Tutkimusalaluokituksen kehittäminen. Työryhmän raportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusalaluokituksen kehittäminen. Työryhmän raportti 2009"

Transkriptio

1 Tutkimusalaluokituksen kehittäminen Työryhmän raportti 2009

2 Ylijohtajalle, tutkimus Suomen Akatemia asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Akatemian tutkimusalaluokituksen kehittämiseksi. Ehdotuksessa tuli kuvata ja perustella kehittämistarpeet ja se, mitkä niistä olisi hyödyllistä toteuttaa. Työryhmän tuli laatia suunnitelma siitä, kuinka työ toteutetaan ja tämän lisäksi aikatauluttaa uudistus. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon myös Akatemiassa meneillään oleva tutkimusrahoitusjärjestelmän uudistus sekä Akatemian strategiasta nousevat kehittämistarpeet. Työryhmän puheenjohtajana toimi tiedeasiantuntija Timo Sareneva biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksiköstä sekä jäseninä tiedeasiantuntija Jan Bäckman ja johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Leila Häkkinen ohjelmayksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Annamaija Lehvo hallintovirastosta, informaatikko Maija Miettinen viestintäyksiköstä, tiedeasiantuntija Anu Nuutinen terveyden tutkimuksen yksiköstä sekä tietohallintoasiantuntija Pirjo Petäjäjärvi tietohallintoyksiköstä. Työryhmän sihteerinä toimi tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksiköstä. Työryhmän toimikausi päättyi , mutta se jatkoi työtään kesään 2009 saakka. Työryhmä kokoontui 13 kertaa. Tämän lisäksi pidettiin useita erillisiä pienryhmätapaamisia, joihin osallistui ryhmän jäseniä lähinnä tutkimuksen yksiköistä. Työryhmä kuuli työnsä aikana yliaktuaari Markku Virtaharjua Tilastokeskuksesta, Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniä sekä tutkimuksen yksiköiden ja ohjelmayksikön henkilökuntaa. Tämän lisäksi tutkijoiden Akatemialle aikaisemmin toimittama palaute on otettu huomioon. Tutkijoiden kommentteja pyydettiin myös eri luokitusversioista työn eri vaiheissa. Helmikuussa 2009 toteutettiin laaja Webropol-kysely, jossa pyydettiin tutkijoiden kommentteja valmisteluvaiheessa olleesta uudesta tutkimusalaluokituksesta. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja siinä pyydettiin vastaajia muun muassa vertaamaan tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta uuteen luokitukseen. Kysely lähetettiin yli 400:lle myönteisen rahoituspäätöksen Suomen Akatemialta vuosina saaneelle tutkijalle. Työryhmä jättää ehdotuksensa Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi (SATU) elokuussa 2009.

3 Taustaa Vuonna 1970 toimintansa aloittaneen uudenmuotoisen Suomen Akatemian organisaatioon kuului kuusi tieteellistä toimikuntaa sekä tieteen keskustoimikunta. Toimikuntia oli tuolloin yksi kutakin Tilastokeskuksen luokituksen mukaista päätieteenalaa kohden. Rahoituksen seurannassa noudatettiin näin luontevasti tieteenalaluokitusta. Rahoitusta osoitettiin lisäksi muutamalle poikkitieteelliselle, ns. painoalalle. Näistä painoaloista yhdelle, ympäristöntutkimukselle, perustettiin vuonna 1983 oma toimikunta. Uuden toimikunnan ja tutkimuksen alojen kehittymisen myötä Tilastokeskuksen luokittelua alettiin pitää vanhentuneena ja luokitusta uudistettiin. Tilastokeskus oli 1970-luvulta alkaen kerännyt yliopistoilta tietoa siitä, miten eri yksiköiden tutkimustoiminta jakautui eri tieteenaloittain. Kun Suomen Akatemia ryhtyi vuonna 1992 tutkimustilastoinnissa tiiviiseen yhteistyöhön Tilastokeskuksen kanssa, Akatemia siirtyi käyttämään virallista tieteenalaluokitusta ja muutti siihen asti käyttämänsä tieteenalaluokituksen nimen tutkimusalaluokitukseksi. Näin Akatemian tutkimusviratkin saatiin yhtenäisellä tavalla huomioiduiksi tutkimustilastoissa. Tieteenala oli sidottu tutkimuksen suoritusorganisaatioon, kun taas tutkimusalaluokitus oli siitä riippumaton sisältöluokitus, joka perustui tutkimuksen aihepiiriin. Vuonna 1995 Akatemian toimikuntarakenne muuttui siten, että aiemman seitsemän toimikunnan tilalle muodostettiin neljä. Toimikuntien vastuualuejako perustui tutkimusalaluokitukseen. Siitä lähtien rahoitus on tilastoitu sekä tieteenala- että tutkimusalaluokituksen mukaisesti. Nykyinen tutkimusalaluokitus otettiin käyttöön hallintoviraston päätöksellä vuonna Suomen Akatemia käyttää tutkimusalaluokitustaan tutkimusrahoituksensa tilastointiin sekä apuna hakemusten arvioinnin järjestämisessä. Tilastokeskus tuottaa Suomen osalta tutkimustiedot OECD:n tilastoihin, jolloin Suomi on myös mukana OECD:n kansainvälisissä vertailuissa. Tilastokeskuksen virallisissa tutkimus- ja kehittämistilastoissa käytetään OECD:n tieteenalaluokitusta. OECD on uusinut tieteenalaluokituksensa helmikuussa 2007 vastaamaan tieteessä tapahtunutta kehitystä. Vuoden 2008 tiedonkeruussa Tilastokeskus käyttää uusittua tieteenalaluokitusta. Suomen Akatemia on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta ja esittää sen mahdolliset kehittämistarpeet. Työryhmä on valmistellut ehdotuksen Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi (SATU), joka pohjautuu Tilastokeskuksen uusittuun, OECD:n käytäntöjen mukaiseen tieteenalaluokitukseen ja Akatemian nykyisin käytössä olevaan tutkimusalaluokitukseen. Tähän saakka Akatemialta rahoitusta hakeva tutkija on valinnut

4 tutkimuksensa alan Akatemian tutkimusalaluokituksen mukaan (ensisijainen ja toissijainen tutkimusala). Tieteenalaluokka määräytyy hakijan valinnan mukaan hakemuksen Tutkimustyön suorituspaikka -sivulla. Työryhmän esittämä uusi tutkimusalaluokitus vastaa pääosin Tilastokeskuksen uusittua luokitusta, mutta siinä on pyritty tarkemmin määrittelemään eri tutkimusalojen alaluokat. Hakija voi hakemusta tehdessään valita yhden tai tarvittaessa useamman tutkimusalan ja sen alaluokan. Uudessa luokitusehdotuksessa on yhdistetty erilliset tutkimus- ja tieteenalaluokat yhdeksi Akatemian tutkimusalaluokitukseksi. Työryhmän tavoitteena uutta luokitusta laatiessaan on ollut, että se vastaisi tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta paremmin tieteenalojen kehittymiseen, auttaisi tunnistamaan monitieteisiä ja tieteidenvälisiä hankkeita sekä palvelisi hakemusten arvioinnin järjestämisessä. Tavoitteet ovat linjassa Akatemian strategiasta nousevien kehittämistarpeiden kanssa. Uusi luokitus mahdollistaa työryhmän mielestä myös hakemusten ja Akatemian rahoituksen monipuolisemman ja hienojakoisemman tilastoinnin.

5 Työryhmän ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU Lähtökohta Suomen Akatemian nykyisin käytössä oleva tutkimusalaluokitus vuodelta 1997 (Liite 1) perustuu silloin toimintansa aloittaneiden toimikuntien toimialajakoon. Pyrkimyksenä oli osoittaa kullekin toimikunnalle oma tutkimusalavalikoima, mikä mahdollistaa rahoitustoiminnan seuraamisen toimikunnittain. Koko luvun aikana tieteessä on tapahtunut voimakasta tieteenalojen välistä uudelleenryhmittymistä ja kehitystä. Yhtäältä on syntynyt kokonaan uusia tieteenaloja (esim. bioinformatiikka, laskennallinen tiede), ja toisaalta monitieteisyys sekä tieteidenvälisyys on lisännyt vuorovaikutusta perinteisten päätieteenalojen välillä. Tämä kehitys on tapahtunut myös toimikuntien toimialojen yli, joten nykytilanteessa on käytännössä mahdotonta lokeroida tieteenaloja eri toimikuntiin kuuluviksi. Vaikka toimikuntien toimialajako tullee jatkossakin säilymään, ei tieteenalakuokitusta ole työryhmän mielestä syytä kehittää ensisijaisesti Akatemian toimikuntien, vaan tieteen yleisen kehityksen näkökulmasta. FOS-luokitus Akatemian tulee raportoida rahoitustoiminnastaan sekä Opetusministeriölle että Tilastokeskukselle. Tämä on tehty käyttäen Tilastokeskuksen vuoteen 2007 saakka käyttämää tieteenalaluokitusta. OECD päivitti vuonna 2007 tieteenalaluokituksen [Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL]. Tämän pohjalta Tilastokeskus on ottanut vuoden 2009 alusta alkaen käyttöön uuden tieteenalaluokituksen (Liite 2) ja käyttää sitä tilastoidessaan vuoden 2008 aineistoa. Kun Akatemia uudistaa tieteenalojen luokittelua, on tarkoituksenmukaista siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan samaa luokitusta. Näin siitäkin huolimatta, että OECD:n luokitus on monelta osin varsin puutteellinen ja vanhanaikainen. Työryhmän mielestä Akatemian uuden luokittelun tulee olla ajanmukaisempi ja monessa kohdin täsmällisempi, mutta kuitenkin niin, että tilastointi voidaan tarvittaessa palauttaa Tilastokeskuksen käyttämiin luokkiin. Tutkimusalojen ja niiden alaluokkien määrittelyssä työryhmä hyödynsi FOS-luokitusta soveltuvin osin. Työryhmä perehtyi myös Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ja Vetenskapsrådetin käyttämiin tieteenalaluokitteluihin. Erityisen tärkeää uutta luokitusta laadittaessa oli tieteellisiltä toimikunnilta ja tutkijoilta saatu palaute. Palautetta pyydettiin työn eri vaiheissa luokituksen eri kehitysversioista. Työryhmän toimikautensa päätteeksi laatimasta luokitusversiosta päätettiin vielä järjestää sähköinen Webropol-kysely.

6 Webropol-kysely Kyselyyn haluttiin mukaan Akatemialta rahoitusta hakevia tutkijoita monipuolisesti eri tieteenaloilta. Kysely toteutettiin helmikuussa 2009 ja se lähetettiin yhteensä 433 tutkijalle, jotka olivat saaneet rahoitusta vuoden 2008 yleisestä tutkimusmäärärahahausta, tai Neurotieteen ( ), Nanotieteen ( ), tai Kestävä energia ( ) -tutkimusohjelmista. Vastauksia saatiin kaikkiaan 242 tutkijalta, joten kyselyyn vastanneiden osuus oli 56 %. Vastanneista 153 (63 %) oli saanut rahoituksen yksittäiselle hankkeelle ja 89 (37 %) oli saanut rahoitusta konsortion osana. Vastaajia pyydettiin valitsemaan rahoitetun hankkeensa tutkimusalan sekä nykyisin käytössä olevasta tutkimusalaluokituksesta (ensisijainen ja toissijainen tutkimusala) että uudesta luokituksesta. Vastaajalla oli mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa tutkimusalaksi, mikäli sopivaa alaa ei uudesta luokituksesta löytynyt. Vastaajia pyydettiin myös vertaamaan tällä hetkellä käytössä olevaa Akatemian tutkimusalaluokitusta työryhmän ehdottamaan uuteen luokitukseen. Vastanneista 189 (78 %) oli sitä mieltä, että uusi luokitus on helppo hahmottaa, 19:n (8 %) mielestä vaikea hahmottaa ja 34:lla (14 %) ei ollut mielipidettä asiasta. Toimivana uutta luokitusta piti 122 (50 %) vastannutta, hankalana 34 (14 %), ja 86 (36 %) ei osannut sanoa mielipidettään. 104:n (43 %) vastaajan mielestä uusi luokitus on kattava, 68:n (28 %) mielestä puutteellinen, ja 70 (29 %) vastaajaa ei osannut sanoa omaa kantaansa. Vastaajista 122 antoi lisäksi tutkimusrahoitusuudistukseen liittyvää vapaamuotoista palautetta. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin työryhmän lopullisessa ehdotuksessa Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi. Tutkimusalaluokituksen rakenne ja tekninen toteutus Suomen Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevassa tutkimusalaluokituksessa on yhteensä 44 tutkimusalaa. Ehdotettu uusi tutkimusalaluokitus (SATU) koostuu 64 tutkimusalasta (Liite 3), jotka on jaoteltu seitsemään pääryhmään. Tutkimusalalla voi olla vaihteleva määrä (2-7) alaluokkia. Alaluokkien tarkoituksena on auttaa hakijaa kohdentamaan hakemuksensa tarkemmin tutkimusalan sisällä sekä helpottaa hakemusten arvioinnin järjestämistä. Hakija voi valita yhden tai useamman tutkimusalan ja valitsemiensa tutkimusalojen alaluokan/alaluokat. Alaluokat ovat sähköisen asioinnin hakemuksessa pudotusvalikkoina kunkin tutkimusalan kohdalla. Alaluokan voi myös jättää valitsematta ja valita pelkästään tutkimusalan. Tutkimusalat valitaan järjestyksessä ensisijainen, toissijainen, jne. tutkimusala. Jos hakija valitsee useamman kuin yhden tutkimusalan, voi hän halutessaan arvioida eri tutkimusalojen osuudet prosentteina haettavana olevan hankkeen osalta. Tutkimusalojen ja alaluokkien lisäksi hakijan tulee täydentää hakemustaan tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kuvaavilla vapaasti valittavilla asiasanoilla.

7 Loppupäätelmät Moderni tutkimus on poikkitieteellistä, jossa tutkimusalat määrittyvät tutkimuskohteensa mukaan yhdistäen lukuisia eri tieteenaloja ja menetelmiä. Tämä tulee esille erityisesti tutkimusohjelmissa, joissa uudet tutkimusalat ja monitieteisyys ja tieteidenvälisyys korostuvat. Tutkimus- ja huippuyksikköohjelmien näkökulmasta uusi luokitus vastaa paremmin tähän tieteen kehitykseen. Se auttaa erityisesti tunnistamaan monitieteisiä hankkeita, koska hakija voi valita yhden tai tarvittaessa useamman tieteenalan ja saman tieteenalan alta yhden tai useamman alaluokan. Liitteen 4 taulukossa on vertailu nykyisin käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen välillä. Tutkimusalojen luokittelu on aina kompromissi, ja siinä olevien tutkimusalojen ja alaluokkien keskinäistä suhdetta kohtaan voidaan esittää kritiikkiä. Uuden luokituksen kehitystyön tavoitteena on ollut kyetä paremmin identifioimaan tärkeimmät perinteiset ja uudet monitieteiset tieteenalat sekä ne nousevat tutkimusalueet, jotka ehkä myöhemmin kehittyvät itsenäisiksi tieteenaloiksi. Luokituksen ei etenkään alaluokkien osalta ole tarkoitus olla pysyvä, vaan sitä tulee päivittää jatkossakin tieteen kehityksen mukaisesti. Uusi tutkimusalaluokitus on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön tutkimusrahoituksen tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen (SARA) myötä vuoden 2010 aikana. Raportin liitteet: 1. Suomen Akatemian tutkimusalaluokitus vuodelta Tilastokeskuksen uusittu tieteenalaluokitus 3. Ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU 4. Suomen Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen (SATU) vertailu

8 LIITE 1 Suomen Akatemian tutkimusalaluokitus (1997-) Luokka Tutkimusala 5100 Filosofia 5110 Kielitieteet 5120 Taiteiden tutkimus 5130 Teologia 5140 Historia ja arkeologia 5150 Kulttuurien tutkimus 5160 Kansantaloustiede 5170 Liiketaloustiede, talousmaantiede ja tuotantotalous 5180 Oikeustiede 5190 Sosiaalitieteet 5200 Psykologia 5210 Kasvatustiede 5220 Valtio-oppi ja hallintotiede 5230 Viestintä- ja informaatiotieteet 5240 Tilastotiede 5250 Matematiikka 5270 Tietojenkäsittelytieteet 5280 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5290 Geotieteet 5300 Avaruustieteet ja tähtitiede 5310 Fysiikka 5320 Kemia 5330 Prosessi- ja materiaalitekniikka 5340 Kone- ja valmistustekniikka 5350 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 5360 Arkkitehtuuri ja teollinen muotoilu 5370 Maantiede 5380 Maatalous- ja elintarviketieteet 5390 Metsätieteet 5400 Biokemia, molekyylibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede ja biotekniikka 5410 Solu- ja kehitysbiologia, fysiologia ja ekofysiologia 5420 Ympäristötekniikka 5430 Ympäristöpolitiikka, -talous ja -oikeus 5440 Ekotoksikologia, ympäristön tila ja ympäristövaikutukset 5450 Muu ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus 5460 Farmasia 5470 Kliininen lääketiede 5480 Ravitsemustiede 5490 Kansanterveystiede 5500 Hoitotiede 5510 Hammaslääketiede 5520 Eläinlääketiede 5530 Liikuntatiede 5540 Ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka

9 TILASTOKESKUKSEN UUSITTU TIETEENALALUOKITUS 2007 LIITE 2 1. Luonnontieteet 111. Matematiikka - Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta 112. Tilastotiede Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet - Tietojenkäsittelyoppi, informaatiotieteet ja bioinformatiikka (laitteistokehitys luokkaan 213, yhteiskunnallinen näkökulma kohtaan 518) 114. Fysiikka - Atomi- ja molekyylifysiikka ja kemiallinen fysiikka (atomi- ja molekyylifysiikkaan sisältyvät törmäykset, vuorovaikutus säteilyn kanssa, magneettinen resonanssi, Mössbauer-ilmiö), tiiviin aineen fysiikka (ml. aiempi kiinteän olomuodon fysiikka, suprajohtavuus), hiukkasten ja kenttien fysiikka, ydinfysiikka, nestefysiikka ja plasmafysiikka (ml. pintafysiikka), optiikka (ml. laser- ja kvanttioptiikka), akustiikka 115. Avaruustieteet ja tähtitiede - ml. astrofysiikka 116. Kemia - Orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia ja säteilykemia, fysikaalinen kemia, polymeeritiede, sähkökemia (kuivakennot, akut ja paristot, polttokennot, korroosiometallit, elektrolyysi), kolloidikemia, analyyttinen kemia 117. Maantiede ja ympäristötieteet - Monitieteelliset geotieteet, minerologia, paleontologia, geokemia ja geofysiikka, luonnonmaantiede, geologia, vulkanologia, ympäristötieteet (yhteiskunnalliset näkökulmat luokkaan 519) - Meteorologia ja ilmakehätieteet, ilmastotutkimus - Oseanografia, hydrologia, vesivarat 118. Biotieteet (Lääketiede luokkaan 3 ja Maataloustiede luokkaan 4) - Solubiologia, mikrobiologia, virologia, biokemia ja molekyylibiologia, biokemian tutkimusmenetelmät, mykologia, biofysiikka - Genetiikka ja perinnöllisyystiede (lääketieteellinen genetiikka luokkaan 3), lisääntymisen biologia (lääketieteelliset näkökohdat luokkaan 3), kehitysbiologia - Kasvitiede, botaniikka - Eläintiede, ornitologia, hyönteistiede, käyttäytymistieteen alan biologia - Meribiologia, makeanveden biologia, limnologia, ekologia, biodiversiteetin suojelu - Biologia (teoreettinen, matemaattinen, termobiologia, kryobiologia, biologinen rytmi), evoluutiobiologia, muu biologia 119. Muut luonnontieteet 1. Sisältää tilastollisten menetelmien tutkimuksen muttei soveltavan tilastotieteen tutkimusta, joka luokitellaan kuuluvaksi kulloiseenkin sovellusalueeseen (taloustiede, sosiologia jne.)

