannan energiatehokkuudelle asettavat isoja haasteita päätöksenteolle, suunnittelulle sekä rakenteiden ja laitteiden kehittämiselle. Rakennusalalla on totuttu valitsemaan halvimmat ja määräysten mukaiset toteutustavat. Nyt tilanne on muuttunut ja rakennusyritykset ovat lähteneet tosissaan hakemaan kilpailuetua energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Haasteet ovat kuitenkin kovat ja tähän liittyy mm. rakennusfysikaalisia riskejä, joista on julkisuudessakin keskusteltu. Rakennusten kulutusta ei voi enää tarkastella irrallaan tuotannosta. Tähän johtaa jo sekin, että suurella todennäköisyydellä vuoden 2012 jälkeen rakennusten energiankäytössä tarkastellaan primäärienergian kulutusta. Täytyy siis ymmärtää myös energian tuotantoa, jotta päästään kokonaisuuden ja ympäristön kannalta optimaaliseen ratkaisuun. Vastaavasti energian tuotannon ja jakelun täytyy ymmärtää, miten rakennuskanta energian käyttäjänä muuttuu. Jos muutos näyttää epäsuotuisalta, voi muutokseen vaikuttaa mm. tariffipolitiikalla. Henkilökohtaisesti olen asettanut tavoitteen seuraavalla tavalla: vuonna 2050 rakennuskanta kuluttaa niin vähän energiaa, että tarvittava energia voidaan tuottaa lähes päästöttömästi. Tämä sisältää sanoman siitä, että tuotantoa ja kulutusta pitää käsitellä yhdessä. Tämä sisältää myös sanoman siitä, että pitää katsoa pitkälle tulevaisuuteen eikä vain vuoteen 2020.

4 Kuinka onnistua energiakentän strategisessa suunnittelussa? Tulevaisuuden suurimpina urimpina haasteina ovat seuraavat asiat:

5 Alakohtaiset kokonaisuudet Energia ja sähköverkot Teollisuus Moduuli 4 Moduuli 3 Tartu mahdollisuuteen Moduuli 8 Moduuli 7 Moduuli 5 Energia ja sähköverkot Moduuli 8 Moduuli Energiatehokkuusfoorumi 380 LUT ja TUT muodostavat yhdessä Suomen suurimman energia-alan yliopistollisen tutkimus- ja opetuskeskittymän, jonka tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen, ympäristöongelmien ja kasvavan energia-alan osaajapulan synnyttämään haasteeseen. Energiatehokkuus uusiutuvissa energiajärjestelmissä -täydennyskoulutusohjelman kokonaishinta on 8 600, laajuus 35 op. Koko ohjelmassa on lähipäiviä yhteensä 22 kpl. Voit rakentaa ohjelman moduuleista haluamasi kokonaisuuden. Kysy lisätietoa yhteyshenkilöiltä! Rakennusala Moduuli 6 Moduuli 5 Pidätetään oikeudet muutoksiin. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PL 20, LAPPEENRANTA Puh. (05) TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO EDUTECH PL 589, TAMPERE Puh. (03)

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa Älykkäät sähköverkot Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Harjoitustyö Ene-59.4320 13.10.2010

Lisätiedot

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) -

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Loppuraportti Pertti Järventausta, Sami Repo, Petri Trygg, Antti Rautiainen, Antti Mutanen, Kimmo Lummi,

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutosnäkymiä

Toimintaympäristön muutosnäkymiä Roadmap 2025, Työpaja 1, 26.3.2015, Flamingo, Vantaa Tuloskooste Toimintaympäristön muutosnäkymiä Jarmo Partanen, Ryhmä 1 Sähkömarkkinan ja -kaupan näkökulma (-2020) Millaisia merkittäviä poliittisia ja

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu 2010 1 Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja

RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja 11.6.2015 RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja Torstai 11.6.2015, Vantaa, hotelli Flamingo Ohjelma Kahvi klo 8.30 Alustuksia (klo 9.00 11.30) Hankkeen lyhyt esittely + 1. työpajan yhteenveto (Lauri

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot