Tutkimusalaluokituksen kehittäminen. Työryhmän raportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusalaluokituksen kehittäminen. Työryhmän raportti 2009"

Transkriptio

1 Tutkimusalaluokituksen kehittäminen Työryhmän raportti 2009

2 Ylijohtajalle, tutkimus Suomen Akatemia asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Akatemian tutkimusalaluokituksen kehittämiseksi. Ehdotuksessa tuli kuvata ja perustella kehittämistarpeet ja se, mitkä niistä olisi hyödyllistä toteuttaa. Työryhmän tuli laatia suunnitelma siitä, kuinka työ toteutetaan ja tämän lisäksi aikatauluttaa uudistus. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon myös Akatemiassa meneillään oleva tutkimusrahoitusjärjestelmän uudistus sekä Akatemian strategiasta nousevat kehittämistarpeet. Työryhmän puheenjohtajana toimi tiedeasiantuntija Timo Sareneva biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksiköstä sekä jäseninä tiedeasiantuntija Jan Bäckman ja johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Leila Häkkinen ohjelmayksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksiköstä, johtava tiedeasiantuntija Annamaija Lehvo hallintovirastosta, informaatikko Maija Miettinen viestintäyksiköstä, tiedeasiantuntija Anu Nuutinen terveyden tutkimuksen yksiköstä sekä tietohallintoasiantuntija Pirjo Petäjäjärvi tietohallintoyksiköstä. Työryhmän sihteerinä toimi tiedeasiantuntija Hannele Lahtinen biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen yksiköstä. Työryhmän toimikausi päättyi , mutta se jatkoi työtään kesään 2009 saakka. Työryhmä kokoontui 13 kertaa. Tämän lisäksi pidettiin useita erillisiä pienryhmätapaamisia, joihin osallistui ryhmän jäseniä lähinnä tutkimuksen yksiköistä. Työryhmä kuuli työnsä aikana yliaktuaari Markku Virtaharjua Tilastokeskuksesta, Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniä sekä tutkimuksen yksiköiden ja ohjelmayksikön henkilökuntaa. Tämän lisäksi tutkijoiden Akatemialle aikaisemmin toimittama palaute on otettu huomioon. Tutkijoiden kommentteja pyydettiin myös eri luokitusversioista työn eri vaiheissa. Helmikuussa 2009 toteutettiin laaja Webropol-kysely, jossa pyydettiin tutkijoiden kommentteja valmisteluvaiheessa olleesta uudesta tutkimusalaluokituksesta. Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja siinä pyydettiin vastaajia muun muassa vertaamaan tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta uuteen luokitukseen. Kysely lähetettiin yli 400:lle myönteisen rahoituspäätöksen Suomen Akatemialta vuosina saaneelle tutkijalle. Työryhmä jättää ehdotuksensa Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi (SATU) elokuussa 2009.

3 Taustaa Vuonna 1970 toimintansa aloittaneen uudenmuotoisen Suomen Akatemian organisaatioon kuului kuusi tieteellistä toimikuntaa sekä tieteen keskustoimikunta. Toimikuntia oli tuolloin yksi kutakin Tilastokeskuksen luokituksen mukaista päätieteenalaa kohden. Rahoituksen seurannassa noudatettiin näin luontevasti tieteenalaluokitusta. Rahoitusta osoitettiin lisäksi muutamalle poikkitieteelliselle, ns. painoalalle. Näistä painoaloista yhdelle, ympäristöntutkimukselle, perustettiin vuonna 1983 oma toimikunta. Uuden toimikunnan ja tutkimuksen alojen kehittymisen myötä Tilastokeskuksen luokittelua alettiin pitää vanhentuneena ja luokitusta uudistettiin. Tilastokeskus oli 1970-luvulta alkaen kerännyt yliopistoilta tietoa siitä, miten eri yksiköiden tutkimustoiminta jakautui eri tieteenaloittain. Kun Suomen Akatemia ryhtyi vuonna 1992 tutkimustilastoinnissa tiiviiseen yhteistyöhön Tilastokeskuksen kanssa, Akatemia siirtyi käyttämään virallista tieteenalaluokitusta ja muutti siihen asti käyttämänsä tieteenalaluokituksen nimen tutkimusalaluokitukseksi. Näin Akatemian tutkimusviratkin saatiin yhtenäisellä tavalla huomioiduiksi tutkimustilastoissa. Tieteenala oli sidottu tutkimuksen suoritusorganisaatioon, kun taas tutkimusalaluokitus oli siitä riippumaton sisältöluokitus, joka perustui tutkimuksen aihepiiriin. Vuonna 1995 Akatemian toimikuntarakenne muuttui siten, että aiemman seitsemän toimikunnan tilalle muodostettiin neljä. Toimikuntien vastuualuejako perustui tutkimusalaluokitukseen. Siitä lähtien rahoitus on tilastoitu sekä tieteenala- että tutkimusalaluokituksen mukaisesti. Nykyinen tutkimusalaluokitus otettiin käyttöön hallintoviraston päätöksellä vuonna Suomen Akatemia käyttää tutkimusalaluokitustaan tutkimusrahoituksensa tilastointiin sekä apuna hakemusten arvioinnin järjestämisessä. Tilastokeskus tuottaa Suomen osalta tutkimustiedot OECD:n tilastoihin, jolloin Suomi on myös mukana OECD:n kansainvälisissä vertailuissa. Tilastokeskuksen virallisissa tutkimus- ja kehittämistilastoissa käytetään OECD:n tieteenalaluokitusta. OECD on uusinut tieteenalaluokituksensa helmikuussa 2007 vastaamaan tieteessä tapahtunutta kehitystä. Vuoden 2008 tiedonkeruussa Tilastokeskus käyttää uusittua tieteenalaluokitusta. Suomen Akatemia on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta ja esittää sen mahdolliset kehittämistarpeet. Työryhmä on valmistellut ehdotuksen Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi (SATU), joka pohjautuu Tilastokeskuksen uusittuun, OECD:n käytäntöjen mukaiseen tieteenalaluokitukseen ja Akatemian nykyisin käytössä olevaan tutkimusalaluokitukseen. Tähän saakka Akatemialta rahoitusta hakeva tutkija on valinnut

4 tutkimuksensa alan Akatemian tutkimusalaluokituksen mukaan (ensisijainen ja toissijainen tutkimusala). Tieteenalaluokka määräytyy hakijan valinnan mukaan hakemuksen Tutkimustyön suorituspaikka -sivulla. Työryhmän esittämä uusi tutkimusalaluokitus vastaa pääosin Tilastokeskuksen uusittua luokitusta, mutta siinä on pyritty tarkemmin määrittelemään eri tutkimusalojen alaluokat. Hakija voi hakemusta tehdessään valita yhden tai tarvittaessa useamman tutkimusalan ja sen alaluokan. Uudessa luokitusehdotuksessa on yhdistetty erilliset tutkimus- ja tieteenalaluokat yhdeksi Akatemian tutkimusalaluokitukseksi. Työryhmän tavoitteena uutta luokitusta laatiessaan on ollut, että se vastaisi tällä hetkellä käytössä olevaa tutkimusalaluokitusta paremmin tieteenalojen kehittymiseen, auttaisi tunnistamaan monitieteisiä ja tieteidenvälisiä hankkeita sekä palvelisi hakemusten arvioinnin järjestämisessä. Tavoitteet ovat linjassa Akatemian strategiasta nousevien kehittämistarpeiden kanssa. Uusi luokitus mahdollistaa työryhmän mielestä myös hakemusten ja Akatemian rahoituksen monipuolisemman ja hienojakoisemman tilastoinnin.

5 Työryhmän ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU Lähtökohta Suomen Akatemian nykyisin käytössä oleva tutkimusalaluokitus vuodelta 1997 (Liite 1) perustuu silloin toimintansa aloittaneiden toimikuntien toimialajakoon. Pyrkimyksenä oli osoittaa kullekin toimikunnalle oma tutkimusalavalikoima, mikä mahdollistaa rahoitustoiminnan seuraamisen toimikunnittain. Koko luvun aikana tieteessä on tapahtunut voimakasta tieteenalojen välistä uudelleenryhmittymistä ja kehitystä. Yhtäältä on syntynyt kokonaan uusia tieteenaloja (esim. bioinformatiikka, laskennallinen tiede), ja toisaalta monitieteisyys sekä tieteidenvälisyys on lisännyt vuorovaikutusta perinteisten päätieteenalojen välillä. Tämä kehitys on tapahtunut myös toimikuntien toimialojen yli, joten nykytilanteessa on käytännössä mahdotonta lokeroida tieteenaloja eri toimikuntiin kuuluviksi. Vaikka toimikuntien toimialajako tullee jatkossakin säilymään, ei tieteenalakuokitusta ole työryhmän mielestä syytä kehittää ensisijaisesti Akatemian toimikuntien, vaan tieteen yleisen kehityksen näkökulmasta. FOS-luokitus Akatemian tulee raportoida rahoitustoiminnastaan sekä Opetusministeriölle että Tilastokeskukselle. Tämä on tehty käyttäen Tilastokeskuksen vuoteen 2007 saakka käyttämää tieteenalaluokitusta. OECD päivitti vuonna 2007 tieteenalaluokituksen [Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL]. Tämän pohjalta Tilastokeskus on ottanut vuoden 2009 alusta alkaen käyttöön uuden tieteenalaluokituksen (Liite 2) ja käyttää sitä tilastoidessaan vuoden 2008 aineistoa. Kun Akatemia uudistaa tieteenalojen luokittelua, on tarkoituksenmukaista siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan samaa luokitusta. Näin siitäkin huolimatta, että OECD:n luokitus on monelta osin varsin puutteellinen ja vanhanaikainen. Työryhmän mielestä Akatemian uuden luokittelun tulee olla ajanmukaisempi ja monessa kohdin täsmällisempi, mutta kuitenkin niin, että tilastointi voidaan tarvittaessa palauttaa Tilastokeskuksen käyttämiin luokkiin. Tutkimusalojen ja niiden alaluokkien määrittelyssä työryhmä hyödynsi FOS-luokitusta soveltuvin osin. Työryhmä perehtyi myös Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ja Vetenskapsrådetin käyttämiin tieteenalaluokitteluihin. Erityisen tärkeää uutta luokitusta laadittaessa oli tieteellisiltä toimikunnilta ja tutkijoilta saatu palaute. Palautetta pyydettiin työn eri vaiheissa luokituksen eri kehitysversioista. Työryhmän toimikautensa päätteeksi laatimasta luokitusversiosta päätettiin vielä järjestää sähköinen Webropol-kysely.

6 Webropol-kysely Kyselyyn haluttiin mukaan Akatemialta rahoitusta hakevia tutkijoita monipuolisesti eri tieteenaloilta. Kysely toteutettiin helmikuussa 2009 ja se lähetettiin yhteensä 433 tutkijalle, jotka olivat saaneet rahoitusta vuoden 2008 yleisestä tutkimusmäärärahahausta, tai Neurotieteen ( ), Nanotieteen ( ), tai Kestävä energia ( ) -tutkimusohjelmista. Vastauksia saatiin kaikkiaan 242 tutkijalta, joten kyselyyn vastanneiden osuus oli 56 %. Vastanneista 153 (63 %) oli saanut rahoituksen yksittäiselle hankkeelle ja 89 (37 %) oli saanut rahoitusta konsortion osana. Vastaajia pyydettiin valitsemaan rahoitetun hankkeensa tutkimusalan sekä nykyisin käytössä olevasta tutkimusalaluokituksesta (ensisijainen ja toissijainen tutkimusala) että uudesta luokituksesta. Vastaajalla oli mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa tutkimusalaksi, mikäli sopivaa alaa ei uudesta luokituksesta löytynyt. Vastaajia pyydettiin myös vertaamaan tällä hetkellä käytössä olevaa Akatemian tutkimusalaluokitusta työryhmän ehdottamaan uuteen luokitukseen. Vastanneista 189 (78 %) oli sitä mieltä, että uusi luokitus on helppo hahmottaa, 19:n (8 %) mielestä vaikea hahmottaa ja 34:lla (14 %) ei ollut mielipidettä asiasta. Toimivana uutta luokitusta piti 122 (50 %) vastannutta, hankalana 34 (14 %), ja 86 (36 %) ei osannut sanoa mielipidettään. 104:n (43 %) vastaajan mielestä uusi luokitus on kattava, 68:n (28 %) mielestä puutteellinen, ja 70 (29 %) vastaajaa ei osannut sanoa omaa kantaansa. Vastaajista 122 antoi lisäksi tutkimusrahoitusuudistukseen liittyvää vapaamuotoista palautetta. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin työryhmän lopullisessa ehdotuksessa Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi. Tutkimusalaluokituksen rakenne ja tekninen toteutus Suomen Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevassa tutkimusalaluokituksessa on yhteensä 44 tutkimusalaa. Ehdotettu uusi tutkimusalaluokitus (SATU) koostuu 64 tutkimusalasta (Liite 3), jotka on jaoteltu seitsemään pääryhmään. Tutkimusalalla voi olla vaihteleva määrä (2-7) alaluokkia. Alaluokkien tarkoituksena on auttaa hakijaa kohdentamaan hakemuksensa tarkemmin tutkimusalan sisällä sekä helpottaa hakemusten arvioinnin järjestämistä. Hakija voi valita yhden tai useamman tutkimusalan ja valitsemiensa tutkimusalojen alaluokan/alaluokat. Alaluokat ovat sähköisen asioinnin hakemuksessa pudotusvalikkoina kunkin tutkimusalan kohdalla. Alaluokan voi myös jättää valitsematta ja valita pelkästään tutkimusalan. Tutkimusalat valitaan järjestyksessä ensisijainen, toissijainen, jne. tutkimusala. Jos hakija valitsee useamman kuin yhden tutkimusalan, voi hän halutessaan arvioida eri tutkimusalojen osuudet prosentteina haettavana olevan hankkeen osalta. Tutkimusalojen ja alaluokkien lisäksi hakijan tulee täydentää hakemustaan tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä kuvaavilla vapaasti valittavilla asiasanoilla.

7 Loppupäätelmät Moderni tutkimus on poikkitieteellistä, jossa tutkimusalat määrittyvät tutkimuskohteensa mukaan yhdistäen lukuisia eri tieteenaloja ja menetelmiä. Tämä tulee esille erityisesti tutkimusohjelmissa, joissa uudet tutkimusalat ja monitieteisyys ja tieteidenvälisyys korostuvat. Tutkimus- ja huippuyksikköohjelmien näkökulmasta uusi luokitus vastaa paremmin tähän tieteen kehitykseen. Se auttaa erityisesti tunnistamaan monitieteisiä hankkeita, koska hakija voi valita yhden tai tarvittaessa useamman tieteenalan ja saman tieteenalan alta yhden tai useamman alaluokan. Liitteen 4 taulukossa on vertailu nykyisin käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen välillä. Tutkimusalojen luokittelu on aina kompromissi, ja siinä olevien tutkimusalojen ja alaluokkien keskinäistä suhdetta kohtaan voidaan esittää kritiikkiä. Uuden luokituksen kehitystyön tavoitteena on ollut kyetä paremmin identifioimaan tärkeimmät perinteiset ja uudet monitieteiset tieteenalat sekä ne nousevat tutkimusalueet, jotka ehkä myöhemmin kehittyvät itsenäisiksi tieteenaloiksi. Luokituksen ei etenkään alaluokkien osalta ole tarkoitus olla pysyvä, vaan sitä tulee päivittää jatkossakin tieteen kehityksen mukaisesti. Uusi tutkimusalaluokitus on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön tutkimusrahoituksen tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen (SARA) myötä vuoden 2010 aikana. Raportin liitteet: 1. Suomen Akatemian tutkimusalaluokitus vuodelta Tilastokeskuksen uusittu tieteenalaluokitus 3. Ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU 4. Suomen Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen (SATU) vertailu

8 LIITE 1 Suomen Akatemian tutkimusalaluokitus (1997-) Luokka Tutkimusala 5100 Filosofia 5110 Kielitieteet 5120 Taiteiden tutkimus 5130 Teologia 5140 Historia ja arkeologia 5150 Kulttuurien tutkimus 5160 Kansantaloustiede 5170 Liiketaloustiede, talousmaantiede ja tuotantotalous 5180 Oikeustiede 5190 Sosiaalitieteet 5200 Psykologia 5210 Kasvatustiede 5220 Valtio-oppi ja hallintotiede 5230 Viestintä- ja informaatiotieteet 5240 Tilastotiede 5250 Matematiikka 5270 Tietojenkäsittelytieteet 5280 Sähkötekniikka ja elektroniikka 5290 Geotieteet 5300 Avaruustieteet ja tähtitiede 5310 Fysiikka 5320 Kemia 5330 Prosessi- ja materiaalitekniikka 5340 Kone- ja valmistustekniikka 5350 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 5360 Arkkitehtuuri ja teollinen muotoilu 5370 Maantiede 5380 Maatalous- ja elintarviketieteet 5390 Metsätieteet 5400 Biokemia, molekyylibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede ja biotekniikka 5410 Solu- ja kehitysbiologia, fysiologia ja ekofysiologia 5420 Ympäristötekniikka 5430 Ympäristöpolitiikka, -talous ja -oikeus 5440 Ekotoksikologia, ympäristön tila ja ympäristövaikutukset 5450 Muu ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus 5460 Farmasia 5470 Kliininen lääketiede 5480 Ravitsemustiede 5490 Kansanterveystiede 5500 Hoitotiede 5510 Hammaslääketiede 5520 Eläinlääketiede 5530 Liikuntatiede 5540 Ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka

9 TILASTOKESKUKSEN UUSITTU TIETEENALALUOKITUS 2007 LIITE 2 1. Luonnontieteet 111. Matematiikka - Matematiikka, soveltava matematiikka ja todennäköisyyslaskenta 112. Tilastotiede Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet - Tietojenkäsittelyoppi, informaatiotieteet ja bioinformatiikka (laitteistokehitys luokkaan 213, yhteiskunnallinen näkökulma kohtaan 518) 114. Fysiikka - Atomi- ja molekyylifysiikka ja kemiallinen fysiikka (atomi- ja molekyylifysiikkaan sisältyvät törmäykset, vuorovaikutus säteilyn kanssa, magneettinen resonanssi, Mössbauer-ilmiö), tiiviin aineen fysiikka (ml. aiempi kiinteän olomuodon fysiikka, suprajohtavuus), hiukkasten ja kenttien fysiikka, ydinfysiikka, nestefysiikka ja plasmafysiikka (ml. pintafysiikka), optiikka (ml. laser- ja kvanttioptiikka), akustiikka 115. Avaruustieteet ja tähtitiede - ml. astrofysiikka 116. Kemia - Orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia ja säteilykemia, fysikaalinen kemia, polymeeritiede, sähkökemia (kuivakennot, akut ja paristot, polttokennot, korroosiometallit, elektrolyysi), kolloidikemia, analyyttinen kemia 117. Maantiede ja ympäristötieteet - Monitieteelliset geotieteet, minerologia, paleontologia, geokemia ja geofysiikka, luonnonmaantiede, geologia, vulkanologia, ympäristötieteet (yhteiskunnalliset näkökulmat luokkaan 519) - Meteorologia ja ilmakehätieteet, ilmastotutkimus - Oseanografia, hydrologia, vesivarat 118. Biotieteet (Lääketiede luokkaan 3 ja Maataloustiede luokkaan 4) - Solubiologia, mikrobiologia, virologia, biokemia ja molekyylibiologia, biokemian tutkimusmenetelmät, mykologia, biofysiikka - Genetiikka ja perinnöllisyystiede (lääketieteellinen genetiikka luokkaan 3), lisääntymisen biologia (lääketieteelliset näkökohdat luokkaan 3), kehitysbiologia - Kasvitiede, botaniikka - Eläintiede, ornitologia, hyönteistiede, käyttäytymistieteen alan biologia - Meribiologia, makeanveden biologia, limnologia, ekologia, biodiversiteetin suojelu - Biologia (teoreettinen, matemaattinen, termobiologia, kryobiologia, biologinen rytmi), evoluutiobiologia, muu biologia 119. Muut luonnontieteet 1. Sisältää tilastollisten menetelmien tutkimuksen muttei soveltavan tilastotieteen tutkimusta, joka luokitellaan kuuluvaksi kulloiseenkin sovellusalueeseen (taloustiede, sosiologia jne.)

10 2. Tekniikka 211. Arkkitehtuuri 212. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka - Rakennustekniikka, rakennesuunnittelu, kunnallis- ja rakennetekniikka, kuljetustekniikka 213. Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka - Sähkö- ja automaatiotekniikka, robotiikka ja automaattinen hallinta, automaatio- ja hallintajärjestelmät, tietoliikennetekniikka ja -järjestelmät, tietoliikenne, tietokonelaitteistot ja järjestelmäarkkitehtuuri 214. Kone- ja valmistustekniikka - Konetekniikka, teknillinen mekaniikka, termodynamiikka - Avaruus- ja ilmailutekniikka - Ydinvoimatekniikka (ydinfysiikka luokkaan 114) - Audiotekniikka, luotettavuusanalyysi 215. Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka - Kemian laitetekniikka (laitokset, tuotteet), kemian prosessitekniikka 216. Materiaalitekniikka - Materiaalitekniikka, keramiikka, pinnoitteet ja kalvot, komposiitit (ml. laminaatit, lujitemuovit, kerametallit, sekoitekankaat luonnon- ja tekokuiduista, täytetyt komposiitit), paperi ja puu, tekstiilit ml. synteettiset väriaineet, värit, kuidut (nanomateriaalit luokkaan 221, biomateriaalit luokkaan 220) 217. Lääketieteen tekniikka - Lääketieteen tekniikka, lääketieteellinen laboratoriotekniikka (ml. laboratorionäytteiden analyysi, diagnostiset tekniikat), (biomateriaalit luokkaan 220 [lääketieteellisiin istutteisiin, laitteisiin ja sensoreihin liittyvän elävän aineen fyysiset ominaisuudet]) 218. Ympäristötekniikka - Ympäristötekniikka ja teknillinen geologia, geotekniikka, petrokemian tekniikka (polttoaineet, öljyt), energia ja polttoaineet, kaukokartoitus, kaivostoiminta ja mineraalien käsittely, laivanrakennus, merialukset, meritekniikka 219. Ympäristön bioteknologia - Ympäristöbiotekniikka bioremediaatio, diagnostiset biotekniikat (DNA-sirut ja biomittauslaitteet) ympäristönhallinnassa, ympäristöbiotekniikkaan liittyvä etiikka 220. Teollinen bioteknologia - Teollinen biotekniikka, bioprosessoinnin tekniikat (biologisten aineiden käyttö teollisten prosessien vaikuttavina aineina), biokatalyysi, fermentaatio, biotuotteet (tuotteet, jotka on valmistettu käyttäen biologista materiaalia syötteenä), biomateriaalit, biomuovit, biopolttoaineet, bioperäiset bulkki- ja hienokemikaalit, bioperäiset uusmateriaalit 221. Nanoteknologia - Nanomateriaalit [tuotanto ja ominaisuudet] - Nanoprosessit [nanotason sovellukset], (biomateriaalit luokkaan 220) 222. Muu tekniikka - Elintarvike- ja juomateollisuus - Muu tekniikka

11 3. Lääke- ja terveystieteet 311. Peruslääketieteet - Anatomia ja morfologia (kasvitiede luokkaan 118), ihmisen genetiikka, immunologia, neurotieteet (ml. psykofysiologia), fysiologia (ml. sytologia) patologia 312. Kliiniset lääketieteet - Andrologia, synnytysoppi ja gynekologia, lastentautioppi, sydän ja verenkiertojärjestelmä, ääreisverenkierron sairaudet, hematologia, hengityselimet, akuutti- ja ensihoito, anestesiologia, ortopedia, kirurgia, radiologia, isotooppilääketiede ja lääketieteellinen kuvantaminen, elinsiirrot, suukirurgia ja -lääketiede, iho- ja sukupuolitautioppi, allergiat, reumatologia, endokrinologia ja aineenvaihdunta (ml. diabetes, hormonit), gastroenterologia ja hepatologia, urologia ja nefrologia, onkologia, silmätautioppi, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, psykiatria, kliininen neurologia, geriatria ja gerontologia, yleislääketiede ja sisätautioppi, muut kliinisen lääketieteen alueet, integroiva ja täydentävä lääketiede (vaihtoehtoiset hoitomenetelmät) 313. Hammaslääketieteet 314. Terveystieteet - Sairaanhoito, ravitsemustiede, ruokavalio-oppi - Kansanterveys ja ympäristöterveys, trooppinen lääketiede, parasitologia, infektiotaudit, epidemiologia - Työterveyshuolto - Yhteiskunnalliset biolääketieteet (ml. perhesuunnittelu, seksuaaliterveys, psyko-onkologia, biolääketieteellisen tutkimuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset) lääketieteen etiikka, päihdyttävien aineiden väärinkäyttö 315. Liikuntatiede 316. Hoitotiede - Terveydenhuolto-oppi ja -palvelut (ml. sairaalahallinto, terveydenhuollon rahoitus), terveyspolitiikka ja -palvelut 317. Farmasia -toksikologia, lääkeainekemia, farmakologia 318. Lääketieteellinen bioteknologia - Terveyden biotieteet, solujen, kudosten, elinten tai koko elimistön manipulointiin liittyvät teknologiat (keinollinen lisääntyminen) DNA:n, proteiinien ja entsyymien toiminnan tunnistusteknologiat ja näiden vaikutukset tautien puhkeamiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen (geenidiagnostiikka ja hoidollinen väliintulo esim. farmakogenomiikka, geenihoito), biomateriaalit (lääketieteellisiin istutteisiin, laitteisiin ja sensoreihin liittyvät), lääketieteelliseen biotekniikkaan liittyvä etiikka 319. Muut lääketieteet - Oikeuslääketiede - Muut lääketieteet 4. Maatalous- ja metsätieteet 411. Maa- ja metsätaloustieteet - Maatalous, metsätalous, kalatalous, maaperätiede, puutarhatalous, viininviljely, maataloustiede, kasvinjalostus ja kasvinsuojelu (maatalouden bioteknologia luokkaan 414)

12 412. Eläintiede, maitotaloustiede - Eläintiede ja maitotaloustiede (eläimiin liittyvä bioteknologia luokkaan 414) - Karjantalous, lemmikkieläimet 413. Eläinlääketiede 414. Maatalouden bioteknologia - Maatalouden biotekniikka ja elintarvikebiotekniikka, geenimanipulaatioteknologia (viljakasvit, karja), karjan kloonaaminen, markkeriavusteinen valinta, diagnostiikka (DNA-sirut ja bioanturit tautien varhaiseen/tarkkaan havaitsemiseen), biomassasyötteen tuotantotekniikat, lääkeaineiden kehittäminen kasveissa, maatalouden biotekniikan etiikka 415. Muut maatalous- ja metsätieteet 5. Yhteiskuntatieteet 511. Kansantaloustiede 512. Liiketaloustiede - Liiketoiminta ja liikkeenjohto 513. Oikeustiede - Oikeustiede, kriminologia, penologia 514. Sosiaalitieteet - Sosiologia, väestötiede, antropologia, kansatiede - Yhteiskunnalliset aiheet (naistutkimus ja sukupuolitutkimus, yhteiskunnalliset kysymykset, perhetutkimus, sosiaalityö) 515. Psykologia - Psykologia (ml. ihmisen ja koneen vuorovaikutus) - Erityispsykologia, (ml. eri terapiamuodot oppimishäiriöistä, puhe-, näkö- ja kuulohäiriöistä tai muista fyysisistä tai psyykkisistä haitoista kärsiville) 516. Kasvatustieteet - Yleinen kasvatustiede, ml. koulutus, pedagogiikka, didaktiikka - Erityiskasvatustiede (erityislahjakkaille ja oppimisvaikeuksista kärsiville) 517. Valtio-oppi - Valtio-oppi, hallintotiede, organisaatioteoria 518. Media- ja viestintätieteet - Journalistiikka, informatiikka (yhteiskunnalliset näkökulmat), kirjastotiede, mediaviestintä ja sosiokultuuraalinen viestintä 519. Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede - Ympäristötieteet (yhteiskunnalliset näkökulmat), kulttuuri- ja talousmaantiede, kaupunkitutkimus (suunnittelu ja kehitys), liikennesuunnittelu ja liikenteen yhteiskunnalliset näkökulmat (kuljetustekniikka luokkaan 212) 520. Muut yhteiskuntatieteet - Monitieteelliset yhteiskuntatieteet - Muut yhteiskuntatieteet