10 2. Tekniikka 211. Arkkitehtuuri 212. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka - Rakennustekniikka, rakennesuunnittelu, kunnallis- ja rakennetekniikka, kuljetustekniikka 213. Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka - Sähkö- ja automaatiotekniikka, robotiikka ja automaattinen hallinta, automaatio- ja hallintajärjestelmät, tietoliikennetekniikka ja -järjestelmät, tietoliikenne, tietokonelaitteistot ja järjestelmäarkkitehtuuri 214. Kone- ja valmistustekniikka - Konetekniikka, teknillinen mekaniikka, termodynamiikka - Avaruus- ja ilmailutekniikka - Ydinvoimatekniikka (ydinfysiikka luokkaan 114) - Audiotekniikka, luotettavuusanalyysi 215. Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka - Kemian laitetekniikka (laitokset, tuotteet), kemian prosessitekniikka 216. Materiaalitekniikka - Materiaalitekniikka, keramiikka, pinnoitteet ja kalvot, komposiitit (ml. laminaatit, lujitemuovit, kerametallit, sekoitekankaat luonnon- ja tekokuiduista, täytetyt komposiitit), paperi ja puu, tekstiilit ml. synteettiset väriaineet, värit, kuidut (nanomateriaalit luokkaan 221, biomateriaalit luokkaan 220) 217. Lääketieteen tekniikka - Lääketieteen tekniikka, lääketieteellinen laboratoriotekniikka (ml. laboratorionäytteiden analyysi, diagnostiset tekniikat), (biomateriaalit luokkaan 220 [lääketieteellisiin istutteisiin, laitteisiin ja sensoreihin liittyvän elävän aineen fyysiset ominaisuudet]) 218. Ympäristötekniikka - Ympäristötekniikka ja teknillinen geologia, geotekniikka, petrokemian tekniikka (polttoaineet, öljyt), energia ja polttoaineet, kaukokartoitus, kaivostoiminta ja mineraalien käsittely, laivanrakennus, merialukset, meritekniikka 219. Ympäristön bioteknologia - Ympäristöbiotekniikka bioremediaatio, diagnostiset biotekniikat (DNA-sirut ja biomittauslaitteet) ympäristönhallinnassa, ympäristöbiotekniikkaan liittyvä etiikka 220. Teollinen bioteknologia - Teollinen biotekniikka, bioprosessoinnin tekniikat (biologisten aineiden käyttö teollisten prosessien vaikuttavina aineina), biokatalyysi, fermentaatio, biotuotteet (tuotteet, jotka on valmistettu käyttäen biologista materiaalia syötteenä), biomateriaalit, biomuovit, biopolttoaineet, bioperäiset bulkki- ja hienokemikaalit, bioperäiset uusmateriaalit 221. Nanoteknologia - Nanomateriaalit [tuotanto ja ominaisuudet] - Nanoprosessit [nanotason sovellukset], (biomateriaalit luokkaan 220) 222. Muu tekniikka - Elintarvike- ja juomateollisuus - Muu tekniikka

11 3. Lääke- ja terveystieteet 311. Peruslääketieteet - Anatomia ja morfologia (kasvitiede luokkaan 118), ihmisen genetiikka, immunologia, neurotieteet (ml. psykofysiologia), fysiologia (ml. sytologia) patologia 312. Kliiniset lääketieteet - Andrologia, synnytysoppi ja gynekologia, lastentautioppi, sydän ja verenkiertojärjestelmä, ääreisverenkierron sairaudet, hematologia, hengityselimet, akuutti- ja ensihoito, anestesiologia, ortopedia, kirurgia, radiologia, isotooppilääketiede ja lääketieteellinen kuvantaminen, elinsiirrot, suukirurgia ja -lääketiede, iho- ja sukupuolitautioppi, allergiat, reumatologia, endokrinologia ja aineenvaihdunta (ml. diabetes, hormonit), gastroenterologia ja hepatologia, urologia ja nefrologia, onkologia, silmätautioppi, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, psykiatria, kliininen neurologia, geriatria ja gerontologia, yleislääketiede ja sisätautioppi, muut kliinisen lääketieteen alueet, integroiva ja täydentävä lääketiede (vaihtoehtoiset hoitomenetelmät) 313. Hammaslääketieteet 314. Terveystieteet - Sairaanhoito, ravitsemustiede, ruokavalio-oppi - Kansanterveys ja ympäristöterveys, trooppinen lääketiede, parasitologia, infektiotaudit, epidemiologia - Työterveyshuolto - Yhteiskunnalliset biolääketieteet (ml. perhesuunnittelu, seksuaaliterveys, psyko-onkologia, biolääketieteellisen tutkimuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset) lääketieteen etiikka, päihdyttävien aineiden väärinkäyttö 315. Liikuntatiede 316. Hoitotiede - Terveydenhuolto-oppi ja -palvelut (ml. sairaalahallinto, terveydenhuollon rahoitus), terveyspolitiikka ja -palvelut 317. Farmasia -toksikologia, lääkeainekemia, farmakologia 318. Lääketieteellinen bioteknologia - Terveyden biotieteet, solujen, kudosten, elinten tai koko elimistön manipulointiin liittyvät teknologiat (keinollinen lisääntyminen) DNA:n, proteiinien ja entsyymien toiminnan tunnistusteknologiat ja näiden vaikutukset tautien puhkeamiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen (geenidiagnostiikka ja hoidollinen väliintulo esim. farmakogenomiikka, geenihoito), biomateriaalit (lääketieteellisiin istutteisiin, laitteisiin ja sensoreihin liittyvät), lääketieteelliseen biotekniikkaan liittyvä etiikka 319. Muut lääketieteet - Oikeuslääketiede - Muut lääketieteet 4. Maatalous- ja metsätieteet 411. Maa- ja metsätaloustieteet - Maatalous, metsätalous, kalatalous, maaperätiede, puutarhatalous, viininviljely, maataloustiede, kasvinjalostus ja kasvinsuojelu (maatalouden bioteknologia luokkaan 414)