13 6. Humanistiset tieteet 611. Filosofia Filosofia, tieteen ja tekniikan historia ja filosofia Etiikka (paitsi yksittäisiin aihealueisiin liittyvä etiikka) 612. Kielitieteet, kirjallisuus - Yleiset kieliopinnot, yksittäiset kielet, yleiset kirjallisuusopinnot, kirjallisuuden teoria, yksittäiset kirjallisuuden lajit, kielitiede 613. Taiteiden tutkimus Taiteet, taidehistoria, arkkitehtisuunnittelu, esittävät taiteet (musiikkitiede, teatteritiede, dramaturgia), folkloristiikka Elokuva-, radio- ja televisiotieteet 614. Teologia - teologia, uskontotieteet 615. Historia ja arkeologia - Historia (yksittäisten tieteenalojen historia kulloiseenkin tieteenalaan), arkeologia 616. Muut humanistiset tieteet

14 Ehdotus Suomen Akatemian uudeksi tutkimusalaluokitukseksi, SATU LIITE 3 Tutkimusala Alaluokka nro nimi nro nimi 101 Arkkitehtuuri 1011 Arkkitehtuuri 1012 Yhdyskuntasuunnittelu 102 Elintarviketekniikka 103 Energiatekniikka 1031 Bioenergiatutkimus 1032 Polttokennot, aurinkoenergia 1033 Polttotekniikka 1034 Sähkövoimatekniikka 1035 Ydinenergiatekniikka: fissio ja fuusio 104 Fysiikka 1041 Atomi- ja molekyylifysiikka 1042 Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka 1043 Fluidi- ja plasmafysiikka 1044 Hiukkas- ja ydinfysiikka 1045 Optiikka, akustiikka 1046 Tiiviin aineen fysiikka 105 Geotieteet 1051 Avaruusfysiikka 1052 Geofysiikka ja -kemia 1053 Geoinformatiikka 1054 Geologia 1055 Maantiede 1056 Meteorologia ja ilmakehätieteet, ilmastotutkimus 106 Kemia 1061 Analyyttinen kemia 1062 Epäorgaaninen kemia 1063 Fysikaalinen kemia 1064 Orgaaninen kemia 1065 Polymeerikemia 107 Kone- ja valmistustekniikka 108 Laskennallinen tiede 109 Lääketieteellinen tekniikka 110 Matematiikka 1101 Puhdas matematiikka 1102 Sovellettu matematiikka 111 Materiaalitiede ja -tekniikka 1111 Biomateriaalit 1112 Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet 1113 Keraamiset materiaalit 1114 Metallit 1115 Polymeeriset materiaalit 1116 Puu- ja paperimateriaalit 112 Nanotiede ja -tekniikka 113 Prosessitekniikka 1131 Biomassan jalostustekniikka 1132 Laitetekniikka 1133 Prosessien ohjaus ja säätötekniikka 1134 Teknillinen kemia 114 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1141 Geotekniikka 1142 Rakennustekniikka 1143 Rakentamistalous 1144 Yhdyskuntatekniikka 115 Sähkötekniikka ja elektroniikka 1151 Automaatio- ja systeemitekniikka 1152 Elektroniikka 1153 Signaalinkäsittely 1154 Sähkötekniikka 1155 Tietokonetekniikka, tietokonearkkitehtuurit 1156 Tietoliikennetekniikka 116 Teollinen biotekniikka 1161 Biokatalyysi 1162 Bioprosessitekniikka 1163 Fermentaatio 117 Tietojenkäsittelytieteet 1171 Laskennallinen data-analyysi 1172 Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus 1173 Teoreettinen tietojenkäsittelytiede 1174 Tietojärjestelmätiede 118 Tilastotiede

15 nro nimi nro nimi 119 Tuotantotalous 120 Tähtitiede 1201 Auringon, tähtien ja tähtienvälisen aineen fysiikka 1202 Aurinkokunnan fysiikka ja planeettatutkimus 1203 Linnunrata, galaksit ja kosmologia 121 Ympäristötekniikka 1211 Kaivos- ja mineraalitekniikka 1212 Kaukokartoitus 1213 Meritekniikka 1214 Teolliset prosessit 201 Biokemia, biofysiikka 202 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 203 Kasvibiologia 204 Kehitysbiologia ja fysiologia 205 Mikrobiologia 206 Perinnöllisyystiede 207 Solu- ja molekyylibiologia 208 Systeemibiologia, bioinformatiikka 209 Ympäristötiede 2091 Ekotoksikologia ja ympäristövaikutukset 2092 Ympäristön tutkimus 301 Elintarviketieteet 302 Maataloustieteet 303 Metsätieteet 401 Biolääketieteet 402 Eläinlääketiede 403 Farmasia 404 Hammaslääketiede 405 Hoitotiede 406 Kansanterveystiede 407 Kliiniset lääketieteet 408 Liikuntatiede 409 Ravitsemustiede 410 Ympäristöterveyden tutkimus 501 Neurotiede 5011 Molekyyli- ja solutason neurotiede 5012 Systeeminen ja kognitiivinen neurotiede 601 Ihmismaantiede 6011 Talousmaantiede, alueellisen kehittämisen ja matkailun tutkimus 6012 Yhteiskunta- ja kulttuurimaantiede, kaupunkitutkimus, aluetiede 602 Kansantaloustiede 603 Kasvatustieteet 6031 Aikuiskasvatustiede 6032 Ammattikasvatuksen tutkimus 6033 Erityispedagogiikka 6034 Koulutuksen arvioinnin tutkimus 6035 Varhais- ja alkukasvatus 6036 Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus 604 Kehitystutkimus 605 Liiketaloustiede 606 Nais- ja sukupuolentutkimus 607 Oikeustiede 608 Psykologia 6081 Kehitys- ja kasvatuspsykologia 6082 Psykoterapia 6083 Terveyspsykologia 6084 Työ- ja organisaatiopsykologia 609 Sosiaalitieteet 6091 Antropologia ja etnologia 6092 Sosiaalipsykologia 6093 Sosiologia, väestötiede 6094 Yhteiskunta-ja sosiaalipoliitiikka, sosiaalityö 610 Tieteentutkimus 611 Valtiotieteet 6111 Hallintotiede 6112 Kansainvälinen politiikka 6113 Politologia