12 412. Eläintiede, maitotaloustiede - Eläintiede ja maitotaloustiede (eläimiin liittyvä bioteknologia luokkaan 414) - Karjantalous, lemmikkieläimet 413. Eläinlääketiede 414. Maatalouden bioteknologia - Maatalouden biotekniikka ja elintarvikebiotekniikka, geenimanipulaatioteknologia (viljakasvit, karja), karjan kloonaaminen, markkeriavusteinen valinta, diagnostiikka (DNA-sirut ja bioanturit tautien varhaiseen/tarkkaan havaitsemiseen), biomassasyötteen tuotantotekniikat, lääkeaineiden kehittäminen kasveissa, maatalouden biotekniikan etiikka 415. Muut maatalous- ja metsätieteet 5. Yhteiskuntatieteet 511. Kansantaloustiede 512. Liiketaloustiede - Liiketoiminta ja liikkeenjohto 513. Oikeustiede - Oikeustiede, kriminologia, penologia 514. Sosiaalitieteet - Sosiologia, väestötiede, antropologia, kansatiede - Yhteiskunnalliset aiheet (naistutkimus ja sukupuolitutkimus, yhteiskunnalliset kysymykset, perhetutkimus, sosiaalityö) 515. Psykologia - Psykologia (ml. ihmisen ja koneen vuorovaikutus) - Erityispsykologia, (ml. eri terapiamuodot oppimishäiriöistä, puhe-, näkö- ja kuulohäiriöistä tai muista fyysisistä tai psyykkisistä haitoista kärsiville) 516. Kasvatustieteet - Yleinen kasvatustiede, ml. koulutus, pedagogiikka, didaktiikka - Erityiskasvatustiede (erityislahjakkaille ja oppimisvaikeuksista kärsiville) 517. Valtio-oppi - Valtio-oppi, hallintotiede, organisaatioteoria 518. Media- ja viestintätieteet - Journalistiikka, informatiikka (yhteiskunnalliset näkökulmat), kirjastotiede, mediaviestintä ja sosiokultuuraalinen viestintä 519. Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede - Ympäristötieteet (yhteiskunnalliset näkökulmat), kulttuuri- ja talousmaantiede, kaupunkitutkimus (suunnittelu ja kehitys), liikennesuunnittelu ja liikenteen yhteiskunnalliset näkökulmat (kuljetustekniikka luokkaan 212) 520. Muut yhteiskuntatieteet - Monitieteelliset yhteiskuntatieteet - Muut yhteiskuntatieteet

13 6. Humanistiset tieteet 611. Filosofia Filosofia, tieteen ja tekniikan historia ja filosofia Etiikka (paitsi yksittäisiin aihealueisiin liittyvä etiikka) 612. Kielitieteet, kirjallisuus - Yleiset kieliopinnot, yksittäiset kielet, yleiset kirjallisuusopinnot, kirjallisuuden teoria, yksittäiset kirjallisuuden lajit, kielitiede 613. Taiteiden tutkimus Taiteet, taidehistoria, arkkitehtisuunnittelu, esittävät taiteet (musiikkitiede, teatteritiede, dramaturgia), folkloristiikka Elokuva-, radio- ja televisiotieteet 614. Teologia - teologia, uskontotieteet 615. Historia ja arkeologia - Historia (yksittäisten tieteenalojen historia kulloiseenkin tieteenalaan), arkeologia 616. Muut humanistiset tieteet

14 Ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU LIITE 3 Tutkimusala Alaluokka nro nimi nro nimi 101 Arkkitehtuuri 1011 Arkkitehtuuri 1012 Yhdyskuntasuunnittelu 102 Elintarviketekniikka 103 Energiatekniikka 1031 Bioenergiatutkimus 1032 Polttokennot, aurinkoenergia 1033 Polttotekniikka 1034 Sähkövoimatekniikka 1035 Ydinenergiatekniikka: fissio ja fuusio 104 Fysiikka 1041 Atomi- ja molekyylifysiikka 1042 Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka 1043 Fluidi- ja plasmafysiikka 1044 Hiukkas- ja ydinfysiikka 1045 Optiikka, akustiikka 1046 Tiiviin aineen fysiikka 105 Geotieteet 1051 Avaruusfysiikka 1052 Geofysiikka ja -kemia 1053 Geoinformatiikka 1054 Geologia 1055 Maantiede 1056 Meteorologia ja ilmakehätieteet, ilmastotutkimus 106 Kemia 1061 Analyyttinen kemia 1062 Epäorgaaninen kemia 1063 Fysikaalinen kemia 1064 Orgaaninen kemia 1065 Polymeerikemia 107 Kone- ja valmistustekniikka 108 Laskennallinen tiede 109 Lääketieteellinen tekniikka 110 Matematiikka 1101 Puhdas matematiikka 1102 Sovellettu matematiikka 111 Materiaalitiede ja -tekniikka 1111 Biomateriaalit 1112 Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet 1113 Keraamiset materiaalit 1114 Metallit 1115 Polymeeriset materiaalit 1116 Puu- ja paperimateriaalit 112 Nanotiede ja -tekniikka 113 Prosessitekniikka 1131 Biomassan jalostustekniikka 1132 Laitetekniikka 1133 Prosessien ohjaus ja säätötekniikka 1134 Teknillinen kemia 114 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1141 Geotekniikka 1142 Rakennustekniikka 1143 Rakentamistalous 1144 Yhdyskuntatekniikka 115 Sähkötekniikka ja elektroniikka 1151 Automaatio- ja systeemitekniikka 1152 Elektroniikka 1153 Signaalinkäsittely 1154 Sähkötekniikka 1155 Tietokonetekniikka, tietokonearkkitehtuurit 1156 Tietoliikennetekniikka 116 Teollinen biotekniikka 1161 Biokatalyysi 1162 Bioprosessitekniikka 1163 Fermentaatio 117 Tietojenkäsittelytieteet 1171 Laskennallinen data-analyysi 1172 Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus 1173 Teoreettinen tietojenkäsittelytiede 1174 Tietojärjestelmätiede 118 Tilastotiede

15 nro nimi nro nimi 119 Tuotantotalous 120 Tähtitiede 1201 Auringon, tähtien ja tähtienvälisen aineen fysiikka 1202 Aurinkokunnan fysiikka ja planeettatutkimus 1203 Linnunrata, galaksit ja kosmologia 121 Ympäristötekniikka 1211 Kaivos- ja mineraalitekniikka 1212 Kaukokartoitus 1213 Meritekniikka 1214 Teolliset prosessit 201 Biokemia, biofysiikka 202 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 203 Kasvibiologia 204 Kehitysbiologia ja fysiologia 205 Mikrobiologia 206 Perinnöllisyystiede 207 Solu- ja molekyylibiologia 208 Systeemibiologia, bioinformatiikka 209 Ympäristötiede 2091 Ekotoksikologia ja ympäristövaikutukset 2092 Ympäristön tutkimus 301 Elintarviketieteet 302 Maataloustieteet 303 Metsätieteet 401 Biolääketieteet 402 Eläinlääketiede 403 Farmasia 404 Hammaslääketiede 405 Hoitotiede 406 Kansanterveystiede 407 Kliiniset lääketieteet 408 Liikuntatiede 409 Ravitsemustiede 410 Ympäristöterveyden tutkimus 501 Neurotiede 5011 Molekyyli- ja solutason neurotiede 5012 Systeeminen ja kognitiivinen neurotiede 601 Ihmismaantiede 6011 Talousmaantiede, alueellisen kehittämisen ja matkailun tutkimus 6012 Yhteiskunta- ja kulttuurimaantiede, kaupunkitutkimus, aluetiede 602 Kansantaloustiede 603 Kasvatustieteet 6031 Aikuiskasvatustiede 6032 Ammattikasvatuksen tutkimus 6033 Erityispedagogiikka 6034 Koulutuksen arvioinnin tutkimus 6035 Varhais- ja alkukasvatus 6036 Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus 604 Kehitystutkimus 605 Liiketaloustiede 606 Nais- ja sukupuolentutkimus 607 Oikeustiede 608 Psykologia 6081 Kehitys- ja kasvatuspsykologia 6082 Psykoterapia 6083 Terveyspsykologia 6084 Työ- ja organisaatiopsykologia 609 Sosiaalitieteet 6091 Antropologia ja etnologia 6092 Sosiaalipsykologia 6093 Sosiologia, väestötiede 6094 Yhteiskunta-ja sosiaalipoliitiikka, sosiaalityö 610 Tieteentutkimus 611 Valtiotieteet 6111 Hallintotiede 6112 Kansainvälinen politiikka 6113 Politologia

16 nro nimi nro nimi 612 Viestintätieteet 6121 Informatiikka 6122 Journalistiikka 6123 Kirjastotiede 6124 Puheviestintä, organisaatioviestintä 6125 Viestintä ja mediatutkimus 613 Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 701 Filosofia 7011 Filosofian historia 7012 Käytännöllinen filosofia 7013 Teoreettinen filosofia 7014 Tieteenfilosofia ja metodologia 702 Historia ja arkeologia 7021 Arkeologia 7022 Historiatieteet 703 Kielitieteet 7031 Fonetiikka 7032 Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri 7033 Soveltava kielitiede 7034 Yksittäiset kielet ja kielialueet 7035 Yleinen kielitiede 704 Kirjallisuuden tutkimus 705 Muotoilun tutkimus 7051 Taidelähtöinen muotoilu 7052 Teollisuusperusteinen muotoilu 706 Taiteiden tutkimus 7061 Elokuva- ja televisiotutkimus 7062 Estetiikka 7063 Folkloristiikka 7064 Musiikintutkimus 7065 Semiotiikka 7066 Taiteiden tutkimus, taidehistoria, arkkitehtuuri 7067 Teatteritiede, dramaturgia 707 Teologia 7071 Eksegetiikka 7072 Kirkkohistoria 7073 Kirkkososiologia 7074 Käytännöllinen teologia 7075 Systemaattinen teologia 7076 Uskontotiede

17 Vertailu Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen (SATU) välillä LIITE 4 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Filosofia 5100 Filosofia 701 Kielitieteet 5110 Kielitieteet 703 Taiteiden tutkimus 5120 Taiteiden tutkimus 706; Kirjallisuuden tutkimus 704 Teologia 5130 Teologia 707 Historia ja arkeologia 5140 Historia ja arkeologia 702 Kulttuurien tutkimus 5150 Historia ja arkeologia 702; Sosiaalitieteet 609; Taiteiden tutkimus 706; Teologia 707 Kansantaloustiede 5160 Kansantaloustiede 602 Liiketaloustiede, 5170 Liiketaloustiede 605; Ihmismaantiede 601; Tuotantotalous 119 talousmaantiede ja tuotantotalous Oikeustiede 5180 Oikeustiede 607 Sosiaalitieteet 5190 Sosiaalitieteet 609 Psykologia 5200 Psykologia 608; Neurotiede 501: systeeminen ja kognitiivinen neurotiede 5012 Kasvatustiede 5210 Kasvatustieteet 603 Valtio-oppi ja hallintotiede 5220 Valtiotieteet 611 Viestintä- ja 5230 Viestintätieteet 615 informaatiotieteet Tilastotiede 5240 Tilastotiede 118 Matematiikka 5250 Matematiikka 110; Laskennallinen tiede 108 Tietojenkäsittelytieteet 5270 Tietojenkäsittelytieteet 117; Sähkötekniikka ja elektroniikka115: signaalinkäsittely 1153, tietokonetekniikka, tietokonearkkitehtuurit 1155, tietoliikennetekniikka 1156; Laskennallinen tiede 108; Lääketieteellinen tekniikka 109; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208 Sähkötekniikka ja 5280 Sähkötekniikka ja elektroniikka 115; Energiatekniikka 103: sähkövoimatekniikka 1034; Lääketieteellinen tekniikka 109 elektroniikka Geotieteet 5290 Geotieteet 105; Ympäristötekniikka 121 Avaruustieteet ja tähtitiede 5300 Tähtitiede 120; Geotieteet 105: avaruusfysiikka 1051 Fysiikka 5310 Fysiikka 104; Geotieteet 105: avaruusfysiikka 1051; Laskennallinen tiede 108; Lääketieteellinen tekniikka 109; Materiaalitiedeja tekniikka 111; Nanotiede- ja tekniikka 112; Tähtitiede 120; Energiatekniikka 103: polttokennot, aurinkoenergia 1032, ydinenergiatekniikka 1035; Biokemia, biofysiikka 201 Kemia 5320 Kemia 106; Laskennallinen tiede 108; Energiatekniikka 103: polttokennot, aurinkoenergia 1032; Materiaalitiede- ja tekniikka 111; Nanotiede- ja tekniikka 112; Prosessitekniikka 113: teknillinen kemia 1134 Prosessi- ja materiaalitekniikka 5330 Prosessitekniikka 113; Materiaalitiede ja -tekniikka 111; Energiatekniikka 103: polttotekniikka 1033; Ympäristötekniikka 121: teolliset prosessit 1214 Kone- ja valmistustekniikka 5340 Kone- ja valmistustekniikka 107; Sähkötekniikka ja elektroniikka 115: automaatio- ja systeemitekniikka 1151