16 nro nimi nro nimi 612 Viestintätieteet 6121 Informatiikka 6122 Journalistiikka 6123 Kirjastotiede 6124 Puheviestintä, organisaatioviestintä 6125 Viestintä ja mediatutkimus 613 Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 701 Filosofia 7011 Filosofian historia 7012 Käytännöllinen filosofia 7013 Teoreettinen filosofia 7014 Tieteenfilosofia ja metodologia 702 Historia ja arkeologia 7021 Arkeologia 7022 Historiatieteet 703 Kielitieteet 7031 Fonetiikka 7032 Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri 7033 Soveltava kielitiede 7034 Yksittäiset kielet ja kielialueet 7035 Yleinen kielitiede 704 Kirjallisuuden tutkimus 705 Muotoilun tutkimus 7051 Taidelähtöinen muotoilu 7052 Teollisuusperusteinen muotoilu 706 Taiteiden tutkimus 7061 Elokuva- ja televisiotutkimus 7062 Estetiikka 7063 Folkloristiikka 7064 Musiikintutkimus 7065 Semiotiikka 7066 Taiteiden tutkimus, taidehistoria, arkkitehtuuri 7067 Teatteritiede, dramaturgia 707 Teologia 7071 Eksegetiikka 7072 Kirkkohistoria 7073 Kirkkososiologia 7074 Käytännöllinen teologia 7075 Systemaattinen teologia 7076 Uskontotiede

17 Vertailu Akatemiassa tällä hetkellä käytössä olevan ja uuden tutkimusalaluokituksen (SATU) välillä LIITE 4 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Filosofia 5100 Filosofia 701 Kielitieteet 5110 Kielitieteet 703 Taiteiden tutkimus 5120 Taiteiden tutkimus 706; Kirjallisuuden tutkimus 704 Teologia 5130 Teologia 707 Historia ja arkeologia 5140 Historia ja arkeologia 702 Kulttuurien tutkimus 5150 Historia ja arkeologia 702; Sosiaalitieteet 609; Taiteiden tutkimus 706; Teologia 707 Kansantaloustiede 5160 Kansantaloustiede 602 Liiketaloustiede, 5170 Liiketaloustiede 605; Ihmismaantiede 601; Tuotantotalous 119 talousmaantiede ja tuotantotalous Oikeustiede 5180 Oikeustiede 607 Sosiaalitieteet 5190 Sosiaalitieteet 609 Psykologia 5200 Psykologia 608; Neurotiede 501: systeeminen ja kognitiivinen neurotiede 5012 Kasvatustiede 5210 Kasvatustieteet 603 Valtio-oppi ja hallintotiede 5220 Valtiotieteet 611 Viestintä- ja 5230 Viestintätieteet 615 informaatiotieteet Tilastotiede 5240 Tilastotiede 118 Matematiikka 5250 Matematiikka 110; Laskennallinen tiede 108 Tietojenkäsittelytieteet 5270 Tietojenkäsittelytieteet 117; Sähkötekniikka ja elektroniikka115: signaalinkäsittely 1153, tietokonetekniikka, tietokonearkkitehtuurit 1155, tietoliikennetekniikka 1156; Laskennallinen tiede 108; Lääketieteellinen tekniikka 109; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208 Sähkötekniikka ja 5280 Sähkötekniikka ja elektroniikka 115; Energiatekniikka 103: sähkövoimatekniikka 1034; Lääketieteellinen tekniikka 109 elektroniikka Geotieteet 5290 Geotieteet 105; Ympäristötekniikka 121 Avaruustieteet ja tähtitiede 5300 Tähtitiede 120; Geotieteet 105: avaruusfysiikka 1051 Fysiikka 5310 Fysiikka 104; Geotieteet 105: avaruusfysiikka 1051; Laskennallinen tiede 108; Lääketieteellinen tekniikka 109; Materiaalitiedeja tekniikka 111; Nanotiede- ja tekniikka 112; Tähtitiede 120; Energiatekniikka 103: polttokennot, aurinkoenergia 1032, ydinenergiatekniikka 1035; Biokemia, biofysiikka 201 Kemia 5320 Kemia 106; Laskennallinen tiede 108; Energiatekniikka 103: polttokennot, aurinkoenergia 1032; Materiaalitiede- ja tekniikka 111; Nanotiede- ja tekniikka 112; Prosessitekniikka 113: teknillinen kemia 1134 Prosessi- ja materiaalitekniikka 5330 Prosessitekniikka 113; Materiaalitiede ja -tekniikka 111; Energiatekniikka 103: polttotekniikka 1033; Ympäristötekniikka 121: teolliset prosessit 1214 Kone- ja valmistustekniikka 5340 Kone- ja valmistustekniikka 107; Sähkötekniikka ja elektroniikka 115: automaatio- ja systeemitekniikka 1151