18 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Rakennus- ja 5350 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 114; Arkkitehtuuri 101 yhdyskuntatekniikka Arkkitehtuuri ja teollinen 5360 Arkkitehtuuri 101; Muotoilun tutkimus 705 muotoilu Maantiede 5370 Geotieteet 105: maantiede 1055; Ihmismaantiede 601 Maatalous- ja 5380 Elintarviketekniikka 102; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302 elintarviketieteet Metsätieteet 5390 Metsätieteet 303 Biokemia, molekyylibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede ja biotekniikka Solu- ja kehitysbiologia, Energiatekniikka 103: bioenergiatutkimus 1031; Lääketieteellinen tekniikka 109; Nanotiede- ja tekniikka 112; Teollinen biotekniikka 116; Biokemia, biofysiikka 201; Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Eläinlääketiede 402; Farmasia 403; Hammaslääketiede 404; Kansanterveystiede 406; Kliiniset lääketieteet 407; Liikuntatiede 408; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410; Neurotiede 501: molekyyli- ja solutason neurotiede 5011 Biokemia, biofysiikka 201; Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia fysiologia ja ekofysiologia 204; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Eläinlääketiede 402; Farmasia 403; Hammaslääketiede 404; Kansanterveys-tiede 406; Kliiniset lääketieteet 407; Liikuntatiede 408; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410; Neurotiede 501: molekyyli- ja solutason neurotiede 5011 Ympäristötekniikka 5420 Ympäristötekniikka 121; Ympäristötiede 209 Ympäristöpolitiikka, -talous 5430 Ympäristötiede 209; Oikeustiede 607; Liiketaloustiede 605; Kansantaloustiede 602; Valtiotieteet 611 ja -oikeus Ekotoksikologia, ympäristön tila ja ympäristövaikutukset 5440 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Kansanterveystiede 406; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410 Muu ympäristön ja 5450 Ympäristötiede 209; Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 613 luonnonvarojen tutkimus Farmasia 5460 Farmasia 403 Kliininen lääketiede 5470 Kliiniset lääketieteet 407 Ravitsemustiede 5480 Ravitsemustiede 409 Kansanterveystiede 5490 Kansanterveystiede 406 Hoitotiede 5500 Hoitotiede 405 Hammaslääketiede 5510 Hammaslääketiede 404 Eläinlääketiede 5520 Eläinlääketiede 402 Liikuntatiede 5530 Liikuntatiede 408

19 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka 5540 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303

Ohje julkaisujen sijoittamisesta tieteenalaluokitukseen

Ohje julkaisujen sijoittamisesta tieteenalaluokitukseen Ohje julkaisujen sijoittamisesta tieteenalaluokitukseen LUONNONTIETEET 111 Matematiikka Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta 112 Tilastotiede Sisältää tilastollisten menetelmien

Lisätiedot

Jakelun mukaan 8/500/2010

Jakelun mukaan 8/500/2010 Pvm 26.11.2010 Jakelun mukaan Dnro 8/500/2010 Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 07.09.2010 (8/500/2010) Asia: Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

1. Luonnontieteet TIETEENALALUOKITUS Matematiikka - Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta. 112.

1. Luonnontieteet TIETEENALALUOKITUS Matematiikka - Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta. 112. TIETEENALALUOKITUS 2007 1. Luonnontieteet 111. Matematiikka - Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta 112. Tilastotiede 1 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet - Tietojenkäsittelyoppi,

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012 Täyttöohjeet Svenskspråkiga ifyllningsanvisningar skickas vid behov Globalisaatio ja innovaatiot 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tutkimus ja

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tiedonhallintasuunnitelma. Mitä, miksi ja miten? Jarmo Laine 27.11.2009 1 1.12.2009 Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tieteellisten toimikuntien järjestelmä ja maamme tärkein tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015 TIEDONHANKINTA Yritys-, ympäristö- ja teknologia-aineistot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi TÄYTTÖOHJEET Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015 Tutkimuksen ja kehittämisen

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10.

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. 2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tieteenalaluokitus Lausunnot ehdotuksesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila 10.1.2014 1 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat?

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yliopistot

Tieteen tila 2014: Yliopistot Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Yliopistot Yliopistokohtaiset tilastot opetus- ja tutkimushenkilo sto sta, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisesta vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiassa

Ajankohtaista Suomen Akatemiassa Ajankohtaista Suomen Akatemiassa Tutkimuspalvelupäivät, Vaasa 22.8.2013 Pentti Pulkkinen 2 Sisällys Akatemian tutkimusrahoitus nyt Ajankohtaista: arviointi vaikuttavuus yhteistyömuodot Akatemiassa juuri

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Puhuttujen kielten tulkkaus Viittomakielentulkki Elokuva ja televisio Journalismi Konservointi Kulttuurituotanto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

Luonnontieteilijät työnhakijoina

Luonnontieteilijät työnhakijoina Luonnontieteilijät työnhakijoina TEM-info 25.11.2015 Suvi Liikkanen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry. Webinaarin sisältö Taustaa luonnontieteilijöistä ja Luonnontieteiden Akateemisten Liiton

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti.