18 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Rakennus- ja 5350 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 114; Arkkitehtuuri 101 yhdyskuntatekniikka Arkkitehtuuri ja teollinen 5360 Arkkitehtuuri 101; Muotoilun tutkimus 705 muotoilu Maantiede 5370 Geotieteet 105: maantiede 1055; Ihmismaantiede 601 Maatalous- ja 5380 Elintarviketekniikka 102; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302 elintarviketieteet Metsätieteet 5390 Metsätieteet 303 Biokemia, molekyylibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede ja biotekniikka Solu- ja kehitysbiologia, Energiatekniikka 103: bioenergiatutkimus 1031; Lääketieteellinen tekniikka 109; Nanotiede- ja tekniikka 112; Teollinen biotekniikka 116; Biokemia, biofysiikka 201; Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Eläinlääketiede 402; Farmasia 403; Hammaslääketiede 404; Kansanterveystiede 406; Kliiniset lääketieteet 407; Liikuntatiede 408; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410; Neurotiede 501: molekyyli- ja solutason neurotiede 5011 Biokemia, biofysiikka 201; Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia fysiologia ja ekofysiologia 204; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Eläinlääketiede 402; Farmasia 403; Hammaslääketiede 404; Kansanterveys-tiede 406; Kliiniset lääketieteet 407; Liikuntatiede 408; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410; Neurotiede 501: molekyyli- ja solutason neurotiede 5011 Ympäristötekniikka 5420 Ympäristötekniikka 121; Ympäristötiede 209 Ympäristöpolitiikka, -talous 5430 Ympäristötiede 209; Oikeustiede 607; Liiketaloustiede 605; Kansantaloustiede 602; Valtiotieteet 611 ja -oikeus Ekotoksikologia, ympäristön tila ja ympäristövaikutukset 5440 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Elintarviketieteet 301; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303; Biolääketieteet 401; Kansanterveystiede 406; Ravitsemustiede 409; Ympäristöterveyden tutkimus 410 Muu ympäristön ja 5450 Ympäristötiede 209; Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 613 luonnonvarojen tutkimus Farmasia 5460 Farmasia 403 Kliininen lääketiede 5470 Kliiniset lääketieteet 407 Ravitsemustiede 5480 Ravitsemustiede 409 Kansanterveystiede 5490 Kansanterveystiede 406 Hoitotiede 5500 Hoitotiede 405 Hammaslääketiede 5510 Hammaslääketiede 404 Eläinlääketiede 5520 Eläinlääketiede 402 Liikuntatiede 5530 Liikuntatiede 408

19 Tutkimusala Luokka Uusi luokitus, missä esiintyy Ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka 5540 Ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia 202; Kasvibiologia 203; Kehitysbiologia ja fysiologia 204; Mikrobiologia 205; Perinnöllisyystiede 206; Solu- ja molekyylibiologia 207; Systeemibiologia ja bioinformatiikka 208; Ympäristötiede 209; Maataloustieteet 302; Metsätieteet 303

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2012 Täyttöohjeet Svenskspråkiga ifyllningsanvisningar skickas vid behov Globalisaatio ja innovaatiot 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tutkimus ja

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila 10.1.2014 1 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat?

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta.

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 lyhyesti Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Akatemiassa oli käynnissä

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 1 A. Parpala & H. Seppälä (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 5:2003 2 ISBN 951-37-3906-6 ISSN 1457-3121 Kansi: Edita, Suvi Lepistö Taitto:

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Åbo Akademi. Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen

Åbo Akademi. Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen Åbo Akademi Inspiroiva, menestyksekäs ja kansainvälinen Sisältö Tervetuloa Åbo Akademiin...5 Faktoja Åbo Akademista...6 Korkeatasoista koulutusta...8 Huippututkimusta...14 Yhteistoiminta ja kulttuurivastuu...20

Lisätiedot

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti 28.2.2015 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 3 2. Lääketieteen

Lisätiedot

Fysiikan koulutusohjelma

Fysiikan koulutusohjelma O p i n t o - o p a s 2 0 1 1-1 2 Fysiikan koulutusohjelma Fysiikan koulutusohjelman opinnot ovat uudistuneet Oulun yliopistossa. Fysiikan laitos koostuu kahdesta osastosta: AINEEN RAKENTEEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Koulutus Tiede Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:12 Selvitysmiehet Toivo

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa

Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Bibliometristen aineistojen käytettävyys yliopistojen julkaisujen laadun ja tuottavuuden arvioinnissa Opetusministeriön julkaisuja 2007:2 Olli Poropudas Maija

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa

Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Kilpa- ja huippu-urheilun T&K -toiminta Suomessa Maarit Haarma 1, Jari Lämsä 1, Jukka Viitasalo 1 ja Minna Paajanen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Opetusministeriö Copyright 2010 KIHU

Lisätiedot

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI 0 TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA Irma Pasanen TKK kirjasto Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut RAPORTTI Huhtikuu 2008 1 Lähdeaineiston valossa ja sen sisältämän

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys.

TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys. VUOSI 2011 1 2 kulttuurinen identiteetti elinikäinen oppiminen biotieteet TUTKIMUS yr ittäjyys KEHITYS TIEDE TERVEYS luonnonvarat PUHDAS TEKNOLOGIA kansainvälisyys INFORMAATIOTEKNOLOGIA YMPÄRISTÖ INNOVAATIOTOIMINTA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Uskali Mäki Yhteiskuntatieteiden filosofian. Lauri Aaltonen. Risto Nieminen. Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi

Uskali Mäki Yhteiskuntatieteiden filosofian. Lauri Aaltonen. Risto Nieminen. Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi TIETEEN HUIPULLA Lauri Aaltonen Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö Helsingin yliopisto... 4 Pertti Haapala Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys

1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys 2 Sisällysluettelo 1 POHJOIS-SAVON ESITYS NUORISOASTEEN KOULUTUSTARJONNAKSI 2016 (esitys OKM:lle)... 4 2 KESU 2016 prosessin kuvaus... 8 3 Valtakunnalliset linjaukset ja koulutusalakohtaiset tavoitteet...

Lisätiedot