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. 1 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. OKM:n profiiliryhmä 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Aineisto ja luokitukset 2.1 OKM-julkaisuaineisto 2.2 WoS-aineisto

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonta Tiedot kerätty Helsingin yliopiston tiedekuntien verkkosivuilta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Biotieteellinen

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus Kielet 0 0 38 21 0 0 38 21 38 21 Kielikeskus/arabia 0 0 8 2 0 0 8 2 8 2 Kielikeskus/englanti 21 7 4702 1585 21 7 4702 1585 4723 1592 Kielikeskus/espanja 16 4 1675 323

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Tutkimusosaaminen yhteistyön liimana

Tutkimusosaaminen yhteistyön liimana Tutkimusosaaminen yhteistyön liimana Vihreä talous ja vesi Suomessa mitä uusia mahdollisuuksia? -työpaja 11.9.2013 Paavo-Petri Ahonen 2 AKVAtutkimusohjelman rahoitus: - vuonna 2012 11 miljoonaa euroa -

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja

Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja Jatko-opintoja opintoja kemiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa k k (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen julkaisutoimintaa tieteenaloittain bibliometrisiä indikaattoreita apuna käyttäen. Bibliometrisenä

Lisätiedot

Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus

Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus Tiedekirjasto Pegasuksen avokokoelmien hyllyluokitus 3.1.2012 AIHEENMUKAINEN sijainti / hyllyluokan nimi KOKOELMA / 1. krs signumtarra YLEISTÄ P 00 Tiede ja kulttuuri. Tiedepolitiikka P 001.81 Tutkimustyön

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005 Opetusministeriön päätöksen

Lisätiedot

OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS

OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS OPETUSHALLINNON KOULUTUSALALUOKITUS, AIKUISKOULUTUSSOVELLUS Luokituksella kerätään tiedot ei-tutkintotavoitteisena aikuiskoulutuksena järjestetyn koulutuksen opetustunneista. Tunnit luokitellaan koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusala Tutkinnot Pääaineet, koulutusohjelmat, maisteriohjelmat. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Science

Koulutusala Tutkinnot Pääaineet, koulutusohjelmat, maisteriohjelmat. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Bachelor of Science Tampereen yliopistossa suoritettavat tutkinnot, jen pääaineet ja ihin johtavat koulutusohjelmat, sekä opettajankoulutusta koskeva koulutusvastuu 1.1.2011 Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06.

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06. v. Aaltoyliopisto 3S Insinööritieteiden korkeakoulu 290 Energia ja ympäristötekniikka 95 765/95 Kone ja rakennustekniikka 0 0/ Rakennettu ympäristö 5 / Kauppakorkeakoulu 367 Kauppatieteet SATvalinta kauppatieteisiin,

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALAT JA ISCED-LUOKITUKSEN UUDISTUS 5.3.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED

Lisätiedot

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014

AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 AVOKOKOELMAN HYLLYLUOKAT LAPIN YLIOPISTON KIRJASTOSSA 2014 0 YLEISTÄ A 001 A 001.8 A 001.89 A 002 A 003 A 004 A 007 A 008 A 02 A 028 A 06 A 069 A 07 A 08 Tiede. Tieteenfilosofia. Tieteen historia Tieteen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelma 2012 2016

Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelma 2012 2016 Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelma 2012 2016 Esitys AKVA-ohjelman avajaisissa 11.10.2012 Mari Walls, johtoryhmän puheenjohtaja 2 Vesialan tutkimus ja Suomen

Lisätiedot

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015. Ylitarkastaja Jukka Haapamäki OKM:N OHJAUKSEN ALOJEN UUDISTAMINEN 1.9.2015 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö Nykyisin käytössä olevat koulutus ja tieteenalaluokitukset Koulutus ja tieteenalaluokitusten käyttö ISCED uudistus OKM:n

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Osk. Huttusen säätiön apurahan saajat

Osk. Huttusen säätiön apurahan saajat Osk. Huttusen säätiön apurahan saajat 1965 1 Arpo Aromaa sosiaalilääketiede Edinburgh 2 Eino Lyytinen poliittinen historia Oxford 1966 3 Alec Aalto kansainvälinen oikeus Oxford 1968 4 Juha Kuusi kansainvälinen

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tekniikka

Tieteen tila 2014: Tekniikka Suomen Akatemia 28.1.214 Tieteen tila 214: Tekniikka Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Selitteet opintojaksojen alla oleville kohdille: Opetus = Opintojaksoon sisältyvä ruotsinkielinen

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2

FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 4.6.2008 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan laitos FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2 TENTIT JÄRJESTETÄÄN PÄÄRAKENNUKSESSA TAI KONETALOSSA

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI

LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI LÄÄKETIETEEN ALAN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN JA PROFILOINTI Työryhmän vastattavaksi on toimeksiannossa on annettu seuraavat kysymykset: millainen oppiainevalikoima alalla tarvitaan

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010

TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDEPOLITIIKAN VUOSI VUOSIKERTOMUS 2010 TAMMIKUU: Suomen Akatemiaa koskeva uusi laki tuli voimaan. Akatemian uudistettu hallitus sekä neljän toimikunnan uudet puheenjohtajat ja jäsenet aloittivat toimintansa.

Lisätiedot

TIEDEKOMITEAN JÄSENENÄ TOIMIMISTA KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

TIEDEKOMITEAN JÄSENENÄ TOIMIMISTA KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ TIEDEKOMITEAN JÄSENENÄ TOIMIMISTA KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ Asia: Tiedekomiteoiden uusien jäsenten nimittäminen Komissio päätti 23 päivänä heinäkuuta 1997 tekemässään päätöksessä 97/579/EY 1 perustaa

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

Timo Honkela Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori

Timo Honkela Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Digabi II ajankohtaiskatsaus sähköisiin kokeisiin ja arviointeihin Koneoppiminen oppimisen ja opettamisen tukena digitalisoituvassa maailmassa Helsingin yliopisto Nykykielten laitos Timo Honkela Digitaalisten

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 1( 62) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 38.25/63 13.5/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 74/102 48/70 Rättsnotarie, Helsingfors

Lisätiedot

Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja biologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Ajatuksia tietoverkkosodankäynnistä poikkitieteellisenä tutkimuskohteena

Ajatuksia tietoverkkosodankäynnistä poikkitieteellisenä tutkimuskohteena - JULKINEN - Ajatuksia tietoverkkosodankäynnistä poikkitieteellisenä tutkimuskohteena Kom Topi Tuukkanen Tutkimuslaitoksen suunnitteluryhmä / PVTUTKL Tietoverkkosodankäynnin tutkimusyksikkö email: topi.tuukkanen@mil.fi

Lisätiedot

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta Valitsemisen solmukohdassa Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta 400 aloituspaikkaa 7 koulutusohjelmaa arkkitehtuuri konetekniikka prosessitekniikka ympäristötekniikka sähkötekniikka tietotekniikka tuotantotalous

Lisätiedot

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011

YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit. Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 YSA ja lääke- ja hoitotieteen termit Eeva Kärki Kansalliskirjasto 18.5.2011 Lääketieteen ja hoitotieteen termit YSAssa 48 Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. Patologia. Tautioppi. Psykiatria. Hammaslääketiede.

Lisätiedot